EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0631-20210301

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/2021-03-01

02019R0631 — DA — 01.03.2021 — 004.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/631

af 17. april 2019

om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/22 af 31. oktober 2019

  L 8

2

14.1.2020

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1590 af 19. august 2020

  L 360

8

30.10.2020

►M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2173 af 16. oktober 2020

  L 433

1

22.12.2020
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/631

af 17. april 2019

om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og formål

1.  
Ved denne forordning fastsættes præstationsmål for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner med henblik på at bidrage til at opfylde Unionens mål om at reducere sine drivhusgasemissioner, som fastlagt i forordning (EU) 2018/842, og målsætningerne i Parisaftalen og at sikre et velfungerende indre marked.
2.  
Fra den 1. januar 2020 fastsættes der ved denne forordning et EU-flådedækkende mål på 95 g CO2/km for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye personbiler og et EU-flådedækkende mål på 147 g CO2/km for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i Unionen, målt indtil den 31. december 2020 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 692/2008 samt gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 og fra den 1. januar 2021 målt i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151.
3.  
Denne forordning suppleres indtil den 31. december 2024 med yderligere foranstaltninger for at opnå en reduktion på 10 g CO2/km inden for Unionens integrerede tilgang, jf. Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 med titlen »Resultater af revisionen af Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer«.
4.  

Fra den 1. januar 2025 gælder følgende EU-flådedækkende mål:

a) 

for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye personbiler, et EU-flådedækkende mål svarende til en reduktion på 15 % set i forhold til målet for 2021 som fastsat i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 6.1.1

b) 

for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, et EU-flådedækkende mål svarende til en reduktion på 15 % i set forhold til målet for 2021 som fastsat i overensstemmelse med bilag I, del B, punkt 6.1.1.

5.  

Fra den 1. januar 2030 gælder følgende EU-flådedækkende mål:

a) 

for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye personbiler, et EU-flådedækkende mål svarende til en reduktion på 37,5 % set i forhold til målet for 2021 som fastsat i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 6.1.2

b) 

for de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lette erhvervskøretøjer, et EU-flådedækkende mål svarende til en reduktion på 31 % set i forhold til målet for 2021 som fastsat i overensstemmelse med bilag I, del B, punkt 6.1.2.

6.  
Fra den 1. januar 2025 anvendes der et benchmark for nul- og lavemissionskøretøjer, som svarer til en andel på 15 % af de respektive flåder af nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer, i overensstemmelse med punkt 6.3 i henholdsvis del A og B i bilag I.
7.  

Fra den 1. januar 2030 anvendes følgende benchmarks for nul- og lavemissionskøretøjer i overensstemmelse med punkt 6.3 i henholdsvis del A og B i bilag I:

a) 

et benchmark svarende til en andel på 35 % af flåden af nye personbiler, og

b) 

et benchmark svarende til en andel på 30 % af flåden af nye lette erhvervskøretøjer.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  

Denne forordning finder anvendelse på følgende motorkøretøjer:

a) 

klasse M1, jf. bilag II til direktiv 2007/46/EF (»personbiler«), som er registreret i Unionen for første gang, og som ikke tidligere er registreret uden for Unionen (»nye personbiler«)

b) 

klasse N1, jf. bilag II til direktiv 2007/46/EF, med en referencemasse på højst 2 610 kg og køretøjer af klasse N1, som typegodkendelsen er udvidet til i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 (»lette erhvervskøretøjer«), der er registreret i Unionen for første gang, og som ikke tidligere har været registreret uden for Unionen (»nye lette erhvervskøretøjer«). For nulemissionskøretøjer i klasse N med en referencemasse på over 2 610  kg eller 2 840 kg skal de, alt efter omstændighederne, fra den 1. januar 2025 i forbindelse med denne forordning og med forbehold af direktiv 2007/46/EF og forordning (EF) nr. 715/2007, betragtes som lette erhvervskøretøjer, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, hvis den overskydende referencemasse alene skyldes massen af energilagringssystemet.

2.  
En tidligere registrering uden for Unionen foretaget mindre end tre måneder før registreringen i Unionen tages ikke i betragtning.
3.  
Denne forordning finder ikke anvendelse på »køretøjer til særlig anvendelse«, jf. del A, punkt 5, i bilag II til direktiv 2007/46/EF.
4.  
Artikel 4, artikel 7, stk. 4, litra b) og c), artikel 8 og artikel 9, stk. 1, litra a) og c), finder ikke anvendelse på en fabrikant, som med alle sine forbundne virksomheder er ansvarlig for mindre end 1 000 nye personbiler eller mindre end 1 000 nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i Unionen i det foregående kalenderår, medmindre fabrikanten ansøger om og indrømmes en undtagelse i overensstemmelse med artikel 10.

Artikel 3

Definitioner

1.  

I denne forordning forstås ved:

a)

»gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner« : i relation til en fabrikant de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra alle nye personbiler eller alle nye lette erhvervskøretøjer, som fabrikanten har fremstillet

b)

»typeattest« : den typeattest, der er omhandlet i artikel 18 i direktiv 2007/46/EF

c)

»trinvis færdigopbygget køretøj« : et let erhvervskøretøj, hvor typegodkendelsen er udstedt efter afslutning af en etapevis typegodkendelsesprocedure i overensstemmelse med direktiv 2007/46/EF

d)

»færdigopbygget køretøj« : ethvert let erhvervskøretøj, som ikke skal opbygges yderligere for at opfylde de relevante tekniske krav i direktiv 2007/46/EF

e)

»basiskøretøj« : ethvert let erhvervskøretøj, som anvendes på det indledende trin i en etapevis typegodkendelsesprocedure

f)

»fabrikant« : en person eller organisation, som over for den godkendende myndighed er ansvarlig for alle aspekter af EF-typegodkendelsesproceduren, jf. direktiv 2007/46/EF, og for produktionens overensstemmelse

g)

»masse i køreklar stand« eller »M« : massen af personbilen eller det lette erhvervskøretøj med karrosseri i køreklar stand som anført på typeattesten og defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 2007/46/EF

h)

»specifikke CO2-emissioner« : en personbils eller et let erhvervskøretøjs CO2-emissioner målt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007 og gennemførelsesforordningerne hertil og specificeret som CO2-masseemissioner (blandet kørsel) på køretøjets typeattest. For personbiler eller lette erhvervskøretøjer, som ikke er typegodkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007, forstås ved »specifikke CO2-emissioner« CO2-emissioner målt i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, særlig i overensstemmelse med den samme måleprocedure, som indtil den 31. december 2020 er præciseret i forordning (EF) nr. 692/2008 og fra den 1. januar 2021 i forordning (EU) 2017/1151, eller i overensstemmelse med de procedurer, som Kommissionen har vedtaget for at fastlægge CO2-emissionerne fra sådanne køretøjer

i)

»areal under bilen« : den gennemsnitlige sporvidde ganget med akselafstanden som anført i typeattesten og defineret i punkt 2.1 og 2.3 i bilag I til direktiv 2007/46/EF

j)

»specifikt emissionsmål« : i relation til en fabrikant det årlige mål, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I, eller, hvis fabrikanten indrømmes en undtagelse i overensstemmelse med artikel 10, de specifikke emissionsmål, der er fastsat ifølge denne undtagelse

k)

»EU-flådedækkende mål« : de gennemsnitlige CO2-emissioner, der skal nås inden for en given periode, for alle nye personbiler eller alle nye lette erhvervskøretøjer

l)

»prøvningsmasse« eller »TM« : en personbils eller et let erhvervskøretøjs prøvningsmasse som anført på typeattesten og som defineret i punkt 3.2.25 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

m)

»nul- og lavemissionskøretøj« : en personbil eller et let erhvervskøretøj med udstødningsemissioner fra 0 til 50 g CO2/km, som fastsat i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151

n)

»nyttelast« : forskellen mellem den teknisk tilladte totalmasse i henhold til bilag II til direktiv 2007/46/EF og køretøjets masse.

