EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21988A1031(01)

Wienerkonventionen om Beskyttelse af Ozonlaget

OJ L 297, 31.10.1988, p. 10–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 148 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 148 - 158
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 208 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 88 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 88 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 5 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1988/540/oj

21988A1031(01)

Wienerkonventionen om Beskyttelse af Ozonlaget

EF-Tidende nr. L 297 af 31/10/1988 s. 0010 - 0020
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 14 s. 0148
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 14 s. 0148


BILAG I

WIENERKONVENTIONEN OM BESKYTTELSE AF OZONLAGET

PRAEAMBEL

PARTERNE I DENNE KONVENTION -

SOM ER KLAR OVER de skadelige virkninger, som aendringer i ozonlaget kan have paa menneskets sundhed og paa miljoeet,

SOM MINDER OM de relevante bestemmelser i erklaeringen fra De Forenede Nationers Miljoekonference, navnlig princip nr. 21, hvori det hedder, at staterne, i overensstemmelse med De Forenede Nationers Pagt og de internationale retsprincipper, har suveraen ret til at udnytte deres egne ressourcer i henhold til deres miljoepolitik, og de har pligt til at soerge for, at aktiviteter inden for deres jurisdiktion eller under deres kontrol ikke skader miljoeet i andre stater eller i omraader, der ikke henhoerer under nogen national jurisdiktion,

SOM TAGER HENSYN TIL situationen og de saerlige behov i udviklingslandene,

SOM ER OPMAERKSOMME PAA det arbejde og de undersoegelser, der er i gang i saavel internationale som nationale organisationer, og navnlig den globale handlingsplan for ozonlaget under De Forenede Nationers Miljoeprogram,

SOM ENDVIDERE ER OPMAERKSOMME PAA de forsigtighedsforanstaltninger, der allerede er truffet paa nationalt og internationalt plan med henblik paa at beskytte ozonlaget,

SOM ER SIG BEVIDST, at foranstaltninger til beskyttelse af ozonlaget mod aendringer, der skyldes menneskelige aktiviteter, kun kan traeffes som led i samarbejde og aktioner paa internationalt plan, og at de boer vaere baseret paa relevante videnskabelige og tekniske data,

SOM LIGELEDES ER OPMAERKSOMME PAA noedvendigheden af at gennemfoere nye forskningsaktiviteter og systematiske observationer med henblik paa at oege vor viden om ozonlaget og om de skadelige virkninger, aendringer heri kan have, og

SOM ER FAST BESLUTTET PAA at beskytte menneskets sundhed og miljoeet mod de skadelige virkninger af aendringer i ozonlaget -

ER BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne konvention forstaas ved:

1. »Ozonlag«, atmosfaerens ozonlag over friktionslaget.

2. »Skadelige virkninger«, aendringer i det fysiske eller biotiske miljoe, herunder klimatiske aendringer, som har betydelige skadelige virkninger paa menneskets sundhed eller paa de naturlige eller forvaltede oekosystemers sammensaetning, modstandsdygtighed og produktivitet eller paa ressourcer af gavn for meneskeheden.

3. »Erstatningsteknologi eller -materiel«, teknologi eller materiel, hvis anvendelse giver mulighed for at nedsaette eller praktisk talt undgaa emissioner af stoffer, der har eller kan have skadelige virkninger paa ozonlaget.

4. »Erstatningsstoffer«, stoffer, der mindsker, fjerner eller undgaar de skadelige virkninger paa ozonlaget.

5. »Parter«, parterne i denne konvention, medmindre der i konventionens tekst angives en anden fortolkning.

6. »Regional organisation for oekonomisk integration«, en organisation oprettet af suveraene stater i et givet omraade, som har kompetence paa de af konventionen eller dennes protokoller omfattede omraader, og som, efter de deri fastsatte procedurer, er behoerigt bemyndiget til at undertegne, ratificere, acceptere, godkende eller tiltraede konventionen eller protokollerne hertil.

7. »Protokoller«, protokollerne til denne konvention.

Artikel 2

Almindelige forpligtelser

1. Parterne traeffer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention og de gaeldende protokoller, hvori

de er parter, passende foranstaltninger til at beskytte menneskets sundhed og miljoeet mod de skadelige virkninger, der hidroerer fra eller formodes at kunne hidroere fra menneskelige aktiviteter, som aendrer eller formodes at kunne aendre ozonlaget.

2. I dette oejemed skal parterne, med deres til raadighed staaende midler og muligheder:

a) samarbejde, ved hjaelp af systematiske observationer, om forskning og udveksling af oplysninger med henblik paa bedre at kunne forstaa og vurdere virkningerne af menneskelige aktiviteter paa ozonlaget og virkningerne paa menneskets sundhed og paa miljoeet som foelge af aendringer i ozonlaget

b) vedtage passende love og administrative bestemmelser og samarbejde med henblik paa at harmonisere egnede foranstaltninger til at regulere, begraense, mindske eller forebygge menneskelige aktiviteter henhoerende under deres jurisdiktion eller deres kontrol, saafremt det viser sig, at disse aktiviteter har eller formodes at kunne have skadelige virkninger som foelge af allerede indtrufne eller mulige aendringer i ozonlaget

c) samarbejde om at udarbejde faelles foranstaltninger, fremgangsmaader og normer for anvendelsen af denne konvention med henblik paa godkendelse af protokoller og bilag

d) samarbejde med de kompetente internationale organer om effektiv gennemfoerelse af denne konvention og de protokoller, hvori de er parter.

