EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02023D2133-20231017

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/2133 af 13. oktober 2023 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs og ni underkombinationer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2023) 6739) (Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2133/2023-10-17

02023D2133 — DA — 17.10.2023 — 000.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/2133

af 13. oktober 2023

om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs og ni underkombinationer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

(meddelt under nummer C(2023) 6739)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 2133 af 17.10.2023, s. 1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 90152, 7.3.2024, s.  1 ((EU) 2023/21332023/2133)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/2133

af 13. oktober 2023

om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs og ni underkombinationer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

(meddelt under nummer C(2023) 6739)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genetisk modificeret organisme og entydige identifikatorer

Genetisk modificeret majs (Zea mays L.), som nærmere beskrevet i litra b), i bilaget til denne afgørelse, tildeles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 65/2004 følgende entydige identifikatorer:

a) 

den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs

b) 

den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9-majs

c) 

►C1  den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 for genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603-majs ◄

d) 

den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs

e) 

den entydige identifikator DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs

f) 

den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 for genetisk modificeret MON 89034 × 1507 × MIR162-majs

g) 

den entydige identifikator MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9-majs

h) 

den entydige identifikator DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MON 1507 × MIR162 × DAS-40278-9-majs

i) 

den entydige identifikator SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MIR162 × NK603 × DAS-40278-9-majs

j) 

den entydige identifikator SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 for genetisk modificeret MIR162 × DAS-40278-9-majs.

Artikel 2

Tilladelse

Følgende produkter tillades, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003, på de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse:

a) 

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af den i artikel 1 omhandlede genetisk modificerede majs

b) 

foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af den i artikel 1 omhandlede genetisk modificerede majs

c) 

produkter, der indeholder eller består af den i artikel 1 omhandlede genetisk modificerede majs, til andre anvendelser end som angivet i litra a) og b), undtagen til dyrkning.

Artikel 3

Mærkning

1)  
Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 er »organismens navn«»majs«.
2)  
Etiketten til produkter, der indeholder eller består af den i artikel 1 omhandlede genetisk modificerede majs, undtagen produkter omhandlet i artikel 2, litra a), samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.

Artikel 4

Påvisningsmetode

De i bilaget, litra d), fastsatte metoder anvendes til påvisning af den i artikel 1 omhandlede genetisk modificerede majs.

Artikel 5

Overvågningsplan for de miljømæssige konsekvenser

1.  
Indehaveren af tilladelsen sikrer, at planen for overvågning af de miljømæssige virkninger, jf. bilaget, litra h), iværksættes og gennemføres.
2.  
Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i overvågningsplanen, i overensstemmelse med formatet i beslutning 2009/770/EF.

Artikel 6

Fællesskabsregister

Oplysningerne i bilaget indføres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. artikel 28, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 7

Indehaver af tilladelsen

Indehaveren af tilladelsen er Corteva Agriscience LLC, repræsenteret i Unionen ved Corteva Agriscience Belgium BV.

Artikel 8

Gyldighed

Denne afgørelse finder anvendelse i 10 år fra meddelelsesdatoen.

Artikel 9

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, USA, repræsenteret i Unionen ved Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgien.
BILAG

a)    Ansøger og indehaver af tilladelsen:Navn:

Corteva Agriscience LLC

Adresse:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, USA

Repræsenteret i Unionen ved: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgien.

b)    Produkternes betegnelse og specifikationer:

1) 

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af den i litra e), omhandlede genetisk modificerede majs

2) 

foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af den i litra e), omhandlede genetisk modificerede majs

3) 

produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den i litra e), omhandlede genetisk modificerede majs til andre anvendelser end som angivet i punkt 1 og 2, undtagen til dyrkning.

Den genetisk modificerede MON-89Ø34-3-majs udtrykker cry1A.105-genet og cry2Ab2-genet, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle.

Den genetisk modificerede DAS-Ø15Ø7-1-majs udtrykker cry1F-genet, som giver beskyttelse mod visse skadegørende sommerfugle, og pat-genet, som giver tolerance over for herbicider baseret på ammoniumglufosinat.

Den genetisk modificerede SYN-IR162-4-majs udtrykker det modificerede vip3Aa20-gen, som yder beskyttelse mod visse skadelige sommerfugle. Pmi-genet, der koder for PMI-proteinet, blev desuden brugt som en udvælgelsesmarkør i genmodificeringsprocessen.

Den genetisk modificerede MON-ØØ6Ø3-6-majs udtrykker cp4 epsps-genet og cp4 epsps l214p-genet, der giver tolerance over for herbicider, der indeholder glyphosat.

Den genetisk modificerede DAS-4Ø278-9-majs udtrykker aad-1-genet, som giver tolerance over for 2,4-dichlorphenoxeddikesyre (2,4-D) og aryloxyphenoxypropionat-herbicider (AOPP).

c)    Mærkning:

1) Med henblik på mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1830/2003 er »organismens navn«»majs«.

2) Etiketten på produkter, der indeholder eller består af genetisk modificeret majs, som omhandlet i litra e), undtagen produkter som omhandlet i litra b), punkt 1), samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.

d)    Påvisningsmetode:

1) De kvantitative begivenhedsspecifikke PCR-metoder er dem, som er individuelt valideret for genetisk modificeret MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 og DAS-4Ø278-9-majs og yderligere kontrolleret på MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9-majs.

2) Valideret af det EU-referencelaboratorium, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1829/2003, og offentliggjort på adressen http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.

3) Referencemateriale: AOCS 0906 (for MON-89Ø34-3), der fås via American Oil Chemist Society på adressen https://www.aocs.org/crm#maize. ERM®-BF418 (for DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (for SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (for MON-ØØ6Ø3-6) og ERM®-BF433 (for DAS-4Ø278-9), der fås via Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) på adressen https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)    Entydig identifikator:

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

f)    Oplysninger, som kræves i henhold til bilag II til Cartagenaprotokollen om biosikkerhed til konventionen om den biologiske mangfoldighed:

[Clearingcentret for Biosikkerhed, Record ID: offentliggjort i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ved meddelelse].

g)    Betingelser eller begrænsninger for markedsføring, anvendelse eller håndtering af produkterne:

Ingen.

h)    Plan for overvågning af de miljømæssige virkninger:

Plan for overvågning af de miljømæssige virkninger i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2001/18/EF.

[Link: plan offentliggjort i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer].

i)    Krav om overvågning af fødevarens anvendelse til konsum efter markedsføring

Ingen.

Bemærk:   Det kan blive nødvendigt senere at ændre link til relevante dokumenter. Sådanne ændringer offentliggøres ved ajourføring af fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Top