EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2018-20210501

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2018 af 11. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/2021-05-01

02019R2018 — DA — 01.05.2021 — 002.004


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2018

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 315 af 5.12.2019, s. 155)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/340 af 17. december 2020

  L 68

62

26.2.2021


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 317, 1.10.2020, s.  40 (2019/2018)

►C2

Berigtigelse, EUT L 065, 25.2.2021, s.  88 (2019/2018)

 C3

Berigtigelse, EUT L 309, 2.9.2021, s.  36 (2019/2018)

►C4

Berigtigelse, EUT L 373, 21.10.2021, s.  95 (2019/2018)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2018

af 11. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 for så vidt angår energimærkning af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  
Ved denne forordning fastsættes krav til mærkning af og levering af supplerende produktoplysninger om køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, med almindelig elnettilslutning, herunder apparater, der sælges til køling af andre artikler end fødevarer.
2.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) 

køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, og som udelukkende drives af andre energikilder end elektricitet

b) 

køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, som ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling

c) 

eksterne komponenter, såsom en kondenseringsenhed, kompressorer eller et vandkondenseringsaggregat, som et køle/fryseapparat med remote-køleanlæg vil skulle tilsluttes for at kunne fungere

d) 

fødevareforarbejdende køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

e) 

køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, som er specifikt afprøvet og godkendt til opbevaring af lægemidler eller videnskabelige prøver

f) 

køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, til salg og præsentation af levende fødevarer, f.eks. køle/fryseapparater til salg og præsentation af levende fisk og skaldyr, kølede akvarier og vandtanke

g) 

saladetter

h) 

horisontale diske og montrer med integreret oplagring, der er bestemt til at arbejde ved køledriftstemperaturer

i) 

køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, uden et integreret kølesystem, som fungerer ved at kanalisere nedkølet luft produceret af en ekstern luftkøleenhed; dette omfatter hverken køle/fryseapparater med remote-køleanlæg eller salgsautomater med kølefunktion i kategori 6, jf. bilag IV, tabel 4

▼M1

j) 

hjørne-, kurve-, og karruselkøle/fryseapparater

▼B

k) 

salgsautomater, der er konstrueret til arbejde ved frysedriftstemperaturer

l) 

fiskekølediske og -montrer med skælis

m) 

professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling som defineret i forordning (EU) 2015/1095

n) 

vinkøleskabe og minibarer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) 

»køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg«: et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som holdes på specifikke temperaturer, og som køles ved naturlig eller tvungen konvektion ved hjælp af en eller flere energiforbrugende processer; det er bestemt til præsentation og salg med eller uden betjening af fødevarer og andre artikler ved bestemte temperaturer, der er lavere end omgivelsestemperaturen, til kunder, idet disse har direkte adgang via åbne sider eller via en eller flere døre eller skuffer eller begge dele, herunder køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, med områder, som anvendes til opbevaring af fødevarer og andre artikler, som kunderne ikke har adgang til; minibarer og vinkøleskabe er udelukket

2) 

»fødevarer«: madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer

3) 

»kondenseringsaggregat«: et produkt, som omfatter mindst én el-drevet kompressor og en kondensator, og som kan køle og kontinuerligt bibeholde lav eller middel temperatur i et køle/fryseapparat eller -system ved hjælp af en dampkompressionscyklus, når det er tilsluttet til en fordamper og en ekspansionsanordning, jf. forordning (EU) 2015/1095

4) 

»køle/fryseapparat med remote-køleanlæg«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som består af en fabriksgjort samling af komponenter, der for at fungere som køle/fryseapparat har behov for yderligere tilslutning til eksterne komponenter (kondenseringsaggregat og/eller kompressor og/eller vandkondenseringsaggregat), som ikke er en integreret del af køle/fryseapparatet

5) 

»fødevareforarbejdende køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er specifikt afprøvet og godkendt til fødevareforarbejdning, f.eks. iscrememaskiner eller salgsautomater med køle- og mikrobølgefunktion eller ismaskiner; disse omfatter ikke køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, der er udstyret med et rum, som er specielt konstrueret til fødevareforarbejdning, og som svarer til mindre end 20 % af nettovolumen

