EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0472-20210326

Consolidated text: Rådets afgørelse (FUSP) 2020/472 af 31. marts 2020 om Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/472/2021-03-26

02020D0472 — DA — 26.03.2021 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/472

af 31. marts 2020

om Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI)

(EUT L 101 af 1.4.2020, s. 4)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/542 af 26. marts 2021

  L 108

57

29.3.2021
▼B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/472

af 31. marts 2020

om Den Europæiske Unions militæroperation i Middelhavsområdet (EUNAVFOR MED IRINI)Artikel 1

Mission

1.  
Unionen indfører og iværksætter herved en militær krisestyringsoperation for at bidrage til at forhindre våbenhandelen i dens aftalte indsatsområde og interesseområde i overensstemmelse med UNSCR 1970 (2011) og efterfølgende resolutioner om våbenembargoen mod Libyen, herunder UNSCR 2292 (2016) og UNSCR 2473 (2019). Operationen skal desuden bidrage til gennemførelsen af FN's foranstaltninger for at forhindre ulovlig eksport af olie fra Libyen i overensstemmelse med UNSCR 2146 (2014) og efterfølgende resolutioner, navnlig UNSCR 2509 (2020) og UNSCR 2510 (2020). Herudover skal operationen bistå i udviklingen af kapaciteter og uddannelsen af den libyske kystvagt og flåde i retshåndhævende opgaver på havet. Operationen skal også bidrage til at ødelægge forretningsmodellen for menneskesmugler- og menneskehandlernetværk i overensstemmelse med gældende folkeret, herunder De Forenede Nationers havretskonvention, eventuelle relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og international menneskeret alt efter hvad der er relevant.
2.  
Operationen navngives EUNAVFOR MED IRINI.
3.  
Indsatsområdet, interesseområdet og de detaljerede ordninger for indsamling af oplysninger i disse områder med henblik på udførelse af alle operationens opgaver fastsættes i de relevante planlægningsdokumenter, der godkendes af Rådet.

Artikel 2

Bidrag til gennemførelse af FN's våbenembargo mod Libyen

1.  
EUNAVFOR MED IRINI bidrager som sin hovedopgave til gennemførelse af FN's våbenembargo mod Libyen med flyvende materiel, satellitudstyr og maritime aktiver.
2.  
Til dette formål indsamler EUNAVFOR MED IRINI omfattende og fyldestgørende oplysninger om ulovlig handel med våben og relateret materiel fra alle retninger og deler dem med relevante partnere og agenturer ud fra en konkret vurdering og »need to know«-princippet gennem mekanismerne i de relevante planlægningsdokumenter med henblik på at bidrage til et fuldt situationskendskab i indsatsområdet og i interesseområdet. Hvis disse informationer klassificeres til og med klassificeringsgraden »SECRET UE/EU SECRET«, kan de udveksles med relevante partnere og agenturer i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/488/EU ( 1 ) og baseres på ordninger indgået på operationelt plan i overensstemmelse med artikel 14, stk. 9, i nærværende afgørelse og under fuld overholdelse af principperne om gensidighed og inklusivitet. Klassificerede informationer, der modtages, behandles af EUNAVFOR MED IRINI uden nogen sondring mellem de ansatte og udelukkende på grundlag af operative krav.
3.  
I overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig UNSCR 2292 (2016), og når det er relevant, skal EUNAVFOR MED IRINI i overensstemmelse med ordningerne fastsat i planlægningsdokumenterne og i det aftalte indsatsområde på åbent hav ud for Libyens kyst foretage inspektioner af fartøjer, som er på vej til eller fra Libyen, hvis der er rimelig grund til at antage, at de pågældende fartøjer direkte eller indirekte transporterer våben eller hertil knyttet materiel til eller fra Libyen i strid med våbenembargoen mod Libyen. EUNAVFOR MED IRINI gennemfører relevante tiltag for at beslaglægge og bortskaffe sådanne genstande, herunder med henblik på at omdirigere sådanne fartøjer og deres besætninger til en passende havn for at lette en sådan bortskaffelse med samtykke fra havnestaten i overensstemmelse med relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, herunder UNSCR 2292 (2016).
4.  
EUNAVFOR MED IRINI aflægger rapport til PSC om alle spørgsmål og begivenheder i forbindelse med sådanne inspektioner. PSC kan overveje eventuelle efterfølgende foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

