Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21977A0503(01)

Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon - Protokol nr. 1 vedrørende teknisk og finansielt samarbejde - Protokol nr. 2 vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde - Slutakt - Fælleserklæringer - Ensidige erklæringer - Brevvekslinger

OJ L 267, 27.9.1978, p. 2–88 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 012 P. 4 - 90
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 010 P. 107 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 010 P. 107 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 007 P. 4 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 007 P. 4 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; ? 22006A0530(01)

21977A0503(01)

Samarbejdsaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon - Protokol nr. 1 vedrørende teknisk og finansielt samarbejde - Protokol nr. 2 vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde - Slutakt - Fælleserklæringer - Ensidige erklæringer - Brevvekslinger

EF-Tidende nr. L 267 af 27/09/1978 s. 0002 - 0088
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 7 s. 0004
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 7 s. 0004
den græske specialudgave: Kapitel 11 bind 12 s. 0004
den spanske specialudgave: Kapitel 11 bind 10 s. 0107
den portugisiske specialudgave: Kapitel 11 bind 10 s. 0107


++++

SAMARBEJDSAFTALE

mellem Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og republikken Libanon

HANS MAJESTAET BELGIERNES KONGE ,

HENDES MAJESTAET DANMARKS DRONNING ,

PRAESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND ,

PRAESIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK ,

PRAESIDENTEN FOR IRLAND ,

PRAESIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK ,

HANS KONGELIGE HOEJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG ,

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE ,

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND ,

og

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

paa den ene side , og

PRAESIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LIBANON

paa den anden side ,

PRAEAMBEL

SOM OENSKER at vise deres faelles vilje til at fastholde og styrke deres venskabelige forbindelser under overholdelse af principperne i De forenede Nationers Pagt ,

SOM ER BESLUTTEDE paa at indlede et bredt samarbejde , der vil bidrage til Libanons oekonomiske og sociale udvikling og styrke forbindelserne mellem Faellesskabet og Libanon ,

SOM HAR DET FORSAET under hensyntagen til deres respektive udviklingsniveauer at fremme det oekonomiske og handelsmaessige samarbejde mellem Faellesskabet og Libanon og at sikre dette samarbejde et sikkert grundlag i harmoni med deres internationale forpligtelser ,

SOM ER BESLUTTEDE paa at skabe et nyt forbillede for forbindelserne mellem udviklede lande og udviklingslande , der harmoniserer med det internationale samfunds straeben hen imod en mere retfaerdig og bedre afbalanceret oekonomisk orden ,

HAR VEDTAGET at indgaa denne aftale og har med henblik herpaa som befuldmaegtigede udpeget :

HANS MAJESTAET BELGIERNES KONGE :

Joseph VAN DER MEULEN ,

overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer ,

fast repraesentant ved De europaeiske Faellesskaber ;

HENDES MAJESTAET DANMARKS DRONNING

K . B . ANDERSEN ,

udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND :

Klaus von DOHNANYI ,

udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK :

Luc de La BARRE de NANTEUIL ,

ambassadoer for Frankrig ,

fast repraesentant ved De europaeiske Faellesskaber ;

PRAESIDENTEN FOR IRLAND :

Garret FITZGERALD ,

udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK :

Arnaldo FORLANI ,

udenrigsminister ;

HANS KONGELIGE HOEJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG :

Gaston THORN ,

ministerpraesident og udenrigsminister for regeringen for stoerhertugdoemmet Luxembourg ;

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE :

Max van der STOEL ,

udenrigsminister for kongeriget Nederlandene ;

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND :

David OWEN ,

minister for udenrigs - og Commonwealth-anliggender i Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland ;

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER :

David OWEN ,

formand for Raadet for De europaeiske Faellesskaber ,

minister for udenrigs - og Commonwealth-anliggender ;

Claude CHEYSSON ,

medlem af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber ;

PRAESIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LIBANON :

Fouad BOUTROS ,

udenrigsminister ;

Artikel 1

Denne aftale mellem Faellesskabet og Libanon har til formaal at fremme et globalt samarbejde mellem de kontraherende parter med henblik paa at bidrage til Libanons oekonomiske og sociale udvikling og at styrke deres indbyrdes forbindelser . Med henblik herpaa vil der blive vedtaget og ivaerksat bestemmelser og aktioner inden for omraaderne oekonomisk , teknisk og finansielt samarbejde samt samhandel .

AFSNIT I

OEKONOMISK , TEKNISK OG FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 2

Faellesskabet og Libanon indleder et samarbejde , der har til formaal at bidrage til Libanons udvikling gennem en indsats , der supplerer landets egen indsats , samt at styrke de eksisterende oekonomiske forbindelser paa det bredest mulige grundlag og til gensidig fordel for parterne .

Artikel 3

Med henblik paa gennemfoerelsen af det i artikel 2 naevnte samarbejde tages der isaer hensyn til :

- maalsaetningerne for og prioriteringerne i Libanons udviklingsplaner og udviklingsprogrammer ;

- betydningen af at gennemfoere de integrerede aktioner ved en sammenfaldende anvendelse af forskellige interventioner ;

- betydningen af at fremme det regionale samarbejde mellem Libanon og andre stater .

