Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001A0626(01)

Aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr - Udveksling af diplomatiske noter

OJ L 172, 26.6.2001, p. 3–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 5 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2006

22001A0626(01)

Aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr - Udveksling af diplomatiske noter

EF-Tidende nr. L 172 af 26/06/2001 s. 0003 - 0032


OVERSÆTTELSE

Aftale

mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

Regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab, i det følgende benævnt "parterne", som ønsker at gøre deres energibesparelser og miljøfordele størst mulige ved at fremme forsyningen af og efterspørgslen efter energieffektive produkter, er blevet enig om følgende:

Artikel I

Generelle principper

1. Parterne anvender et fælles sæt energieffektivitetsspecifikationer og et fælles logo med det formål at fastsætte overensstemmende mål for fabrikanterne for derved at opnå den størst mulige virkning af deres individuelle bestræbelser vedrørende forsyning af og efterspørgsel efter sådanne produkttyper.

2. Parterne anvender det fælles logo til at identificere kvalificerede energieffektive produkttyper anført i bilag C.

3. Parterne sikrer, at de fælles specifikationer tilskynder til fortsat forbedring af effektivitet under hensyn til den mest avancerede teknik på markedet.

4. Parterne sikrer, at forbrugerne kan identificere effektive produkter på markedet ved hjælp af mærkningen.

Artikel II

Definitioner

1. I denne aftale forstås ved:

a) "Energy Star": det US-registrerede symbol, der er anført i bilag A, og som ejes af De Forenede Staters Miljøstyrelse ("US EPA")

b) "Fælles logo": det US-registrerede certificeringssymbol, der er anført i bilag A, og som ejes af US EPA

c) "Energy Star-symboler": "Energy Star" navnet og det fælles logo såvel som alle versioner af disse symboler, der måtte blive udviklet eller ændret af administrationsenhederne eller programdeltagerne, som defineret heri, herunder tegn eller symboler anført i bilag A, der bliver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i denne aftale

d) "Energy Star-mærkningsprogram": et program, der styres af en administrationsenhed, der anvender fælles energieffektivitetsspecifikationer, symboler og retningslinjer for udpegede produkttyper

e) "Programdeltagere": fabrikanter, sælgere eller detailforhandlere, der sælger de udpegede energieffektive produkter, som opfylder specifikationerne, og som har valgt at deltage i Energy Star-mærkningsprogrammet ved registrering eller indgåelse af en aftale med en af parternes administrationsenhed

f) "Specifikationer": krav til energieffektivitet og ydelse, herunder afprøvningsmetoder, anført i bilag C, der anvendes af administrationsenhederne og programdeltagerne for at afgøre, om energieffektive produkter kvalificerer sig til det fælles logo.

Artikel III

Administrationsenheder

Hver part udpeger hermed en administrationsenhed, der er ansvarlig for gennemførelse af denne aftale ("administrationsenhederne"). Det Europæiske Fællesskab udpeger Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen") som sin administrationsenhed. Amerikas Forenede Stater udpeger US EPA som sin administrationsenhed.

Artikel IV

Administrationen af Energy Star-mærkningsprogrammet

1. Hver administrationsenhed administrerer Energy Star-mærkningsprogrammet for de energieffektive produkttyper, der er anført i bilag C, ifølge de bestemmelser og betingelser, der er fastlagt i denne aftale. Programadministration omfatter registrering af frivillige programdeltagere, føring af listerne over programdeltagere og overensstemmende produkter og håndhævelse af betingelserne i retningslinjerne for anvendelse af logoet i bilag B.

2. Energy Star-mærkningsprogrammet anvender de specifikationer, der er anført i bilag C.

3. Hver administrationsenhed træffer effektive foranstaltninger til at informere forbrugerne om Energy Star-symbolerne i overensstemmelse med retningslinjerne for anvendelse af logoet i bilag B. Disse foranstaltninger kan omfatte oplysninger til forbrugerne om fordelene ved at erhverve energieffektive produkter, der opfylder specifikationerne, og iværksættelse af markedsførings- eller oplysningsvirksomhed for at øge markedets efterspørgsel efter mærkede produkter.

4. Hver administrationsenhed dækker omkostningerne ved alle de foranstaltninger, den udfører i henhold til denne aftale.

Artikel V

Deltagelse i Energy Star-mærkningsprogrammet

1. Enhver fabrikant, sælger eller detailforhandler kan deltage i Energy Star-mærkningsprogrammet ved at blive registreret som programdeltager hos en af parternes administrationsenhed.

2. Programdeltagerne må anvende det fælles logo til mærkning af kvalificerede produkter, der er blevet afprøvet i deres egne anlæg eller af et uafhængigt testlaboratorium, og som opfylder specifikationerne i bilag C, og de kan selv certificere produktkvalifikationen.

3. Når en parts administrationsenhed registrerer en programdeltager i Energy Star-mærkningsprogrammet, anerkendes denne registrering af den anden parts administrationsenhed.

4. For at lette anerkendelsen af programdeltagere i Energy Star-mærkningsprogrammet i overensstemmelse med stk. 3 ovenfor samarbejder administrationsenhederne for at føre fælles lister over alle programdeltagere og produkter, der kvalificerer sig til det fælles logo.

5. Uanset selvcertificeringsprocedurerne, der er anført i stk. 2 ovenfor, bevarer administrationsenheden retten til at afprøve eller på anden vis undersøge de produkter, der sælges eller er blevet solgt på deres territorier (i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater for Kommissionens vedkommende) for at afgøre, om produkterne er certificeret i overensstemmelse med specifikationerne i bilag C. Administrationsenhederne meddeler og samarbejder fuldt ud med hinanden for at sikre, at alle produkter, der bærer det fælles logo, opfylder specifikationerne i bilag C.

Artikel VI

Programkoordinering parterne imellem

1. Parterne opretter en teknisk kommission, der skal undersøge gennemførelsen af denne aftale, og som er sammensat af repræsentanter fra deres respektive administrationsenheder.

2. Den tekniske kommission mødes hver år og holder samråd efter anmodning fra en af administrationsenhederne for at gennemgå forløbet og administrationen af Energy Star-mærkningsprogrammet, specifikationerne i bilag C, produktdækning, forbrugeroplysningsaktioner og fremskridt med hensyn til at nå målsætningerne for denne aftale.

3. Ikke-parter (herunder andre regeringer og industrirepræsentanter) kan deltage i den tekniske kommissions møder som observatører, medmindre begge administrationsenheder træffer anden bestemmelse.

Artikel VII

Registrering af Energy Star-symboler

1. US EPA kan som ejer af Energy Star-symbolerne eventuelt ønske at registrere symbolerne i Det Europæiske Fællesskab. Kommissionen vil ikke forsøge eller foretage registrering af Energy Star-symboler eller eventuelle varianter heraf i noget land.

2. Hvis US EPA registrerer symbolerne i Det Europæiske Fællesskab eller i en af dets medlemsstater, vil US EPA ikke betragte det som en krænkelse af disse symboler, hvis Kommissionen eller en programdeltager, der er registreret af Kommissionen, anvender symbolet eller mærkningen som anført i bilag A i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.

Artikel VIII

Håndhævelse og manglende overholdelse

1. For at beskytte Energy Star-symbolerne sikrer hver administrationsenhed, at Energy Star-symbolerne anvendes korrekt på deres territorium (i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater for Kommissionens vedkommende). Begge administrationsenheder sikrer, at Energy Star-symbolerne kun anvendes i den form, der fremgår af bilag A. Begge administrationsenheder sikrer, at Energy Star-symbolerne kun anvendes på den måde, der er anført i retningslinjerne for anvendelse af logoet fastsat i bilag B.

2. Hver administrationsenhed sørger for, at der træffes øjeblikkelige og passende foranstaltninger mod programdeltagere, når den får kendskab til, at en programdeltager har anvendt et krænkende symbol eller har anbragt Energy Star-symboler på et produkt, der ikke er i overensstemmelse med specifikationerne i bilag C. Sådanne foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

a) programdeltageren informeres skriftligt om den manglende overholdelse af betingelserne i Energy Star-mærkningsprogrammet

b) der udarbejdes ved forhandlinger en plan for at opnå overholdelse, og

c) hvis der ikke kan opnås overholdelse, ophæves programdeltagerens registrering om nødvendigt.

3. Hver administrationsenhed sikrer, at der træffes alle rimelige foranstaltninger for at få en enhed, der ikke er programdeltager, til at ophøre med enhver uautoriseret anvendelse af Energy Star-symboler eller anvendelse af et krænkende symbol. Sådanne foranstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

a) enheden, der anvender Energy Star-symboler, oplyses om Energy Star-mærkningsprogrammets krav og retningslinjerne for anvendelse af logoet, og

b) enheden opfordres til at blive programdeltager og registrere kvalificerede produkter.

4. Hver administrationsenhed underretter øjeblikkelig den anden parts administrationsenhed om overtrædelser af Energy Star-symboler, som den har fået kendskab til, samt om de foranstaltninger, der træffes for at bringe en sådan overtrædelse til ophør.

Artikel IX

Procedurer for ændring af aftalen og dens bilag A og B og for tilføjelse af nye bilag

1. Administrationsenhederne kan foreslå ændringer til denne aftale og til dens bilag A og B, og kan foreslå nye bilag til aftalen.

2. Et ændringsforslag forelægges skriftligt og drøftes på den tekniske kommissions næste møde, forudsat at det er blevet meddelt den anden administrationsenhed mindst tres dage forud for et sådant møde.

3. Ændringer til denne aftale og til dens bilag A og B og beslutninger om at tilføje nye bilag foretages ved fælles aftale mellem parterne.

Artikel X

Procedurer for ændring af bilag C

1. En administrationsenhed, der ønsker at ændre bilag C for at revidere gældende specifikationer eller for at tilføje en ny produkttype ("foreslående administrationsenhed"), følger den fremgangsmåde, der er anført i artikel IX, stk. 1 og 2, og medtager i sit forslag:

a) en påvisning af, at der vil opnås betydelige energibesparelser ved at revidere specifikationerne eller ved at tilføje en ny produkttype

b) bevis for eksisterende teknologi, der vil muliggøre omkostningseffektive energibesparelser uden at påvirke produktets ydeevne negativt

c) oplysninger om anslået antal produktmodeller, der vil opfylde de foreslåede specifikationer, og hvilken omtrentlig markedsandel, de udgør

d) oplysninger om holdningen i de industrigrupper, der måtte blive berørt af den foreslåede ændring

e) en foreslået dato for gennemførelse af de nye specifikationer under hensyntagen til produktets livscyklus og produktionsplaner.

2. Foreslåede ændringer, som accepteres af begge administrationsenheder, træder i kraft på den dag, som de to administrationsenheder bliver enige om.

3. Hvis den anden administrationsenhed ("indsigende administrationsenhed") efter modtagelse af et forslag i henhold til artikel IX, stk. 1 og 2, mener, at forslaget ikke opfylder kravene i stk. 1, eller på anden måde har indsigelser mod forslaget, skal den straks (normalt på næste møde i den tekniske kommission) skriftligt meddele den foreslående administrationsenhed sin indsigelse og medsende eventuelle foreliggende oplysninger til støtte for indsigelsen, f.eks. oplysninger, der viser, at forslaget, hvis det vedtages, sandsynligvis vil:

a) give en virksomhed eller en industrigruppe uforholdsmæssig og urimelig markedsindflydelse

b) modvirke den overordnede industrideltagelse i Energy Star-mærkningsprogrammet

c) være i modstrid med dens love og forskrifter, eller

d) pålægge belastende tekniske krav.

4. Administrationsenhederne skal gøre deres bedste for at nå til enighed om den foreslåede ændring på det første møde i den tekniske kommission efter forslagets fremsættelse. Hvis administrationsenhederne ikke kan nå til enighed om den foreslåede ændring på den tekniske kommissions møde, skal de forsøge at nå til enighed skriftligt inden det efterfølgende møde i den tekniske kommission.

5. Hvis parterne efter det efterfølgende møde i den tekniske kommission ikke kan nå til enighed, trækker den administrationsenhed, der har rejst forslaget, dette tilbage; med hensyn til forslag om at revidere gældende specifikationer fjernes den tilsvarende produkttype fra bilag C på den dato, som administrationsenhederne bliver enige om. Alle programdeltagere informeres om denne ændring og om, hvilke fremgangsmåder der skal følges for at gennemføre ændringen.

Artikel XI

Almene bestemmelser

1. Denne aftale omfatter ikke andre miljømærkningsprogrammer, som måtte blive udarbejdet og vedtaget af parterne.

2. Alle de foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne aftale, er underkastet hver parts gældende love og forskrifter og betinget af, at relevante midler og ressourcer er til rådighed.

3. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale, regionale eller multilaterale aftaler, der er indgået forud for denne aftales ikrafttrædelse, berøres ikke af denne aftale.

