EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — DA — 19.01.2023 — 004.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING ►C1  (EU) 2019/815 ◄

af 17. december 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 143 af 29.5.2019, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2100 af 30. september 2019

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1989 af 6. november 2020

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/352 af 29. november 2021

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2553 af 21. september 2022

  L 339

1

30.12.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 145, 4.6.2019, s.  85  (815/2019)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING ►C1  (EU) 2019/815 ◄

af 17. december 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Emne

I denne forordning fastsættes det fælles elektroniske rapporteringsformat som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF, der skal anvendes af udstedere ved udarbejdelsen af årsrapporter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»central taksonomi« :

det i bilag VI fastlagte kombinerede sæt af taksonomielementer og følgende linksamling:

a) 

præsentationslinkbase, som grupperer taksonomielementerne

b) 

kalkulationslinkbase, som udtrykker det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer

c) 

etiketlinkbase, der beskriver betydningen af de enkelte taksonomielementer

d) 

definitionslinkbase, der afspejler det dimensionale forhold mellem de centrale taksonomielementer

2)

»udvidet taksonomi« :

det kombinerede sæt af taksonomielementer og følgende linksamling, begge oprettet af udsteder:

a) 

præsentationslinkbase, som grupperer taksonomielementerne

b) 

kalkulationslinkbase, som udtrykker det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer

c) 

etiketlinkbase, der beskriver betydningen af de enkelte taksonomielementer

d) 

definitionslinkbase, som sikrer den dimensionale gyldighed af den genererede XBRL-instans i forhold til den udvidede taksonomi

3)

»IFRS-koncernregnskaber« : koncernregnskaber, der enten er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller med IFRS som omhandlet i artikel 1, første afsnit, litra a), i beslutning 2008/961/EF.

Artikel 3

Fælles elektronisk rapporteringsformat

Udstedere udarbejder hele årsrapporten i XHTML-format.

Artikel 4

Opmærkning af IFRS-koncernregnskaber

1.  
Hvis årsrapporterne indeholder IFRS-koncernregnskaber, opmærker udstedere disse koncernregnskaber.
2.  
Udstedere opmærker som minimum de oplysninger, der er anført i bilag II, når disse oplysninger er angivet i IFRS-koncernregnskaberne.
3.  
Udstedere kan opmærke andre oplysninger fra IFRS-koncernregnskaber end de i stk. 2 omhandlede oplysninger.
4.  
Ved den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede opmærkning anvender udstedere XBRL-sproget og en taksonomi, der indeholder elementer hentet fra den centrale taksonomi. Hvis det i overensstemmelse med punkt 4 i bilag IV ikke er hensigtsmæssigt at anvende elementer i den centrale taksonomi, opretter udstedere udvidede taksonomielementer som fastlagt i bilag IV.

Artikel 5

Opmærkning af andre dele af årsrapporterne

1.  
Udstedere, der er registreret i medlemsstater, kan opmærke alle dele af deres årsrapporter, bortset fra de dele, der er nævnt i artikel 4, hvis de anvender XBRL-sproget og en taksonomi, der er specifik for disse dele, og hvis denne taksonomi er udviklet af den medlemsstat, hvor de er registreret.
2.  
Udstedere registreret i tredjelande skal ikke opmærke nogen dele af deres årsrapporter, bortset fra IFRS-koncernregnskaber.

Artikel 6

Almindelige bestemmelser om opmærkning

Ved opmærkning i overensstemmelse med artikel 4 og 5 skal udstedere opfylde følgende krav om:

a) 

indlejring af opmærkninger i udstedernes årsrapporter i XHTML-format ved brug af Inline XBRL-specifikationer som fastsat i bilag III

b) 

opmærknings- og indberetningsregler som fastsat i bilag IV.

Artikel 7

XBRL-taksonomifiler

ESMA kan offentliggøre maskinlæsbare XBRL-taksonomifiler baseret på den centrale taksonomi, der kan downloades. Disse filer skal opfylde de kriterier, der er fastlagt i bilag V.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M4
BILAG I

Forklaring til tabellerne i bilag II, IV og VIDATA/ATTRIBUTTYPE/PRÆFIKS

DEFINITION

text block

angiver, at elementtypen er en tekstblok, anvendes til at opmærke større afsnit med oplysninger såsom noter, anvendt regnskabspraksis eller tabeller, tekstblokke er ikkenumeriske poster

text

angiver, at elementtypen er en tekst (en sekvens af alfanumeriske tegn), anvendes til at opmærke korte afsnit med beskrivende oplysninger, tekstelementer er ikkenumeriske poster

åååå-mm-dd

angiver, at elementtypen er en dato, disse elementer er ikkenumeriske poster

X

angiver, at elementtypen er monetær (et tal i en angivet valuta), disse elementer er numeriske poster

X.XX

angiver, at elementtypen er en decimalværdi (f.eks. en procentsats eller en værdi »pr. aktie«), disse elementer er numeriske poster

shares

angiver, at elementtypen er et antal aktier, disse elementer er numeriske poster

table

angiver begyndelsen af en struktur i form af en tabel, hvor rækker og kolonner bidrager til at definere et finansielt begreb på skæringspunktet

axis

angiver en dimensional egenskab i en tabelstruktur

member

angiver et element i en dimension på en akse

guidance

angiver et element, der understøtter browsing efter taksonomiindhold

role

angiver et element, der repræsenterer et afsnit i en taksonomi, f.eks. opgørelsen af finansiel stilling, indkomstopgørelsen, den enkelte note osv.

abstract

angiver et grupperingselement eller en startetiket

instant or duration

angiver, at den monetære værdi repræsenterer en beholdning (på en bestemt dato) eller en strøm (for en periode)

credit or debit

angiver den »naturlige« balance i regnskabet

esef_cor

anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der er defineret i navnerummet »https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor«

esef_all

anvendt præfiks i tabellerne i bilag VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all«

esma_technical

anvendt præfiks i tabellerne i bilag VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical«

ifrs-full

anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der er defineret i navnerummet »https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor«

Ophavsret og databaserettigheder i IFRS-taksonomien opbevares af IFRS Foundation. IFRS-taksonomiske materialer fremstilles ved brug af XBRL-sproget med tilladelse fra XBRL International. IFRS Foundation kan ikke gøre sine rettigheder gældende i IFRS-taksonomien i EØS i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af IFRS-regnskabsstandarder i forbindelse med anvendelse af IFRS-standarderne. IFRS Foundation forbeholder sig alle andre rettigheder, herunder, men ikke kun, rettigheder uden for EØS. Erhvervsmæssig brug, herunder reproduktion, er strengt forbudt. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til IFRS Foundation på www.ifrs.org
BILAG II

Obligatorisk opmærkning

1. Udstedere skal opmærke alle tal i en angivet valuta, som præsenteres i opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen i IFRS-koncernregnskabet.

2. Udstedere skal opmærke alle oplysninger, der gives i IFRS-koncernregnskabet eller ved krydshenvisning heri til andre dele af årsrapporten for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, og som svarer til elementerne i tabellen i dette bilag.Tabel

Obligatoriske elementer i den centrale taksonomi, som skal opmærkes for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Etiket

Type

Referencer til IFRS-standarder

Navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation

text

IAS 1 51 a

Redegørelse for ændring af navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation fra foregående regnskabsårs afslutning

text

IAS 1 51 a

Virksomhedens domicil

text

IAS 1138 a

Virksomhedens juridiske form

text

IAS 1138 a

Indregistreringsland

text

IAS 1138 a

Virksomhedens hjemsted

text

IAS 1138 a

Hovedforretningssted

text

IAS 1138 a

Beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter

text

IAS 1138 b

Modervirksomhedens navn

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Navn på koncernens øverste modervirksomhed

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Levetid for tidsbegrænset virksomhed

text

IAS 1138 d

Erklæring om overensstemmelse med IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Oplysning om afvigelse fra IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Redegørelse for økonomisk virkning af afvigelse fra IFRS

text

IAS 1 20 d

Oplysning om usikkerheder, der er knyttet til virksomhedens evne til at fortsætte som en going concern [text block]

text block

IAS 1 25

Oplysning om og beskrivelse af grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet, hvis årsregnskabet ikke udarbejdes på en going concern-basis

text

IAS 1 25

Oplysning om årsag til, at virksomheden ikke anses for at være en going concern

text

IAS 1 25

Beskrivelse af årsag til, at der anvendes en længere eller kortere periode

text

IAS 1 36 a

Oplysning om, at beløb, der præsenteres i årsregnskabet, ikke er fuldt ud sammenlignelige

text

IAS 1 36 b

Oplysning om omklassifikationer eller ændringer i præsentationsform [text block]

text block

IAS 1 41

Redegørelse for kilder til skønsmæssig usikkerhed, som indebærer en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig regulering

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Oplysning om aktiver og forpligtelser, hvor risikoen for, at de bliver væsentligt reguleret, er betydelig [text block]

text block

IAS 1125

Udbytte indregnet som udlodninger til ejere pr. aktie

X, duration

IAS 1107

Udbytte, som er foreslået eller uddelt, før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, men som ikke er indregnet som udlodning til ejere

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Udbytte, som er foreslået eller uddelt, før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, men som ikke er indregnet som udlodning til ejere pr. aktie

X.XX duration

IAS 1137 a

Oplysning om regnskabsmæssige vurderinger og skøn [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om periodiserede omkostninger og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om hensættelse til kredittab [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om associerede virksomheder [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Oplysning om revisorhonorar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om godkendelse af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle aktiver disponible for salg [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om grundlaget for konsolidering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om biologiske aktiver, landbrugsprodukter på høsttidspunktet og offentlige tilskud vedrørende biologiske aktiver [text block]

text block

IAS 41 Oplysning

Oplysning om låneomkostninger [text block]

text block

IAS 23 Oplysning

Oplysning om lån [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om virksomhedssammenslutninger [text block]

text block

IFRS 3 Oplysning

Oplysning om kontanter og kassebeholdninger i centralbanker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om likvider [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om pengestrømsopgørelse [text block]

text block

IAS 7 Præsentation af pengestrømsopgørelsen

Oplysning om ændringer i anvendt regnskabspraksis [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om ændringer i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og fejl [text block]

text block

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis

Oplysning om sikkerhed [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om krav og betalte ydelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forpligtelser og eventualforpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om eventualforpligtelser [text block]

text block

IAS 37 86

Oplysning om vareforbrug [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om kreditrisiko [text block]

text block

IFRS 7 Kreditrisiko, IAS 1 10 e

Oplysning om gældsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudt indtægt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudt skat [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indskud fra banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indskud fra kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om afskrivninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om afledte finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udbytte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indtjening pr. aktie [text block]

text block

IAS 33 Oplysning

Oplysning om valutaomregning [text block]

text block

IAS 21 Oplysning

Oplysning om personaleydelser [text block]

text block

IAS 19 Anvendelsesområde

Oplysning om virksomhedens driftssegmenter [text block]

text block

IFRS 8 Oplysning

Oplysning om begivenheder efter regnskabsårets afslutning [text block]

text block

IAS 10 Oplysning

Oplysning om omkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omkostninger efter art [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om efterforsknings- og vurderingsaktiver [text block]

text block

IFRS 6 Oplysning

Oplysning om dagsværdimåling [text block]

text block

IFRS 13 Oplysning

Oplysning om dagsværdi af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indtægter fra (omkostninger ved) gebyrer og kommissioner [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 7 Anvendelsesområde

Oplysning om finansielle instrumenter til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter klassificeret til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansiel risikostyring [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om førstegangsanvendelse [text block]

text block

IFRS 1 Præsentation og oplysning

Oplysning om administrationsomkostninger og andre generalomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Generelle oplysninger om årsregnskaber [text block]

text block

IAS 1 51

Oplysning om en going concern [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om offentlige tilskud [text block]

text block

IAS 20 Oplysning

Oplysning om regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier [text block]

text block

IAS 29 Oplysning

Oplysning om værdiforringelse af aktiver [text block]

text block

IAS 36 Oplysning

Oplysning om indkomstskatter [text block]

text block

IAS 12 Oplysning

Oplysning om ansatte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om nøglepersoner i virksomhedens ledelse [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forsikringskontrakter [text block]

text block

IFRS 4 Oplysning

Oplysning om omsætning fra forsikringspræmier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om immaterielle aktiver [text block]

text block

IAS 38 Oplysning

Oplysning om immaterielle aktiver og goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteudgifter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteindtægter (renteudgifter) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om kapitalandele i andre virksomheder [text block]

text block

IFRS 12.1 Oplysning

Oplysning om præsentation af delårsregnskaber [text block]

text block

IAS 34 Delårsregnskabers indhold

Oplysning om varebeholdninger [text block]

text block

IAS 2 Oplysning

Oplysning om forpligtelser i henhold til investeringskontrakter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om investeringsejendomme [text block]

text block

IAS 40 Oplysning

Oplysning om investeringer, der behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udstedt selskabskapital [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Oplysning om forudbetalte leasingydelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om leasingkontrakter [text block]

text block

IFRS 16 Præsentation, IFRS 16 Oplysning:

Oplysning om likviditetsrisiko [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udlån til banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udlån til kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om markedsrisiko [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om væsentlige informationer om anvendt regnskabspraksis [text block]

text block

Ikrafttrædelse 1.1.2023 IAS 1.117 Oplysning

Oplysning om indre værdi, der kan henføres til andelshavere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om minoritetsinteresser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter [text block]

text block

IFRS 5 Præsentation og oplysning

Oplysning om anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om mål med samt politikker og procedurer for kapitalstyring [text block]

text block

IAS 1134

Oplysning om andre aktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre omsætningsaktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre kortfristede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre langfristede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsindtægter (driftsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver [text block]

text block

IAS 37 Oplysning

Oplysning om forudbetalinger og andre aktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om resultatet af driftsaktiviteter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om materielle anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 16 Oplysning

Oplysning om hensatte forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omklassifikation af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om regulatoriske aktiver og forpligtelser [text block]

text block

IFRS 14 Oplysning, IFRS 14 Præsentation:

Oplysning om reassurance [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om nærtstående parter [text block]

text block

IAS 24 Oplysning

Oplysning om tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbagekøbsaftaler [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forsknings- og udviklingsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om reserver inden for egenkapitalen [text block]

text block

IAS 1 79 b

Oplysning om begrænsede likvider [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omsætning [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omsætning fra kontrakter med kunder [text block]

text block

IFRS 15 Oplysning, IFRS 15 Præsentation:

Oplysning om separate årsregnskaber [text block]

text block

IAS 27 Oplysning, IFRS 12 Formål

Oplysning om koncessionsaftaler [text block]

text block

SIC 29 Konsensus

Oplysning om selskabskapital, reserver og andre egenkapitalinteresser [text block]

text block

IAS 1 79

Oplysning om aktiebaserede vederlæggelsesordninger [text block]

text block

IFRS 2 44

Oplysning om efterstillede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om dattervirksomheder [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Oplysning om væsentlig anvendt regnskabspraksis [text block]

text block

IAS 1117

Oplysning om skattetilgodehavender og skatteforpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om leverandørforpligtelser og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om handelsindtægter (handelsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om egne aktier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle aktiver disponible for salg [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for biologiske aktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for låneomkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for lån [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger og goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for pengestrømme [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for sikkerhed [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for igangværende opførelse [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for eventualforpligtelser og eventualaktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omkostninger til erhvervelse af kunder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for kundeloyalitetsprogrammer [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser til afvikling, retablering og genopretning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udskudt indkomstskat [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afskrivninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ophør af indregning af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afledte finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afledte finansielle instrumenter og sikringsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis ved opgørelsen af likviders elementer [text block]

text block

IAS 7 46

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for rabatter og dekorter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udbytte [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indtjening pr. aktie [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for emissionsrettigheder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for personaleydelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for miljørelaterede omkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ekstraordinære poster [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for efterforsknings- og vurderingsudgifter [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for dagsværdimåling [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indtægter fra og omkostninger ved provisioner og gebyrer [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansieringsomkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansieringsindtægter og -omkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle garantier [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle instrumenter til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle forpligtelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for valutaomregning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for franchisegebyrer [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for funktionel valuta [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for offentlige tilskud [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for sikringsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hold-til-udløb-investeringer [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af aktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af finansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indkomstskat [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for forsikringskontrakter og tilknyttede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for immaterielle aktiver og goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for immaterielle aktiver bortset fra goodwill [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for renteindtægter og renteudgifter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i associerede virksomheder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i associerede virksomheder og joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i joint ventures [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringsejendomme [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udstedt selskabskapital [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for leasingkontrakter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for lån og tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for måling af varebeholdninger [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for mineaktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for minerettigheder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg og ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for modregning af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for olie- og gasaktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for programmeringsaktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omklassifikation af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsværdien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indregning af omsætning [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for regulatoriske aktiver og forpligtelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for reassurance [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for reparationer og vedligeholdelse [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbagekøbsaftaler [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for forsknings- og udviklingsomkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for begrænsede likvider [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for præsentation af segmentoplysninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for koncessionsaftaler [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for aktiebaseret vederlæggelse [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for strippingomkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for dattervirksomheder [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for andre skatter end indkomstskat [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for fratrædelsesgodtgørelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for leverandørforpligtelser og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for handelsindtægter og -omkostninger [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for transaktioner med minoritetsinteresser [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for transaktioner mellem nærtstående parter [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for egne aktier [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for warrants [text block]

text block

IAS 1117 b

Beskrivelse af anden anvendt regnskabspraksis, som er relevant for forståelsen af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
BILAG III

Gældende Inline XBRL-specifikationer

1. Udstedere skal sikre, at udsteders Inline XBRL-instans overholder Inline XBRL 1.1-specifikationen, og at den er i overensstemmelse med XBRL Units Registry.

2. Udstedere skal sikre, at udsteders udvidede XBRL-taksonomifiler overholder XBRL 2.1-specifikationen og XBRL Dimensions 1.0-specifikationen.

3. Udstedere skal indsende Inline XBRL-instansen og udsteders udvidede XBRL-taksonomifiler som en samlet regnskabsaflæggelse, hvor XBRL-taksonomifilerne pakkes i overensstemmelse med specifikationerne for taksonomipakker.

4. Udstedere skal sikre, at både Inline XBRL-instansen og udsteders udvidede taksonomi opfylder kravene i de opmærknings- og indberetningsregler, der er fastsat i bilag IV.
BILAG IV

Opmærknings- og indberetningsregler

1. Udstedere skal sikre, at Inline XBRL-instansen indeholder data for en enkelt udsteder, således at alle identifikatorer for enheder i kontekst har identisk indhold.

2. Udstedere skal identificere sig selv i Inline XBRL-instansen ved brug af XBRL-identifikatorer og -ordninger for enheder i kontekst, der skal knyttes til identifikatorer for juridiske enheder i henhold til ISO 17442.

3. Ved opmærkning af oplysninger skal udstedere anvende det centrale taksonomielement, hvis regnskabsmæssige betydning ligger tættest på den oplysning, der opmærkes. Hvis der synes at være et valg mellem centrale taksonomielementer, bør udstedere vælge det element, der har den snævreste regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde.

4. Hvis det centrale taksonomielement, der kommer tættest på, fordrejer den regnskabsmæssige betydning af de oplysninger, som opmærkes i henhold til punkt 3, skal udstedere oprette et udvidet taksonomielement og anvende dette til at opmærke de pågældende oplysninger. Alle de oprettede udvidede taksonomielementer:

a) 

må ikke overlappe betydningen og rækkevidden af centrale taksonomielementer

b) 

skal identificere den person, der har oprettet elementet

c) 

skal tildeles en passende balanceattribut

d) 

skal have standardetiketter på det sprog, der anvendes i årsrapporten. Det anbefales at tilføje etiketter på flere sprog. Alle etiketter skal være i overensstemmelse med den regnskabsmæssige betydning og rækkevidde af de beskrevne underliggende forretningsbegreber.

5. Udstedere skal sikre, at de enkelte udvidede taksonomielementer, der anvendes til at opmærke oplysninger i årsrapporten, indgår i mindst ét hierarki i den udvidede taksonomis præsentationslinkbase og definitionslinkbase.

6. Udstedere skal anvende kalkulationslinkbaserne i deres udvidede taksonomier til at dokumentere det aritmetiske forhold mellem numeriske taksonomielementer i den centrale og/eller udvidede taksonomi, navnlig det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer i den centrale og/eller udvidede taksonomi fra opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

7. For at fastslå, hvilken del af årsregnskabet opmærkningerne vedrører, skal udstedere anvende særlige taksonomiske rodelementer som udgangspunkt for de respektive dele af årsregnskabet i deres udvidede taksonomis præsentationslinkbaser. Disse taksonomiske rodelementers elementnavne, etiketter og præfikser skal angives som anført i tabel 1.Tabel

Rodelementernes elementnavne, etiketter og præfikser

Præfiks

Elementnavn

Etiket

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Pladsholder for opgørelsen af finansiel stilling — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for opgørelsen af finansiel stilling

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Pladsholder for resultatopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for resultatopgørelsen, hvis resultatopgørelsen oplyses separat

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Pladsholder for totalindkomstopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for totalindkomstopgørelsen, hvis den oplyses separat, eller når resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst samles i en enkelt opgørelse

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Pladsholder for pengestrømsopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for pengestrømsopgørelsen

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Pladsholder for egenkapitalopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for egenkapitalopgørelsen

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Pladsholder for noter, anvendt regnskabspraksis og obligatoriske centrale taksonomielementer — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for opmærkning af oplysninger i noterne til årsregnskabet

De særlige taksonomiske rodelementer skal også medtages i ESMA's XBRL-taksonomifiler.

8. Udstedere må ikke erstatte etiketterne eller henvisningerne til centrale taksonomielementer i deres udvidede taksonomier. Udsteders specifikke etiketter kan føjes til de centrale taksonomielementer.

9. Udstedere skal sikre, at udsteders udvidede taksonomielementer til opmærkning af opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen i IFRS-koncernregnskabet er knyttet til et eller flere centrale taksonomielementer. Navnlig gælder det, at:

a) 

udsteder skal knytte sit udvidede taksonomielement til det centrale taksonomielement, hvis bredere regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde ligger tættest på udsteders udvidede taksonomielement. Udsteder skal identificere forbindelsen mellem det pågældende udvidede taksonomielement og det centrale taksonomielement i sin definitionslinkbase i den udvidede taksonomi. Det udvidede taksonomielement skal være grundlaget for forbindelsen

b) 

udsteder kan knytte det udvidede taksonomielement til det eller de centrale taksonomielementer, hvis regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde ligger tættest på det pågældende udvidede taksonomielement. Udsteder skal identificere forbindelsen mellem det pågældende udvidede taksonomielement og det eller de centrale taksonomielementer i sin definitionslinkbase i den udvidede taksonomi. Det udvidede taksonomielement skal være grundlaget for forbindelsen eller forbindelserne. Hvis det udvidede taksonomielement samler en række centrale taksonomielementer, skal udsteder knytte det pågældende udvidede taksonomielement til de enkelte centrale taksonomielementer, bortset fra centrale taksonomielementer, som med rimelighed anses for at være ubetydelige.

10. Uanset punkt 9 behøver udstedere ikke at knytte et udvidet taksonomielement til et andet centralt taksonomielement, som anvendes til at opmærke oplysninger i opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, som er subtotal for andre oplysninger i samme opgørelse.

11. Udstedere skal sikre, at den type oplysninger og regnskabsperioder for et taksonomielement, der anvendes til at opmærke oplysninger, afspejler den regnskabsmæssige betydning af de opmærkede oplysninger. Udstedere må ikke definere og anvende en kundetype for et taksonomielement, hvis der allerede er defineret en egnet type i XBRL-specifikationerne eller i XBRL Data Types Registry.

12. Ved opmærkning af oplysninger må udstedere ikke anvende numeriske taksonomielementer til at opmærke forskellige værdier for en given kontekst (virksomhed, regnskabsperiode og dimensionsopdelinger), medmindre forskellen skyldes afrunding i forbindelse med præsentation af de samme oplysninger i en anden skala flere steder i den samme årsrapport.

13. Ved opmærkning af oplysninger skal udstedere anvende ikkenumeriske taksonomielementer, således at de opmærker alle oplysninger, der opfylder definitionen af det pågældende element. Udstedere må ikke kun anvende opmærkningerne delvist eller selektivt.

14. Udstedere skal sikre, at den anvendte Inline XBRL-instans ikke indeholder eksekverbar kode.
BILAG V

XBRL-taksonomifiler

XBRL-taksonomifiler, der offentliggøres af ESMA, skal:

a) 

identificere alle centrale taksonomielementer som XBRL-elementer

b) 

definere attributter for centrale taksonomielementer efter type som foreskrevet i bilag I

c) 

definere de menneskeligt læsbare etiketter, der er anført i tabellen i bilag VI, som dokumenterer betydningen af de centrale taksonomielementer samt henvisninger

d) 

definere strukturer, der gør det lettere at browse efter taksonomiindhold og forstå definitionen af et centralt taksonomielement i forhold til andre centrale taksonomielementer

e) 

definere forbindelser, der gør det muligt for udstedere at knytte udvidede taksonomielementer til centrale taksonomielementer

f) 

overholde XBRL 2.1.-specifikationen og XBRL Dimensions 1.0-specifikationen og pakkes i overensstemmelse med specifikationerne for taksonomipakker som angivet i bilag III

g) 

indeholde de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at udvikle IT-løsninger til støtte for udarbejdelsen af harmoniserede årsrapporter

h) 

angive, hvilke regnskabsperioder de dækker.

▼M4
BILAG VI

Skema over den centrale taksonomiTabel

Skema over den centrale taksonomi, som skal opmærkes i IFRS-koncernregnskabet for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2023 eller senere

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og attributter

Etikettype

Etiketindhold

Referencer

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Unormalt store ændringer i aktivers værdi eller valutakurser [member]

eksempel: IAS 10.22

documentation

Dette element står for unormalt store ændringer i aktivers værdi eller valutakurser.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Regnskabsmæssige skøn [axis]

Oplysning: IAS 8.39

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Regnskabsmæssige skøn [member]

Oplysning: IAS 8.39

documentation

Udløbsdato 1.1.2023: Dette element står for et aktiv, en forpligtelse eller et periodisk forbrug af et aktiv med forbehold af justeringer, som hidrører fra en vurdering af den nuværende status samt de forventede fremtidige fordele og forpligtelser tilknyttet aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Regnskabsmæssige skøn", hvis der ikke anvendes et andet element. Ikrafttrædelse 1.1.2023: Denne medlemsstat står for pengebeløb i årsregnskaber, som er behæftet med måleusikkerhed. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Regnskabsmæssige skøn", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Regnskabsmæssigt overskud

Oplysning: IAS 12.81 c i), oplysning: IAS 12.81 c ii)

documentation

Årets resultat før fradrag af skatteomkostning. [Reference: resultatet]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Periodiseringer

Almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelserne til at betale for varer eller tjenesteydelser, som er modtaget eller leveret, men ikke er betalt, faktureret eller formelt aftalt med leverandøren, herunder skyldige beløb til ansatte.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Periodeafgrænsningsposter, herunder kontraktlige forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 1.55, almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter, herunder kontraktlige forpligtelser. [Reference: periodiseringer, udskudt indkomst, herunder kontraktlige forpligtelser]

totalLabel

Periodeafgrænsningsposter, herunder kontraktlige forpligtelser, i alt

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Periodeafgrænsningsposter, herunder kontraktlige forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Periodiseringer klassificeret som kortfristede

Almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som kortfristede. [Reference: periodiseringer]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Periodiseringer klassificeret som langfristede

Almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som langfristede. [Reference: periodiseringer]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver

Almindelig praksis: IAS 1.55, almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der repræsenterer optjent indtægt, men som endnu ikke er et tilgodehavende, herunder kontraktlige aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

totalLabel

Periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver, i alt

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Periodiserede indtægter, bortset fra kontraktlige aktiver

Almindelig praksis: IAS 1.55, almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der repræsenterer optjent indtægt, men som endnu ikke er et tilgodehavende, bortset fra kontraktlige aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Oplysning: IFRS 7.9 c

documentation

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktiverne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der gav anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member], stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdi af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet.

Oplysning: IFRS 7.9 d

documentation

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdi af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, finansielle aktiver]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen

Oplysning: IFRS 7.10A a, oplysning: IFRS 7.10 a

documentation

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansielle forpligtelser, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelserne. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member], stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af et lån eller et tilgodehavende, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktiverne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i de markedsforhold, der gav anledning til markedsrisikoen, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender.