Artikel 4

1 . Samarbejdet mellem Faellesskabet og Libanon har til formaal at fremme bl.a . :

- en deltagelse fra Faellesskabets side i Libanons bestraebelser paa at udvikle produktionen og den oekonomiske infrastruktur med henblik paa en differentiering af strukturen i landets oekonomi . Denne deltagelse skal isaer finde sted inden for rammerne af Libanons industrialisering og moderniseringen af landets landbrugssektor ;

- markedsfoering af og salgsfremmende foranstaltninger for de varer , der udfoeres af Libanon ;

- et industrielt samarbejde , der har til formaal at udvikle Libanons industriproduktion , bl.a . gennem foranstaltninger , som kan :

- fremme en deltagelse fra Faellesskabets side i gennemfoerelsen af Libanons programmer for industriel udvikling ,

- fremme etableringen af kontakter og moeder mellem ansvarlige for industripolitikken , investorer og oekonomiske beslutningstagere i Libanon og i Faellesskabet , saa at der paa industriomraadet kan skabes nye forbindelser , der er i overensstemmelse med aftalens maalsaetninger ,

- lette erhvervelsen af patenter og anden industriel ejendomsret paa gunstige vilkaar gennem finansiering i overensstemmelse med protokol nr . 1 og/eller gennem andre egnede ordninger med virksomheder og institutioner inden for Faellesskabet ,

- muliggoere fjernelsen af andre hindringer end hindringer af toldmaessig eller kontingentmaessig art , som kan haemme adgangen til de respektive markeder ;

- et samarbejde inden for omraaderne videnskab , teknologi samt miljoebeskyttelse ;

- deltagelse af Faellesskabets virksomheder i programmerne for forskning , produktion og forarbejdning af Libanons ressourcer og i alle former for aktivitet , som kan sikre en bedre udnyttelse af disse ressourcer paa stedet , samt tilfredstillende gennemfoerelse af samarbejds - og investeringskontrakter , der er afsluttet med henblik herpaa mellem de respektive virksomheder ;

- samarbejde inden for fiskerisektoren ;

- tilskyndelse til private investeringer , som er i parternes gensidige interesse ;

- gensidig oplysning om den oekonomiske og finansielle situation samt aendringer heri , i det omfang det er noedvendigt for , at aftalen kan virke tilfredsstillende .

2 . De kontraherende parter kan fastsaette andre omraader , inden for hvilke samarbejdet kan finde sted .

Artikel 5

1 . Med henblik paa gennemfoerelsen af de i aftalen anfoerte maalsaetninger fastlaegger Samarbejdsraadet periodisk de generelle retningslinjer for samarbejdet .

2 . Samarbejdsraadet har til opgave at finde frem til de midler og metoder , som goer det muligt at ivaerksaette samarbejdet inden for de i artikel 4 anfoerte omraader . Med henblik herpaa er det bemyndiget til at traeffe beslutninger .

Artikel 6

Paa de vilkaar , som er angivet i protokol nr . 1 vedroerende teknisk og finansielt samarbejde , og under hensyntagen til mulighederne i et trekantssamarbejde deltager Faellesskabet i finansieringen af foranstaltninger , som kan fremme Libanons udvikling .

Artikel 7

De kontraherende parter fremmer en tilfredsstillende gennemfoerelse af de samarbejds - og investeringskontrakter , som er af gensidig interesse , og som ligger inden for aftalens rammer .

AFSNIT II

SAMHANDEL

Artikel 8

Paa handelsomraadet har denne aftale til formaal at fremme samhandelen mellem de kontraherende parter under hensyntagen til deres respektive udviklingsniveauer og til noedvendigheden af at sikre en bedre balance i deres samhandel med henblik paa at foroege vaekstraten for Libanons handel og forbedre de vilkaar , hvorpaa landets varer kan faa adgang til Faellesskabets marked .

A . Industriprodukter

Artikel 9

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 12 , 13 og 15 afskaffes fra aftalens ikrafttraedelsesdato den told og de afgifter med tilsvarende virkning , der finder anvendelse ved indfoersel i Faellesskabet af varer med oprindelse i Libanon bortset fra dem , der er opregnet i bilag II til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , og dem der er anfoert i bilag A .

Artikel 10

1 . Ved told , som omfatter et beskyttelseselement og et fiskalt element , finder artikel 9 anvendelse paa beskyttelseselementet .

2 . Det forenede Kongerige erstatter finanstold og det fiskale element af en saadan told med en intern afgift i overensstemmelse med artikel 38 i akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne af 22 . januar 1972 .

Artikel 11

Kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkninger ved indfoersel i Faellesskabet af varer med oprindelse i Libanon bortset fra dem , der er opregnet i bilag II til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , afskaffes fra aftalens ikrafttraedelsesdato .

Artikel 12

De foranstaltninger , der er naevnt i artikel 1 i protokol nr . 7 til den i artikel 10 omhandlede akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne om import af motorkoeretoejer og samleindustri for motorkoeretoejer i Irland , finder anvendelse over for Libanon .

Artikel 13

1 . Indfoerselen af de nedenfor anfoerte varer undergives aarlige lofter , ud over hvilke den told , der faktisk finder anvendelse over for tredjelande , kan genindfoeres i henhold til stk . 2 til 6 . De lofter , der er fastsat for aftalens ikrafttraedelsesaar , er angivet ud for hver enkelt vare .

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Lofter ( tons ) *

31.03 * Phosporholdige goedningsstoffer , mineralske eller kemiske * 15 000 *

55.09 * Andre vaevede stoffer af bomuld * 200 *

2 . Fra det foelgende aar forhoejes de i stk . 1 anfoerte lofter aarligt med 5 % .

3 . For varer henhoerende under pos . 28.40 B II ( phosphater , herunder polyphosphater bortset fra ammoniumphosphater ) , pos . 42.02 ( rejseartikler ( f.eks . kufferter , hatteaesker , vadsaekke og rygsaekke ) , indkoebstasker , haandtasker , dokumentmapper , tegneboeger , punge , toiletetuier , vaerktoejsetuier , tobakspunge samt foderaler , etuier og aesker ( til f.eks . vaaben , musikinstrumenter , kikkerter , smykker , flasker , flipper , fodtoej eller boerster ) og lignende beholdere af laeder , kunstlaeder , vulcanfiber , plader og folier af plast , pap eller tekstilstof ) , pos . 55.05 ( garn af bomuld , ikke i detailsalgsoplaegninger ) og kapitel 76 ( aluminium ) i den faelles toldtarif forbeholder Faellesskabet sig mulighed for at indfoere lofter .