2.  

I denne forordning forstås ved »en gruppe af forbundne fabrikanter« en fabrikant og dennes forbundne virksomheder. For så vidt angår en fabrikant forstås ved »forbundne virksomheder«:

a) 

virksomheder, hvor fabrikanten direkte eller indirekte:

i) 

kan udøve mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller

ii) 

kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i tilsynsorganet, bestyrelsen eller i de organer, som retligt repræsenterer den anden virksomhed, eller

iii) 

har ret til at lede virksomhedens forretninger

b) 

virksomheder, som direkte eller indirekte har de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser over for fabrikanten

c) 

virksomheder, hvori en virksomhed som omhandlet i litra b) direkte eller indirekte har de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser

d) 

virksomheder, hvori fabrikanten sammen med en eller flere af de i litra a), b) eller c) omhandlede virksomheder, eller hvori to eller flere af sidstnævnte virksomheder i fællesskab har de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser

e) 

virksomheder, hvori de i litra a) omhandlede rettigheder eller beføjelser indehaves i fællesskab af fabrikanten eller en eller flere af dennes forbundne virksomheder, jf. litra a)-d), og en eller flere tredjeparter.

Artikel 4

Specifikke emissionsmål

1.  

Fabrikanten sikrer, at dennes gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner ikke overskrider følgende specifikke emissionsmål:

a) 

for kalenderåret 2020, det specifikke emissionsmål, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 1 og 2, for så vidt angår personbiler, eller bilag I, del B, punkt 1 og 2, for så vidt angår lette erhvervskøretøjer, eller hvis fabrikanten indrømmes en undtagelse i henhold til artikel 10, i overensstemmelse med denne undtagelse

b) 

for hvert kalenderår fra 2021 til 2024, de specifikke emissionsmål som fastsat i overensstemmelse med bilag I, punkt 3 og 4 i del A eller B, alt efter hvad der er relevant, eller, hvis fabrikanten indrømmes en undtagelse i henhold til artikel 10, i overensstemmelse med denne undtagelse og bilag I, punkt 5 i del A eller B

c) 

for hvert kalenderår fra 2025, de specifikke emissionsmål som fastsat i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.3 i del A eller B, eller hvis fabrikanten indrømmes en undtagelse i henhold til artikel 10, i overensstemmelse med denne undtagelse.

2.  
Hvad angår lette erhvervskøretøjer gælder det, at hvis der ikke foreligger specifikke CO2-emissioner for det trinvis færdigopbyggede køretøj, anvender fabrikanten af basiskøretøjet de specifikke CO2-emissioner for basiskøretøjet til fastlæggelse af køretøjets gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner.
3.  

Med henblik på at fastlægge hver fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner tages følgende procentsatser af hver fabrikants nye personbiler, der er registreret i det relevante år, i betragtning:

— 
95 % i 2020
— 
100 % fra 2021.

Artikel 5

Superkreditter

Ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner indgår hver ny personbil med specifikke CO2-emissioner på under 50 g CO2/km som:

— 
2 personbiler i 2020
— 
1,67 personbiler i 2021
— 
1,33 personbiler i 2022
— 
1 personbil fra 2023

for dens registreringsår i perioden fra 2020 til 2022, med et loft på 7,5 g CO2/km i løbet af denne periode for hver fabrikant som beregnet i overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153.

Artikel 6

Pooldannelse

1.  
Fabrikanter, som ikke har fået en undtagelse i henhold til artikel 10, kan danne en pool med henblik på at opfylde deres forpligtelser i medfør af artikel 4.
2.  

En aftale om at danne en pool kan gælde for et eller flere kalenderår, når hver aftales samlede varighed ikke overstiger fem kalenderår, og aftalen skal indgås senest den 31. december i det første kalenderår, hvori emissionerne sammenlægges i poolen. Fabrikanter, der danner en pool, forelægger Kommissionen følgende oplysninger:

a) 

angivelse af, hvilke fabrikanter der deltager i poolen

b) 

angivelse af den fabrikant, der er udpeget som forvalter af poolen, og som er kontaktpunkt for poolen og ansvarlig for at indbetale eventuelle afgifter for emissionsoverskridelser, der måtte blive pålagt i overensstemmelse med artikel 8

c) 

dokumentation for, at forvalteren af poolen vil være i stand til at opfylde forpligtelserne i litra b)

d) 

den klasse af køretøjer registreret som M1 eller N1, som poolen gælder for.

3.  
Opfylder den foreslåede forvalter af poolen ikke kravet om betaling af enhver afgift for emissionsoverskridelse, der pålægges poolen i overensstemmelse med artikel 8, underretter Kommissionen fabrikanterne herom.
4.  
Fabrikanterne i en pool informerer i fællesskab Kommissionen om enhver ændring af forvalteren af poolen eller dens finansielle status, for så vidt som ændringen kan påvirke dens evne til at opfylde kravet om betaling af enhver afgift for emissionsoverskridelse, der pålægges poolen i overensstemmelse med artikel 8, samt om eventuelle ændringer med hensyn til medlemskab eller om opløsning af poolen.
5.  

Fabrikanter kan indgå poolordninger, når deres aftaler er i overensstemmelse med artikel 101 og 102 i TEUF, og når aftalerne gør det muligt for enhver fabrikant, der anmoder om medlemskab af poolen, at deltage på åbne, gennemsigtige, ikke-diskriminerende og forretningsmæssigt rimelige vilkår. Med forbehold af den almene gyldighed af Unionens konkurrenceregler for sådanne pools sikrer alle medlemmer af en pool navnlig, at der hverken deles andre data eller udveksles andre oplysninger inden for rammerne af deres poolordning end følgende oplysninger:

a) 

de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

b) 

det specifikke emissionsmål

c) 

det samlede antal registrerede køretøjer.

