EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0330(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side - Protokol 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien - Protokol 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien - Protokol 3 om ordningen for indførsel i Tunesien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsestatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Fælles erklæringer - Erklæringer

EFT L 97 af 30.3.1998, p. 2–183 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
EUT L 278 af 21.10.2005, p. 9–169 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/238/oj

Related Council decision

21998A0330(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side - Protokol 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien - Protokol 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien - Protokol 3 om ordningen for indførsel i Tunesien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet - Protokol 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsestatus« og om metoderne for administrativt samarbejde - Protokol 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Fælles erklæringer - Erklæringer

EF-Tidende nr. L 097 af 30/03/1998 s. 0002 - 0183


EURO-MIDDELHAVSAFTALE om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

KONGERIGET BELGIEN,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«, på den ene side, og

DEN TUNESISKE REPUBLIK,

i det følgende benævnt »Tunesien«, på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af de bestående traditionelle bånd mellem Fællesskabet, dets medlemsstater og Tunesien og de fælles værdier, som de deler,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet, dets medlemsstater og Tunesien ønsker at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed, partnerskab og fælles udvikling,

SOM TAGER HENSYN TIL den betydning, som parterne tillægger principperne i De Forenede Nationers pagt, særlig overholdelsen af menneskerettighederne og de politiske og økonomiske friheder, som udgør selve grundlaget for associeringen,

SOM TAGER HENSYN TIL den politiske og økonomiske udvikling, der er registreret i de seneste år på det europæiske kontinent og i Tunesien,

SOM TAGER HENSYN TIL de betydelige fremskridt, Tunesien og det tunesiske folk har gjort i retning af gennemførelsen af deres målsætninger om fuldstændig at integrere den tunesiske økonomi i verdensøkonomien og om at indgå i samfundet af demokratiske stater,

SOM ER KLAR OVER betydningen af denne aftale, som bygger på samarbejde og dialog, for varig stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet,

SOM ER KLAR OVER betydningen af forbindelser i en global euro-middelhavssammenhæng på den ene side og målsætningen om integration mellem Maghreb-landene på den anden,

SOM TAGER HENSYN TIL forskellen i det økonomiske og sociale udviklingsniveau mellem Fællesskabet og Tunesien, og som ønsker at nå målsætningerne med denne associering ved passende bestemmelser i denne aftale,

SOM ØNSKER at etablere og udbygge en regelmæssig politisk dialog om bilaterale og internationale spørgsmål af fælles interesse,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet er rede til at yde afgørende støtte til Tunesien til landets tilpasnings- og reformbestræbelser på økonomisk plan og med hensyn til den sociale udvikling,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Tunesien tilslutter sig princippet om frihandel, især overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der følger af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT),

SOM ØNSKER at etablere et samarbejde, understøttet af en regelmæssig dialog, på det økonomiske, sociale og kulturelle område for at nå frem til en større gensidig forståelse,

SOM ER OVERBEVISTE OM, at denne aftale vil skabe et gunstigt klima for et opsving i deres økonomiske forbindelser, særlig inden for handel og investeringer, som er afgørende for den økonomiske omstrukturering og den teknologiske modernisering,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Tunesien på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog, som gør det muligt at styrke deres forbindelser på alle de områder, de skønner relevante i forbindelse med en sådan dialog

- at fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

- at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne, især gennem dialog og samarbejde, for at fremme Tunesiens og det tunesiske folks udvikling og velstand

- at opmuntre til maghrebinsk integration ved at fremme samhandel og samarbejde mellem Tunesien og landene i regionen

- at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle område.

Artikel 2

Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på overholdelsen af de demokratiske principper og menneskerettighederne, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i aftalen.

AFSNIT I POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. Der etableres en politisk dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.:

a) lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b) sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Middelhavsområdet og i Maghreb-landene i særdeleshed

d) gøre det muligt at iværksætte fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred, sikkerhed og regionaludvikling ved at støtte samarbejdsbestræbelserne, især i det maghrebinske område.

Artikel 5

Den politiske dialog etableres med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådets regi

b) på højt embedsmandsplan mellem tunesiske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.

AFSNIT II FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 6

Fællesskabet og Tunesien opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år, begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med de i det følgende angivne bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er vedføjet overenskomsten om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt GATT.

KAPITEL 1 INDUSTRIVARER

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og i Tunesien, med undtagelse af de i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab opførte varer.

Artikel 8

Der indføres ingen ny importtold eller afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien.

Artikel 9

Varer med oprindelse i Tunesien kan indføres i Fællesskabet med fritagelse for told og afgifter med tilsvarende virkning og uden restriktive foranstaltninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 10

1. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Fællesskabet opretholder et landbrugselement i forbindelse med indførsel af varer med oprindelse i Tunesien, der er nævnt i bilag 1.

Dette landbrugselement afspejler forskellene mellem priserne på landbrugsvarer i Fællesskabet, der betragtes som benyttet i fremstillingen af disse varer, og priserne på varer indført fra tredjelande, når de samlede omkostninger ved disse basisprodukter er højere i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold. Disse forskelle erstattes eventuelt af specifik told, der er et resultat af tariferingen af landbrugselementet, eller af værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for, at Tunesien udskiller et landbrugselement i de gældende toldsatser ved indførsel af de i bilag 2 nævnte varer med oprindelse i Fællesskabet. Landbrugselementet kan tage form af et fast beløb eller værditold.

Bestemmelserne i kapitel 2 for landbrugsvarer finder tilsvarende anvendelse på landbrugselementet.

3. For de varer, der er opført i liste 1 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, anvender Tunesien ved aftalens ikrafttræden indførselstold og afgifter med tilsvarende virkning, der ikke er højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995 inden for grænserne af de toldkontingenter, der er angivet i nævnte liste.

I forbindelse med fjernelsen af industrielementet i tolden i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 4 må de toldniveauer, der skal anvendes for varer, for hvilke toldkontingenterne er blevet afskaffet, ikke være højere end dem, der er i kraft den 1. januar 1995.

4. For de varer, der er opført i liste 2 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Tunesien industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 11, stk. 3, for varerne i bilag 4.

For de varer, der er opført i liste 1 og 3 i bilag 2, og som har oprindelse i Fællesskabet, fjerner Tunesien industrielementet i afgifterne i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 11, stk. 3, for varerne i bilag 5.

5. De landbrugselementer, der anvendes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, kan reduceres, når afgiftsbelastningen for et landbrugsbasisprodukt i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien nedsættes, eller når sådanne nedsættelser er et resultat af gensidige indrømmelser vedrørende forarbejdede landbrugsvarer.

6. Den i stk. 5 omtalte nedsættelse, listen over de pågældende varer og eventuelt toldkontingenterne, inden for grænserne af hvilke begrænsningen finder anvendelse, fastsættes af associeringsrådet.

Artikel 11

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, med undtagelse af dem, der er opført i listen i bilag 3-6, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

Ved aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 85 % af basistoldsatsen.

Et år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen.

To år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 55 % af basistoldsatsen.

Tre år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 25 % af basistoldsatsen.

Fem år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel til Tunesien af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listerne i bilag 4 og 5, afskaffes gradvis efter følgende tidsplaner:

For listen i bilag 4:

Ved aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 92 % af basistoldsatsen.

Et år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 84 % af basistoldsatsen.

To år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 76 % af basistoldsatsen.

Tre år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 68 % af basistoldsatsen.

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen.

Fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 52 % af basistoldsatsen.

Seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 44 % af basistoldsatsen.

Syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 36 % af basistoldsatsen.

Otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 28 % af basistoldsatsen.

Ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen.

Ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 12 % af basistoldsatsen.

Elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 4 % af basistoldsatsen.

Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

For listen i bilag 5:

Fire år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 88 % af basistoldsatsen.

Fem år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 77 % af basistoldsatsen.

Seks år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 66 % af basistoldsatsen.

Syv år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 55 % af basistoldsatsen.

Otte år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 44 % af basistoldsatsen.

Ni år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 33 % af basistoldsatsen.

Ti år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 22 % af basistoldsatsen.

Elleve år efter aftalens ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 11 % af basistoldsatsen.

Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

4. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de gældende tidsplaner i overensstemmelse med stk. 3 efter fælles aftale ændres af associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode på tolv år. Hvis associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Tunesiens anmodning om at ændre tidsplanen, kan Tunesien midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

5. For hver vare udgøres basistolden, på grundlag af hvilken de successive nedsættelser som fastsat i stk. 2 og 3 skal foretages, af den told, der reelt anvendes over for Fællesskabet pr. 1. januar 1995.

6. Hvis en toldnedsættelse anvendes generelt efter den 1. januar 1995, erstatter den nedsatte told basistolden som nævnt i stk. 5 med virkning fra den dato, hvor denne nedsættelse anvendes.

7. Tunesien giver Fællesskabet meddelelse om sine basistoldsatser.

Artikel 12

Bestemmelserne i artikel 10, 11 og 19, litra b), anvendes ikke på varer, der optræder på listen i bilag 6. Ordningen, der anvendes på disse varer, vil blive taget op til fornyet overvejelse i associeringsrådet fire år efter aftalens ikrafttræden.

Artikel 13

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 14

1. Tunesien kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 11 i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Tunesien på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15 % af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode på tolv år.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Tunesien underretter associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de sektorer, de gælder, før de bringes i anvendelse. Tunesien forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Tidsplanen skal omfatte en gradvis afvikling i lige store årlige rater af denne told begyndende senest to år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, vil associeringsudvalget under hensyntagen til de vanskeligheder, der er forbundet med oprettelse af en ny industri, undtagelsesvis kunne give Tunesien tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode af højst tre år ud over overgangsperioden på tolv år.

KAPITEL 2 LANDBRUGSPRODUKTER OG FISKERIVARER

Artikel 15

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på landbrugsprodukter og fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet og i Tunesien, som optræder på listen i bilag II i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Artikel 16

Fællesskabet og Tunesien gennemfører gradvis en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter og fiskerivarer.

Artikel 17

1. Landbrugsprodukter og fiskerivarer med oprindelse i Tunesien er ved indførsel til Fællesskabet omfattet af bestemmelserne i henholdsvis protokol 1 og 2.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet er ved indførsel til Tunesien omfattet af bestemmelserne i protokol 3.

Artikel 18

1. Fra den 1. januar 2000 gennemgår Fællesskabet og Tunesien situationen med henblik på at fastsætte de liberaliseringsforanstaltninger, som Fællesskabet og Tunesien skal gennemføre med virkning fra den 1. januar 2001 i overensstemmelse med den målsætning, der er angivet i artikel 16.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen med landbrugsprodukter mellem parterne samt disse produkters særlige følsomhed gennemgår Fællesskabet og Tunesien i associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden passende indrømmelser.

KAPITEL 3 FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 19

Med forbehold af GATT-bestemmelserne

a) indføres der ingen nye kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien

b) afskaffes kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel i forbindelse med samhandelen mellem Tunesien og Fællesskabet, ved aftalens ikrafttræden

c) anvender Fællesskabet og Tunesien ved udførsel hverken told eller afgifter med tilsvarende virkning eller kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 20

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Tunesien for de deraf omfattede varer foretage en ændring af den i denne aftale fastsatte ordning.

Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den nævnte parts interesser.

2. Hvis Fællesskabet eller Tunesien i medfør af stk. 1 ændrer den i denne aftale fastsatte ordning for så vidt angår landbrugsprodukter, indrømmer de for indførelserne af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

3. Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden kontraherende parts anmodning blive genstand for samråd i associeringsrådet.

Artikel 21

Produkter med oprindelse i Tunesien er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.

Artikel 22

1. De to parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af de to parters område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 23

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og om fornødent om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Tunesiens gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 24

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT med dertil knyttet national lovgivning, på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27.

Artikel 25

Når en vare indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om

- væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på en af de kontraherende parters område, eller

- alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i økonomien eller vanskeligheder, der kan give sig udtryk i en alvorlig ændring af den økonomiske situation i en region,

kan Fællesskabet og Tunesien, alt efter hvilken af parterne der er berørt, træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27.

Artikel 26

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 19, litra c), fører til

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger efter afgifter med tilsvarende virkning, eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part,

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 27. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 27

1. Hvis Fællesskabet eller Tunesien undergiver indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 25, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underretter det den anden part herom.

2. I de tilfælde, der omhandles i artikel 24, 25 og 26, giver Fællesskabet henholdsvis Tunesien, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 3, litra d), associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

Beskyttelsesforanstaltningerne skal straks meddeles associeringsudvalget og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

3. For anvendelsen af stk. 2 gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 24 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 25 henvises vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i nævnte artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget, der kan træffe enhver formålstjenlig beslutning for at bringe dem til ophør.

Hvis associeringsudvalget eller den eksporterende part ikke inden 30 dage efter meddelelsen har truffet nogen beslutning, der bringer vanskelighederne til ophør, og er der ikke fundet nogen anden tilfredsstillende løsning efter sagens notificering, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået.

c) Med hensyn til artikel 26 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

d) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Tunesien i de situationer, der er omhandlet i artikel 24, 25 og 26, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 28

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 29

Begrebet »varer med oprindelsesstatus« med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 4.

Artikel 30

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til klassificering af varer i samhandelen mellem de to parter.

AFSNIT III ETABLERINGSRET OG TJENESTEYDELSER

Artikel 31

1. Parterne er enige om at udvide anvendelsesområdet for aftalen, så den omfatter etableringsret for virksomheder fra den ene part på den anden parts område og liberalisering af tjenesteydelser præsteret af virksomheder fra den ene part over for modtagere af tjenesteydelser hos den anden part.

2. Associeringsrådet fremsætter de nødvendige henstillinger med hensyn til gennemførelsen af den i stk. 1 nævnte målsætning.

Ved formuleringen af disse henstillinger tager associeringsrådet hensyn til erfaringerne med gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesstatus og parternes respektive forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, der er knyttet som bilag til aftalen om oprettelse af WTO, i det følgende benævnt GATS, særlig artikel V.

3. Gennemførelsen af denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 32

1. I første omgang bekræfter parterne deres respektive forpligtelser i medfør af GATS, særlig gensidig indrømmelse af mestbegunstigelsesbehandling for de servicesektorer, der er omfattet af denne forpligtelse.

2. I overensstemmelse med GATS finder denne behandling ikke anvendelse på:

a) fordele, der indrømmes af den ene eller den anden part i overensstemmelse med bestemmelserne i en aftale som defineret i artikel V i GATS, eller foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en sådan aftale

b) andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over undtagelser fra mestbegunstigelsesklausulen, vedføjet GATS-aftalen af den ene eller den anden part.

AFSNIT IV BETALINGER, KAPITAL, KONKURRENCEREGLER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

KAPITEL 1 LØBENDE BETALINGER OG KAPITALBEVÆGELSER

Artikel 33

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 35 forpligter parterne sig til i frit konvertibel valuta at tillade alle løbende betalinger vedrørende løbende transaktioner.

Artikel 34

1. Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer henholdsvis medlemsstaterne og Tunesien fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i Tunesien foretaget af virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2. Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Tunesien og at liberalisere dem fuldstændigt, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 35

Hvis en eller flere medlemsstater eller Tunesien har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Tunesien alt efter omstændighederne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til GATT og artikel VIII og XIV i Den Internationale Valutafonds statut, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende transaktioner, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Tunesien underretter alt efter omstændighederne straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

KAPITEL 2 KONKURRENCEREGLER OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

Artikel 36

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Tunesiens område eller en væsentlig del deraf

c) al offentlig støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, medmindre der dispenseres herfra i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af de kriterier, der følger af anvendelsen af artikel 85, 86 og 92 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og for varer henhørende under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, denne traktats artikel 65 og 66 samt reglerne om offentlig støtte, herunder den afledte ret.

3. Associeringsrådet vedtager inden for en frist på fem år fra datoen for denne aftales ikrafttræden de nødvendige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2.

Indtil disse regler er vedtaget, anvendes bestemmelserne i aftalen om fortolkning og anvendelse af artikel VI, XVI og XXIII i GATT som regler for gennemførelsen af stk. 1, litra c), og de dertil svarende dele af stk. 2.

4. a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, litra c), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Tunesien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Tunesien betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 92, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

I samme periode tillades det undtagelsesvis Tunesien, for så vidt angår stålprodukter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, at yde offentlig støtte til omstrukturering, forudsat at:

- støtten bidrager til de begunstigede virksomheders levedygtighed under normale markedsvilkår ved udgangen af strukturomlægningsperioden

- støttebeløbet og -intensiteten er strengt begrænset til, hvad der er absolut nødvendigt for at genskabe virksomhedernes konkurrenceevne, og at støtten nedsættes gradvis

- strukturomlægningsprogrammet er knyttet til en generel rationalisering af kapaciteten i Tunesien.

Associeringsrådet træffer under hensyntagen til den økonomiske situation i Tunesien afgørelse om, hvorvidt denne periode skal forlænges med yderligere perioder på fem år.

b) Hver af parterne sikrer gennemsigtighed på området offentlig støtte, bl.a. ved årligt at meddele den anden part det samlede beløb af den ydede støtte og fordelingen heraf og ved på anmodning at stille oplysninger til rådighed om støtteordninger. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

5. Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel 2:

- finder stk. 1, litra c), ikke anvendelse

- skal alle former for praksis, der er i strid med stk. 1, litra a), vurderes på grundlag af de kriterier, som Fællesskabet har fastlagt på grundlag af artikel 42 og 43 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig kriterierne i Rådets forordning (EØF) nr. 26/1962.