4 . Saasnart det loft , som er fastsat for indfoerselen af en vare henhoerende under denne artikel , er naaet , kan opkraevningen af den told , der faktisk finder anvendelse over for tredjelande , genindfoeres ved indfoersel af de paagaeldende varer indtil udgangen af kalenderaaret .

5 . Naar indfoerslerne i Faellesskabet af en vare , der er undergivet lofter , har naaet 75 % af den fastsatte stoerrelse , giver Faellesskabet Samarbejdsraadet meddelelse herom .

6 . De i denne artikel fastsatte lofter ophaeves senest den 31 . december 1979 .

Artikel 14

1 . Faellesskabet forbeholder sig ret til at aendre ordningen for mineralolieprodukter henhoerende under pos . 27.10 , 27.11 A og B I , 27.12 , 27.13 B og 27.14 i den faelles toldtarif :

- naar der vedtages en faelles definition af mineralolieprodukters oprindelse ;

- naar der traeffes afgoerelser inden for rammerne af den faelles handelspolitik ;

- eller naar der udformes en faelles energipolitik .

2 . I saa fald sikre Faellesskabet indfoerslerne af disse varer fordele af tilsvarende omfang som dem , der er fastsat i denne aftale .

Med henblik paa anvendelsen af dette stykke vil der paa den anden parts anmodning finde samraad sted i Samarbejdsraadet .

3 . Med forbehold af stk . 1 beroerer denne aftale ikke de ikke-toldmaessige bestemmelser , der finder anvendelse ved indfoerselen af mineralolieprodukter .

Artikel 15

For varer , der er fremstillet af landbrugsprodukter , og som er anfoert i bilag B , finder de i artikel 9 naevnte nedsaettelser anvendelse paa det faste element i den afgift , der paalaegges disse varer ved indfoersel i Faellesskabet .

B . Landbrugsprodukter

Artikel 16

1 . For de nedenfor anfoerte varer med oprindelse i Libanon nedsaettes tolden ved indfoersel i Faellesskabet i det for hver enkelt vare anfoerte forhold .

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Nedsaettelsessats i % *

05.04 * Tarme , blaerer og maver , hele eller stykker deraf , af andre dyr end fisk * 80 *

07.01 * Groentsager , friske eller koelede : * *

* ex H . Skalotteloeg , hvidloeg og andre spiseloeg : * *

* - spiseloeg ( bortset fra skalotteloeg og hvidloeg ) i perioden 1 . februar - 30 . april * 50 *

* - hvidloeg , i perioden 1 . februar - 31 . maj * 50 *

* ex S . Soed peber : * *

* - i perioden 15 . november - 30 . april * 40 *

07.05 * Baelgfrugter , udbaelgede og toerrede , ogsaa afskallede eller flaekkede : * *

* B . I andre tilfaelde ( end til udsaed ) * 80 *

08.01 * Dadler , bananer , ananas , advokatpaerer , mangoboenner , guavabaer , mangostaner samt kokosnoedder , paranoedder , akajounoedder , friske eller toerrede ogsaa afskallede : * *

* ex A . Dadler : * *

* - toerrede * 80 *

* H . Andre varer ( Mangoboenner , mangostaner og guavabaer ) * 40 *

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Nedsaettelsessats i % *

08.02 * Citrusfrugter , friske eller toerrede : * *

* ex A . Appelsiner og pomeranser : * *

* - friske * 60 *

* ex B . Mandariner ( herunder tangeriner og satsumas ) ; clementiner , wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter : * *

* - friske * 60 *

* ex C . Citroner : * *

* - friske * 40 *

* D . Grapefrugter * 80 *

* ex E . Andre varer : * *

* - limetter * 80 *

08.04 * Druer , friske eller toerrede : * *

* A . Friske druer : * *

* I . Til spisebrug : * *

* ex a ) I perioden 1 . november - 14 . juli : * *

* - i perioden 1 . december - 30 . april * 60 *

08.05 * Noedder , der ikke henhoerer under pos . 08.01 , friske eller toerrede , ogsaa afskallede : * *

* B . Valnoedder * 50 *

* D . Pistachenoedder * 50 *

ex 08.09 * Andre frugter , friske : * *

* - vandmeloner i perioden 1 . april - 15 . juni * 50 *

08.12 * Frugter , toerrede , der ikke henhoerer under pos . 08.01 , 08.02 , 08.03 , 08.04 eller 08.05 : * *

* E . Melontraesfrugter ( papaya ) * 50 *

09.09 * Anis , stjerneanis , fennikel , koriander , spisekommen , kommen og enebaer * 80 *

12.03 * Froe , frugter og sporer til udsaed : * *

* E . Andre varer ( a ) * 50 *

12.07 * Planter og plantedele ( herunder froe og frugter ) , som hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer , pharmaceutiske produkter , insektbekaempelsesmidler , afsvampningsmidler , o.lign . , friske eller toerrede , hele , snittede , knuste , formalede eller pulveriserede : * *

* A . Pyrethrum ( blomster , blade , stilke , bark og roedder ) * 80 *

* B . Lakridsrod * 80 *

* C . Tonkaboenner * 80 *

* ex D . Andre varer : * *

* - kamille , mynte , kinabark , kvassia ( ved og bark ) , kalabarboenner , kubeber , kokablade , andre traeagtige planter og plantedele , roedder og bark ; mos , lav og alger * 80 *

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Nedsaettelsessats i % *

12.08 * Johannesbroed , frisk eller toerret , knust eller formalet ; frugtkerner og andre vegetabilske produkter , som hovedsagelig anvendes til menneskefoede , for saa vidt ikke andetsteds tariferet * 80 *

20.01 * Groentsager og frugter , tilberedt eller konserveret i eddike eller eddikesyre , ogsaa med tilsaetning af sukker , salt , krydderier og sennep : * *

* A . Mangochutney * 80 *

2 . For saa vidt angaar friske citroner henhoerende under pos . 08.02 ex C i den faelles toldtarif finder stk . 1 anvendelse paa betingelse af , at priserne paa de til Faellesskabets interne marked fra Libanon indfoerte citroner efter fortoldning og fradrag af importafgifter bortset fra told er hoejere end eller lig med referenceprisen forhoejet med incidensen paa denne referencepris af den told , der faktisk finder anvendelse over for tredjelande , samt med et fast beloeb paa 1,20 regningsenheder pr . 100 kg .

