EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022D1668-20230802

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1668 af 28. september 2022 om harmoniserede standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/2023-08-02

02022D1668 — DA — 02.08.2023 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1668

af 28. september 2022

om harmoniserede standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 251 af 29.9.2022, s. 6)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/601 af 13. marts 2023

  L 79

176

17.3.2023

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/1587 af 1. august 2023

  L 194

134

2.8.2023
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1668

af 28. september 2022

om harmoniserede standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Referencerne for harmoniserede standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2014/34/EU, og som er anført i bilag I til denne afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1202 ophæves.

Artikel 3

Meddelelse 2018/C 371/01 ophæves. Den finder dog fortsat anvendelse for så vidt angår referencerne til de harmoniserede standarder i bilag II til denne afgørelse indtil datoerne for tilbagetrækning af disse referencer.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG INr.

Reference for standarden

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 1: Fælles krav

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner — Del 2: Trykke- og lakeringsmaskiner inklusive udstyr til pre-press-maskiner

3.

EN 1127-1:2019

Eksplosive atmosfærer — Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse — Del 1: Grundlæggende begreber og metodik

4.

EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse — Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift

5.

EN 1755:2015

Industritrucks — Sikkerhedskrav og verifikation — Supplerende krav til drift i potentielt eksplosive atmosfærer

6.

EN 1834-1:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder — Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe

7.

EN 1834-2:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder — Del 2: Gruppe I-motorer til brug i underjordiske arbejdssteder udsat for grubegas og/eller brændbart støv

8.

EN 1834-3:2000

Forbrændingsmotorer — Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder — Del 3: Gruppe II-motorer til brug i eksplosive støvområder

9.

EN 1839:2017

Bestemmelse af eksplosionsgrænser og grænsen for iltkoncentrationen (LOC) for brændbare gasser og dampe

10.

EN 1953:2013

Forstøvnings- og sprøjteudstyr til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Coatinganlæg — Maskiner til dyppe- og elektroforesecoating ved anvendelse af flydende, organisk coatingmateriale — Sikkerhedskrav

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Udstyr til fødning og fremføring af coating-materialer under tryk — Sikkerhedskrav

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandingsmaskiner til coatingmaterialer — Sikkerhedskrav — Del 1: Blandingsmaskiner til brug ved reparationslakering af køretøjer

14.

EN 13012:2021

Tankstationer — Krav til fremstilling af og ydeevne for automatiske påfyldningspistoler til brug på benzinstandere

15.

EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer — Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer

16.

EN 13616-1:2016

Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer — Del 1: Overfyldningssikring med lukkeanordning

17.

EN 13617-1:2021

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne for brændstofpumper, brændstofstandere og fjernpumpesystemer

18.

EN 13617-2:2021

Tankstationer — Del 2: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikringskoblinger på målepumper og brændstofstandere

19.

EN 13617-3:2021

Tankstationer — Del 3: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikkerhedsventiler

20.

EN 13617-4:2021

Tankstationer — Del 4: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for drejeled på brændstofstandere og trykforsynede brændstofstandere

21.

EN 13760:2021

LPG-udstyr og -tilbehør — LPG-påfyldningssystem til lette og tunge køretøjer — Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner

22.

EN 13852-1:2013

Kraner — Offshorekraner — Del 1: Offshorekraner til generelle formål

23.

EN 13852-3:2021

Kraner — Offshorekraner — Del 3: Lette offshorekraner

Anmærkning 1: De normative referencer, der henvises til i punkt 2 i den harmoniserede standard EN IEC 60079-0:2018, læses som »EN IEC 60079-0:2018 korrigeret ved EN IEC 60079-0: 2018/AC:2020-02«.

Anmærkning 2: De normative referencer, der henvises til i punkt 2 i den harmoniserede standard EN ISO 80079-36:2016, læses som »EN ISO 80079-36:2016 korrigeret ved EN ISO 80079-36:2016/AC:2019«. Begrænsning: Denne offentliggørelse omfatter ikke følgende dele af standarden: Kolonnen »Bemærkninger/Noter« i tabel ZB.1

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 1: Bestemmelse af støvskyers maksimale eksplosionstryk

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 2: Bestemmelse af støveksplosioners maksimale trykstigningshastighed

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 3: Bestemmelse af støvskyers nedre eksplosionsgrænse (LEL)

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber — Del 4: Bestemmelse af grænsen for iltkoncentrationen for en støvsky (LOC)

28.

