Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Slutakt

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/377


SLUTAKT

I.   SLUTAKTENS TEKST

1.

De befuldmægtigede for:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

forsamlede i Luxembourg, den femogtyvende april to tusind og fem i anledning af undertegnelsen af traktaten mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

har fastslået, at følgende tekster er blevet udarbejdet og fastlagt i konferencen mellem medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union:

I.

Traktaten mellem Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Bulgarien og Rumænien om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«).

II.

Teksterne til traktaten om en forfatning for Europa på bulgarsk og rumænsk.

III.

Protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsesprotokollen«).

IV.

De nedenfor opregnede tekster, som er bilag til tiltrædelsesprotokollen:

A.

Bilag I

Liste over konventioner og protokoller, som Bulgarien og Rumænien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 3, i protokollen)

Bilag II

Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i protokollen)

Bilag III

Liste omhandlet i artikel 16 i protokollen: Tilpasning af institutionernes retsakter

Bilag IV

Liste omhandlet i artikel 17 i protokollen: Supplerende tilpasning af institutionernes retsakter

Bilag V

Liste omhandlet i artikel 18 i protokollen: Andre permanente bestemmelser

Bilag VI

Liste omhandlet i artikel 20 i protokollen: Overgangsforanstaltninger for Bulgarien

Bilag VII

Liste omhandlet i artikel 20 i protokollen: Overgangsforanstaltninger for Rumænien

Bilag VIII

Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 34 i protokollen)

Bilag IX

Specifikke forpligtelser, som Rumænien har indgået, og krav, som Rumænien har accepteret, ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne den 14. december 2004 (omhandlet i artikel 39 i protokollen)

B.

Teksterne til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og til de traktater, der har ændret eller suppleret denne, på bulgarsk og rumænsk.

V.

Akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på (i det følgende benævnt »tiltrædelsesakten«)

IV.

De nedenfor opregnede tekster, som er bilag til tiltrædelsesakten:

A.

Bilag I

Liste over konventioner og protokoller, som Bulgarien og Rumænien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsesakten)

Bilag II

Liste over bestemmelser i Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i de nye medlemsstater fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)

Bilag III

Liste omhandlet i artikel 19 i tiltrædelsesakten: Tilpasning af institutionernes retsakter

Bilag IV

Liste omhandlet i artikel 20 i tiltrædelsesakten: Supplerende tilpasning af institutionernes retsakter

Bilag V

Liste omhandlet i artikel 21 i tiltrædelsesakten: Andre permanente bestemmelser

Bilag VI

Liste omhandlet i artikel 23 i tiltrædelsesakten: Overgangsforanstaltninger for Bulgarien

Bilag VII

Liste omhandlet i artikel 23 i tiltrædelsesakten: Overgangsforanstaltninger for Rumænien

Bilag VIII

Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 34 i tiltrædelsesakten)

Bilag IX

Specifikke forpligtelser, som Rumænien har indgået, og krav, som Rumænien har accepteret, ved afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne den 14. december 2004 (omhandlet i artikel 39 i tiltrædelsesakten)

B.

Teksterne til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt til de traktater, der har ændret eller suppleret disse, herunder traktaten om Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse, traktaten om Den Hellenske Republiks tiltrædelse, traktaten om Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse, traktaten om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse og traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse på bulgarsk og rumænsk.

2.

De høje kontraherende parter er nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter, som er vedtaget af institutionerne, og som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen enten i henhold til artikel 56 i tiltrædelsesprotokollen eller, i givet fald, til artikel 56 i tiltrædelsesakten, jf. tiltrædelsestraktatens artikel 4, stk. 3, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

3.