6) 

»nettovolumen«: den del af bruttovolumen af ethvert rum, som resterer efter fratrækning af volumen af komponenter, og rum, som ikke kan benyttes til opbevaring eller præsentation af fødevarer og andre artikler, angivet i kubikdecimeter (dm3) eller liter (L)

7) 

»bruttovolumen«: volumen inden for rummets foringer, fraregnet indvendigt udstyr, og med lukket dør eller låg, angivet i kubikdecimeter (dm3) eller liter (L)

8) 

»specifikt afprøvet og godkendt«: produktet opfylder alle følgende krav:

a) 

det er blevet konstrueret og prøvet specifikt under de nævnte driftsbetingelser eller den nævnte anvendelse i overensstemmelse med den nævnte EU-lovgivning eller tilknyttede retsakter, relevant lovgivning i medlemsstaterne og/eller relevante europæiske eller internationale standarder

b) 

det er ledsaget af dokumentation, som skal indgå i den tekniske dokumentation, i form af et certifikat, et typegodkendelsesmærke eller en prøvningsrapport, der bekræfter, at produktet er specifikt godkendt til den nævnte drift eller anvendelse

c) 

det bringes i omsætning specifikt med henblik på de nævnte driftsbetingelser eller den nævnte anvendelse, hvilket som minimum fremgår af den tekniske dokumentation, oplysninger, der ledsager produktet, og reklame- eller markedsføringsmaterialer

9) 

»saladette«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har udskæringer i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer såsom pizza toppings eller salatingredienser

10) 

»horisontale diske og montrer med integreret oplagring«: et horisontalt køle/fryseapparat, som er beregnet til betjening og omfatter kølet opbevaringsplads på mindst 100 liter (L) pr. længdemeter (m), og som normalt placeres på betjeningsskrankens sokkel

11) 

»horisontalt køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som har en vandret åbning på oversiden med henblik på præsentation og adgang ovenfra

12) 

»køledriftstemperatur«: en temperatur mellem –3,5 grader celsius (°C) og 15 grader celsius (°C) for apparater udstyret med energistyringssystemer med henblik på energibesparelser og mellem –3,5 grader celsius (°C) og 10 grader celsius (°C) for apparater, der ikke er udstyret med energistyringssystemer med henblik på energibesparelser

13) 

»driftstemperatur«: referencetemperaturen inde i et rum under prøvning

14) 

»salgsautomat med kølefunktion«: en salgsautomat, der anvendes til direkte salg, med kølefunktion; den er udformet til at acceptere forbrugerbetalinger eller poletter for kølede fødevarer og andre artikler, uden at der er tale om betjent servering

▼M1

15) 

»hjørne-/kurvekøle/fryseapparater«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som anvendes til at opnå geometrisk kontinuitet mellem to lineære køle/fryseapparater, som danner en vinkel på hinanden, og/eller som danner en kurve. Et hjørne-/kurvekøle/fryseapparat har ikke en entydig længdeakse eller længde, da det kun består af en fyldningsform (kile eller lignende) og ikke er udformet til at fungere som en selvstændig køleenhed. Hjørne-/kurvekøle/fryseapparatets to yderpunkter er skråstillet i en vinkel på mellem 30 ° og 90 °.

▼B

16) 

»frostdriftstemperatur«: en temperatur under –12 grader celsius (°C)

17) 

»fiskekølediske og -montrer med skælis«: køle/fryseskabe beregnet til horisontal præsentation med betjening, som er konstrueret og markedsføres specifikt med henblik på præsentation af fersk fisk. De karakteriseres ved, at oversiden har en bund af skælis, der anvendes til at opretholde de præsenterede friske fisks temperatur, og de har også et indbygget afløb

18) 

»vinkøleskab«: et køle/fryseapparat med én type rum til opbevaring af vin og med præcisionstemperaturstyring af opbevaringsbetingelserne og måltemperaturen, og som er udstyret med antivibrationsforanstaltninger som defineret i forordning (EU) 2019/2016

19) 