6. Finder Fællesskabet eller Tunesien, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og

- ikke kan behandles på passende måde på grundlag af de gennemførelsesregler, der er nævnt i stk. 3, eller

- sådan praksis i mangel af sådanne regler skader eller truer med at skade den anden parts interesser i alvorlig grad eller påfører det indenlandske erhvervsliv, herunder servicesektoren, væsentlig skade

kan henholdsvis Fællesskabet eller Tunesien træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller 30 arbejdsdage, efter at sagen er indbragt for nævnte udvalg.

I tilfælde af praksis, som er uforenelig med stk. 1, litra c), må der, hvor GATT finder anvendelse herpå, kun træffes sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med de procedurer og på de betingelser, der er fastlagt i GATT eller alle andre relevante instrumenter, der er forhandlet inden for GATT, og som finder anvendelse mellem parterne.

7. Med forbehold af eventuelle andre bestemmelser, der måtte blive vedtaget i overensstemmelse med stk. 3, udveksler parterne oplysninger under hensyntagen til de begrænsninger, som embeds- og forretningshemmeligheden kræver.

Artikel 37

Medlemsstaterne og Tunesien tilpasser gradvis og med forbehold af de forpligtelser, der er indgået i medfør af GATT, eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Tunesien med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 38

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Tunesien i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 39

1. Parterne sikrer en tidssvarende og effektiv beskyttelse af intellektuelle, industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, herunder effektive midler til at gøre sådanne rettigheder gældende.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag 7 vil blive gennemgået af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 40

1. Parterne iværksætter alle de initiativer, der kan fremme Tunesiens anvendelse af Fællesskabets tekniske regler og europæiske normer vedrørende industriprodukters og landbrugsfødevarers kvalitet samt certificeringsprocedurer.

2. På grundlag af principperne i stk. 1 indgår parterne aftaler om gensidig anerkendelse af certifikater, når de nødvendige betingelser herfor er opfyldt.

Artikel 41

1. Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøbskontrakter.

2. Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.

AFSNIT V ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 42 Mål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Tunesiens indsats for varig økonomisk og social udvikling.

Artikel 43 Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den tunesiske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Tunesien og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Tunesiens og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende.

3. Samarbejdet skal anspore til økonomisk integration mellem Maghreb-landene ved hjælp af enhver form for foranstaltninger, som kan bidrage til udvikling af forbindelser mellem Maghreb-landene.

4. En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne fastlægger i givet fald ved fælles overenskomst andre områder for det økonomiske samarbejde.

Artikel 44 Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig politisk dialog mellem de to parter om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) informationsudveksling og kommunikation

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand.

Artikel 45 Regionalt samarbejde

For at aftalen kan få sine fulde virkninger, bestræber parterne sig på at tilskynde til enhver foranstaltning med regionalt sigte eller på at inddrage andre tredjelande, idet der navnlig fokuseres på:

a) mellemregional handel mellem Maghreb-landene

b) miljøområdet

c) udvikling af økonomisk infrastruktur

d) videnskabelig og teknologisk forskning

e) det kulturelle område

f) toldspørgsmål

g) regionale institutioner og gennemførelse af fælles eller harmoniserede programmer og politikker.

Artikel 46 Uddannelse

Samarbejdet sigter på:

a) at fastslå, hvilke midler kan bidrage til en væsentlig forbedring af situationen inden for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse

b) at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse

c) at anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer hos parterne med henblik på sammenlægning og udveksling af erfaringer og midler.

Artikel 47 Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

- at give Tunesien adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

- at inddrage Tunesien i nettene for decentralt samarbejde

- at fremme et samvirke mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Tunesien

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow

d) at tilskynde til alle foranstaltninger, der kan skabe synergi med regionale foranstaltninger.

Artikel 48 Miljø

Samarbejdet sigter på at modvirke en forringelse af miljøet og at forbedre dets kvalitet, at beskytte menneskers sundhed og at sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på en bæredygtig udvikling.

Parterne er enige om at samarbejde på navnlig følgende områder:

a) jord- og vandkvalitet

b) følgerne af navnlig industriudvikling (sikkerhed ved anlæg, særlig med hensyn til affald)

c) kontrol med og modvirkning af havforurening.

Artikel 49 Industrisamarbejde

Samarbejdet sigter på:

a) at tilskynde til samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Tunesiens adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller nettene for decentralt samarbejde

b) at støtte bestræbelser for modernisering og omstrukturering af industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, foretaget af den offentlige og private sektor i Tunesien

c) at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

d) bedre at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Tunesien gennem en bedre udnyttelse af politikken for innovation, forskning og teknologisk udvikling

e) at lette adgangen til kredit til finansiering af investeringer.

Artikel 50 Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet sigter på at skabe et klima, der kan befordre investeringsstrømmene, ved:

a) fastlæggelse af harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer (særlig mellem små og mellemstore virksomheder) og ordninger for udforskning af og information om investeringsmuligheder

b) i givet fald opstilling af juridiske rammer, som kan befordre investeringerne, navnlig ved indgåelse mellem Tunesien og medlemsstaterne af aftaler om beskyttelse af investeringer og aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Artikel 51 Samarbejde om standardisering og overensstemmelsesvurdering

Parterne samarbejder med henblik på at fremme:

a) anvendelsen af fællesskabsreglerne på området standardisering, metrologi, kvalitetsforvaltning og -sikring og overensstemmelsesvurdering

b) opgradering af tunesiske laboratorier med henblik på indgåelse til sin tid af aftaler om gensidig anerkendelse på området overensstemmelsesvurdering

c) tunesiske organisationer, der beskæftiger sig med intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, standardisering og kvalitet.

Artikel 52 Tilnærmelse af lovgivninger

Samarbejdet sigter på at hjælpe Tunesien til at tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets på de af denne aftale omfattede områder.

Artikel 53 Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse af fælles regler og standarder bl.a. med henblik på:

a) en styrkelse og en omstrukturering af finanssektorerne i Tunesien

b) en forbedring af regnskabs-, regnskabskontrol- og tilsynssystemerne, regulering af finansielle tjenesteydelser og finanskontrol i Tunesien.

Artikel 54 Landbrug og fiskeri

Samarbejdet sigter på:

a) modernisering og omstrukturering af landbrug og fiskeri ved modernisering af infrastrukturer og udstyr og udvikling af teknikker for behandling og oplagring og forbedring af private distributions- og afsætningskanaler

b) diversificering af produktionen og afsætningsmarkederne i udlandet

c) samarbejde om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige spørgsmål og dyrkningsteknikker.

Artikel 55 Transport

Samarbejdet sigter på:

a) omstrukturering og modernisering af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur af fælles interesse i relation til de store transeuropæiske samfærdselsveje

b) definition og anvendelse af driftsstandarder af samme art som dem, der gælder i Fællesskabet

c) fornyelse af teknisk udstyr efter fællesskabsstandarderne, særlig hvad angår multimodale transportformer, containertransport og omladning

d) gradvis forbedring af betingelserne for landevejstransit og forvaltning af lufthavne, lufttrafik og jernbaner.

Artikel 56 Telekommunikation og informationsteknologi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) telekommunikation i almindelighed

b) standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering vedrørende informations- og telekommunikationsteknologi

c) udbredelse af nye informationsteknologier, særlig i forbindelse med net og deres sammenkobling (tjenesteintegrerede digitalnet (ISDN) og elektronisk dataoverførsel (EDI))

d) stimulering af forskning og udarbejdelse af nye faciliteter for kommunikation og informationsteknologier med henblik på at opbygge markeder for udstyr, tjenester og applikationer i forbindelse med informationsteknologi, kommunikation, tjenesteydelser og anlæg.

Artikel 57 Energi

Samarbejdsforanstaltninger rettes navnlig mod:

a) vedvarende energikilder

b) fremme af energibesparelser

c) anvendt forskning vedrørende net af databanker mellem erhvervsdrivende og samfundsgrupper hos de to parter

d) støtte af bestræbelserne for modernisering og udvikling af energinet og deres sammenkobling med Fællesskabets net.

Artikel 58 Turisme

Samarbejdet sigter på udvikling på turistområdet, navnlig hvad angår:

a) hoteladministrationen og kvaliteten af tjenesteydelserne inden for de forskellige fag i tilslutning til hotelvæsen

b) udvikling af marketing

c) fremme af ungdomsturisme.

Artikel 59 Samarbejde på toldområdet

1. Samarbejdet sigter på at garantere overholdelsen af handelsordninger og en redelig samhandel og rettes i første række mod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer

b) anvendelse af det administrative enhedsdokument og etablering af en forbindelse mellem Fællesskabets og Tunesiens forsendelsessystemer.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig artikel 61 og 62, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 5.

Artikel 60 Samarbejde på det statistiske område

Samarbejdet sigter på en tilnærmelse mellem parterne med hensyn til de anvendte metoder og på udnyttelse af statistiske oplysninger vedrørende alle områder, der er omfattet af denne aftale, når de egner sig til statistisk behandling.

Artikel 61 Hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om nødvendigheden af at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på fastlæggelse af egnede standarder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Artikel 62 Bekæmpelse af narkotika

1. Samarbejdet sigter på:

a) at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe produktion, tilførsel og ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

b) at eliminere ethvert ulovligt forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner, internationale organisationer i samarbejde med regeringen for Den Tunesiske Republik og Fællesskabets og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet gennemføres navnlig på følgende områder:

a) oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

b) gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

c) opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser, navnlig Aktionsgruppen for Kemiske Stoffer (CATF).

Artikel 63

Parterne fastlægger sammen de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af samarbejdet på de i dette afsnit omhandlede områder.

AFSNIT VI SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDE

KAPITEL 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE ARBEJDSTAGERE

Artikel 64

1. Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med tunesisk statsborgerskab, der er beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens egne statsborgere.

2. Enhver tunesisk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning.

3. Tunesien anvender samme ordning over for arbejdstagere, som er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område.

Artikel 65

1. Med forbehold af bestemmelserne i de følgende stykker anvendes der på arbejdstagere med tunesisk statsborgerskab og medlemmer af deres familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget.

Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

Denne bestemmelse må ikke bevirke, at de andre regler vedrørende koordination, der er omhandlet i fællesskabsforskrifterne baseret på EF-traktatens artikel 51, bringes i anvendelse på andre betingelser end dem, der er fastsat i artikel 67 i denne aftale.

2. For disse arbejdstagere sker der ved beregningen af de pensioner, alders-, invalide- og efterladtepensioner, familieydelser, sygdoms- og barselsydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet, en sammenlægning af de forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som de har fuldført i de forskellige medlemsstater.

3. Disse arbejdstagere oppebærer familieydelser for de medlemmer af deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet.

4. Disse arbejdstagere har ret til fri overførsel til Tunesien af pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning.

5. Tunesien anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område, samt over for deres familiemedlemmer, en ordning svarende til den i stk. 1, 3 og 4 omhandlede.

Artikel 66

Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på statsborgere fra den ene eller den anden part, som er ulovligt bosat eller arbejder ulovligt i værtslandet.

Artikel 67

1. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden vedtager associeringsrådet bestemmelser, som kan sikre anvendelsen af principperne i artikel 65.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 68

De bestemmelser, som vedtages af associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 67, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Tunesien og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for tunesiske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

KAPITEL 2 DIALOG PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Artikel 69

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og betingelser for fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af tunesiske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig vedrøre alle problemer med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for migrantsamfundene

b) migrationer

c) ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagevenden af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem tunesiske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 70

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I i denne aftale, som også kan tjene til ramme herfor.

KAPITEL 3 SAMARBEJDSFORANSTALTNINGER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE

Artikel 71

For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes i denne sammenhæng som prioriterede:

a) indskrænkning af migrationspresset, navnlig gennem jobskabelse og udvikling af uddannelse i udvandringsområder

b) genindpasning af personer, der er repatrieret som følge af deres situations ulovlige karakter i henseende til den pågældende værtslandslovgivning

c) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den tunesiske politik på området

d) udvikling og styrkelse af de tunesiske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

e) forbedring af det sociale sikringssystem

f) forbedring af sundhedsplejedækningen

g) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede områder med stor befolkningskoncentration

h) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og tunesisk oprindelse bosiddende i medlemsstaterne med henblik på at fremme det gensidige kendskab til deres respektive civilisationer og fremme tolerancen.

Artikel 72

Samarbejdsforanstaltningerne kan gennemføres i koordination med medlemsstaterne og de kompetente internationale organisationer.

Artikel 73

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den skal have til opgave at foretage en løbende og regelmæssig evaluering af gennemførelsen af bestemmelserne i kapitel 1 til 3.

KAPITEL 4 SAMARBEJDE PÅ DET KULTURELLE OMRÅDE

Artikel 74

1. Parterne forpligter sig med henblik på at forbedre det gensidige kendskab til hinanden og den gensidige forståelse under hensyntagen til igangværende foranstaltninger til under gensidig respekt for kulturforskelle at skabe et bedre grundlag for en varig kulturdialog og at fremme et stabilt indbyrdes kultursamarbejde uden på forhånd at udelukke noget område.

2. Parterne retter ved udarbejdelsen af samarbejdsforanstaltninger og -programmer såvel som fælles aktiviteter særlig opmærksomheden mod de unge og de skriftlige og audiovisuelle udtryks- og kommunikationsmidler, tillige med spørgsmål i forbindelse med beskyttelse af kulturarven og udbredelse af kulturproduktet.

3. Parterne er enige om, at bestående samarbejdsprogrammer på det kulturelle område i Fællesskabet eller i en eller flere af medlemsstaterne kan udvides til også at omfatte Tunesien.

AFSNIT VII FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 75

Med henblik på at bidrage effektivt til virkeliggørelse af aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Tunesien efter passende retningslinjer og med passende midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

- fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien

- opgradering af de økonomiske infrastrukturer

- fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

- afhjælpning af følgerne for den tunesiske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig med hensyn til opgradering og omstilling af industrien

- ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 76

Fællesskabet undersøger på basis af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavsområdet og i nær koordination med de tunesiske myndigheder og andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, hvilke midler der vil egne sig til at støtte strukturpolitikken i Tunesien med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og til at skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten under samtidigt hensyn til kravet om at forbedre befolkningens sociale velfærd.

Artikel 77

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Tunesien inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

AFSNIT VIII INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 78

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan en gang om året og tillige når omstændighederne kræver det, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 79

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer udpeget af regeringen for Den Tunesiske Republik på den anden side.

2. Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af regeringen for Den Tunesiske Republik i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 80

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 81

1. Der nedsættes et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 82

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for regeringen for Den Tunesiske Republik på den anden side.

2. Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Formandshvervet i associeringsudvalget udøves på skift af en repræsentant for formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og et repræsentant for regeringen for Den Tunesiske Republik.

I princippet træder associeringsudvalget sammen på skift i Fællesskabet og i Tunesien.

Artikel 83

Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 84

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 85

Associeringsrådet træffer alle nyttige forholdsregler til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Den Tunesiske Republiks Deputeretkammer samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Tunesiske Republiks økonomiske og sociale råd.

Artikel 86

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand; den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 87

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 88

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Den Tunesiske Republik over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Den Tunesiske Republik, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem tunesiske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 89

Ingen bestemmelse i denne aftale må have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 90

1. Parterne træffer alle fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at denne aftales målsætning virkeliggøres.

2. Finder en part, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 91

Protokol 1-5 og bilag 1-7 samt erklæringerne udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 92

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Tunesien.

Artikel 93

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 94

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab finder anvendelse, og på de i disse traktater fastsatte betingelser, og på den anden side for Den Tunesiske Republiks område.