▼M1

5.  
I betragtning af de exceptionelle operative krav og på opfordring af en medlemsstat kan EUNAVFOR MED IRINI foretage omdirigering af fartøjer til havne i den pågældende medlemsstat og bortskaffelse af våben og hertil knyttet materiel, der beslaglægges i overensstemmelse med stk. 3, herunder ved oplagring, destruktion eller overførsel til en medlemsstat eller til en tredjepart. De havne, som fartøjer kan omdirigeres til, angives i operationsplanen.

Udvalget under Den Europæiske Fredsfacilitet træffer på forslag af den øverstbefalende for EU-operationen afgørelse om det endelige bestemmelsessted for beslaglagte våben og hertil knyttet materiel, herunder oplagring, destruktion eller overførsel inden for Unionen. Der træffes imidlertid afgørelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) om overførsel af beslaglagte genstande uden for Unionen i overensstemmelse med UNSCR 2292 (2016) på forslag af den øverstbefalende for EU-operationen, medmindre en medlemsstat anmoder om at sagen henvises til Rådet. En sådan overførsel af beslaglagte genstande uden for Unionen skal ske under overholdelse af principperne i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP ( 2 ) og gældende nationale regler og procedurer for våbeneksportkontrol; den skal foretages med forbehold af de betingelser og garantier, der er fastsat af henholdsvis PSC eller Rådet, under behørig hensyntagen til procedurerne i Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 ( 3 ), navnlig metoden til analyse af risici og sikkerhedsforanstaltninger, og den må ikke omfatte dødbringende militært udstyr eller dødbringende militære platforme.

En medlemsstat, der bistår EUNAVFOR MED IRINI med bortskaffelse af beslaglagte våben og hertil knyttet materiel, forpligter sig til inden for rammerne af sin nationale lovgivning og sine nationale procedurer hurtigst muligt at afslutte de procedurer, der er nødvendige for at muliggøre bortskaffelse af beslaglagte genstande. EUNAVFOR MED IRINI udsteder en bortskaffelsesattest til den pågældende medlemsstat.

Den Europæiske Fredsfacilitet afholder omkostningerne til oplagring og bortskaffelse af våben og hertil knyttet materiel, som EUNAVFOR MED IRINI har beslaglagt inden for sit indsatsområde, herunder omkostninger i forbindelse med de nødvendige havnetjenester. Den Europæiske Fredsfacilitet afholder også omkostningerne i forbindelse med ethvert finansielt ansvar som følge af omdirigering af et fartøj eller af efterfølgende handlinger i forbindelse med transport, oplagring og bortskaffelse af beslaglagte genstande, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra den medlemsstats side, der bistår med bortskaffelsen, eller fra en af dens befuldmægtigedes side. Enhver indtægt, som tilfalder en medlemsstat gennem bortskaffelse af beslaglagte våben og hertil knyttet materiel, overføres til Den Europæiske Fredsfacilitet under behørig hensyntagen til de relevante nationale eller retlige procedurer i den pågældende medlemsstat.

EUNAVFOR MED IRINI, repræsenteret ved den øverstbefalende for EU-operationen, kan indgå en administrativ ordning med de relevante myndigheder i en medlemsstat, der bistår med omdirigering af et fartøj eller med bortskaffelse af beslaglagte våben og hertil knyttet materiel, med henblik på gennemførelsen af dette stykke.

Dette stykke finder anvendelse på igangværende beslaglæggelses- og bortskaffelsesprocedurer.

