EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer (WPPT) - Fælles erklæringer

EFT L 89 af 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

22000A0411(02)

WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer (WPPT) - Fælles erklæringer

EF-Tidende nr. L 089 af 11/04/2000 s. 0015 - 0023


WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer

(WPPT)

Genève (1996)

Indholdsfortegnelse

>TABELPOSITION>

PRÆAMBEL

DE KONTRAHERENDE PARTER -

SOM ØNSKER at forbedre og opretholde beskyttelsen af udøvende kunstneres og fonogramfremstilleres rettigheder på en så effektiv og ensartet måde som muligt,

SOM ERKENDER behovet for at indføre nye internationale bestemmelser med henblik på at opnå hensigtsmæssige løsninger på de problemer, der opstår som følge af den økonomiske, sociale, kulturelle og teknologiske udvikling,

SOM ERKENDER den væsentlige betydning, som informations- og kommunikationsteknologiens udvikling og konvergens har for produktionen og brugen af fremførelser og fonogrammer,

SOM ERKENDER behovet for at opretholde en ligevægt mellem de udøvende kunstneres og fonogramfremstilleres rettigheder og almenhedens interesse, navnlig hvad angår undervisning, forskning og adgang til oplysninger -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Forbindelsen med andre konventioner

1. Denne traktat ændrer intet ved de gældende forpligtelser, som de kontraherende parter indbyrdes har indgået under den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender, der blev vedtaget i Rom den 26. oktober 1961 (i det følgende benævnt "Rom-konventionen").

2. Den i nærværende traktat omhandlede beskyttelse begrænser eller påvirker på ingen måde beskyttelsen af ophavsretten til litterære og kunstneriske værker. Ingen bestemmelse i denne traktat kan derfor fortolkes som en indskrænkning af en sådan beskyttelse.

3. Denne traktat har ingen forbindelse med og indskrænker ingen rettigheder eller forpligtelser ifølge andre traktater.

Artikel 2

Definitioner

I denne traktat forstås ved:

a) "udøvende kunstnere": skuespillere, sangere, musikere, dansere og andre personer, som scenisk fremstiller, synger, reciterer, deklamerer, spiller, fortolker eller på anden måde fremfører litterære eller kunstneriske værker eller folklore

b) "fonogram": enhver optagelse af lyden fra en fremførelse eller af andre lyde eller af lyde udtrykt i en anden form, bortset fra optagelser, der indgår i et kinematografisk eller andet audiovisuelt værk

c) "optagelse": en registrering af lyde eller af lyde udtrykt i en anden form, som ved hjælp af et apparatur kan opfattes, reproduceres eller videregives

d) "fremstiller af fonogrammer": den fysiske eller juridiske person, som tager initiativet til og bærer ansvaret for den første optagelse af lyden fra en fremførelse eller af andre lyde eller af lyde udtrykt i en anden form

e) "udgivelse" af en optaget fremførelse eller et fonogram: offentligt udbud af kopier af den optagne fremførelse eller fonogrammet med samtykke fra indehaveren af rettighederne på betingelse af, at der offentligt udbydes et tilstrækkeligt antal kopier

f) "radio- eller fjernsynsudsendelse": en for almenheden bestemt udsendelse ved hjælp af radiobølger af lyd eller af billede og lyd eller af udtryk herfor i en anden form; en sådan udsendelse via satellit er også en "radio- eller fjernsynsudsendelse"; udsendelse af kodede signaler er også en "radio- eller fjernsynsudsendelse", hvis apparaturet til dekodning stilles til rådighed for almenheden af radio- eller fjernsynforetagendet eller med dettes samtykke

g) "overføring til almenheden" af en fremførelse eller et fonogram: offentlig udsendelse ved hjælp af ethvert andet medium end radio og fjernsyn af lyden fra en fremførelse eller af den lyd eller lyd udtrykt i en anden form, der er optaget på et fonogram; i forbindelse med artikel 15 forstås ved "overføring til almenheden" også det forhold, at den lyd eller lyd udtrykt i en anden form, der er optaget på et fonogram, gøres hørbar for offentligheden.