3 . De i stk . 2 naevnte importafgifter bortset fra told er de afgifter , der er fastsat til beregning af de indgangspriser , som er omhandlet i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 om den faelles markedsordning for frugt og groensager .

For saa vidt angaar fradraget af de i stk . 2 naevnte importafgifter bortset fra told forbeholder Faellesskabet sig dog adgang til alt efter oprindelsen at beregne det beloeb , der skal fradrages , paa en saadan maade , at de ulemper , der eventuelt maatte foelge af disse afgifters incidens paa indgangspriserne , undgaas .

Artikel 23 til 28 i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 er fortsat gaeldende .

4 . Indtil den 1 . januar 1978 og uanset stk . 1 kan Danmark , Irland og Det forenede Kongerige ved indfoersel af appelsiner og prommeranser , friske henhoerende under pos . 08.02 ex A i den faelles toldtarif og af mandariner ( herunder tangeriner og satsumas ) , clementiner og wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter , friske , henhoerende under pos . 08.02 ex B i den faelles toldtarif , anvende toldsatser , som ikke maa vaere lavere end dem , der er anfoert i bilag C .

Artikel 17

For de nedenfor omhandlede varer med oprindelse i Libanon gaelder ved indfoersel i Faellesskabet de i det foelgende anfoerte toldsatser :

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse * Toldsatser *

07.04 * Groentsager , toerrede , ogsaa snittede , knuste eller pulveriserede , men ikke yderligere tilberedte : * *

* A . Spiseloeg ( bortset fra skalotteloeg og hvidloeg ) * 15 % *

* ex B . Andre varer : * *

* - hvidloeg * 14 % *

Artikel 18

1 . Paa betingelse af , at Libanon anvender en saerlig afgift ved udfoersel af olivenolie , som ikke er raffineret , henhoerende under pos . 15.07 A II i den faelles toldtarif , og at denne saerlige afgift laegges til importprisen , traeffer Faellesskabet de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at :

a ) den afgift , der anvendes ved indfoersel i Faellesskabet af den naevnte olie , udelukkende fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra dette land til Faellesskabet , udregnes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning nr . 136/66/EOEF om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer og finder anvendelse ved indfoersel , men med fradrag af 0,5 regningsenheder pr . 100 kg ;

b ) det afgiftsbeloeb , der fremkommer efter udregningen ifoelge litra a ) , nedsaettes med et beloeb , der er lig med den betalte saerlige afgift , dog hoejst 4 regningsenheder pr . 100 kg .

2 . Saafremt Libanon ikke anvender den i stk . 1 naevnte afgift , traeffer Faellesskabet de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at den afgift , der anvendes ved indfoersel i Faellesskabet af olivenolie , som ikke er raffineret , henhoerende under pos . 15.07 A II i den faelles toldtarif , udregnes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning nr . 136/66/EOEF om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer og finder anvendelse ved indfoersel , men med fradrag af 0,5 regningsenheder pr . 100 kg .

3 . Begge kontraherende parter traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at stykke 1 finder anvendelse , og meddeler i tilfaelde af vanskeligheder og paa den anden parts anmodning de oplysninger , der er noedvendige for at ordningen kan virke tilfredsstillende .

4 . Paa anmodning af en af de kontraherende parter finder der i Samarbejdsraadet samraad sted vedroerende den i denne artikel fastsatte ordnings funktion .

Artikel 19

1 . De i artikel 16 fastsatte nedsaettelsessatser finder anvendelse paa den told , der faktisk anvendes over for tredjelande .

2 . Den told , der foelger af nedsaettelser foretaget af Danmark , Irland og Det forenede Kongerige , kan dog i intet tilfaelde vaere lavere end den told , disse lande anvender over for Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning .

3 . Uanset stk . 1 kan Danmark , Irland og Det forenede Kongerige saafremt anvendelsen af dette stykke kunne foere til , at bevaegelser i toldsatserne midlertidigt ikke gaar i retning at tilnaermelsen til den endelige toldsats , opretholde deres toldsatser indtil det tidspunkt , hvor disse satser naas ved en senere tilnaermelse eller , i givet fald , anvende den toldsats , der foelger af en senere tilnaermelse , saa snart en bevaegelse i toldsatserne naar eller overstiger dette niveau .

4 . Den nedsatte told , beregnet i overensstemmelse med artikel 16 , finder anvendelse med afrunding til foerste decimal .

Med forbehold af den anvendelse , Faellesskabet maatte goere af artikel 39 , stk . 5 , i den i artikel 10 omhandlede akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne , finder den nedsatte told dog anvendelse med afrunding til fjerde decimal for saa vidt angaar den specifikke told eller den specifikke del af den sammensatte told i Irlands og Det forenede Kongeriges toldtariffer .

Artikel 20

1 . Saafremt der indfoeres saerlige bestemmelser som foelge af ivaerksaettelse af Faellesskabets landbrugspolitik eller som foelge af aendring i de gaeldende bestemmelser , eller saafremt der sker aendring eller udvikling af bestemmelserne vedroerende ivaerksaettelsen af landbrugspolitikken , kan Faellesskabet for de deraf omfattede varer foretage en aendring af den i denne aftale fastsatte ordning .