Artikel 95

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 96

1. Denne aftale skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Den Tunesiske Republik, undertegnet i Tunis den 25. april 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Por el Reino de España

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour la République française

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Per la Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Für die Republik Österreich

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pela República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

För Konungariket Sverige

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG 1

>TABELPOSITION>

BILAG 2

DE I ARTIKEL 10, STK. 2, OMHANDLEDE VARER

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

BILAG 3

KN-kode

0505100

0505900

1302120

1302130

1302140

1302190

1302200

1302310

1505100

1505900

1515601

1515609

1516200

1522000

1702909

1804000

2001909

2101200

2101300

2103301

2106100

2106900

2403100

2403910

2403990

2501001

2501009

2502000

2504100

2504900

2505100

2505900

2506100

2506210

2506290

2507001

2507002

2508100

2508200

2508300

2508401

2508409

2508500

2508600

2508700

2509000

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2516110

2516120

2516210

2516220

2517100

2517200

2517300

2517410

2517490

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520100

2521000

2523300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526100

2526200

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530300

2530900

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2704001

2704002

2705000

2706000

2707101

2707109

2707201

2707209

2707301

2707309

2707401

2707409

2707501

2707509

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2709009

2712109

2712209

2712909

2713119

2713129

2713909

2714108

2714109

2714909

2715002

2715009

2801100

2801200

2801300

2802000

2803000

2804100

2804210

2804290

2804300

2804400

2804500

2804610

2804690

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2809100

2810000

2811110

2811210

2811220

2811230

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815110

2815120

2815201

2815202

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2820100

2820900

2821100

2821200

2823000

2824100

2824200

2824900

2825100

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825909

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828100

2828901

2828902

2828909

2829110

2829190

2829900

2830100

2830200

2830300

2830901

2830909

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833110

2833190

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834220

2835100

2835210

2835220

2835230

2835249

2835260

2835290

2835390

2836100

2836200

2836300

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2839110

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842901

2842909

2844400

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851001

2851002

2851009

2901100

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2902110

2902190

2902200

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903510

2903590

2903610

2903621

2903690

2904200

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905430

2905440

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2912600

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914610

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915210

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915900

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920901

2920909

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922290

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924290

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931002

2931009

2932110

2932130

2932190

2932210

2932290

2932901

2932909

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934901

2934909

2935000

2940000

3001100

3001200

3001901

3001909

3002100

3002200

3002310

3002390

3002900

3003101

3003109

3003201

3003209

3003311

3003319

3003391

3003399

3003401

3003409

3003901

3003909

3004101

3004109

3004201

3004209

3004311

3004319

3004321

3004329

3004391

3004399

3004401

3004409

3004501

3004509

3004901

3004909

3006200

3006300

3006400

3006500

3101000

3102100

3102210

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105901

3105909

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3204110

3204120

3204130

3204140

3204150

3204160

3204170

3204190

3204200

3204900

3205000

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207100

3207200

3207300

3207400

3212100

3212901

3213100

3213900

3214900

3215901

3215902

3215909

3301110

3301120

3301130

3301140

3301190

3301210

3301220

3301230

3301240

3301250

3301260

3301291

3301299

3301300

3301901

3301902

3301903

3302900

3401111

3402120

3402130

3402191

3403111

3403119

3403191

3403199

3403910

3403990

3404100

3404200

3404900

3405200

3405300

3405400

3405901

3405909

3407001

3407002

3407009

3501100

3501900

3502100

3502900

3503001

3503009

3504000

3505100

3505200

3506910

3506991

3506992

3506999

3507100

3507900

3701100

3701200

3701910

3701990

3702100

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702510

3702520

3702530

3702540

3702550

3702560

3702910

3702920

3702930

3702940

3702950

3703100

3703200

3703900

3705100

3705200

3705900

3707100

3707900

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804001

3804009

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806901

3806909

3807000

3809100

3809910

3809920

3809990

3810100

3810900

3811110

3811190

3811210

3811290

3811900

3812100

3812200

3812300

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3820000

3821000

3822000

3823100

3823200

3823300

3823400

3823500

3823600

3823901

3823902

3823903

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902200

3902300

3902901

3902909

3903110

3903190

3903200

3903300

3903901

3903909

3904100

3904210

3904300

3904400

3904500

3904610

3904901

3904909

3905190

3905200

3905901

3905909

3906100

3906909

3907100

3907200

3907300

3907400

3907600

3907910

3907991

3907999

3908100

3908900

3909102

3909109

3909201

3909209

3909301

3909309

3909401

3909409

3909501

3909509

3910001

3910009

3911100

3911900

3912110

3912120

3912200

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3918101

3918102

3918901

3918902

3919900

3921120

3921140

3921190

3926201

3926902

3926903

3926904

3926907

4001100

4001210

4001220

4001290

4001300

4002110

4002190

4002200

4002310

4002390

4002410

4002490

4002510

4002590

4002600

4002700

4002800

4002910

4002990

4003000

4004000

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4009201

4009209

4009301

4009309

4009401

4009409

4009501

4009509

4010101

4010102

4010109

4010910

4010991

4010992

4010999

4011300

4014100

4014901

4014909

4015110

4015190

4015900

4016100

4016940

4016951

4016959

4016991

4016999

4017001

4017002

4101100

4101210

4101220

4101290

4101300

4101400

4102100

4102210

4102290

4103100

4103200

4103900

4104101

4104102

4104221

4104291

4104311

4104391

4105121

4105201

4106121

4106201

4107210

4107290

4107900

4111000

4204001

4204009

4401100

4401210

4401220

4401300

4402001

4402009

4403100

4403200

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403990

4404100

4404200

4405000

4413001

4413009

4417001

4421902

4421903

4501100

4501900

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706990

4801000

4802200

4802300

4802400

4805400

4811391

4811902

4812000

4813900

4822100

4823300

4823511

4823901

4823904

4904009

4905100

4905910

4905990

4908101

4908901

4911101

5001000

5002000

5003100

5003900

5004000

5005000

5006001

5006002

5007100

5007201

5007209

5007901

5007909

5101110

5101190

5101210

5101290

5101300

5102100

5102200

5103100

5103200

5103300

5104000

5105100

5105210

5105290

5105300

5105400

5107100

5108100

5108200

5109100

5109900

5110001

5110002

5202910

5203000

5204110

5204190

5204200

5207100

5207900

5301100

5301210

5301290

5301300

5302100

5302900

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305911

5305919

5305991

5305999

5306100

5306200

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308900

5309110

5309190

5309210

5309290

5310101

5310109

5310901

5310909

5311001

5311002

5311003

5311004

5311009

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402410

5402420

5402430

5402490

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403310

5403320

5403330

5403390

5403410

5403420

5403490

5404100

5404900

5405001

5405009

5406100

5406200

5501100

5501200

5501300

5501900

5502001

5502002

5502009

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504901

5504909

5506100

5506200

5506300

5506900

5507001

5507002

5507009

5509520

5511100

5511200

5511300

5603001

5603002

5603009

5604100

5604200

5604900

5605000

5606001

5606002

5606003

5606009

5607109

5607309

5607909

5608110

5608190

5608900

5609000

5801101

5801102

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801901

5801902

5806311

5806312

5806321

5806322

5806391

5806392

5809000

5902100

5902200

5902900

5903100

5903200

5903900

5905001

5905009

5908000

5909000

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911901

5911902

5911909

6115921

6115931

6117801

6217100

6217900

6307200

6502009

6507000

6603100

6603200

6603900

6804101

6804109

6804211

6804219

6804300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6810110

6810200

6812101

6812109

6812200

6812300

6812400

6812500

6812600

6812700

6812900

6814100

6814900

6815100

6815200

6815910

6815990

6902100

6902201

6902901

6903100

6903201

6903900

6904101

6904109

6904901

6904909

6905101

6906001

6906009

6909119

6909199

7002100

7002200

7002310

7002320

7002390

7003110

7003190

7003200

7003300

7004100

7005210

7005290

7010901

7010902

7011100

7011200

7011900

7014000

7015100

7017100

7017200

7017900

7019100

7019200

7019310

7019320

7019390

7019900

7020002

7104101

7104201

7104901

7201100

7201200

7201300

7201400

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202990

7203100

7203900

7205100

7205210

7205290

7206900

7208110

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208320

7208410

7208420

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209900

7210319

7210391

7210399

7210419

7210491

7210499

7210701

7210709

7210901

7210909

7211110

7211120

7211190

7211210

7211220

7211290

7211300

7211410

7211490

7211900

7212219

7212291

7212299

7212309

7212401

7212409

7212501

7212509

7212601

7212609

7213209

7213390

7213490

7213501

7213509

7214100

7214309

7214409

7214509

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216100

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216609

7216900

7217121

7217129

7217139

7217199

7217219

7217229

7217239

7217299

7217319

7217329

7217339

7217399

7218100

7218900

7301200

7302100

7302200

7302300

7302400

7302900

7303000

7304200

7305110

7307210

7307220

7307230

7307290

7307930

7307990

7312900

7315111

7315119

7315121

7315129

7315190

7315200

7315810

7315890

7315900

7317002

7318161

7319100

7319200

7319300

7319900

7321901

7326190

7326901

7326902

7326903

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7405000

7406100

7406200

7407100

7407220

7407290

7408111

7408119

7408210

7408220

7408290

7409119

7409199

7409219

7409299

7409311

7409319

7409391

7409399

7409401

7409409

7409901

7409909

7410210

7410220

7412100

7414100

7414900

7416000

7417009

7419100

7419910

7419991

7501100

7501200

7502100

7502200

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7508001

7508009

7601100

7601200

7603100

7603200

7604101

7604102

7604291

7604292

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606121

7606129

7606919

7606921

7606929

7607110

7609000

7613000

7614900

7616902

7616903

7616904

7616905

7801100

7801910

7801990

7803001

7803002

7804111

7804112

7804191

7804192

7804200

7806001

7806009

7901110

7901120

7901200

7903100

7903900

7904000

7905000

7906001

7906002

7907100

7907901

8001100

8001200

8003001

8003009

8004000

8005100

8005200

8006001

8007001

8007002

8007009

8101100

8101920

8101930

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104200

8104300

8104901

8104909

8105900

8106000

8107100

8107900

8108100

8108900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112190

8112200

8112400

8112910

8112990

8201500

8201600

8202400

8203300

8203400

8204200

8208300

8208901

8209000

8210000

8211940

8212109

8212201

8212209

8212909

8214109

8301500

8301701

8302600

8305100

8305900

8307100

8311900

8401200

8402900

8403900

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407210

8407290

8407900

8409100

8410900

8411910

8411990

8412100

8412900

8414200

8414900

8418696

8419310

8419901

8419902

8419909

8420990

8421120

8421910

8422110

8422190

8423890

8425200

8425310

8425410

8428400

8428600

8428900

8430200

8431100

8431200

8431410

8431420

8431490

8432801

8432901

8433110

8433190

8437100

8437800

8437900

8442400

8443900

8448330

8448410

8448420

8450200

8450909

8451210

8452210

8452290

8452300

8453900

8454900

8455900

8462310

8462490

8466910

8466920

8466930

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470101

8470109

8470210

8470290

8470300

8470400

8470900

8472100

8472200

8472300

8473100

8473210

8473290

8473300

8473400

8474320

8475900

8477900

8478100

8478900

8480300

8480710

8481101

8481109

8481200

8481300

8481400

8481801

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8485100

8485900

8501100

8501310

8501511

8501512

8502201

8502202

8504230

8504311

8504312

8504500

8504900

8505110

8505190

8505900

8506901

8506909

8507301

8507309

8507400

8507800

8507901

8507902

8507904

8507909

8508100

8508200

8508800

8508900

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510900

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8512100

8512201

8512300

8512400

8513101

8513900

8515900

8516103

8516310

8516320

8516330

8516400

8516500

8516720

8516790

8516800

8517200

8517400

8518211

8518300

8518400

8519290

8519310

8519390

8519400

8520100

8520200

8521100

8521900

8522100

8523110

8523120

8523130

8523209

8524100

8524210

8524220

8524230

8524901

8526100

8526910

8526920

8527311

8527312

8527321

8527322

8530100

8530800

8530900

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533900

8535210

8535290

8535400

8536410

8539210

8539229

8539310

8539391

8539400

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543200

8543800

8543900

8545110

8545190

8545200

8545900

8546200

8547100

8603100

8603900

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8607191

8607192

8607199

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608009

8701100

8701300

8701900

8703212

8703222

8703322

8801100

8801900

8803100

8803200

8803300

8803900

8904000

8906009

9001100

9001200

9002110

9002190

9002200

9002900

9004903

9005100

9005801

9005809

9005901

9005909

9006200

9006301

9006309

9006400

9006510

9006520

9006530

9006590

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007191

9007199

9007210

9007290

9007910

9007920

9008100

9008300

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9010300

9010900

9011900

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015300

9015900

9017109

9017209

9017300

9017809

9017900

9018110

9018190

9018200

9018320

9018390

9018410

9018491

9018499

9018500

9018902

9018903

9018904

9018909

9019100

9019200

9020000

9021211

9021291

9022110

9022210

9022900

9024900

9025190

9025209

9025900

9026900

9027400

9027901

9027909

9028100

9028209

9028900

9029201

9029209

9029900

9030900

9031900

9032100

9032900

9033000

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9109110

9109190

9109900

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9208100

9208900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9402102

9402902

9402909

9405501

9502910

9502991

9506110

9506120

9506190

9506290

9506310

9506320

9506390

9506400

9506510

9506590

9506610

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507201

9507202

9507300

9507900

9508000

9603500

9603901

9603909

9606300

9607201

9608103

9608409

9608600

9609200

BILAG 4

KN-kode

1302320

1506000

1521100

1521900

2008910

2101100

2103100

2205100

2205900

2503100

2503900

2510100

2510200

2511101

2511109

2515110

2515200

2516901

2516902

2520200

2522100

2530400

2710001

2710003

2710005

2710009

2713209

2804700

2805400

2806200

2808000

2811190

2811290

2819900

2822000

2828903

2834109

2834299

2837110

2837190

2837200

2838000

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844100

2844200

2844300

2844500

2845100

2845900

2902900

2903290

2903300

2903400

2903622

2904100

2931001

2932120

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939901

2939909

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3208101

3208102

3208103

3208201

3208202

3208203

3208901

3208902

3208903

3209101

3209102

3209901

3209902

3210001

3210002

3210003

3211000

3212902

3214101

3214109

3215190

3302100

3401193

3406000

3601001

3601009

3602001

3602002

3602003

3602004

3602009

3603001

3603002

3603003

3603009

3604100

3604901

3604902

3604909

3605000

3606901

3701300

3808301

3808302

3808309

3823909

3902100

3904220

3904690

3905510

3906901

3907501

3907509

3909101

3915100

3915200

3915300

3915900

3916100

3916200

3916900

3917100

3917210

3917220

3917230

3917290

3917310

3917320

3917330

3917390

3917400

3919100

3920200

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920731

3920739

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921130

3921900

3922100

3922200

3922900

3923100

3923211

3923219

3923291

3923299

3923300

3923400

3923500

3923900

3924100

3924900

3925101

3925109

3925200

3925300

3925900

3926100

3926209

3926300

3926400

3926901

3926905

3926906

3926909

4011101

4011202

4011203

4011209

4104109

4104210

4104229

4104299

4104319

4104399

4105110

4105129

4105190

4105209

4106110

4106129

4106190

4106209

4107100

4108000

4109000

4110000

4201000

4205001

4205002

4206101

4206109

4206900

4301100

4301200

4301300

4301400

4301500

4301600

4301700

4301800

4301900

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304000

4409100

4409200

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412990

4414000

4415100

4415200

4416000

4417002

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4420100

4420900

4421100

4421901

4421904

4421909

4502000

4503100

4503900

4504100

4504900

4601100

4707100

4707200

4707300

4707900

4804110

4804190

4805100

4805221

4805222

4805229

4805230

4805291

4805299

4805300

4805500

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808200

4808300

4908900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810991

4810992

4811100

4811310

4811399

4811400

4811901

4813100

4813200

4814100

4814200

4814300

4814900

4815000

4818500

4823200

4823400

4823902

4823903

4823905

4904001

4907003

4907009

4908102

4908109

4908902

4908909

4909000

4910001

4910009

4911109

4911910

4911990

5106100

5106200

5107200

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113001

5113002

5202100

5202990

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206140

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5401101

5401102

5401201

5401202

5407100

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5505100

5505200

5508101

5508109

5508201

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5516110

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5601211

5601212

5601221