Artikel 3

Den ved denne traktat beskyttede personkreds

1. De kontraherende parter indrømmer de udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer, som er statsborgere henhørende under andre kontraherende parter, den i denne traktat omhandlede beskyttelse.

2. Ved statsborgere henhørende under andre kontraherende parter forstås de udøvende kunstnere eller fremstillere af fonogrammer, som ville opfylde beskyttelseskriterierne i henhold til Rom-konventionen, hvis alle de kontraherende parter i nærværende traktat var kontraherende stater i nævnte konvention. Med hensyn til disse beskyttelseskriterier skal de kontraherende parter anvende de relevante definitioner i nærværende traktats artikel 2.

3. Enhver kontraherende part, der gør brug af mulighederne i Rom-konventionens artikel 5, stk. 3, eller med hensyn til nævnte konventions artikel 5 gør brug af konventionens artikel 17, skal afgive en notifikation som omhandlet i nævnte bestemmelser til generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

Artikel 4

National behandling

1. En kontraherende part skal give statsborgere henhørende under andre kontraherende parter som omhandlet i artikel 3, stk. 2, samme behandling, som den giver sine egne statsborgere, med hensyn til de forskellige former for eneret, der indrømmes ved denne traktat, og den ret til et rimeligt vederlag, der er omhandlet i traktatens artikel 15.

2. Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse gælder ikke i det omfang, en anden i kontraherende part gør brug af de forbehold, der er tilladt ved traktatens artikel 15, stk. 3.

KAPITEL II

UDØVENDE KUNSTNERES RETTIGHEDER

Artikel 5

Udøvende kunstneres droit moral

1. Uafhængigt af de udøvende kunstneres økonomiske rettigheder og selv efter overdragelsen af sådanne rettigheder har en udøvende kunstner i forbindelse med sine hørbare live-fremførelser og fremførelser optaget på fonogram ret til at kræve sig navngivet som den udøvende kunstner, medmindre dette er udelukket som følge af den måde, hvorpå der gøres brug af fremførelsen, ligesom han kan fremsætte indsigelse mod enhver form for omarbejdelse, forvanskning eller ændring i øvrigt af sin fremførelse, som vil være krænkende for hans anseelse.

2. En udøvende kunstners rettigheder i henhold til stk. 1 består stadig efter hans død, i det mindste indtil de økonomiske rettigheders ophør, og kan udøves af de personer eller institutioner, der er bemyndigede hertil ifølge den lovgivning, der gælder for den kontraherende part, hvor beskyttelsen påberåbes. Kontraherende parter, hvis lovgivning på tidspunktet for deres ratificering eller tiltrædelse af denne traktat ikke efter den udøvende kunstners død giver beskyttelse af alle de i det foregående stykke omhandlede rettigheder, kan dog fastsætte, at nogle af disse rettigheder ikke længere består efter den udøvende kunstners død.

3. Retsmidlerne til håndhævelse af de ved denne artikel indrømmede rettigheder følger af den lovgivning, der gælder for den kontraherende part, hvor beskyttelsen påberåbes.

Artikel 6

Udøvende kunstneres økonomiske rettigheder vedrørende deres ikke optagne fremførelser

Udøvende kunstnere har med hensyn til deres fremførelser eneret til at tillade:

i) radio- eller fjernsynsudsendelse og anden overføring til almenheden af deres ikke optagne fremførelser, undtagen hvis fremførelsen allerede i sig selv er en radio- eller fjernsynsudsendelse, og

ii) optagelse af deres ikke optagne fremførelser.

Artikel 7

Retten til reproduktion

Udøvende kunstnere har eneret til at tillade direkte eller indirekte reproduktion af deres på fonogrammer optagne fremførelser, uanset måde og form.