3. Bestemmelserne i denne konvention beroerer ikke parternes ret til, i overensstemmelse med international ret, at traeffe strengere interne foranstaltninger end de ovenfor i

stk. 1 og 2 naevnte, og de beroerer heller ikke de yderligere interne foranstaltninger, som en part allerede maatte have truffet, medmindre disse foranstaltninger er uforenelige med de naevnte parters forpligtelser i medfoer af denne konvention.

4. Gennemfoerelsen af denne artikel baseres paa relevante videnskabelige og tekniske betragtninger.

Artikel 3

Forskning og systematiske observationer

1. Parterne forpligter sig, alt efter omstaendighederne, til at ivaerksaette forskningsarbejder og videnskabelige vurderinger eller til at samarbejde om gennemfoerelsen af forskning og videnskabelige vurderinger, direkte eller via kompetente internationale organer, vedroerende:

a) de fysiske og kemiske processer, som kan indvirke paa ozonlaget

a) virkningerne paa menneskets sundhed og de andre biologiske virkninger af enhver aendring af ozonlaget, navnlig de virkninger, som hidroerer fra aendringer i den biologisk aktive ultraviolette solstraaling (UV-B)

c) indvirkningerne paa klimaet af enhver aendring i ozonlaget

d) virkningerne af aendringer i ozonlaget og de heraf foelgende aendringer i UV-B-straalingen paa naturlige og syntetiske materialer, som er nyttige for menneskeheden

e) stoffer, praksis, fremgangsmaader og aktiviteter, som kan indvirke paa ozonlaget, og de kumulative virkninger heraf

f) erstatningsstoffer og -teknologier

g) de tilknyttede socio-oekonomiske problemer

og de aktiviteter, der er anfoert i bilag I og II.

2. Parterne forpligter sig, alt efter omstaendighederne, til at fremme eller udvikle, direkte eller via kompetente internationale organer og under fuld hensyntagen til deres nationale lovgivning og til relevante aktiviteter paa nationalt og internationalt plan, faellesprogrammer eller supplerende programmer med henblik paa systematiske observationer af udviklingen i ozonlaget og i andre relevante parametre, som beskrevet i bilag I.

3. Parterne forpligter sig til, direkte eller via kompetente internationale organer, at samarbejde om regelmaessigt og uden ubefoejede forsinkelser at indsamle, kontrollere og videreformidle resultaterne af forskningen og observationerne gennem relevante verdensdaekkende datacentre.

Artikel 4

Samarbejde paa det juridiske, videnskabelige og tekniske

omraade

1. Parterne fremmer og tilskynder til udveksling af passende videnskabelige, tekniske, socio-oekonomiske, handelsmaessige og juridiske oplysninger i overensstemmelse med denne konvention og som anfoert i bilag II. Disse oplysninger videregives til de af parterne godkendte organer. Ethvert organ, der modtager oplysninger, der betragtes som fortrolige af den paagaeldende part, soerger for, at de ikke udbredes, og behandler dem med henblik paa at beskytte deres fortrolige karakter, inden de stilles til raadighed for samtlige parter.

2. Parterne samarbejder, i overensstemmelse med deres nationale love, regler og praksis og under hensyntagen til navnlig udviklingslandenes behov, om, direkte eller via

kompetente internationale organer, at udvikle og videreformidle teknologi og viden. Samarbejdet finder bl.a. sted paa foelgende maader:

a) ved at lette de andre parters adgang til erstatningsteknologi

b) ved at give oplysninger om erstatningsteknologier

og -materiel samt manualer eller specialvejledninger

herom

c) ved at tilvejebringe det noedvendige materiel og de noedvendige anlaeg til forskning og systematiske observationer

d) ved at sikre passende uddannelse af videnskabeligt og teknisk personale.

Artikel 5

Meddelelse af oplysninger

Parterne tilsender via sekretariatet den ved artikel 6 oprettede konference for parterne, oplysninger om de foranstaltninger, som de har truffet i medfoer af denne konvention og de protokoller, hvori de er parter, idet disse rapporters form og hyppighed afgoeres paa moederne for parterne i de paagaeldende instrumenter.

Artikel 6

Parternes konference

1. Med denne artikel oprettes en konference for parterne. Det foerste moede for parternes konference vil i medfoer af artikel 7 blive sammenkaldt af det midlertidigt udpegede sekretariat, senest ét aar efter denne konventions ikrafttraeden. Derefter vil der blive afholdt ordinaere moeder for parternes konference med regelmaessige mellemrum, som konferencen fastsaetter paa sit foerste moede.

2. Ekstraordinaere moeder for parternes konference kan afholdes paa et hvilket som helst tidspunkt, som konferencen maatte skoenne noedvendigt, eller paa skriftlig anmodning af en af parterne, forudsat at denne anmodning, senest seks maaneder efter, at parterne er blevet underrettet herom af sekretariatet, stoettes af mindst en tredjedel af dem.

