Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E227

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, SJETTE DEL - ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER, ARTIKEL 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_227/sign

11957E227

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, SJETTE DEL - ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER, ARTIKEL 227


Artikel 227.

1. Denne Traktat gaelder for kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den hellenske Republik, kongeriget Spanien, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdoemmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, republikken Portugal og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland(*).

(*) Stk. 1 som aendret ved artikel 24 i tiltraedelsesakten SP/PORT.

2. For Algeriet og de oversoeiske franske departementer gaelder fra denne Traktats ikrafttraeden dens saerlige og almindelige bestemmelser vedroerende:

- frie varebevaegelser;

- landbruget, med undtagelse af artikel 40, stk. 4;

- liberalisering af tjenesteydelser;

- konkurrencereglerne;

- de ved artiklerne 108, 109 og 226 hjemlede beskyttelsesforanstaltninger;

- institutionerne.

Senest to aar efter denne Traktats ikrafttraeden fastlaegges betingelserne for anvendelsen af Traktatens oevrige bestemmelser ved beslutninger, som Raadet efter forslag af Kommissionen vedtager med enstemmighed.

Inden for rammerne af de i denne Traktat fastsatte fremgangsmaader, herunder navnlig de i artikel 226 naevnte, drager Faellesskabets institutioner omsorg for, at den oekonomiske og sociale udvikling af disse omraader muliggoeres.

3. Paa de oversoeiske lande og territorier, der er opregnet i listen i Bilag IV til denne Traktat, anvendes den saerlige associeringsordning, som er naermere fastlagt i denne Traktats fjerde del.

Denne Traktat finder ikke anvendelse paa de oversoeiske lande og territorier, der opretholder saerlige forbindelser med Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, og som ikke er naevnt i ovenstaaende liste(*).

(*) Stk. 3, andet afsnit, indsat ved artikel 26, stk. 2, i tiltraedelsesakten DK/IRL/UK.

4. Denne Traktats bestemmelser finder anvendelse paa de europaeiske omraader, hvis udenrigsanliggender varetages af en Medlemsstat.

5. (*) Uanset de foregaaende stykker gaelder foelgende:

(*) Stk. 5 indsat ved artikel 26, stk. 3, i tiltraedelsesakten DK/IRL/UK i den udformning der fremgaar af artikel 15, stk. 2, i TA AT DK/IRL/UK.

a) Denne Traktat finder ikke anvendelse for Faeroeerne. Regeringen for kongeriget Danmark kan dog ved en erklaering, der senest 31. december 1975 skal deponeres hos Den italienske Republiks regering, som fremsender en bekraeftet afskrift til hver af de oevrige medlemsstaters regeringer, meddele, at denne Traktat finder anvendelse for disse oeer. I saa fald finder Traktaten anvendelse for disse oeer fra den foerste dag i den anden maaned efter overgivelsen af denne erklaering.

b) Denne Traktat finder ikke anvendelse paa de omraader paa Cypern, hvorover Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udoever overhoejhed.

c) Bestemmelserne i denne Traktat finder kun anvendelse paa Kanaloeerne og oeen Man i det omfang, det er noedvendigt for at sikre anvendelsen paa disse oeer af den ordning, der er fastsat i Traktaten vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab, undertegnet den 22. januar 1972.

Top