Artikel 8

Retten til udbredelse

1. Udøvende kunstnere har eneret til at tillade, at originalen eller kopien af deres på fonogram optagne fremførelser gøres tilgængelige for almenheden gennem salg eller anden overdragelse af ejendomsretten.

2. Intet i denne traktat indskrænker de kontraherende parters frihed til at fastlægge de eventuelle betingelser, på hvilke den i stk. 1 omhandlede rettighed anses for udtømt, når der første gang er foretaget salg eller anden form for overdragelse af ejendomsretten til originalen eller en kopi af den optagne fremførelse med den udøvende kunstners tilladelse.

Artikel 9

Retten til udlejning

1. Udøvende kunstnere har eneret til at tillade kommerciel udlejning til almenheden af originalen eller kopien af deres på fonogram optagne fremførelser i overensstemmelse med de kontraherende parters nationale lovgivning, også efter en eventuel udbredelse heraf foretaget af den udøvende kunstner eller med dennes tilladelse.

2. Uanset stk. 1 kan en kontraherere part, som den 15. april 1994 havde og fortsat har en gældende ordning for rimelige vederlag til udøvende kunstnere for udlejning af kopien af deres på fonogram optagne fremførelser, fortsat opretholde en sådan ordning under forudsætning af, at den kommercielle udlejning af fonogrammer ikke giver anledning til en faktisk, udhuling af den udøvende kunstners eneret til reproduktion.

Artikel 10

Retten til at gøre optagne fremførelser tilgængelige

Udøvende kunstnere har eneret til at tillade, at deres på fonogram optagne fremførelser ved trådoverføring eller trådløst gøres tilgængelige for almenheden på en sådan måde, at den enkelte kan få adgang til fremførelserne fra et sted og på et tidspunkt, som vedkommende selv kan vælge.

KAPITEL III

RETTIGHEDER FOR FREMSTILLERE AF FONOGRAMMER

Artikel 11

Retten til reproduktion

Fremstillere af fonogrammer har eneret til at tillade direkte eller indirekte reproduktion af deres fonogrammer, uanset måde og form.

Artikel 12

Retten til udbredelse

1. Fremstillere af fonogrammer har eneret til at tillade, at originalen eller kopier af deres fonogrammer gøres tilgængelige for almenheden gennem salg eller anden overdragelse af ejendomsretten.

2. Intet i denne traktat indskrænker de kontraherendes parters frihed til at fastlægge de eventuelle betingelser, på hvilke den i stk. 1 omhandlede rettighed anses for udtømt, når der første gang er foretaget salg eller anden form for overdragelse af ejendomsretten til originalen eller en kopi af fonogrammet med tilladelse fra fremstilleren af fonogrammet.

Artikel 13

Retten til udlejning

1. Fremstillere af fonogrammer har eneret til at tillade kommerciel udlejning til almenheden af originalen eller kopier af deres fonogrammer, også efter en eventuel udbredelse heraf foretaget af fremstilleren eller med dennes tilladelse.

2. Uanset stk. 1 kan en kontraherende part, som den 15. april 1994 havde og fortsat har en gældende ordning for rimelige vederlag til fremstillere af fonogrammer for udlejning af kopier af deres fonogrammer, fortsat opretholde en sådan ordning under forudsætning af, at den kommercielle udlejning af fonogrammer ikke giver anledning til en faktisk udhuling af fremstilleres eneret til reproduktion af fonogrammer.

Artikel 41

Retten til at gøre fonogrammer tilgængelige

Fremstillere af fonogrammer har eneret til at tillade, at deres fonogrammer ved trådoverføring eller trådløst gøres tilgængelige for almenheden på en sådan måde, at den enkelte kan få adgang hertil fra et sted og på et tidspunkt, som vedkommende selv kan vælge.

KAPITEL IV

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 15

Retten til vederlag for radio- og fjernsynsudsendelse og anden overføring til almenheden

1. Udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer har ret til et enkelt rimeligt vederlag for direkte eller indirekte brug af et i kommercielt øjemed udgivet fonogram til radio- eller fjensynsudsendelse eller anden overføring til almenheden.