I disse tilfaelde tager Faellesskabet paa passende maade hensyn til Libanons interesser .

2 . Saafremt Faellesskabet i medfoer af stk . 1 aendrer den i denne aftale fastsatte ordning for saa vidt angaar varer henhoerende under bilag II til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , indroemmer det for indfoerslerne af varer med oprindelse i Libanon en begunstigelse svarende til den , der er fastsat i denne aftale .

3 . Der kan i Samarbejdsraadet finde samraad sted vedroerende anvendelsen af denne artikel .

C . Faelles bestemmelser

Artikel 21

1 . De i denne aftale omhandlede varer med oprindelse i Libanon kan ved indfoersel i Faellesskabet ikke indroemmes behandling , der er mere gunstig end den behandling , medlemsstaterne indroemmer hinanden indbyrdes .

2 . Ved anvendelsen af stk . 1 tages der ikke hensyn til den told og de afgifter med tilsvarende virkning , der foelger af anvendelsen af artikel 32 , 36 og 59 i den i artikel 10 omhandlede akt vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne .

Artikel 22

1 . Med forbehold af de saerlige bestemmelser for graensehandel indroemmer Libanon inden for samhandelen Faellesskabet en behandling , der er mindst lige saa gunstig som behandlingen af den mest begunstigede nation .

2 . Stk . 1 finder ikke anvendelse i tilfaelde af opretholdelse eller oprettelse af toldunioner eller frihandelsomraader .

3 . Desuden kan Libanon fravige bestemmelserne i stk . 1 i tilfaelde af , at der vedtages foranstaltninger med henblik paa en regional oekonomisk integration eller til fordel for udviklingslandene . Faellesskabet underrettes om saadanne foranstaltninger .

Artikel 23

1 . Ved undertegnelsen af denne aftale giver de kontraherende parter hinanden meddelelse om bestemmelserne vedroerende den samhandelsordning , de anvender .

2 . Libanon har ret til i sin samhandelsordning over for Faellesskabet af indfoere nye toldsatser og afgifter med tilsvarende virkning eller nye kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning og til at forhoeje eller skaerpe toldsatser og afgifter eller kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning anvendt paa varer med oprindelse i eller udfoert til Faellesskabet , saafremt disse foranstaltninger er noedvendige af hensyn til landets industrialisering og udvikling . Faellesskabet underrettes om saadanne foranstaltninger .

Med henblik paa anvendelsen af disse foranstaltninger finder der paa anmodning af den anden kontraherende part samraad sted i Samarbejdsraadet .

Artikel 24

Saafremt Libanon for en given vare anvender kvantitative restriktioner i form af kontingenter eller valutatildelinger i overensstemmelse med landets egen lovgivning , behandler det Faellesskabet som en helhed .

Artikel 25

Ved de i aftalens artikel 44 fastsatte undersoegelser soeger de kontraherende parter at finde yderligere muligheder for at fjerne hindringerne for samhandelen samtidig med , at der tages hensyn til de bydende krav , som Libanons udvikling stiller .

Artikel 26

Oprindelsesreglerne med henblik paa anvendelsen af dette afsnit er fastsat i protokol nr . 2 .

Artikel 27

Saafremt der sker aendringer i nomenklaturen i de kontraherende parters toldtariffer for de varers vedkommende , der omfattes af aftalen , kan Samarbejdsraadet tilpasse toldnomenklaturen for disse varer til de paagaeldende aendringer .

Artikel 28

De kontraherende parter afholder sig fra enhver foranstaltning eller praksis af intern fiskal art , som direkte eller indirekte foerer til forskelsbehandling af varer fra den ene kontraherende part og lignende varer med oprindelse paa den anden kontraherende parts omraade .

Varer , der udfoeres til en kontraherende parts omraade , kan ikke nyde fordel af interne afgiftsgodtgoerelser , som er hoejere end de afgifter , der direkte eller indirekte er paalagt dem .

Artikel 29

Betalinger i forbindelse med vareomsaetning , der gennemfoeres under overholdelse af valutabestemmelserne og bestemmelserne for udenrigshandelen , samt overfoersel af saadanne betalinger til den medlemsstat inden for Faellesskabet , hvor kreditor har bopael , eller til Libanon er fritaget for enhver restriktion .

Artikel 30

Aftalen er ikke til hinder for saadanne forbud eller restriktioner vedroerende indfoersel , udfoersel eller transit , som er begrundet i hensynet til den offentlige saedelighed , orden og sikkerhed , beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed , beskyttelse af planter , beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk , historisk eller arkaeologisk vaerdi , eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret og heller ikke for bestemmelser vedroerende guld og soelv . Disse forbud eller restriktioner maa dog hverken udgoere et middel til vilkaarlig forskelsbehandling eller vaere en skjult restriktion i samhandelen mellem de kontraherende parter .

Artikel 31

1 . Saafremt en af de kontraherende parter konstaterer , at der finder dumping sted i samhandelen med den anden kontraherende part , kan den traeffe passende foranstaltninger mod saadan praksis i overensstemmelse med overenskomsten om anvendelsen af artikel VI i Den almindelige overenskomst om Told og Udenrigshandel , paa de betingelser og efter de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 33 .

2 . I tilfaelde af foranstaltninger rettet mod praemier og stoette forpligter de kontraherende parter sig til at overholde bestemmelserne i artikel VI i Den almindelige overenskomst om Told og Udenrigshandel .