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member]

Oplysning: IAS 16.73 d, oplysning: IAS 16.75 b, oplysning: IAS 38.118 c, oplysning: IAS 40.79 c, oplysning: IAS 41.54 f

documentation

Dette element står for akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. [Reference: tab ved værdiforringelse, afskrivninger]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Akkumulerede afskrivninger [member]

Almindelig praksis: IAS 16.73 d, oplysning: IAS 16.75 b, almindelig praksis: IAS 38.118 c, almindelig praksis: IAS 40.79 c, almindelig praksis: IAS 41.54 f

documentation

Dette element står for akkumulerede afskrivninger. [Reference: afskrivninger]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for den sikrede post, der er omfattet i den regnskabsmæssige værdi, aktiver

Oplysning: IFRS 7.24B a ii)

documentation

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for den sikrede post, der er omfattet af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede post og indregnet i balancen som et aktiv. [Reference: sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for sikrede poster, der er omfattet i den regnskabsmæssige værdi, forpligtelser

Oplysning: IFRS 7.24B a ii)

documentation

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for en sikret post, der er omfattet af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede post og indregnet i balancen som en forpligtelse. [Reference: sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for sikrede poster, der ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab, aktiver

Oplysning: IFRS 7.24B a v)

documentation

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der er et finansielt aktiv, som måles til amortiseret kostpris, og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab. [Reference: finansielle aktiver til amortiseret kostpris, sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for sikrede poster, der ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab, forpligtelser

Oplysning: IFRS 7.24B a v)

documentation

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der er en finansiel forpligtelse, som måles til amortiseret kostpris, og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab. [Reference: finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, sikrede poster [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Akkumulerede værdiforringelser [member]

Almindelig praksis: IAS 16.73 d, almindelig praksis: IAS 38.118 c, almindelig praksis: IAS 40.79 c, almindelig praksis: IAS 41.54 f, oplysning: IFRS 3.B67 d, oplysning: IFRS 7.35H, eksempel: IFRS 7.35N, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.37 b, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

Dette element står for akkumuleret værdiforringelse. [Reference: tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Akkumuleret øvrig totalindkomst

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af akkumulerede indtægter og omkostninger (herunder omklassifikationsreguleringer), der ikke er indregnet i resultatet, som dette kræves eller tillades i andre IFRS-standarder. [Reference: IFRS-standarder [member], øvrig totalindkomst]

totalLabel

Akkumuleret øvrig totalindkomst i alt

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Akkumuleret øvrig totalindkomst [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Akkumuleret øvrig totalindkomst [member]

Almindelig praksis: IAS 1.108

documentation

Dette element står for akkumuleret øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Omkostninger til anskaffelse og administration af forsikringskontrakter

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Omkostningerne til anskaffelse og administration af forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Dagsværdi på overtagelsestidspunktet af den overtagende virksomheds egenkapitalinteresse i den overtagne virksomhed umiddelbart før overtagelsestidspunktet

Oplysning: IFRS 3.B64 p i)

documentation

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af den overtagende virksomheds egenkapitalinteresse i den overtagne virksomhed umiddelbart før overtagelsestidspunktet ved en virksomhedssammenslutning, der gennemføres i flere faser. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Erlagt vederlag, dagsværdi på overtagelsestidspunktet

Oplysning: IFRS 3.B64 f

documentation

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det erlagte vederlag for en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

totalLabel

Erlagt vederlag, dagsværdi på overtagelsestidspunktet, i alt

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede erlagte vederlag [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Overtagelsesrelaterede omkostninger for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

Oplysning: IFRS 3.B64 m

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede omkostninger for transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Overtagelsesrelaterede omkostninger, der er indregnet som en omkostning for en transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

Oplysning: IFRS 3.B64 m

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede omkostninger, der er indregnet som en omkostning for transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver

Oplysning: IAS 41.50 e

documentation

Stigningen i biologiske aktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]], biologiske aktiver

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver og goodwill

Almindelig praksis: IAS 38.118 e i)

documentation

Stigningen i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver og goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 e i)

documentation

Stigningen i immaterielle aktiver bortset fra goodwill hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, investeringsejendomme

Oplysning: IAS 40.76 b, oplysning: IAS 40.79 d ii)

documentation

Stigningen i investeringsejendomme hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]], investeringsejendomme

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, andre hensatte forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 37.84

documentation

Stigningen i andre hensatte forpligtelser hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, materielle anlægsaktiver

Oplysning: IAS 16.73 e iii)

documentation

Stigningen i materielle anlægsaktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, reassuranceaktiver

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Stigningen i reassuranceaktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], reassuranceaktiver]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

Faktiske krav hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17

Oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af de faktiske krav hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for diskonteringssatser

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den diskonteringssats, der er anvendt som den væsentlige aktuarmæssige forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for diskonteringssatser [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de diskonteringssatser, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede inflationsrater

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den forventede inflationsrate, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede inflationsrater [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de forventede inflationsrater, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for pensionsforøgelser

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den forventede sats for pensionsforøgelser, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for pensionsforøgelser [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de forventede satser for pensionsforøgelser, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for lønstigninger

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den forventede sats for lønstigninger, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for lønstigninger [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de forventede satser for lønstigninger, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventet levetid efter pensionering

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den forventede levetid efter pensionering, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for forventet levetid efter pensionering [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for den forventede levetid efter pensionering, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

De udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Aktuarmæssig forudsætning for dødsrater

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den dødsrate, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for dødsrater [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for de dødsrater, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Aktuarmæssig forudsætning for pensionsalder

Almindelig praksis: IAS 19.144

documentation

Den pensionsalder, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Aktuarmæssig forudsætning for pensionsalder [member]

Almindelig praksis: IAS 19.145

documentation

Dette element står for den pensionsalder, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuarmæssige forudsætninger [axis]

Oplysning: IAS 19.145

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuarmæssige forudsætninger [member]

Oplysning: IAS 19.145

documentation

Dette element står for alle aktuarmæssige forudsætninger. Aktuarmæssige forudsætninger er virksomhedens objektive og indbyrdes forenelige bedste skøn over de demografiske og økonomiske variabler, der bestemmer de endelige omkostninger tilknyttet pensionsydelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Aktuarmæssige forudsætninger", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, før skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, før skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Demografiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) dødelighed, b) niveauet af personaleudskiftningshastighed, invaliditet og førtidspension, c) andelen af deltagere i pensionsordningen med pårørende, som vil være berettiget til ydelser, d) andelen af deltagere i pensionsordningen, som vælger den enkelte betalingsmulighed i henhold til ordningens vilkår, og e) hyppigheden af krav i henhold til sygesikringsordninger. [Reference: Øvrig totalindkomst før skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger

Oplysning: IAS 19.141 c ii)

documentation

Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (-aktiv). Demografiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) dødelighed, b) niveauet af personaleudskiftningshastighed, invaliditet og førtidspension, c) andelen af deltagere i pensionsordningen med pårørende, som vil være berettiget til ydelser, d) andelen af deltagere i pensionsordningen, som vælger den enkelte betalingsmulighed i henhold til ordningens vilkår, og e) hyppigheden af krav i henhold til sygesikringsordninger. [Reference: nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger]

negatedLabel

Stigningen (faldet) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige tab (gevinster) fra ændringer i de demografiske forudsætninger

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, efter skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, før skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Demografiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) dødelighed, b) niveauet af personaleudskiftningshastighed, invaliditet og førtidspension, c) andelen af deltagere i pensionsordningen med pårørende, som vil være berettiget til ydelser, d) andelen af deltagere i pensionsordningen, som vælger den enkelte betalingsmulighed i henhold til ordningens vilkår, og e) hyppigheden af krav i henhold til sygesikringsordninger. [Reference: Øvrig totalindkomst efter skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, før skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, før skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Økonomiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) diskonteringssatsen, b) ydelsesniveauer, undtagen alle ydelser til ansatte, og fremtidige lønstigninger, c) i tilfælde af lægelige ydelser, fremtidige sygesikringsomkostninger, herunder omkostninger til behandling af udbetalinger i forbindelse med krav og ydelser (dvs. de omkostninger, der vil påløbe i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalær og taksatorhonorar), og d) skatter, der skal betales af den ordning for bidrag i forbindelse med arbejdsydelsen før balancedagen eller af ydelser som følge af denne arbejdsydelse. [Reference: Øvrig totalindkomst før skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger

Oplysning: IAS 19.141 c iii)

documentation

Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse. Økonomiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) diskonteringssatsen, b) ydelsesniveauer, undtagen alle ydelser til ansatte, og fremtidige lønstigninger, c) i tilfælde af lægelige ydelser, fremtidige sygesikringsomkostninger, herunder omkostninger til behandling af udbetalinger i forbindelse med krav og ydelser (dvs. de omkostninger, der vil påløbe i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalær og taksatorhonorar), og d) skatter, der skal betales af den ordning for bidrag i forbindelse med arbejdsydelsen før balancedagen eller af ydelser som følge af denne arbejdsydelse. [Reference: nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger]

negatedLabel

Stigningen (faldet) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige tab (gevinster) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, efter skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, før skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Økonomiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) diskonteringssatsen, b) ydelsesniveauer, undtagen alle ydelser til ansatte, og fremtidige lønstigninger, c) i tilfælde af lægelige ydelser, fremtidige sygesikringsomkostninger, herunder omkostninger til behandling af udbetalinger i forbindelse med krav og ydelser (dvs. de omkostninger, der vil påløbe i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalær og taksatorhonorar), og d) skatter, der skal betales af den ordning for bidrag i forbindelse med arbejdsydelsen før balancedagen eller af ydelser som følge af denne arbejdsydelse. [Reference: Øvrig totalindkomst efter skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, før skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, før skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Erfaringsbaserede justeringer tager højde for virkningen af forskelle mellem tidligere aktuarmæssige forudsætninger og de faktiske begivenheder. [Reference: Øvrig totalindkomst før skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: [Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

[Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer]

Almindelig praksis: IAS 19.141 c

documentation

Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Erfaringsbaserede justeringer tager højde for virkningen af forskelle mellem tidligere aktuarmæssige forudsætninger og de faktiske begivenheder. [Reference: nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger]

negatedLabel

Stigningen (faldet) i en nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige tab (gevinster) fra erfaringsbaserede justeringer

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, efter skat, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af øvrig totalindkomst, efter skat, hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, som resulterer i eftermålinger af nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger. Erfaringsbaserede justeringer tager højde for virkningen af forskelle mellem tidligere aktuarmæssige forudsætninger og de faktiske begivenheder. [Reference: Øvrig totalindkomst efter skat, gevinster (tab) på eftermålinger af ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: [Faldet (stigningen) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser

Oplysning: IAS 26.35 d

documentation

Nutidsværdien af de forventede udbetalinger fra en fratrædelsesordning til nuværende eller tidligere ansatte, som er knyttet til den allerede udførte arbejdsydelse.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Yderligere hensættelse indregnet i resultatet, hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af den yderligere hensættelse til kredittab på finansielle aktiver, der er indregnet i resultatet. [Reference: hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference:: akkumulerede afskrivninger [member], akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member], akkumulerede værdiforringelser [member], samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member], virkning af aktivets loft [member], virkning af overgang til IFRS [member], eliminering af beløb mellem segmenter [member], regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member], stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member], stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], væsentlige afstemningsposter [member], ordningens aktiver [member], nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member], omklassificeret beløb [member], reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member], Virkning af diversificering af risici [member], egne aktier [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Yderligere oplysninger om indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for hver væsentlig kategori af overtagne aktiver og forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Yderligere oplysninger om regulatoriske aktiver og forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Yderligere oplysninger om virksomhedens risikoeksponering

Oplysning: IFRS 7.35

documentation

Yderligere oplysninger om virksomhedens risikoeksponering, når de kvantitative data, der er oplyst, ikke giver et korrekt billede.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Yderligere oplysninger om forsikringskontrakter [text block]

Oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

Yderligere oplysninger om forsikringskontrakter, der er nødvendige for at opfylde målet med oplysningskravene i IFRS 17. [Reference: forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Yderligere oplysninger om arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning

Oplysning: IFRS 3.63

documentation

Yderligere oplysninger om arten og den økonomiske virkning af virksomhedssammenslutninger, der måtte være nødvendige for at opfylde formålene i IFRS 3. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Yderligere oplysninger om karakteren af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder [text block]

Oplysning: IFRS 12.B25

documentation

Supplerende oplysninger om karakteren af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Yderligere oplysninger om aktiebaserede vederlæggelsesordninger [text block]

Oplysning: IFRS 2.52

documentation

Yderligere oplysninger om aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der er nødvendige for at opfylde oplysningskravene i IFRS 2. [Reference: aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Yderligere oplysninger [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Yderligere forpligtelser, eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning

Oplysning: IFRS 3.B67 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af yderligere eventualforpligtelser, der indregnes ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning, virksomhedssammenslutninger [member], eventualforpligtelser [member]]

totalLabel

Yderligere forpligtelser, eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning, i alt

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Yderligere forpligtelser, eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Overkurs ved emission

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Modtagne eller tilgodehavende beløb fra udstedelsen af aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende værdi og beløb modtaget fra andre transaktioner, der involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Overkurs ved emission [member]

Almindelig praksis: IAS 1.108

documentation

Dette element står for modtagne beløb fra udstedelsen af aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende værdi, og beløb modtaget fra andre transaktioner, der involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Yderligere hensættelser, andre hensatte forpligtelser

Oplysning: IAS 37.84 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af andre hensatte forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

totalLabel

Yderligere hensættelser, andre hensatte forpligtelser, i alt

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Yderligere hensættelser, andre hensatte forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Yderligere indregning, goodwill

Oplysning: IFRS 3.B67 d ii)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af yderligere indregnet goodwill, bortset fra goodwill, som er medtaget i en afståelsesgruppe, der på overtagelsestidspunktet opfylder kriterierne for klassifikation som besiddelse med henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5. [Reference: goodwill, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Tilgange hidrørende fra anskaffelser, investeringsejendomme

Oplysning: IAS 40.76 a, oplysning: IAS 40.79 d i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme hidrørende fra anskaffelser. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Tilgange hidrørende fra køb, biologiske aktiver

Oplysning: IAS 41.50 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver hidrørende fra anskaffelser. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Tilgange hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv, biologiske aktiver