6.  
Stk. 5 finder ikke anvendelse, når alle fabrikanter i poolen er en del af samme gruppe af forbundne fabrikanter.
7.  
Medmindre der foretages en underretning i henhold til denne artikels stk. 3, anses fabrikanterne i en pool, som Kommissionen har fået forelagt oplysninger om, for at være én fabrikant, for så vidt angår opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til artikel 4. Overvågnings- og indberetningsoplysninger for individuelle fabrikanter samt alle pools vil blive registreret, indberettet og stillet til rådighed i det centrale register, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4.
8.  
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte nærmere betingelser for poolordninger, der indgås i henhold til denne artikels stk. 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.

Artikel 7

Overvågning og rapportering af gennemsnitlige emissioner

1.  
For hvert kalenderår registrerer hver medlemsstat oplysninger om hver ny personbil og hvert nyt let erhvervskøretøj, som registreres på dens område, jf. del A i bilag II og III til denne forordning. Disse oplysninger stilles til rådighed for fabrikanterne og deres udpegede importører eller repræsentanter i de enkelte medlemsstater. Medlemsstaterne gør alt for at sikre, at rapporteringsorganerne arbejder på en gennemskuelig måde. Hver medlemsstat sikrer, at de specifikke CO2-emissioner fra personbiler, som ikke er typegodkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2007, måles og registreres i typeattesten.
2.  
Senest den 28. februar hvert år fastlægger hver medlemsstat de oplysninger, der er specificeret i del A i bilag II og III, for det foregående kalenderår og fremsender disse til Kommissionen. Data skal fremsendes i overensstemmelse med det format, der er specificeret i del B i bilag II og del C i bilag III.
3.  
Efter Kommissionens anmodning fremsender en medlemsstat også det fulde datamateriale, der er indsamlet i medfør af stk. 1.
4.  

Kommissionen fører et centralt register over de data, som medlemsstaterne har indberettet i medfør af denne artikel, og senest den 30. juni hvert år foretager den følgende foreløbige beregning for hver fabrikant:

a) 

de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det foregående kalenderår

b) 

de specifikke emissionsmål i det foregående kalenderår

c) 

forskellen mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det foregående kalenderår og de specifikke emissionsmål for samme år.

Kommissionen underretter hver fabrikant om sin foreløbige beregning for denne fabrikant. Underretningen skal indeholde data for hver medlemsstat om antallet af registrerede nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer og deres specifikke CO2-emissioner.

Registeret skal være offentligt tilgængeligt.

5.  
Fabrikanterne kan inden tre måneder efter underretningen om den foreløbige beregning, jf. stk. 4, underrette Kommissionen om eventuelle fejl i dataene med angivelse af, i hvilken medlemsstat fejlen efter fabrikanternes mening er sket.

Kommissionen ser nærmere på eventuelle underretninger fra fabrikanterne og stadfæster eller ændrer senest den 31. oktober de foreløbige beregninger, jf. stk. 4.

6.  
Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed, som står for indsamlingen og fremsendelsen af overvågningsdata i overensstemmelse med denne forordning, og oplyser Kommissionen om den udpegede kompetente myndighed.

De udpegede kompetente myndigheder sikrer, at de data, der fremsendes til Kommissionen, er korrekte og komplette, og de angiver et kontaktpunkt, der skal være til rådighed til at svare hurtigt på anmodninger fra Kommissionen om afhjælpning af fejl og mangler i de fremsendte datasæt.

7.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter nærmere regler om overvågning og indberetning af data i medfør af denne artikels stk. 1-6 og om anvendelsen af bilag II og III. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.
8.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 for at ændre datakravene og -parametrene fastsat i bilag II og III.
9.  
Typegodkendelsesmyndighederne underretter straks Kommissionen om afvigelser fra de specifikke CO2-emissioner i typeattesten, der konstateres i CO2-emissionerne fra ibrugtagne køretøjer som led i den kontrol, der foretages i overensstemmelse med artikel 13.

Kommissionen tager disse afvigelser i betragtning ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner.

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter nærmere regler om procedurerne for indberetning af sådanne afvigelser og for, hvordan de tages i betragtning ved beregningen af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.

10.  
Kommissionen evaluerer senest i 2023 muligheden for at udvikle en fælles EU-metode til brug for vurdering og pålidelig datarapportering af hele livscyklussen for CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, der bringes i omsætning i Unionen. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne evaluering, herunder, hvis det er relevant, forslag til opfølgende foranstaltninger, såsom lovgivningsforslag.
11.  
Medlemsstaterne indsamler og indberetter også data i overensstemmelse med denne artikel om registreringer af køretøjer i klasse M2 og N2 som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF med en referencemasse på højst 2 610 kg og køretøjer, som typegodkendelsen er udvidet til i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007.

Artikel 8

Afgift for emissionsoverskridelse

1.  
Overstiger en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for et givet kalenderår dennes specifikke emissionsmål, pålægger Kommissionen fabrikanten eller forvalteren af poolen, alt efter hvad der er relevant, en afgift for emissionsoverskridelsen.
2.  

Afgiften for emissionsoverskridelsen i henhold til stk. 1 beregnes efter følgende formel:

(emissionsoverskridelse × 95 EUR) × antal nyregistrerede køretøjer.

I denne artikel forstås ved:

»emissionsoverskridelse« : det positive antal g/km, med hvilket fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner — under hensyntagen til CO2-emissionsreduktioner som følge af innovative teknologier, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 11 — oversteg dennes specifikke emissionsmål i det kalenderår eller en del heraf, som forpligtelsen i henhold til artikel 4 gælder for, afrundet til nærmeste tre decimaler, og

»antal nyregistrerede køretøjer« : det antal nye personbiler eller nye lette erhvervskøretøjer, opgjort særskilt som fabrikanten har fremstillet, og som er registreret i den pågældende periode, jf. indfasningskriteriet fastsat i artikel 4, stk. 3.

3.  
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter metoderne til opkrævning af afgifter for emissionsoverskridelser, der er pålagt i henhold til stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.
4.  
Afgifterne for emissionsoverskridelser betragtes som indtægter, der indgår i Unionens almindelige budget.

Artikel 9

Offentliggørelse af fabrikanternes målopfyldelse

1.  

Senest den 31. oktober hvert år offentliggør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter en liste, hvor følgende angives:

a) 

for hver fabrikant, de specifikke emissionsmål for det foregående kalenderår

b) 

for hver fabrikant, de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det foregående kalenderår

c) 

forskellen mellem fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det foregående kalenderår og dennes specifikke emissionsmål i samme år

d) 

de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer registreret i Unionen i det foregående kalenderår

e) 

den gennemsnitlige masse i køreklar stand for alle nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer registreret i Unionen i det foregående kalenderår indtil den 31. december 2020

f) 

den gennemsnitlige prøvningsmasse for alle nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer registreret i Unionen i det foregående kalenderår.

2.  
I den liste, som offentliggøres i henhold til denne artikels stk. 1, anføres det også, hvorvidt fabrikanten har levet op til kravene i artikel 4 for så vidt angår det foregående kalenderår.
3.  