4. Med forbehold af andre bestemmelser i denne aftale kan begge administrationsenheder gennemføre mærkningsprogrammer vedrørende produkttyper, der ikke er medtaget i bilag C, og ingen af parterne kan hindre indførsel, udførsel, salg eller distribution af produkter, fordi de bærer energieffektivitetssymboler fra den anden parts administrationsenhed.

Artikel XII

Ikrafttrædelse og varighed

1. Denne aftale træder i kraft på den dag, hvor parterne hver især har meddelt den anden skriftligt, at deres respektive nationale procedurer, der er nødvendige for dens ikrafttrædelse, er afsluttet.

2. Denne aftale gælder i første omgang i en periode på fem år. Mindst et år inden denne første periodes udløb mødes parterne for at drøfte aftalens forlængelse.

Artikel XIII

Ophør

1. Hver af parterne kan til enhver tid bringe denne aftale til ophør, forudsat det med en frist på tre måneder meddeles den anden part skriftligt.

2. Hvis denne aftale bringes til ophør eller ikke fornyes, meddeler administrationsenhederne alle de programdeltagere, der er registreret hos dem, at det fælles program er bragt til ophør. Administrationsenhederne meddeler desuden de programdeltagere, der er registreret hos dem, at hver administrationsenhed kan fortsætte mærkningsaktiviteterne ifølge to separate individuelle programmer. I dette tilfælde vil Det Europæiske Fællesskab ikke anvende Energy Star-symbolerne. Kommissionen sikrer, at den selv, Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og alle programdeltagere, der er registreret hos den, ophører med at anvende Energy Star-symbolerne fra den dato, administrationsenhederne er blevet enige om skriftligt. Forpligtelserne i denne artikel XIII, stk. 2, fortsætter efter aftalens ophør.

Udfærdiget i to eksemplarer i Washington D.C., den mittende december 2000.

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

For Det Europæiske Fællesskab

BILAG A

ENERGY STAR INTERNATIONALT LOGO

Internationalt logo: i sort og hvidt

>PIC FILE= "L_2001172DA.000702.TIF">

Internationalt logo: i farver

>PIC FILE= "L_2001172DA.000703.TIF">

BILAG B

RETNINGSLINJER FOR KORREKT ANVENDELSE AF ENERGY STAR-NAVNET OG DET INTERNATIONALE LOGO

Energy Star-navnet og det internationale logo er US-registrerede symboler, der tilhører US EPA. Derfor må navnet og logoet kun anvendes i overensstemmelse med følgende retningslinjer og fælles hensigtserklæringer eller Europa-Kommissionens registreringsformular undertegnet af programdeltagerne i Energy Star-mærkningsprogrammet. Disse retningslinjer uddeles til dem, der vil være ansvarlige for udarbejdelse af Energy Star-materiale på Deres vegne.

US EPA (og Europa-Kommissionen på medlemsstaternes område i Det Europæiske Fællesskab) fører tilsyn med, at Energy Star-navnet og det internationale logo anvendes korrekt. Dette omfatter tilsyn med anvendelse af symboler på markedet og direkte kontakt med de organisationer, der anvender dem ukorrekt eller uden tilladelse. Følgerne af misbrug af symboler kan omfatte afslutning på programdeltagernes deltagelse i Energy Star-mærkningsprogrammet, og produkter indført til USA med ukorrekt anvendelse af symboler risikerer at blive konfiskeret af de amerikanske toldmyndigheder.

I. INDLEDNING

Energy Star-navnet kan anvendes til almene oplysningsformål. Navnet må vises, når Energy Star-mærkningsprogrammet beskrives, såsom i specielle oplysningsbrochurer, nyhedsbreve, årsrapporter eller andre artikler, der giver oplysninger om programmet og programmets krav. (Der er yderligere oplysninger i afsnit II nedenfor).

Det internationale logo må anvendes som et kvalitetsmærke for at vise, at specifikke produkter opfylder specifikationerne i Energy Star hensigtserklæringerne eller Europa-Kommissionens registreringsformular. (Der er yderligere oplysninger i afsnit III nedenfor).

II. OPLYSNING OM ANVENDELSE AF ENERGY STAR-NAVNET

Programdeltagerne må anføre Energy Star-navnet i alment oplysningsmateriale, der beskriver Energy Star-programmet. Dette omfatter brochurer, nyhedsbreve, artikler, årsrapporter osv.

III. PROGRAMDELTAGERES ANVENDELSE AF DET INTERNATIONALE LOGO SOM PRODUKTMÆRKE

A. Anvendelse af det internationale logo på produkter

Det internationale logo er et kvalitetsmærke og må kun anvendes til at attestere specifikke produkter, der opfylder Energy Star-mærkningsprogrammets specifikationer. For disse specifikke produkter må det internationale logo anvendes direkte på produktet eller på materialer tilknyttet produktet, såsom emballage eller vareindlægssedler. For at bevare det internationale logos integritet og Energy Star-mærkningsprogrammets troværdighed, er det absolut nødvendigt, at denne grundregel ikke overtrædes.

Hver Energy Star-programdeltager underskriver en hensigtserklæring eller Europa-Kommissionens registreringsformular, der gør den ansvarlig for korrekt anvendelse af det internationale logo. Dette omfatter egen anvendelse af det internationale logo og deres bemyndigede repræsentanters anvendelse, f.eks. reklamebureauer, forhandlere osv. Programdeltagerne bør derfor stille disse retningslinjer for anvendelse af logoet til rådighed for alle de parter, der måtte udarbejde materiale på programdeltagernes vegne.

B. Anvendelse af det internationale logo i reklamer

Når der udarbejdes reklamer eller brochurer, skal det internationale logo placeres på eller direkte ved siden af det overensstemmende produkt. Hvis der i reklamen kun vises et produkt (og det pågældende produkt opfylder kravene), må det internationale logo placeres overalt på siden. Hvis der imidlertid er flere produkter afbilledet, placeres det internationale logo kun ved siden af de produkter, der opfylder kravene. Det internationale logo må ikke placeres langs bunden eller siden af reklamen sammen med andre almene symboler eller ikoner, medmindre hvert produkt, der er afbilledet i reklamen, opfylder Energy Star-kravene.

Hvis det internationale logo anvendes i en generel reklame for en produktlinje, hvor kun nogle af modellerne er overensstemmende, skal programdeltageren tydeliggøre dette forhold (f.eks. "[produktmodellens navn] opfylder Energy Star-kravene") eller programdeltageren kan udtrykke det i ord under hver overensstemmende model (f.eks. med et tegn angive "opfylder Energy Star-kravene" i en liste over produktegenskaber).

Det eneste tilfælde, hvor en programdeltager må anvende det internationale logo uden henvisning til et bestemt produkt, er når programdeltageren informerer offentligheden om symbolets kvalitetsformål. En programdeltager kan anføre en erklæring, der f.eks. siger "Se efter (det internationale logo) på vores produkter. Det betyder, at produktet opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet". Under ingen omstændigheder må navnet eller logoet anvendes på en måde, der måtte antyde, at US EPA og/eller Europa-Kommissionen støtter virksomheden, dens produkter eller dens tjenesteydelser.

C. Friholdelseserklæring i forbindelse med det internationale logo

Som beskrevet i alle hensigtserklæringer eller Europa-Kommissionens registreringsformular, skal det internationale logo, når det anvendes af en programdeltager, altid ledsages af følgende erklæring: "(Deres firmanavn) har som Energy Star-programdeltager fastslået, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet". Friholdelseserklæringen skal ledsage logoet, men ikke nødvendigvis stå ved siden af det; sætningen kan placeres, hvor forklarende oplysninger normalt anbringes. F.eks.:

- Trykte reklamer eller plakater: Friholdelseserklæringen kan placeres sammen med andre varemærke- og registreringsoplysninger nederst i reklamen, hvor andre virksomheders produkter anføres (f.eks. "Produkt X er et registreret varemærke fra XYZ A/S; som Energy Star-programdeltager har XYZ A/S fastslået, at dette produkt opfylder Energy Star-retningslinjerne for energieffektivitet".

- I brochurer og manualer må sætningen først anbringes ved den første anvendelse og/eller i det indledende afsnit med anerkendelsen af andre varemærker.

- Når logoet anbringes direkte på produktet, kan programdeltageren placere denne erklæring i manualen eller på navnepladen.

- Hvis logoet anbringes på produktets emballage, er det ikke påkrævet, at programdeltageren medtager friholdelseserklæringen på emballagen; det er bedre at programdeltageren anbringer friholdelseserklæringen i manualen eller i andet samlet salgs- eller markedsføringsmateriale.

- Som generel regel skal skrifttypen være synlig - mindst typestørrelse 2,5.

IV. AFBILDNING AF DET INTERNATIONALE LOGO

Det internationale logo findes i farver og i sort/hvid og på diskette i to grafiske formater:.EPS (Encapsulated PostScript) og.BMP (Bitmap). Disse filer leveres til Deres computergrafikafdeling..EPS-versionen kan anvendes på både pc og Mac-computere (.TIF-formatet kan også leveres efter anmodning).

Som beskrevet i alle Energy Star-hensigtserklæringer eller registreringsformularen må det internationale logo ikke ændres, anbringes for sig eller på nogen måde opdeles. Disse detaljerede retningslinjer skal følges:

- Logoet kan forstørres eller formindskes, men proportionerne skal bevares.

- Farverne i det 4-farvede logo skal reproduceres korrekt (4-farveproces).

- Farverne i det 4-farvede logo skal reproduceres korrekt (4-farveproces).

- Det 4-farvede logo kan reproduceres i sort/hvide nuancer.

- Et forenklede logo i omrids må reproduceres på følgende måde:

- sort/hvid på ensfarvet baggrund

- ensfarvet i en farve efter eget valg

- tofarvet med farver fra den 4-farvede version, f.eks. blå og gul, grøn og blå, gul og blå.

V. REGISTERET MÆRKE

Som nævnt ovenfor er Energy Star-navnet og det internationale logo US EPA's symbol, der er registreret i USA. Når Energy Star-navnet eller det internationale logo anvendes i informations- og marketingmateriale, skal programdeltagerne gøre følgende:

- Når der henvises til Energy Star-programmet eller dets programdeltagere, skal Energy Star altid skrives i versaler. Der bør ligeledes anvendes en lidt større skrifttype til første bogstav i hvert ord, f.eks. størrelse 12 til E og S og 10 til de andre bogstaver-Energy Star.

- Programdeltagerne skal markere, at det drejer sig om registrerede mærker ved at sætte (®) ved siden af det, hver gang Energy Star-navnet eller det internationale logo optræder på det amerikanske marked i en brochure, reklame, plakat, produktemballage osv. (f.eks. ENERGY STAR®). (Læg venligst mærke til, at i US EPA-udarbejdet materiale, hvor udtrykket Energy Star anvendes gentagne gange, såsom i retningslinjerne for anvendelse af logoet, optræder ® kun én gang, for ikke at distrahere læseren).

- OG -

Programdeltagerne kan på det amerikanske marked anvende bemærkningen om det registrerede mærke "ENERGY STAR is a U.S. registered mark". Parallelt med friholdelseserklæringen skal bemærkningen om det registrerede mærke anbringes, hvor de forklarende oplysninger normalt anbringes (f.eks. nederst på en reklame eller plakat, nederst på den relevante side i en manual eller brochure eller på produktemballagen).

VI. ANDRE ENERGY STAR-LOGOER (MÅ IKKE ANVENDES AF DELTAGERNE I PROGRAMMET FOR KONTORUDSTYR)

Det internationale logo er det eneste logo, som parterne må anvende på deres produkter. Denne version af logoet omfatter ingen tekst eller akronymer. Kontakt venligst US EPA (Europa-Kommissionen i Det Europæiske Fællesskab på medlemsstaternes territorium), hvis der ønskes en diskettekopi af det tilsendte logo.

Det er muligt, at De støder på andre versioner af logoet på markedspladsen. Disse logoer er enten forældede eller anvendes i forbindelse med andre US Energy Star-programmer. Følgende logoer må IKKE anvendes:

>TABELPOSITION>

VII. YDERLIGERE SPØRGSMÅL OM ANVENDELSE AF LOGOET

Energy Star Hotline I USA gratis nummer: 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Uden for USA: 202 775-6650

Fax: 202 775-6680

EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektorat TREN Tlf.: (32-2) 295 22 04 Fax: (32-2) 296 42 54.

BILAG C

PRODUKTSPECIFIKATIONER

I. SPECIFIKATIONER FOR COMPUTERE

A. Definitioner

1. Computer: En desktop-, tower- eller minitower-enhed eller en bærbar enhed, herunder avancerede desktop-computere, pc'er, arbejdsstationer, netcomputere, X-terminal-controllere og computerbaserede kasseapparater. For at opfylde betingelserne skal enheden kunne tilsluttes en stikkontakt, uden at enheder, der både kan tilsluttes en stikkontakt og drives af batteri, derved udelukkes. Denne definition skal først og fremmest dække computere, der sælges til erhvervsmæssig eller privat brug. Denne definition på en computer omfatter ikke computere, der sælges eller i øvrigt markedsføres som "filserver" eller "server".