Almindelig praksis: IAS 41.50

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Tilgange hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv, investeringsejendomme

Oplysning: IAS 40.76 a, oplysning: IAS 40.79 d i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv. [Reference: investeringsejendomme]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Tilgange, investeringsejendomme [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver

Almindelig praksis: IAS 41.50

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], biologiske aktiver]

totalLabel

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver, i alt

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 e i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til immaterielle aktiver bortset fra goodwill, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, investeringsejendomme

Oplysning: IAS 40.76 a, oplysning: IAS 40.79 d i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme, bortset fra ejendomme erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], investeringsejendomme]

totalLabel

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, investeringsejendomme, i alt

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, materielle anlægsaktiver

Oplysning: IAS 16.73 e i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til materielle anlægsaktiver, bortset fra anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, reassuranceaktiver

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til reassuranceaktiver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], reassuranceaktiver]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Tilgange til andre anlægsaktiver end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, nettoaktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter

Oplysning: IFRS 8.24 b, oplysning: IFRS 8.28 e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til andre anlægsaktiver end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, nettoaktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte skatteaktiver, finansielle instrumenter, kategori [member], anlægsaktiver, typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Tilgang af brugsretsaktiver

Oplysning: IFRS 16.53 h

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af tilgangen af brugsretsaktiver. [Reference: brugsretsaktiver]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Virksomhedens hjemsted

Oplysning: IAS 1.138 a

documentation

Virksomhedens hjemstedsadresse.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Adresse, hvorfra koncernregnskabet kan rekvireres

Oplysning: IAS 27.16 a

documentation

Den adresse, hvorfra koncernregnskaber, der er i overensstemmelse med IFRS, for virksomhedens øverste modervirksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed, kan rekvireres. [Reference: konsoliderede [member], IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Vejet gennemsnitligt antal ordinære aktier, der er anvendt ved beregningen af udvandet indtjening pr. aktie

Oplysning: IAS 33.70 b

documentation

Det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier i omløb med tillæg af det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier, som ville blive udstedt ved konverteringen af al udvandet potentiel aktiekapital til ordinære aktier. [Reference: ordinære aktier [member], vægtet gennemsnit [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Regulering for afskrivninger

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, afskrivninger]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, efter skat

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

De beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, efter skat. [Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

negatedLabel

Beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, efter skat

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Regulering for aktuel skat for tidligere regnskabsår

Eksempel: IAS 12.80 b

documentation

Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet i regnskabsåret vedrørende aktuel skat for tidligere regnskabsår.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver, resultatet]

totalLabel

Regulering i alt for fald (stigning) i periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Regulering for fald (stigning) i periodiserede indtægter, herunder kontraktlige aktiver [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i periodiserede indtægter bortset fra kontraktlige aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i periodiserede indtægter bortset fra kontraktlige aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: periodiserede indtægter bortset fra kontraktlige aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i biologiske aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i biologiske aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i kontraktlige aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i kontraktlige aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: kontaktlige aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i afledte finansielle aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i afledte finansielle aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansielle aktiver, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret som besiddelse med handelshensigt, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i varebeholdninger

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i varebeholdninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: varebeholdninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i udlån til banker

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i udlån til banker for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til banker, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i udlån til kunder

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i udlån til kunder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til kunder, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i andre aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i andre aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i andre omsætningsaktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i andre omsætningsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre omsætningsaktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i andre tilgodehavender vedrørende driften

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i andre tilgodehavender vedrørende driften for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i forudbetalte omkostninger

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i forudbetalte omkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: kortfristede forudbetalte omkostninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende handel

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende handel for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Regulering for udskudt skatteomkostning

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for udskudt skatteomkostning for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt skatteomkostning (skatteindtægt), resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Regulering for udskudt skat for tidligere regnskabsår

Almindelig praksis: IAS 12.80

documentation

Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet i regnskabsåret vedrørende udskudt skat for tidligere regnskabsår.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Regulering for afskrivninger

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afskrivninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Regulering for afskrivninger og tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for afskrivninger og tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse; afskrivninger, tab (tilbageførsel af tab) ved værdiforringelse indregnet i resultatet, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Regulering for afskrivninger

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Regulering for modtaget udbytte

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for modtaget udbytte for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: modtaget udbytte, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Regulering for tab (gevinster) til dagsværdi

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for tab (gevinster) til dagsværdi for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Regulering for finansieringsomkostninger

Almindelig praksis: IAS 7.20 c

documentation

Regulering for finansieringsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsomkostninger, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Regulering for finansieringsindtægter

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for finansieringsindtægter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsindtægter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Regulering for finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger)

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for nettofinansieringsindtægter eller nettofinansieringsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger), resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associerede virksomheder [member], joint ventures [member], dattervirksomheder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i en virksomheds separate årsregnskab, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af materielle anlægsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, materielle anlægsaktiver, afhændelse af materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Regulering for gevinster hidrørende fra ændringer i dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger, biologiske aktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i biologiske aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske aktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: til dagsværdi [member], afledte finansielle instrumenter [member], resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra regulering af dagsværdi, investeringsejendomme

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra en ændring i dagsværdien af investeringsejendomme for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: investeringsejendomme, gevinster (tab) hidrørende fra regulering af dagsværdi, investeringsejendomme, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet, goodwill

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab ved værdiforringelse af goodwill indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: goodwill, tab ved værdiforringelse, tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, efterforsknings- og vurderingsaktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på efterforsknings- og vurderingsaktiver indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: efterforsknings- og vurderingsaktiver [member], tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab (tilbageførsel af tab) ved værdiforringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, varebeholdninger

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på varebeholdninger indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: varebeholdninger, tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab (tilbageførsel af tab) ved værdiforringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, udlån

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på udlån indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, materielle anlægsaktiver

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på materielle anlægsaktiver indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab (tilbageførsel af tab) ved værdiforringelse indregnet i resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Regulering for indkomstskatter

Oplysning: IAS 7.35

documentation

Regulering for indkomstskatter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i kontraktlige forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for stigning (fald) i kontraktlige forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: kontaktlige forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt, herunder kontraktlige forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt, herunder kontraktlige forpligtelser, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt indtægt, herunder kontraktlige forpligtelser, resultatet]

totalLabel

Regulering i alt for stigning (fald) i udskudt indtægt, herunder kontraktlige forpligtelser

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt, herunder kontraktlige forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt bortset fra kontraktlige forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt bortset fra kontraktlige forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt indtægt bortset fra kontraktlige forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i indskud fra banker

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i indskud fra banker for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra banker, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i indskud fra kunder

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i indskud fra kunder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra kunder, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i afledte finansielle forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i afledte finansielle forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser vedrørende personaleydelser

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser vedrørende personaleydelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansielle forpligtelser, finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder definitionen af "som besiddes med handelshensigt", resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter, reassurancekontrakter og forsikringskontrakter

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter, reassurancekontrakter og forsikringskontrakter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: forpligtelser i henhold til investeringskontrakter, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i andre kortfristede forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i andre kortfristede forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre kortfristede forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende driften

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende driften for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende handel

Almindelig praksis: IAS 7.20 a

documentation

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende handel for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Regulering for stigning (fald) i leverandørforpligtelser og andre forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for stigning (fald) i leverandørforpligtelser og andre forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: leverandørforpligtelser og andre forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Regulering for stigning i andre hensatte forpligtelser som følge af tidsforløbet

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for fald (stigning) i andre hensatte forpligtelser som følge af tidsforløbet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, andre hensatte forpligtelser [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Regulering for renteudgifter

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for renteudgifter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: renteudgifter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Regulering for renteindtægter

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for renteindtægter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: renteindtægter, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Regulering for tab (gevinster) ved afhændelse af anlægsaktiver

Almindelig praksis: IAS 7.14

documentation

Regulering for tab (gevinster) ved afhændelse af anlægsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: anlægsaktiver, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Regulering for hensatte forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for hensatte forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: hensatte forpligtelser, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Regulering til afstemning af resultatet

Oplysning: IAS 7.20

documentation

Regulering til afstemning af resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

totalLabel

Regulering i alt til afstemning af resultatet (tab)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Regulering til afstemning af resultatet [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Regulering for aktiebaseret vederlæggelse

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for aktiebaseret vederlæggelse for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virksomheder

Almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virksomheder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associerede virksomheder [member], resultatet]

negatedLabel

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virksomheder

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Regulering for ikkeudloddet overskud af investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering for ikkeudloddet overskud af investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode, resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Regulering for urealiserede valutakurstab (valutakursgevinster)

Eksempel: IAS 7 - A Pengestrømsopgørelse for en virksomhed, der ikke er en finansiel institution, almindelig praksis: IAS 7.20 b

documentation

Regulering for urealiserede valutakurstab (valutakursgevinster) for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Regulering for resultatet for renteindtægter og udbytte fra egenkapitalinstrumenter, bortset fra præferenceaktier og deltagende egenkapitalinstrumenter

Almindelig praksis: IAS 33.70 a

documentation

Regulering for at afstemme resultatet, som kan henføres til modervirksomheden, med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening (tab) hidrørende fra renteindtægter og udbytte fra egenkapitalinstrumenter, bortset fra præferenceaktier og deltagende egenkapitalinstrumenter.

negatedLabel

Regulering for resultatet for renteindtægter og udbytte fra egenkapitalinstrumenter, bortset fra præferenceaktier og deltagende egenkapitalinstrumenter

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Regulering for at afstemme resultatet, som kan henføres til ejerne af modervirksomheden, med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening pr. aktie

Oplysning: IAS 33.70 a

documentation

Regulering for at afstemme resultatet, som kan henføres til modervirksomheden, med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening pr. aktie Det repræsenterer den samlede afstemning af beløb for alle kategorier af instrumenter, der påvirker indtjening pr. aktie.

negatedTotalLabel

Regulering i alt for at afstemme resultatet (tab), som kan henføres til ejerne af modervirksomheden, med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening pr. aktie

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Regulering, bortset fra ændringer i driftskapital, til afstemning af resultatet

Almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Regulering, bortset fra ændringer i driftskapital, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Regulering for at afstemme resultatet med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening (basic earnings) pr. aktie [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Regulering for at afstemme resultatet med den tæller, der er anvendt ved beregningen af indtjening (earnings) pr. aktie [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi af investeringer, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper

Oplysning: IFRS 1.31 c

documentation

Den samlede beløbsmæssige størrelse af reguleringen af den regnskabsmæssige værdi af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures eller associerede virksomheder, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper i virksomhedens første IFRS-årsregnskab. [Reference: associerede virksomheder [member]; Regnskabsmæssig værdi [member]; Joint ventures [member]; Tidligere regnskabsprincipper [member]; dattervirksomheder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i en virksomheds separate årsregnskab, IFRS-standarder [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Regulering til middelkurs med konsensus, målingsinput [member]

Eksempel: IFRS 13.B36 c

documentation

Dette element står for en regulering til middelkurs med konsensus, der anvendes som et målingsinput.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Regulering af resultatet for præferenceaktieudbytter

Eksempel: IAS 33 -, eksempel: 12 Beregning og præsentation af indtjening og udvandet indtjening pr. aktie, eksempel: IAS 33.70 a

documentation

Regulering af resultatet for udbytter af præferenceaktier, som kun giver adgang til fast udbytte, for at beregne den del af resultatet, som kan henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær egenkapital. [Reference: præferenceaktier [member], resultatet]

negatedLabel

Regulering af resultatet for præferenceaktieudbytter

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Administrationsomkostninger, der ikke er afspejlet i afkastet af ordningens aktiver, ydelsesbaserede pensionsordninger

Almindelig praksis: IAS 19.135 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af administrationsomkostninger i det aktuelle regnskabsår vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger, som ikke er afspejlet i afkastet af ordningens aktiver. [Reference: administrationsomkostninger, Omkostninger vedrørende pensionsydelser i resultatet, ydelsesbaserede pensionsordninger [Contrast: Stigning (fald) i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger som følge af, at administrationsomkostninger ikke er afspejlet i afkastet af ordningens aktiver Afkast af ordningens aktiver, bortset fra renteindtægter eller -udgifter, efter skat, ydelsesbaseret pensionsordninger Afkast af ordningens aktiver, bortset fra renteindtægter eller -udgifter, før skat, ydelsesbaseret pensionsordninger]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Administrationsomkostninger

Eksempel: IAS 1.103, oplysning: IAS 1.99, oplysning: IAS 26.35 b vi)

documentation

De omkostninger, som virksomheden klassificerer som administrationsomkostninger.

negatedLabel

Administrationsomkostninger

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Modtagne forskud, der repræsenterer kontraktlige forpligtelser vedrørende leveringsforpligtelser, der opfyldes på et bestemt tidspunkt

Almindelig praksis: IAS 1.55, almindelig praksis: IAS 1.78

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af modtagne forskud, der repræsenterer kontraktlige forpligtelser vedrørende leveringsforpligtelser, der opfyldes på et bestemt tidspunkt. [Reference: kontraktlige forpligtelser, leveringsforpligtelser, der opfyldes på et bestemt tidspunkt [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklameudgifter

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Omkostningerne til reklame.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]

Oplysning: IFRS 1.30 b

documentation

Dette element står for den samlede regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member], tidligere regnskabsprincipper [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Samlede fortsættende og ophørte aktiviteter [member]

Oplysning: IFRS 5 Præsentation og oplysning

documentation

Dette element står for de samlede fortsættende og ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], fortsættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet

Oplysning: IFRS 7.28 b

documentation

Den samlede forskel mellem dagsværdien ved første indregning og transaktionsprisen for finansielle instrumenter, der skal indregnes i resultatet. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

periodStartLabel

Samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Alle individuelle, immaterielle associerede virksomheder [member]

Oplysning: IFRS 12.21 c ii), oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.39J b, oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Dette element står for alle associerede virksomheder, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: associerede virksomheder [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Alle individuelle, immaterielle virksomhedssammenslutninger [member]

Oplysning: IFRS 3.B65

documentation

Dette element står for alle virksomhedssammenslutninger, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Alle individuelle, immaterielle joint ventures [member]

Oplysning: IFRS 12.21 c i), oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.39J b, oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39M b

documentation

Dette element står for alle joint ventures, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: joint ventures [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Aggregeret måling [member]