EN 14373:2021

Systemer til standsning af eksplosioner

29.

EN 14460:2018

Eksplosionsfast udstyr

30.

EN 14491:2012

Systemer til trykaflastning fra støveksplosion

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 1: Motordrevne spil

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Kraner — Motordrevne spil og hejseværker — Del 2: Motordrevne hejseværker

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Bestemmelse af selvantændelsestemperaturen for gasser og dampe

34.

EN 14591-1:2004

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 1: 2 bar-eksplosionssikker ventilationsstruktur

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 2: Passive vandtrugsbarrierer

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Beskyttelsessystemer — Del 4: Automatiske slukningssystemer til tunnelboremaskiner

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Maskinsikkerhed — Udstyr til fremstilling og formning af metaller — Sekundær metallurgi — Maskiner og udstyr til håndtering af flydende stål

38.

EN 14678-1:2013

LPG-udstyr og -tilbehør — Fremstilling af og virkemåde for LPG-udstyr til tankstationer — Del 1: Påfyldningsstandere

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Maskinsikkerhed — Sikkerhedskrav til maskiner og udstyr til fremstilling af stål i elektriske lysbueovne

40.

EN 14797:2006

Udstyr til trykaflastning fra eksplosioner

41.

EN 14973:2015

Transportbånd til brug i underjordiske installationer — Elektriske og brandtekniske sikkerhedskrav

42.

EN 14983:2007

Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion ved minedrift — Udstyr og beskyttelsessystemer til dræning af grubegas

43.

EN 14986:2017

Konstruktion af ventilatorer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer

44.

EN 14994:2007

Beskyttelsessystemer til trykaflastning ved gaseksplosioner

45.

EN 15089:2009

Eksplosionsisoleringssystemer

46.

EN 15188:2020

Bestemmelse af den spontane antændelighed for støvophobninger

47.

EN 15198:2007

Metode til vurdering af antændelsesfaren fra ikke-elektrisk materiel og komponenter beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer

48.

EN 15233:2007

Metode til vurdering af funktionel sikkerhed af sikringssystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer

49.

EN 15268:2008

Tankstationer — Sikkerhedskrav til konstruktion af nedsænkede pumpesamlinger

50.

EN 15794:2009

Bestemmelse af brændbare væskers eksplosionspunkter

51.

EN 15967:2022

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe

52.

EN 16009:2011

Flammeløst udstyr til trykaflastning fra eksplosioner

53.

EN 16020:2011

Trykafledningssystem til eksplosioner i rør

54.

EN 16447:2014

Klapventiler til eksplosionsundertrykkelse

55.

EN ISO 16852:2016

Flammespærrer — Ydeevnekrav, prøvningsmetoder og begrænsninger af brug (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Bestemmelse af brandtekniske egenskaber for støvlag

57.

EN 50050-1:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 1: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt coatingmateriale i flydende form

58.

EN 50050-2:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 2: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt coatingmateriale i pulverform

59.

EN 50050-3:2013

Udstyr til manuel elektrostatisk sprøjtning — Sikkerhedskrav — Del 3: Udstyr til manuel sprøjtning med brandfarligt flokmateriale

60.

EN 50104:2010

Elektriske apparater til påvisning og måling af ilt — Ydeevnekrav og prøvningsmetoder

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Elektriske apparater til detektion og måling af ilt — Ydeevnekrav og testmetoder

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Stationært udstyr til elektrostatisk påføring af brændbare, flydende overfladebehandlingsmaterialer — Sikkerhedskrav

62.

EN 50177:2009

Stationært, elektrostatisk applikationsudstyr til antændeligt pulver til overfladebehandling — Sikkerhedskrav

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Stationært elektrostatisk påføringsudstyr til brændbart fibermateriale — Sikkerhedskrav

64.

EN 50271:2018

Elektriske apparater til detektion og måling af brændbare gasser, toksiske gasser eller ilt — Krav til og prøvning af apparater, der anvender software og/eller digitale teknologier

65.

