EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0810-20210521

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/810 af 20. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/810/2021-05-21

02021R0810 — DA — 21.05.2021 — 000.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►C2  KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/810

af 20. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 180 af 21.5.2021, s. 112)


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 186, 27.5.2021, s.  33 (2021/810)

►C2

Berigtigelse, EUT L 214, 17.6.2021, s.  73 (2021/810)
▼B

▼C2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/810

af 20. maj 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF

▼B

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Artikel 7 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 affattes således:

»Artikel 7

Ophævelse og overgangsforanstaltninger

Beslutning 2002/657/EF og 98/179/EF ophæves med virkning fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Indtil den 10. juni 2026 finder kravene i punkt 2 og 3 i bilag I til beslutning 2002/657/EF dog fortsat anvendelse på metoder, der er valideret inden datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Med henblik på det, der er omhandlet artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1871, finder bilag II til beslutning 2002/657/EF fortsat anvendelse indtil den 27. november 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Top