2. Skærm: En CRT-skærm (katodestrålerør), fladskærm (f.eks. flydende krystal) eller anden form for visningsenhed og tilhørende elektroniske dele. En skærm kan både sælges separat eller integreret i computerens chassis. Denne definition er først og fremmest beregnet til at dække standardskærme, der er beregnet til brug sammen med computere. I disse specifikationer kan følgende dog også betragtes som en skærm: Mainframe-terminaler og fysisk separate visningsenheder.

3. Integreret computersystem: Systemer, hvor computeren og skærmen er sammenbygget til en enkelt enhed. Sådanne systemer skal opfylde følgende kriterier: Strømforbruget for de to komponenter kan ikke måles separat, og systemet er sluttet til en stikkontakt via et enkelt strømkabel.

4. Inaktivitet: En periode, hvor computeren ikke modtager noget brugerinput (f.eks. tastaturinput eller brug af musen).

5. Energibesparende tilstand eller dvaletilstand: Den energibesparende tilstand, som computeren skifter til efter en periode med inaktivitet.

6. Aktiveringshændelse: En brugerudført, programmeret eller ekstern hændelse eller påvirkning, der får computeren til at skifte fra energibesparende dvaletilstand til aktiv drifttilstand. Aktiveringshændelser er f.eks., men ikke udelukkende, brug af musen eller tastaturet eller tryk på en knap på chassiset og, når der er tale om eksterne hændelser, påvirkning fra en telefon, fjernstyring, net, kabelmodem, satellit, osv.

B. Produktkrav for tildeling af EPA Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

a) Computere: En Energy Star-computer skal opfylde følgende betingelser:

i) Klasse I - Computermodeller, der er leveret tidligst den 1. juli 1999 og inden den 1. juli 2000:

a) Computeren skal skifte til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

b) Hvis computeren leveres med mulighed for brug i et net, skal den kunne skifte til dvaletilstand, mens den er tilsluttet nettet.

c) Hvis computeren leveres med mulighed for brug i et net, skal den, mens den er i dvaletilstand, fortsat kunne reagere på aktiveringshændelser, der sendes til computeren eller er beregnet for denne, mens den er tilsluttet nettet. Hvis aktiveringshændelsen kræver, at computeren skal forlade dvaletilstanden og udføre en opgave, skal computeren skifte tilbage til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet, når den ønskede opgave er udført.

Computere, der anvender skiftende metoder til at bevare denne funktion, mens de er i dvaletilstand på nettet, opfylder også betingelserne. Programdeltagerne kan anvende alle tilgængelige midler til at opnå den funktionalitet, der er beskrevet i dette underafsnit.

d) En computer, hvis strømforsyning har en maksimal konstant udgangseffekt(1) på under eller lig med 200 watt (<= 200W), skal automatisk skifte til en energibesparende dvaletilstand på højst 30 watt efter at have været inaktiv i en bestemt periode. En computer, hvis strømforsyning har en maksimal konstant udgangseffekt på over 200 watt ( > 200 W), skal automatisk skifte til en energibesparende dvaletilstand på højst 15 procent (15 %) af dens maksimale konstante udgangseffekt efter at have været inaktiv i en bestemt periode.

Computere, som altid opretholder et strømforbrug på under eller lig med 30 watt, opfylder energikravene i aftalens klasse I og skal ikke være udstyret med den dvalefunktion, der er beskrevet i afsnit A.

ii) Klasse II - Computermodeller, der er leveret tidligst den 1. juli 2000:

Der er to sæt retningslinjer - A og B - hvorefter en computer kan opfylde Energy Star-kravene. De to sæt retningslinjer er udarbejdet for at gøre det muligt for programdeltagerne at benytte forskellige metoder til styring af strømforbrug og energieffektivitet.

Følgende computertyper skal opfylde kravene i henhold til A-retningslinjerne:

- Computere, der leveres med mulighed for brug i et net, således at de kan forblive i energibesparende dvaletilstand, samtidig med at deres netinterface stadig kan reagere på netaftastninger.

- Computere, der ikke leveres med mulighed for netinterface.

- Computere, der leveres til et ikke-netmiljø.

EPA forventer, at computere, der sælges eller i øvrigt markedsføres som personlige computere, kun skal opfylde kravene i henhold til A-retningslinjerne.

Computere, der leveres med mulighed for brug i et net, hvor computerens processor og/eller hukommelse for nærværende er nødvendig for at opretholde netforbindelsen, mens den er i dvaletilstand, kan opfylde kravene i henhold til B-retningslinjerne. Computere, der opfylder kravene i henhold til B-retningslinjerne, forventes at have samme netfunktionalitet i og uden for dvaletilstand.

a) A-retningslinjer:

1. Computeren skal skifte til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

2. Hvis computeren leveres med mulighed for brug i et net, skal den kunne skifte til dvaletilstand, mens den er tilsluttet nettet.

3. Hvis computeren leveres med mulighed for brug i et net, skal den, mens den er i dvaletilstand, stadig kunne reagere på aktiveringshændelser, der sendes til computeren eller er beregnet for denne, mens den er tilsluttet nettet. Hvis aktiveringshændelsen kræver, at computeren skal forlade dvaletilstanden og udføre en opgave, skal computeren skifte tilbage til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet, når den ønskede opgave er udført. Programdeltagerne kan anvende alle tilgængelige midler til at opnå den funktionalitet, der er beskrevet i dette underafsnit.

4. Computerens strømforbrug i dvaletilstand skal svare til tabel 1.

Tabel 1

>TABELPOSITION>

Computere, som altid opretholder et strømforbrug på under eller lig med 15 watt, opfylder energikravene i specifikationernes klasse II og skal ikke være udstyret med den dvalefunktion, der er beskrevet i afsnit A.

b) B-retningslinjer:

1. Computeren skal skifte til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

2. Hvis computeren leveres med mulighed for brug i et net, skal den kunne skifte til dvaletilstand uanset netteknologien.

3. Computeren skal i dvaletilstand fortsat kunne reagere på alle slags netaftastninger. Den netfunktionalitet, som brugeren har til rådighed, må ikke blive reduceret (dvs. at den netfunktion, som brugeren har i dvaletilstanden, skal være den samme, som før computeren skiftede til dvaletilstand.)

4. Computeren må i dvaletilstand højst bruge 15 % af strømforsyningens maksimale konstante udgangseffekt.

b) Integrerede computersystemer: Et Energy Star integreret computersystem skal opfylde følgende betingelser:

i) Det integrerede computersystem skal skifte til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet.

ii) Hvis det integrerede computersystem leveres med mulighed for brug i et net, skal det kunne skifte til dvaletilstand, mens det er tilsluttet nettet.

iii) Hvis det integrerede computersystem leveres med mulighed for brug i et net, skal det, mens det er i dvaletilstand, fortsat kunne reagere på aktiveringshændelser, der sendes til computeren eller er beregnet for denne, mens den er tilsluttet nettet. Hvis aktiveringshændelsen kræver, at computeren skal forlade dvaletilstanden og udføre en opgave, skal computeren skifte tilbage til dvaletilstand efter en periode med inaktivitet, når den ønskede opgave er udført.

Programdeltagerne kan anvende alle tilgængelige midler til at opnå den funktionalitet, der er beskrevet i dette underafsnit.

iv) Klasse I: Et integreret computersystem, der er leveret inden den 1. juli 2000, må højst bruge 45 watt i dvaletilstand. Integrerede computersystemer, som altid opretholder et strømforbrug på under eller lig med 45 watt, opfylder energikravene i aftalen og skal ikke være udstyret med den dvalefunktion, der er beskrevet i afsnit A.

Klasse II: Et integreret computersystem, der er leveret tidligst den 1. juli 2000, må højst bruge 35 watt i dvaletilstand. Integrerede computersystemer, som altid opretholder et strømforbrug på under eller lig med 35 watt, opfylder energikravene i aftalen og skal ikke være udstyret med den dvalefunktion, der er beskrevet i afsnit A.

2. Indstillinger ved leveringen: For at sikre, at det maksimale antal brugere udnytter den energibesparende dvaletilstand, skal programdeltagere levere deres computere og/eller integrerede computersystemer med strømsparefunktionen aktiveret. Aktivering skal som standard for alle produkter indstilles til at ske efter mindre end 30 minutters inaktivitet. (EPA anbefaler, at standardtiden for aktivering indstilles til mellem 15 og 30 minutters inaktivitet). Brugeren skal have mulighed for at ændre disse indstillinger eller deaktivere den energibesparende dvaletilstand.

3. Operativsystemer: Korrekt aktivering af en computers energibesparende dvaletilstand er som regel afhængig af, at der installeres en bestemt udgave af et operativsystem. Hvis en computer leveres af programdeltageren med et eller af flere operativsystemer, skal computeren være i stand til at skifte til og returnere fra den energibesparende dvaletilstand, mens den kører under mindst et af disse operativsystemer. Hvis computeren ikke leveres med et operativsystem, skal programdeltageren udtrykkeligt angive, hvilke mekanismer der vil gøre, at computeren opfylder Energy Star-kravene. Hvis der derudover kræves særlig software, særlige hardwaredrivere eller særligt tilbehør for at kunne skifte til og returnere fra dvaletilstanden, skal sådanne komponenter være installeret på computeren. Programdeltageren skal medtage disse oplysninger i produktdokumentationen (f.eks. brugervejledning og datablade) og/eller på sit Internetsted. Brochurer og annoncer skal formuleres, så de ikke giver anledning til vildledende fortolkninger.

4. Skærmstyring: Computeren skal indeholde en eller flere anordninger, som gør det muligt at aktivere en Energy Star-skærms energibesparende tilstande. Programdeltageren skal i produktdokumentationen klart angive, hvordan den af programdeltageren leverede computer kan styre Energy Star-skærme, og gøre opmærksom på eventuelle særlige omstændigheder, der skal være til stede, for at skærmens strømforbrug skal kunne styres. Programdeltageren skal som standard indstille computeren til at aktivere skærmens første energibesparende tilstand eller dvaletilstand efter 30 minutters inaktivitet. Programdeltageren skal også indstille standardtiden for aktivering af strømsparefunktionens næste niveau, så skærmen skifter til anden energibesparende tilstand eller "dyb dvaletilstand" efter en inaktiv periode på 60 minutter. (Den samlede periode for aktivering af begge energibesparende tilstande må ikke overstige 60 minutter. Programdeltageren kan vælge at indstille computeren til straks at skifte skærmen til anden energibesparende dvaletilstand eller "dyb dvaletilstand" efter 30 minutters inaktivitet.

Brugeren skal have mulighed for at ændre disse indstillinger eller deaktivere skærmens energibesparende tilstande. Kravet om skærmstyring gælder ikke for integrerede computersystemer. Integrerede computersystemer, som markedsføres og sælges som en del af et docking-system, skal dog automatisk kunne styre strømmen til en ekstern skærm.

II. SPECIFIKATIONER FOR SKÆRME

A. Definitioner

1. Skærm: En CRT-skærm (katodestrålerør), fladskærm (f.eks. flydende krystal) eller anden form for visningsenhed og tilhørende elektroniske dele. Denne definition er først og fremmest beregnet til at dække standardskærme, der er beregnet til brug sammen med computere. I disse specifikationer kan følgende dog også betragtes som en skærm: Mainframe-terminaler og fysisk separate visningsenheder.

2. Første energibesparende tilstand eller dvaletilstand: Den energibesparende tilstand, som skærmen skifter til efter anvisning fra en computer eller ved hjælp af andre funktioner. Denne tilstand er kendetegnet ved slukket skærmbillede og nedsat strømforbrug. Skærmen skifter igen til fuld drifttilstand, når den modtager signal hertil fra en bruger.

3. Anden energibesparende tilstand eller "dyb dvaletilstand": Den anden energibesparende tilstand, som skærmen skifter til efter anvisning fra en computer eller ved hjælp af andre funktioner. Denne tilstand er kendetegnet ved et stærkt nedsat strømforbrug. Skærmen skifter igen til fuld drifttilstand, når den modtager signal hertil fra en bruger.

B. Produktkrav for tildeling af Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

En Energy Star-skærm skal automatisk kunne aktivere to på hinanden følgende drifttilstande med lavt energiforbrug. I den første energibesparende dvaletilstand må skærmen højst bruge 15 watt efter anvisning fra en computer eller ved hjælp af andre funktioner. Hvis skærmen fortsat er inaktiv, skal den efter anvisning fra CPU'en eller ved hjælp af andre funktioner aktivere den anden energibesparende "dybe dvaletilstand". En Energy Star-skærm må i den anden energibesparende tilstand højst have et strømforbrug på 8 watt. Skærme, som automatisk kan gå fra aktiv tilstand til en energibesparende tilstand med et strømforbrug på højst 8 watt, opfylder betingelserne i denne aftale med hensyn til strømforbrug. Når brugeren genoptager arbejdet, skal skærmen automatisk returnere til drifttilstand. Det anbefales, at skærmen forbliver i den energibesparende tilstand ved aktivitet, der ikke indledes af brugeren.