2. De kontraherende parter kan i deres nationale lovgivning fastsætte, at kravet om det enkelte rimelige vederlag fra brugeren skal fremsættes af den udøvende kunstner, af fremstilleren af fonogrammet eller af begge. De kontraherende parter kan fastsætte nationale retsforskrifter om, hvorledes den udøvende kunstner og fremstilleren af fonogrammet skal dele det enkelte rimelige vederlag, hvis der ikke mellem den udøvende kunstner og fremstilleren af fonogrammet er indgået aftale herom.

3. Enhver kontraherende part kan ved en meddelelse, der deponeres hos WIPO's generaldirektør, erklære, at den kun vil lade bestemmelserne i stk. 1 finde anvendelse på bestemte former for brug, eller at den vil begrænse deres anvendelse på en anden måde, eller at den slet ikke vil anvende nævnte bestemmelser.

4. Fonogrammer, der ved trådoverføring eller trådløst er gjort tilgængelige for almenheden på en sådan måde, at den enkelte kan få adgang hertil fra et sted og på et tidspunkt, som vedkommende selv kan vælge, anses i forbindelse med denne artikel for at være udgivet i kommercielt øjemed.

Artikel 16

Begrænsninger og undtagelser

1. De kontraherende parter kan med hensyn til beskyttelsen af udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer i deres nationale lovgivning fastsætte samme form for begrænsninger og undtagelser, som de i deres nationale lovgivning fastsætter vedrørende beskyttelsen af ophavsretten til litterære og kunstneriske værker.

2. De kontraherende parter indskrænker eventuelle begrænsninger af eller undtagelser fra de i denne traktat indrømmede rettigheder til visse særlige tilfælde, som ikke hindrer en normal udnyttelse af fremførelsen eller fonogrammet, og som ikke på urimelig måde skader den udøvende kunstners eller fremstillerens legitime interesser.

Artikel 17

Beskyttelsens varighed

1. Den beskyttelse, der skal indrømmes udøvende kunstnere i henhold til denne traktat, skal mindst vare indtil udgangen af en periode på 50 år regnet fra udgangen af det år, hvor fremførelsen blev optaget på fonogram.

2. Den beskyttelse, der skal indrømmes fremstillere af fonogrammer i henhold til denne traktat, skal mindst vare til udgangen af en periode på 50 år regnet fra udgangen af det år, hvor fonogrammet blev udgivet, eller, hvis en sådan udgivelse ikke finder sted inden 50 år efter optagelsen af fonogrammet, 50 år fra udgangen af det år, hvor optagelsen blev foretaget.

Artikel 18

Forpligtelser vedrørende teknologiske foranstaltninger

De kontraherende parter sørger for den nødvendige retlige beskyttelse og for effektive retsmidler over for omgåelse af effektive teknologiske foranstaltninger, som udøvende kunstnere eller fremstillere af fonogrammer anvender i forbindelse med udøvelsen af deres rettigheder i henhold til denne traktat, og som begrænser handlinger med hensyn til deres fremførelser eller fonogrammer, som de pågældende udøvende kunstnere eller fremstillere af fonogrammer ikke har tilladt, eller som ikke er tilladt ifølge lovgivningen.

Artikel 19

Forpligtelser vedrørende oplysninger om forvaltning af rettigheder

1. De kontraherende parter sørger for, at der er hensigtsmæssige og effektive retsmidler til rådighed over for enhver person, som bevidst foretager en af følgende handlinger, og som ved, eller for så vidt angår civilretlige retsmidler burde vide, at handlingen indebærer, muliggør, letter eller skjuler en krænkelse af en rettighed, der er omfattet af denne traktat:

i) ubeføjet slettelse eller ændring af edb-oplysninger om forvaltning af rettigheder

ii) spredning, import med henblik på spredning, radio- eller fjernsynsudsendelse eller anden overføring til eller tilrådighedsstillelse for almenheden af fremførelser, kopier af optagne fremførelser eller fonogrammer uden tilladelse med viden om, at edb-oplysninger om forvaltning af rettigheder ubeføjet er blevet slettet eller ændret.