Oplysning: IAS 40.32A, oplysning: IAS 41.50, oplysning: IFRS 13.93 a

documentation

Dette element står for alle typer målinger. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Måling", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Aggregerede tidsintervaller [member]

Oplysning: IAS 1.61, eksempel: IAS 19.147 c, oplysning: IFRS 15.120 b i), oplysning: IFRS 16.94, oplysning: IFRS 16.97, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.109, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.109A, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.120, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.132 b, oplysning: IFRS 7.23B a, eksempel: IFRS 7.B11, eksempel: IFRS 7.B35

documentation

Dette element står for aggregerede tidsintervaller. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Løbetid", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Samlede pengestrømsfrembringende enheder, hvor værdien af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid ikke er væsentlig [member]

Oplysning: IAS 36.135

documentation

Elementet står for de samlede pengestrømsfrembringende enheder, hvor værdien af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid ikke er væsentlig. [Reference: pengestrømsfrembringende enheder [member], goodwill, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Beløbsmæssig størrelse af dagsværdier [member]

Oplysning: IFRS 1.30 a

documentation

Dette element står for det samlede beløb af dagsværdier. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Dagsværdi som fastsat kostpris", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Landbrugsprodukter efter gruppe [axis]

Almindelig praksis: IAS 41.46 b ii)

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Landbrugsprodukter efter gruppe [member]

Almindelig praksis: IAS 41.46 b ii)

documentation

Dette element står for alle landbrugsprodukter opdelt efter gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Landbrugsprodukter efter gruppe", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: landbrugsprodukter]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Fly

Eksempel: IAS 16.37 e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der repræsenterer fly, som anvendes i virksomhedens drift.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Fly [member]

Eksempel: IAS 16.37 e

documentation

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer fly, som anvendes i virksomhedens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Ret til at lande i en lufthavn [member]

Almindelig praksis: IAS 38.119

documentation

Dette element står for retten til at lande i en lufthavn.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Alle niveauer i dagsværdihierarkiet [member]

Oplysning: IAS 19.142, oplysning: IFRS 13.93 b

documentation

Dette element står alle niveauer i dagsværdihierarkiet. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Niveauer i dagsværdihierarkiet", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Alle øvrige segmenter [member]

Oplysning: IFRS 15.115, oplysning: IFRS 8.16

documentation

Dette element står for forretningsaktiviteter og driftssegmenter, der ikke er præsentationspligtige.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af en hensættelseskonto til registrering af værdiforringelse af finansielle aktiver som følge af kredittab. [Reference: finansielle aktiver]

periodStartLabel

Hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Hensættelse til kredittab [member]

Almindelig praksis: IAS 12.81 g

documentation

Dette element står for en hensættelseskonto til registrering af værdiforringelse af finansielle aktiver som følge af kredittab.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Alle typer depotbeviser [member]

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Dette element står for alle typer depotbeviser.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Krav vedrørende alle forsikringsår [member]

Oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

Dette element står for krav vedrørende alle forsikringsår. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Krav vedrørende forsikringsår", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Afskrivning, aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder

Oplysning: IFRS 15.128 b

documentation

Afskrivningen på aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder, afskrivning]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Afskrivning, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Afskrivningen på udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter, afskrivninger, typer af forsikringskontrakter [member]]

negatedLabel

Afskrivning, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Afskrivning

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Afskrivningsbeløbet. Afskrivning (amortisering) er den systematiske allokering af immaterielle aktivers afskrivningsberettigede beløb over deres brugstid.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Afskrivning, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 e vi)

documentation

Afskrivningen på immaterielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: afskrivninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference: akkumulerede afskrivninger [member], Akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member]; Akkumulerede værdiforringelser [member]; Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]; Virkningen af aktivets loft [member]; Virkning af overgang til IFRS [member]; Eliminering af beløb mellem segmenter [member]; Regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Væsentlige afstemningsposter [member]; Ordningens aktiver [member]; Nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member]; Omklassificeret beløb [member]; Reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member]; Virkning af diversificering af risici [member]; Egne aktier [member]]

negatedLabel

Afskrivning, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Afskrivningsmetode, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 b

documentation

Den anvendte afskrivningsmetode for immaterielle aktiver bortset fra goodwill med begrænset brugstid. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill, afskrivninger]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Afskrivning på gevinster og tab, som hidrører fra køb af reassurance

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 b ii)

documentation

Afskrivningen på udskudte tab (gevinster) ved køb af reassurance. [Reference: afskrivninger, gevinster (tab) ved køb af reassurance, som er indregnet i resultatet]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Afskrivningssats, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 a

documentation

Den anvendte afskrivningssats for immaterielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Beløb, hvormed finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, reducerer den maksimale kreditrisiko.

Oplysning: IFRS 7.9 b

documentation

Beløbet, hvormed finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og tilgodehavender, kreditrisiko [member], afledte finansielle instrumenter [member], maksimal kreditrisiko, finansielle aktiver]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference: akkumulerede afskrivninger [member], Akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member]; Akkumulerede værdiforringelser [member]; Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]; Virkningen af aktivets loft [member]; Virkning af overgang til IFRS [member]; Eliminering af beløb mellem segmenter [member]; Regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Væsentlige afstemningsposter [member]; Ordningens aktiver [member]; Nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member]; Omklassificeret beløb [member]; Reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member]; Virkning af diversificering af risici [member]; Egne aktier [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Beløb, hvormed afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender, reducerer den maksimale kreditrisiko.

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Beløbet, hvormed afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender, reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og tilgodehavender, kreditrisiko [member], maksimal kreditrisiko, afledte finansielle instrumenter [member]]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference: akkumulerede afskrivninger [member], Akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member]; Akkumulerede værdiforringelser [member]; Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]; Virkningen af aktivets loft [member]; Virkning af overgang til IFRS [member]; Eliminering af beløb mellem segmenter [member]; Regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member]; Stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member]; Stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member]; Væsentlige afstemningsposter [member]; Ordningens aktiver [member]; Nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member]; Omklassificeret beløb [member]; Reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member]; Virkning af diversificering af risici [member]; Egne aktier [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Beløb, hvormed kreditsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan tilbageføres fuldt ud

Oplysning: IFRS 14.36

documentation

Det beløb, hvormed kreditsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan tilbageføres fuldt ud. [Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Beløb, hvormed debetsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan genindvindes fuldt ud

Oplysning: IFRS 14.36

documentation

Det beløb, hvormed debetsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan genindvindes fuldt ud. [Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Beløb, hvormed enhedens genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi

Oplysning: IAS 36.134 f i), oplysning: IAS 36.135 e i)

documentation

Det beløb, hvormed en pengestrømsfrembringende enheds (gruppe af enheders) genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member], pengestrømsfrembringende enheder [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Beløb, hvormed værdier, der er tildelt primære forudsætninger, skal ændres, for at enhedens genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi

Oplysning: IAS 36.134 f iii), oplysning: IAS 36.135 e iii)

documentation

Det beløb, hvormed værdier, der er tildelt primære forudsætninger, skal ændres, for at en enheds genindvindingsværdi kommer til at svare til dens regnskabsmæssige værdi. [Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Virksomhedens udgifter til tjenesteydelser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra en separat administrationsvirksomhed

Oplysning: IAS 24.18A

documentation

Virksomhedens udgifter til de tjenesteydelser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra en separat administrationsvirksomhed. [Reference: nøglepersoner i virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse [member], separate administrationsvirksomheder [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationer eller ændringer i præsentationsform

Oplysning: IAS 1.41 b

documentation

Det beløb, der er omklassificeret, når virksomheden ændrer klassifikationen eller præsentationen i årsregnskabet.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Beløb, der præsenteres i øvrig totalindkomst, og som realiseres i forbindelse med ophør af indregning af forpligtelse

Oplysning: IFRS 7.10 d

documentation

Det beløb, der præsenteres i øvrig totalindkomst, og som blev realiseret i forbindelse med ophør af indregning af finansielle forpligtelser, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Beløb, der omklassificeres mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anvendelse af "overlay"-tilgangen

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.35D a

documentation

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, præsenteret som en separat post i resultatopgørelsen.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Beløb, der omklassificeres mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, nyligt klassificerede finansielle aktiver

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39L f i)

documentation

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst i regnskabsåret i relation til finansielle aktiver, der er klassificeret for nyligt ved anvendelse af "overlay"-tilgangen.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Beløb, der omklassificeres til øvrig totalindkomst fra resultatopgørelsen ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, før skat

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af øvrig totalindkomst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, før skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Beløb, der omklassificeres til opgørelsen af øvrig totalindkomst fra resultatopgørelsen ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, efter skat

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.35D b

documentation

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af øvrig totalindkomst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, efter skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Beløb, der indregnes i øvrig totalindkomst og akkumuleres i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg

Eksempel: IFRS 5 -, eksempel: 12 Fremlæggelse af oplysninger: IFRS 5.38

documentation

Det beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, andre reserver, øvrig totalindkomst, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Beløb, der indregnes i øvrig totalindkomst og akkumuleres i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg [member]

Eksempel: IFRS 5 -, eksempel: 12 Fremlæggelse af oplysninger: IFRS 5.38

documentation

Dette element står for et egenkapitalelement, som hidrører fra beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, øvrig totalindkomst]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Beløb indregnet i resultatet for regnskabsåret for at afspejle ændringer i leasingydelser hidrørende fra lejenedslag som direkte konsekvens af covid-19-pademien, som leasingtager anvendte den i afsnit 46A i IFRS 16 omhandlede praksis på.

Oplysning: IFRS 16.60A b

documentation

Det beløb, som er indregnet i resultatet for regnskabsåret, for at afspejle ændringer i leasingydelser hidrørende fra lejenedslag som direkte konsekvens af covid-19-pademien, som leasingtager har anvendt den i afsnit 46A i IFRS 16 omhandlede praksis på.

commentaryGuidance

Der anvendes en positiv XBRL-værdi til angivelse af, hvornår beløbet repræsenterer en ændring, der formindsker disse leasingydelser.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af pengestrømme og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Oplysning: IFRS 7.24E a, oplysning: IFRS 9.6.5.11 d i)

documentation

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af pengestrømme og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for sikring af pengestrømme]

negatedLabel

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af pengestrømme og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af valutaspænd og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Oplysning: IFRS 9.6.5.16

documentation

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af valutaspænd og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af valutaspænd]

negatedLabel

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af valutaspænd og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Beløb, som fjernes fra reserven for ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Oplysning: IFRS 9.6.5.16

documentation

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter]

negatedLabel

Beløb, som fjernes fra reserven for ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Oplysning: IFRS 9.6.5.15 b i)

documentation

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner]

negatedLabel

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Beløb indberettet i resultatopgørelsen på grundlag af IFRS 9, finansielle aktiver, som er omfattet af "overlay"-tilgangen

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39L d i)

documentation

Det beløb, der er indberettet i resultatopgørelsen på grundlag af IFRS 9, for finansielle aktiver, som er omfattet af "overlay"-tilgangen.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Beløb hidrørende fra forsikringskontrakter [axis]

Almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4 - oplysning

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Afholdte omkostninger, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter hidrørende fra den beløbsmæssige størrelse af disse afholdte omkostninger. [Reference: udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

Beløb, der skal betales på anfordring, hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17

Oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

De beløb, der skal betales på anfordring, hidrørende fra kontrakter inden for anvendelsesområdet for IFRS 17.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Forpligtelser, transaktioner mellem nærtstående parter

Oplysning: IAS 24.18 b, oplysning: IAS 24.20

documentation

Forpligtelser som følge af transaktioner mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Andre beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til de overdragne aktiver

Oplysning: IFRS 7.42E d

documentation

De beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til overdragne aktiver, bortset fra de udiskonterede pengestrømme fra virksomheden, som der vil eller kan være behov for med henblik på at tilbagekøbe finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt (f.eks. strikeprisen i en optionsaftale). [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Tilgodehavender, transaktioner mellem nærtstående parter

Oplysning: IAS 24.18 b, oplysning: IAS 24.20

documentation

Tilgodehavender som følge af transaktioner mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for hver væsentlig kategori af overtagne aktiver og forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Indregnede beløb for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

Oplysning: IFRS 3.B64 l iii)

documentation

De indregnede beløb for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, før skat

Oplysning: IFRS 9.5.6.5

documentation

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, før skat. [Reference: finansielle aktiver]

negatedLabel

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, før skat

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, efter skat

Oplysning: IFRS 9.5.6.5

documentation

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, efter skat. [Reference: finansielle aktiver]

negatedLabel

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, efter skat

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, før skat

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, før skat. [Reference: regnskabsmæssig bruttoværdi [member]]

negatedLabel

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, før skat

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver

Oplysning: IFRS 7.13C d

documentation

De beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

negatedTotalLabel

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver, i alt

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser

Oplysning: IFRS 7.13C d

documentation

De beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

negatedTotalLabel

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser, i alt

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Beløb, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Beløb, der ville være blevet omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, hvis klassifikationen af finansielle aktiver ikke var ophørt

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39L f ii)

documentation

Det beløb, der ville være blevet omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af øvrig totalindkomst ved anvendelse af "overlay"-tilgangen, hvis klassifikationen af finansielle aktiver ikke var ophørt.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Beløb, der ville være blevet indberettet i resultatopgørelsen, hvis IAS 39 var blevet anvendt, finansielle aktiver, som er omfattet af "overlay"-tilgangen

Oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39L d ii)

documentation

Det beløb, der ville være blevet indberettet i resultatopgørelsen for finansielle aktiver, som er omfattet af "overlay"-tilgangen, hvis IAS 39 var blevet anvendt.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Analyse af alder på finansielle aktiver, som er forfaldne, men ikke værdiforringede [text block]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Analyse af alderen på finansielle aktiver, som er forfaldne, men ikke værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et eksternt kreditvurderingssystem [text block]

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.36 c, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et eksternt kreditvurderingssystem. [Reference: krediteksponering, eksterne kreditvurderinger [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et internt kreditvurderingssystem [text block]

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.36 c, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et internt kreditvurderingssystem. [Reference: krediteksponering, interne kreditniveauer [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Analyse af finansielle aktiver, som hver for sig er opgjort som værdiforringede [text block]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Analyse af finansielle aktiver, som hver for sig er opgjort som værdiforringede, herunder hvilke faktorer virksomheden tog i betragtning ved denne vurdering. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Analyse af indtægter og omkostninger [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Bekendtgørelse af planer om en aktivitets ophør [member]