Hvis skærmen er forsynet med USB-koncentratorer/porte, skal den afprøves, uden at nogen enheder eller et upstream-kabel er tilsluttet disse koncentratorer/porte.

III. SPECIFIKATIONER FOR PRINTERE, FAX- OG FRANKERINGSMASKINER

A. Definitioner

1. Printer: Billedbehandlingsudstyr fremstillet som en standardmodel, som kan udprinte papirkopier, og som kan modtage data fra enkeltbruger- eller netcomputere. Derudover skal enheden kunne tilsluttes en stikkontakt. Denne definition skal dække produkter, der markedsføres og sælges som printere, herunder printere, som kan opgraderes til multifunktionsenheder(2).

2. Faxmaskine: Billedbehandlingsudstyr fremstillet som en standardmodel, som kan udskrive data på papir, og hvis primære funktion er at sende og modtage data. Faxmaskiner til almindeligt papir er omfattet af disse specifikationer (f.eks. inkjet-/bubble-jet-faxmaskiner, laser-/LED-faxmaskiner og termiske faxmaskiner). Enheden skal kunne tilsluttes en stikkontakt. Denne definition skal dække produkter, der markedsføres og sælges som faxmaskiner.

3. Kombineret printer/faxmaskine: Billedbehandlingsudstyr fremstillet som en standardmodel, der fungerer både som fuldt ud funktionel printer og som faxmaskine, jf. definitionerne ovenfor. Denne definition skal dække produkter, der markedsføres og sælges som en kombineret printer-/faxløsning.

4. Frankeringsmaskine: Billedbehandlingsudstyr, der printer frankering på forsendelser. Enheden skal kunne strømforsynes fra en stikkontakt. Det er meningen, at denne definition skal dække produkter, der markedsføres og sælges som frankeringsmaskiner.

5. Printhastighed: Sider pr. minut er målet for en models printhastighed. Printhastighed er den printhastighed for produktet, som programdeltageren har angivet i sin markedsføring. For så vidt angår linjeskrivere (f.eks. matrix- og anslagsprintere), måles printhastighed på grundlag af den i ISO 10561 fastlagte metode.

For så vidt angår storformatprintere, der er konstrueret til hovedsagelig at håndtere A2- eller 17" × 22"-papir eller endnu større format, angives printhastighed som output af monokrom tekst ved standardopløsning. Printhastighed, der er målt som udprintning af A2- eller A0-sider pr. minut, konverteres som følger til A4-printhastighed: a) En A2-side pr. minut svarer til fire A4-sider pr. minut; b) en A0-side pr. minut svarer til 16 A4-sider pr. minut.

For frankeringsmaskiner anses sider pr. minut at svare til forsendelser pr. minut.

6. Tilbehør: Supplerende udstyr, der ikke er nødvendigt for basisenhedens normaldrift, men som kan tilsluttes før eller efter leveringen for at forbedre eller ændre printerens ydeevne. Tilbehør kan f.eks. være efterbehandlings- og sorteringsmoduler, supplerende arkfødere og duplex-enheder. Tilbehør kan sælges separat under eget modelnummer eller sammen med basisenheden som en del af en printer.

7. Aktiv tilstand: Den tilstand, hvor produktet præsterer papirudprintning eller modtager input til papirudprintning. Strømforsyningskravet i denne tilstand er typisk større end i standbytilstand.

8. Standbytilstand: Tilstand, hvor produktet hverken præsterer papirudprintning eller modtager input til papirudprintning. Overgang fra standbytilstand til aktiv tilstand bør ikke medføre nogen mærkbar forsinkelse af papirudprintningen.

9. Dvaletilstand: Tilstand, hvor produktet ikke præsterer papirudprintning eller modtager input til papirudprintning og bruger mindre strøm end i standbytilstand. I overgangen fra dvaletilstand til aktiv tilstand kan der være en mindre forsinkelse i papirudprintningen, mens der ikke må være nogen forsinkelse i modtagelsen af information fra net eller andre inputkilder. Produktet går i dvaletilstand inden for et nærmere specificeret tidsinterval efter seneste papirprint.

10. Standardtidsinterval til dvaletilstands indtræden: Det tidsinterval, som programdeltageren indstiller inden levering, og som bestemmer, hvornår produktet går i dvaletilstand. Standardtidsintervallet måles fra seneste papirudprintning.

11. Duplex-funktion: Printning af tekst, billede eller en kombination af tekst og billede på begge sider af et ark papir.

12. Standardmodel: Term til beskrivelse af et produkt og dets funktioner, således som det markedsføres og sælges af programdeltageren, samt den brug, det er fremstillet til.

13. Aktiveringshændelse: I denne aftales forstand er en aktiveringshændelse en brugerudført, programmeret eller ekstern hændelse eller påvirkning, der får computeren til at skifte fra standby- eller dvaletilstand til aktiv drifttilstand. En aktiveringshændelse i disse specifikationers forstand omfatter ikke netrelaterede aftastninger eller PING'er, der er almindeligt forekommende i netmiljøer.

B. Produktkrav for tildeling af Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

a) Dvaletilstand: Energy Star-programdeltagere er enige om, at kun produkter, der er i stand til at gå i dvaletilstand efter et tidsrum af inaktivitet eller fastholde et strømforbrug på eller under det i tabel 2 til 11 inklusive (nedenfor) nævnte, kan siges at opfylde Energy Star-kravene.

b) Standardtidsinterval: Energy Star-programdeltagere er enige om at holde indstillingen af standardtidsintervallet, inden dvaletilstand indtræder efter udførelse af seneste opgave (dvs. fra sidste papirudprintning), inden for de i tabel 2 til 11 inklusive (nedenfor) angivne tidsintervaller. Programdeltagere skal også levere produkterne med standardtidsintervaller for dvaletilstand, der er indstillet til de i tabel 2 til 11 inklusive (nedenfor) anførte værdier.

c) Netfunktionalitet: Energy Star-deltagere er enige om at betegne produkterne i overensstemmelse med disses slutbrugerformål (punkt II.A.12. ovenfor), navnlig produkter, der er beregnet til at blive koblet op på et net. Energy Star-programdeltagere er enige om, at alle produkter, der markedsføres, reklameres for og sælges som net-egnede, skal overholde Energy Star-specifikationerne (nedenfor), når de er konfigureret til net-brug (dvs. med net-funktionalitet).

1. Hvis produktet leveres med mulighed for netopkobling, skal det kunne gå i dvaletilstand, mens det er opkoblet på nettet.

2. Hvis produktet har mulighed for netopkobling, skal det i dvaletilstand stadig kunne reagere på aktiveringshændelser, adresseret til eller rettet mod produktet, mens det er opkoblet på nettet.

d) Duplex-funktion: For så vidt angår alle standardformatprintere med en printhastighed på over 10 sider pr. minut, anbefales det, at Energy Star-programdeltagere instruerer deres kunder om brugen af deres printere med duplex-funktionen som standardprintindstilling. Instruktionen kan bestå i oplysning om den korrekte printerdriver og printmenuudformning i brugervejledningen, eller ved at give specifik instruktion om printerdriveren, når der er installeret en duplex-enhed.

e) Detaljerede specifikationer: Energy Star-programdeltagere er enige om at betegne produkter i overensstemmelse med følgende specifikationer:

Tabel 2: Klasse 1

Standardformatprintere og printer/fax-kombinationer((Herunder monokrom elektrofotografi, monokrom termisk printning samt monokrom og farve-blækprintning.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-, A4- eller 8,5" × 11"-format)

>TABELPOSITION>

Tabel 3: Klasse 1

Anslagsprintere, der er konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-format (1.11.2000-31.10.2001)

>TABELPOSITION>

Tabel 4: Klasse 1

Stor-/bredformatprintere (1.11.2000-31.10.2001)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A2- eller 17" × 22"-format eller større)

>TABELPOSITION>

Tabel 5: Klasse 1

Farveprintere((Herunder farveelektrofotografi og termisk farveprintning.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-, A4- eller 8,5" × 11"-format)

>TABELPOSITION>

Tabel 6

Autonome faxmaskiner (1.11.2000-31.10.2002)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A4- eller 8,5" × 11"-format)

>TABELPOSITION>

Tabel 7

Frankeringsmaskiner (1.11.2000-31.10.2002)

>TABELPOSITION>

Tabel 8: Klasse 2

Standardformatprintere og printer/fax-kombinationer((Herunder monokrom elektrofotografi, monokrom termisk printning samt monokrom og farveblækprintning.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-, A4- eller 8,5" × 11"-format)

>TABELPOSITION>

Tabel 9: Klasse 2

Anslagsprintere, der er konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-format (1.11.2001-31.10.2002)

>TABELPOSITION>

Tabel 10: Klasse 2

Stor-/bredformatprintere (1.11.2001-31.10.2002)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A2- eller 17" × 22"-format eller større)

>TABELPOSITION>

Tabel 11: Klasse 2

Farveprintere((Herunder farveelektrofotografi og termisk farveprintning.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(konstrueret til hovedsagelig at kunne tage papir i A3-, A4- eller 8,5" × 11"-format)

>TABELPOSITION>

2. Undtagelser og præciseringer: En Energy Star-programdeltager eller et af denne udpeget serviceværksted må ikke efter levering ændre de af disse specifikationer omfattede modeller på nogen måde, der påvirker produkternes evne til at leve op til ovennævnte specifikationer. Nedenfor anføres fire undtagelser herfra:

a) Integrerede computersystemer: For så vidt angår produkter med en indbygget integreret computer, medregnes i en periode, der er begrænset til et år, den integrerede computers strømforbrug ikke ved beregningen af, om de opfylder Energy Star-kravene. Det er dog et krav, at producenten forklarer slutbrugeren, at printerens strømforbrug ikke inkluderer den integrerede computers forbrug (dvs., at computerens strømforbrug skal lægges til printerens - også, når printeren er i dvaletilstand). Denne undtagelse finder kun anvendelse på situationer, hvor producenten integrerer en autonom computer; den finder ikke anvendelse på printercontrollere. (Se fodnote 1 til tabel 5).

b) Netfunktionalitet: I en periode begrænset til et år tillades et supplerende engangstillæg på 5 Watt for produkter i de to første hastighedsintervaller (0 ppm <= 10 og 10 < ppm <= 20) i tabel 2 og det første hastighedsinterval (0 < ppm <= 10) i tabel 5. Denne undtagelse finder kun anvendelse på produkter (i de ovenfor nævnte tabeller og hastighedsintervaller), der leveres som konfigureret til netbrug (dvs. inklusive netkort eller -funktionalitet som leveret). For så vidt angår produkter, der leveres som ikke konfigureret til netbrug, gælder det supplerende engangstillæg på 5 Watt ikke. (Se fodnote 2 til tabel 2 og 5).

c) Standardtidsintervaller: En Energy Star-programdeltager, et af denne udpeget serviceværksted eller en kunde kan efter leveringen ændre standardtidsintervallerne inden overgang til dvaletilstand op til et fabriksindstillet maksimum på 240 minutter. Hvis en producent vælger at konstruere produkter med mere end en strømforbrugsstyringstilstand, må de sammenlagte standardtidsintervaller ikke overstige 240 minutter.

d) Deaktivering af dvaletilstand: Programdeltageren, det af denne udpegede serviceværksted eller kunden kan i enkeltstående tilfælde, hvor dvaletilstanden giver en kunde mærkbare ulemper på grund af sidstnævntes særlige brugsmønstre, deaktivere denne dvaletilstandsfunktion. Hvis programdeltageren vælger at konstruere sine produkter således, at kunden kan deaktivere dvaletilstandsfunktionen, skal adgangen til deaktiveringsmuligheden afvige fra adgangen til tidsindstillingen. (Hvis f.eks. en softwaremenu giver mulighed for at vælge mellem tidsintervaller til dvaletilstands indtræden på 15, 30, 60, 90, 120 og 240 minutter, må "deaktiver" eller "slukket" ikke kunne vælges i samme menu. Det skal være et skjult (eller mindre iøjnefaldende) valg eller findes i en anden menu).

IV. SPECIFIKATIONER FOR KOPIMASKINER

A. Definitioner

1. Kopimaskine: En kommerciel reprografisk billedbehandlingsenhed, hvis eneste funktion er at lave kopier på grundlag af en trykt papiroriginal. En kopimaskine skal bestå af et markeringssystem, et billedbehandlingssystem og et papirhåndteringsmodul. Alle sort/hvid kopieringsteknikker til almindeligt papir er dækket af disse specifikationer, selv om formålet er at fokusere på almindelig anvendt standardkopieringsudstyr som f.eks. kopimaskiner med lyslinse. Følgende specifikationer gælder for kopimaskiner til standardformater beregnet til at håndtere papir i A4-format eller med dimensionerne 8,5" × 11" og kopimaskiner til store formater beregnet til at håndtere papir i A2-format eller med dimensionerne 17" × 22" eller derover.