Artikel 32

I tilfaelde af alvorlige forstyrrelser inden for en oekonomisk sektor eller vanskeligheder , der kan komme til udtryk ved en alvorlig aendring af den oekonomiske situation i en bestemt region , kan den paagaeldende kontraherende part traeffe de noedvendige beskyttelsesforanstaltninger paa de betingelser og efter de fremgangsmaader , der er fastsat i artikel 33 .

Artikel 33

1 . Saafremt en kontraherende part undergiver den indfoersel af varer , der vil kunne medfoere de vanskeligheder , hvortil der henvises i artikel 32 , en administrativ procedure med henblik paa hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsmoenstrene , underretter den den anden kontraherende part herom .

2 . I de i artikel 31 og 32 naevnte tilfaelde giver den paagaeldende kontraherende part , inden den traeffer de deri omhandlede foranstaltninger , eller hurtigst muligt i de tilfaelde , der omfattes af stk . 3 , litra b ) , Samarbejdsraadet alle oplysninger , der er noedvendige for en indgaaende undersoegelse af situationen , med henblik paa at naa frem til en loesning , der kan godkendes af de kontraherende parter .

De foranstaltninger , der medfoerer faerrest forstyrrelser i aftalens gennemfoerelse , skal foretraekkes . Disse foranstaltninger maa ikke gaa ud over , hvad der er absolut noedvendigt for at afhjaelpe de vanskeligheder , der har vist sig .

Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks til Samarbejdsraadet og skal dér goeres til genstand for regelmaessige droeftelser , navnlig med henblik paa deres ophaevelse saa snart omstaendighederne tillader det .

3 . For anvendelsen af stk . 2 gaelder foelgende bestemmelser :

a ) for saa vidt angaar artikel 31 og 32 skal der finde et samraad sted i Samarbejdsraadet , inden den paagaeldende kontraherende part traeffer passende foranstaltninger ;

b ) naar ekstraordinaere omstaendigheder , der noedvendiggoer et oejeblikkeligt indgreb , udelukker en forudgaaende undersoegelse , kan den paagaeldende kontraherende part , i de i artikel 31 og 32 omhandlede situationer , omgaaende indfoere de forebyggende foranstaltninger , der er strengt noedvendige for at afhjaelpe situationen .

Artikel 34

I tilfaelde af alvorlige betalingsbalancevanskeligheder eller alvorlig trussel herom i en eller flere af Faellesskabets medlemsstater eller i Libanon kan den paagaeldende kontraherende part traeffe de noedvendige beskyttelsesforanstaltninger . De foranstaltninger , der medfoerer faerrest forstyrrelser i aftalens gennemfoerelse , skal foretraekkes . Disse meddeles straks til den anden kontraherende part og goeres til genstand for regelmaessige droeftelser i Samarbejdsraadet , navnlig med henblik paa deres ophaevelse saa snart omstaendighederne tillader det .

AFSNIT III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35

1 . Der oprettes et samarbejdsraad , som har befoejelser til at traeffe beslutninger med henblik paa virkeliggoerelsen af de i aftalen opstillede maal , samt i de deri anfoerte tilfaelde .

De trufne beslutninger er bindende for de kontraherende parter , der skal traeffe de noedvendige foranstaltninger for gennemfoerelsen af beslutningerne .

2 . Samarbejdsraadet kan ligeledes fremsaette de resolutioner , henstillinger eller udtalelser , som det maatte finde formaalstjenlige for gennemfoerelsen af de faelles maalsaetninger , og for at sikre , at aftalen virker paa bedste maade .

3 . Samarbejdsraadet vedtager selv sin forretningsorden .

Artikel 36

1 . Samarbejdsraadet sammensaettes af repraesentanter for Faellesskabet og dets medlemsstater paa den ene side og repraesentanter for Libanon paa den anden side .

2 . Samarbejdsraadet afgiver udtalelse i indbyrdes forstaaelse mellem Faellesskabet og Libanon .

Artikel 37

1 . Formandskabet i Samarbejdsraadet varetages paa skift af de kontraherende parter i henhold til naermere bestemmelser , der fastsaettes i forretningsordenen .

2 . Samarbejdsraadet samles en gang om aaret paa formandens initiativ .

Samarbejdsraadet traeder desuden sammen , hver gang saerlige omstaendigheder kraever det , paa begaering af en af de kontraherende parter og paa betingelser , som fastsaettes i forretningsordenen .

Artikel 38

1 . Samarbejdsraadet kan traeffe afgoerelse om nedsaettelse af et hvilket som helst udvalg til at bistaa sig i udoevelsen af sine funktioner .

2 . Samarbejdsraadet fastsaetter i sin forretningsorden disse udvalgs sammensaetning , opgave og funktion .

Artikel 39

Samarbejdsraadet traeffer enhver foranstaltning , som kan lette samarbejdet og de noedvendige kontakter mellem Europa-Parlamentet og repraesentanterne for Libanons Folkeforsamling .

Artikel 40

Hver kontraherende part meddeler paa begaering af den anden part enhver hensigtsmaessig oplysning vedroerende de aftaler , den maatte indgaa , saafremt disse indeholder told - eller handelsmaessige bestemmelser , samt om de aendringer , den foretager i sin toldtarif eller i bestemmelserne vedroerende sin udenrigshandel .

Saafremt disse aendringer eller aftaler har direkte og saerlig indvirkning paa aftalens funktion , skal der i Samarbejdsraadet paa begaering af den anden part finde passende samraad sted med henblik paa at tilgodese de kontraherende parters interesser .

Artikel 41

1 . De kontraherende parter traeffer alle almindelige eller saerlige foranstaltninger , som er egnede til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser , der foelger af aftalen . De drager omsorg for virkeliggoerelsen af aftalens maalsaetninger .

2 . Saafremt en kontraherende part finder , at den anden kontraherende part har tilsidesat en forpligtelse i henhold til aftalen , kan den traeffe passende foranstaltninger . Den kontraherende part meddeler forud Samarbejdsraadet alle noedvendige oplysninger for at muliggoere en grundig undersoegelse af situationen med henblik paa at naa frem til en loesning , der kan godkendes af de kontraherende parter .

