EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992M/PRO/UK

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/pro_11/sign

11992M/PRO/UK

Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om visse bestemmelser vedrørende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

EF-Tidende nr. C 191 af 29/07/1992 s. 0087


PROTOKOL om visse bestemmelser vedroerende Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM ANERKENDER, at Det Forenede Kongerige ikke er forpligtet eller bundet til at gaa over til tredje fase af Den OEkonomiske og Monetaere Union, uden at dets regering og Parlament har truffet saerskilt beslutning derom;

SOM TAGER TIL EFTERRETNING, at Det Forenede Kongeriges regering normalt finansierer sit laanebehov ved salg af gaeldsinstrumenter til den private sektor;

ER BLEVET ENIGE OM foelgende bestemmelser, der knyttes som bilag til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab:

1. Det Forenede Kongerige skal meddele Raadet, hvorvidt det agter at gaa over til tredje fase, inden Raadet foretager sin vurdering i henhold til Traktatens artikel 109 J, stk. 2.

Medmindre Det Forenede Kongerige meddeler Raadet, at det agter at gaa over til tredje fase, skal det ikke vaere forpligtet dertil.

Hvis der ikke er fastsat nogen dato for indledningen af tredje fase efter Traktatens artikel 109 J, stk. 3, kan Det Forenede Kongerige meddele, at det agter at gaa over til tredje fase inden den 1. januar 1998.

2. Punkt 3-9 i denne protokol finder anvendelse, hvis Det Forenede Kongerige meddeler Raadet, at det ikke agter at gaa over til tredje fase.

3. Det Forenede Kongerige skal ikke medregnes blandt det flertal af Medlemsstater, der opfylder de noedvendige betingelser, som er anfoert i Traktatens artikel 109 J, stk. 2, andet led, og stk. 3, foerste led.

4. Det Forenede Kongerige bevarer alle sine befoejelser med hensyn til monetaer politik i overensstemmelse med sin nationale lovgivning.

5. Traktatens artikel 3 A, stk. 2, artikel 104 C, stk. 1, 9 og 11, artikel 105, stk. 1-5, artikel 105 A, 107, 108, 108 A, 109, artikel 109 A, stk. 1 og stk. 2, litra b), og artikel 109 L, stk. 4 og 5, finder ikke anvendelse paa Det Forenede Kongerige. Henvisninger i disse bestemmelser til Faellesskabet eller Medlemsstaterne omfatter ikke Det Forenede Kongerige, og henvisninger til de nationale centralbanker omfatter ikke Bank of England.

6. Traktatens artikel 109 E, stk. 4, og artikel 109 H og 109 I finder fortsat anvendelse paa Det Forenede Kongerige. Artikel 109 C, stk. 4, og artikel 109 M, finder anvendelse paa Det Forenede Kongerige paa samme maade, som hvis det havde en dispensation.

7. Det Forenede Kongeriges stemmerettigheder suspenderes i forbindelse med raadsakter, hvortil der henvises i de i punkt 5 i denne protokol naevnte artikler. Med henblik herpaa skal der ved beregningen af et kvalificeret flertal i henhold til Traktatens artikel 109 K, stk. 5, ses bort fra Det Forenede Kongeriges vaegtede stemmer.

Det Forenede Kongerige er heller ikke berettiget til at deltage i udnaevnelse af formanden og naestformanden for samt de oevrige medlemmer af ECB's Direktion i henhold til Traktatens artikel 109 A, stk. 2, litra b), og artikel 109 L, stk. 1.

8. Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30-34, 50 og 52 i Protokollen om statutten for Det Europaeiske System af Centralbanker og Den Europaeiske Centralbank (ESCB- statutten), finder ikke anvendelse paa Det Forenede Kongerige.

Henvisninger i disse artikler til Faellesskabet eller Medlemsstaterne omfatter ikke Det Forenede Kongerige, og henvisninger til de nationale centralbanker eller indehavere af kapitalandele omfatter ikke Bank of England.

Henvisninger i ESCB-statuttens artikel 10.3 og 30.2 til ECB's indskudte kapital omfatter ikke kapital indskudt af Bank of England.

9. Traktatens artikel 109 L, stk. 3 og ESCB-statuttens artikel 44-48 gaelder, uanset om der er Medlemsstater med dispensation, idet der dog skal foretages foelgende aendringer:

a) Henvisninger i artikel 44 til ECB's og EMI's opgaver skal indbefatte saadanne opgaver, som fortsat skal udfoeres i tredje fase, dersom Det Forenede Kongerige traeffer beslutning om, at det ikke vil gaa over til denne fase.

b) Foruden de i artikel 47 omhandlede opgaver skal ECB ligeledes raadgive og medvirke i forbindelse med forberedelsen af enhver afgoerelse, som Raadet i medfoer af denne protokols artikel 10, litra a) og c), maatte traeffe vedroerende Det Forenede Kongerige.

c) Bank of England skal fuldt ud indbetale sin kapitalandel til ECB's egenkapital som bidrag til daekning af ECB's driftsudgifter paa samme grundlag som de nationale centralbanker i Medlemsstater med dispensation.

10. Hvis Det Forenede Kongerige ikke gaar over til tredje fase, kan det aendre sin meddelelse naar som helst efter indledningen af denne fase. I saa fald:

a) har Det Forenede Kongerige ret til at gaa over til tredje fase, forudsat at det opfylder de noedvendige betingelser. Raadet traeffer efter anmodning fra Det Forenede Kongerige og paa de i Traktatens artikel 109 K, stk. 2, opstillede betingelser og efter den heri fastsatte fremgangsmaade afgoerelse om, hvorvidt Det Forenede Kongerige opfylder de noedvendige betingelser.

b) Bank of England indbetaler sit kapitalindskud fuldt ud, overfoerer valutareserveaktiver til ECB og bidrager til dennes reserver paa samme grundlag som den nationale centralbank i en Medlemsstat, hvis dispensation er ophaevet.

c) Raadet traeffer paa de i Traktatens artikel 109 L, stk. 5, opstillede betingelser og efter den heri fastsatte fremgangsmaade alle oevrige noedvendige afgoerelser for at saette Det Forenede Kongerige i stand til at gaa over til tredje fase.

Hvis Det Forenede Kongerige gaar over til tredje fase i medfoer af bestemmelserne i denne protokol, ophoerer punkt 3-9 med at gaelde.

11. Uanset bestemmelserne i Traktatens artikel 104 og artikel 109 E, stk. 3, og statuttens artikel 21.1, kan Det Forenede Kongeriges regering opretholde sin »Ways and Means«-facilitet hos Bank of England, saafremt og saa laenge Det Forenede Kongerige ikke gaar over til tredje fase.

Top