»rum«: et lukket rum i et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er adskilt fra andre rum af en skillevæg, beholder eller lignende anordning, som kan tilgås direkte gennem en eller flere udvendige døre, og som kan være yderligere opdelt i delrum. I denne forordning henviser »rum« både til rum og delrum, medmindre andet er angivet

20) 

»udvendig dør«: den del af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som kan bevæges eller fjernes, således at lasten kan flyttes udefra og ind i eller flyttes indefra og ud af køle/fryseapparatet, der anvendes til direkte salg

21) 

»delrum«: et aflukket rum i et rum, som har en anden driftstemperatur end det rum, det er placeret i

22) 

»minibar«: et køle/fryseapparat med et samlet volumen på højst 60 liter, som primært er bestemt til opbevaring og salg af fødevarer i hotelværelser og lignende lokaler, og som er defineret i forordning (EU) 2019/2016

23) 

»salgssted«: lokalitet, hvor køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling

24) 

»energieffektivitetsindeks« (EEI): et indeks over den relative energieffektivitet for et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, udtrykt i procent (%) og beregnet i henhold til bilag IV, punkt 2.

▼M1

25) 

»karruselkøle/fryseapparat«: et rundt/cirkulært salgskøle/fryseapparat, der kan installeres som selvstændig enhed eller som en enhed, der forbinder to lineære salgskøle/fryseapparater. Karruselkøle/fryseapparat kan også udstyres med et drejesystem, der gør det muligt at præsentere fødevarer i en vinkel på 360°

26) 

»salgskøle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er bestemt til salg og præsentation af fødevarer og andre artikler i detailhandel, f.eks. i supermarkeder. Flaskekølere, salgsautomater med kølefunktion, salgskølemontrer til gelato og iscremefrysere betragtes ikke som salgskøle/fryseapparater.

▼B

Artikel 3

Leverandørers forpligtelser

1.  

Leverandører sikrer at:

a) 

hvert køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, forsynes med et trykt energimærke, som med hensyn til udformning svarer til energimærket i bilag III

▼M1

b) 

parameterværdierne fra produktdatabladet, jf. bilag V, indlæses i den offentligt tilgængelige del af produktdatabasen

▼B

c) 

produktdatabladet stilles til rådighed i trykt form, hvis forhandleren specifikt anmoder om det

d) 

indholdet af den tekniske dokumentation, jf. bilag VI, indlæses i produktdatabasen

e) 

enhver visuel reklame for en bestemt model af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII

f) 

ethvert teknisk salgsmateriale eller andet salgsmateriale vedrørende en bestemt model af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, også teknisk salgsmateriale eller andet salgsmateriale på internettet, og indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII og bilag VIII

g) 

der stilles et elektronisk mærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, til rådighed for forhandlerne for hver model af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg

h) 

der stilles et elektronisk produktdatablad som angivet i bilag V til rådighed for forhandlerne for hver model af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg.

2.  
Energieffektivitetsklassen bestemmes ud fra det energieffektivitetsindeks, der beregnes i overensstemmelse med bilag II.

Artikel 4

Forhandleres forpligtelser

Forhandlere sikrer at:

a) 

hvert køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, på salgsstedet, herunder handelsmesser, er forsynet med det i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede energimærke fra leverandøren, idet energimærket for så vidt angår apparater til indbygning er placeret således, at det er klart synligt, og for så vidt angår andre køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, således, at det er klart synligt på forsiden eller toppen af køle/fryseapparatet

b) 

energimærket og produktdatabladet medsendes, når der er tale om fjernsalg, jf. bilag VII og VIII

c) 

enhver visuel reklame for en bestemt model af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, herunder på internettet, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII og VIII

d) 

ethvert teknisk salgsmateriale eller andet salgsmateriale vedrørende en bestemt model af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, også teknisk salgsmateriale eller andet salgsmateriale på internettet, som beskriver modellens specifikke tekniske parametre, indeholder modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige energieffektivitetsklasser som angivet på mærket, jf. bilag VII og VIII.