Kopieringshastighed: Kopier pr. minut (cpm) måler kopireproduktionshastigheden. En kopi defineres som én side med dimensionerne 8,5" × 11" eller A4-format. Tosidede kopier tæller som to udskriftsbilleder, selv om de udskrives på ét stykke papir. For alle kopimaskinemodeller beregnet til det amerikanske marked skal målingen af kopieringshastigheden være baseret på papirstørrelsen Letter med dimensionerne 8,5" × 11". For kopimaskiner beregnet til andre markeder end det amerikanske skal kopieringshastigheden være baseret enten på papirformatet 8,5" × 11" eller A4, afhængig af standarden på det pågældende marked.

For kopimaskiner til store formater, der er beregnet til først og fremmest at håndtere papir i A2- eller 17" × 22"-format eller derover, skal kopieringshastigheden målt som kopier i A2- eller A0-format pr. minut konverteres til A4-kopieringshastigheder på følgende måde: a) Én A2-kopi pr. minut svarer til 4 A4-kopier pr. minut. b) Én A0-kopi pr. minut svarer til 16 A4-kopier pr. minut.

Energy Star-kopimaskiner inddeles i fem kategorier: kopimaskiner til standardformater - lav hastighed, kopimaskiner til standardformater - medium hastighed, kopimaskiner til standardformater - høj hastighed, kopimaskiner til store formater - lav hastighed og kopimaskiner til store formater - medium/høj hastighed.

A. Kopimaskiner til standardformater - lav hastighed: Kopimaskiner med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af op til og med 20 kopier pr. minut.

B. Kopimaskiner til standardformater - medium hastighed: Kopimaskiner med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 20 og op til og med 44 kopier pr. minut.

C. Kopimaskiner til standardformater - høj hastighed: Kopimaskiner med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 44 kopier pr. minut

D. Kopimaskiner til store formater - lav hastighed: Kopimaskiner med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af op til og med 40 kopier pr. minut (udtrykt i A4-kopier pr. minut).

E. Kopimaskiner til store formater - medium/høj hastighed: Kopimaskiner med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 40 kopier pr. minut (udtrykt i A4-kopier pr. minut).

2. Basisenhed: For en given motorhastighed defineres basisenheden som den mest grundlæggende version af en kopimaskine, der sælges som en fuldt ud funktionel model. Basisenheden konstrueres og leveres som regel som en enkelt enhed og omfatter ingen eksterne strømkrævende tilbehørsdele, der eventuelt sælges separat.

3. Tilbehør: Ekstraudstyr, som ikke er nødvendigt for basisenhedens standarddrift, men som eventuelt kan tilføjes før eller efter levering med det formål at forbedre eller ændre kopimaskinens ydelse. En tilbehørsdel kan sælges separat under sit eget modelnummer eller sammen med en basisenhed som del af en kopimaskineløsning eller -konfiguration. Eksempler på tilbehør er f.eks. sorteringsanordninger, arkfødere med stor kapacitet etc. Det antages, at tilføjelsen af en tilbehørsdel - uanset dennes eget strømforbrug - ikke i væsentligt omfang vil forøge (mere end 10 procent) basisenhedens strømforbrug i slukket tilstand. Tilbehøret må ikke hæmme auto-sluk- og strømsparefunktionernes normale drift.

4. Kopimaskinemodel: I disse specifikationer defineres en kopimaskinemodel som en basisenhed med en eller flere specifikke tilbehørsdele, som markedsføres og sælges til forbrugere under et enkelt modelnummer. Når en basisenhed markedsføres og sælges til forbrugere uden ekstratilbehør, opfattes denne ligeledes som en kopimaskinemodel.

5. Energibesparende tilstand: I disse specifikationer er den energibesparende tilstand den tilstand, som har det laveste strømforbrug, og som kopimaskinen kan skifte til efter en given periode med inaktivitet på kopimaskinen, uden at kopimaskinen dog slukkes helt. Kopimaskinen skifter til denne tilstand inden for et bestemt tidsrum, efter at den sidste kopi blev lavet. Med henblik på at fastslå strømforbruget i denne energibesparende tilstand kan producenten vælge at måle det laveste forbrug i enten strømsparetilstand eller standbytilstand.

6. Strømsparetilstand: Den tilstand, der foreligger, når maskinen ikke laver kopier, tidligere har været i drifttilstand, men bruger mindre strøm, end når maskinen befinder sig i standbytilstand. Når kopimaskinen befinder sig i denne tilstand, kan der gå et lille stykke tid, inden kopimaskinen er i stand til at lave den næste kopi.

7. Standbytilstand: Den tilstand, der foreligger, når maskinen ikke laver kopier, tidligere har været i drifttilstand og er klar til at lave kopier, men endnu ikke er skiftet til strømsparetilstand. Når kopimaskinen befinder sig i denne tilstand, kan den næste kopi laves praktisk talt uden forsinkelse.

8. Slukket tilstand: I disse specifikationer defineres tilstanden slukket som den tilstand, der foreligger, når kopimaskinen er sluttet til en korrekt energikilde og for nylig er blevet slukket via auto-sluk-funktionen(3). Ved måling af strømmen i denne tilstand kan man se bort fra kontroludstyr til fjernvedligeholdelse.

9. Auto-sluk-funktion: I disse specifikationer defineres auto-sluk-funktionen som kopimaskinens evne til automatisk at slukke sig selv inden for et bestemt tidsrum, efter at den sidste kopi blev lavet. Kopimaskinen skal automatisk skifte til slukket tilstand efter aktivering af denne funktion.

10. Tilsluttet tilstand: Den tilstand, der foreligger, når maskinen er sluttet til en korrekt energikilde og ikke er tændt. For at tænde kopimaskinen skal brugeren som regel manuelt genstarte kopimaskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

11. Standardtidsintervaller: Det tidsrum, programdeltageren har indstillet før levering, og som bestemmer, hvornår kopimaskinen skifter til de forskellige tilstande, dvs. energibesparende tilstand, slukket tilstand etc. Både standardtidsinterval inden slukket tilstands indtræden og standardtidsinterval inden energibesparende tilstands indtræden skal måles fra det tidspunkt, hvor den sidste kopi blev lavet.

12. Genstartstid: Den tid, det tager en kopimaskine at komme fra en energibesparende tilstand til standbytilstand.

13. Automatisk duplex-funktion: Den tilstand, hvor kopimaskinen automatisk kopierer på begge sider af et ark ved automatisk at sende både kopiarket og papiroriginalen gennem kopimaskinen. Eksempler på dette er ensidet til tosidet kopiering eller tosidet til tosidet kopiering. I disse specifikationer anses en kopimaskine kun for at have en automatisk duplex-funktion, hvis kopimaskinen omfatter alt det nødvendige tilbehør for at opfylde de ovenfor anførte betingelser, dvs. en automatisk arkføder og tilbehør til automatisk tosidet kopiering.

14. Timer: En intern enhed, som tænder og slukker en kopimaskine på forud definerede tidspunkter på alle arbejdsdage. Når timeren skal programmeres, skal brugeren være i stand til at skelne mellem hverdage og weekender/helligdage (med andre ord skal en timer altså ikke tænde en kopimaskine lørdag og søndag morgen, hvis personalet ikke normalt er på kontoret i weekenderne). Brugeren skal også have mulighed for at deaktivere timeren. Timere er ekstraudstyr og kræves derfor ikke på Energy Star-kopimaskiner. Hvis en timer integreres i en kopimaskine, må den ikke kunne gribe forstyrrende ind i energispare- og auto-sluk-funktionerne.

B. Produktkrav for tildeling af Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

For at være berettiget til at bære Energy Star-mærket skal en kopimaskine opfylde følgende specifikationer:

Tabel 12

Kriterier for Energy Star-kopimaskiner

>TABELPOSITION>

Programdeltageren skal som standard indstille auto-sluk-funktionen til aktivering i henhold til de værdier, der er anført i ovenstående tabel. Standardtidsintervallet inden slukket tilstand og energibesparende tilstands indtræden måles fra tidspunktet for den sidste kopiering.

Hvis en kopimaskine leveres med automatisk duplex-funktion, anbefales det, at duplex-funktionen indstilles som standardtilstand for alle kopieringshastigheder, hvor man selv kan vælge, om duplex-funktionen skal indstilles som standard. Programdeltageren kan eventuelt give brugerne mulighed for at tilsidesætte denne duplex-standardfunktion til enkeltsidede kopier.

2. Undtagelser og præciseringer

Efter levering må programdeltageren eller det af denne udpegede serviceværksted ikke ændre kopimaskinen på en sådan måde, at kopimaskinens evne til at opfylde de ovenfor anførte specifikationer forringes. Visse undtagelser er dog tilladt med hensyn til ændring af standardtidsintervaller, specifikationer for slukket tilstand og duplex-funktionen. Undtagelserne er som følger:

a) Standardtidsintervaller: Programdeltageren, det udpegede serviceværksted eller kunden kan efter leveringen ændre standardtidsintervallerne inden overgang til energibesparende tilstand og/eller slukket tilstand, men kun op til et af programdeltageren indstillet maksimum på 240 minutter (dvs., at standardtidsintervallerne inden overgang til slukket tilstand og energibesparende tilstand sammenlagt ikke må overstige 240 minutter).

b) Strømforbrug i slukket tilstand: I nogle tilfælde er en programdeltager måske nødt til at levere en kopimaskine med antifugt-anordningen afbrudt for at opfylde kravene til strømforbrug i slukket tilstand. Hvis dette forhold fører til betydeligt besvær for en given kunde, kan programdeltageren (eller det af denne udpegede serviceværksted) tilslutte antifugt-anordningen. Hvis programdeltageren konstaterer, at der i et bestemt geografisk område er kroniske driftsikkerhedsproblemer som følge af et højt fugtighedsniveau, kan programdeltageren kontakte lederen af EPA-programmet og diskutere alternative løsninger. Programdeltagere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater kan kontakte Europa-Kommissionen. EPA eller Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber kan f.eks. give programdeltagere lov til at tilslutte antifugt-anordningen i kopimaskiner, som skal leveres i et meget fugtigt geografisk område.

c) Deaktivering af auto-sluk-funktionen: I enkeltstående tilfælde, hvor auto-sluk-funktionen giver en kunde betydelige problemer som følge af hans eller hendes individuelle brugsmønster, kan programdeltageren, det af denne udpegede serviceværksted eller kunden deaktivere denne auto-sluk-funktion. Hvis programdeltageren vælger at konstruere sine kopimaskinemodeller således, at kunden kan deaktivere auto-sluk-funktionen, skal adgangen til deaktiveringsmuligheden afvige fra adgangen til tidsindstillingen. (Hvis f.eks. en softwaremenu giver mulighed for at vælge mellem tidsintervaller til slukket tilstands indtræden på 30, 60, 90, 120 og 240 minutter, må "deaktiver" eller "slukket" ikke kunne vælges i samme menu. Det skal være et skjult (eller mindre iøjnefaldende) valg eller findes i en anden menu).

V. SPECIFIKATIONER FOR SCANNERE

A. Definitioner

1. Scanner: I disse specifikationer defineres en scanner som en elektrooptisk enhed til konvertering af farvedata eller sort/hvide data til elektroniske billeder, som kan gemmes, redigeres, konverteres eller transmitteres først og fremmest i et pc-miljø. Scannere, der præsenteres som sådanne, anvendes som regel til digitalisering af papirbaserede billeder. Disse specifikationer fokuserer først og fremmest på bredt anvendte desktop-scannere (f.eks. flatbed-, arkføder- og filmscannere), men dokumenthåndteringsscannere i den dyre ende af skalaen, som opfylder følgende specifikationer, kan også gøre sig berettiget til Energy Star-mærket. Disse specifikationer gælder udelukkende autonome scannere. Den dækker ikke multifunktionsprodukter med scannerfaciliteter, netscannere (dvs. scannere, som udelukkende er tilsluttet et net og er i stand til at håndtere indscannede data til overførsel til flere steder på nettet) eller scannere, som ikke forsynes med strøm direkte fra bygningens elnet.

2. Basisenhed: Basisenheden defineres som den mest grundlæggende version af en scanner, som faktisk sælges som en fuldt ud funktionel model. Basisenheden konstrueres og leveres som regel som en enkelt enhed og omfatter ingen eksterne strømkrævende tilbehørsdele, der eventuelt sælges separat.

3. Scannermodel: I disse specifikationer defineres en scannermodel som en basisenhed og en eller flere tilbehørsdele, som markedsføres og sælges til forbrugere under et enkelt modelnummer. Når en basisenhed markedsføres og sælges til forbrugere uden ekstra tilbehør, anses basisenheden også for at være en scannermodel.

4. Tilbehør: Enhver ekstra tilbehørsdel, som ikke er nødvendig for scannerens standarddrift, men som kan tilføjes for at forbedre eller ændre scannerens ydelse. En tilbehørsdel kan sælges separat under sit eget modelnummer eller sælges sammen med en basisenhed som del af en scannerløsning eller -konfiguration. Tilbehør omfatter automatiske dokumentfødere (ADF'er) og transparentadaptere.