De foranstaltninger , der medfoerer faerrest forstyrrelser i aftalens funktion , skal foretraekkes . Disse foranstaltninger meddeles straks til Samarbejdsraadet og vil dér paa anmodning af den anden kontraherende part blive genstand for samraad .

Artikel 42

Ingen bestemmelse i aftalen forhindrer en kontraherende part i at traeffe foranstaltninger , som :

a ) den finder noedvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger , der kan skade dens vaesentlige sikkerhedsinteresser ;

b ) vedroerer handel med vaaben , ammunition og krigsmateriel eller forskning , udvikling og produktion , der er uundvaerlig i forsvarsoejemed , saafremt disse foranstaltninger ikke aendrer konkurrencevilkaarene for de varer , der ikke er beregnet til specifikt militaere formaal ;

c ) den anser for vaesentlige for sin sikkerhed i tilfaelde af krig eller alvorlig international spaending .

Artikel 43

Inden for de omraader , der omfattes af aftalen :

- maa den ordning , der anvendes af Libanon over for Faellesskabet , ikke foere til nogen form for forskelsbehandling af medlemsstaterne , deres statsborgere eller deres selskaber ;

- maa den ordning , der anvendes af Faellesskabet over for Libanon ikke foere til nogen form for forskelsbehandling af libanesiske statsborgere eller selskaber .

Artikel 44

De kontraherende parter undersoeger i henhold til den fremgangsmaade , der er fastlagt for forhandlingerne om selve aftalen , foerste gang fra begyndelsen af 1979 og derefter fra begyndelsen af 1984 , resultaterne af aftalen samt de eventuelle forbedringer , der fra den 1 . januar 1980 og den 1 . januar 1985 kan foretages af parterne paa grundlag af den erfaring , der er opnaaet under aftalens anvendelse , og de i aftalen fastlagte maalsaetninger .

Artikel 45

Protokol nr . 1 og 2 samt bilag A , B og C udgoer en integrerende del af aftalen . Erklaeringerne og brevvekslingerne er anfoert i slutakten , som udgoer en integrerende del af aftalen .

Artikel 46

Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved meddelelse herom til den anden kontraherende part . Aftalen saettes ud af kraft tolv maaneder efter datoen for denne meddelelse .

Artikel 47

Denne aftale gaelder paa den ene side i de omraader , hvor traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab finder anvendelse paa de i traktaten fastsatte betingelser , og paa den anden side paa republikken Libanons omraade .

Artikel 48

Denne aftale er udfaerdiget i to eksemplarer paa dansk , engelsk , fransk , italiensk , nederlandsk , tysk og arabisk , idet hver af disse tekster har samme gyldighed .

Artikel 49

Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i henhold til deres egne fremgangsmaader herfor .

Denne aftale traeder i kraft den foerste dag i den anden maaned efter meddelelsen om , at de i stk . 1 omhandlede fremgangsmaader er gennemfoert .

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt .

In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signature au bas du présent accord .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo .

Ten blike waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld .

*...

Udfaerdiget i Bruxelles , den tredje maj nitten hundrede og syvoghalvfjerds .

Geschehen zu Bruessel am dritten Mai neunzehnhundertsiebenundsiebzig .

Done at Brussels on the third day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-seven .

Fait à Bruxelles , le trois mai mil neuf cent soixantedix-sept .

Fatto a Bruxelles , addi' tre maggio millenovecentosettantasette .

Gedaan te Brussel , de derde mei negentienhonderdzevenenzeventig .

*...

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità Europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

( a ) Denne indroemmelse omfatter udelukkende froe , som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne vedroerende handel med froe og planter .

BILAG A

vedroerende de i artikel 9 omhandlede varer , der ikke omfattes af ordningen i aftalen

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

17.02 * Andet sukker ; sirup og andre sukkeroploesninger ; kunsthonning , ogsaa blandet med naturlig honning ; karamel : *

* A . Lactose , lactosesirup og andre lactoseoploesninger : *

* I . Af en renhedsgrad i toer tilstand paa 99 vaegtprocent og derover *

* B . Glucose , glucosesirup og andre glucoseoploesninger : *

* I . Af en renhedsgrad i toer tilstand paa 99 vaegtprocent og derover *

22.03 * Oel *

22.06 * Vermouth og anden vin af friske druer , tilsat aromastoffer *

22.09 * Ethanol ( ethylalkohol ) , ikke denatureret , med et alkoholindhold paa under 80 rumfangsprocent ; akvavit , likoer og andre alkoholholdige drikkevarer ; sammensatte alkoholholdige tilberedninger ( saakaldte koncentrerede ekstrakter ) til fremstilling af drikkevarer : *

* B . Sammensatte alkoholholdige tilberedninger ( saakaldte koncentrerede ekstrakter ) *

* C . Alkoholholdige drikkevarer *

35.01 * Casein , caseinater og andre caseinderivater ; caseinlim : *

* A . Casein *

* C . Andre varer *

35.02 * Albumin , albuminater og andre albuminderivater : *

* A . Albumin : *

* II . I andre tilfaelde : *

* a ) AEgalbumin og maelkealbumin *

BILAG B

vedroerende de i artikel 15 omhandlede varer

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

ex 17.04 * Sukkervarer uden indhold af kakao , undtagen lakridssaft , der indeholder over 10 vaegtprocent saccharose , uden tilsaetning af andre stoffer *

18.06 * Chokolade og chokoladevarer samt andre naeringsmidler med indhold af kakao *

19.01 * Maltekstrakt *

19.02 * Naeringsmidler til boern , til diaetetisk brug eller til madlavning , fremstillet af mel , stivelse eller maltekstrakt , ogsaa med indhold af kakao , naar dette udgoer mindre end 50 vaegtprocent *