Den i denne artikels stk. 1 omhandlede liste skal, for så vidt angår offentliggørelsen senest den 31. oktober 2022, også indeholde følgende:

a) 

de EU-flådedækkende mål for 2025 og 2030, jf. artikel 1, henholdsvis stk. 4, og 5, som fastsat af Kommissionen i overensstemmelse med bilag I, del A og B, punkt 6.1.1 og 6.1.2

b) 

værdierne for a2021, a2025 og a2030 som fastsat af Kommissionen i overensstemmelse med bilag I, del A og B, punkt 6.2.

Artikel 10

Undtagelser for visse fabrikanter

1.  

En ansøgning om undtagelse fra det specifikke emissionsmål, der beregnes i overensstemmelse med bilag I, kan indgives af en fabrikant af færre end 10 000 nye personbiler eller 22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i Unionen for hvert kalenderår, og som:

a) 

ikke er en del af en gruppe af forbundne fabrikanter, eller

b) 

er en del af en gruppe af forbundne fabrikanter, der i alt er ansvarlig for færre end 10 000 nye personbiler eller 22 000 nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i Unionen for hvert kalenderår, eller

c) 

er en del af en gruppe af forbundne fabrikanter, men driver sit eget produktionsanlæg og sin egen udviklingsafdeling.

2.  

En undtagelse, der er ansøgt om i henhold til stk. 1, kan gives for en periode på højst fem kalenderår, som kan forlænges. Ansøgningen, der forelægges Kommissionen, skal indeholde:

a) 

fabrikantens navn og navnet på en kontaktperson

b) 

dokumentation for, at fabrikanten kan komme i betragtning til en undtagelse i henhold til stk. 1

c) 

nærmere oplysninger om de personbiler eller lette erhvervskøretøjer, som fabrikanten fremstiller, herunder disse personbilers eller lette erhvervskøretøjers prøvningsmasse og specifikke CO2-emissioner, og

d) 

et specifikt emissionsmål, der er i overensstemmelse med reduktionspotentialet, herunder det økonomiske og teknologiske potentiale til at nedbringe de specifikke CO2-emissioner, og under hensyntagen til de særlige forhold på markedet for den type personbil eller let erhvervskøretøj, der fremstilles.

3.  
Finder Kommissionen det godtgjort, at fabrikanten er berettiget til en undtagelse, der er ansøgt om i henhold til stk. 1, og at fabrikantens forslag til specifikt emissionsmål er i overensstemmelse med reduktionspotentialet, herunder det økonomiske og teknologiske potentiale til at nedbringe de specifikke CO2-emissioner, og under hensyntagen til de særlige forhold på markedet for den type personbil eller let erhvervskøretøj, der fremstilles, indrømmer Kommissionen fabrikanten en undtagelse.

Ansøgningen forelægges senest den 31. oktober i det første år, som undtagelsen skal gælde for.

4.  
En ansøgning om undtagelse fra det specifikke emissionsmål, der beregnes i overensstemmelse med bilag I, del A, punkt 1-4 og punkt 6.3, kan indgives af en fabrikant, som med alle sine forbundne virksomheder er ansvarlig for mellem 10 000 og 300 000 nye personbiler, der registreres i Unionen hvert kalenderår.

En sådan ansøgning kan indgives af en fabrikant for sig selv eller for sig selv sammen med enhver af fabrikantens forbundne virksomheder. Ansøgningen, der forelægges Kommissionen, skal indeholde:

a) 

alle de i stk. 2, litra a) og c), anførte oplysninger, herunder, hvis relevant, oplysninger om enhver forbunden virksomhed

b) 

for så vidt angår ansøgninger, der henviser til bilag I, del A, punkt 1-4, et mål, som udgør en reduktion på 45 % i forhold til de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007, eller når flere forbundne virksomheder indgiver en enkelt ansøgning, udgør en gennemsnitlig reduktion på 45 % i forhold til disse virksomheders gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2007

c) 

for så vidt angår ansøgninger, der henviser til nærværende forordnings bilag I, del A, punkt 6.3, et mål, som gælder i kalenderårene 2025-2028, og som er den reduktion, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 1, stk. 4, litra a), for det mål, der er beregnet i overensstemmelse med nærværende stykkes litra b), under hensyntagen til CO2-emissioner målt i henhold til forordning (EU) 2017/1151.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for 2007, fastsætter Kommissionen et tilsvarende reduktionsmål på grundlag af de bedste tilgængelige teknologier til reduktion af CO2-emissioner, der anvendes i personbiler med tilsvarende masse, og i betragtning af de særlige forhold på markedet for den type biler, der fremstilles. Dette mål anvendes af ansøgeren til det i andet afsnit, litra b), anførte formål.

Kommissionen indrømmer fabrikanten undtagelse i de tilfælde, hvor det er godtgjort, at kriterierne for den i dette stykke nævnte undtagelse er opfyldt.

5.  
En fabrikant, der har opnået en undtagelse i overensstemmelse med denne artikel, underretter øjeblikkeligt Kommissionen om ændringer, som påvirker eller kunne påvirke fabrikantens berettigelse til undtagelsen.
6.  
Hvis Kommissionen på grundlag af en underretning, jf. stk. 5, eller på anden måde finder det godtgjort, at en fabrikant ikke længere er berettiget til en undtagelse, tilbagekalder Kommissionen undtagelsen med virkning fra den 1. januar i det følgende kalenderår, og den underretter fabrikanten herom.
7.  
Hvis fabrikanten ikke når sit specifikke emissionsmål, pålægger Kommissionen fabrikanten en afgift for emissionsoverskridelse, jf. artikel 8.
8.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 om fastsættelse af regler for at supplere stk. 1-7 i nærværende artikel for så vidt angår fortolkningen af kriterierne for indrømmelse af undtagelser, indholdet af ansøgningerne og indholdet og vurderingen af programmer til nedbringelse af de specifikke CO2-emissioner.

Kommissionen tillægges også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 for at ændre bilag I, del A, med henblik på at fastsætte formlerne til beregning af de undtagelsesmål, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, andet afsnit, litra c).

9.  
Ansøgninger om en undtagelse, med ledsagende oplysninger, underretninger, jf. stk. 5, tilbagekaldelser, jf. stk. 6, enhver pålæggelse af en afgift for emissionsoverskridelse jf. stk. 7, og foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med stk. 8, gøres tilgængelige for offentligheden i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 ( 1 ).

Artikel 11

Miljøinnovationer

1.  
Efter anmodning fra en leverandør eller en fabrikant tages der hensyn til CO2-besparelser opnået ved anvendelse af innovative teknologier eller en kombination af innovative teknologier (»innovative teknologipakker«).

Der tages kun hensyn til disse teknologier, hvis den metodologi, der bruges til at vurdere dem, er i stand til at tilvejebringe resultater, som kan verificeres, gentages og sammenlignes.

Det samlede bidrag fra disse teknologier til reduktion af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner kan være op til 7 g CO2/km.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse det loft, der er omhandlet i dette stykkes tredje afsnit, med virkning fra 2025 for at tage hensyn til den teknologiske udvikling, samtidig med at der sikres en afbalanceret andel af dette loft i forhold til fabrikanternes gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner.

2.  