5601222

5601229

5601291

5601299

5601300

5602100

5602210

5602290

5602900

5607101

5607210

5607291

5607299

5607301

5607410

5607491

5607499

5607501

5607509

5607901

5702200

5704100

5704900

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5806100

5806200

5806319

5806329

5806399

5806400

5807101

5807109

5807901

5807909

5808100

5808901

5808902

5808909

5810100

5810910

5810920

5810990

5811001

5811002

5811003

5811009

5901100

5901900

5904100

5904910

5904920

5906100

5906910

5906990

5907001

5907002

5907009

6001101

6001102

6001103

6001104

6001109

6001210

6001220

6001291

6001299

6001910

6001920

6001991

6001999

6116100

6117809

6117900

6301100

6306111

6306112

6306121

6306122

6306191

6306192

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306911

6306919

6306991

6306999

6307900

6308000

6402110

6403110

6406200

6406910

6406991

6406992

6406999

6501001

6501009

6502001

6503000

6504000

6505100

6505901

6505902

6505903

6505909

6506100

6506910

6506920

6506990

6601100

6601911

6601919

6601991

6601999

6602000

6701001

6701009

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6801000

6802101

6802102

6802220

6802230

6802290

6802920

6802930

6802990

6803000

6804221

6804222

6804223

6804224

6804225

6804229

6804230

6805100

6805200

6805300

6808000

6809110

6809190

6809900

6810190

6810910

6810990

6811100

6811200

6811300

6811900

6813100

6813900

6901001

6901002

6901003

6901009

6902209

6902909

6903209

6905109

6905901

6905909

6907100

6907901

6908101

6908102

6908108

6908109

6909900

6914101

6914109

6914901

6914909

7001000

7004900

7005100

7005301

7005309

7006000

7007111

7007119

7007190

7007211

7007219

7007290

7008000

7009100

7009910

7009920

7010909

7015901

7015909

7016100

7016901

7016909

7018100

7018200

7018901

7018909

7117110

7117191

7117192

7117193

7117199

7117900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7204500

7206100

7208310

7208330

7208340

7208350

7208430

7208440

7208450

7208900

7210311

7210411

7212211

7212301

7213201

7213310

7213410

7214301

7214401

7214402

7214403

7214501

7214502

7214503

7216601

7217111

7217112

7217119

7217122

7217131

7217132

7217191

7217192

7217211

7217212

7217221

7217222

7217231

7217232

7217291

7217292

7217311

7217312

7217321

7217322

7217331

7217332

7217391

7217392

7301100

7304100

7304310

7304931

7304399

7305120

7305310

7305390

7305900

7306100

7306200

7306400

7306500

7308100

7309000

7310100

7310210

7310290

7313000

7314110

7314420

7314490

7317004

7317009

7318110

7318130

7318140

7318151

7318153

7318154

7318169

7318190

7318210

7318220

7318240

7318290

7320209

7320900

7321130

7321821

7321830

7321902

7321903

7321909

7322900

7323100

7323910

7323920

7323939

7323941

7323949

7323990

7324100

7324211

7324219

7324291

7324299

7324901

7324902

7324909

7326200

7326904

7404000

7407210

7410110

7410120

7411101

7411210

7411220

7411290

7413000

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7417001

7418100

7418200

7419999

7503000

7602000

7606111

7606911

7607191

7607199

7607201

7607209

7608201

7608209

7611000

7612900

7614100

7615200

7616100

7616901

7616909

7802000

7803003

7805001

7805002

7806002

7902000

7907909

8002000

8006002

8101910

8104190

8105100

8109100

8109900

8112110

8112300

8113000

8201100

8201200

8201300

8201400

8201900

8202310

8202320

8202990

8205100

8205200

8205300

8205510

8205590

8205600

8205700

8205800

8206000

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208200

8208400

8208909

8212901

8213000

8214101

8214102

8214200

8214901

8214909

8301600

8301709

8302200

8302300

8302490

8304000

8305200

8306100

8306210

8306290

8306300

8307900

8308100

8308200

8308901

8308902

8308909

8309100

8309901

8309902

8309909

8310000

8311200

8311300

8401100

8401300

8401400

8402190

8402200

8404900

8407310

8407320

8407330

8407340

8408200

8408909

8409910

8409990

8413110

8413200

8413910

8413920

8414510

8414600

8415819

8415831

8415839

8415900

8416100

8416900

8417200

8417900

8418290

8418694

8418695

8418699

8418991

8418992

8418993

8418994

8418995

8418999

8419110

8419190

8419819

8421991

8421992

8421999

8422900

8423100

8423900

8424890

8424900

8425490

8426910

8427900

8428320

8428500

8431310

8431390

8432909

8433200

8433300

8433510

8436290

8436800

8436910

8436990

8438100

8438900

8439910

8439990

8440900

8441900

8448200

8448510

8448590

8449000

8450901

8450902

8451900

8452100

8452900

8462290

8462910

8465990

8468900

8474900

8476110

8476190

8476900

8479820

8479900

8480200

8481901

8481902

8481909

8483100

8483200

8483300

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484909

8502301

8502302

8503000

8504402

8504403

8504409

8506200

8512209

8512900

8513109

8514100

8514900

8515310

8516101

8516210

8516602

8516609

8516710

8516901

8516902

8516909

8517101

8517301

8517302

8517309

8517810

8517901

8517909

8518100

8518219

8518220

8518291

8518299

8518500

8518900

8519100

8519210

8519910

8519990

8520310

8520390

8520900

8522900

8523902

8523903

8523909

8524905

8524906

8524907

8524909

8525101

8525102

8525300

8527110

8527190

8527210

8527290

8527313

8527314

8527323

8527329

8527391

8527392

8527393

8527394

8527399

8527900

8529109

8529902

8529903

8529905

8529909

8531200

8531800

8531900

8534000

8535100

8535300

8535901

8535909

8536100

8536209

8536499

8536502

8536619

8536699

8536903

8538100

8538900

8539100

8539291

8539299

8539399

8539900

8540490

8541900

8543100

8544111

8544119

8544190

8544301

8544309

8544591

8544592

8544601

8544602

8544700

8546100

8546900

8547200

8547900

8548000

8605000

8606990

8607120

8702900

8703100

8703211

8703213

8703219

8703221

8703223

8703224

8703229

8703231

8703232

8703239

8703241

8703242

8703249

8703311

8703312

8703319

8703321

8703329

8703331

8703332

8703339

8703901

8703902

8703909

8704101

8704109

8704211

8704221

8704229

8704319

8704321

8704329

8704900

8705100

8705200

8705300

8705400

8705901

8705909

5706001

5706009

8707100

8707900

8708100

8708210

8708290

8708390

8708400

8708500

8708600

8708700

8708930

8708940

8708991

8708999

8709190

8709900

8710000

8711301

8711309

8711401

8711409

8711500

8711900

8714199

8714930

8714940

8714960

8714999

8715002

8716900

8802111

8802119

8802121

8802129

8802201

8802209

8802301

8802309

8802401

8802409

8802500

8804000

8805100

8805200

8903100

8903910

8903920

8903990

8906001

8907100

8907900

9001300

9001400

9001500

9001900

9004101

9004901

9004904

9017201

9017801

9025111

9025201

9025801

9028201

9028309

9032891

9032892

9101111

9101112

9101121

9101122

9101191

9101192

9101211

9101212

9101291

9101292

9101911

9101912

9101991

9101992

9103101

9103109

9103901

9103909

9104000

9105111

9105119

9105191

9105199

9105211

9105219

9105291

9105299

9105911

9105919

9105991

9105999

9106100

9106200

9106900

9111101

9111102

9111200

9111800

9111901

9111902

9111909

9112100

9112801

9112809

9112901

9112909

9113100

9113200

9113901

9113909

9301000

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9306100

9306210

9306290

9306301

9306309

9306901

9306909

9307000

9401100

9401801

9401901

9401902

9401909

9402109

9402901

9403901

9403902

9403909

9405101

9405102

9405103

9405104

9405109

9405201

9405202

9405203

9405204

9405209

9405300

9405401

9405402

9405403

9405404

9405405

9405409

9405509

9405600

9405911

9405919

9405920

9405991

9405999

9406000

9501000

9502999

9503100

9503200

9503300

9504100

9504200

9504300

9504401

9504409

9504900

9505100

9505900

9506210

9601101

9601109

9601901

9601902

9601903

9601909

9602001

9602002

9602009

9603100

9603210

9603290

9603300

9603400

9604000

9605000

9606101

9606102

9606210

9606220

9606290

9607110

9607190

9607209

9608101

9608201

9608203

9608206

9608209

9608311

8608319

9608391

9608401

9608501

9608911

9608919

9608999

9609901

9609909

9610000

9611000

9612200

9613100

9613201

9613209

9613301

9613309

9613801

9613809

9613901

9613909

9614100

9614201

9614209

9614900

9615110

9615190

9615901

9615902

9615909

9616100

9616200

9617000

9618000

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

9705000

9706000

BILAG 5

KN-kode

0509009

1212200

1517900

1518000

2008110

2103200

2103302

2103900

2104100

2104200

2202100

2202900

2207101

2207109

2207201

2207209

2208100

2208901

2208902

2208909

2515121

2515129

2522200

2522300

2523100

2523210

2523290

2523900

2620500

2620900

2710007

2806100

2807000

2809200

2825901

2834219

3005100

3005900

3006100

3006600

3215110

3303001

3303002

3303003

3303004

3304100

3304200

3304300

3304910

3304990

3305100

3305200

3305300

3305901

3305909

3306100

3306900

3307101

3307109

3307200

3307300

3307410

3307490

3307900

3401119

3401191

3401192

3401200

3402110

3402199

3402200

3402900

3405100

3506100

3606100

3606909

3808101

3808109

3808201

3808209

3808401

3808409

3808901

3808909

3813000

3819000

3920100

3920300

3920410

3923212

3923292

4008110

4008190

4008210

4008290

4009101

4009109

4011009

4011201

4011400

4011500

4011910

4011991

4011992

4011993

4011994

4011995

4011999

4012101

4012109

4012201

4012209

4012900

4013101

4013109

4013200

4013901

4013909

4016910

4016920

4016930

4016992

4016993

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202911

4202919

4202921

4202929

4202991

4202999

4203101

4203102

4203109

4203210

4203291

4203299

4203301

4203309

4203400

4205009

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408109

4408201

4408209

4408901

4408909

4410100

4410900

4411110

4411190

4411210

4411290

4411310

4411390

4411910

4411990

4419000

4802100

4802510

4802521

4802529

4802530

4802600

4803001

4803009

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805210

4805600

4805700

4805800

4808100

4809100

4809200

4809900

4810910

4810999

4811210

4811290

4811909

4816100

4816200

4816300

4816900

4817100

4817200

4817300

4818100

4818200

4818300

4818401

4818402

4818409

4818900

4819100

4819201

4819209

4819300

4819400

4819500

4819600

4820100

4820200

4820300

4820400

4820501

4820509

4820900

4821100

4821900

4822901

4822909

4823110

4823190

4823519

4823590

4823600

4823700

4823909

4901911

4901912

4901991

4901992

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5601100

5703100

5703200

5703300

5703900

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002491

6002499

6002910

6002920

6002930

6002991

6002999

6101100

6101200

6101300

6101901

6101909

6102100

6102200

6102300

6102901

6102909

6103110

6103120

6103191

6103199

6103210

6103220

6103230

6103291

6103299

6103310

6103320

6103330

6103391

6103399

6103410

6103420

6103430

6103491

6103499

6104110

6104120

6104130

6104191

6104199

6104210

6104220

6104230

6104291

6104299

6104310

6104320

6104330

6104391

6104399

6104410

6104420

6104430

6104440

6104491

6104499

6104510

6104520

6104530

6104591

6104599

6104610

6104620

6104630

6104691

6104699

6105100

6105200

6105901

6105909

6106100

6106200

6106901

6106909

6107110

6107120

6107191

6107199

6107210

6107220

6107291

6107299

6107910

6107920

6107991

6107992

6107999

6108110

6108191

6108199

6108210

6108220

6108291

6108299

6108310

6108320

6108391

6108399

6108910

6108920

6108991

6108999

6109100

6109901

6109902

6109909

6110100

6110200

6110300

6110901

6110909

6111100

6111200

6111300

6111901

6111909

6112110

6112120

6112191

6112199

6112200

6112310

6112391

6112399

6112410

6112491

6112499

6113000

6114100

6114200

6114300

6114901

6114909

6115110

6115120

6115191

6115199

6115201

6115202

6115209

6115910

6115929

6115939

6115991

6115999

6116910

6116920

6116930

6116991

6116999

6117101

6117102

6117103

6117109

6117201

6117202

6117203

6117209

6201110

6201120

6201130

6201191

6201199

6201910

6201920

6201930

6201991

6201999

6202110

6202120

6202130

6202191

6202199

6202910

6202920

6202930

6202991

6202999

6203110

6203120

6203191

6203199

6203210

6203220

6203230

6203291

6203299

6203310

6203320

6203330

6203391

6203399

6203410

6203420

6203430

6203491

6203499

6204110

6204120

6204130

6204191

6204199

6204210

6204220

6204230

6204291

6204299

6204310

6204320

6204330

6204391

6204399

6204410

6204420

6204430

6204440

6204491

6204499

6204510

6204520

6204530

6204591

6204599

6204610

6204620

6204630

6204691

6204699

6205100

6205200

6205300

6205901

6205909

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207191

6207199

6207210

6207220

6207291

6207299

6207910

6207920

6207991

6207999

6208110

6208191

6208199

6208210

6208220

6208291

6208299

6208910

6208920

6208991

6208999

6209100

6209200

6209300

6209901

6209909

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211111

6211112

6211119

6211121

6211122

6211129

6211200

6211311

6211319

6211321

6211329

6211331

6211339

6211391

6211392

6211399

6211411

6211419

6211421

6211429

6211431

6211439

6211491

6211492

6211499

6212101

6212109

6212201

6212209

6212301

6212309

6212901

6212909

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216001

6216009

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302601

6302602

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6310101

6310109

6310901

6310909

6401100

6401910

6401920

6401990

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404191

6404199

6404201

6464209

6405100

6405200

6405900

6406101

6406109

6802210

6802910

6907902

6907909

6908901

6908902

6908908

6908909

6910100

6910900

6911101

6911109

6911901

6911909

6912001

6912002

6912003

6912009

6913100

6913901

6913909

7010100

7012000

7013100

7013210

7013291

7013292

7013299

7013310

7013320

7013391

7013399

7013910

7013991

7013992

7013999

7020001

7020009

7101101

7101102

7101210

7101220

7102100

7102210

7102290

7102310

7102390

7103101

7103109

7103911

7103919

7103991

7103999

7104109

7104209

7104909

7105100

7105900

7106100

7106910

7106921

7106922

7106929

7107001

7107002

7108110

7108121

7108129

7108131

7108139

7108200

7109000

7110110

7110191

7110192

7110199

7110210

7110291

7110299

7110310

7110391

7110399

7110410

7110491

7110499

7111000

7112100

7112200

7112900

7113111

7113112

7113113

7113114

7113119

7113191

7113192

7113193

7113194

7113195

7113196

7113197

7113198

7113199

7113201

7113202

7113203

7113209

7114111

7114119

7114191

7114192

7114193

7114199

7114201

7114209

7115100

7115901

7115902

7115903

7115909

7116101

7116109

7116201

7116209

7118101

7118109

7118901

7118902

7118909

7207110

7207120

7207190

7207200

7213100

7214200

7216211

7216219

7306300

7306600

7306900

7307110

7307190

7307910

7307920

7308200

7308300

7308400

7308901

7308909

7311000

7312100

7314190

7314200

7314300

7314410

7314500

7315820

7316000

7317001

7317003

7318120

7318159

7318231

7318232

7318239

7320101

7320109

7320201

7321111

7321119

7321120

7321810

7321829

7322110

7322190

7323931

7325100

7325910

7325990

7326110

7326905

7326909

7409111

7409191

7409211

7409291

7411109

7412200

7419994

7604103

7604210

7604293

7608100

7610100

7610900

7612100

7615100

7616906

8202100

8202200

8202910

8203100

8203200

8204110

8204120

8205400

8205900

8208100

8211100

8211911

8211912

8211919

8211921

9211929

8211931

8211932

8211939

8212101

8215100

8215200

8215910

8215990

8301100

8301200

8301300

8301400

8302100

8302410

8302420

8302500

8303000

8311100

8403101

8403109

8408100

8408901

8413301

8413302

8413309

8413702

8413709

8413811

8413812

8413819

8415100

8415811

8415820

8418100

8418210

8418220

8418300

8418400

8418500

8418610

8418691

8418692

8418693

8418910

8419811

8421230

8421310

8422400

8423810

8423820

8424100

8424811

8424819

8425421

8425429

8426110

8428100

8432100

8432210

8432290

8432401

8432409

8433400

8436210

8450110

8450120

8450190

8452400

8462390

8465100

8465910

8465920

8465950

8474311

8481102

8481809

8484901

8501201

8501209

8501400

8501519

8501521

8501529

8502110

8502120

8502130

8504100

8504210

8504220

8504319

8504320

8504330

8504340

8504401

8506110

8506120

8506130

8506190

8507100

8507200

8507903

8515390

8516102

8516290

8516601

8517109

8528100

8528200

8529101

8529102

8529901

8529904

8531100

8536201

8536300

8536491

8536501

8536509

8536611

8536691

8536901

8536902

8537100

8537200

8539221

8544112

8544201

8544209

8544410

8544491

8544499

8544511

8544519

8544593

8544599

8544603

8544609

8607110

8609001

8609009

8701200

8702100

8704212

8704219

8704230

8704311

8708310

8708800

8708910

8708920

8708992

8708993

8711101

8711109

8711201

8711209

8712001

8712009

8714110

8714191

8714192

8714193

8714194

8714195

8714200

8714910

8714920

8714950

8714991

8714992

8715001

8716100

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

9003110

9003191

9003199

9003900

9004109

9004902

9004909

9017101

9018310

9028202

9028301

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401809

9402101

9403100

9403201

9403202

9403209

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9404100

9404210

9404290

9404300

9404900

9502100

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9506620

9608102

9608109

9608202

9608399

9608509

9608991

9609100

9612100

BILAG 6

KN-kode

0403900

0403100

1902110

1902190

1902200

1902300

1902400

1905100

1905200

1905300

1905400

1905901

1905902

1905909

2102100

2102200

2102300

2201100

2201900

5701101

5701102

5701103

5701109

5701901

5701902

5701903

5701909

5702100

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5705000

5804300

5805000

6307100

6309000

BILAG 7 vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1. Inden udgangen af det fjerde år efter aftalens ikrafttræden tiltræder Tunesien følgende multilaterale konventioner om beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret:

- den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961)

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- patentsamarbejdstraktaten (Washington 1970, ændret 1979 og 1984)

- den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV) (Genève-akten 1991)

- Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève 1977).

2. Associeringsrådet kan beslutte, at stk. 1 i dette bilag finder anvendelse på andre multilaterale konventioner på dette område. I denne henseende bestræber Tunesien sig bedst muligt på at tiltræde navnlig de konventioner, som Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater er part i.

3. Parterne bekræfter den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af nedenstående multilaterale konventioner:

- Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (Stockholm-akten 1967)

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Paris-akten 1971).

PROTOKOL 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien

Artikel 1

1. De i bilaget anførte varer med oprindelse i Tunesien indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2. Tolden ved indførsel afskaffes eller nedsættes alt efter vare i det for hver vare angivne forhold i kolonne a).

For visse varer, for hvilke der i henhold til toldtariffen anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i stk. 3 omhandlede nedsættelser, der er angivet i kolonne a) og i kolonne c) kun for værditolden.

3. For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet for hver af dem i kolonne b).

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, nedsættes tolden i henhold til den fælles toldtarif i det i kolonne c) angivne forhold.