▼B

6.  
I overensstemmelse med relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, herunder FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2292 (2016), kan EUNAVFOR MED IRINI under inspiceringen i overensstemmelse med stk. 3 indsamle og lagre beviser, der er relateret til transport af genstande, som er forbudt i henhold til våbenembargoen mod Libyen. EUNAVFOR MED IRINI kan i overensstemmelse med gældende ret indsamle og lagre personoplysninger om personer, der er involveret i transport af sådanne forbudte genstande, vedrørende karakteristika, der vil kunne bidrage til at identificere dem, herunder fingeraftryk, samt følgende oplysninger, bortset fra øvrige personoplysninger: efternavn, fødenavn, fornavne og eventuelle kaldenavne eller påtagede navne, fødselsdato og fødested, nationalitet, køn, bopæl, erhverv og opholdssted, kørekort, identifikationsdokumenter og pasoplysninger. EUNAVFOR MED IRINI kan i overensstemmelse med gældende ret fremsende sådanne oplysninger og oplysninger vedrørende de fartøjer og det udstyr, der anvendes af sådanne personer, og de relevante oplysninger, som er modtaget i forbindelse med gennemførelsen af denne kerneopgave, til medlemsstaternes relevante retshåndhævende myndigheder og/eller til kompetente EU-organer.

Artikel 3

Bidrag til gennemførelsen af FN's foranstaltninger mod ulovlig eksport af olie fra Libyen

1.  
Som en sekundær opgave skal EUNAVFOR MED IRINI, og så vidt midler og kapacitet rækker, foretage overvågningsaktiviteter og indsamle oplysninger om ulovlig eksport fra Libyen af olie, herunder råolie og raffinerede olieprodukter, som er i strid med UNSCR 2146 (2014) og efterfølgende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig UNSCR 2509 (2020), og derved bidrage til situationskendskab i indsatsområdet og i interesseområdet.
2.  
De oplysninger, der indsamles i denne forbindelse, kan lagres og videregives til de retmæssige libyske myndigheder og til medlemsstaternes relevante retshåndhævende myndigheder samt til de kompetente EU-organer.

Artikel 4

Kapacitetsopbygning i og uddannelse af den libyske kystvagt og flåde

1.  
Som en yderligere sekundær opgave skal EUNAVFOR MED IRINI bistå i udviklingen af kapaciteter og uddannelsen af den libyske kystvagt og flåde i retshåndhævende opgaver på havet, navnlig for at forhindre menneskesmugling og menneskehandel.
2.  
Den opgave, der er omhandlet i stk. 1, udføres på åbent hav i EUNAVFOR MED IRINIs aftalte indsatsområde. Den kan ligeledes udføres på Libyens område, herunder i dets territorialfarvande, eller på området, herunder territorialfarvandene, for et værtstredjeland, der er naboland til Libyen, såfremt PSC træffer afgørelse herom efter en vurdering foretaget af Rådet på grundlag af en opfordring fra Libyen eller det pågældende værtsland og i overensstemmelse med folkeretten.
3.  
I betragtning af de exceptionelle operative krav kan dele af den opgave, der er omhandlet i stk. 1, løses i en medlemsstat på opfordring af den pågældende medlemsstat, herunder i relevante uddannelsescentre.
4.  
Med henblik på den opgave, der er omhandlet i stk. 1, etablerer og driver EUNAVFOR MED IRINI en overvågningsmekanisme i tæt samarbejde med andre relevante interessenter, herunder om nødvendigt i Libyen.
5.  
I det omfang det er nødvendigt som følge af den opgave, der er omhandlet i stk. 1, kan EUNAVFOR MED IRINI indsamle, lagre og udveksle oplysninger med de relevante myndigheder i medlemsstaterne, kompetente EU-organer, De Forenede Nationers støttemission i Libyen, INTERPOL, Den Internationale Straffedomstol og Amerikas Forenede Stater, herunder personoplysninger, der er indsamlet til brug for sikkerhedsgodkendelse af mulige praktikanter, forudsat at de skriftligt har givet deres samtykke hertil. Endvidere kan EUNAVFOR MED IRINI indsamle og lagre nødvendige lægelige og biometriske oplysninger om praktikanter, forudsat at de skriftligt har givet deres samtykke hertil.