Eksempel: IAS 10.22 b

documentation

Dette element står for bekendtgørelsen af planer om en aktivitets ophør.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Bekendtgørelse eller påbegyndelse af en større omstrukturering [member]

Eksempel: IAS 10.22 e

documentation

Dette element står for bekendtgørelse eller påbegyndelse af en større omstrukturering.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Det årlige forbedringsprojekt for perioden 2018-2020 Ændringer af IAS 41 [member]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

Dette element står for ændringer af IAS 41 udstedt som en del af det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020 i maj 2020. Genstanden for ændringen er beskatning i dagsværdimålinger.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Det årlige forbedringsprojekt for perioden 2018-2020 Ændringer af IFRS 1 [member]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

Dette element står for ændringer af IFRS 1 udstedt som en del af det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020 i maj 2020. Genstanden for ændringen er datterselskab, som anvender IFRS for første gang.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Det årlige forbedringsprojekt for perioden 2018-2020 Ændringer af IFRS 9 [member]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Dette element står for ændringer af IFRS 9 udstedt som en del af det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020 i maj 2020. Genstanden for ændringen er afgifter i de "10 %", test for ophør af indregning og finansielle forpligtelser.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

Det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020 [member]

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IAS 41.65, oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IFRS 1.39AG, oplysning: Udløbsdato 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

Dette element står for det årlige forbedringsprojekt vedrørende IFRS-standarder for perioden 2018-2020 i maj 2020.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Gældende skattesats

Oplysning: IAS 12.81 c ii)

documentation

Den gældende skattesats.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Areal anvendt til landbrug

Almindelig praksis: IAS 41.46 b i)

documentation

Det areal, som virksomheden anvender til landbrug.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Gældsinstrumenter, som besiddes med sikkerhed i aktiver

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som besiddes med sikkerhed i underliggende aktiver. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Finansiering ydet med sikkerhed i specificerede aktiver [member]

Eksempel: IFRS 12.B23 b

documentation

Dette element står for finansiering ydet med sikkerhed i specificerede aktiver.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Eksempel: IAS 19.142 g

documentation

Det beløb, hvormed værdipapirer med sikkerhed i underliggende aktiver bidrager til dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, procentvis bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Almindelig praksis: IAS 19.142 g

documentation

Den procentsats, hvormed værdipapirer med sikkerhed i underliggende aktiver bidrager til dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]] [Contrast: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Aktiver, der indregnes for forventet godtgørelse, eventualforpligtelser i en virksomhedssammenslutning

Oplysning: IFRS 3.B64 j, oplysning: IFRS 3.B67 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet for den forventede godtgørelse af eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [member], forventet godtgørelse, eventualforpligtelser i en virksomhedssammenslutning, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Aktiver, der indregnes for forventet godtgørelse, andre hensatte forpligtelser

Oplysning: IAS 37.85 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet for den forventede godtgørelse af andre hensatte forpligtelser. [Reference: forventet godtgørelse, andre hensatte forpligtelser, andre hensatte forpligtelser]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Aktiver

Oplysning: IAS 1.55, oplysning: IFRS 13.93 a, oplysning: IFRS 13.93 b, oplysning: IFRS 13.93 e, oplysning: IFRS 8.23, oplysning: IFRS 8.28 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af en aktuel økonomisk ressource, der kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begivenheder. En økonomisk ressource er en rettighed, der kan frembringe økonomiske fordele.

totalLabel

Aktiver i alt

periodStartLabel

Aktiver i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Aktiver ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Aktiver [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Aktiver og forpligtelser [axis]

Oplysning: IAS 1.125

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [axis]

Oplysning: IFRS 5.38

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]

Oplysning: IFRS 5.38

documentation

Dette element står for aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Aktiver og forpligtelser [member]

Oplysning: IAS 1.125

documentation

Dette element står for aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Aktiver og forpligtelser", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: aktiver, forpligtelser]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Aktiver og forpligtelser, der ikke er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]

Oplysning: IFRS 5.38

documentation

Dette element står for aktiver og forpligtelser, der ikke er klassificeret som besiddelse med henblik på salg. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Aktiver og debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser

Oplysning: IFRS 14.21

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver og debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser. [Reference: aktiver, debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Aktiver hidrørende fra efterforskning og vurdering af mineralressourcer

Oplysning: IFRS 6.24 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der hidrører fra eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer, efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Aktiver hidrørende fra forsikringskontrakter

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede aktiver, der hidrører fra forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Aktiver fremkommet ved pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer

Oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.105A, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer, der er aktiver, som er indregnet for pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer (eller pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer, for hvilke en forpligtelse er indregnet ved anvendelse af en anden IFRS-standard), der er indbetalt før indregningen af den tilknyttede gruppe af forsikringskontrakter. Pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer er pengestrømme, der hidrører fra omkostningerne ved salg, tegning og etablering af en gruppe af forsikringskontrakter (der er udstedt eller forventes udstedt), som direkte kan henføres til den portefølje af forsikringskontrakter, som gruppen tilhører. Sådanne pengestrømme omfatter pengestrømme, som ikke direkte kan henføres til individuelle kontrakter eller til grupper af forsikringskontrakter inden for porteføljen. [Reference: aktiver, forsikringskontrakter [member]]

periodStartLabel

Aktiver fremkommet ved pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Aktiver fremkommet ved pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Modtaget pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, til dagsværdi

Oplysning: IFRS 7.15 a

documentation

Dagsværdien af modtaget pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Aktiver, der besiddes med henblik på afdækning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter [member]

Eksempel: IAS 7 – C Afstemning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter, eksempel: IAS 7.44C

documentation

Dette element står for aktiver, der besiddes med henblik på afdækning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter. [Reference: aktiver, passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver med fradrag af den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser.

netLabel

Aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Aktiver (forpligtelser) i ydelsesbaserede pensionsordninger

Oplysning: IAS 26.35 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i en fratrædelsesordning fratrukket forpligtelser bortset fra den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser.

periodStartLabel

Nettoaktiver, som er disponible for ydelser, i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Nettoaktiver, som er disponible for ydelser, ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Aktiver, der er erhvervet ved at gøre udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af kreditværdigheden

Oplysning: IFRS 7.38 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksomheden er kommet i besiddelse af ved at gøre udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af kreditværdigheden (f.eks. garantier). [Reference: garantier [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger

Oplysning: IAS 26.35 a i)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i fratrædelsesordninger. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Andre aktiver end likvider i dattervirksomheder eller virksomheder, som er erhvervet eller afhændet

Oplysning: IAS 7.40 d

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af andre aktiver end likvider i dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksomheder [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder

Oplysning: IFRS 15.128 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. De omkostninger, der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en kunde, er meromkostningerne forbundet med opnåelse af kontrakten, som virksomheden ikke ville have afholdt, hvis den ikke havde opnået kontrakten. De omkostninger, der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en kunde, er de omkostninger, der kan henføres direkte til en kontrakt eller en forventet kontrakt, som virksomheden specifikt kan identificere.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Aktiver indregnet i virksomhedens årsregnskab, som vedrører strukturerede virksomheder

Oplysning: IFRS 12.29 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet i virksomhedens årsregnskab, og som vedrører virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder. [Reference: aktiver, ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, til dagsværdi

Oplysning: IFRS 7.15 b

documentation

Dagsværdien af pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, som virksomheden har solgt eller genpantsat. [Reference: til dagsværdi [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Aktiver, som virksomheden fortsat indregner

Oplysning: IFRS 7.42D e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsat indregner fuldt ud. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne, i det omfang den fortsat har et engagement

Oplysning: IFRS 7.42D f

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne fuldt ud, i det omfang den fortsat har et engagement. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Aktiver, hvorpå væsentlige begrænsninger finder anvendelse

Oplysning: IFRS 12.13 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af koncernens aktiver i koncernregnskabet, hvorpå væsentlige begrænsninger (f.eks. vedtægtsbestemte, kontraktlige og lovbestemte begrænsninger) finder anvendelse på virksomhedens mulighed for at få adgang til eller anvende aktiverne.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Aktiver overført til strukturerede virksomheder, på overførselstidspunktet

Oplysning: IFRS 12.27 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse på overførselstidspunktet af alle aktiver, der er overført til strukturerede virksomheder. [Reference: ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Aktiver i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IAS 1.55, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 b, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Aktiver i henhold til cederet reassurancekontrakt

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IAS 1.55, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 b, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til reassurancekontrakter, hvor virksomheden er forsikringstager.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Aktiver med betydelig risiko for væsentlige reguleringer inden for næste regnskabsår

Oplysning: IAS 1.125 b

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der forudsættes at indebære en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig regulering af den beløbsmæssige størrelse af disse aktiver inden for det næste regnskabsår.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Tilknyttede forpligtelser, som virksomheden fortsat indregner

Oplysning: IFRS 7.42D e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsat indregner fuldt ud. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Tilknyttede forpligtelser, som virksomheden fortsætter med at indregne, i det omfang den fortsat har et engagement

Oplysning: IFRS 7.42D f

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne fuldt ud, i det omfang den fortsat har et engagement. [Reference: finansielle aktiver]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Associerede virksomheder [member]

Oplysning: IAS 24.19 d, oplysning: IAS 27.16 b, oplysning: IAS 27.17 b, oplysning: IFRS 12.B4 d, oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.39J a, oplysning: Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9 IFRS 4.39M a

documentation

Dette element står for de virksomheder som investor har betydelig indflydelse på.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Til kostpris [member]

Oplysning: IAS 40.32A, oplysning: IAS 41.50, oplysning: IAS 41.55

documentation

Dette element står for måling baseret på kostpris. Kostpris er det beløb, der er betalt i likvider, eller dagsværdien af en anden form for vederlag, som erlægges for anskaffelsen af et aktiv på anskaffelses- eller opførelsestidspunktet, eller, hvor dette er relevant, det beløb, der henføres til det pågældende aktiv ved første indregning i overensstemmelse med de konkrete krav i andre IFRS-standarder.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Til kostpris eller i overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdimodellen [member]

Oplysning: IAS 40.78

documentation

Dette element står for måling baseret på kostpris eller IFRS 16, når virksomheden normalt anvender dagsværdimodellen til at måle en kategori af aktiver. [Reference: til kostpris [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Til dagsværdi [member]

Oplysning: IAS 40.32A, oplysning: IAS 41.50, oplysning: IFRS 13.93 a

documentation

Dette element står for måling baseret på dagsværdi. Dagsværdien er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Henføring af omkostninger efter art til deres funktion [axis]

Almindelig praksis: IAS 1.104, almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

commentaryGuidance

Elementnavn og standardetiket for ethvert udvidelseselement for denne akse bør tilpasses til elementnavnet og etiketten for en tilsvarende post i IFRS-taksonomien, når en sådan post findes. Den eneste forskel er, at udvidelseselementers navn og etiket medtager termen "medlem", mens posters navn og etiket ikke medtager denne term.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Revisorhonorar

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer.

totalLabel

Revisorhonorar i alt

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Revisorhonorar [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Revisorhonorar for revisionsydelser

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for revisionsydelser.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Revisorhonorar for andre tjenesteydelser

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for tjenesteydelser, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Revisorhonorar for andre skattemæssige ydelser

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for skattemæssige ydelser.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Godkendte investeringsforpligtelser, som der ikke er indgået kontrakt om

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kapitalforpligtelser, som virksomheden har godkendt, men ikke indgået kontrakt om. [Reference: investeringsforpligtelser]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Finansielle aktiver disponible for salg [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Gennemsnitlig effektiv skattesats

Oplysning: IAS 12.81 c ii)

documentation

Skatteomkostningen (skatteindtægten) divideret med regnskabsmæssigt overskud. [Reference: regnskabsmæssigt overskud]

totalLabel

Gennemsnitlig effektiv skattesats i alt

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Gennemsnitskurs

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den gennemsnitskurs, der anvendes af virksomheden. Valutakurs er omvekslingsforholdet mellem to valutaer.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Gennemsnitligt antal ansatte

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Det gennemsnitlige antal ansatte, som virksomheden har ansat i en periode.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Sikringsinstrumentets gennemsnitlige kurs

Oplysning: IFRS 7.23B b

documentation

Et sikringsinstruments gennemsnitlige kurs. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Sikringsinstrumentets gennemsnitlige sats

Oplysning: IFRS 7.23B b

documentation

Et sikringsinstruments gennemsnitlige sats. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldo på anfordringskonti fra kunder

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Saldoen på kunders anfordringskonti i virksomheden.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldo på anfordringsindskud fra kunder

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Saldoen på kunders anfordringsindskud i virksomheden.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldo på andre indskud fra kunder

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Saldoen på kunders indskudskonti i virksomheden, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Saldo på andre aftaleindskud fra kunder

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Saldoen på kunders aftaleindskud i virksomheden.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Bankindeståender

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af bankindeståender.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Bankaccepter indregnet som aktiver

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af bankaccepter, der indregnes som aktiver.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Bankaccepter indregnet som forpligtelser

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af bankaccepter, der indregnes som forpligtelser.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Bankgebyrer og lignende omkostninger

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af bankgebyrer og lignende omkostninger, der indregnes af virksomheden som en omkostning.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Kassebeholdninger i centralbanker, bortset fra obligatoriske reservebeholdninger

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kassebeholdninger i centralbanker, bortset fra obligatoriske reservebeholdninger. [Reference: obligatoriske reservebeholdninger i centralbanker]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Banklån, udiskonterede pengestrømme

Eksempel: IFRS 7.B11D, eksempel: IFRS 7.IG31A

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med banklån. [Reference: lån]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Bankudstedte gældsinstrumenter, som besiddes

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som virksomheden besidder, og som er udstedt af en bank. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Andre bankaftaler, der klassificeres som likvider

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Klassifikation af likvider i form af bankaftaler, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Reference: likvider]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Kassekreditter

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Det beløb, der er trukket fra en konto, ud over eksisterende kassebeholdninger. Dette betragtes som en kortfristet forlængelse af kreditten fra bankens side. [Reference: likvider]

negatedLabel

Kassekreditter

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. instrument fra fortsættende aktiviteter, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier

Almindelig praksis: IAS 33.A14

documentation

Indtjening (tab) pr. instrument fra fortsættende aktiviteter for et egenkapitalinstrument, der deltager i resultatet med ordinære aktier i overensstemmelse med en på forhånd fastsat formel. [Reference: indtjening (tab) pr. instrument, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier, fortsættende aktiviteter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. instrument fra ophørte aktiviteter, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier

Almindelig praksis: IAS 33.A14

documentation

Indtjening (tab) pr. instrument fra ophørte aktiviteter for et egenkapitalinstrument, der deltager i resultatet med ordinære aktier i overensstemmelse med en på forhånd fastsat formel. [Reference: indtjening (tab) pr. instrument, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier, ophørte aktiviteter [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. instrument, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier

Almindelig praksis: IAS 33.A14

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie for et egenkapitalinstrument, der deltager i resultatet med ordinære aktier i overensstemmelse med en på forhånd fastsat formel.

totalLabel

Indtjening (tab) pr. instrument, deltagende egenkapitalinstrumenter bortset fra ordinære aktier, i alt

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie

Oplysning: IAS 33.66, oplysning: IAS 33.67

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af resultatet, som kan henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær egenkapital (tælleren), divideret med det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier i omløb i regnskabsåret (nævneren).

