Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A0808(01)

Tillægsprotokol til overenkomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 187, 8.8.1995, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 252 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 252 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 006 P. 20 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1995/312/oj

21995A0808(01)

Tillægsprotokol til overenkomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

EF-Tidende nr. L 187 af 08/08/1995 s. 0015 - 0021


TILLÆGSPROTOKOL TIL OVERENSKOMSTEN mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

på den ene side

og

KONGERIGET NORGE,

på den anden side,

SOM HENVISER til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge, undertegnet i Bruxelles den 14. maj 1973, i det følgende benævnt »overenskomsten«,

SOM HENVISER til Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. januar 1995, og

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det for at bevare handelsstrømmene mellem Norge på den ene side og de nye medlemsstater på den anden side er nødvendigt at foretage tilpasninger af arrangementerne vedrørende handelen med fiskerivarer mellem Norge og Fællesskabet,

HAR VEDTAGET ved fælles overenskomst at fastlægge tilpasningerne til overenskomsten som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union, OG AT INDGÅ DENNE PROTOKOL:

Artikel 1

Teksten til overenskomsten, de bilag og protokoller, som udgør en integrerende del deraf, slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på finsk og svensk, og disse tekster har samme gyldighed som de oprindelige tekster. Den Blandede Komité godkender den finske og den svenske tekst.

Artikel 2

De særlige bestemmelser for indførsel i Fællesskabet af visse fiskerivarer med oprindelse i Norge er fastsat i bilag I til denne protokol.

Artikel 3

Bestemmelserne i protokol nr. 3 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående metoderne for administrativt samarbejde ændres i overensstemmelse med bilag II til denne protokol.

Artikel 4

Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del af denne. Denne protokol udgør en integrerende del af overenskomsten.

Artikel 5

Denne protokol godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft den 1. juli 1995, såfremt de kontraherende parter inden dette tidspunkt har givet hinanden underretning om, at de dertil nødvendige procedurer er gennemført. Efter denne dato træder protokollen i kraft den første dag i den anden måned efter denne underretning.

Artikel 6

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og norsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

Done at Brussels, on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli nittonhundranittiofem.

Utferdiget i Brussel den 25. juli 1995.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>REFERENCE TIL EN FILM>

For Kongeriket Norge

>REFERENCE TIL EN FILM>

BILAG I

LISTE OVER VARER OMHANDLET I ARTIKEL 2

>TABELPOSITION>

Disse toldkontingenter finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. december hvert år, undtagen i 1995, hvor de anvendes fra den 1. juli 1995 til den 31. december 1995. For de mængder, der er anført for hver varegruppe, kan fællesskabsimporten med oprindelse i Norge frigives til fri omsætning til nultold.

BILAG II

Følgende tekst indsættes i tillæg II til protokol 3:

>TABELPOSITION>

Top