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter detaljerede bestemmelser om en procedure til godkendelse af de i denne artikels stk. 1 omhandlede innovative teknologier eller innovative teknologipakker. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2. Disse detaljerede bestemmelser skal være baseret på følgende kriterier for innovative teknologier:

a) 

leverandøren eller fabrikanten skal holdes ansvarlig for de CO2-besparelser, der er opnået ved anvendelse af innovative teknologier

b) 

de innovative teknologier skal yde et verificeret bidrag til CO2-reduktionen

c) 

de innovative teknologier må ikke være omfattet af CO2-målingerne i standardprøvecyklussen

d) 

de innovative teknologier må ikke:

i) 

være omfattet af obligatoriske bestemmelser som følge af supplerende foranstaltninger gennemført for at opnå en reduktion på 10 g CO2/km, jf. artikel 1, stk. 3, eller

ii) 

være obligatoriske i henhold til andre EU-retlige bestemmelser.

Fra den 1. januar 2025 finder kriteriet omhandlet i første afsnit, nr. i), ikke anvendelse på effektivitetsforbedringer af luftkonditioneringsanlæg.

3.  
En leverandør eller en fabrikant, der anmoder om, at en foranstaltning godkendes som en innovativ teknologi eller en innovativ teknologipakke, forelægger Kommissionen en rapport, herunder en verifikationsrapport udarbejdet af et uafhængigt og godkendt organ. I tilfælde af en mulig interaktion mellem den pågældende foranstaltning og en anden innovativ teknologi eller en anden innovativ teknologipakke, der allerede er anerkendt, nævnes denne interaktion i rapporten, og verifikationsrapporten skal indeholde en evaluering af, i hvilket omfang denne interaktion ændrer den reduktion, der opnås ved hver foranstaltning.
4.  
Kommissionen attesterer den opnåede reduktion på grundlag af de opstillede kriterier, jf. stk. 2.

Artikel 12

CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug under faktiske forhold

1.  
Kommissionen overvåger og vurderer, om de værdier for CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, er repræsentative for de faktiske forhold.

Kommissionen indsamler desuden regelmæssigt data om CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug under faktiske forhold i personbiler og lette erhvervskøretøjer, der anvender indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug, begyndende med nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer, som er registreret i 2021.

Kommissionen sikrer, at offentligheden informeres om, hvordan denne repræsentativitet under faktiske forhold udvikler sig over tiden.

2.  

Med det formål, der er omhandlet i stk. 1, sørger Kommissionen fra den 1. januar 2021 for, at følgende parametre vedrørende personbilers og lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug under faktiske forhold med regelmæssige mellemrum stilles til rådighed for denne af fabrikanterne eller de nationale myndigheder eller ved direkte dataoverførsel fra køretøjerne, alt efter omstændighederne:

a) 

køretøjets identifikationsnummer

b) 

brændstofforbrug og/eller elektrisk energiforbrug

c) 

samlet tilbagelagt distance

d) 

for så vidt angår hybride elkøretøjer med ekstern opladning, brændstofforbrug og elektrisk energiforbrug samt tilbagelagt distance fordelt over de forskellige køremåder

e) 

andre parametre, der er nødvendige for at sikre, at de i stk. 1 omhandlede forpligtelser kan opfyldes.

Kommissionen behandler de i henhold til første afsnit modtagne data med det formål at oprette anonymiserede og aggregerede datasæt, herunder pr. fabrikant, med henblik på stk. 1. Køretøjets identifikationsnummer anvendes kun med henblik på denne databehandling og opbevares ikke længere end nødvendigt til dette formål.

3.  
Med henblik på at forhindre, at forskellen i forhold til faktiske emissioner vokser vurderer Kommissionen senest den 1. juni 2023, hvordan brændstof- og energiforbrugsdata kan anvendes til at sikre, at værdier for køretøjers CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug, der er fastsat i medfør af forordning (EF) nr. 715/2007, med tiden forbliver repræsentative for faktiske emissioner for hver fabrikant.

Kommissionen overvåger og aflægger årligt rapport om, hvordan den i første afsnit omhandlede forskel udvikler sig over perioden 2021-2026, og vurderer i 2027 — med henblik på at forhindre en forøgelse af denne forskel — muligheden for en mekanisme til at justere fabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra 2030 og, hvis det er relevant, fremsætte et lovgivningsforslag om indførelse af en sådan mekanisme.

4.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter den nærmere procedure for indsamling og behandling af de i denne artikels stk. 2 omhandlede data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.

Artikel 13

Verifikation af CO2-emissioner fra ibrugtagne køretøjer

1.  
Fabrikanter skal sikre, at de CO2-emissioner og værdier for brændstofforbrug, der fremgår af typeattesterne, svarer til CO2-emissionerne fra og brændstofforbruget i ibrugtagne køretøjer som fastsat i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151.
2.  
Efter ikrafttræden af de i stk. 4, første afsnit, omhandlede procedurer skal typegodkendelsesmyndighederne kontrollere for de køretøjsfamilier, for hvilke de er ansvarlige for typegodkendelsen, på grundlag af passende og repræsentative køretøjsprøver, at de værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug, der fremgår af typeattesterne, svarer til CO2-emissionerne fra og brændstofforbruget i ibrugtagne køretøjer i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1151, samtidig med at der bl.a. tages hensyn til tilgængelige data fra indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug.

Typegodkendelsesmyndighederne skal også kontrollere, om der i eller for prøvningskøretøjerne findes eventuelle strategier, som kunstigt forbedrer køretøjets præstationer i forbindelse med de prøvninger, der udføres med henblik på typegodkendelse, bl.a. ved at anvende data fra indbyggede anordninger til overvågning af brændstof- og/eller energiforbrug.

3.  
Hvis der konstateres manglende overensstemmelse mellem værdier for CO2-emissioner og brændstofforbrug, eller hvis der findes strategier, som kunstigt forbedrer et køretøjs præstationer som følge af de kontroller, der udføres i henhold til stk. 2, skal den ansvarlige typegodkendelsesmyndighed, foruden at træffe de nødvendige foranstaltninger, der er fastsat i kapitel XI i forordning (EU) 2018/858, sikre, at typeattesterne korrigeres.
4.  
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter procedurerne for gennemførelse af de kontroller, der er omhandlet i denne artikels stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til, inden den vedtager de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de vejledende principper og kriterier for fastlæggelse af de procedurer, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit.

Artikel 14

Tilpasning af værdierne M0 og TM0

1.  