4. For visse andre varer, der kan indføres toldfrit, er der i kolonne d) fastsat referencemængder.

Hvis indførslen af en vare overstiger referencemængderne, kan Fællesskabet under hensyntagen til en årlig opgørelse over samhandelen, som det foretager, henføre varen under et fællesskabstoldkontingent med en mængde svarende til denne referencemængde. I så fald anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c) angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

5. For visse af de varer, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e), forhøjes kontingentmængderne eller referencemængderne i fire lige store rater på 3 % af disse mængder hvert år fra den 1. januar 1997 til den 1. januar 2000.

6. For visse varer, bortset fra dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, og som er angivet i kolonne e), kan Fællesskabet fastsætte en referencemængde, jf, stk. 4, hvis det på grundlag af en årlig opgørelse over samhandelen fastslår, at de indførte mængder indebærer fare for at skabe vanskeligheder på Fællesskabets marked. Hvis varen siden henføres under et toldkontingent på de i stk. 4 beskrevne betingelser, anvendes toldsatsen i henhold til den fælles toldtarif alt efter varen i sin helhed eller nedsat i det i kolonne c) angivne forhold for de mængder, der indføres ud over kontingentet.

Artikel 2

For vin med oprindelsesbetegnelse, af friske druer, henhørende under pos. 2204 i den kombinerede nomenklatur og med oprindelse i Tunesien finder artikel 1 anvendelse på vin i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder med et virkeligt alkoholindhold på 15 % vol. eller derunder.

Disse vine har ifølge den tunesiske lovgivning følgende betegnelser: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.

Artikel 3

1. For hvert produktionsår i perioden mellem den 1. januar 1996 og den 31. december 1999 opkræves der inden for en mængde på 46 000 tons pr. produktionsår en told på 7,81 ECU/100 kg ved indførsel i Fællesskabet af ubehandlet olivenolie henhørende under pos. 1509 10 10 og 1509 10 90 i den kombinerede nomenklatur, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet.

2. Hvis indførslen af olivenolie i Fællesskabet i henhold til denne ordning indebærer fare for at forstyrre markedsligevægten i Fællesskabet, navnlig på grund af de forpligtelser, det har påtaget sig inden for rammerne af WTO, kan det træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

3. Parterne tager i løbet af andet halvår 1999 situationen op til fornyet overvejelse med henblik på at fastsætte den ordning, der skal gælde fra den 1. januar 2000.

BILAG

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien

Eneste artikel

De nedenfor angivne fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet indføres toldfrit i Fællesskabet

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 3 om ordningen for indførsel i Tunesien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet

Eneste artikel

For de varer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i bilaget, er tolden ved indførsel i Tunesien ikke højere end den, der er angivet i kolonne a), inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne b).

>TABELPOSITION>

PROTOKOL 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1 Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b) »materialer«: alle former for bestanddele, råstoffer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af varen

c) »vare«: den vare, der fremstilles, også når den senere er bestemt til anvendelse i en anden fremstillingsproces

d) »produkter«: både materialer og varer

e) »toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (WTO-aftalen om toldværdi)

f) »prisen ab fabrik«: den pris, der betales for varen ab fabrik til den producent, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved den fremstillede vares udførsel

g) »materialernes værdi«: toldværdien på indførselstidspunktet af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i de pågældende områder

h) »værdien af materialer med oprindelsesstatus«: toldværdien af disse materialer som defineret i litra g), anvendt med de fornødne tilpasninger

i) »kapitler« og »positioner«: de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

j) »tariferet«: en vares eller et materiales tarifering under en bestemt position

k) »sending«: varer, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et enkelt transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en enkelt faktura.

AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET »VARER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2 Oprindelseskriterier

For anvendelsen af aftalen gælder følgende, jf. dog artikel 3, 4 og 5 i denne protokol:

1) Som varer med oprindelse i Fællesskabet anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Fællesskabet, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet, dog på betingelse af at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Fællesskabet i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

2) Som varer med oprindelse i Tunesien anses:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Tunesien i den i artikel 6 i denne protokol fastlagte betydning

b) varer, der er fremstillet i Tunesien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i Tunesien, dog på betingelse af, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i Tunesien i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning.

Artikel 3 Bilateral kumulation

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), anses varer med oprindelse i Tunesien i henhold til denne protokol som varer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse varer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), anses varer med oprindelse i Fællesskabet i henhold til denne protokol som materialer med oprindelse i Tunesien, og det kræves ikke, at disse varer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

Artikel 4 Kumulation med materialer med oprindelse i Algeriet og Marokko

1. Uanset artikel 2, stk. 1, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 og 4, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Marokko i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Fællesskabet, og det kræves ikke, at disse materialer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

2. Uanset artikel 2, stk. 2, litra b), og med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 og 4, anses materialer med oprindelse i Algeriet eller Marokko i den i protokol 2 til aftalerne mellem Fællesskabet og disse lande fastlagte betydning som materialer med oprindelse i Tunesien, og det kræves ikke, at disse materialer dér har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, dog på betingelse af at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8 i denne protokol.

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Algeriet finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet og mellem Tunesien og Algeriet er undergivet identiske oprindelsesregler.

4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 om materialer med oprindelse i Marokko finder kun anvendelse i det omfang, samhandelen mellem Fællesskabet og Marokko og mellem Tunesien og Marokko er undergivet identiske oprindelsesregler.

Artikel 5 Kumulation af bearbejdning og forarbejdning

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Tunesien eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, anførte betingelser er opfyldt, i Algeriet eller i Marokko for at være foretaget i Fællesskabet, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Fællesskabet.

2. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra b), anses bearbejdninger og forarbejdninger foretaget i Fællesskabet eller, når de i artikel 4, stk. 3 og 4, anførte betingelser er opfyldt, i Algeriet eller i Marokko for at være foretaget i Tunesien, når de opnåede varer senere underkastes bearbejdninger eller forarbejdninger i Tunesien.

3. Når varer med oprindelsesstatus i medfør af bestemmelserne i stk. 1 og 2 opnås i to eller flere af de i disse bestemmelser omhandlede lande eller i Fællesskabet, anses de for at være varer med oprindelse i den stat eller i Fællesskabet, hvor den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, forudsat at denne bearbejdning eller forarbejdning går ud over de i artikel 8 omhandlede.

Artikel 6 Fuldt ud fremstillede varer

1. Som varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i Tunesien i den i artikel 2, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), fastlagte betydning, anses følgende:

a) mineralske produkter, som er udvundet af deres jord eller havbund

b) vegetabilske produkter, der er høstet dér

c) levende dyr, som er født og opdrættet dér

d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e) produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af deres fartøjer

g) produkter, som er fremstillet på deres flydende fabrikker udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h) brugte varer, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til vulkanisering eller som spildprodukt

i) affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j) varer, som er udvundet af havbunden eller undergrunden beliggende uden for deres søterritorium, for så vidt de har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller undergrund

k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a) til j) nævnte produkter

2. Udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og flydende fabrikker

- som er registreret eller anmeldt i en medlemsstat eller i Tunesien

- som fører en medlemsstats eller Tunesiens flag

- som mindst for halvdelens vedkommende ejes af statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en medlemsstat eller i Tunesien, hvis administrerende direktør eller direktører, hvis formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i medlemsstaterne eller i Tunesien, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører disse medlemsstater eller Tunesien, offentlige institutioner eller statsborgere i medlemsstaterne eller i Tunesien.

- hvis officersbesætning er sammensat af statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien, og

- hvis øvrige besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i medlemsstaterne eller Tunesien.

3. I det omfang samhandelen mellem Tunesien eller Fællesskabet og Algeriet eller Marokko er undergivet identiske oprindelsesregler, gælder udtrykket »deres fartøjer« og »deres flydende fabrikker« i stk. 1, litra f) og g), også for algeriske og marokkanske fartøjer og flydende fabrikker efter bestemmelserne i stk. 2.

4. Udtrykket »Tunesien« og »Fællesskabet« dækker ligeledes Tunesiens og Fællesskabets medlemsstaters territoriale farvande.

Søgående fartøjer, der befinder sig på det åbne hav, herunder flydende fabrikker, om bord på hvilke der foretages en bearbejdning eller forarbejdning af fangsterne, anses som dele af Fællesskabets eller Tunesiens område, forudsat at de opfylder de i stk. 2 angivne betingelser.

Artikel 7 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede varer

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 2 anses materialer uden oprindelsesstatus for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når den fremstillede vare henføres under en anden toldposition end dem, hvorunder alle de materialer, der ikke har oprindelsesstatus, og som er blevet anvendt til fremstillingen, tariferes, jf. dog bestemmelserne i stk. 2 og artikel 8.

2. For en vare, der er opført i kolonne 1 og 2 i listen i bilag II, opfyldes de for varen i kolonne 3 angivne betingelser i stedet for reglen i stk. 1.

For varer henhørende under kapitel 84-91 kan eksportøren som alternativ til betingelserne i kolonne 3 vælge betingelserne i kolonne 4.

Når der i listen i bilag II anvendes en procentregel ved bestemmelsen af oprindelsesstatus for en vare, der er fremstillet i Fællesskabet eller Tunesien, skal merværdien som følge af bearbejdningen eller forarbejdningen svare til prisen ab fabrik for den fremstillede vare med fradrag af toldværdien af de materialer fra tredjelande, der er indført til Fællesskabet eller Tunesien.

3. Disse betingelser angiver for alle varer, der er omfattet af aftalen, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal være foretaget af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen af de pågældende varer, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis en vare, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser vedrørende den pågældende vare er opfyldt, anvendes til fremstilling af en anden vare, gælder de betingelser, som er angivet for den vare, i hvilken den indarbejdes, ikke for den, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er blevet anvendt ved fremstillingen af den.

Artikel 8 Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Med henblik på anvendelsen af artikel 7 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give varerne oprindelsesstatus, uanset om de medfører positionsskifte:

a) behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport og oplagring (lufttilførsel, strækning, tørring, afkøling, anbringelse i saltvand, svovlholdigt vand eller i vand, der er tilsat andre stoffer, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende)

b) enkle foranstaltninger som afstøvning, sigtning, sortering, klassificering, sammenstilling (herunder samling af varesæt), vask, maling og tilskæring

c) i) udskiftning af emballage og adskillelse og samling af kolli

ii) enkel aftapning, påfyldning af flakoner, anbringelse i sække, etuier, æsker, på bræt, plader eller bakker mv. samt alle andre enkle emballeringsarbejder

d) anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve varen eller dens emballage

e) enkel blanding af varer, også af forskellige arter, når en eller flere af bestanddelene i blandingen ikke opfylder betingelserne i denne protokol for at kunne anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tunesien

f) enkel samling af dele for at kunne danne en komplet vare

g) kombination af to eller flere af de i litra a) til f) nævnte foranstaltninger

h) slagtning af dyr.

Artikel 9 Kvalificerende enhed

1. Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den vare, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger, at:

a) når en vare, der består af en gruppe eller samling af dele, i henhold til det harmoniserede system tariferes under en og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b) når en sending består af et antal identiske varer, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hver vare for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i varen ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 10 Tilbehør, reservedele og værktøj

Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i varens pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner eller køretøjer.

Artikel 11 Varer i sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som varer med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af varer med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af varerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 12 Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om en vare har oprindelse i Fællesskabet eller Tunesien, er det ikke nødvendigt at undersøge, om elektrisk energi, brændselsanlæg og udstyr, maskiner og værktøj, der er anvendt ved fremstillingen af varen, eller om materialer, der er anvendt ved fremstillingen, men som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning, har oprindelsesstatus.

AFSNIT III TERRITORIALE BETINGELSER

Artikel 13 Territorialitetsprincip

Betingelserne i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i Fællesskabet eller Tunesien, jf. dog undtagelserne i artikel 4 og 5.

Artikel 14 Genindførsel af produkter

Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er udført fra Fællesskabet eller Tunesien til et andet land, genindføres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog bestemmelserne i artikel 4 eller 5, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres

a) at de genindførte varer er de samme varer som dem, der blev udført, og

b) at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, medens de befandt sig i det pågældende land.

Artikel 15 Direkte forsendelse

1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for varer eller materialer, som transporteres mellem Fællesskabets og Tunesiens eller, når bestemmelserne i artikel 4 og 5 finder anvendelse, Algeriets eller Marokkos område, uden passage af andre områder. Dog kan transport af varer med oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet som en enkelt forsendelse ske med passage af andre områder end Fællesskabets eller Tunesiens eller, når bestemmelserne i artikel 3 finder anvendelse, Algeriets eller Marokkos område, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring på disse områder, såfremt varerne er forblevet under tilsyn af toldmyndighederne i transit- eller oplagringslandet og ikke dér har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

Varer med oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet kan transporteres i rørledninger gennem andre områder end Fællesskabets eller Tunesiens område.

2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for de ansvarlige toldmyndigheder fremlægges:

a) enten et gennemgående transportdokument, der er udstedt i udførselslandet, og som dækker passagen gennem transitlandet

b) eller en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i) nøjagtig beskrivelse af varerne

ii) datoen for varernes losning og ladning, og hvis det er relevant med angivelse af de anvendte fartøjers navne, og

iii) dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke varerne har henligget i transitlandet

c) eller i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 16 Udstillinger

1. Varer, der afsendes fra en af de kontraherende parter til en udstilling i et tredjeland, og som efter udstillingen sælges til indførsel i en anden kontraherende part, opnår ved indførslen de fordele, som følger af aftalens bestemmelser, forudsat at de opfylder de i denne protokol fastsatte betingelser for at kunne anerkendes som varer med oprindelse i Fællesskabet eller Tunesien, og det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a) at en eksportør har afsendt disse varer fra en af de kontraherende parter til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b) at denne eksportør har solgt varerne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en anden kontraherende part

c) at varerne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt til den sidstnævnte kontraherende part i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d) at varerne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2. Der skal udstedes eller udfærdiges et bevis for oprindelse i henhold til bestemmelserne i afsnit IV, og dette bevis skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for varernes art og for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke varerne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske varer.

AFSNIT IV BEVIS FOR OPRINDELSE

Artikel 17 Varecertifikat EUR.1

Bevis for varers oprindelsesstatus i henhold til denne protokol gives ved fremlæggelse af et varecertifikat EUR.1. Modellen hertil findes i bilag III til denne protokol.

Artikel 18 Normal procedure for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1. Udførselslandets toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III.

Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, på hvilke aftalen er affattet, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændig, skal der trækkes en vandret streg under varebeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal udstreges.

3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i udførselslandet, hvor varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. Eksportøren skal opbevare de i første afsnit nævnte dokumenter i mindst tre år. Anmodninger om varecertifikater EUR.1 skal opbevares i mindst tre år af udførselslandets toldmyndigheder.

4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en af Fællesskabet medlemsstater, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Fællesskabet i den i artikel 2, stk. 1, i denne protokol fastsatte betydning. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i Tunesien, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelse i Tunesien i den i artikel 2, stk. 2, i denne protokol fastsatte betydning.

5. I tilfælde, hvor kumulationsbestemmelserne i artikel 2-5 finder anvendelse, kan toldmyndighederne i Fællesskabets medlemsstater eller Tunesien udstede varecertifikater EUR.1 på de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hvis de varer, der skal udføres, kan anses som varer med oprindelsesstatus i Fællesskabet eller Tunesien i den i denne protokol fastsatte betydning, og forudsat at de varer, som varecertifikaterne EUR.1 vedrører, befinder sig i Fællesskabet eller Tunesien.

I disse tilfælde kan der udstedes certifikater EUR.1, forudsat at der fremlægges et tidligere udstedt eller udfærdiget bevis for varernes oprindelse. Oprindelsesbeviset opbevares mindst tre år af toldmyndighederne i udførselslandet.

6. De udstedende toldmyndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at varerne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De har i dette øjemed ret til at kræve enhver form for dokumentation og at foretage enhver kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de måtte finde hensigtsmæssig.

De udstedende toldmyndigheder påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i den del af certifikatet, der er forbeholdt toldmyndighederne.

8. Varecertifikat EUR.1 udstedes af udførselslandets toldmyndigheder ved udførslen af de varer, som det vedrører. Certifikatet holdes til disposition for eksportøren, så snart udførslen faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 19 Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1. Uanset artikel 18, stk. 8, kan varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter udførslen af de varer, som det vedrører, såfremt

a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved udførslen, eller

b) det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved indførslen.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for udførslen af de varer, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRÉ À POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN A POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«, »ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ«, »EXPEDIDO A POSTERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«, »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«, »UTFÄRDAT I EFTERHAND«, »>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

«.

5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på varecertifikat EUR.1.

Artikel 20 Udstedelse af et duplikateksemplar af varecertifikat EUR.1

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til den toldmyndighed, der udstedte det, og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndigheden beroende udførselsdokumenter.

2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

»DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«, »DUPLICATE«, »ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ«, »DUPLICADO«, »SEGUNDA VIA«, »KAKSOISKAPPALE«, »>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

«.

3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, samt udstedelsesdato og serienummer for det originale certifikat, anføres i rubrikken »Bemærkninger« på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4. Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 21 Erstatning af certifikater

1. Det skal til enhver tid være muligt at erstatte et eller flere varecertifikater EUR.1 med et andet eller flere andre certifikater, forudsat at dette foretages af de toldmyndigheder eller andre myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen med varerne.

2. Erstatningscertifikatet betragtes som et endeligt varecertifikat EUR.1 med henblik på anvendelsen af denne protokol, herunder også bestemmelserne i denne artikel.

3. Erstatningscertifikatet udstedes på grundlag af en skriftlig anmodning fra den eksportør, der står for genudførsel, efter at de berørte myndigheder har kontrolleret oplysningerne i ansøgerens anmodning. Dato og serienummer for det oprindelige varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 7.