EN 50281-2-1:1998

Elektriske apparater til brug i områder med brændbart støv — Del 2-1: Prøvningsmetoder — Metoder til bestemmelse af støvs mindste antændelsestemperatur

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Gruppe 1, kategori M1-apparater, der skal forblive funktionsdygtige i atmosfærer, hvor der er risiko for grubegas og/eller kulstøv

67.

EN 50381:2004

Transportable ventilerede rum med eller uden en intern kilde til trykudligning

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Sikkerhedsanordninger påkrævet for sikker funktion af materiel med hensyn til eksplosionsrisiko

69.

EN IEC 60079-0:2018

Eksplosive atmosfærer — Del 0: Udstyr — Generelle krav (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 1: Beskyttelse af udstyr med tryksikre kapslinger »d« (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 2: Beskyttelse af udstyr med overtrykskapsling »p« (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 5: Materielbeskyttelse med sandfyldning »q« (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 6: Beskyttelse af materiel med oliekapsling »o« (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 7: Beskyttelse af materiel med forhøjet sikkerhed »e« (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Eksplosive atmosfærer — Del 11: Beskyttelse af udstyr med egensikkerhed »i« (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 15: Udstyrsbeskyttelse med type »n« (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 18: Materielbeskyttelse med indstøbning »m« (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp — Prøvningsmetoder og data (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 25: Egensikre elektriske systemer (IEC 60079-25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 26: Udstyr med udstyrsbeskyttelsesniveau (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Eksplosive atmosfærer — Del 28: Beskyttelse af udstyr og transmissionssystemer, som benytter optisk stråling (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser (IEC 60079-29-1:2016, (ændret))

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 29-1: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer til brandbare gasser

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Eksplosive atmosfærer — Del 29-4: Gasdetektorer — Ydeevnekrav for detektorer med åben passage til brændbare gasser (IEC 60079-29-4:2009, (ændret))

84.

EN 60079-30-1:2017

Eksplosive atmosfærer — Del 30-1: Elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer — Generelt og krav til prøvning (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, (ændret))

85.

EN 60079-31:2014

Eksplosive atmosfærer — Del 31: Beskyttelse af udstyr mod støveksplosion med kapsling »t« (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 35-1: Hjelme med lys til brug i grubegasholdige miner — Generelle krav — Konstruktion og prøvning i relation til eksplosionsrisiko (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 20-2: Materialeegenskaber — Prøvningsmetoder for brændbart støv (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplosive atmosfærer — Del 34: Anvendelse af kvalitetsledelsessystemer til fremstilling af materiel (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 36: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Grundlæggende metoder og krav (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 37: Ikke-elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer — Ikke-elektrisk type af beskyttelse ved konstruktiv sikkerhed »c«, kontrol af tændkilde »b«, flydende nedsænkning »k« (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 38: Udstyr og komponenter i eksplosive atmosfærer i undergrundsminer (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Krav til konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer

▼B
BILAG IINr.

Reference for standarden

Dato for tilbagetrækning

1.

EN 13012:2012

Tankstationer — Krav til fremstilling af og ydeevne for automatiske påfyldningspistoler til brug på benzinstandere

3.9.2023

2.

EN 13617-1:2012

Tankstationer — Del 1: Sikkerhedskrav til konstruktion og ydeevne for brændstofpumper, brændstofstandere og fjernpumpesystemer

3.9.2023

3.

EN 13617-2:2012

Tankstationer — Del 2: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikringskoblinger på målepumper og brændstofstandere

3.9.2023

4.

EN 13617-3:2012

Tankstationer — Del 3: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for sikkerhedsventiler

3.9.2023

5.

EN 13617-4:2012

Tankstationer — Del 4: Sikkerhedskrav til konstruktion af og ydeevne for drejeled på brændstofstandere og trykforsynede brændstofstandere

3.9.2023

6.

EN 13760:2003

Autogas — LPG-påfyldningssystem til lette og tunge køretøjer — Påfyldningsstuds, prøvningskrav og dimensioner

19.11.2023

7.

EN 14373:2005

Systemer til standsning af eksplosioner

19.11.2023

8.

EN 15188:2007

Bestemmelse af den spontane antændelighed for støvophobninger

27.11.2022

9.

EN 15967:2011

Metoder til bestemmelse af det maksimale eksplosionstryk og den maksimale trykstigningshastighed for gasser og dampe

29.3.2024

Top