Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(07)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 27/97 af 30. april 1997 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

OJ L 242, 4.9.1997, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 002 P. 274 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 056 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 74 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/27(2)/oj

21997D0904(07)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 27/97 af 30. april 1997 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 242 af 04/09/1997 s. 0076 - 0076


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 27/97 af 30. april 1997 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 82/96 af 13. december 1996 (1);

Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (2) bør indsættes i aftalen;

Rådets direktiv 84/360/EØF af 28. juni 1984 om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg (3), som indgår i aftalen, ophæves ved Rådets direktiv 96/61/EF med virkning fra samme dato, men elleve år efter sidstnævnte direktivs ikrafttrædelse, og derfor bør direktiv 84/360/EØF slettes i aftalen med virkning fra samme dato -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt bør indsættes efter punkt 2f (Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93) i bilag XX til aftalen:

»2g. 396 L 0061: Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257 af 10. 10. 1996, s. 26).«

Artikel 2

Punkt 16 (Rådets direktiv 84/360/EØF) slettes med virkning fra den 30. oktober 2007.

Artikel 3

Teksterne til direktiv 96/61/EF på islandsk og norsk, som er knyttet som bilag til udgaverne af denne afgørelse på de respektive sprog, er autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. maj 1997, forudsat at Det Blandede EØS-Udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 1997.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

C. DAY

Formand

(1) EFT L 100 af 17. 4. 1997, s. 71.

(2) EFT L 257 af 10. 10. 1996, s. 26.

(3) EFT L 188 af 16. 7. 1984, s. 20.

Top