De høje kontraherende parter forpligter sig til at meddele Kommissionen og hinanden alle oplysninger, der måtte være påkrævet for at kunne anvende tiltrædelsesprotokollen eller, i givet fald, tiltrædelsesakten. Disse oplysninger meddeles, om nødvendigt, i så god tid inden tiltrædelsesdatoen, at det muliggør fuld anvendelse af tiltrædelsesprotokollen eller, i givet fald, af tiltrædelsesakten fra tiltrædelsesdatoen, navnlig af hensyn til det indre markeds funktion. I den forbindelse er tidlig underretning jf. artikel 53 i tiltrædelsesprotokollen eller, i givet fald, artikel 53 i tiltrædelsesakten om foranstaltninger, som Bulgarien og Rumænien har vedtaget, af afgørende betydning. Kommissionen kan underrette Republikken Bulgarien og Rumænien om, hvornår den anser det for hensigtsmæssigt, at specifikke oplysninger modtages eller fremsendes. Ved undertegnelsen har de kontraherende parter modtaget en liste over deres oplysningsforpligtelser på veterinærområdet.

4.

De befuldmægtigede har taget følgende erklæringer, der er knyttet som bilag til denne slutakt, til efterretning:

A.

Fælles erklæringer fra de nuværende medlemsstater

1.

Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien

2.

Fælles erklæring om bælgsæd: Bulgarien

3.

Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Rumænien

4.

Fælles erklæring om udvikling af landdistrikterne: Bulgarien og Rumænien

B.

Fælles erklæring fra de nuværende medlemsstater og Kommissionen

5.

Fælles erklæring om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesforberedelser

C.

Fælles erklæring fra forskellige nuværende medlemsstater

6.

Fælles erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien og Rumænien

D.

Erklæring fra Republikken Bulgarien

7.

Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union

5.

De befuldmægtigede har mærket sig brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Republikken Bulgarien og Rumænien om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for tiltrædelsen, og som er knyttet som bilag til denne slutakt.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   ERKLÆRINGER

A.   FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE MEDLEMSSTATER

1.   Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien

EU understreger de stærke elementer af differentiering og fleksibilitet, der indgår i ordningen for arbejdskraftens frie bevægelighed. Medlemsstaterne skal i deres nationale lovgivning tilstræbe at lette bulgarske statsborgeres adgang til arbejdsmarkedet med henblik på at fremskynde tilnærmelsen til gældende fællesskabsret. Følgelig skulle beskæftigelsesmulighederne i EU blive væsentligt forbedret for bulgarske statsborgere fra Bulgariens tiltrædelse. EU's medlemsstater vil endvidere udnytte den foreslåede ordning bedst muligt, således at de så hurtigt som muligt når frem til at anvende gældende fællesskabsret fuldt ud for så vidt angår arbejdskraftens frie bevægelighed.

2.   Fælles erklæring om bælgsæd: Bulgarien

For så vidt angår bælgsæd, har man lagt et areal på 18 047 til grund for beregningen af Bulgariens nationale loft i bilag VIII A til forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

3.   Fælles erklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed: Rumænien

EU understreger de stærke elementer af differentiering og fleksibilitet, der indgår i ordningen for arbejdskraftens frie bevægelighed. Medlemsstaterne skal i deres nationale lovgivning tilstræbe at lette rumænske statsborgeres adgang til arbejdsmarkedet med henblik på at fremskynde tilnærmelsen til gældende fællesskabsret. Følgelig skulle beskæftigelsesmulighederne i EU blive væsentligt forbedret for rumænske statsborgere fra Rumæniens tiltrædelse. EU's medlemsstater vil endvidere udnytte den foreslåede ordning bedst muligt, således at de så hurtigt som muligt når frem til at anvende gældende fællesskabsret fuldt ud for så vidt angår arbejdskraftens frie bevægelighed.

4.   Fælles erklæring om udvikling af landdistrikterne: Bulgarien og Rumænien

For så vidt angår forpligtelsesbevillingerne til landdistriktudvikling fra EUGFL, Garantisektionen, til Bulgarien og Rumænien i treårsperioden 2007-2009 som nævnt i artikel 34, stk. 2, i tiltrædelsesprotokollen og artikel 34, stk. 2, i tiltrædelsesakten, bemærker Unionen, at der kan påregnes følgende tildelinger:

(mio. EUR i 2004-priser)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgarien

183

244

306

733

Rumænien

577

770

961

2 308

I alt

760

1 014

1 267

3 041

For så vidt angår tildelingerne til Bulgariens og Rumæniens landdistriktudvikling efter treårsperioden 2007-2009 vil gældende regler eller de regler, der følger af eventuelle reformer af politikken, som måtte blive gennemført i mellemtiden, blive lagt til grund.