Artikel 22 Forenklet procedure for udstedelse af certifikater

1. Som undtagelse fra artikel 18, 19 og 20 i denne protokol anvendes en forenklet procedure for udstedelse af varecertifikat EUR.1 i overensstemmelse med nedenstående regler.

2. Udførselslandets toldmyndigheder kan fritage en eksportør, i det følgende benævnt »autoriseret eksportør«, som ofte udfører varer, for hvilke der kan udstedes varecertifikater EUR.1, og som over for toldmyndighederne kan tilbyde tilfredsstillende garanti for kontrollen med varernes oprindelsesstatus, for ved udførslen at frembyde varen ved toldstedet i udførselslandet samt for at indgive den anmodning om certifikat EUR.1, der gælder for disse varer, i forbindelse med udstedelsen af et certifikat EUR.1 på de vilkår, der er fastsat i artikel 18 i denne protokol.

3. Den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse skal, efter toldmyndighedernes valg, indeholde bestemmelse om, at rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« på certifikat EUR.1

a) enten forud af toldmyndighederne i udførselslandet forsynes med det kompetente toldsteds stempel samt håndskrevet eller påtrykt underskrift af en toldembedsmand ved det pågældende toldsted

b) eller af den autoriserede eksportør forsynes med et særligt stempel, som er godkendt af udførselslandets toldmyndigheder, og som er i overensstemmelse med det i bilag V til denne protokol afbildede stempelaftryk. Sådanne stempler kan være påtrykt formularen.

4. I de i stk. 3, litra a), omhandlede tilfælde skal rubrik 7 »Bemærkninger« i varecertifikat EUR.1 forsynes med en af følgende påtegninger:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA,« »PROCÉDURE SIMPLIFIÉE«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FÖRENKLAT FÖRFARANDE«, »>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

«.

5. Rubrik 11 »Toldvæsenets påtegninger« i varecertifikat EUR.1 udfyldes i givet fald af den autoriserede eksportør.

6. Den autoriserede eksportør skal i rubrik 13 »Anmodning om undersøgelse« i varecertifikat EUR.1 i givet fald anføre navn og adresse på de toldmyndigheder, der er kompetente til at kontrollere certifikatet.

7. Udførselslandets toldmyndigheder kan, i tilfælde hvor den forenklede procedure benyttes, foreskrive anvendelse af varecertifikater EUR.1 forsynet med et mærke, der gør det muligt at identificere disse certifikater.

8. I de i stk. 2 omhandlede bemyndigelser skal de kompetente myndigheder navnlig angive:

a) hvilke betingelser der skal overholdes ved udfærdigelsen af anmodninger om varecertifikater EUR.1

b) bestemmelser om opbevaring i mindst tre år af anmodningerne

c) i de i stk. 3, litra b), nævnte tilfælde, hvilke myndigheder der er kompetente til at foretage den i artikel 33 i denne protokol omhandlede efterfølgende kontrol.

9. Udførselslandets toldmyndigheder kan udelukke visse varekategorier fra den i stk. 2 omhandlede særlige behandling.

10. Toldmyndighederne skal nægte at give den i stk. 2 omhandlede bemyndigelse til eksportører, som ikke tilbyder de garantier, der skønnes nødvendige. De kompetente myndigheder kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen. Tilbagekaldelse skal ske, når en autoriseret eksportør ikke længere opfylder betingelserne for meddelelsen af bemyndigelsen eller ikke længere tilbyder nævnte garantier.

11. For at give de kompetente myndigheder mulighed for eventuelt at foretage en kontrol, før varen afsendes, kan det pålægges den autoriserede eksportør at holde disse myndigheder underrettet om de forsendelser, han agter at foretage; de nærmere bestemmelser herom fastlægges af disse myndigheder.

12. Udførselslandets toldmyndigheder kan kontrollere de autoriserede eksportører, hvis de finder det nødvendigt. De pågældende eksportører skal tillade dette.

13. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke anvendelsen af Fællesskabets, medlemsstaternes og Tunesiens forskrifter vedrørende toldformaliteter og brugen af tolddokumenter.

Artikel 23 Oplysningsformular og erklæringsformular

1. Når artikel 3, 4 og 5 anvendes med henblik på udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal det kompetente toldsted i den stat, hvor der anmodes om udstedelse af det nævnte certifikat for varer, hvori der ved fremstillingen er indgået varer fra Algeriet, Marokko eller Fællesskabet, tage den erklæring, der er vist i bilag VI; den skal afgives af eksportøren i den stat, hvorfra varen kommer, enten på fakturaen eller på et bilag til denne faktura.

2. Det pågældende toldsted kan dog kræve, at eksportøren fremlægger den oplysningsformular, der er vist i bilag VII, og som skal være udstedt efter de i stk. 3, fastsatte betingelser, dels for at undersøge ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i den i stk. 1 nævnte erklæring, dels for at få supplerende oplysninger.

3. Oplysningsformularen vedrørende de anvendte varer udstedes efter anmodning af eksportøren af disse varer, enten i de i stk. 2 nævnte tilfælde eller, på denne eksportørs initiativ, af det kompetente toldsted i den stat, hvorfra disse varer er blevet udført. Den udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det ene udleveres til rekvirenten, hvem det påhviler at lade det tilgå enten eksportøren af slutproduktet eller det toldsted, hvor anmodningen om varecertifikat EUR.1 for de nævnte varer var blevet indgivet. Det andet eksemplar opbevares af det toldsted, der har udstedt det, i mindst tre år.

Artikel 24 Gyldigheden af beviset for oprindelse

1. Varecertifikat EUR.1 er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det er blevet udstedt i udførselslandet, og skal i samme periode fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

2. Varecertifikater EUR.1, som fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

3. I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan indførselslandets toldmyndigheder godtage varecertifikater EUR.1, når varerne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 25 Fremlæggelse af bevis for oprindelse

Varecertifikater EUR.1 fremlægges for toldmyndighederne i indførselslandet i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af et varecertifikat EUR.1. De kan desuden kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at varerne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelse af aftalen.

Artikel 26 Indførsel i form af delforsendelser

Når varer henhørende under kapitel 84 og 85 i det harmoniserede system på importørens anmodning og på de af indførselslandets toldmyndigheder fastsatte vilkår indføres i demonteret eller ikke-monteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system, og denne indførsel finder sted i form af delforsendelser, skal der ved indførslen af den første delforsendelse fremlægges ét enkelt bevis for disse varers oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27 Fakturaerklæring

1. Uanset bestemmelserne i artikel 17 kan dokumentationen for oprindelsesstatus i den i denne protokol fastsatte betydning for forsendelser, som udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 5 110 Ecu pr. forsendelse, ske ved fremlæggelse af en fakturaerklæring, hvortil teksten findes i bilag IV, og som eksportøren angiver på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, hvori der gives en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af varer til, at de kan identificeres (i det følgende benævnt »fakturaerklæring«).

2. Fakturaerklæringen udfyldes og underskrives af eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant på førstnævntes ansvar i overensstemmelse med denne protokol.

3. Der udfyldes en fakturaerklæring for hver forsendelse.

4. Eksportører, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal på anmodning af toldmyndighederne i udførselslandet forelægge alle støttedokumenter vedrørende anvendelsen af denne erklæring.

5. Artikel 24 og 25 finder tilsvarende anvendelse på fakturaerklæringen.

Artikel 28 Undtagelser fra formelt bevis for oprindelse

1. Varer i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller varer, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som varer med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et formelt bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter, og det erklæres, at varerne opfylder betingelserne i denne protokol, og der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår varer sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse C2/CP3 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2. Som indførsel helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis indførsel, der udelukkende består af varer bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og vis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3. Desuden må den samlede værdi af disse varer ikke overstige 500 ECU, når der er tale om småforsendelser, eller 1 200 ECU, når der er tale om varer, der indgår i de rejsendes personlige bagage.

Artikel 29 Opbevaring af beviser for oprindelse og støttedokumenter

1. En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 18, stk. 1 og 3, omhandlede dokumenter.

2. En eksportør, der udfærdiger en fakturaerklæring, skal i mindst tre år opbevare en genpart af denne fakturaerklæring samt de i artikel 27, stk. 1, omhandlede dokumenter.

3. De toldmyndigheder i udførselslandet, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 18, stk. 2, nævnte anmodningsformular.

4. Indførselslandets toldmyndigheder skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem.

Artikel 30 Uoverensstemmelser og formelle fejl

1. Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring og oplysningerne i de dokumenter, der indgives til toldstedet med henblik på varernes indklarering, medfører dette ikke i sig selv, at varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen er ugyldig, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte varer.

2. Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et varecertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i dokumentet.

Artikel 31 Beløb udtryk i ecu

1. Modværdien i udførselslandets nationale valuta af de beløb, der er udtryk i ecu, fastsættes af udførselslandet og meddeles de øvrige kontraherende parter. Når beløbene er større end de tilsvarende beløb, der er fastsat af indførselslandet, skal dette godkende dem, hvis varerne er faktureret i udførselslandets valuta eller i et andet af de i artikel 4 i denne protokol nævnte landes valuta.

Er varerne faktureret i en anden af Fællesskabets medlemsstaters valuta, skal indførselslandet godkende det beløb, som meddeles af det pågældende land.

2. Indtil den 30. april 2000 udgør de beløb, der skal benyttes i en given national valuta, modværdien i den pågældende nationale valuta af de i ecu udtrykte beløb pr. 1. oktober 1994.

For hver efterfølgende periode af fem års varighed undersøger associeringsrådet de i ecu udtrykte beløb og disses modværdi i landenes nationale valutaer på grundlag af ecu-vekselkurserne den første hverdag i oktober året umiddelbart forud for denne femårsperiode.

Som led i denne undersøgelse sikrer associeringsrådet, at der ikke finder nogen nedgang sted i de beløb, der skal benyttes i nogen national valuta, og overvejer desuden, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i ecu udtrykte beløb.

AFSNIT V METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 32 Meddelelse om stempler og adresser

Toldmyndighederne i medlemsstaterne og Tunesien skal gennem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forsyne hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på toldstederne ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og med adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for udstedelsen af varecertifikater EUR.1 og for kontrollen af disse og fakturaerklæringerne.

Artikel 33 Kontrol af varecertifikat EUR.1, fakturaerklæringerne og oplysningsformularerne

1. Efterfølgende kontrol af varecertifikater EUR.1 og af fakturaerklæringer skal foretages ved stikprøver, og i øvrigt når indførselslandets toldmyndigheder nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende varers oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i denne protokol.

2. Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal indførselslandets toldmyndigheder tilbagesende varecertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringen eller en kopi af disse dokumenter til udførselslandets toldmyndigheder, i givet fald med angivelse af de materielle eller formelle årsager, der gør en undersøgelse berettiget.

Til støtte for deres anmodning om efterfølgende kontrol fremsender toldmyndighederne samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i varecertifikat EUR.1 er urigtige.

3. Kontrollen gennemføres af udførselslandets toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4. Hvis indførselslandets toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferenceordningen for de pågældende varer, medens de afventer resultatet af undersøgelsen, skal de tilbyde at frigive varerne til importøren med forbehold af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5. De toldmyndigheder, der anmoder om undersøgelsen, skal underrettes om resultaterne af denne undersøgelse senest i løbet af ti måneder. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende varer kan betragtes som varer med oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol.

6. Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller varernes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder.

7. Den efterfølgende kontrol af de i artikel 23 omhandlede oplysningsformularer foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde efter samme metoder som dem, der er omhandlet i stk. 2 til 6.

Artikel 34 Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 33 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om en undersøgelse, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for undersøgelsens gennemførelse, eller hvis der opstår tvister om fortolkningen af denne protokol, forelægges disse for Toldsamarbejdsudvalget.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 35 Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for en vare.

Artikel 36 Frizoner

1. Medlemsstaterne og Tunesien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at varer, der udføres på grundlag af et varecertifikat EUR.1, og som under transporten oplagres i en frizone beliggende på deres område, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2. Som undtagelse fra stk. 1 skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt certifikat EUR.1 for varer med oprindelse i Fællesskabet eller i Tunesien, der er indført i en frizone på grundlag af et certifikat EUR.1, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, varerne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

AFSNIT VI CEUTA OG MELILLA

Artikel 37 Anvendelse af protokollen

1. Betegnelsen »Fællesskabet« som anvendt i denne protokol omfatter ikke Ceuta og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fællesskabet« omfatter ikke varer med oprindelse i disse områder.

2. Denne protokol finder tilsvarende anvendelse på varer med oprindelse i Ceuta og Melilla, jf. dog de særlige betingelser i artikel 38.

Artikel 38 Særlige betingelser

1. Stk. 2-5 finder anvendelse i stedet for artikel 2, 3 og 4, stk. 1 og 2, og henvisninger til disse artikler betragtes som henvisninger til nærværende artikel.

2. Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 15, anses følgende varer

1) som varer med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b) varer, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Tunesien eller Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Marokko, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8

2) som varer med oprindelse i Tunesien

a) varer, der fuldt ud er fremstillet i Tunesien

b) varer, der er fremstillet i Tunesien, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet der, på betingelse af:

i) at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 7 i denne protokol fastlagte betydning, eller

ii) at disse materialer har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Fællesskabet i den i denne protokol fastlagte betydning eller, når betingelserne i artikel 4, stk. 3 og 4, er opfyldt, i Algeriet eller Marokko, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 8.

3. Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsentant skal anføre betegnelsen »Tunesien« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1. Hvad angår varer med oprindelsesstatus i Ceuta og Melilla, skal denne oprindelse endvidere angives i rubrik 4 i certifikatet.

5. Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af denne protokol i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 39 Ændringer til protokollen

Associeringsrådet kan på anmodning af en af parterne eller fra Toldsamarbejdsudvalget træffe afgørelse om at ændre anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 40 Toldsamarbejdsudvalget

1. Der nedsættes et toldsamarbejdsudvalg, der skal sikre det administrative samarbejde med henblik på korrekt og ensartet anvendelse af denne protokol, og som skal varetage alle øvrige opgaver på toldområdet, som det måtte få overdraget.

2. Udvalget består på den ene side af eksperter fra medlemsstaterne og tjenestemænd fra tjenestegrene i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som er ansvarlige for toldspørgsmål, og på den anden side af eksperter, der er udpeget af Tunesien.

Artikel 41 Bilag

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne.

Artikel 42 Gennemførelse af protokollen

Fællesskabet og Tunesien træffer hver for sit vedkommende de foranstaltninger, som gennemførelsen af denne protokol indebærer.

Artikel 43 Arrangementer med Algeriet og Marokko

De kontraherende parter træffer de nødvendige foranstaltninger til indgåelse af arrangementer med Algeriet og Marokko med henblik på denne protokols anvendelse. De kontraherende parter meddeler hinanden, hvilke foranstaltninger de har truffet med henblik herpå.

Artikel 44 Varer under forsendelse eller i oplag

Aftalens bestemmelser gælder også for varer, som opfylder bestemmelserne i denne protokol, og som på datoen for ikrafttrædelsen af aftalen om frihandel og handelsanliggender befinder sig enten i transit eller midlertidigt oplagt på toldoplag eller i frizoner i Fællesskabet eller i Tunesien eller, når bestemmelserne i artikel 3, 4 og 5 finder anvendelse, i Algeriet eller i Marokko, under forudsætning af, at der senest fire måneder efter den pågældende dato forelægges indførselslandets toldmyndigheder et varecertifikat EUR.1, som er udstedt efterfølgende af de kompetente myndigheder i udførselslandet, samt dokumentation for direkte forsendelse.

BILAG I

NOTER

FORORD

Disse noter finder ligeledes om fornødent anvendelse på alle varer, der er fremstillet ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus, selv når disse ikke har undergået de særlige ændringer, der er nævnt i listen i bilag II, og blot er undergivet reglen for positionsskifte i artikel 7, stk. 1.

Note 1

1.1. I de to første kolonner på listen beskrives den fremstillede vare. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen i den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er en regel specificeret i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position eller det pågældende kapitel, som er anført i kolonne 2.

1.2. Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller et kapitel er angivet, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angivet generelt, finder den tilsvarende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle varer, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

Note 2

2.1. I tilfælde, hvor positioner ikke er på listen eller dele af en position ikke er på listen, finder den i artikel 7, stk. 1, anførte regel om positionsskifte anvendelse. Når en positionsskiftebetingelse finder anvendelse på en vare, der er opført på listen, er betingelsen anført i kolonne 3.

2.2. Den bearbejdning eller forarbejdning, der er nødvendig i henhold til en regel i kolonne 3, skal kun foretages i forbindelse med de anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus. Begrænsningerne ifølge en regel i kolonne 3 finder på samme måde kun anvendelse på anvendte materialer, der ikke har oprindelsesstatus.

2.3. Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan også materialer, der henhører under samme position som varen, anvendes, jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen. Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. . . .«, forstås imidlertid, at kun materialer, der tariferes under samme position som varen med en anden beskrivelse end varebeskrivelsen i kolonne 2 på listen, kan anvendes.

2.4. Når en vare, der er fremstillet af materialer uden oprindelsesstatus, som har fået oprindelsesstatus ved fremstillingen i henhold til reglen om positionsskifte eller dens egen listeregel, anvendes som materiale i fremstillingen af en anden vare, finder den regel, der gælder for den vare, i hvilken den er indarbejdet, ikke anvendelse på den pågældende vare.