3. Parternes konference udarbejder og vedtager enstemmigt sin egen forretningsorden og sin egen finansforordning, forretningsordenerne og finansforordningerne for ethvert hjaelpeorgan, som den maatte oprette, samt de finansielle bestemmelser vedroerende sekretariatets drift.

4. Parternes konference foerer loebende tilsyn med anvendelsen af denne konvention og skal endvidere:

a) fastlaegge formen for og hyppigheden af den i artikel 5 omhandlede meddelelse af oplysninger og gennemgaa disse oplysninger samt rapporter fra eventuelle hjaelpeorganer

a) undersoege de videnskabelige oplysninger om udviklingen i ozonlaget, om eventuelle aendringer heri og om de mulige virkninger af saadanne aendringer

c) i overensstemmelse med artikel 2 fremme harmoniseringen af passende politiske, strategiske og andre foranstaltninger med henblik paa den videst mulige mindskelse af udledningen af stoffer, som aendrer eller kan formodes at aendre ozonlaget, og fremsaette henstillinger vedroerende alle andre foranstaltninger i tilknytning til denne konvention

d) i overensstemmelse med artikel 3 og 4 vedtage programmer for forskning, systematiske observationer, videnskabeligt og teknisk samarbejde, informationsudveksling og overfoersel af teknologi og viden

e) gennemgaa og, i givet fald, vedtage aendringer til denne konvention og bilagene hertil i overensstemmelse med artikel 9 og 10

f) gennemgaa aendringer til enhver protokol og bilagene hertil og, saafremt der traeffes beslutning herom, anbefale parterne i den paagaeldende protokol at vedtage de paagaeldende aendringer

g) gennemgaa og, i givet fald, vedtage supplerende bilag til denne konvention i overensstemmelse med artikel 10

h) gennemgaa og, i givet fald, vedtage protokoller i overensstemmelse med artikel 8

i) oprette hjaelpeorganer i det omfang, det skoennes noedvendigt for anvendelsen af denne konvention

j) i givet fald sikre sig bistand fra kompetente internationale organer og videnskabelige udvalg og navnlig fra Den Meteorologiske Verdensorganisation, Verdenssundhedsorganisationen og Koordineringsudvalget Vedroerende Ozonlaget med henblik paa videnskabelig forskning, systematiske observationer og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med maalsaetningerne for denne konvention, samt paa passende vis udnytte oplysningerne fra disse organer og udvalg

k) overveje og traeffe alle andre noedvendige foranstaltninger til virkeliggoerelse af maalsaetningerne for denne konvention.

5. De Forenede Nationer, dets saerorganisationer og Det Internationale Atomenergiagentur saavel som enhver stat, der ikke er part i denne konvention, kan ved observatoerer vaere repraesenteret paa moederne for parternes konference. Ethvert organ eller agentur, det vaere sig nationalt eller internationalt, statsligt eller ikke-statsligt, som har kompetence paa omraader, der vedroerer beskyttelsen af ozonlaget, og som har underrettet sekretariatet om, at det som observatoer oensker at lade sig repraesentere ved et moede i parternes konference, kan faa adgang, medmindre mindst en tredjedel af de tilstedevaerende parter goer indsigelse herimod. Observatoerers adgang til og deltagelse i moeder finder sted efter den af parternes konference vedtagne forretningsorden.

Artikel 7

Sekretariat

1. Sekretariatets funktioner er foelgende:

a) at tilrettelaegge og forberede parternes moeder i overensstemmelse med artikel 6, 8, 9 og 10

a) at udarbejde og videresende en rapport paa grundlag af oplysninger, der er modtaget i medfoer af artikel 4 og 5, samt oplysninger, der er modtaget paa moeder i hjaelpeorganer, oprettet i medfoer af artikel 6

c) at udfoere opgaver, som det har faaet paalagt i medfoer af en hvilken som helst protokol til denne konvention

d) at udarbejde rapporter om de aktiviteter, det har udfoert som led i dets opgaver i medfoer af denne konvention, og at forelaegge disse rapporter for parternes konference

e) at sikre den noedvendige samordning med andre kompetente internationale organer og navnlig at indgaa de administrative og kontraktmaessige ordninger, som maatte vaere noedvendige til en forsvarlig udfoerelse af dets opgaver

f) at udfoere alle andre opgaver, som parternes konference maatte beslutte at tildele det.

2. Sekretariatsfunktionerne vil midlertidigt blive udfoert af De Forenede Nationers Miljoeprogram indtil afslutningen af det foerste ordinaere moede for parternes konference, afholdt i overensstemmelse med artikel 6. Paa sit foerste ordinaere moede udpeger parternes konference sekretariatet blandt de kompetente internationale organisationer, der maatte have tilbudt at paatage sig sekretariatsfunktionerne, som fastsat i denne konvention.

Artikel 8

Vedtagelse af protokoller

1. Parternes konference kan paa et moede vedtage protokoller til denne konvention i overensstemmelse med artikel 2.

2. Teksten til enhver foreslaaet protokol meddeles parterne af sekretariatet mindst seks maaneder inden det naevnte moede.

Artikel 9

AEndringer til konventionen eller til protokollerne

1. Enhver part kan foreslaa aendringer til denne konvention eller til en hvilken som helst af protokollerne hertil. I disse aendringer tages der bl.a. behoerigt hensyn til relevante videnskabelige og tekniske overvejelser.

