EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21996D0523(04)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 14/96 af den 4. marts 1996 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 124, 23.5.1996, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 319 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 47 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 47 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 031 P. 10 - 10

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/14(2)/oj

21996D0523(04)

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 14/96 af den 4. marts 1996 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

EF-Tidende nr. L 124 af 23/05/1996 s. 0016 - 0016


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG Nr. 14/96 af den 4. marts 1996 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

Bilag II til aftalen blev sidst ændret ved afgørelse nr. 13/95 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg (1);

Kommissionens direktiv 95/42/EF af 19. juli 1995 om ændring af direktiv 93/102/EF om ændring af direktiv 79/112/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (2) bør indarbejdes i aftalen -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til aftalen indføjes følgende led i punkt 18 (Rådets direktiv 79/112/EØF):

»- 395 L 0042: Kommissionens direktiv 95/42/EF af 19. juli 1995 (EFT nr. L 182 af 2. 8. 1995, s. 20).«

Artikel 2

Den islandske og norske udgave af direktiv 95/42/EF, som er vedlagt som bilag til de pågældende sprogs versioner af denne afgørelse, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 1. april 1996, forudsat at de i aftalens artikel 103, stk. 1, omhandlede notifikationer er blevet meddelt Det Blandede EØS-Udvalg.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1996.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

P. BENAVIDES

Formand

(1) EFT nr. L 83 af 13. 4. 1995, s. 45.

(2) EFT nr. L 182 af 2. 8. 1995, s. 20.

Top