F.eks.:

En maskine, der henhører under pos. 8407, for hvilken det i reglen hedder, at værdien af anvendte materialer uden oprindelsesstatus ikke må overstige 40 % af prisen ab fabrik, fremstilles af »andet legeret stål groft tildannet ved smedning«, der henhører under pos. 7224.

Hvis smedningen er foretaget i det pågældende land på grundlag af en barre uden oprindelsesstatus, har smedningen allerede fået oprindelsesstatus i henhold til reglen for pos. ex 7224 på listen. Den betragtes så som en vare med oprindelsesstatus ved beregningen af værdien af maskinen, uanset om den er fremstillet på den samme fabrik eller på en anden. Der tages således ikke hensyn til værdien af barren uden oprindelsesstatus, når værdien af de anvendte materialer uden oprindelsesstatus lægges sammen.

2.5. Selv om reglen om positionsskifte eller reglen i listen er overholdt, har en vare ikke oprindelsesstatus, når den foretagne bearbejdning eller forarbejdning taget som helhed er utilstrækkelig i den i artikel 6 nævnte forstand.

Note 3

3.1. Reglen i listen fastlægger den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, hvoraf følger, at yderligere bearbejdning eller forarbejdning også giver oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel kan anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, hvorimod anvendelse af sådant materiale på et senere stadium ikke er tilladt.

3.2. Når det i en regel på listen specificeres, at en vare kan fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

F.eks.:

I reglen for vævede stoffer hedder det, at naturlige fibre kan anvendes, og at bl.a. kemikalier også kan anvendes. Dette betyder ikke, at både naturlige fibre og kemikalier skal anvendes, men at et af dem eller begge må anvendes.

Når en begrænsning gælder for ét materiale, og andre begrænsninger gælder for andre materialer i samme regel, finder de imidlertid kun anvendelse på de materialer, der faktisk anvendes.

F.eks.:

I reglen for symaskiner hedder det, at den anvendte trådspændingsmekanisme skal have oprindelsesstatus, og at den anvendte zigzag-syningsmekanisme også skal have oprindelsesstatus; disse to begrænsninger gælder kun, når de pågældende mekanismer faktisk indsættes i symaskinen.

3.3. Når det i en regel i listen hedder, at en vare skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

F.eks.:

Reglen for pos. 1904, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf uden oprindelsesstatus udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

F.eks.:

Når en artikel er fremstillet af fiberdug, og det kun er tilladt at anvende garn uden oprindelsesstatus til fremstilling af den slags varer, er det ikke muligt at starte med fiberdug, selv om fiberdug normalt ikke kan fremstilles af garn. I sådanne tilfælde vil udgangsmaterialet normalt skulle være stadiet inden garnet, dvs. fiberstadiet.

Se også note 6.3 i forbindelse med tekstilvarer.

3.4. Når der i en regel i listen angives to eller flere procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte varer, de gælder for.

Note 4

4.1. »Naturlige fibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre og er begrænset til stadiet inden spinding, herunder også affald, og medmindre andet er angivet, omfatter »naturlige fibre« også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

4.2. »Naturlige fibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0503 og natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003, samt uld og fine eller grove dyrehår under pos. 5101, 5102, 5103, 5104 og 5105, bomuld under pos. 5201, 5202 og 5203 og andre vegetabilske fibre under pos. 5301, 5302, 5303, 5304 og 5305.

4.3. »Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50 til 63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

4.4. »Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506 og 5507.

Note 5

5.1. For så vidt angår varer tariferet under de positioner i listen, i hvilke der er henvist til denne note, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af dem, og som sammenlagt udgør 10 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også note 5.3 og 5.4).

5.2. Denne tolerancemargen kan imidlertid kun anvendes på blandede varer, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer, uanset deres andel af varen.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

- natursilke

- uld

- grove dyrehår- fine dyrehår

- hestehår

- bomuld

- materialer til papirfremstilling og papir

- hør

- hamp

- jute og andre bastfibre

- sisal og andre agavefibre

- kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

- endeløse syntetiske fibre

- endeløse regenererede fibre

- korte syntetiske fibre

- korte regenererede fibre.

F.eks.:

Garn henhørende under pos. 5205, der er fremstillet af bomuldsfibre henhørende under pos. 5203 og korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5506, er blandet garn. Derfor kan korte syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), anvendes med op til 10 vægtprocent af garnet.

F.eks.:

Vævet stof under pos. 5112, der er fremstillet af uldgarn henhørende under pos. 5107 og garn af korte syntetiske fibre henhørende under pos. 5509, er et blandet stof. Derfor kan enten garn af syntetiske fibre, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af kemikalier eller spindeopløsninger), eller uldgarn, som ikke opfylder oprindelsesreglerne (der kræver anvendelse af naturlige fibre, ikke kartede eller kæmmede eller på anden måde beredt til spinding), eller en kombination af disse to garntyper anvendes med op til 10 vægtprocent af stoffet.

F.eks.:

Tuftet tekstilstof under pos. 5802, der er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og bomuldsstof henhørende under pos. 5210, er kun en blandet vare, når bomuldsstoffet i sig selv er et blandet stof, fremstillet af garner, der tariferes under to særskilte positioner, eller når de anvendte bomuldsgarner selv er blandinger.

F.eks.:

Der er klart tale om to særskilte basistekstilmaterialer, når det pågældende tuftede tekstilstof er fremstillet af bomuldsgarn henhørende under pos. 5205 og stof af syntetiske fibre henhørende under pos. 5407, og det tuftede tekstilstof er derfor en blandet vare.

F.eks.:

Et tuftet tæppe, der er fremstillet af garn af regenererede fibre og bomuldsgarn og med en bagbeklædning af jute, er en blandet vare, fordi der er anvendt tre basistekstilmaterialer. Således kan materialer uden oprindelsesstatus, der indgår på et senere stadium i fremstillingen end reglen tillader det, anvendes, forudsat at den samlede vægt ikke overstiger 10 % af vægten at tæppets tekstilmaterialer. Således kan både jutebagbeklædningen og/eller garnet af regenererede fibre indføres på dette fremstillingsstadium, forudsat at vægtbetingelserne er opfyldt.

5.3. For stoffer, hvori der indgår »garn af fremstillet af polyurethan opdelt af fleksible polyestersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

5.4. For stoffer, hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie, er tolerancen 30 % med hensyn til denne strimmel.

Note 6

6.1. For de tekstilvarer, der i listen er markeret med en fodnote med henvisning til denne note, kan tekstilmaterialer med undtagelse af for og mellemfor, som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for den fremstillede vare, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end varen, og at deres værdi ikke overstiger 8 % af prisen ab fabrik for varen.

6.2. Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50 til 63, kan anvendes frit, uanset om de indeholder tekstilmaterialer.

Eksempel:

Hedder det i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. benklæder, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da knapper ikke tariferes under kapitel 50 til 63. Af samme årsag forhindrer det heller ikke, at der kan anvendes lynlåse, selv om lynlåse i almindelighed indeholder tekstilmaterialer.

6.3. Når der gælder en procentregel, skal der ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus, tages hensyn til værdien af materialer, der ikke er tariferet under kapitel 50 til 63.

Note 7

7.1. Som »processer« (pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner (1);

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende naturalisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation.

7.2. Som »processer« (pos. 2710 til 2712) betragtes:

a) vakuumdestillation

b) gendestillation i videre fraktioner

c) krakning

d) reformning

e) ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f) behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid og efterfølgende neutralisering med alkalier samt blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g) polymerisation

h) alkylering

i) isomerisation

k) kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når varernes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1 266-59 T)

l) kun for varer henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

m) kun for tunge olier henhørende under pos. 2710: hydrogenbehandling - dog ikke afsvovling - ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing, f.eks. affarvning) med henblik på forbedring af farven eller stabiliteten betragtes ikke som processer

n) kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillation)

o) kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning.

7.3. For pos. ex 2707, 2713 til 2715, ex 2901, ex 2902 og ex 3403 giver simple arbejdsprocesser, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af varer med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser ikke oprindelsesstatus.

(1) Der henvises til de forklarende bemærkninger, supplerende bestemmelse 4b, til kapitel 27 i den kombinerede nomenklatur.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DEN FREMSTILLEDE VARE KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

>

TABELPOSITION>

BILAG III

VARECERTIFIKAT EUR.1

1. Varecertifikat EUR.1 skal udfærdiges på den formular, der er vist i dette bilag. Formularen trykkes på et eller flere af de sprog, hvorpå aftalen er affattet. Certifikatet udfærdiges på et af disse sprog og i overensstemmelse med udførselslandets interne retsforskrifter. Hvis det udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

2. Certifikatets format er 210 × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden kan tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m². Det skal forsynes med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

3. De kompetente myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Tunesien kan forbeholde sig ret til selv at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat forsynes med en henvisning til godkendelsen. Hvert certifikat skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt af identificere dette. Det skal endvidere forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG IV

DEN I ARTIKEL 27 OMHANDLEDE ERKLÆRING

>START GRAFIK>

Jeg, undertegnede eksportør af de dette dokument omfattede varer, erklærer, at disse varer, medmindre andet er angivet (1), opfylder de betingelser, der er fastsat for opnåelse af oprindelsesstatus i præferencehandelen med:

Det Europæiske Fællesskab/Tunesien (2)

og har oprindelse i:

Tunesien/Det Europæiske Fællesskab (2) (3)

. (Sted og dato)

. (Underskrift)

(Efter underskriften angives navn og adresse på den person, der underskriver erklæringen)

(1) I tilfælde, hvor på en faktura også er angivet varer, der ikke har oprindelse i Fællesskabet, skal eksportøren klart angive dette.(2) Det ikke relevante overstreges.(3) Der kan foretages en henvisning til en specifik kolonne i fakturaen, hvor oprindelseslandet for hver vare er angivet.>

SLUT GRAFIK>

BILAG V

Det stempelaftryk, der er nævnt i artikel 22, stk. 3, litra b)

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>START GRAFIK>

(1) Udførselslandets kendingsbogstaver eller våbenmærke.

(2) Sådanne oplysninger, som er nødvendige for identificeringen af den autoriserede eksportør.

>SLUT GRAFIK>

BILAG VI

DEKLARATIONSFORMULAR

>START GRAFIK>

Undertegnede erklærer herved, at de på denne faktura opførte varer er fremstillet i . og efter omstændighederne:

a) (1) er i overensstemmelse med reglerne for definitionen af begrebet »varer som fuldt ud er fremstillet«

eller

b) (2) er fremstillet med anvendelse af følgende varer:

Varebeskrivelse

Oprindelsesland (2)

Værdi (1)

. . . . . . . . . . . . og har været underkastet følgende bearbejdninger: . (angiv bearbejdning)

i

. Udfærdiget i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . . . . . . (underskrift) (1) Udfyldes om nødvendigt.(2) Udfyldes om nødvendigt: - såfremt varerne har oprindelse i et land, der er omfattet af en pågældende aftale eller konvention, anføres dette land - såfremt varerne har oprindelse i et andet land, anføres: »tredjeland«.>SLUT GRAFIK>

BILAG VII

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

BILAG VIII

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 1

Parterne er enedes om, at bestemmelserne i artikel 1, litra e), i protokollen ikke berører Tunesiens ret til at modtage den særlige og differentierede behandling og drage fordel af alle andre afgivelser, der indrømmes udviklingslandene i henhold til artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 19 OG 33

Parterne er enedes om, at det er nødvendigt at udarbejde forklarende noter til gennemførelsen af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 33, stk. 1 og 2, i protokollen.

ERKLÆRING VEDRØRENDE ARTIKEL 39

Med henblik på anvendelsen af artikel 39 i protokollen erklærer Fællesskabet sig rede til at foretage en undersøgelse af Tunesiens anmodninger om undtagelser fra oprindelsesreglerne straks efter undertegnelsen af aftalen.

PROTOKOL 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål

Artikel 1 Definitioner

I denne protokol forstås ved:

a) »toldlovgivning« alle gældende love og administrative bestemmelser på de kontraherende parters område vedrørende indførsel, udførsel og forsendelse af varer og henførsel heraf under en hvilken som helst anden toldprocedure, herunder forbuds-, begrænsnings- og kontrolforanstaltninger vedtaget af de nævnte parter

b) »bistandssøgende myndighed« en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som fremsætter anmodningen om bistand i toldspørgsmål

c) »bistandssøgte myndighed« en kompetent administrativ myndighed, som er udpeget af en part til dette formål, og som modtager anmodningen om bistand i toldspørgsmål

d) »oplysninger af personlig art (personoplysninger)« alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Artikel 2 Anvendelsesområde

1. De kontraherende parter yder inden for rammerne af deres kompetence på den måde og de betingelser, der er fastsat i denne protokol, hinanden bistand med henblik på at forebygge, påvise og undersøge transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

2. Bistand i toldspørgsmål i henhold til denne protokol ydes af enhver administrativ myndighed hos de kontraherende parter, som er kompetent med hensyn til anvendelsen af denne protokol. Dette berører ikke bestemmelserne for gensidig bistand i strafferetlige anliggender. Det omfatter heller ikke oplysninger, der er indhentet ved anvendelse af beføjelser, som udøves på retsmyndighedernes anmodning, medmindre de pågældende myndigheder er indforstået hermed.

Artikel 3 Bistand efter anmodning

1. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed giver den bistandssøgte myndighed denne alle sådanne oplysninger, som gør det muligt for den bistandssøgende myndighed at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, herunder fastslåede eller planlagte transaktioner, som udgør eller vil kunne udgøre en overtrædelse af denne lovgivning.

2. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed oplyser den bistandssøgte myndighed, hvorvidt varer, der udføres fra en af de kontraherende parters område, er blevet behørigt indført på den anden parts område, om fornødent med angivelse af, hvilken toldprocedure varerne er henført under.

3. På anmodning fra den bistandssøgende myndighed udøver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin lovgivning en særlig overvågning af:

a) fysiske eller juridiske personer, om hvem der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner i strid med toldlovgivningen

b) steder, hvor lagre af varer er anbragt på en sådan måde, at der er rimelig grund til at antage, at de er bestemt til at anvendes til transaktioner, der krænker den anden kontraherende parts lovgivning

c) varebevægelser, om hvilke det er oplyst, at de muligvis kan give anledning til transaktioner i strid med toldlovgivningen

d) transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de er blevet benyttet, benyttes eller kan benyttes i forbindelse med transaktioner i strid med toldlovgivningen.

Artikel 4 Uanmodet bistand

De kontraherende parter yder i overensstemmelse med deres love og administrative bestemmelser hinanden bistand, hvis de skønner, at en sådan er nødvendig for den korrekte anvendelse af toldlovgivningen, særlig når de kommer i besiddelse af oplysninger vedrørende:

- transaktioner, som krænker eller kan forekomme at krænke denne lovgivning, og som kan være af interesse for de andre kontraherende parter

- nye midler eller metoder, der er anvendt til at gennemføre sådanne transaktioner

- varer, som vides at være genstand for transaktioner i strid med toldlovgivningen

- fysiske eller juridiske personer, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de foretager eller har foretaget transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

- transportmidler, om hvilke der er rimelig grund til at antage, at de anvendes, har været anvendt eller kan anvendes til at foretage transaktioner, der er i strid med toldlovgivningen.

Artikel 5 Fremsendelse/meddelelse

På anmodning fra den bistandssøgende myndighed træffer den bistandssøgte myndighed i overensstemmelse med sin lovgivning alle nødvendige forholdsregler til:

- at fremsende ethvert dokument

- at meddele enhver beslutning

som er omfattet af denne protokols anvendelsesområde, til en adressat bosat eller etableret på dens område. I sådanne tilfælde finder artikel 6, stk. 3, anvendelse.

Artikel 6 Bistandsanmodningernes form og indhold

1. Anmodninger i henhold til denne protokol fremsættes skriftligt. De ledsages af den dokumentation, der skønnes hensigtsmæssig for at gøre det muligt at efterkomme den. Om fornødent kan mundtlige anmodninger, når hastende omstændigheder kræver det, accepteres, men de skal omgående bekræftes skriftligt.

2. Anmodninger i henhold til denne artikels stk. 1 omfatter følgende oplysninger:

a) navn på den bistandssøgende myndighed

b) den ønskede foranstaltning

c) målsætninger og begrundelse for anmodningen

d) berørte love, administrative bestemmelser og andre elementer af retlig art

e) en så nøjagtig og udtømmende angivelse som muligt af de fysiske eller juridiske personer, der er målet for undersøgelserne

f) et sammendrag af sagsomstændighederne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5.

3. Anmodningerne fremsættes på et af den bistandssøgte myndigheds officielle sprog eller på et for denne myndighed acceptabelt sprog.

4. Hvis en anmodning ikke opfylder de formelle krav, kan den begæres korrigeret eller suppleret; der kan imidlertid påbydes sikkerhedsforanstaltninger.

Artikel 7 Efterkommelse af anmodningerne

1. Til imødekommelse af en bistandsanmodning giver den bistandssøgte myndighed inden for rammerne af sin kompetence og sine disponible ressourcer, som om den handlede for egen regning eller på anmodning fra andre myndigheder hos den samme kontraherende part, de oplysninger, den allerede er i besiddelse af, ligesom den foretager passende undersøgelser eller lader sådanne foretage. Denne bestemmelse gælder også for den administrative tjenestegren, til hvem anmodningen fremsendes af den bistandssøgte myndighed, når denne ikke kan handle på egen hånd.

