EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1212(01)

Tillægsprotokol om handelsordningen for fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side

OJ L 335, 12.12.2002, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 130 - 140

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/969/oj

Related Council decision

22002A1212(01)

Tillægsprotokol om handelsordningen for fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side

EF-Tidende nr. L 335 af 12/12/2002 s. 0018 - 0028


Tillægsprotokol

om handelsordningen for fisk og fiskerivarer, til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side, og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN,

på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side, i det følgende benævnt "Europaaftalen", blev undertegnet i Bruxelles den 8. marts 1993 og trådte i kraft den 1. februar 1995,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tekniske forhandlinger på grundlag af Europaaftalens artikel 21, stk. 5, og artikel 24 mellem Fællesskabet og Republikken Bulgarien om gensidige toldindrømmelser i fiskerisektoren er ført til ende med et positivt resultat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Republikken Bulgarien også er blevet enige om en enkel administrativ metode til gradvis at gennemføre de forhandlede toldindrømmelser så snart som muligt,

HAR BESLUTTET at anvende de vedtagne toldindrømmelser med henblik på at indføre fuldstændig frihandel med alle fisk og fiskerivarer,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Fra datoen for denne protokols ikrafttræden anvender begge parter fuldstændig frihandel for alle varer, der er angivet i bilag I.

Fra datoen for denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter de toldsatser, der anvendes af henholdsvis Fællesskabet og Republikken Bulgarien, med 30 % ad valorem for alle andre fisk og fiskerivarer som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 og bilag II til denne protokol.

Et år efter denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter toldsatserne med endnu 30 % ad valorem på baggrund af deres niveau på datoen for denne protokols ikrafttræden.

To år efter denne protokols ikrafttræden, eller inden da, hvis begge parter er enige herom, gælder der fuldstændig frihandel for alle fisk og fiskerivarer.

Artikel 2

De i artikel 1 nævnte nedsættelser beregnes efter fælles matematiske principper under hensyntagen til, at:

a) alle tal med decimaler på 50 og derunder rundes ned til nærmeste hele tal

b) alle tal med decimaler på over 50 rundes op til nærmeste hele tal

c) alle toldsatser på under 2 % automatisk fastsættes til 0 %.

Artikel 3

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter det tidspunkt, hvor parterne har meddelt hinanden, at deres interne procedurer er afsluttet.

Artikel 4

Denne protokol kan ændres ved afgørelse truffet af associeringsrådet efter fælles aftale og efter afslutning af de dertil hørende interne procedurer.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue./Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå./

>PIC FILE= "L_2002335DA.001901.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002335DA.001902.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335DA.001903.TIF">

>PIC FILE= "L_2002335DA.001904.TIF">

BILAG I

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i protokollen, for hvilke der gælder fuld frihandel fra datoen for protokollens ikrafttræden

>TABELPOSITION>

BILAG II(1)

Liste over varer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, for hvilke toldsatserne vil blive afskaffet i løbet af en overgangsperiode på to år

>TABELPOSITION>

(1) Ex Kommissionens forordning (EF) 2263/2000 (EFT L 264 af 18.10.2000, s. 1).

Top