2. AEndringer til denne konvention vedtages paa et moede i parternes konference. AEndringer til en protokol vedtages paa et moede for parterne i den paagaeldende protokol. Teksten til enhver aendring, der foreslaas til denne konvention eller til en hvilken som helst af protokollerne hertil, meddeles medmindre andet er fastsat i den paagaeldende protokol, parterne af sekretariatet mindst seks maaneder inden det moede, hvor aendringen foreslaas vedtaget. Sekretariatet tilsender ligeledes signatarerne af denne konvention de foreslaaede aendringer, til orientering.

3. Parterne sparer sig ingen anstrengelser for at naa til enighed ved consensus om enhver foreslaaet aendring til denne konvention. Hvis der paa trods af disse bestraebelser ikke naas til enighed, vedtages aendringen, som en sidste udvej, ved et flertal paa tre fjerdedele af de parter, der er til stede paa moedet, og som har afgivet stemme, og depositaren forelaegger aendringen for alle parterne til ratifikation, godkendelse eller accept.

4. Den i stk. 3 ovenfor beskrevne fremgangsmaade finder anvendelse paa aendringer til enhver protokol til konventionen, idet dog et flertal paa to tredjedele af parterne i den paagaeldende protokol, der er til stede paa moedet, og som har afgivet stemme, er tilstraekkeligt til vedtagelse af de paagaeldende aendringer.

5. Ratifikation, godkendelse eller accept af aendringer meddeles depositaren skriftligt. AEndringer, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 3 eller 4 ovenfor, traeder i kraft mellem de parter, der har accepteret dem den 90. dag, efter at depositaren har modtaget meddelelse om ratifikation, godkendelse eller accept af aendringerne fra mindst tre fjerdedele af parterne i denne konvention eller fra mindst to tredjedele af parterne i den paagaeldende protokol, medmindre andet er fastsat i den paagaeldende protokol. Dernaest traeder aendringerne i kraft over for enhver anden part den 90. dag efter den paagaeldende parts deponering af sit instrument for ratifikation, godkendelse eller accept af aendringerne.

6. I denne artikel forstaas ved udtrykket »parter, der er til stede paa moedet, og som har afgivet stemme«, de parter, der er til stede paa moedet, og som har stemt ja eller nej.

Artikel 10

Vedtagelse af bilagene og aendringer til disse bilag

1. Bilagene til denne konvention eller til en hvilken som helst protokol hertil er en integrerende del af konventionen eller den paagaeldende protokol, og enhver henvisning til denne konvention eller til protokollerne hertil er, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, ligeledes en henvisning til bilagene til disse instrumenter. Disse bilag er begraenset til videnskabelige, tekniske og administrative spoergsmaal.

2. Medmindre andet er fastsat i en hvilken som helst protokol vedroerende bilagene til den paagaeldende protokol, finder foelgende procedure anvendelse paa forslag til vedtagelse og ikrafttraedelse af supplerende bilag til denne konvention eller bilag til en protokol hertil:

a) bilagene til denne konvention foreslaas og vedtages efter den i artikel 9, stk. 2 og 3, beskrevne procedure; bilagene til enhver protokol foreslaas og vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 2 og 4

b) enhver part, der ikke godkende et supplerende bilag til denne konvention eller et bilag til en hvilken som helst af de protokoller, hvori den er part, giver skriftlig meddelelse herom til depositaren senest seks maaneder efter, at depositaren har givet underretning om godkendelsen. Depositaren underretter straks alle parterne om enhver modtagen meddelelse. En part kan naar som helst acceptere et bilag, som den tidligere har fremsat indsigelse mod, og dette bilag traeder da i kraft over for den paagaeldende part

c) efter udloebet af en frist paa seks maaneder fra afsendelsesdatoen for depositarens underretning om bilaget, traeder dette i kraft over for alle parterne i denne konvention eller i den paagaeldende protokol, som ikke har indgivet meddelelse i overensstemmelse med litra b), ovenfor.

3. Forslag om samt vedtagelse og ikrafttraedelse af aendringer til bilagene til denne konvention eller til en hvilken som helst af protokollerne hertil forelaegges efter den samme procedure som forslag til samt vedtagelse og ikrafttraedelse af bilagene til konventionen eller til en hvilken som helst af protokollerne hertil. I bilagene og i aendringerne hertil tages der bl.a. behoerigt hensyn til relevante videnskabelige og tekniske betragtninger.

4. Saafremt et supplerende bilag eller en aendring til et bilag indebaerer en aendring i konventionen eller i en protokol, traeder det supplerende bilag eller det aendrede bilag foerst i kraft, naar den naevnte aendring til konventionen eller til den paagaeldende protokol selv traeder i kraft.

Artikel 11

Bilaeggelse af tvister

1. I tilfaelde af tvist mellem parterne vedroerende fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention soeger de beroerte parter at forhandle sig frem til en loesning.

2. Hvis de beroerte parter ikke kan naa til enighed ved at forhandle, kan de i faellesskab anmode en tredjepart om bistand eller maegling.