Artikel 5

Hostingtjenesteudbyderes forpligtelser

Hvis en hostingtjenesteudbyder som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2000/31/EF muliggør salg af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, via sit websted, sørger tjenesteudbyderen for, at det er muligt at få vist forhandlerens elektroniske mærke og produktdatablad på ►C2  visningsmekanismen ◄ , jf. bestemmelserne i bilag VIII, og oplyser forhandleren om forpligtelsen til at vise dem.

Artikel 6

Målemetoder

De oplysninger, der skal stilles til rådighed efter artikel 3 og 4, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsmetoder, der tager hensyn til de nyeste alment anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag IV.

Artikel 7

Kontrolprocedure i forbindelse med markedsovervågning

Medlemsstaterne skal anvende kontrolproceduren i bilag IX, når de udfører markedsovervågning efter artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369.

Artikel 8

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger konsultationsforummet resultaterne af sin vurdering, inklusive et eventuelt udkast til ændringsforslag, senest den 25. december 2023. Bl.a. vurderes:

a) 

energieffektivitetsklasser

b) 

muligheden for at behandle aspekter vedrørende den cirkulære økonomi

c) 

gennemførligheden af at finjustere klassificeringen af produkter, idet der bl.a. tages hensyn til forskellen mellem integrerede køle/fryseapparater og køle/fryseapparater med remote-køleanlæg.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M1

Den anvendes fra den 1. marts 2021, med undtagelse af forpligtelsen til at oplyse energieffektivitetsklassen for lyskildeparametrene som omhandlet i bilag V, tabel 10, del 5, der anvendes fra den 1. marts 2022.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner til brug i bilagene

I dette bilag forstås ved:

1) 

»flaskekøler«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som er beregnet til i et bestemt tempo at køle emballerede, ikke-fordærvelige drikkevarer bortset fra vin, der lastes ved omgivelsestemperatur, med henblik på at sælge dem ved bestemte temperaturer, der er lavere end omgivelsestemperaturen. En flaskekøler giver mulighed for at få adgang til drikkevarer direkte gennem åbne sider eller gennem en eller flere døre, skuffer eller begge dele. Med henblik på energibesparelser må temperaturen i køleren stige i perioder uden efterspørgsel i betragtning af drikkevarernes ikke-fordærvelige karakter

2) 

»iscremefryser«: et horisontalt lukket køle/fryseapparat, der er bestemt til at opbevare og/eller præsentere og sælge præemballeret konsumis, hvor forbrugeren får adgang til den præemballerede konsumis ved at åbne et uigennemsigtigt eller gennemsigtigt låg ovenfra, med et nettovolumen ≤ 600 liter (L), og — alene for iscremefrysere med gennemsigtigt låg — et nettovolumen divideret med TDA ≥ 0,35 meter (m)

3) 

»gennemsigtigt låg«: en dør lavet af et gennemsigtigt materiale, som dækker mindst 75 % af døroverfladen og gør det muligt for brugeren at se artikler gennem denne

4) 

»display-areal (TDA)«: det samlede areal, hvor fødevarer og andre artikler er synlige, herunder det areal, der er synligt gennem ruder, defineret som summen af de vandret og lodret projicerede overflader af nettovolumen udtrykt i kvadratmeter (m2)

5) 

»Quick Response-kode« (QR-kode): den matrixstregkode på en produktmodels energimærke, som linker til de oplysninger, der er registreret om den pågældende model i den offentlige del af produktdatabasen

6) 

»årligt energiforbrug« (AE): det gennemsnitlige daglige energiforbrug ganget med 365 (dage pr. år), angivet i kilowatt-timer pr. år (kWh/a), beregnet i overensstemmelse med punkt 2, litra b), i bilag IV

7) 

»dagligt energiforbrug« (Edaily ): den energi, som et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, bruger i løbet af 24 timer under bestemte referenceforhold, angivet i kilowatt-timer pr. dag (kWh/24h)

8) 

»årligt standardenergiforbrug« (SAE): det årlige referenceenergiforbrug af et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, angivet i kilowatt-timer pr. år (kWh/a), beregnet i overensstemmelse med punkt 2, litra c), i bilag IV

9) 

»M« og »N«: modelparametre, som tager højde for, at energiforbruget afhænger af display-arealet eller volumen, jf. værdierne i tabel 3 i bilag IV