Artikel 5

Bidrag til ødelæggelse af forretningsmodellen for menneskesmugler- og menneskehandlernetværk

1.  
Som en yderligere sekundær opgave og i overensstemmelse med UNSCR 2240 (2015) skal EUNAVFOR MED IRINI støtte opsporingen og overvågningen af menneskesmugler- og menneskehandlernetværk gennem indsamling af oplysninger og patruljering fra luften på åbent hav i det aftalte operationsområde.
2.  
Ved gennemførelsen af denne opgave kan EUNAVFOR MED IRINI i overensstemmelse med gældende ret indsamle og lagre oplysninger om menneskesmugling og menneskehandel, herunder forbrydelser, der er relevante for operationens sikkerhed, som den kan sende til medlemsstaternes relevante retshåndhævende myndigheder og til de kompetente EU-organer.

Artikel 6

Udnævnelse af den øverstbefalende for EU-operationen

Kontreadmiral Fabio AGOSTINI udnævnes herved til øverstbefalende for EU-operationen EUNAVFOR MED IRINI.

Artikel 7

Udpegelse af EU-operationens hovedkvarter

Det operative hovedkvarter for EUNAVFOR MED IRINI skal være beliggende i Rom, Italien.

Artikel 8

Politisk kontrol og strategisk ledelse

1.  
Under ansvar af Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUNAVFOR MED IRINI.
2.  
Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med artikel 38 i TEU. Denne bemyndigelse omfatter beføjelserne til at ændre planlægningsdokumenterne, herunder operationsplanen, kommandovejen og reglerne for magtanvendelse. Den omfatter også beføjelserne til at træffe beslutninger om udnævnelsen af den øverstbefalende for EU-operationen og den øverstbefalende for EU-styrken. Beslutningskompetencen med hensyn til EU-militæroperationens mål og afslutning forbliver i Rådet.
3.  
Uanset den periode, der er fastsat i artikel 15, stk. 2, skal godkendelsen af operationen bekræftes hver fjerde måned. PSC forlænger operationen, medmindre udsendelsen af operationens maritime aktiver har en tiltrækningskraft på migrationen, på grundlag af dokumenterede beviser indsamlet i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i operationsplanen.
4.  
Den øverstbefalende for operationen aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af operationen, herunder dens indvirkning i indsatsområdet. I overensstemmelse med artikel 38 i TEU kan PSC til enhver tid efter anmodning fra den højtstående repræsentant eller en medlemsstat udstede retningslinjer til den øverstbefalende for operationen om indsættelse af aktiver.
5.  
PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.
6.  
Formanden for EU's Militærkomité (EUMC) aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til PSC om gennemførelsen af EUNAVFOR MED IRINI. PSC kan i nødvendigt omfang indkalde den øverstbefalende for EU-operationen eller den øverstbefalende for EU-styrken til sine møder.

Artikel 9

Militær ledelse

1.  
EUMC forestår overvågningen af, at EUNAVFOR MED IRINI, der gennemføres under ansvar af den øverstbefalende for EU-operationen, udføres korrekt.
2.  
Den øverstbefalende for EU-operationen aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til EUMC. EUMC kan i nødvendigt omfang indbyde den øverstbefalende for EU-operationen eller den øverstbefalende for EU-styrken til sine møder.
3.  
Formanden for EUMC fungerer som det primære kontaktled til den øverstbefalende for EU-operationen.