3. Enhver stat eller regional organisation for oekonomisk integration kan, naar den ratificerer, accepterer, godkender eller tiltraeder denne konvention, skriftligt erklaere over for

depositaren, at den i tilfaelde af tvister, der ikke er blevet bilagt i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 ovenfor, accepterer en eller begge nedenstaaende fremgangsmaader som obligatorisk(e):

a) voldgift i overensstemmelse med den fremgangsmaade, som vedtages af parternes konference paa det foerste ordinaere moede

b) indbringelse af tvisten for Den Internationale Domstol.

4. Hvis parterne ikke har accepteret den samme procedure eller nogen af de naevnte procedurer i overensstemmelse med stk. 3 ovenfor, underkastes tvisten forligsbehandling i overensstemmelse med stk. 5 nedenfor, medmindre parterne bliver enige om andet.

5. Der oprettes en forligskommission paa anmodning af en af parterne i tvisten. Kommissionen bestaar af et antal medlemmer, udpeget ligeligt af hver af de beroerte parter, og formanden vaelges i faellesskab af de saaledes udpegede medlemmer. Kommissionen afsiger en kendelse, som ikke kan appelleres, og som gaelder som en henstilling; parterne anlaegger et objektivt syn paa den.

6. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse paa enhver protokol, medmindre andet er fastsat i den paagaeldende protokol.

Artikel 12

Undertegnelse

Denne konvention er aaben for undertegnelse for stater og regionale organisationer for oekonomisk integration i Republikken OEstrigs udenrigsministerium i Wien, fra den 22. marts 1985 til den 21. september 1985, og i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York fra den 22. september 1985 til den 21. marts 1986.

Artikel 13

Ratifikation, accept eller godkendelse

1. Denne konvention og enhver protokol hertil forelaegges til ratifikation, accept eller godkendelse for stater og regionale organisationer for oekonomisk integration. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.

2. Enhver organisation, som er naevnt i stk. 1 ovenfor, som bliver part i denne konvention eller i en protokol hertil, uden at nogen af den paagaeldende organisations medlemsstater selv er part i konventionen, er bundet af alle de i konventionen eller den paagaeldende protokol fastsatte forpligtelser. Hvis en eller flere medlemsstater af en saadan

organisation er parter i konventionen eller i en protokol hertil, skal organisationen og dens medlemsstater afgoere fordelingen af deres respektive ansvarsomraader, for saa vidt angaar opfyldelsen af deres forpligtelser i medfoer af konventionen eller protokollen. I tilfaelde af denne art er organisationen eller medlemsstaterne ikke berettiget til samtidig at udoeve deres rettigheder i medfoer af konventionen eller den paagaeldende protokol.

3. De i stk. 1 omhandlede organisationer skal i deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter angive omfanget af deres kompetence paa de omraader, der omfattes af konventionen eller den paagaeldende protokol. Disse organisationer giver ligeledes depositaren meddelelse om enhver vaesentlig aendring i omfanget af deres kompetence.

Artikel 14

Tiltraedelse

1. Denne konvention og enhver protokol hertil er aaben for tiltraedelse for stater og regionale organisationer for oekonomisk integration fra den dato, hvor konventionen eller den paagaeldende protokol ikke laengere er aabne for undertegnelse. Tiltraedelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.

2. De i stk. 1 ovenfor omhandlede organisationer angiver i deres tiltraedelsesinstrumenter omfanget af deres kompetence paa de omraader, der omfattes af konventionen eller af den paagaeldende protokol. De meddeler ligeledes depositaren enhver vaesentlig aendring i omfanget af deres kompetence.

3. Bestemmelserne i artikel 13, stk. 2, finder anvendelse paa de regionale organisationer for oekonomisk integration, som tiltraeder denne konvention eller en hvilken som helst protokol hertil.

Artikel 15

Stemmeret

1. Hver part i konventionen eller i en hvilken som helst protokol hertil har én stemme.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 1 ovenfor tildeles de regionale organisationer for oekonomisk integration, til udoevelse af deres stemmeret paa omraader, der henhoerer under deres kompetence, et antal stemmer svarende til antallet af de af deres medlemsstater, der er parter i konventionen eller i den paagaeldende protokol. Disse organisationer anvender ikke deres stemmeret, saafremt deres medlemsstater anvender deres stemmeret, og vice versa.

Artikel 16

Forholdet mellem konventionen og protokollerne hertil

1. Ingen stat eller regional organisation for oekonomisk integration kan blive part i en protokol uden at vaere eller samtidig blive part i konventionen.

2. Beslutninger vedroerende en protokol traeffes udelukkende af parterne i den paagaeldende protokol.

Artikel 17

Ikrafttraedelse

1. Denne konvention traeder i kraft paa den 90. dag efter datoen for deponering af det 20. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument.

2. Medmindre andet er fastsat i protokollen, vil enhver protokol traede i kraft paa den 90. dag efter datoen for deponeringen af det ellevte instrument for ratifikation, accept, godkendelse eller tiltraedelse af den paagaeldende protokol.

3. Over for hver af de parter, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltraeder denne konvention efter deponeringen af det 20. ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument, traeder konventionen i kraft den 90. dag efter den dato, hvor den naevnte part har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument.