10) 

»temperaturkoefficient« (C): en korrektionsfaktor, som tager højde for forskellen i driftstemperatur

11) 

»klimaklassefaktor« (CC): en korrektionsfaktor, som tager højde for forskellen i de omgivende forhold, som køle/fryseapparatet er konstrueret til

12) 

»P«: en korrektionsfaktor, som tager højde for forskellene mellem integrerede køle/fryseapparater og køle/fryseapparater med remote-køleanlæg

13) 

»integreret køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som har et integreret kølesystem med en kompressor og et kondenseringsaggregat

14) 

»salgskølemontre til gelato«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, hvori konsumis kan opbevares, præsenteres og laves til iskugler inden for forud fastsatte temperaturgrænser, jf. tabel 4 i bilag IV

15) 

»vertikalt køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som har en lodret eller hældende åbning med henblik på præsentation

16) 

»semi-vertikalt køle/fryseapparat«: et vertikalt køle/fryseapparat, hvis samlede højde ikke overstiger 1,5 meter (m)

17) 

»kombineret køle/fryseapparat«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som kombinerer præsentations- og åbningsretninger fra et vertikalt og et horisontalt køle/fryseapparat

▼M1

18) 

»oplyste værdier«: de værdier, som leverandøren har angivet for de angivne, beregnede eller målte tekniske parametre i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1369 og i henhold til artikel 3, stk. 1, litra d), og bilag VI i nærværende forordning med henblik på medlemsstaternes myndigheders verifikation af overholdelsen af kravene

▼B

19) 

»køleskab«: et køleapparat, der anvendes til direkte salg, som løbende opretholder temperaturen af de produkter, der opbevares i køleapparatet ved køledriftstemperatur

20) 

»fryser«: et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, som løbende opretholder temperaturen af de produkter, der opbevares i køle/fryseapparatet ved frostdriftstemperatur

21) 

»roll-in-køle/fryseapparat«: et salgskøle/fryseapparat, der gør det muligt at præsentere varer direkte på deres paller eller på ruller, som kan anbringes indvendigt ved at løfte eller svinge dem ind eller ved at fjerne den nedre del, hvis en sådan er monteret

22) 

»M-pakke«: en prøvepakke udstyret med et apparat til måling af temperatur

23) 

»salgsautomat med flere temperaturer«: en salgsautomat med kølefunktion, der indeholder mindst to rum med forskellige driftstemperaturer

24) 

»visningsmekanisme«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

25) 

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, som reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

26) 

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, der giver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, føre musemarkøren hen over eller berøre et andet billede eller datasæt

27) 

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor ►C2  visningsanordningerne ◄ ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.
BILAG II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen for et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, bestemmes ud fra energieffektivitetsindekset (EEI), jf. tabel 1.Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

Energieffektivitetsklasse

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Energieffektivitetsindekset for et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, bestemmes i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IV.
BILAG III

Energimærket til køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg

1.   ENERGIMÆRKET TIL KØLE/FRYSEAPPARATER, DER ANVENDES TIL DIREKTE SALG, BORTSET FRA FLASKEKØLERE OG ISCREMEFRYSERE

1.1.   Energimærket:

image

1.2.   Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. 

QR-kode

II. 

leverandørens navn eller varemærke

III. 

leverandørens modelidentifikation

IV. 

energieffektivitetsskalaen fra A til G

V. 

energieffektivitetsklassen, jf. bilag II.

VI. 

AE angivet i kWh pr. år og afrundet til nærmeste hele tal

VII. 

— 
for salgsautomater med kølefunktion: summen af nettovolumen af alle rum med køledriftstemperaturer, angivet i liter (L) og afrundet til nærmeste hele tal
— 
for alle andre køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg: summen af alle display-arealer med køledriftstemperaturer, angivet i kvadratmeter (m2) og afrundet til to decimaler
— 
indeholder et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, ikke rum med køledriftstemperatur, udelades piktogrammet og værdierne i liter (L) eller kvadratmeter (m2), jf. punkt VII
VIII. 