Artikel 10

Konsekvens i Unionens reaktion og koordinering

1.  
HR sikrer, at denne afgørelse gennemføres og er i overensstemmelse med Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer og humanitære bistand.
2.  
HR, der bistås af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), fungerer som det primære kontaktled til FN, myndighederne i landene i regionen og andre relevante internationale og bilaterale aktører, herunder NATO, Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga.
3.  
EUNAVFOR MED IRINI samarbejder med de relevante myndigheder i medlemsstaterne, opretter en koordineringsmekanisme og indgår i nødvendigt omfang ordninger med andre EU-agenturer og -organer, navnlig Frontex, Europol, Eurojust, Det Europæiske Asylstøttekontor, EU-Satellitcentret (SATCEN) og relevante FSFP-missioner.
4.  
EUNAVFOR MED IRINI skal være vært for en celle beskæftiget med oplysninger om kriminalitet bestående af ansatte fra medlemsstaternes relevante retshåndhævende myndigheder og EU-agenturerne som omhandlet i stk. 3 med henblik på at lette modtagelse, indsamling og videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger, om våbenembargoen mod Libyen som omhandlet i artikel 2, om ulovlig eksport fra Libyen af olie som omhandlet i artikel 3, og om menneskesmugling og menneskehandel som omhandlet i artikel 5 samt forbrydelser, der er relevante for operationens sikkerhed.
5.  
Behandling af personoplysninger i denne forbindelse skal foretages i overensstemmelse med retten i flagstaten for det fartøj, hvorpå cellen befinder sig, og for så vidt angår EU-agenturernes ansatte i overensstemmelse med den gældende retlige ramme for de respektive agenturer.
6.  
EUNAVFOR MED IRINI bistås af SATCEN og Den Europæiske Unions Efterretnings- og Situationscenter (INTCEN) ved indsamling af de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver.

Artikel 11

Tredjestaters deltagelse

1.  
Uden at dette anfægter Unionens selvstændige beslutningstagning eller dens fælles institutionelle ramme, og i overensstemmelse med de relevante retningslinjer fra Det Europæiske Råd, kan tredjestater opfordres til at deltage i operationen.
2.  
Rådet bemyndiger herved PSC til at opfordre tredjestater til at tilbyde bidrag og efter henstilling fra den øverstbefalende for EU-operationen og EUMC at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.
3.  
Detaljerede ordninger vedrørende tredjestaters deltagelse fastlægges i aftaler, der indgås i henhold til artikel 37 i TEU og i overensstemmelse med proceduren i artikel 218 i TEUF. Hvis Unionen og en tredjestat har indgået en rammeaftale om denne tredjestats deltagelse i Unionens krisestyringsmissioner, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUNAVFOR MED IRINI.
4.  
Tredjestater, der yder væsentlige militære bidrag til EUNAVFOR MED IRINI, har samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af operationen som de medlemsstater, der deltager i operationen.
5.  
Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om nedsættelse af en bidragyderkomité, hvis tredjestater yder væsentlige militære bidrag.

Artikel 12

Det EU-ledede personels status

Status for EU-ledede enheder og deres personel defineres om nødvendigt i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.  
De fælles udgifter til EU-militæroperationen administreres i overensstemmelse med afgørelse (FUSP) 2015/528.
2.  
For perioden frem til den 31. marts 2021 er referencebeløbet for de fælles udgifter til EUNAVFOR MED IRINI 9 837 800 EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2015/528, er 30 % i forpligtelsesbevillinger og 30 % i betalingsbevillinger.

▼M1

3.  
For perioden fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2023 er referencebeløbet for de fælles udgifter til EUNAVFOR MED IRINI 16 900 000 EUR. Den procentdel af referencebeløbet, der er omhandlet i artikel 46, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2021/509, er 10 % i forpligtelsesbevillinger og 10 % i betalingsbevillinger.

▼B

Artikel 14

Videregivelse af information

1.  
HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med EUNAVFOR MED IRINIs operationelle behov og under fuld overholdelse af principperne om gensidighed og inklusivitet bemyndigelse til at videregive ikkeklassificerede EU-dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om operationen, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden ( 4 ), til udpegede tredjelande og Den Internationale Straffedomstol. PSC udpeger, såfremt disse betingelser er opfyldt, efter en konkret vurdering de pågældende tredjelande.
2.  

HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med EUNAVFOR MED IRINIs operationelle behov bemyndigelse til i henhold til afgørelse 2013/488/EU at videregive følgende af EU's klassificerede informationer, som er udarbejdet med henblik på operationen, til udpegede tredjelande og Den Internationale Straffedomstol og under fuld overholdelse af principperne om gensidighed og inklusivitet:

a) 

til og med den klassifikationsgrad, der findes i de relevante informationssikkerhedsaftaler indgået mellem Unionen og den pågældende tredjestat, eller

b) 

til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL« i andre tilfælde.

PSC udpeger, såfremt disse betingelser er opfyldt, efter en konkret vurdering de pågældende tredjelande.

3.  
Klassificerede informationer, der modtages, behandles af EUNAVFOR MED IRINI uden nogen sondring mellem de ansatte og udelukkende på grundlag af operative krav.
4.  
HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med EUNAVFOR MED IRINIs operative behov og i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU at videregive EU-klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUNAVFOR MED IRINI, til FN.
5.  
HR har bemyndigelse til i overensstemmelse med EUNAVFOR MED IRINIs operationelle behov at videregive relevante oplysninger, herunder personoplysninger, til INTERPOL.
6.  
Indtil der indgås en aftale mellem Unionen og INTERPOL, kan EUNAVFOR MED IRINI udveksle sådanne oplysninger med det nationale centralbureau for INTERPOL i medlemsstaterne i overensstemmelse med ordninger, der skal indgås mellem den øverstbefalende for EU-operationen og chefen for det relevante nationale centralbureau.
7.  
I tilfælde af specifikke operative behov har HR efter godkendelse af PSC bemyndigelse til i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU at videregive eventuelle EU-klassificerede informationer til de retmæssige libyske myndigheder til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUNAVFOR MED IRINI.
8.  
HR har bemyndigelse til at indgå de ordninger, der er nødvendige for at gennemføre bestemmelserne om informationsudveksling i denne afgørelse.
9.  
HR kan delegere bemyndigelserne til at videregive informationer og muligheden for at indgå de i denne afgørelse omhandlede ordninger til embedsmænd i EU-Udenrigstjenesten, den øverstbefalende for EU-operationen eller den øverstbefalende for EU-styrken i overensstemmelse med bilag VI, afsnit VII, i afgørelse 2013/488/EU.
10.  
EUNAVFOR MED IRINI fremsender straks til FN, i overensstemmelse med UNSCR 2509 (2020), de oplysninger, der er indsamlet om formodede tilfælde af manglende overholdelse af FN's våbenembargo mod Libyen som fastsat i UNSCR 1970 (2011) og efterfølgende resolutioner, navnlig UNSCR 2292 (2016) og 2473 (2019), samt oplysninger indsamlet om formodede tilfælde af manglende overholdelse af FN's foranstaltninger for at forhindre ulovlig eksport af olie fra Libyen som fastsat i UNSCR 2146 (2014) og efterfølgende resolutioner.

Artikel 15

Ikrafttræden og afslutning

1.  
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

▼M1

2.  
EUNAVFOR MED IRINI udløber den 31. marts 2023.

▼B

3.  
Denne afgørelse ophæves fra den dato, hvor EU-operationens hovedkvarter i overensstemmelse med de planer, der er godkendt for så vidt angår EUNAVFOR MED IRINIs afslutning, afvikles, jf. dog de procedurer, der er fastlagt i afgørelse (FUSP) 2015/528 vedrørende EUNAVFOR MED IRINIs revision og regnskabsaflæggelse.( 1 ) Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).

( 2 ) (Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

( 3 ) Rådets afgørelse (FUSP) 2021/509 af 22. marts 2021 om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2015/528 (EUT L 102 af 24.3.2021, s. 14).

( 4 ) Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).

Top