5. Energibesparende tilstand: I disse specifikationer er den energibesparende tilstand den tilstand med det laveste strømforbrug, som scanneren er konstrueret til at skifte til efter en bestemt periode med inaktivitet uden helt at slukke. Scanneren skifter til denne tilstand inden for en bestemt periode, efter at det sidste billede er blevet indscannet.

6. Standardtidsinterval: Den periode, som bestemmer, hvornår scanneren skifter til den energibesparende tilstand, og som er blevet indstillet af programdeltageren inden levering. Standardtidsintervallet inden energibesparende tilstands indtræden skal måles fra det tidspunkt, hvor det sidste billede blev indscannet.

B. Produktkrav for tildeling af Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

Programdeltageren indvilliger i at lancere en eller flere bestemte basisenheder, som opfylder følgende specifikationer.

Tabel 13

Kriterier for Energy Star-scannere

>TABELPOSITION>

VI. SPECIFIKATIONER FOR MULTIFUNKTIONSENHEDER

A. Definitioner

1. Multifunktionsenhed: En multifunktionsenhed er en fysisk integreret enhed eller en kombination af funktionelt integrerede dele ("basisenheden", se definition nedenfor), som producerer papirkopier på grundlag af papiroriginaler (adskiller sig fra ad hoc-kopiering af enkelte ark, se næste afsnit) samt udfører en af eller begge følgende kerneopgaver: udskrivning af dokumenter (på basis af digitale data modtaget fra direkte tilsluttede computere, netcomputere, filservere og faxoverførsler) eller håndtering af faxmeddelelser (afsendelse og modtagelse). En multifunktionsenhed kan også omfatte indscanning af dokumenter til computerfiler eller andre faciliteter, som ikke er nævnt i disse specifikationer.

Enheden kan være tilsluttet et net og udskrive i sort/hvid, gråtoner eller farver. EPA imødeser, at det i sidste ende kan blive nødvendigt med en separat specifikation for farveenheder, fordi man må forvente teknologiske innovationer inden for farvebilledbehandlingsområdet, men foreløbig medtages disse enheder altså i disse specifikationer.

Disse specifikationer omfatter produkter, som markedsføres og sælges som multifunktionsløsninger, hvis primære funktion er kopiering, men som derudover har enten en printer- eller faxfunktion eller begge dele. Enheder, der primært bruges som fax og indeholder en begrænset kopieringsfunktion (til såkaldt ad hoc-kopiering), er medtaget under specifikationer for printere og faxmaskiner.

Hvis multifunktionsenheden ikke er udført som en enkelt integreret enhed, men består af flere funktionelt integrerede dele, skal producenten garantere, at det samlede strømforbrug for alle multifunktionsenhedens dele inklusive basisenheden ved korrekt installation overholder de maksimale strømforbrugsværdier, der er anført nedenfor, hvis multifunktionsenheden skal gøre sig berettiget til Energy Star-mærket.

Nogle digitale kopimaskiner kan opgraderes til multifunktionsenhed på arbejdsstedet gennem installering af ekstraudstyr, der giver print- og faxmuligheder. Programdeltagere kan betragte et sådan system af komponenter som en multifunktionsenhed og gøre det berettiget i henhold til specifikationerne i tabel 13 og 14. Når en digital kopimaskine sælges uafhængigt af ekstraudstyret, skal den imidlertid leve op til specifikationerne for opgraderbare digitale kopimaskiner i tabel 15 og 16.

Nogle printere kan opgraderes til multifunktionsenhed på arbejdsstedet gennem installering af ekstraudstyr, der giver kopieringsmulighed (ikke blot ad hoc-kopiering af enkeltark) samt måske faxmulighed. Programdeltagere kan betragte et sådant system af komponenter som en multifunktionsenhed og gøre det berettiget i henhold til specifikationerne for multifunktionsenheder. Når en printer sælges for sig, kan den ikke markedsføres som en maskine, der opfylder Energy Star-kravene, medmindre den overholder Energy Star-specifikationerne.

2. Billedreproduktionshastighed: Udskriftsbilleder pr. minut (ipm) måler billedreproduktionshastigheden angivet i monokrom tekst udskrevet pr. minut ved multifunktionsenhedens standardopløsning. Et udskriftsbillede defineres som én udskrevet side i Letter-format (8,5" × 11") eller A4-format med monospatieret, monokrom tekst, sat med skrifttypen Times i 12 punkt, og alle margener (venstre, højre, top, bund) indstillet til 2,54 cm (1"). Tosidede udskrifter eller kopier tæller som to udskriftsbilleder, selv om de udskrives på ét stykke papir. Hvis EPA på et senere tidspunkt udvikler en testprocedure specielt beregnet til at måle udskrivningshastigheden, skal den prøvningsprocedure have forrang for dette afsnits specifikationer for udskrivningshastighed.

For alle multifunktionsenhedsmodeller skal motorhastigheden baseres enten på papir med dimensionerne 8,5" × 11" eller papir i A4-format alt efter standarden på det pågældende marked. Hvis kopierings- og udskrivningshastigheden er forskellig, skal den højeste hastighed anvendes som grundlag for at bestemme, hvilken hastighedskategori enheden tilhører.

For multifunktionsenheder til store formater, der er beregnet til at håndtere først og fremmest papir i A2-format eller papir med dimensionerne 17" × 22" eller derover, skal reproduktionshastigheder målt som udskriftsbilleder i A2- eller A0-format pr. minut konverteres til A4-billedreproduktionshastigheder på følgende måde:

a) Ét A2-billede pr. minut svarer til 4 A4-udskriftsbilleder pr. minut.

b) Ét A0-udskriftsbillede pr. minut svarer til 16 A4-udskriftsbilleder pr. minut.

Multifunktionsenheder inddeles i følgende kategorier:

Personlige multifunktionsenheder: Multifunktionsenheder med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af 10 udskriftsbilleder pr. minut eller derunder.

Multifunktionsenheder - lav hastighed: Multifunktionsenheder med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 10 og op til og med 20 udskriftsbilleder pr. minut.

Multifunktionsenheder - medium hastighed: Multifunktionsenheder med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 20 og op til og med 44 udskriftsbilleder pr. minut.

Multifunktionsenheder - medium/høj hastighed: Multifunktionsenheder med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 44 og op til og med 100 udskriftsbilleder pr. minut.

Multifunktionsenheder - høj hastighed(4): Multifunktionsenheder med en motorhastighed til at lave flere eksemplarer af over 100 udskriftsbilleder pr. minut.

3. Basisenhed: For en given motorhastighed defineres basisenheden som den mest grundlæggende version af en multifunktionsenhed, der sælges som en fuldt ud brugbar model. Basisenheden kan konstrueres og leveres som en enkelt enhed eller som en kombination af funktionelt integrerede dele. Basisenheden skal kunne kopiere og derudover have enten printerfunktion eller faxfunktion eller begge dele. Basisenheden omfatter ingen eksterne strømkrævende tilbehørsdele, der eventuelt sælges separat.

4. Tilbehør: Ekstraudstyr, som ikke er nødvendig for basisenhedens standarddrift, men som eventuelt kan tilføjes før eller efter levering med henblik på at forbedre eller ændre multifunktionsenhedens ydelse. Eksempler på tilbehør er f.eks. sorteringsanordninger, arkfødere med stor kapacitet, papirefterbehandlingsudstyr, arkfødere til store formater, papirhåndteringsanordninger og nøgletællere etc. En tilbehørsdel kan sælges separat under sit eget modelnummer eller sammen med en basisenhed som del af en multifunktionsløsning eller -konfiguration. Det antages, at tilføjelsen af en tilbehørsdel ikke i væsentligt omfang vil forøge (mere end 10 procent for alle tilbehørsdele) basisenhedens strømforbrug i energibesparende tilstand eller dvaletilstand (uanset tilbehørsdelenes strømforbrug). Tilbehøret må ikke hæmme den energibesparende tilstands og dvaletilstandens normale drift.

5. Multifunktionsenhedsmodel: I disse specifikationer defineres en multifunktionsenhedsmodel som en basisenhed og én eller flere bestemte tilbehørsdele, som markedsføres og sælges til forbrugere under et enkelt modelnummer. Når en basisenhed markedsføres og sælges til forbrugere uden yderligere tilbehør, anses basisenheden også for at være en multifunktionsenhedsmodel.

6. Standbytilstand: Den tilstand, der foreligger, når maskinen ikke kopierer, er i driftstilstand og klar til at lave papirkopier, men endnu ikke er skiftet til energibesparende tilstand. Når multifunktionsenheden er i denne tilstand, kan multifunktionsenheden udskrive den næste kopi så godt som omgående.

7. Energibesparende tilstand: I disse specifikationer er den energibesparende tilstand den tilstand, der foreligger, når multifunktionsenheden ikke kopierer og bruger mindre strøm, end når den er i standbytilstand. Når multifunktionsenheden befinder sig i denne tilstand, sker produktionen af den næste papirkopi muligvis med nogen forsinkelse. I denne tilstand må der ikke være nogen forsinkelse i modtagelsen af data fra en faxmaskine, printer eller scanner. Multifunktionsenheden skifter til denne tilstand inden for en nærmere angivet periode, efter at den sidste papirkopi blev lavet, uanset datakilde. For produkter, der opfylder kravene til strømforbrug i den energibesparende tilstand, kræves der ikke yderligere strømnedsættelser for at opfylde kravene.

8. Dvaletilstand: I disse specifikationer er dvaletilstand den tilstand med det laveste strømforbrug, som multifunktionsenheden automatisk kan skifte til uden helt at slukke. I denne tilstand kan både produktionen af den næste kopi og modtagelsen af billeddata fra visse indgangsporte være forsinket. Multifunktionsenheden skifter til dvaletilstand inden for en nærmere angivet periode, efter at den sidste papirkopi er blevet lavet, eller efter at den har skiftet til energibesparende tilstand, hvis en sådan findes.

9. Standardtidsintervaller: Den periode, som bestemmer, hvornår multifunktionsenheden skifter til sine forskellige tilstande (dvs. energibesparende tilstand, dvaletilstand etc.), og som programdeltageren har defineret inden levering. Både standardtidsintervallerne for overgang til dvaletilstand og energibesparende tilstand skal måles fra det tidspunkt, hvor den sidste papirkopi blev lavet.

10. Genstartstid: Den tid, det tager at bringe multifunktionsenheden fra energibesparende tilstand til standbytilstand.

11. Automatisk duplex-tilstand: Den tilstand, hvor multifunktionsenheden automatisk anbringer udskriftsbilleder på begge sider af ét ark ved automatisk at sende både arket og papiroriginalen gennem multifunktionsenheden. Som eksempler på dette kan nævnes ensidet til tosidet kopiering, tosidet til tosidet kopiering eller dobbeltsidet udskrivning. I disse specifikationer anses en multifunktionsenhed kun for at have en automatisk duplex-tilstand, hvis multifunktionsenheden omfatter alt det tilbehør, der er nødvendigt for at opfylde ovenstående betingelser (dvs. en automatisk arkføder og tilbehør til automatisk duplex-kopiering og -udskrivning).

12. Timer: En intern anordning, som slår multifunktionsenheden til og fra på forud definerede tidspunkter hver dag. Ved programmering af en timer skal kunden kunne skelne mellem hverdage og weekender/helligdage (dvs., at en timer ikke må tænde en kopimaskine lørdag og søndag morgen, hvis medarbejderne ikke normalt kommer på kontoret i weekenden). Kunden skal også have mulighed for at deaktivere timeren. Timere er ekstraudstyr og kræves derfor ikke i Energy Star-multifunktionsenheder. Hvis en timer integreres i en multifunktionsenhed, må timeren ikke kunne gribe forstyrrende ind i energispare- og dvaletilstandsfunktionerne.

13. Opgraderbar digital kopimaskine: En kommerciel reprografisk billedbehandlingsenhed, hvis eneste funktion er produktion af kopier på grundlag af en grafisk papiroriginal ved hjælp af digital billedbehandlingsteknologi, men som kan opgraderes til at indeholde flere funktioner, f.eks. printer- og faxfunktion, ved at installere ekstra enheder. For at kunne blive klassificeret som en opgraderbar digital kopimaskine i henhold til specifikationerne for multifunktionsenheder skal opgraderingsfunktionerne være tilgængelige på markedet eller være planlagt til levering i løbet af et år efter lancering af basisenheden. Digitale kopimaskiner, som ikke er konstrueret med henblik på funktionel opgradering, skal gøre sig berettiget til Energy Star-mærket i henhold til specifikationerne for kopimaskiner.