Værdierne M0 og TM0, der er omhandlet i bilag I, del A og B, tilpasses som følger:

a) 

senest den 31. oktober 2020 tilpasses værdien M0 i bilag I, del A, punkt 4, til den gennemsnitlige masse i køreklar stand for alle nye personbiler, der er registreret i 2017, 2018 og 2019. Den nye værdi for M0 finder anvendelse fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024

b) 

senest den 31. oktober 2022 tilpasses værdien M0 i bilag I, del B, punkt 4, til den gennemsnitlige masse i køreklar stand for alle nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i 2019, 2020 og 2021. Den nye værdi for M0 finder anvendelse i 2024

c) 

senest den 31. oktober 2022 fastsættes den vejledende værdi TM0 for 2025 som henholdsvis den gennemsnitlige prøvningsmasse for alle nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i 2021

d) 

senest den 31. oktober 2024 og hvert andet år derefter tilpasses værdierne for TM0 i bilag I, del A og B, punkt 6.2, til henholdsvis den gennemsnitlige prøvningsmasse for alle nye personbiler og nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i de to foregående kalenderår, dvs. første gang 2022 og 2023. De nye værdier for TM0 finder anvendelse fra den 1. januar i det kalenderår, der følger efter datoen for tilpasningen.

2.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de foranstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1.

Artikel 15

Revision og rapportering

1.  
Kommissionen foretager i 2023 en grundig revision af effektiviteten af denne forordning og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med resultatet af revisionen.
2.  
I den i stk. 1 omhandlede rapport undersøger Kommissionen bl.a., om de værdier for CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbrug, der er fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007, er repræsentative for de faktiske forhold; indførelsen af nul- og lavemissionskøretøjer på Unionens marked, navnlig med hensyn til lette erhvervskøretøjer; udbygningen med ladestandere og tankstationer som indberettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU ( 2 ), herunder finansieringen af dem; det potentielle bidrag fra anvendelsen af syntetiske og avancerede alternative brændstoffer, der produceres ved hjælp af vedvarende energi, til emissionsreduktioner; den reduktion af CO2-emissioner, der rent faktisk konstateres på det nuværende flådeniveau; om incitamentsordningen for nul- og lavemissionskøretøjer fungerer efter hensigten; de potentielle virkninger af den overgangsforanstaltning, der er fastsat i bilag I, del A, punkt 6.3; denne forordnings indvirkning på forbrugerne, især på dem med lav- og mellemindkomst; samt aspekter, der yderligere kan fremme en økonomisk levedygtig og socialt retfærdig overgang til ren, konkurrencedygtig og prisoverkommelig mobilitet i Unionen.

Kommissionen fastlægger i denne rapport også en klar kurs for yderligere CO2-emissionsreduktioner for personbiler og lette erhvervskøretøjer efter 2030 for at bidrage væsentligt til at nå det langsigtede mål i Parisaftalen.

3.  
Den rapport, der er omhandlet i stk. 2, ledsages, hvis det er relevant, af et forslag til ændring af denne forordning, navnlig den mulige revision af de EU-flådedækkende mål for 2030 i lyset af de elementer, der er anført i stk. 2, og indførelsen af bindende mål for nedbringelse af emissioner for 2035 og fra 2040 for personbiler og lette erhvervskøretøjer for at sikre en rettidig omstilling af transportsektoren hen imod at opnå kulstofneutralitet i overensstemmelse med målene i Parisaftalen.
4.  
Som led i den revision, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, vurderer Kommissionen, om det er muligt at udvikle prøvningsprocedurer for faktiske emissioner ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS). Kommissionen tager denne vurdering og de, der er foretaget i medfør af nærværende forordnings artikel 12, i betragtning og kan, hvis det er relevant, revidere de procedurer for måling af CO2-emissioner, der er angivet i forordning (EF) nr. 715/2007. Navnlig fremsætter Kommissionen forslag, der kan sikre en tilpasning af procedurerne, så de på passende vis afspejler personbilers og lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner under faktiske forhold.
5.  
Som led i den revision, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, vurderer Kommissionen muligheden for at hensætte indtægterne fra afgifterne for emissionsoverskridelser til en bestemt fond eller et relevant program med det formål at sikre en retfærdig overgang til en klimaneutral økonomi, jf. artikel 4, stk. 1, i Parisaftalen, navnlig for at støtte omskoling, opkvalificering og anden kompetenceudvikling og omflytning af arbejdstagere i bilindustrien i alle berørte medlemsstater, navnlig i de regioner og de samfund, der er mest berørt af overgangen. Kommissionen skal, hvis det er relevant, fremsætte et lovgivningsforslag herom senest i 2027.
6.  
Senest den 31. december 2020 reviderer Kommissionen direktiv 1999/94/EF og tager hensyn til behovet for at give forbrugerne præcise, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om brændstofforbrug, CO2-emissioner og luftforurenende emissioner fra nye personbiler, der bringes i omsætning, og vurderer mulighederne for at indføre en mærkning for brændstoføkonomi og CO2-emissioner til nye lette erhvervskøretøjer. Revisionen ledsages, hvis det er relevant, af et lovgivningsforslag.
7.  
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige sammenligningsparametre for at afspejle eventuelle ændringer af de lovpligtige prøvningsprocedurer til måling af specifikke CO2-emissioner, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 692/2008 samt, hvis relevant, forordning (EU) 2017/1151. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. nærværende forordnings artikel 16, stk. 2.
8.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 17 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse formlerne i bilag I, under anvendelse af den metode, der fastlægges i medfør af denne artikels stk. 7, samtidig med at det sikres, at der fastsættes tilsvarende strenge reduktionskrav for fabrikanter og køretøjer til forskellig brug under de gamle og de nye prøvningsprocedurer.

Artikel 16

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af Udvalget for Klimaændringer, der er omhandlet i artikel 44, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 ( 3 ). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
3.  
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 17

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagt betingelser.
2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 8, artikel 10, stk. 8, artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på seks år fra den 15. maj 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af seksårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 7, stk. 8, artikel 10, stk. 8, artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 8, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt, der vedtages i henhold til artikel 7, stk. 8, artikel 10, stk. 8, artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 18

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 ophæves med virkning fra den 1. januar 2020.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

DEL A.

SPECIFIKKE EMISSIONSMÅL FOR PERSONBILER

1.

Med henblik på beregningerne i dette punkt og i punkt 2 fastsættes de specifikke CO2-emissioner for hver ny personbil for kalenderåret 2020 i overensstemmelse med følgende formel:

Specifikke CO2-emissioner = 95 + a · (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i køreklar stand i kilogram (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0333

2.

Det specifikke emissionsmål for en fabrikant i 2020 beregnes som gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fastsat i overensstemmelse med punkt 1 for hver ny personbil, som er registreret i dette kalenderår, og som vedkommende har fremstillet.

3.

Det specifikke emissionsreferencemål for en fabrikant i 2021 beregnes således:

image

hvor:

WLTPCO2

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, fastsat i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, andet led, i nærværende forordning, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 5 og 11

NEDCCO2

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, fastsat i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 og beregnet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, andet led, i nærværende forordning, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 5 og 11

NEDC2020mål

er det specifikke emissionsmål for 2020, beregnet i overensstemmelse med punkt 1 og 2.

▼M3

3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a) 

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b) 

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.

▼B

4.