— 
for køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, hvori alle rum med køledriftstemperatur har samme temperaturklasse, bortset fra salgsautomater med kølefunktion:
— 
skal den øvre temperatur være den højeste temperatur for den varmeste M-pakke i rummet eller rummene med køledriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
skal den nedre temperatur være den laveste temperatur for den koldeste M-pakke i rummet/rummene med køledriftstemperaturer, angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste hele tal, eller den højeste minimumstemperatur for alle M-pakker i rummet/rummene med køledriftstemperaturer, angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
for salgsautomater med kølefunktion:
— 
skal den øvre temperatur være den maksimale målte produkttemperatur i rummet eller rummene med køledriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
skal den nedre temperatur udelades
— 
indeholder køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, ikke rum med køledriftstemperatur, udelades piktogrammet og værdierne i grader Celsius (°C), jf. punkt VIII
IX. 

— 
For køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, bortset fra salgsautomater med kølefunktion: summen af alle display-arealer med frostdriftstemperaturer, angivet i kvadratmeter (m2) og afrundet til to decimaler
— 
indeholder et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, ikke rum med frostdriftstemperatur, udelades piktogrammet og værdierne i kvadratmeter (m2), jf. punkt IX
X. 

— 
for køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, hvori alle rum med frostdriftstemperaturer har samme temperaturklasse, bortset fra salgsautomater med kølefunktion:
— 
skal den øvre temperatur være den højeste temperatur for den varmeste M-pakke i rummet eller rummene med frostdriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
skal den nedre temperatur være den laveste temperatur for den koldeste M-pakke i rummet/rummene med frostdriftstemperaturer, angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste hele tal, eller den højeste minimumstemperatur for alle M-pakker i rummet/rummene med frostdriftstemperaturer, angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
for salgsautomater med kølefunktion:
— 
skal den øvre temperatur være den maksimale målte produkttemperatur i rummet eller rummene med frostdriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 4
— 
skal den nedre temperatur udelades
— 
indeholder et køle/fryseapparat, der anvendes til direkte salg, ikke rum med frostdriftstemperatur, udelades piktogrammet og værdierne i grader Celsius (°C), jf. punkt X
XI. 

Nummeret på denne forordning, dvs. »2019/2018«.

2.   ENERGIMÆRKET FOR FLASKEKØLERE

2.1.   Energimærket:

image

2.2.   Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. 

QR-kode

II. 

leverandørens navn eller varemærke

III. 

leverandørens modelidentifikation

IV. 

energieffektivitetsskalaen fra A til G

V. 

energieffektivitetsklassen, jf. bilag II.

VI. 

AE angivet i kWh pr. år og afrundet til nærmeste hele tal

VII. 

summen af bruttovolumen af alle rum med køledriftstemperaturer, angivet i liter (L) og afrundet til nærmeste hele tal

VIII. 

den højeste gennemsnitlige rumtemperatur i alle rum med køledriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 5

IX. 

den varmeste omgivende temperatur angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 6

X. 

Nummeret på denne forordning, dvs. »2019/2018«.

3.   ENERGIMÆRKET FOR ISCREMEFRYSERE

3.1.   Energimærket:

image

3.2.   Følgende oplysninger skal angives på energimærket:

I. 

QR-kode

II. 

leverandørens navn eller varemærke

III. 

leverandørens modelidentifikation

IV. 

energieffektivitetsskalaen fra A til G

V. 

energieffektivitetsklassen, jf. bilag II.

VI. 

AE angivet i kWh pr. år og afrundet til nærmeste hele tal

VII. 

summen af nettovolumen af alle rum med frostdriftstemperaturer, angivet i liter (L) og afrundet til nærmeste hele tal

VIII. 

den højeste gennemsnitlige rumtemperatur i alle rum med frostdriftstemperaturer angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 7

IX. 

den maksimale omgivende temperatur angivet i grader Celsius (°C) og afrundet til nærmeste heltal, jf. tabel 8

X. 

Nummeret på denne forordning, dvs. »2019/2018«.

4.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKERNE

4.1.   Udformning af energimærket til køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, bortset fra flaskekølere og iscremefrysere: