EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0977-20201001

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/977/2020-10-01

02020R0977 — DA — 01.10.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/977

af 7. juli 2020

om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 217 af 8.7.2020, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1667 af 10. november 2020

  L 377

5

11.11.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/977

af 7. juli 2020

om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008

1.  
Hvis der som følge af nationale foranstaltninger relateret til covid-19-pandemien er indført begrænsninger af bevægelsesfriheden, gælder det i forbindelse med erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko, at det uanset artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008 er tilladt lade dokumentkontrol erstatte den fysiske kontrol af økologiske producenter, der foretages som led i den årlige kontrol og med henblik på fornyelsen af disses dokumentation. Dokumentkontrollen kan om nødvendigt også foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel, hvis der er tale om erhvervsdrivende, der i henhold til den kompetente myndigheds risikovurdering eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighedens eller kontrolorganets risikovurdering, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, udgør en lav risiko.
2.  
Hvis der som følge af nationale foranstaltninger relateret til covid-19-pandemien er indført begrænsninger af bevægelsesfriheden, foretages den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008, af andre erhvervsdrivende end dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og erhvervsdrivende, der ønsker at tilslutte sig ordningen for økologisk produktion for første gang, og i alle andre tilfælde såsom anerkendelse med tilbagevirkende kraft, så snart kontrol- og certificeringsaktiviteterne kan genoptages i medlemsstaterne og i det pågældende tredjeland, dvs. når de nationale covid-19-foranstaltninger er ophævet. Indtil da kan den dokumentkontrol, der foretages som led i den årlige kontrol og med henblik på udstedelse og fornyelse af økologiske producenters dokumentation og anerkendelse med tilbagevirkende kraft, om nødvendigt også foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel.
3.  
Uanset artikel 65, stk. 2, i forordning (EF) nr. 889/2008 skal det antal prøver, der hvert år udtages og analyseres af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden, svare til mindst 2 % af det antal erhvervsdrivende, der er underlagt myndighedens eller organets kontrol.
4.  
Uanset artikel 92a, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 889/2008 sendes det svar på en meddelelse vedrørende produkter, der ikke overholder reglerne, der er omhandlet i nævnte punktum, inden for en frist på 60 kalenderdage fra datoen for den oprindelige meddelelse.
5.  
Uanset artikel 92c, stk. 2, andet afsnit, litra b), i forordning (EF) nr. 889/2008 skal de supplerende kontrolbesøg, der i henhold til samme forordnings artikel 65, stk. 4, foretages hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende, omfatte mindst 5 % af de virksomheder, der er omfattet af en kontrakt, i overensstemmelse med risikokategorien.
6.  
Uanset artikel 92c, stk. 2, andet afsnit, litra c), i forordning (EF) nr. 889/2008 skal mindst 5 % af alle inspektioner og besøg, der foretages i henhold til artikel 65, stk. 1 og 4, være uanmeldte.
7.  
Uanset artikel 92e i forordning (EF) nr. 889/2008 må den årlige inspektion af kontrolorganet, der er omhandlet i nævnte artikel, og som efter planen skal finde sted i perioden frem til den ►M1  1. februar 2021 ◄ , erstattes af en »årlig tilsynsaudit«, som også kan foretages ved hjælp af ethvert tilgængeligt fjernkommunikationsmiddel, så længe de nationale hasteforanstaltninger som følge af covid-19-pandemien hindrer den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat i at foretage nævnte inspektion.

Artikel 2

Fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008

1.  
Uanset artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008 udstedes kontrolattesten af den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, som indfører alle nødvendige oplysninger i og validerer rubrik 18 i Traces-systemet (Trade Control and Expert System). Den berørte medlemsstats kompetente myndighed påtegner kontrolattesten, ved at den valideres i rubrik 20 i Traces-systemet, og udfyldes i Traces-systemet af den første modtager.
2.  
Uanset artikel 13, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1235/2008 påtegner den relevante medlemsstats kompetente myndighed kontrolattesten ved at validere rubrik 20 i Traces-systemet, når den foretager verifikation af en sending.
3.  
Uanset artikel 15, stk. 4, første afsnit, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1235/2008 sendes det svar på en meddelelse vedrørende produkter, der ikke overholder reglerne, der er omhandlet i nævnte punktum, inden for en frist på 60 kalenderdage fra datoen for den oprindelige meddelelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. marts 2020 til den ►M1  1. februar 2021 ◄ .

Artikel 1, stk. 1, finder dog anvendelse fra den 1. marts 2020 til den ►M1  1. februar 2021 ◄ .

Artikel 1, stk. 3, 5 og 6, finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. december 2020.

Hvad angår kontrolaktiviteter, der udføres i Kina, finder denne forordning anvendelse fra den 1. januar 2020 til den ►M1  1. februar 2021 ◄ .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Top