4. Medmindre andet er fastsat i den paagaeldende protokol, traeder enhver protokol i kraft over for en part, der ratificerer, accepterer, godkender eller tiltraeder den naevnte protokol efter dennes ikrafttraeden i overensstemmelse med stk. 2 ovenfor, den 90. dag efter den dato, hvor den naevnte part deponerede sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrument, eller den dato, hvor konventionen traeder i kraft over for den naevnte part, idet den seneste dato vil vaere gaeldende.

5. I forbindelse med stk. 1 og 2 ovenfor kan intet instrument, der deponeres af en regional organisation for oekonomisk integration, som omhandlet i artikel 12, foejes til de instrumenter, som medlemsstater af den naevnte organisation allerede har deponeret.

Artikel 18

Forbehold

Der maa ikke tages forbehold over for denne konvention.

Artikel 19

Opsigelse

1. Efter udloebet af en frist paa fire aar at regne fra datoen for denne konventions ikrafttraeden over for en part kan den paagaeldende part naar som helst opsige konventionen ved skriftlig meddelelse til depositaren.

2. Medmindre andet er fastsat i en hvilken som helst af protokollerne, kan enhver part, naar som helst efter udloebet af en frist paa fire aar at regne fra datoen for den paagaeldende protokols ikrafttraeden over for den paagaeldende part, opsige den naevnte protokol ved skriftlig meddelelse herom til depositaren.

3. Enhver opsigelse faar virkning efter udloebet af en frist paa et aar efter datoen for depositarens modtagelse heraf eller paa en hvilken som helst anden senere dato, som kan anfoeres i opsigelsesmeddelelsen.

4. Enhver part, som har opsagt denne konvention, vil ligeledes blive betragtet som havende opsagt de protokoller, hvori den er part.

Artikel 20

Depositar

1. Generalsekretaeren for De Forenede Nationer paatager sig opgaven som depositar for denne konvention samt for protokollerne hertil.

2. Depositaren underretter navnlig parterne om:

a) undertegnelsen af denne konvention og af enhver protokol hertil samt om deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltraedelsesinstrumenter i overensstemmelse med artikel 13 og 14

a) ikrafttraedelsesdatoen for konventionen og enhver protokol hertil i overensstemmelse med artikel 17

c) opsigelsesmeddelelser indgivet i overensstemmelse med artikel 19

d) vedtagne aendringer for saa vidt angaar konventionen og enhver protokol hertil, parternes godkendelse af disse aendringer og ikrafttraedelsesdatoen herfor i overensstemmelse med artikel 9

e) enhver meddelelse om vedtagelse eller godkendelse

af bilag og aendringer hertil i overensstemmelse med

artikel 10

f) meddelelse fra de regionale organisationer for oekonomisk integration om omfanget af deres kompetence paa de omraader, der er omfattet af denne konvention og af enhver protokol hertil, samt om enhver aendring i forbindelse hermed

g) de i artikel 11 omhandlede erklaeringer.

Artikel 21

Autentiske tekster

Originaleksemplaret af denne konvention, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske versioner alle er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretaer.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede, som er behoerigt bemyndiget hertil, undertegnet denne protokol.

Udfaerdiget i Wien, den 22. marts 1985

Bilag I FORSKNING OG SYSTEMATISKE OBSERVATIONER

1. Parterne i konventionen erkender, at de vigtigste videnskabelige problemer er:

a) aendringer i ozonlaget, som vil kunne medfoere aendringer i intensiteten af den biologisk aktive ultraviolette solstraaling (UV-B), der naar jordens overflade, og de mulige virkninger heraf for menneskets sundhed, for organismerne og oekosystemerne og for materialer, som er til nytte for menneskeheden

a) aendringer i den vertikale fordeling af ozonlaget, som vil kunne forrykke atmosfaerens varmebalance, og de mulige meteorologiske og klimatiske konsekvenser heraf.

2. Parterne i konventionen vil, i overensstemmelse med artikel 3, samarbejde om forskning, om systematiske observationer og om udarbejdelse af henstillinger om fremtidige forsknings- og observationsaktiviteter paa bl.a. foelgende omraader:

a) Forskning i atmosfaerens fysik og kemi

iii) opstilling af teoretiske globale modeller: videreudvikling af modeller for samspillet mellem radioaktive, kemiske og dynamiske processer; undersoegelser af de samtidige virkninger af forskellige menneskeskabte eller naturlige kemiske stoffer paa atmosfaerens ozon; tolkning af maaledata indhentet via satellit eller paa anden vis; vurdering af udviklingen i de atmosfaeriske og geofysiske parametre og udarbejdelse af metoder til paavisning af bestemte aarsager til aendringerne i disse parametre

iii) laboratorieundersoegelser af de kinetiske koefficienter, de effektive absorptionstvaersnit og de kemiske og fotokemiske processer i troposfaeren og stratosfaeren; spektroskopiske data til stoette for maalinger i alle de relevante omraader af spektret

iii) maalinger i marken: koncentrationer og stroemninger af vaesentlige saavel naturlige som menneskeskabte kilde-gasser; undersoegelse af atmosfaerens dynamik; samtidige maalinger af fotokemisk beslaegtede stoffer, ned til friktionslaget, ved hjaelp af feltinstrumenter og telemaalinger; sammenligning mellem forskellige detektorer; samordnede korrelationsmaalinger for satellitinstrumenter; tredimensionale felter af vaesentlige sporstoffer, af solvindens spektrum og af meteorologiske parametre

iv) udvikling af instrumenter, herunder detektorer placeret i bl.a. satellitter, til maaling af atmosfaerens sporstoffer, af solvinden og af de meteorologiske parametre.