19.03 * Makaroni , spaghetti og lignende varer *

19.04 * Gryn og flager , fremstillet af sagostivelse , maniokstivelse , kartoffelstivelse eller anden stivelse *

19.05 * Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter ( f.eks . puffed rice , corn flakes o.lign . ) *

19.06 * Kirkeoblater , oblatkapsler til laegemidler , segloblater og lignende varer af mel eller stivelse *

19.07 * Broed , beskoejter og lignende simpelt bagvaerk , uden tilsaetning af sukker , honning , aeg , fedtstoffer , ost eller frugt *

19.08 * Kiks , kager og andet finere bagvaerk , ogsaa med indhold af kakao ( uanset maengden ) *

ex 21.01 * Braendt cikorie og andre braendte kaffeerstatninger samt ekstrakter deraf : *

* - undtagen braendt cikorie og ekstrakter deraf *

21.06 * Gaer ( herunder toerret gaer ) ; tilberedte bagepulvere : *

* A . Levende gaer : *

* II . Bagegaer *

ex 21.07 * Tilberedte naeringsmidler , ikke andetsteds tariferet , med indhold af sukker , maelkeprodukter , korn eller produkter fremstillet af korn ( 1 ) *

ex 22.02 * Limonader ogsaa kulsyreholdige , og andre ikke alkoholholdige drikkevarer , undtagen frugt - og groentsagsafter henhoerende under pos . 20.07 : *

* - med indhold af maelk eller maelkefedt *

29.04 * Acycliske alkoholer samt halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosoderivater deraf : *

* C . Polyvalente alkoholer : *

* II . Mannitol *

* III . Sorbitol *

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

35.05 * Dekstrin og dekstrinlim ; oploeselig stivelse og braendt stivelse ; stivelsesklister *

38.12 * Tilberedte glitte - , appretur - og bejdsemidler af den art , der anvendes i tekstil - , papir - eller laederindustrien eller i naerstaaende industrier : *

* A . Tilberedte glitte - og appreturmidler : *

* I . Fremstillet paa basis af stivelse eller stivelsesprodukter *

38.19 * Produkter og restprodukter fra kemiske og naerstaaende industrier ( herunder blandinger af naturprodukter ) , ikke andetsteds tariferet : *

* T . Sorbitol , undtagen sorbitol henhoerende under pos . 29.04 C III *

( 1 ) Varebeskrivelsen omfatter kun varer som ved indfoerselen i Faellesskabet er paalagt en afgift , fastsat i den faelles toldtarif og sammensat af en vaerditold , som udgoer denne afgifts faste element , og et variabelt element .

BILAG C

Laveste toldsatser , som kan finde anvendelse i henhold til artikel 16 , stk . 4

I . DANMARK

Position i den danske toldtarif * Varebeskrivelse * Toldsatser *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Citrusfrugter , friske eller toerrede : * *

* A . Appelsiner og pomeranser : * *

* I . Appelsiner , friske : * *

* a ) I perioden 1 . april - 30 . april * 2,6 % *

* b ) I perioden 1 . maj - 15 . maj * 1,2 % *

* c ) I perioden 16 . maj - 15 . oktober * 0,8 % *

* d ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts * 4 % *

* II . Andre varer : * *

* ex a ) I perioden 1 . april - 15 . oktober : * *

* - friske * 3 % *

* ex b ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts : * *

* - friske * 4 % *

* ex B . Mandariner ( herunder tangeriner og satsumas ) clementiner , wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter : * *

* - friske * 4 % *

II . IRLAND

Position i den irske toldtarif * Varebeskrivelse * Toldsatser *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Citrusfrugter , friske eller toerrede : *

* A . Appelsiner og pomeranser : * *

* I . Appelsiner , friske : * *

* a ) I perioden 1 . april - 30 . april * 2,6 % *

* b ) I perioden 1 . maj - 15 . maj * 1,2 % *

* c ) I perioden 16 . maj - 15 . oktober * 0,8 % *

* d ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts * 4 % *

* II . Andre varer : * *

* a ) I perioden 1 . april - 15 . oktober : * *

* 1 . Friske * 3 % *

* b ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts : * *

* 1 . Friske * 4 % *

* B . Mandariner ( herunder tangeriner og satsumas ) ; clementiner , wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter : * *

* I . Friske * 4 % *

III . DET FORENEDE KONGERIGE

Position i Det forenede Kongeriges toldtarif * Varebeskrivelse * Toldsatser *

1 * 2 * 3 *

08.02 * Citrusfrugter , friske eller toerrede : * *

* A . Appelsiner og pomeranser : * *

* I . Appelsiner , friske : * *

* a ) I perioden 1 . april - 30 . april * 2,6 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* b ) I perioden 1 . maj - 15 . maj * 1,2 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* c ) I perioden 16 . maj - 15 . oktober * 0,8 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* d ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts : * *

* 1 . I perioden 16 . oktober - 30 . november * 4 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* 2 . I perioden 1 . december - 31 . marts * 4,4 % *

* II . Andre varer : * *

* a ) I perioden 1 . april - 15 . oktober : * *

* 1 . Friske * 3 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* b ) I perioden 16 . oktober - 31 . marts : * *

* 1 . Friske : * *

* aa ) I perioden 16 . oktober - 30 . november * 4 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* bb ) I perioden 1 . december - 31 . marts * 4,4 % *

* B . Mandariner ( herunder tangeriner og satsumas ) ; clementiner , wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter : * *

* I . Friske : * *

* a ) I perioden 1 . april - 30 . november * 4 % dog mindst Pund 0,0688/100 kg *

* b ) I perioden 1 . december - 31 . marts * 4,4 %

Top