For kalenderårene 2021-2024 beregnes det specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

Specifikt emissionsmål = WLTPreferencemål + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

hvor:

WLTPreferencemål

er det specifikke WLTP-emissionsreferencemål for 2021, beregnet i overensstemmelse med punkt 3

a

er 0,0333

Mø

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand (M) af fabrikantens nye personbiler, der registreres i det relevante målår i kilogram (kg)

M0

er 1 379,88 i 2021, og som defineret i artikel 14, stk. 1, litra a), for årene 2022, 2023 og 2024

Mø2020

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand (M) af fabrikantens nye personbiler, der registreres i 2020 i kilogram (kg)

M0,2020

er 1 379,88 .

▼M3

5.

Undtagelsesmål i henhold til artikel 10, stk. 3 eller 4.

a) 

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 3, for sit NEDC-baserede specifikke emissionsmål for kalenderåret 2021, eller en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 4, for sine specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål for disse år således:

image

hvor:

WLTPCO2

er WLTPCO2 som defineret i punkt 3

NEDCCO2

er NEDCCO2 som defineret i punkt 3

NEDCundtagelsesmål

er det undtagelsesmål, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af henholdsvis artikel 10, stk. 3 eller 4.

b) 

Uanset litra a) skal i tilfælde, hvor en fabrikant har fået indrømmet en undtagelse fra de specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024 i medfør af artikel 10, stk. 4, men ikke var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen før 2021, undtagelsesmålet for et hvilket som helst af disse kalenderår beregnes i overensstemmelse med formlen i litra a), hvor følgende definitioner finder anvendelse:

WLTPCO2

er den gennemsnitlige værdi af WLTPCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCCO2

er den gennemsnitlige værdi af NEDCCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCundtagelsesmål

er undtagelsesmålet beregnet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, sammenholdt med artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 63/2011.

▼B

6.

Fra den 1. januar 2025 beregnes de EU-flådedækkende mål og de specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

6.0.   EU-flådedækkende mål2021

Det EU-flådedækkende mål2021 er gennemsnittet (vægtet efter antallet af nye personbiler, der registreres i 2021) af de referenceværdier2021, som er fastsat for hver enkelt fabrikant, for hvilken der gælder et specifikt emissionsmål i overensstemmelse med punkt 4.

Referenceværdien2021 for hver enkelt fabrikant fastsættes således:

image

hvor:

WLTPCO2,målt

er gennemsnittet, for hver fabrikant, af de målte blandet kørsel CO2-emissioner for hver ny personbil, der registreres i 2020, som fastsat og indberettet i overensstemmelse med artikel 7a i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153

NEDC2020,flådemål

er 95 g/km

NEDCCO2

er som defineret i punkt 3

Mø2021

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand af fabrikantens nye personbiler, der er registreret i 2021 i kilogram (kg)

M0,2021

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand i kilogram (kg) for alle nye personbiler, der registreres i 2021 af disse fabrikanter, for hvilke der gælder et specifikt emissionsmål i overensstemmelse med punkt 4

a

er som defineret i punkt 4.

6.1.   EU-flådedækkende mål for 2025 og 2030

6.1.1.   EU-flådedækkende mål for 2025 til 2029

EU-flådedækkende mål2025 = EU-flådedækkende mål2021 · (1 – reduktionsfaktor2025)

hvor:

EU-flådedækkende mål2021

er fastsat som defineret i punkt 6.0

Reduktionsfaktor2025

er den reduktion, som er fastsat i artikel 1, stk. 4, litra a).

6.1.2.   EU-flådedækkende mål fra 2030

EU-flådedækkende mål2030 = EU-flådedækkende mål2021 · (1 – reduktionsfaktor2030)

hvor:

EU-flådedækkende mål2021

er som defineret i punkt 6.0

Reduktionsfaktor2030

er den reduktion, som er fastsat i artikel 1, stk. 5, litra a).

6.2.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2025

6.2.1.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2025 til 2029

Det specifikke emissionsreferencemål = EU-flådedækkende mål2025 + a2025 · (TM – TM0)

hvor:

EU-flådedækkende mål2025

er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.1.1

a2025

er

image

hvor:

a2021

er hældningen på den bedste rette linje bestemt ved at anvende mindste kvadraters metode på prøvningsmassen (uafhængig variabel) og de specifikke CO2-emissioner (afhængig variabel) fra hver ny personbil, der registreres i 2021

gennemsnitlige emissioner2021

er gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fra alle nye personbiler, der registreres i 2021 for de fabrikanter, for hvilke et specifikt emissionsmål er beregnet i overensstemmelse med punkt 4

TM

er den gennemsnitlige prøvningsmasse i kilogram (kg) af alle fabrikantens nye personbiler, der registreres i det relevante kalenderår

TM0

er den værdi i kilogram (kg), der er fastsat i henhold til artikel 14, stk. 1, litra d).

6.2.2.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2030

Det specifikke emissionsreferencemål = EU-flådedækkende mål2030 + a2030 · (TM-TM0)

hvor:

EU-flådedækkende mål2030

er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.1.2

a2030

er

image

hvor:

a2021

er som defineret i punkt 6.2.1

gennemsnitlige emissioner2021

er som defineret i punkt 6.2.1

TM

er som defineret i punkt 6.2.1

TM0

er som defineret i punkt 6.2.1.

6.3.   Specifikke emissionsmål fra 2025

Specifikt emissionsmål = emissionsreferencemål ZLEV-faktor

hvor:

Specifikt emissionsreferencemål

er det specifikke CO2-emissionsreferencemål fastsat i overensstemmelse med punkt 6.2.1 for perioden fra 2025 til 2029 og punkt 6.2.2 fra 2030

ZLEV-faktor

er (1 + y – x), medmindre denne sum er større end 1,05 eller mindre end 1,0, i hvilke tilfælde ZLEV-faktoren fastsættes til henholdsvis 1,05 eller 1,0

hvor:

y

er andelen af nul- og lavemissionskøretøjer i fabrikantens flåde af nye personbiler beregnet som det samlede antal nye nul- og lavemissionskøretøjer, hvor de hver især tælles som ZLEVspecifik i overensstemmelse med følgende formel, divideret med det samlede antal nye personbiler, som er registreret i det relevante kalenderår:

image

For nye personbiler, der registreres i medlemsstater, der har en andel af nul- og lavemissionskøretøjer i deres flåde på under 60 % af EU-gennemsnittet i år 2017 ( 4 ) og mindre end 1 000 nye nul- og lavemissionskøretøjer, der er registreret i 2017, beregnes ZLEVspecifik til og med 2030 i overensstemmelse med følgende formel:

image

Hvis andelen af nul- og lavemissionskøretøjer i en medlemsstats flåde af nye personbiler, der registreres i et år mellem 2025 og 2030, overstiger 5 %, er denne medlemsstat ikke berettiget til at anvende multiplikatoren på 1,85 i de efterfølgende år

x

er 15 % i årene fra 2025 til 2029 og 35 % fra 2030.

DEL B.

SPECIFIKKE EMISSIONSMÅL FOR LETTE ERHVERVSKØRETØJER

1.