B.   FÆLLES ERKLÆRING FRA DE NUVÆRENDE MEDLEMSSTATER OG KOMMISSIONEN

5.   Fælles erklæring om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesforberedelser

Den Europæiske Union vil fortsat nøje overvåge Bulgariens og Rumæniens forberedelser og resultater, herunder den effektive gennemførelse af de forpligtelser, der er indgået på alle områder af gældende fællesskabsret.

Den Europæiske Union erindrer om formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004, navnlig punkt 8 og 12, hvori det understreges, at der for så vidt angår Rumænien især vil blive lagt vægt på forberedelserne med hensyn til retlige og indre anliggender, konkurrence og miljø, og at der for så vidt angår Bulgarien især vil blive lagt vægt på forberedelserne med hensyn til retlige og indre anliggender. Kommissionen vil fortsat forelægge årsrapporter om Bulgariens og Rumæniens fremskridt mod tiltrædelse, ledsaget af anbefalinger, hvis det er relevant. Den Europæiske Union erindrer om, at der er blevet udformet sikkerhedsklausuler om foranstaltninger, der skal tage højde for alvorlige problemer, der måtte opstå enten inden tiltrædelsen eller i de første tre år efter tiltrædelsen.

C.   FÆLLES ERKLÆRING FRA FORSKELLIGE NUVÆRENDE MEDLEMSSTATER

6.   Fælles erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig om arbejdskraftens frie bevægelighed: Bulgarien og Rumænien

Affattelsen af punkt 13 i overgangsforanstaltningerne vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed i henhold til direktiv 96/71/EF i bilag VI og VII til både tiltrædelsesprotokollen og tiltrædelsesakten forstår Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig i forståelse med Kommissionen således, at »visse regioner«, i påkommende tilfælde, også kan omfatte hele det nationale område.

D.   ERKLÆRING FRA REPUBLIKKEN BULGARIEN

7.   Erklæring fra Republikken Bulgarien om brug af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske Union

Med anerkendelsen af bulgarsk som autentisk sprog i traktaterne samt som officielt sprog og arbejdssprog i den Europæiske Unions institutioner bliver det kyrilliske alfabet et af de tre alfabeter, der officielt anvendes i Den Europæiske Union. Denne væsentlige del af Europas kulturelle arv er et særegent bulgarsk bidrag til Unionens sproglige og kulturelle mangfoldighed.


III.   BREVVEKSLING

Brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Bulgarien og Rumænien om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen

Hr.

Jeg henviser til det under tiltrædelsesforhandlingerne rejste spørgsmål om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for Deres lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Jeg kan hermed bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med en sådan procedure på de betingelser, der fremgår af bilaget til dette brev, og at proceduren kan anvendes fra den 1. oktober 2004.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

Hr.

Jeg anerkender hermed modtagelsen af Deres brev med følgende ordlyd:

»Jeg henviser til det under tiltrædelsesforhandlingerne rejste spørgsmål om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for Deres lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Jeg kan hermed bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med en sådan procedure på de betingelser, der fremgår af bilaget til dette brev, og at proceduren kan anvendes fra den 1. oktober 2004.

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne bekræfte, at Deres regering er indforstået med indholdet af dette brev.«

Jeg bekræfter hermed, at min regering er indforstået med indholdet af dette brev.

Med venlig hilsen

BILAG

Informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for tiltrædelsen

I.

1.

For at sikre Republikken Bulgarien og Rumænien, i det følgende benævnt de »tiltrædende stater«, passende information bringes ethvert forslag, enhver meddelelse, enhver henstilling eller ethvert initiativ, som kan føre til afgørelser truffet af Den Europæiske Unions institutioner eller organer, til de tiltrædende staters kundskab efter at være blevet fremsendt til Rådet.