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

totalLabel

Indtjening (tab) pr. aktie i alt

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter

Oplysning: IAS 33.66, oplysning: IAS 33.67

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, fortsættende aktiviteter [member]]

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Oplysning: IAS 33.67, oplysning: IFRS 14.26

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, fortsættende aktiviteter [member]]

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter

Oplysning: IAS 33.67, oplysning: IAS 33.68

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, ophørte aktiviteter [member]]

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Oplysning: IAS 33.67, oplysning: IFRS 14.26

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, ophørte aktiviteter [member]]

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Indtjening (tab) pr. aktie, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Oplysning: IAS 33.67, oplysning: IFRS 14.26

documentation

Indtjening (tab) pr. aktie, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat]

commentaryGuidance

Den indberettede værdi tagges to gange, både med dette element og elementet "udvandet indtjening (tab) pr. aktie, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat", når: a) indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie, og b) en enhed præsenterer én post for at opfylde kravet om præsentation af begge poster i afsnit 67 i IAS 33.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Indtjening pr. aktie [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Beskrivelse af grundlaget for at henføre omsætning fra eksterne kunder til enkeltlande

Oplysning: IFRS 8.33 a

documentation

Beskrivelsen af grundlaget for at henføre omsætning fra eksterne kunder til enkeltlande. [Reference: indtægter]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere [member]

Eksempel: IAS 41.43

documentation

Dette element står for biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere. Biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere, er de biologiske aktiver, der ikke kan forbruges. [Reference: biologiske aktiver, biologiske aktiver til forbrug [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Produktionsafgrøder

Eksempel: IAS 16.37 i

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der repræsenterer produktionsafgrøder. En produktionsafgrøde er en levende plante, som a) anvendes i produktionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b) forventes at bære produkter i mere end én periode, og c) med stor sandsynlighed ikke vil blive solgt som et landbrugsprodukt eller kun som produktionsaffald. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Produktionsafgrøder [member]

Eksempel: IAS 16.37 i

documentation

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer produktionsafgrøder. En produktionsafgrøde er en levende plante, som a) anvendes i produktionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b) forventes at bære produkter i mere end én periode, og c) med stor sandsynlighed ikke vil blive solgt som et landbrugsprodukt eller kun som produktionsaffald. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Betalte eller skyldige ydelser

Oplysning: IAS 26.35 b v)

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af de ydelser, der er betalt eller skal betales for fratrædelsesordninger.

negatedLabel

Betalte eller skyldige ydelser

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Bedste skøn på overtagelsestidspunktet over kontraktlige pengestrømme, der ikke forventes erholdt for overtagne tilgodehavender

Oplysning: IFRS 3.B64 h iii)

documentation

Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over kontraktlige pengestrømme, der ikke forventes erholdt for tilgodehavender, der er overtaget ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Biologiske aktiver

Oplysning: IAS 1.54 f, eksempel: IAS 41.43, oplysning: IAS 41.50

documentation

Levende dyr eller planter, der indregnes som aktiver.

periodStartLabel

Biologiske aktiver i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Biologiske aktiver ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Biologiske aktiver, alder [member]

Eksempel: IAS 41.43

documentation

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter alder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Biologiske aktiver efter alder", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

biologiske aktiver [axis]

Almindelig praksis: IAS 41.50

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Biologiske aktiver efter alder [axis]

Eksempel: IAS 41.43

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Biologiske aktiver efter gruppe [axis]

Oplysning: IAS 41.41

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Biologiske aktiver efter type [axis]

Eksempel: IAS 41.43

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Biologiske aktiver efter gruppe [member]

Oplysning: IAS 41.41

documentation

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Biologiske aktiver efter gruppe", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Biologiske aktiver [member]

Almindelig praksis: IAS 41.50

documentation

Dette element står for levende dyr eller planter. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Biologiske aktiver", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Biologiske aktiver, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser

Oplysning: IAS 41.49 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Biologiske aktiver, type [member]

Eksempel: IAS 41.43

documentation

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter type. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Biologiske aktiver efter type", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Biologiske aktiver, hvortil ejendomsretten er begrænset

Oplysning: IAS 41.49 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, hvortil ejendomsretten er begrænset. [Reference: biologiske aktiver]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Udstedte obligationer

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af obligationer udstedt af virksomheden.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Udstedte obligationer, udiskonterede pengestrømme

Eksempel: IFRS 7.B11D, eksempel: IFRS 7.IG31A

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med udstedte obligationer. [Reference: udstedte obligationer]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Låneomkostninger [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Aktiverede låneomkostninger

Oplysning: IAS 23.26 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, som er direkte knyttet til anskaffelsen, opførelsen eller produktionen af et kvalificerende aktiv, og som er en del af dette aktivs kostpris.

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference: akkumulerede afskrivninger [member], akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member], akkumulerede værdiforringelser [member], samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]; virkningen af aktivets loft [member], virkning af overgang til IFRS [member], eliminering af beløb mellem segmenter [member], regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member], stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member], stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], væsentlige afstemningsposter [member], ordningens aktiver [member], nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member], omklassificeret beløb [member], reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member], virkning af diversificering af risici [member], egne aktier [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Afholdte låneomkostninger

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler.

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv XBRL-værdi for dette element. Det kan være nødvendigt at indføre en negativ XBRL-værdi, hvis dette element anvendes med de elementer, der refereres til. [Reference: akkumulerede afskrivninger [member], akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member], akkumulerede værdiforringelser [member], samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member], virkningen af aktivets loft [member], virkning af overgang til IFRS [member], eliminering af beløb mellem segmenter [member], regnskabsprognose for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], regnskabsprognose for resultatet for pengestrømsfrembringende enhed, målingsinput [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], stigning (fald) som følge af ændringer i regnskabspraksis og korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til IFRS [member], stigning (fald) som følge af korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår [member], stigning (fald) som følge af afvigelse fra krav i IFRS [member], stigning (fald) som følge af frivillige ændringer i anvendt regnskabspraksis [member], væsentlige afstemningsposter [member], ordningens aktiver [member], nutidsværdien af ydelsesbaseret pensionsforpligtelse [member], omklassificeret beløb [member], reassurandørs andel af beløb, som hidrører fra forsikringskontrakter [member], virkning af diversificering af risici [member], egne aktier [member]]

totalLabel

Afholdte låneomkostninger i alt

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Låneomkostninger, der indregnes som en omkostning

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, der indregnes som en omkostning.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Lån

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af udestående midler, som virksomheden er forpligtet til at betale tilbage.

totalLabel

Lån i alt

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Lån [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Lån, regulering af basisrentesats

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Den regulering af basisreferencesatsen, der anvendes til beregning af lånerenten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Lån efter navn [axis]

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Lån efter navn [member]

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Dette element står for alle lån opdelt efter navn. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Lån efter navn", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Lån efter type [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Lån, rente

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Lånerenten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Lån, basisrentesats

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Den basisreferencesats, der anvendes til beregning af lånerenten. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Lån, løbetid

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Løbetiden for lån. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Lån, oprindelig valuta

Almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Den valuta, som lånene er angivet i. [Reference: lån]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Lån indregnet på overtagelsestidspunktet

Almindelig praksis: IFRS 3.B64 i

documentation

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for lån, der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: lån, virksomhedssammenslutninger [member]]

negatedLabel

Lån indregnet på overtagelsestidspunktet

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Bunden af intervallet [member]

Eksempel: IFRS 13.B6, eksempel: IFRS 13.IE63, oplysning: IFRS 14.33 b, oplysning: Ikrafttrædelse 1.1.2023 IFRS 17.120, oplysning: IFRS 2.45 d, almindelig praksis: IFRS 7.7

documentation

Dette element står for bunden af et interval.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Mærkenavne

Eksempel: IAS 38.119 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som afspejler rettighederne til en gruppe af komplementære aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et servicemærke) og dettes tilknyttede handelsnavn, formler, opskrifter og teknologiske ekspertise. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Mærkenavne [member]

Eksempel: IAS 38.119 a

documentation

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, som afspejler rettighederne til en gruppe af komplementære aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et servicemærke) og dettes tilknyttede handelsnavn, formler, opskrifter og teknologiske ekspertise. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Senderettigheder [member]

Almindelig praksis: IAS 38.119

documentation

Dette element står for senderettigheder.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Omkostninger til mæglergebyrer

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

De indregnede omkostninger for mæglergebyrer opkrævet hos virksomheden.

negatedLabel

Omkostninger til mæglergebyrer

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Indtægter fra mæglergebyrer

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, der indregnes for mæglergebyrer opkrævet af virksomheden.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Bygninger

Almindelig praksis: IAS 16.37

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer afskrivningsberettigede bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Bygninger [member]

Almindelig praksis: IAS 16.37

documentation

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer afskrivningsberettigede bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften. [Reference: materielle anlægsaktiver]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Virksomhedssammenslutninger [member]

Oplysning: IFRS 3.B64

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Virksomhedssammenslutninger [member]

Oplysning: IFRS 3.B64

documentation

Dette element står for transaktioner eller andre begivenheder, hvor en overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. De transaktioner, der undertiden benævnes "ægte fusioner" eller "fusioner mellem ligeværdige partnere", udgør også virksomhedssammenslutninger i henhold til brugen af dette i udtryk i IFRS 3.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Annullering af egne aktier

Almindelig praksis: IAS 1.106 d

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af egne aktier, der er annulleret i regnskabsåret. [Reference: egne aktier]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Investeringsforpligtelser

Almindelig praksis: IAS 1.112 c

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af fremtidige anlægsinvesteringer, som virksomheden har forpligtet sig til at foretage.

totalLabel

Investeringsforpligtelser i alt

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Investeringsforpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Aktiveringssats, målingsinput [member]

Eksempel: IFRS 13.93 d, eksempel: IFRS 13.IE63

documentation

Dette element står for en aktiveringssats, der anvendes som målingsinput.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Aktiveringssatsen for aktiveringsberettigede låneomkostninger

Oplysning: IAS 23.26 b

documentation

Det vejede gennemsnit af de renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, og som kan knyttes til virksomhedens udestående lån i regnskabsåret, bortset fra lån specielt optaget med henblik på at anskaffe et kvalificerende aktiv. [Reference: vejet gennemsnit [member], lån]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Aktiverede udviklingsomkostninger [member]

Almindelig praksis: IAS 38.119

documentation

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, der hidrører fra udviklingsomkostninger, som er aktiveret forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion eller brug. Et immaterielt aktiv skal udelukkende indregnes, hvis virksomheden kan dokumentere følgende: a) den tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan anvendes eller sælges, b) dens hensigt om at færdiggøre det immaterielle aktiv og anvende eller sælge det, c) dens evner til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv, d) hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige økonomiske fordele. Virksomheden kan blandt andet dokumentere eksistensen af et marked for det immaterielle aktivs eller det immaterielle aktivs producerede enheder eller, hvis det skal anvendes internt, nytteværdien af det immaterielle aktiv, e) tilgængeligheden af tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv, f) dens evne til pålideligt at måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i løbet af dets udvikling.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Reservefond til tilbagekøb af egne aktier

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reservefonden til tilbagekøb af virksomhedens egne aktier.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Reservefond til tilbagekøb af egne aktier [member]

Almindelig praksis: IAS 1.108

documentation

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræsenterer reservefonden til tilbagekøb af virksomhedens egne aktier.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalkrav [axis]

Oplysning: IAS 1.136

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalkrav [member]

Oplysning: IAS 1.136

documentation

Dette element står for kapitalkrav, som virksomheden er underlagt. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Kapitalkrav", hvis der ikke anvendes et andet element.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalreserve

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Et egenkapitalelement, der repræsenterer kapitalreserverne.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalreserve [member]

Almindelig praksis: IAS 1.108

documentation

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræsenterer kapitalreserver.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Regnskabsmæssig værdi, akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse og regnskabsmæssig bruttoværdi [axis]

Oplysning: IAS 16.73 d, oplysning: IAS 16.73 e, oplysning: IAS 38.118 c, oplysning: IAS 38.118 e, oplysning: IAS 40.76, oplysning: IAS 40.79 c, oplysning: IAS 40.79 d, oplysning: IAS 41.50, oplysning: IAS 41.54 f, oplysning: IFRS 3.B67 d, oplysning: IFRS 7.35H, oplysning: IFRS 7.35I, almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.37 b, almindelig praksis: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Regnskabsmæssig værdi [member]

Oplysning: IAS 16.73 e, oplysning: IAS 38.118 e, oplysning: IAS 40.76, oplysning: IAS 40.79 d, oplysning: IAS 41.50, oplysning: IFRS 3.B67 d, oplysning: IFRS 7.35H, oplysning: IFRS 7.35I, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.37 b, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation

Dette element står for det beløb, som et aktiv indregnes med i opgørelse af finansiel stilling (efter fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse). Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Regnskabsmæssig værdi, akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse og regnskabsmæssig bruttoværdi", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: afskrivninger, tab ved værdiforringelse]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Likvide beholdninger

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordringsindskud. [Reference: kontanter]

totalLabel

Likvide beholdninger i alt

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Likvide beholdninger [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Udlån fra nærtstående parter

Almindelig praksis: IAS 7.17

documentation

Pengestrømmen fra udlån fra nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Udlån til andre, klassificeret som investeringsaktivitet

Eksempel: IAS 7.16 e

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner), klassificeret som investeringsaktivitet.