b) Forskning i de sundhedsmaessige virkninger, de biologiske virkninger og virkningerne paa fotonedbrydningen

iii) forholdet mellem menneskets udsaettelse for synlig eller ultraviolet solstraaling og a) fremkomsten af andre former for hudkraeft end godartede eller ondartede melanomer og b) virkningerne paa immunsystemet

iii) virkningerne af UV-B-straalingen, herunder boelgelaengdens indflydelse paa a) afgroeder, skove og andre terrestriske oekosystemer og b) paa akvatiske foedekaeder og paa fiskeriet, herunder den eventuelle haemning af det marine fytoplanktons oxygenfremstillingskapacitet

iii) mekanismer, hvorved UV-B-straalingen indvirker paa biologiske materialer, arter og oekosystemer, herunder: forholdet mellem dosis, dosishastighed og reaktion; fotoreparation, tilpasning og beskyttelse

iv) undersoegelser af de biologisk aktive spektre og den spektrale reaktion ved hjaelp af polykromatisk straaling med henblik paa at bestemme de mulige vekselvirkninger med de forskellige boelgelaengdeomraader

iv) UV-B-straalingens indvirkning paa: foelsomheden og aktiviteten hos de biologiske arter, der er vigtige for biosfaerens ligevaegt; primaere processer, saasom fotosyntese og biosyntese

vi) UV-B-straalingens indvirkning paa fotonedbrydningen af forurenende stoffer, landbrugskemikalier og andre stoffer.

c) Forskning i virkningerne paa klimaet

Teoretiske undersoegelser og observationer a) af ozons og andre sporstoffers betydning for straalingen og af virkningerne paa de klimatiske parametre, saasom temperaturerne ved jordens og havenes overflade,

nedboersforholdene og udvekslingen mellem troposfaeren og stratosfaeren, og b) konsekvenserne af disse klimatiske virkninger for forskellige aspekter af menneskets aktiviteter.

d) Systematiske observationer

iivi) af ozonlagets tilstand (dvs. variationer, i tid og rum, i ozonsoejlens samlede indhold og i den vertikale fordeling), under fuld udnyttelse af det globale system for observation af ozonlaget, baseret paa en integration af satellit- og jordbaserede systemer

ivii) af koncentrationerne i troposfaeren og i stratosfaeren af de luftarter, der bevirker fremkomsten af radikalerne HOx, NOx og C 10x, herunder carbonderivater

viii) af temperaturen fra jordoverfladen op til mesosfaeren, ved anvendelse af saavel jordbaserede som satellitbaserede systemer

iiiv) af den del af solvinden - boelgelaengder - der traenger ind i jordatmosfaeren, og den varmestraaling, der udgaar fra jordatmosfaeren, paa grundlag af satellit-maalinger

iiiv) af den del af solvinden - boelgelaengder - der naar jordens overflade i UV-B-omraadet

iivi) af aerosolers egenskaber og fordeling, fra jordoverfladen op til mesosfaeren, paa grundlag af saavel jordbaserede som satellitbaserede systemer

ivii) af viderefoerelsen af meteorologiske hoejkvalitetsmaalinger ved jordoverfladen for variabler af betydning for klimaet

viii) af forbedringen af metoderne til analyse af data fra systematiske observationer paa global plan af de partikler, der findes som sporstoffer, af temperaturer, solvind og aerosoler.

3. Parterne i konventionen samarbejder, under hensyntagen til udviklingslandenes saerlige behov, om at fremme den form for videnskabelig og teknisk uddannelse, der kraeves for at deltage i de i dette bilag beskrevne forskningsaktioner og systematiske observationer. Der boer laegges saerlig vaegt paa komparativ kalibrering af observationsapparater og -metoder med henblik paa at indhente sammenlignelige eller standardiserede videnskabelige data.

4. Nedenstaaende naturlige eller menneskeskabte kemiske stoffer - ikke opstillet i prioriteringsraekkefoelge - synes at kunne aendre ozonlagets kemiske og fysiske egenskaber:

a) Carbonderivater

iii) Carbonmonoxid (CO)

Carbonmonoxid kommer i store maengder fra naturlige og menneskeskabte kilder og synes at spille en vigtig direkte rolle i torposfaerens fotokemi og en indirekte rolle i stratosfaerens fotokemi.

iii) Carbondioxid (CO2)

Carbondioxid kommer i store maengder fra naturlige og menneskeskabte kilder og indvirker paa stratosfaerens ozon ved at aendre atmosfaerens varmebalance.

iii) Methan (CH4)

Methan er af baade naturlig og menneskeskabt oprindelse og indvirker paa ozonindholdet i saavel troposfaeren som stratosfaeren.

iv) Andre carbonhydrider end methan

Disse carbonhydrider, der omfatter en lang raekke kemiske stoffer, er af saavel naturlig som menneskeskabt oprindelse og spiller en direkte rolle i troposfaerens fotokemi og en indirekte rolle i stratosfaerens fotokemi.

b) Nitrogenderivater

ii) Dinitrogenoxid (N2O)

Den vigtigste kilde til N2O er naturlig, men de menneskeskabte emissioner bliver stadig mere omfattende. Dette oxid er den vigtigste kilde til NOx i stratosfaeren, hvor de spiller en afgoerende rolle for nedbringelsen af oxon-koncentrationen.

ii) Nitrogenoxider (NOx)

De jordnaere kilder til NOx spiller kun en vigtig direkte rolle i de fotokemiske processer i troposfaeren og indirekte i de fotokemiske processer i stratosfaeren, medens emissioner af NOx i naerheden af tropopausen kan aendre ozonmaengden i troposfaeren og stratosfaeren direkte.

c) Chlorderivater

ii) Fuldt halogenerede alkaner f.eks. CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl2 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114)

De fuldt halogenerede alkaner er menneskeskabte og er en kilde til ClOx, som spiller en vigtig rolle i ozonens fotokemi, navnlig i 30-50 km's hoejde.

ii) Delvis halogenerede alkaner, f.eks. CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21)

Kilden til CH3Cl er naturlig, medens de andre ovenfor naevnte delvis halogenerede alkaner er menneskabte. Disse gasser er ogsaa en kilde til ClOx i stratosfaeren.

d) Bromderivater

Fuldt halogenerede alkaner, f.eks. CF3Br

Disse gasser er menneskeskabte og er en kilde til BrOx, der opfoerer sig paa samme maade som ClOx.

e) Hydrogenerede stoffer

ii) Hydrogen (H2)

Hydrogen er af naturlig og menneskabt oprindelse; hydrogen spiller en sekundaer rolle i stratosfaerens fotokemi.

ii) Vand (H2O)

Vand, der er af naturlig oprindelse, spiller en vaesentlig rolle i troposfaerens og stratosfaerens fotokemi. Blandt de lokale aarsager til tilstedevaerelsen af vanddamp i stratosfaeren kan naevnes oxydation af methan og, i mindre grad af hydrogen.

Bilag II UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

1. Parterne i konventionen erkender, at indsamling og faelles udnyttelse af oplysninger er et vigtigt middel til at realisere maalsaetningerne for denne konvention og til at sikre, at der traeffes hensigtsmaessige og rimelige foranstaltninger. Parterne udveksler derfor oplysninger om videnskabelige, tekniske, socio-oekonomiske, handelsmaessige og juridiske spoergsmaal.

2. Naar parterne afgoer, hvilke oplysninger der boer indsamles og udveksles, boer de tage hensyn til disse oplysningers nytte og udgifterne til indsamling heraf. Parterne erkender endvidere, at samarbejde i henhold til dette bilag skal vaere i overensstemmelse med national lovgivning og praksis vedroerende patenter, handelshemmeligheder og beskyttelse af fortrolige oplysninger of intellektuel ejendomsret.

3. Videnskabelige oplysninger

Oplysninger om:

a) Planlagt eller igangvaerende offentlig og privat forskning, med henblik paa at fremme samordningen af forskningsprogrammerne, saaledes at de disponible nationale og internationale ressourcer kan udnyttes bedst muligt.

b) Data vedroerende emissioner, til stoette for forskningsarbejdet.

c) Videnskabelige resultater, offentliggjort i specialiserede tidsskrifter, om jordatmosfaerens fysik og kemi og dens foelsomhed over for aendringer, og navnlig om ozonlagets tilstand og om de sundhedsmaessige, miljoemaessige og klimatiske konsekvenser af aendringer, over et hvilket som helst tidsrum, i saavel ozon-soejlens samlede indhold som i ozonens vertikale fordeling.

d) Evaluering af forskningsresultaterne og af henstillingerne vedroerende fremtidig forskning.

4. Tekniske oplysninger

Disse oplysninger vedroerer navnlig:

a) Forekomsten af og omkostningerne ved kemiske substitutionsprodukter og alternative teknologier, der kan anvendes til at nedbringe emissionen af stoffer, som medfoerer aendringer i ozonlaget, samt planlagt eller igangvaerende forskning i tilknytning hertil.

b) Begraensningerne for og eventuelle risici ved anvendelse af substitutionsprodukter af kemisk eller anden oprindelse og af alternative teknologier.

5. Socio-oekonomiske og handelsmaessige oplysninger om de i bilag I omhandlede stoffer

Disse oplysninger vedroerer bl.a.:

a) produktion og produktionskapacitet

b) anvendelse og anvendelsesmaader

c) import og eksport

d) omkostninger, risici og fordele ved menneskelige aktiviteter, der indirekte kan aendre ozonlaget, og virkningerne af allerede trufne eller planlagte lovgivningsmaessige foranstaltninger til kontrol med disse aktiviteter.

6. Juridiske oplysninger

Disse oplysninger vedroerer bl.a.:

a) landenes lovgivning, administrative foranstaltninger og juridiske forskning i tilknytning til beskyttelsen af ozonlaget

b) internationale aftaler, navnlig bilaterale aftaler, der vedroerer beskyttelsen af ozonlaget

c) metoder og betingelser med hensyn til licensudstedelse og eksisterende patenter vedroerende beskyttelse af ozonlaget.

Top