2.

Konsultationer finder sted på begrundet anmodning fra en tiltrædende stat, som udtrykkeligt gør rede for sine interesser som fremtidigt medlem af Unionen og fremsætter sine bemærkninger.

3.

Administrative afgørelser vil almindeligvis ikke give anledning til konsultationer.

4.

Konsultationer finder sted i et interimsudvalg bestående af repræsentanter for Unionen og de tiltrædende stater. Konsultationer kan også finde sted ved meddelelser udvekslet via elektroniske midler, navnlig i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medmindre en tiltrædende stat fremsætter en begrundet indsigelse imod dette.

5.

Fra Unionens side er medlemmerne af Interimsudvalget medlemmerne af De Faste Repræsentanters Komité eller de personer, som de udpeger hertil. Medlemmerne kan være medlemmerne af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, hvis det er mest relevant. Kommissionen opfordres til at lade sig repræsentere ved disse drøftelser.

6.

Interimsudvalget bistås af et sekretariat, som er konferencens sekretariat, der videreføres i dette øjemed.

7.

Konsultationen finder normalt sted, så snart det forberedende arbejde på unionsplan med henblik på Rådets vedtagelse af afgørelser eller fælles holdninger har ført til en fælles indstilling, således at der med fordel kan afholdes sådanne konsultationer.

8.

Såfremt der efter konsultationerne stadig skulle bestå alvorlige vanskeligheder, vil spørgsmålet kunne behandles på ministerplan på en tiltrædende stats anmodning.

9.

Bestemmelserne ovenfor finder tilsvarende anvendelse på afgørelser truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Investeringsbank.

10.

Den procedure, der er fastlagt i de ovenfor anførte numre, anvendes ligeledes på alle fremtidige afgørelser, som skal træffes af de tiltrædende stater, og som vil kunne få indvirkning på de forpligtelser, der følger af deres stilling som fremtidigt medlem af Unionen.

II.

11.

Unionen og Republikken Bulgarien og Rumænien træffer de nødvendige foranstaltninger til, at deres tiltrædelse af de aftaler og overenskomster, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 6, i protokollen vedrørende vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, og i artikel 3, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 6, stk. 6, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår så vidt muligt finder sted samtidig med tiltrædelsestraktatens ikrafttræden og på de betingelser, der er fastsat i nævnte protokol og nævnte akt.

12.

Såfremt aftaler og overenskomster mellem medlemsstaterne kun foreligger i udkast og sandsynligvis ikke kan nå at blive undertegnet forud for tiltrædelsen, opfordres de tiltrædende stater til efter undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten og efter en hensigtsmæssig procedure at deltage i udarbejdelsen af disse udkast i en positiv ånd og på en måde, der kan befordre indgåelsen af disse aftaler og overenskomster.

13.

For så vidt angår forhandlingerne med de medkontraherende parter af de protokoller, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, andet afsnit i protokollen vedrørende vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union, og i artikel 6, stk. 2, andet afsnit, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår deltager repræsentanter for de tiltrædende stater i arbejdet som observatører ved siden af repræsentanterne for de nuværende medlemsstater.

14.

Visse ikke‐præferentielle aftaler, der er indgået af Fællesskabet, og hvis gyldighedsperiode rækker ud over tiltrædelsesdatoen, kan tilpasses eller ændres for at tage hensyn til Unionens udvidelse. Disse tilpasninger eller ændringer forhandles af Fællesskabet med deltagelse af repræsentanter for de tiltrædende stater i henhold til den i foregående afsnit omhandlede procedure.

III.

15.

Institutionerne udarbejder rettidigt de tekster, der er omhandlet i artikel 58 og 60 i protokollen vedrørende vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union og i artikel 58 og 60, i akten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår. Med henblik herpå forelægger Republikken Bulgariens og Rumæniens regeringer i god tid institutionerne oversættelser af disse tekster.


Top