B. Produktkrav for tildeling af Energy Star-logoet

1. Tekniske specifikationer

Energy Star-programdeltageren indvilliger i at lancere en eller flere bestemte multifunktionsenhedsmodeller, som opfylder specifikationerne i følgende tabeller.

a) Multifunktionsenheder til standardformater: For at overholde Energy Star-kravene skal multifunktionsenheder, der først og fremmest er beregnet til at håndtere papir i 8,5" × 11" eller A4-format, opfylde specifikationerne i tabel 14. Alle hastigheder skal måles i forhold til, hvor mange 8,5" × 11"- eller A4-udskriftsbilleder der passerer gennem enheden pr. minut som beskrevet i afsnit VI.A.2 ovenfor.

Tabel 14

Kriterier for Energy Star-multifunktionsenheder

>TABELPOSITION>

b) Multifunktionsenheder til store formater: For at overholde Energy Star-kravene skal multifunktionsenheder til store formater, der først og fremmest er konstrueret til at håndtere papir i A2-format eller papir med dimensionerne 17" × 22" eller derover, overholde specifikationerne i tabel 15. Alle hastigheder for disse enheder skal måles i forhold til, hvor mange A4-udskriftsbilleder der passerer gennem enheden pr. minut som beskrevet i afsnit IV.A.2 ovenfor.

Tabel 15

Kriterier for Energy Star-multifunktionsenheder

ENHEDER TIL STORE FORMATER

>TABELPOSITION>

c) Opgraderbare digitale kopimaskiner: For at kunne overholde Energy Star-specifikationerne for multifunktionsenheder skal opgraderbare digitale kopimaskiner, der er konstrueret til hovedsagelig at håndtere papir i 8,5" × 11"- eller A4-format, overholde specifikationerne i tabel 16. Alle enhedens hastigheder måles i antal præsterede udskrifter i 8,5" × 11"- eller A4-format pr. minut, således som beskrevet i afsnit IV.A.2 ovenfor.

Tabel 16

Kriterier for Energy Star-multifunktionsenheder

OPGRADERBARE DIGITALE KOPIMASKINER

>TABELPOSITION>

Bemærk, at kriterierne for opgraderbare digitale kopimaskiner svarer til dem, der gælder for klasse 2 i specifikationerne for kopimaskiner.

d) Opgraderbare digitale kopimaskiner til store formater: For at overholde Energy Star-kravene i henhold til specifikationerne for multifunktionsenheder skal opgraderbare digitale kopimaskiner, der først og fremmest er beregnet til at håndtere papir i A2-format eller papir med dimensionerne 17" × 22" eller derover, opfylde specifikationerne i tabel 17. Alle hastigheder for disse enheder skal måles i forhold til, hvor mange A4-udskriftsbilleder der passerer gennem enheden pr. minut som beskrevet i afsnit VI.A.2 i specifikationerne.

Tabel 17

Klasse 2-kriterier for Energy Star-multifunktionsenheder

OPGRADERBARE DIGITALE KOPIMASKINER TIL STORE FORMATER

>TABELPOSITION>

2. Yderligere krav

Ud over de krav, der fremgår af tabel 14 til 17, skal følgende yderligere krav også opfyldes.

a) Standardtidsinterval inden energibesparende tilstands indtræden: For multifunktionsenheder og opgraderbare digitale kopimaskiner skal programdeltageren levere multifunktionsenhedsmodeller med standardtidsintervallet inden energibesparende tilstands indtræden sat til 15 minutter. Programdeltageren skal sætte standardtidsintervallerne inden dvaletilstands indtræden til de niveauer, der er angivet i tabel 14 til 17. Standardtidsintervallerne inden energibesparende tilstand og dvaletilstands indtræden skal måles fra det tidspunkt, hvor den sidste kopi blev lavet, eller den sidste side blev udskrevet.

b) Genstartstid fra energibesparende tilstand: Den faktiske genstartstid fra den energibesparende tilstand skal anføres i produktdokumentationen for de produkter, der har en energibesparende tilstand.

c) Timere: Bemærk, at det er tilladt at integrere en timer, men den må ikke have en negativ indvirkning på eller forstyrre den energibesparende tilstands eller dvaletilstandens normaldrift. Hensigten fra EPA's side er, at enhver funktion, der tilføjes, skal understøtte de energibesparende tilstande og ikke påvirke deres effekt i negativ retning.

d) Automatisk duplex-funktion: Tosidet kopiering eller udskrivning skal ikke nødvendigvis være indstillet som standard i en multifunktionsenhed. Men funktionen skal være integreret som en mulighed i alle multifunktionsenheder til standardformater med en hastighed på over 20 udskriftsbilleder pr. minut (ipm). Desuden anbefales det, at multifunktionsenheder leveres med den automatisk duplex-funktion indstillet som standardtilstand for kopiering og alle andre funktioner, hvor dette er muligt. Ligeledes skal funktionen beskrives for kunderne efter installation.

3. Undtagelser og tydeliggørelse: Efter levering må programdeltageren eller det af denne udpegede serviceværksted ikke ændre multifunktionsenheden på en sådan måde, at multifunktionsenhedens evne til at overholde de ovenfor anførte specifikationer forringes. Visse undtagelser er dog tilladt med hensyn til ændring af standardtidsintervallerne inden de forskellige tilstandes og duplex-funktionens indtræden. Undtagelserne er som følger:

a) Standardtidsintervaller: Efter levering kan programdeltageren, det af denne udpegede serviceværksted eller kunden ændre standardtidsintervallerne inden energibesparende tilstands eller dvaletilstandens indtræden, men kun op til et forud indstillet maksimum på 240 minutter (dvs., at den sammenlagte tid for standardtidsintervallerne ikke må overstige 240 minutter).

b) Antifugt-anordninger: I nogle tilfælde er en programdeltager måske nødt til at levere en multifunktionsenhed med antifugt-anordningen afbrudt for at opfylde kravene til strømforbrug i dvaletilstand. Hvis dette forhold fører til betydeligt besvær for en given kunde, kan programdeltageren (eller det af denne udpegede serviceværksted) tilslutte antifugt-anordningen. Hvis programdeltageren konstaterer, at der i et bestemt geografisk område er kroniske driftsikkerhedsproblemer som følge af et højt fugtighedsniveau, kan programdeltageren kontakte lederen af EPA-programmet(5)(se navnet på denne i bilag A) og diskutere alternative løsninger. EPA kan f.eks. give programdeltageren lov til at tilslutte antifugt-anordningen i multifunktionsenheder, som skal leveres i et meget fugtigt geografisk område.

c) Deaktivering af dvaletilstanden: I enkeltstående tilfælde, hvor dvaletilstanden giver en kunde betydelige problemer som følge af hans eller hendes individuelle brugsmønster, kan programdeltageren, det af denne udpegede serviceværksted eller kunden deaktivere denne dvaletilstandsfunktion. Hvis programdeltageren vælger at konstruere sine multifunktionsenheder, så den enkelte kunde selv kan deaktivere dvaletilstandsfunktionen, må deaktiveringsfunktionen ikke kunne vælges på samme måde som tidsindstillingerne for aktivering (hvis en programmenu f.eks. indeholder aktiveringstiderne for dvaletilstand 15, 30, 60, 90, 120 og 240 minutter, må "deaktiver/disable" eller "fra/off" ikke være en valgmulighed i denne menu. Deaktiveringsfunktionen skal være en skjult (eller mindre tydelig) valgmulighed eller befinde sig i en anden menu).

VII. RETNINGSLINJER FOR PRØVNING AF ENERGY STAR-KONTORUDSTYR

1. Prøvningsbetingelser: Nedenfor redegøres for de prøvningsbetingelser, hvorunder effektmålingen bør foregå. De er nødvendige for at sikre, at uvedkommende faktorer ikke påvirker prøvningsresultaterne, samt at prøvningsresultaterne er reproducerbare senere.

a) Computere, skærme, printere/faxmaskiner og scannere

Ledningsimpedans: < 0,25 ohm

Harmonisk forvrængning i alt: < 5 %

(Spænding)

Inputvekselspænding(6): 115 VAC RMS ± 5 V RMS

Inputvekselspændingsfrekvens(7): 60 Hz ± 3 Hz

Omgivende temperatur: 25 °C ± 3 °C

b) Kopimaskiner og multifunktionsenheder:

Ledningsimpedans: < 0,25 ohm

Harmonisk forvrængning i alt: < 3 %

(Spænding)

Omgivende temperatur: 21 °C ± 3 °C

Relativ fugtighed: 40-60 %

Afstand fra mur: minimum 2 fod

Andre markedsspecifikke kriterier:

>TABELPOSITION>

2. Prøvningsudstyr: Målet er en nøjagtig måling af enhedens eller skærmens SANDE strømforbrug(8). Dette kræver et sand effektivværdi-wattmeter. Der findes mange forskellige wattmetre, men producenter skal være omhyggelige, så der vælges en korrekt model. Følgende faktorer skal inddrages ved køb af et wattmeter og ved forberedelse af den egentlige prøvning.

Amplitudeforhold

I en tidligere version af Energy Star-prøvningsproceduren skulle producenter bruge et wattmeter med et amplitudeforhold på over 8. Som påpeget af mange programdeltagere er dette hverken et brugbart eller relevant krav. Følgende afsnit har til formål at behandle aspekter vedrørende amplitudeforhold og tydeliggøre hensigten med den tidligere ukorrekte anvisning. Desværre kan Energy Star-programmet ikke opstille specifikke krav til udstyr for derved at afhjælpe fejlen. Prøvning er lige så meget en kunst, som det er en videnskab, og producenter og prøvningslaboratorier er nødt til selv at foretage en vurdering og trække på folk, der ved noget om prøvning, når de skal vælge et korrekt wattmeter.

Figur 1

>PIC FILE= "L_2001172DA.002901.TIF">

Indledningsvis er det vigtigt at forstå, at enheder, som indeholder omskiftet strømforsyning, trækker strøm i en bølgeform, der adskiller sig fra typisk sinusformet strøm(9). Figur 1 viser den typiske strømbølgeform for en typisk koblet elektronisk enhed. Mens praktisk talt et hvilket som helst wattmeter kan måle en standardstrømbølgeform, er det vanskeligere at vælge et wattmeter, når der indgår uregelmæssige bølgeformer af strømmen.

Det er vigtigt, at det valgte wattmeter er i stand til at aflæse den strøm, der aftages af enheden, uden at fremkalde intern spidsforvrængning (dvs. at toppen af strømbølgen skæres af). Dette kræver en vurdering af metrets amplitudeforhold(10) og af metrets tilgængelige strømområder. Jo bedre metret er, jo højere vil amplitudeforholdet være, og jo flere strømområder vil der være, at vælge imellem.

Ved forberedelse af prøvningen skal den strømspidsværdi (ampere), der er knyttet til den enhed, der måles, konstateres som det første. Dette kan gøres ved hjælp af et oscilloskop. Derefter skal der vælges et strømområde, som gør det muligt for wattmetret at registrere strømmens spidsværdi. Her gælder det specielt, at den fuldstændige værdi for det valgte strømområde ganget med wattmetrets amplitudeforhold (for strøm) skal være højere end strømmens aflæste spidsværdi på oscilloskopet. Hvis et wattmeter f.eks. har et amplitudeforhold på 4, og strømområdet er sat til 3 ampere, kan wattmetret registrere strømmens spidsværdier på op til 12 ampere. Hvis strømmens målte spidsværdi kun ligger på 6 ampere, må wattmetret anses for at være tilfredsstillende. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at det, hvis strømområdet er indstillet for højt til at registrere spidsværdien af strømmen, muligvis ikke er helt nøjagtigt ved måling af strømmens ikke-spidsværdier. Det er derfor nødvendigt at foretage en vanskelig afvejning. Igen gælder det, at jo flere strømområder, der er at vælge imellem, og jo højere amplitudeforholdet er, jo bedre resultater opnår man.

Frekvenskarakteristik

Et andet aspekt, som man skal tage hensyn til i forbindelse med valget af et wattmeter, er metrets nominelle frekvenskarakteristik. Elektronisk udstyr med omskiftet strømforsyning fremkalder harmoniske (ulige harmoniske typisk op til den 21. harmoniske). Disse harmoniske skal der tages hensyn til ved effektmålingen, i modsat fald bliver effektforbruget unøjagtigt. Energy Star-programmet anbefaler derfor, at producenter køber wattmetre, som har en frekvenskarakteristik på mindst 3 kHz. Dette vil tage hensyn til harmoniske op til den 50. og anbefales af IEC 555.

Opløsning

Producenter vil muligvis gerne have et meter med en opløsning på 0,1 W.

Nøjagtighed

Et yderligere aspekt, der skal tages hensyn til, er den nøjagtighed, man vil være i stand til at opnå. Kataloger og datablade for wattmetre indeholder som regel oplysninger om den nøjagtighed, som man kan opnå for effektaflæsninger ved forskellige områdeindstillinger. Hvis man måler et produkt, som er meget tæt på maksimalt energiforbrug for den tilstand, der måles, er det nødvendigt at udarbejde en prøvning, som giver en større nøjagtighed.

Kalibrering

Wattmetre bør kalibreres hvert år for at opretholde deres nøjagtighed.