negatedTerseLabel

Udlån til andre

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Udlån til nærtstående parter

Almindelig praksis: IAS 7.16

documentation

Pengestrømmen til udlån til nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Kontanter og kassebeholdninger i centralbanker

Almindelig praksis: IAS 1.55

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og kassebeholdninger i centralbanker.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Likvider

Oplysning: IAS 1.54 i, oplysning: IAS 7.45, oplysning: IFRS 12.B13 a

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordringsindskud samt kortfristede, meget likvide værdipapirer, som umiddelbart kan konverteres til kendte beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer. [Reference: likvider]

totalLabel

Likvider i alt

periodStartLabel

Likvider i begyndelsen af regnskabsåret

periodEndLabel

Kontanter og likvide midler ved slutningen af regnskabsåret

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Likvider [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Likvider, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Eksempel: IAS 19.142 a

documentation

Det beløb, som likvider udgør i dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: likvider, ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Likvider klassificeret som en del af afståelsesgruppen, som besiddes med henblik på salg

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Likvider, som er klassificeret som en del af afståelsesgruppen, som besiddes med henblik på salg. [Reference: likvider, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen

Oplysning: IAS 7.48

documentation

Eventuelle beløb for likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen. [Reference: likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Likvider, hvis de afviger fra opgørelsen af finansiel stilling

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Likvider i pengestrømsopgørelsen, hvis de afviger fra likviderne i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference: likvider]

totalLabel

Likvider hvis de afviger fra opgørelsen af finansiel stilling, i alt

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Likvider, hvis de afviger fra opgørelsen af finansiel stilling [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Likvider i dattervirksomheder eller virksomheder, som er erhvervet eller afhændet

Oplysning: IAS 7.40 c

documentation

Likvider i de dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksomheder [member], likvider]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Likvider, procentvis bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Almindelig praksis: IAS 19.142 a

documentation

Den procentdel, som likvider udgør i dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: likvider, ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]] [Contrast: Likvider, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Likvider indregnet på overtagelsestidspunktet

Almindelig praksis: IFRS 3.B64 i

documentation

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for likvider, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: likvider, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Stillet kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser

Eksempel: IFRS 7.13C d ii), eksempel: IFRS 7.IG40D

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af den stillede kontante sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

negatedLabel

Stillet kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Modtaget kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver

Eksempel: IFRS 7.13C d ii), eksempel: IFRS 7.IG40D

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af den modtagne kontante sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

negatedLabel

Modtaget kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig "master netting" eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Likvide værdipapirer

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede, meget likvide værdipapirer, som umiddelbart kan konverteres til kendte beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer.

totalLabel

Likvider værdipapirer i alt

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Likvide værdipapirer [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Sikring af pengestrømme [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Sikring af pengestrømme [member]

Oplysning: IAS 39.86 b, oplysning: IFRS 7.24A, oplysning: IFRS 7.24B, oplysning: IFRS 7.24C

documentation

Dette element står for afdækning af risikoen for udsving i pengestrømme, som a) kan henføres til en bestemt risiko, der er tilknyttet et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse (såsom alle eller visse fremtidige rentebetalinger på variabelt forrentede lån) eller en forventet transaktion, som er højst sandsynlig, og b) kan påvirke resultatet. [Reference: sikringer [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Pengestrømme fra fortsættende og ophørte aktiviteter [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet

Oplysning: IAS 7.39

documentation

De samlede pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: dattervirksomheder [member]]

terseLabel

Pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) fald (stigning) i begrænsede likvider

Almindelig praksis: IAS 7.16

documentation

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald (stigning) i begrænsede likvider. [Reference: begrænsede likvider]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) fald (stigning) i kortfristede indskud og investeringer

Almindelig praksis: IAS 7.16

documentation

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald (stigning) i kortfristede indskud og investeringer.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) efterforskning og vurdering af mineralressourcer, klassificeret som investeringsaktivitet

Oplysning: IFRS 6.24 b

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen, klassificeret som investeringsaktivitet.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) efterforskning og vurdering af mineralressourcer, klassificeret som driftsaktivitet

Oplysning: IFRS 6.24 b

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen, klassificeret som driftsaktivitet.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter

Oplysning: IAS 7.10, oplysning: IAS 7.50 d

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) finansieringsaktivitet, som er aktiviteter, der medfører ændringer i størrelsen og sammensætningen af virksomhedens kapitalindskud og lån.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, fortsættende aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter]

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, fortsættende aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, ophørte aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter]

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, ophørte aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) stigning (fald) i kortfristede lån

Almindelig praksis: IAS 7.17

documentation

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af stigning (fald) i kortfristede lån. [Reference: kortfristede lån]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) en forøgelse af driftskapaciteten

Eksempel: IAS 7.50 c

documentation

De samlede pengestrømme, som repræsenterer en forøgelse af virksomhedens driftskapacitet (eksempelvis målt i producerede enheder pr. dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) forsikringskontrakter

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet

Oplysning: IAS 7.10, oplysning: IAS 7.50 d

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) investeringsaktivitet i form af anskaffelse og afhændelse af anlægsaktiver og andre investeringer, der ikke indgår i likvide værdipapirer.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet]

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, ophørte aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investeringsaktivitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet]

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, ophørte aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Pengestrømme fra (anvendt i) vedligeholdelse af driftskapaciteten

Eksempel: IAS 7.50 c

documentation

De samlede pengestrømme, som er nødvendige for vedligeholdelse af virksomhedens nuværende driftskapacitet (eksempelvis målt i producerede enheder pr. dag).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet

Oplysning: IAS 7.10, oplysning: IAS 7.50 d

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) driftsaktivitet, der er virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter, samt andre aktiviteter, der ikke er investerings- eller finansieringsaktiviteter. [Reference: indtægter]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv eller negativ XBRL-værdi for dette element. Reference til standardetiketten for elementet med henblik på fastsættelse af det rigtige tegn. Anvend en negativ værdi for termer i parenteser.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv eller negativ XBRL-værdi for dette element. Reference til standardetiketten for elementet med henblik på fastsættelse af det rigtige tegn. Anvend en negativ værdi for termer i parenteser.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, ophørte aktiviteter

Oplysning: IFRS 5.33 c

documentation

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsaktivitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet]

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv eller negativ XBRL-værdi for dette element. Reference til standardetiketten for elementet med henblik på fastsættelse af det rigtige tegn. Anvend en negativ værdi for termer i parenteser.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, ophørte aktiviteter

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Pengestrømme fra (anvendt i) driften

Eksempel: IAS 7 A Pengestrømsopgørelse for en virksomhed, der ikke er en finansiel institution, eksempel: IAS 7.20

documentation

Pengestrømme fra (anvendt i) virksomhedens drift.

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv eller negativ XBRL-værdi for dette element. Reference til standardetiketten for elementet med henblik på fastsættelse af det rigtige tegn. Anvend en negativ værdi for termer i parenteser.

netLabel

Nettopengestrømme fra (anvendt i) driften

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Pengestrømme fra (anvendt i) transaktioner før ændringer i driftskapital

Eksempel: IAS 7 - A Pengestrømsopgørelse for en virksomhed, der ikke er en finansiel institution, almindelig praksis: IAS 7.20

documentation

Pengestrømmen fra (til) virksomhedens drift før ændringer i driftskapital.

commentaryGuidance

Der indføres normalt en positiv eller negativ XBRL-værdi for dette element. Reference til standardetiketten for elementet med henblik på fastsættelse af det rigtige tegn. Anvend en negativ værdi for termer i parenteser.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Pengestrømme anvendt i forbindelse med efterforsknings- og udviklingsaktiviteter

Almindelig praksis: IAS 7.16

documentation

Pengestrømmen til efterforsknings- og udviklingsaktiviteter.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet

Oplysning: IAS 7.39

documentation

De samlede pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: dattervirksomheder [member]]

negatedTerseLabel

Pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Kontanter

Almindelig praksis: IAS 7.45

documentation

Beløb i likvide beholdninger, der besiddes af virksomheden. Dette omfatter ikke anfordringsindskud.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Udgående pengestrømme vedrørende leasingkontrakter

Oplysning: IFRS 16.53 g

documentation

Pengestrømmen til leasingkontrakter.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Udbetalinger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.37 e, eksempel: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation

Faldet i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra udbetalinger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter]

negatedLabel

Udbetalinger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Udbetalinger vedrørende futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, klassificeret som investeringsaktivitet

Eksempel: IAS 7.16 g

documentation

Pengestrømmen til futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis udbetalingerne klassificeres som finansieringsaktivitet.

negatedTerseLabel

Udbetalinger vedrørende futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Betalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, klassificeret som investeringsaktivitet

Eksempel: IAS 7.16 h

documentation

Pengestrømmen fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis indbetalingerne klassificeres som finansieringsaktivitet.

terseLabel

Indbetalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andre, klassificeret som investeringsaktivitet

Eksempel: IAS 7.16 f

documentation

Pengestrømmen fra tilbagebetaling af udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner), klassificeret som investeringsaktivitet.

terseLabel

Indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andre

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til nærtstående parter

Almindelig praksis: IAS 7.16

documentation

Pengestrømmen fra tilbagebetaling til virksomheden af udlån til nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Tilbagebetaling af udlån fra nærtstående parter

Almindelig praksis: IAS 7.17

documentation

Pengestrømmen til tilbagebetaling af udlån fra nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Overdragne likvider

Oplysning: IFRS 3.B64 f i)

documentation

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af likvider overdraget som vederlag ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder [axis]

Oplysning: IFRS 15.128 a

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder [member]

Oplysning: IFRS 15.128 a

documentation

Dette element står for alle kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen "Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder", hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier af kortfristede finansielle aktiver [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier af kortfristede finansielle forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier af finansielle aktiver [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Kategorier af finansielle aktiver [axis]

Oplysning: IFRS 7.8

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier af finansielle forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Kategorier af finansielle forpligtelser [axis]

Oplysning: IFRS 7.8

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Kategorier af langfristede finansielle aktiver [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Kategorier af langfristede finansielle forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Kategorier af nærtstående parter [axis]

Oplysning: IAS 24.19

documentation

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem elementerne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Stigning (fald) i det indregnede beløb for virksomhedens udskudte skatteaktiv før overtagelsen

Oplysning: IAS 12.81 j

documentation

Stigningen (faldet) i den overtagende virksomheds udskudte skatteaktiv fra før sammenslutningen som følge af virksomhedssammenslutningen, som ændrer sandsynligheden for, at den overtagende virksomhed realiserer aktivet. [Reference: udskudte skatteaktiver, virksomhedssammenslutninger [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Ændring i værdien af valutaspænd [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Ændringer i samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Ændringer i hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Ændringer i aktiver fremkommet ved pengestrømme i forbindelse med erhvervelse af forsikringer [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Stigning (fald) i biologiske aktiver

Oplysning: IAS 41.50

documentation

Stigningen (faldet) i biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

totalLabel

Stigning (fald) i biologiske aktiver i alt.

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Ændringer i biologiske aktiver [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Ændringer i eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Ændringer i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Ændringer i udskudt skatteforpligtelse (-aktiv) [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Stigning (fald) i egenkapitalen

Oplysning: IAS 1.106 d

documentation

Stigningen (faldet) i egenkapitalen. [Reference: egenkapital]

totalLabel

Stigning (fald) i egenkapitalen i alt.

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Ændringer i egenkapitalen [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Beskrivelse af ændringer i risikoeksponering

Oplysning: IFRS 7.33 c

documentation

Beskrivelsen af ændringer i eksponeringen for risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Ændringer i dagsværdimåling, aktiver [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Ændringer i dagsværdimåling, virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Ændringer i dagsværdimåling, forpligtelser [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Ændringer i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet, og som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet finansielle aktiver

Oplysning: IFRS 7.9 c

documentation

Stigningen (faldet) i dagsværdien af et finansielt aktiv (eller en gruppe af finansielle aktiver), der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet, og som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med det pågældende aktiv, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der giver anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Stigning (fald) i dagsværdi af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet.

Oplysning: IFRS 7.9 d

documentation

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], finansielle aktiver]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen

Oplysning: IFRS 7.10A a, oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.10 a

documentation

Stigningen (faldet) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med den pågældende forpligtelse. [Reference: kreditrisiko [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Stigningen (faldet) i dagsværdien af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med lånene eller tilgodehavenderne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der gav anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Stigning (fald) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender.

Oplysning: Udløbsdato 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Stigning (fald) i goodwill

Oplysning: IFRS 3.B67 d

documentation

Stigningen (faldet) i goodwill. [Reference: goodwill]

totalLabel

Stigning (fald) i goodwill i alt.

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Ændringer i goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Ændringer i forsikringskontrakter for elementvis afstemning [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Ændringer i forsikringskontrakter med henblik på afstemning efter resterende dækningsperiode og erstatningsudgifter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Ændringer i immaterielle aktiver og goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Stigning (fald) i immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Oplysning: IAS 38.118 e

documentation

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

totalLabel

Stigning (falde) i alt i immaterielle aktiver bortset fra goodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Ændringer i immaterielle aktiver bortset fra goodwill [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

(X) duration, debit

label

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling

Eksempel: IAS 1.102, oplysning: IAS 1.99

documentation

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling. [Reference: varebeholdninger, færdigvarer, varer under fremstilling]

negatedLabel

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Stigning (fald) i investeringsejendomme

Oplysning: IAS 40.76, oplysning: IAS 40.79 d

documentation

Stigningen (faldet) i investeringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]

totalLabel

Stigning (fald) i investeringsejendomme i alt.

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Ændringer i investeringsejendomme [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Ændringer i passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Ændringer i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Beskrivelse af ændringer i metoder og forudsætninger, der lægges til grund ved udarbejdelsen af følsomhedsanalysen

Oplysning: IFRS 7.40 c

documentation

Beskrivelsen af ændringer i de metoder og forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse for de typer markedsrisici, virksomheden er udsat for. [Reference: markedsrisiko [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Beskrivelse af ændringer i metoder, der anvendes til at måle risikoen

Oplysning: IFRS 7.33 c

documentation

Beskrivelsen af ændringer i de metoder, der er anvendt til at måle risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Ændringer i nettoaktiver, som er disponible for ydelser [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Ændringer i nettoforpligtelsen (-aktivet) i ydelsesbaserede pensionsordninger [abstract]