2. I denne artikel forstås ved "oplysninger om forvaltning af rettigheder" oplysninger, som identificerer den udøvende kunstner, den udøvende kunstners fremførelse, fremstilleren af fonogrammet, fonogrammet, indehaveren af en eller anden form for rettigheder vedrørende fremførelsen eller fonogrammet, eller oplysninger om vilkår og betingelser for brug af fremførelsen eller fonogrammet samt enhver form for numre eller koder, der er udtryk for sådanne oplysninger, når nogle af disse oplysninger er knyttet til en kopi af en optaget fremførelse eller af et fonogram eller fremtræder i forbindelse med, at en optaget fremførelse eller af et fonogram overføres til eller gøres tilgængelig for almenheden.

Artikel 20

Formaliteter

De ved denne traktat indrømmede rettigheder og udøvelsen heraf må ikke betinges af nogen form for formaliteter.

Artikel 21

Forbehold

Forbehold over for denne traktat tillades ikke, jf. dog artikel 15, stk. 3.

Artikel 22

Tidsmæssig anvendelse

1. De kontraherende parter lader Bernerkonventionens artikel 18 finde tilsvarende anvendelse på de rettigheder, der indrømmes udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer ved nærværende traktat.

2. Uanset stk. 1 kan en kontraherende part begrænse anvendelsen af artikel 5 i denne traktat til fremførelser, der har fundet sted efter traktatens ikrafttrædelse for den pågældende part.

Artikel 23

Håndhævelse af rettigheder

1. De kontraherende parter forpligter sig til i overensstemmelse med deres retsordener at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre anvendelsen af denne traktat.

2. De kontraherende parter sørger for, at deres lovgivning indeholder håndhævelsesprocedurer, der giver mulighed for effektivt at skride ind over for enhver form for krænkelse af rettigheder, der er omfattet af denne traktat, herunder foreløbige forholdsregler til hindring af krænkelser, og retsmidler, der gennem deres afskrækkende virkning kan forebygge fremtidige krænkelser.

KAPITEL V

ADMINISTRATIVE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Forsamling

1. a) De kontraherende parter har en forsamling.

b) Hver kontraherende part repræsenteres af én delegeret, som kan bistås af suppleanter, rådgivere og eksperter.

c) Hver delegations udgifter afholdes af den kontraherende part, som har udpeget delegationen. Forsamlingen kan anmode WIPO om at yde finansiel bistand for at lette deltagelse af delegationer fra kontraherende parter, som i overensstemmelse med den faste praksis, der følges af De Forenede Nationers generalforsamling, anses for at være udviklingslande, eller som er ved at overgå til markedsøkonomi.

2. a) Forsamlingen behandler spørgsmål vedrørende opretholdelsen og videreudviklingen samt gennemførelsen og anvendelsen af denne traktat.

b) Forsamlingen varetager i forbindelse med beslutninger om, hvorvidt visse mellemstatslige organisationer kan blive parter i denne traktat, den opgave, den er tillagt ved artikel 26, stk. 2.

c) Forsamlingen træffer beslutning om indkaldelse af enhver diplomatisk konference med henblik på revision af denne traktat og giver WIPO's generaldirektør de instrukser, der er nødvendige for forberedelsen af en sådan diplomatisk konference.

3. a) Enhver kontraherende part, der er en stat, har én stemme og kan kun stemme på egne vegne.

b) Enhver kontraherende part, der er en mellemstatslig organisation, kan deltage i afstemninger i stedet for sine medlemsstater med et antal stemmer svarende til det antal af dets medlemsstater, der er parter i denne traktat. En sådan mellemstatslig organisation kan ikke deltage i en afstemning, hvis en af dens medlemsstater udøver sin stemmeret, og omvendt.