3. Prøvningsmetode: Producenter skal måle enhedernes gennemsnitlige effektforbrug, mens de befinder sig i slukket tilstand eller energibesparende tilstand. Dette skal gøres ved at måle energiforbruget over en periode på 1 time. Det derved målte energiforbrug kan divideres med 1 time for at beregne det gennemsnitlige wattforbrug.

Effektmåling i energibesparende tilstande: Denne prøvning bør gennemføres for hver enkelt strømsparetilstand (f.eks. energibesparende tilstand, slukket tilstand, standbytilstand, dvaletilstand), der er relevant for den pågældende enhed i forbindelse med berettigelse til Energy Star-mærket. Inden prøvningen igangsættes, skal maskinen være sluttet til en strømførende ledning, men være slukket og stabiliseret ved rumtemperatur i mindst 12 timer. Et korrekt wattmeter skal være sluttet til maskinen og være klar til at give en præcis indikation af maskinens energiforbrug uden at forstyrre energikilden. Denne måling kan foretages i umiddelbar forbindelse med målingen af effektforbruget ved slukket tilstand. Gennemførelsen af de to prøvninger bør tilsammen ikke tage mere end 14 timer, inklusive den tid, det tager at tilslutte og frakoble maskinen.

Tænd enheden, og lad den gennemkøre sin opvarmningscyklus. Efter at standardtiden for aktivering af energisparetilstanden er udløbet, skal wattmetret aflæses og den aflæste værdi samt tiden noteres (eller stopuret eller timeren startes). Efter 1 time skal wattmetret igen aflæses og den aflæste værdi registreres. Forskellen mellem de to aflæste værdier på wattmetret er energiforbruget i energibesparende tilstand. Dividér denne værdi med 1 time for at få den gennemsnitlige nominelle effekt.

(1) Den maksimale konstante udgangseffekt for en strømforsyning er den værdi, der oplyses af producenten af strømforsyningen i den betjeningsvejledning, der følger med produktet.

(2) Det skal bemærkes, at en printerenhed, hvis den opgraderes til multifunktionsenhed (f.eks. ved tilføjelse af en fotokopieringsenhed), i sin helhed skal overholde Energy Star-multifunktionsenhedsspecifikationerne for stadig at opfylde Energy Star-kravene

(3) Afsnit B.1. i disse specifikationer indeholder målværdier for det maksimale strømforbrug i slukket tilstand. Det forventes, at de fleste virksomheder vil opfylde disse målværdier for strømforbruget i slukket tilstand ved at inkorporere en auto-sluk-funktion i kopimaskinen. Det er dog både muligt og tilladt i henhold til disse specifikationer for en producent at anvende en energibesparende tilstand frem for en auto-sluk-funktion, hvis strømforbruget i den energibesparende tilstand er lig med eller lavere end de målværdier for strømforbruget i slukket tilstand, som er anført i disse specifikationer. (Yderligere oplysninger herom kan findes i retningslinjer for prøvning af kopimaskiner (Test Guidelines)).

(4) For så vidt angår multifunktionsenheder, for hvilke ovennævnte metode ville give et ukorrekt resultat (fordi enheden ikke er fuldstændig varmet op efter den første opvarmningscyklus og 15 minutters standbytid), kan følgende procedure (i overensstemmelse med ASTM-standard F757-94) anvendes:

Multifunktionsenheden tændes og får mulighed for at varme op og være i stabil klar-tilstand (= standbytilstand) i to timer. I de første 105 minutter forhindres multifunktionsenheden i at gå i energibesparende tilstand (f.eks. ved at tage en kopi hvert 14. minut i denne periode). Den sidste kopi tages 105 minutter efter, at multifunktionsenheden blev tændt. Derefter ventes der i nøjagtig 15 minutter. Når de 15 minutter er gået, aflæses og noteres wattmeterværdi samt tidspunkt (eller stopur eller timer startes). Efter en time aflæses og noteres wattmeterværdien igen. Forskellen mellem de to aflæsninger er energiforbruget i energibesparende tilstand; denne værdi divideres med 1 time for at få den gennemsnitlige nominelle effekt.

(5) For produkter, der er registreret hos Europa-Kommissionen, kan programdeltagere kontakte Europa-Kommissionen.

(6) Hvis produkterne skal sælges i Europa eller Asien, foretages prøvningen også ved apparatets korrekte nominelle spænding og frekvens. F.eks. kan produkter beregnet til europæiske markeder prøves ved 230 V og 50 Hz. Logoet bør ikke findes på produkter, der sendes til Europa eller Asien, hvis udstyret ikke opfylder programmets krav under lokale spændings- og frekvensforhold.

(7) Hvis produkterne skal sælges i Europa eller Asien, foretages prøvningen også ved apparatets korrekte nominelle spænding og frekvens. F.eks. kan produkter beregnet til europæiske markeder prøves ved 230 V og 50 Hz. Logoet bør ikke findes på produkter, der sendes til Europa eller Asien, hvis udstyret ikke opfylder programmets krav under lokale spændings- og frekvensforhold.

(8) Sand effekt (True Power) defineres som (volt) × (ampere) × (effektfaktor) og udtrykkes som regel i watt. Tilsyneladende effekt (Apparent Power) defineres som (volt) × (ampere) og udtrykkes normalt som VA eller voltampere. Effektfaktoren for udstyr med omskiftet strømforsyning ligger altid under 1,0, så sand effekt er altid lavere end tilsyneladende effekt.

(9) Amplitudeforholdet for en sinusformet 60 Hz strømbølge ligger altid på 1,4. Amplitudeforholdet for en strømbølge, der er knyttet til en pc eller en skærm med en omskiftet strømforsyning, vil altid ligge over 1,4 (dog som regel ikke over 8). Amplitudeforholdet for en strømbølgeform defineres som forholdet mellem spidsværdien af strømmen (ampere) og effektivværdi-strømmen (ampere).

(10) Et wattmeters amplitudeforhold gives ofte både for strøm og spænding. For strøm er det forholdet mellem spidsværdien af strømmen og effektivværdien af strømmen i et bestemt strømområde. Når der kun angives ét amplitudeforhold, er det normalt for strømmen. Et almindeligt sand effektivværdi-wattmeter har et amplitudeforhold på mellem 2:1 og 6:1.

Udveksling af diplomatiske noter

Note nr. 1

Diplomatisk note fra EF til USA

Excellence,

Under henvisning til aftalen mellem Amerikas Forenede Staters regering og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt "aftalen"), udfærdiget i Washington D.C., den 19. december 2000, skal jeg hermed gøre opmærksom på, at Det Europæiske Fællesskab har følgende forståelser vedrørende gennemførelsen af aftalen:

1. For at give deres respektive programmer for energieffektivitet ved brug af kontorudstyr den størst mulige gennemslagskraft anvender Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering et fælles sæt energieffektivitetsspecifikationer og et fælles logo i overensstemmelse med bilag A til aftalen.

2. Det Europæiske Fællesskab agter at anvende det fælles logo, der er fastlagt i aftalen, i hele Fællesskabet som et symbol til identificering af energieffektivt kontorudstyr. Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater kan indføre eller fortsætte med at anvende andre programmer for mærkning af energieffektivt kontorudstyr, også selv om de anvendes i hele Fællesskabet.

3. Det Europæiske Fællesskab noterer sig, at Amerikas Forenede Staters Miljøstyrelse for at undgå potentielle konflikter i forbindelse med registreringen af Energy Star-symbolerne i de enkelte medlemsstater i Fællesskabet allerede har indgivet ansøgninger om registrering af Energy Star-symbolerne som EF-varemærker til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked i Det Europæiske Fællesskab.

4. Det Europæiske Fællesskab noterer sig desuden, at kontrollen af, om det fælles logo anvendes korrekt, vil ske på forskellig måde i de enkelte medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab og i Amerikas Forenede Stater. Amerikas Forenede Staters Miljøstyrelse er ejer af Energy Star-symbolerne og kontrollerer, anvendelsen af symbolerne ved at indgå et aftalememorandum med hver enkelt programdeltager, som den registrerer. Det Europæiske Fællesskab agter at anvende Energy Star-symbolerne og at kontrollere, om de anvendes korrekt i Fællesskabets medlemsstater i henhold til en specifik lovgivning, der indeholder betingelserne for en korrekt anvendelse af det internationale Energy Star-logo.

5. Europa-Kommissionen gør hermed Amerikas Forenede Staters regering opmærksom på, at der vil kunne blive gjort indsigelser mod dens ansøgninger om registrering af Energy Star-symbolerne i de enkelte medlemsstater i Fællesskabet, når den omhandlede lovgivning er vedtaget.

6. Europa-Kommissionen noterer sig, at Amerikas Forenede Staters regering vil videreføre sit Energy Star-mærkningsprogram og fortsætte med at registrere programdeltagere for andre produkttyper end dem, der er opført i bilag C til aftalen.

7. Europa-Kommissionen noterer sig, at intet i denne aftale må fortolkes i retning af, at en af parterne kan hindre indførsel, udførsel, salg eller distribution af produkter, fordi de bærer eller ikke bærer energieffektivitetssymboler fra den anden parts administrationsenhed.

8. Europa-Kommissionen gør hermed Amerikas Forenede Staters regering opmærksom på, at Europa-Parlamentet, der skal være med til at lovgive i forbindelse med sådanne initiativer på europæisk plan, vil blive hørt af Europa-Kommissionen om spørgsmål vedrørende tekniske specifikationer.

Jeg skal anmode om en skriftlig bekræftelse af, at Amerikas Forenede Staters regering er enig i ovenstående forståelser.

Modtag, Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

(sign.)

Note nr. 2

Diplomatisk note fra USA til EF

Excellence,

Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres note nr. 1 af 19. december 2000 om Det Europæiske Fællesskabs forståelse vedrørende gennemførelsen af aftalen mellem Amerikas Forenede Staters regering og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt "aftalen"), udfærdiget i Washington D.C., den 19. december 2000.

Jeg skal desuden meddele Det Europæiske Fællesskab, at Amerikas Forenede Staters regering er enig i forståelserne i Deres note, som anført i det følgende: "1. For at give deres respektive programmer for energieffektivitet ved brug af kontorudstyr den størst mulige gennemslagskraft anvender Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering et fælles sæt energieffektivitetsspecifikationer og et fælles logo i overensstemmelse med bilag A til aftalen.

2. Det Europæiske Fællesskab agter at anvende det fælles logo, der er fastlagt i aftalen, i hele Fællesskabet som et symbol til identificering af energieffektivt kontorudstyr. Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater kan indføre eller fortsætte med at anvende andre programmer for mærkning af energieffektivt kontorudstyr, også selv om de anvendes i hele Fællesskabet.

3. Det Europæiske Fællesskab noterer sig, at Amerikas Forenede Staters Miljøstyrelse for at undgå potentielle konflikter i forbindelse med registreringen af Energy Star-symbolerne i de enkelte medlemsstater i Fællesskabet allerede har indgivet ansøgninger om registrering af Energy Star-symbolerne som EF-varemærker til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked i Det Europæiske Fællesskab.

4. Det Europæiske Fællesskab noterer sig desuden, at kontrollen af, om det fælles logo anvendes korrekt, vil ske på forskellig måde i de enkelte medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab og i Amerikas Forenede Stater. Amerikas Forenede Staters Miljøstyrelse er ejer af Energy Star-symbolerne og kontrollerer anvendelsen af symbolerne ved at indgå et aftalememorandum med hver enkelt programdeltager, som den registrerer. Det Europæiske Fællesskab agter at anvende Energy Star-symbolerne og at kontrollere, om de anvendes korrekt i Fællesskabets medlemsstater i henhold til en specifik lovgivning, der indeholder betingelserne for en korrekt anvendelse af det internationale Energy Star-logo.

5. Europa-Kommissionen gør hermed Amerikas Forenede Staters regering opmærksom på, at der vil kunne blive gjort indsigelser mod dens ansøgninger om registrering af Energy Star-symbolerne i de enkelte medlemsstater i Fællesskabet, når den omhandlede lovgivning er vedtaget.

6. Europa-Kommissionen noterer sig, at Amerikas Forenede Staters regering vil videreføre sit Energy Star-mærkningsprogram og fortsætte med at registrere programdeltagere for andre produkttyper end dem, der er opført i bilag C til aftalen.

7. Europa-Kommissionen noterer sig, at intet i denne aftale må fortolkes i retning af, at en af parterne kan hindre indførsel, udførsel, salg eller distribution af produkter, fordi de bærer eller ikke bærer energieffektivitetssymboler fra den anden parts administrationsenhed.

8. Europa-Kommissionen gør hermed Amerikas Forenede Staters regering opmærksom på, at Europa-Parlamentet, der skal være med til at lovgive i forbindelse med sådanne initiativer på europæisk plan, vil blive hørt af Europa-Kommissionen om spørgsmål vedrørende tekniske specifikationer."

Modtag, Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

(For ministeren)

Top