2. Anmodninger om bistand efterkommes i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser hos den kontraherende part, som anmodningen rettes til.

3. Efter aftale med den anden kontraherende part og på de af denne fastsatte betingelser kan behørigt bemyndigede tjenestemænd fra en af de kontraherende parter i kontorerne hos den bistandssøgte myndighed eller anden myndighed, som den bistandssøgte myndighed har ansvaret for, indhente sådanne oplysninger vedrørende transaktioner, der er i strid med eller kan anses for at være i strid med toldlovgivningen, som den bistandssøgende myndighed har brug for med henblik på anvendelsen af denne protokol.

4. Efter aftale med den anden part kan tjenestemænd fra en af de kontraherende parter være til stede ved undersøgelser, der foretages på førstnævntes område.

Artikel 8 Meddelelse af oplysninger

1. Den bistandssøgte myndighed meddeler den bistandssøgende myndighed undersøgelsesresultater i form af dokumenter, bekræftede kopier af dokumenter, rapporter og lignende.

2. De i stk. 1 omhandlede dokumenter kan erstattes af edb-oplysninger i en hvilken som helst form til samme formål.

Artikel 9 Undtagelser fra pligten til at yde bistand

1. De kontraherende parter kan afslå at yde den i denne protokol fastsatte bistand, når denne:

a) ville stride mod Tunesiens eller et af EF-medlemslandenes suverænitet i forbindelse med en opfordring til en af disse parter om at yde bistand i medfør af denne protokol

b) ville stride mod en offentlige orden, sikkerhed eller andre væsentlige interesser

c) inddrager andre love og bestemmelser end toldlovgivningen, eller

d) indebærer en krænkelse af industri-, forretnings- eller embedshemmeligheden.

2. Hvis den bistandssøgende myndighed anmoder om bistand, som den ikke selv ville være i stand til at yde, hvis den blev anmodet derom, skal den gøre opmærksom herpå i sin anmodning. Det overlades derefter til den bistandssøgte myndighed at afgøre, hvorledes den vil reagere på en sådan anmodning.

3. Hvis bistand tilbageholdes eller afslås, meddeles beslutningen herom og begrundelsen herfor straks den bistandssøgende myndighed.

Artikel 10 Tavshedspligt

1. Oplysninger, der under den ene eller den anden form meddeles i medfør af dette bilag, er fortrolige. De er omfattet af den tjenstlige tavshedspligt og beskyttes af den nationale lovgivning hos den kontraherende part, som modtager dem, og de tilsvarende bestemmelser, der gælder for fællesskabsmyndighederne.

2. Meddelelse af oplysninger af personlig karakter må kun finde sted, hvis det personbeskyttelsesniveau, der er fastsat i de kontraherende parters lovgivning, er det samme. De kontraherende parter skal i det mindste sikre et beskyttelsesniveau, der bygger på principperne i de bestemmelser, der findes i bilaget til denne protokol.

Artikel 11 Oplysningernes anvendelse

1. Indhentede oplysninger, herunder oplysninger af personlig karakter, må udelukkende anvendes til de i denne protokol fastsatte formål og må af parterne kun anvendes til andre formål, hvis der på forhånd er givet skriftligt samtykke fra den administrative myndighed, som har meddelt dem, og da kun med de af denne myndighed fastsatte begrænsninger. Disse bestemmelser finder ikke anvendelse, når de oplysninger, der er indhentet med henblik på de i denne protokol fastsatte formål, også kan anvendes til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer. Sådanne oplysninger kan meddeles andre myndigheder, der er direkte inddraget i bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, jf. dog artikel 2.

2. Stk. 1 er ikke til hinder for, at oplysninger anvendes i retssager eller administrative procedurer, som senere indledes på grund af manglende overholdelse af toldlovgivningen. Den kompetente myndighed, som har givet disse oplysninger, underrettes straks herom.

3. De kontraherende parter kan i deres retsbøger, rapporter og vidneerklæringer og i retssager indbragt for domstolene som bevis anvende indhentede oplysninger og dokumenter, der er blevet fremlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 12 Eksperter og vidner

1. En tjenestemand hos en bistandssøgt myndighed kan bemyndiges til inden for de i bemyndigelsen fastsatte grænser at optræde som ekspert eller vidne i retssager eller administrative procedurer vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne protokol, i en anden parts jurisdiktion og til at fremlægge de genstande, dokumenter eller bekræftede kopier deraf, som måtte være nødvendige for retssagen eller den administrative procedure. I anmodningen om fremmøde skal det specifikt angives, om hvilket spørgsmål og i hvilken egenskab tjenestemanden vil blive afhørt.

2. Den bemyndigede tjenestemand nyder på den bistandssøgende myndigheds område godt af den beskyttelse, som gældende lovgivning sikrer denne myndigheds egne tjenestemænd.

Artikel 13 Bistandsudgifter

De kontraherende parter afstår fra alle krav mod hinanden om refusion af udgifter som følge af anvendelsen af denne protokol, dog med undtagelse af eventuelle udgifter til eksperter og vidner og til tolke og oversættere, som ikke henhører under offentlige myndigheder.

Artikel 14 Gennemførelse

1. Anvendelsen af denne protokol overdrages Tunesiens nationale toldmyndigheder på den ene side og de kompetente tjenestegrene i Kommissionen og eventuelt toldmyndighederne i medlemsstaterne på den anden side. De træffer afgørelser om alle praktiske foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for protokollens anvendelse, og tager hensyn til reglerne vedrørende beskyttelse af data. De kan gennem det toldsamarbejdsråd, der er oprettet ved artikel 40 i protokol 4, rette henstillinger til associeringsrådet om ændringer, som de skønner bør foretages i protokollen.

2. De kontraherende parter konsulterer hinanden og holder derefter hinanden underrettet om de detaljerede gennemførelsesregler, som vedtages i overensstemmelse med denne artikels bestemmelser.

Artikel 15 Komplementaritet

1. Denne protokol supplerer aftalerne om gensidig bistand, som er indgået, eller som måtte blive indgået mellem en enkelt eller flere af medlemsstaterne i Den Europæiske Union og Tunesien, og er ikke til hinder for deres anvendelse. Den er heller ikke til hinder for en mere vidtgående gensidig bistand i henhold til sådanne aftaler.

2. Disse aftaler berører ikke fællesskabsbestemmelserne om meddelelse mellem Kommissionens kompetente tjenestegrene og medlemsstaternes toldmyndigheder af oplysninger indhentet i toldspørgsmål, som kunne være af interesse for Fællesskabet, jf. dog artikel 11.

Bilag til protokollen

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER, DER SKAL ANVENDES I FORBINDELSE MED BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER

1. Personoplysninger, der behandles elektronisk, skal:

a) indsamles og behandles loyalt og på lovlig vis

b) opbevares til nøjagtigt angivne og lovlige formål og ikke benyttes på en måde, der er uforenelig med disse formål

c) være fyldestgørende, relevante og rimelige i forhold til opbevaringsformålet

d) være korrekte og om nødvendigt ajourføres

e) opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende person i et tidsrum, der ikke må være længere end, hvad der er nødvendigt for den procedure, med henblik på hvilken oplysningerne opbevares.

2. Personoplysninger om racemæssig baggrund, politiske og religiøse holdninger eller andre overbevisninger samt om helbredsforhold og seksuelle forhold må ikke være genstand for edb-behandling, medmindre den nationale lovgivning giver tilstrækkelige garantier. Disse bestemmelser gælder ligeledes personoplysninger om strafbare forhold.

3. Der skal træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger, for at personoplysninger, der registreres elektronisk, beskyttes mod uberettiget tilintetgørelse, hændeligt tab af oplysninger samt mod uberettiget adgang til, ændring af og udbredelse af disse.

4. Enhver person skal have ret til:

a) at fastslå, om personoplysninger om vedkommende er registreret elektronisk, til hvilke formål disse oplysninger hovedsagelig anvendes, og til at få oplysning om den for registeret ansvarlige persons identitet, bopæl og arbejdsplads

b) med rimelige mellemrum og uden større ventetid eller omkostninger at få bekræftet, om der eventuelt findes et edb-register med personoplysninger om vedkommende, og at få meddelt disse oplysninger i letforståelig form

c) efter omstændighederne at kræve disse oplysninger berigtiget eller slettet, hvis behandlingen af dem ikke er i overensstemmelse med den nationale lovgivningsbestemmelser, som muliggør anvendelsen af de grundlæggende principper, der er anført i punkt 1 og 2 til dette bilag

d) at indbringe sagen for en domstol, hvis en anmodning om at få meddelelse om personoplysninger eller om eventuelt at få disse oplysninger berigtiget eller slettet, jf. litra b) og c) ovenfor, ikke imødekommes.

5.1. Der kan ikke fraviges fra bestemmelserne i punkt 1, 2 og 4 i dette bilag, undtagen i følgende tilfælde.

5.2. Der kan fraviges fra bestemmelserne i punkt 1, 2 og 4 i dette bilag, når det er forudset i den kontraherende parts lovgivning, og når denne fravigelse er en nødvendig foranstaltning i et demokratisk samfund og sigter mod:

a) at beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige orden samt statens finansielle interesser eller at bekæmpe strafferetsovertrædelser

b) beskytte personer, hvem de pågældende oplysninger vedrører, eller andres rettigheder og friheder.

5.3. Loven kan fastsætte begrænsninger af de rettigheder, der er nævnt i punkt 4, litra b), c) og d), i dette bilag, når det drejer sig om edb-registre, der indeholder personoplysninger, der anvendes til statistiske formål eller til videnskabelig forskning, når denne anvendelse helt klart ikke indebærer en risiko for at gribe ind i privatlivets fred for de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører.

6. Ingen af bestemmelserne i dette bilag må fortolkes som en begrænsning eller indskrænkning i en kontraherende parts muligheder for at indrømme de personer, som de pågældende personoplysninger vedrører, en mere omfattende beskyttelse end den, der er forudset i dette bilag.

SLUTAKT

De befuldmægtigede for:

KONGERIGET BELGIEN

KONGERIGET DANMARK

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

DEN HELLENSKE REPUBLIK

KONGERIGET SPANIEN

DEN FRANSKE REPUBLIK

IRLAND

DEN ITALIENSKE REPUBLIK

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

KONGERIGET NEDERLANDENE

REPUBLIKKEN ØSTRIG

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK

REPUBLIKKEN FINLAND

KONGERIGET SVERIGE

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,

i det følgende benævnt, »medlemsstaterne«,

og for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

de befuldmægtigede for DEN TUNESISKE REPUBLIK,

i det følgende benævnt »Tunesien«,

på den anden side,

forsamlet i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems med henblik på undertegnelsen af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side, i det følgende benævnt »Euro-Middelhavsaftalen«, har vedtaget følgende tekster:

Euro-Middelhavsaftalen og følgende protokoller:

>TABELPOSITION>

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet og de befuldmægtigede for Tunesien har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 64, stk. 1, i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Fælles erklæring vedrørende tekstiler.

De befuldmægtigede for Tunesien har taget følgende erklæring fra Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen.

De befuldmægtigede for medlemsstaterne og Fællesskabet har taget følgende erklæringer fra Tunesien, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Erklæring om beskyttelse af Tunesiens interesser

Erklæring vedrørende artikel 69 i aftalen.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Por el Reino de España

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour la République française

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Per la Repubblica italiana

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Für die Republik Österreich

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Pela República Portuguesa

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Suomen tasavallan puolesta

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

För Konungariket Sverige

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

FÆLLES ERKLÆRINGER

Fælles erklæring vedrørende artikel 5 i aftalen

1. Parterne er enige om, at den politiske dialog på ministerplan skal finde sted mindst en gang om året.

2. Parterne mener, at der bør etableres en politisk dialog mellem Europa-Parlamentet og det tunesiske deputeretkammer.

Fælles erklæring vedrørende artikel 10 i aftalen

Parterne er enedes om sammen for Tunesiens vedkommende at udskille et landbrugselement i den gældende told ved indførsel af varer med oprindelse i Fællesskabet inden aftalens ikrafttræden for de varer, der er anført i liste 2 i bilag 2 til aftalen.

Dette princip gælder også de varer, der er anført i liste 3 i bilag 2 til aftalen, inden afskaffelsen af industrielementet påbegyndes.

Skulle Tunesien hæve den pr. 1. januar 1995 gældende told for de ovenfor nævnte varer som følge af landbrugselementet, indrømmer det Fællesskabet et nedslag på 25 % af toldforhøjelsen.

Fælles erklæring vedrørende artikel 39 i aftalen

Parterne vedtager, at intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret med henblik på anvendelsen af aftalen i særdeleshed omfatter ophavsret, herunder ophavsret til edb-programmer, og beslægtede rettigheder, rettigheder i forbindelse med varemærker, geografiske betegnelser, herunder oprindelsesbetegnelser, industrielle mønstre, patenter, integrerede kredsløbs topografi, samt beskyttelse af fortrolig information om knowhow og beskyttelse mod illoyal konkurrence efter artikel 10a i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret i Stockholm-akten af 1967 (Paris-unionen).

Fælles erklæring vedrørende artikel 42 i aftalen

Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger programmer for decentralt samarbejde som et yderligere middel til at fremme udvekslingen af erfaringer og overførsel af viden i Middelhavsområdet og mellem Det Europæiske Fællesskab og dets partnere.

Fælles erklæring vedrørende artikel 49 i aftalen

Parterne erkender behovet for at modernisere den tunesiske produktionssektor for bedre at tilpasse den forholdene i verdensøkonomien og den europæiske økonomi.

Fællesskabet vil yde Tunesien støtte til gennemførelsen af et program for støtte af industrisektorer, der skal omstruktureres og opgraderes for at kunne imødegå vanskeligheder, som måtte følge af liberaliseringen af samhandelen, særlig afviklingen af told.

Fælles erklæring vedrørende artikel 50 i aftalen

Parterne lægger vægt på en forøgelse af de direkte investeringer i Tunesien.

De er enedes om at åbne bedre adgang for Tunesien til fællesskabsinstrumenterne for fremme af investeringerne i overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser.

Fælles erklæring vedrørende artikel 64 i aftalen

Uden at dette berører de gældende betingelser og regler i hver medlemsstat, undersøger parterne spørgsmålet om adgang til en medlemsstats beskæftigelsesmarked for en på en medlemsstats område lovligt bosiddende tunesisk arbejdstagers ægtefælle eller børn som led i en familiesammenføring, når den pågældende arbejdstager har lovlig beskæftigelse på medlemsstatens område, med undtagelse af sæsonarbejdere, udstationerede arbejdstagere og praktikanter, i arbejdstagerens tilladte beskæftigelsesperiode.

Fælles erklæring vedrørende artikel 64, stk. 1, i aftalen

Artikel 64, stk. 1, må med hensyn til udelukkelse af forskelsbehandling i forbindelse med afskedigelse ikke bringes i anvendelse med henblik på at opnå fornyelse af opholdstilladelse. Bevilling af en sådan fornyelse eller afslag herpå reguleres alene af hver medlemsstats lovgivning samt gældende bilaterale aftaler og konventioner mellem Tunesien og den pågældende medlemsstat.

Fælles erklæring vedrørende artikel 65 i aftalen

Der er enighed om, at begrebet »medlemmer af deres familie« defineres i overensstemmelse med det pågældende værtslands nationale lovgivning.

Fælles erklæring vedrørende artikel 34, 35, 76 og 77 i aftalen

Skulle Tunesien i forbindelse med den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser blive udsat for alvorlige betalingsbalanceproblemer, kan der afholdes konsultationer mellem Tunesien og Fællesskabet med henblik på at bestemme de bedst egnede midler og retningslinjer til at hjælpe Tunesien med at imødegå disse problemer.

Sådanne konsultationer afholdes i samarbejde med Den Internationale Valutafond.

Fælles erklæring vedrørende tekstiler

Der er enighed om, at den ordning, der skal gælde for tekstilvarer, gøres til genstand for en særlig protokol, der skal indgås inden den 31. december 1995, og som skal medtage bestemmelserne i det i 1995 gældende arrangement.

ERKLÆRING FRA FÆLLESSKABET

Erklæring vedrørende artikel 29 i aftalen

Skulle Tunesien indgå aftaler med andre Middelhavslande med henblik på indførelse af frihandel, er Fællesskabet rede til at overveje kumulation af oprindelse i sin handel med disse lande.

ERKLÆRINGER FRA TUNESIEN

Erklæring om beskyttelse af Tunesiens interesser

Den tunesiske part anmoder om, at Tunesiens interesser tages i betragtning i forbindelse med indrømmelser og fordele, der ydes andre tredjelande i Middelhavsområdet i fremtidige aftaler, der indgås mellem disse lande og Fællesskabet.

Erklæring vedrørende artikel 69 i aftalen

Tunesien,

- som anser familiesammenføring for at være en grundlæggende rettighed for tunesiske arbejdstagere bosiddende i udlandet, og

- som tager hensyn til betydningen af denne ret som bestemmende for familieharmonien og som sikkerhed for børns vellykkede skolegang og sociale og erhvervsmæssige integration

ønsker - uanset de bilaterale aftaler, der er indgået mellem Tunesien og visse medlemmer af Den Europæiske Union - at spørgsmålet om familiesammenføring drøftes indgående med Fællesskabet med henblik på en lempelse og forbedring af betingelserne for familiesammenføring.

Top