4. Forsamlingen afholder ordinært møde én gang hvert andet år efter indkadelse fra WIPO's generaldirektør.

5. Forsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om indkaldelse til ekstraordinære møder, betingelser for beslutningsdygtighed og, under iagttagelse af traktatens bestemmelser, de krævede flertal ved forskellige former for beslutninger.

Artikel 25

Det Internationale Bureau

WIPO's Internationale Bureau varetager de administrative opgaver i forbindelse med traktaten.

Artikel 26

Betingelsente for at blive part i traktaten

1. Enhver stat, der er medlem af WIPO, kan blive part i denne traktat.

2. Forsamlingen kan beslutte at tillade en mellemstatslig organisation at blive part i denne traktat, hvis den pågældende organisation afgiver en erklæring om, at den har kompetence og egen lovgivning, der er bindende for alle dens medlemsstater, på områder, der er omfattet af denne traktat, og at den i overensstemmelse med sine egne interne procedurer er blevet behørigt bemyndiget til at blive part i denne traktat.

3. Det Europæiske Fællesskab, som på den diplomatiske konference, der vedtog denne traktat, har afgivet en erklæring som omhandlet i foregående stykke, kan blive part i denne traktat.

Artikel 27

Rettigheder og forpligtelser ifølge traktaten

Medmindre andet fremgår af særlige bestemmelser i denne traktat, har hver kontraherende part alle de rettigheder, og er hver kontraherende part undergivet alle de forpligtelser, der følger af traktaten.

Artikel 28

Undertegnelse af traktaten

Denne traktat er indtil den 31. december 1997 åben for undertegnelse for enhver stat, der er medlem af WIPO, og for Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 29

Traktatens ikrafttrædelse

Denne traktat træder i kraft tre måneder efter det tidspunkt, hvor 30 stater har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter hos WIPO's generaldirektør.

Artikel 30

Den faktiske dato for en parts deltagelse i traktaten

Denne traktat er bindende

i) for de 30 stater, der er omhandlet i artikel 29, fra den dato, hvor traktaten træder i kraft

ii) for enhver anden stat fra tre måneder efter den dato, på hvilken den pågældende stat har deponeret sit instrument hos WIPO's generaldirektør

iii) for Det Europæiske Fællesskab fra tre måneder efter datoen for deponeringen af dets ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, hvis et sådant instrument deponeres efter traktatens ikrafttrædelse i henhold til artikel 29, eller fra tre måneder efter traktatens ikrafttrædelse, hvis et sådant instrument deponeres inden traktatens ikrafttrædelse

iv) for enhver anden mellemstatslig organisation, der har fået tilladelse til at blive part i denne traktat, fra tre måneder efter datoen for deponeringen af dens tiltrædelsesinstrument.

Artikel 31

Opsigelse af traktaten

Denne traktat kan opsiges af enhver kontraherende part ved meddelelse herom til WIPO's generaldirektør. Enhver opsigelse får virkning ét år efter den dato, på hvilken WIPO's generaldirektør har modtaget meddelelsen.

Artikel 32

Traktatens officielle sprog

1. Denne traktat undertegnes i ét originaleksemplar på engelsk, arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk, idet udgaverne på disse sprog alle har samme gyldighed.

2. Officielle tekster på andre sprog end dem, der er nævnt i stk. 1, udarbejdes af WIPO's generaldirektør på anmodning af en interesseret part og efter samråd med alle interesserede parter. I dette stykke forstås ved "interesseret part" enhver stat, der er medlem af WIPO, hvis dens officielle sprog eller et af dens officielle sprog berøres, og Det Europæiske Fællesskab og enhver anden mellemstatslig organisation, der måtte blive part i denne traktat, hvis et af vedkommende organisations officielle sprog berøres.

Artikel 33

Depositar

WIPO's generaldirektør er depositar for denne traktat.

Fælleserklæringer

Vedrørende artikel 1

Artikel 1, stk. 2, præciserer forholdet mellem rettigheder vedrørende fonogrammer i henhold til nærværende traktat og ophavsretten til værker optaget på fonogrammer. I tilfælde, hvor der kræves tilladelse såvel fra ophavsmanden til et værk optaget på et fonogram som fra en udøvende kunstner eller en fremstiller af fonogrammer med rettigheder vedrørende fonogrammet, bortfalder kravet om tilladelse fra ophavsmanden ikke, fordi der også kræves tilladelse fra den udøvende kunstner eller fremstilleren, og omvendt.

Intet i artikel 1, stk. 2, udelukker en kontraherende part fra tillige at indrømme en udøvende kunstner eller en fremstiller af fonogrammer andre former for eneret end dem, der skal indrømmes i henhold til nærværende traktat.

Vedrørende artikel 2, litra b)

Den i artikel 2, litra b), givne definition af et fonogram er ikke udtryk for, at rettighederne vedrørende fonogrammer på nogen måde ændres, ved at de indgår i et kinematografisk eller et andet audiovisuelt værk.

Vedrørende artikel 2, litra e), artikel 8, 9, 12 og 13

I forbindelse med retten til udbredelse og retten til udlejning skal der ved udtrykkene "kopier" og "originalen eller kopier" i disse artikler udelukkende forstås fikserede kopier, der kan bringes i omsætning som rørlige ting.

Vedrørende artikel 3

Udtrykket "statsborger i en anden kontraherende stat" i Rom-konventionens artikel 5, litra a), og artikel 16, litra a), nr. iv), skal, når det anvendes i forbindelse med nærværende traktat, for så vidt angår en mellemstatslig organisation, der er kontraherende part i nærværende traktat, forstås som en statsborger i et af de lande, der er medlemmer af den pågældende organisation.

Vedrørende artikel 3, stk. 2

Med henblik på anvendelsen af artikel 3, stk. 2, sidestilles den endelige fremstilling af masterbånd med optagelse.

Vedrørende artikel 7, 11 og 16

Ret til reproduktion, således som fastsat i artikel 7 og 11, og de deri gældende undtagelser, jf. artikel 16, finder fuldt ud anvendelse på det digitale område, navnlig ved udnyttelse af fremførelser og fonogrammer i digital form. Lagring af en beskyttet fremførelse eller et beskyttet fonogram i digital form på et elektronisk medium sidestilles med reproduktion i disse artiklers forstand.

Vedrørende artikel 15

Artikel 15 er ikke udtryk for nogen fuldstændig løsning med hensyn til omfanget af de rettigheder vedrørende radio- og fjernsynsudsendelse og anden overføring til almenheden, som fremstillere af fonogrammer og udøvende kunstnere bør indrømmes i den digitale tidsalder. Delegationerne kunne ikke nå til enighed om forskellige forslag om under visse omstændigheder at indrømme visse former for eneret og om at indrømme rettigheder uden mulighed for forbehold, og de lod derfor dette spørgsmål stå åbent med henblik på en senere løsning.

Vedrørende artikel 15

Artikel 15 er ikke til hinder for, at den i denne artikel omhandlede rettighed indrømmes udøvere af folklore og fremstillere af fonogrammer med optagelser af folklore, hvor sådanne fonogrammer ikke er blevet udgivet i kommercielt øjemed.

Vedrørende artikel 16

Den fælles erklæring vedrørende artikel 10 (begrænsninger og undtagelser) i WIPO-traktaten om ophavsret finder med de fornødne ændringer også anvendelse på artikel 16 (begrænsninger og undtagelser) i WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer.

Vedrørende artikel 19

Den fælles erklæring vedrørende artikel 12 (om forpligtelser vedrørende oplysninger om forvaltning af rettigheder) i WIPO-traktaten om ophavsret finder med de fornødne ændringer også anvendelse på artikel 19 (om forpligtelser vedrørende oplysninger om forvaltning af rettigheder) i WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer.

Top