Med henblik på beregningerne i dette punkt og i punkt 2 fastsættes de specifikke CO2-emissioner for hvert nyt let erhvervskøretøj fastsættes for kalenderåret 2020 i overensstemmelse med følgende formel:

Specifikke CO2-emissioner = 147 + a · (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i køreklar stand i kilogram (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,096

2.

Det specifikke emissionsmål for en fabrikant i 2020 beregnes som gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fastsat i overensstemmelse med punkt 1 for hvert nyt let erhvervskøretøj, der er registreret i kalenderåret, og som fabrikanten har fremstillet.

3.

Det specifikke emissionsreferencemål for en fabrikant i 2021 beregnes således:

image

hvor:

WLTPCO2

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, fastsat i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 11

NEDCCO2

er de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i 2020, fastsat i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152, uden at medtage CO2-besparelser som følge af anvendelsen af nærværende forordnings artikel 11

NEDC2020mål

er det specifikke emissionsmål for 2020 beregnet i overensstemmelse med punkt 1 og 2.

▼M3

3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a) 

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b) 

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.

▼B

4.

For kalenderårene 2021-2024 beregnes det specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

Specifikt emissionsmål = WLTPreferencemål + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

hvor:

WLTPreferencemål

er det specifikke WLTP-emissionsreferencemål for 2021, beregnet i overensstemmelse med punkt 3

a

er 0,096

▼M1

Mø

er den gennemsnitlige masse (M) af fabrikantens nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i det relevante målår, i kilogram (kg)

hvor:

— 
M, hvis der er tale om et færdigopbygget køretøj, er køretøjets masse i køreklar stand
— 
M, hvis der er tale om et færdigopbygget basiskøretøj, som danner grundlag for et trinvis færdigopbygget køretøj, er basiskøretøjets masse i køreklar stand
— 
M, hvis der er tale om et delvist opbygget basiskøretøj, som danner grundlag for et trinvis færdigopbygget køretøj, er basiskøretøjets overvågningsmasse (Mmon), beregnet efter følgende formel:

Mmon = MRObasis x B0

hvor:

MRObasis

er det pågældende basiskøretøjs masse i køreklar stand

B0

er som defineret i bilag III, del A, punkt 1.2.4, litra a)

▼M2

M0

er 1 766,4 i 2020, 1 825,23 for årene 2021, 2022 og 2023 og for 2024 den værdi, der er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b)

▼B

Mø2020

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand (M) af fabrikantens nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2020, i kilogram (kg)

M0,2020

er 1 766,4 .

5.

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse for et specifikt NEDC-baseret emissionsmål for 2021, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål således:

image

hvor:

WLTPCO2

er WLTPCO2 som defineret i punkt 3

NEDCCO2

er NEDCCO2 som defineret i punkt 3

NEDC2021mål

er det undtagelsesmål for 2021, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af artikel 10.

6.

Fra den 1. januar 2025 beregnes de EU-flådedækkende mål og de specifikke emissionsmål for en fabrikant således:

6.0.   EU-flådedækkende mål2021

Det EU-flådedækkende mål2021 er gennemsnittet (vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2021) af de referenceværdier2021, som er fastsat for hver enkelt fabrikant, for hvilken der gælder et specifikt emissionsmål i overensstemmelse med punkt 4.

Referenceværdien2021 for hver enkelt fabrikant fastsættes således:

image

hvor:

WLTPCO2,målt

er gennemsnittet, for hver fabrikant, af de målte blandet kørsel CO2-emissioner for hvert nyt let erhvervskøretøj, der registreres i 2020, som fastsat og indberettet i overensstemmelse med artikel 7a i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152

NEDC2020,flådemål

er 147 g/km

NEDCCO2

er som defineret i punkt 3

Mø2021

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand af fabrikantens nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2021, i kilogram (kg)

M0,2021

er den gennemsnitlige masse i køreklar stand i kilogram (kg) for alle nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i 2021 af fabrikanter, for hvilke der gælder et specifikt emissionsmål i overensstemmelse med punkt 4

a

er som defineret i punkt 4.

6.1.   De EU-flådedækkende mål for 2025 og 2030

6.1.1.   EU-flådedækkende mål for 2025 til 2029

EU-flådedækkende mål2025 = EU-flådedækkende mål2021 · (1 – reduktionsfaktor2025)

hvor:

EU-flådedækkende mål2021

er som defineret i punkt 6.0

Reduktionsfaktor2025

er den reduktion, som er fastsat i artikel 1, stk. 4, litra b).

6.1.2.   EU-flådedækkende mål fra 2030

EU-flådedækkende mål2030 = EU-flådedækkende mål2021 · (1 – reduktionsfaktor2030)

hvor:

EU-flådedækkende mål2021

er som defineret i punkt 6.0

Reduktionsfaktor2030

er den reduktion, som er fastsat i artikel 1, stk. 5, litra b).

6.2.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2025

6.2.1.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2025 til 2029

Det specifikke emissionsreferencemål = EU-flådedækkende mål2025 + α · (TM-TM0)

hvor:

EU-flådedækkende mål2025

er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.1.1

α

er a2025, hvor den gennemsnitlige prøvningsmasse for en fabrikants nye lette erhvervskøretøjer er lig med eller mindre end TM0, der er fastsat i henhold til artikel 14, stk. 1, litra d), og a2021, hvor den gennemsnitlige prøvningsmasse for en fabrikants nye lette erhvervskøretøjer er større end TM0, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d)

hvor:

a2025

er

image

a2021

er hældningen på den bedste rette linje bestemt ved at anvende mindste kvadraters metode på prøvningsmassen (uafhængig variabel) og de specifikke CO2-emissioner (afhængig variabel) fra hvert nyt let erhvervskøretøj, der registreres i 2021

gennemsnitlige emissioner2021

er gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fra alle nye lette erhvervskøretøjer i 2021 for de fabrikanter, for hvilke et specifikt emissionsmål er beregnet i overensstemmelse med punkt 4

TM

er den gennemsnitlige prøvningsmasse i kilogram (kg) af alle fabrikantens nye lette erhvervskøretøjer, der registreres i det relevante kalenderår

TM0

er den værdi i kilogram (kg), der er fastsat i henhold til artikel 14, stk. 1, litra d).

6.2.2.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2030

Det specifikke emissionsreferencemål = EU-flådedækkende mål2030 + α (TM-TM0)

hvor:

EU-flådedækkende mål2030

er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.1.2

α

er a2030, hvor den gennemsnitlige prøvningsmasse for en fabrikants nye lette erhvervskøretøjer er lig med eller mindre end TM0, der er fastsat i henhold til artikel 14, stk. 1, litra d), og a2021, hvor den gennemsnitlige prøvningsmasse for en fabrikants nye lette erhvervskøretøjer er større end TM0, der er fastsat i henhold til artikel 14, stk. 1, litra d)

hvor:

a2030

er

image

a2021

er som defineret i punkt 6.2.1

gennemsnitlige emissioner2021

er som defineret i punkt 6.2.1

TM

er som defineret i punkt 6.2.1

TM0

er som defineret i punkt 6.2.1.

6.3.   Specifikke emissionsmål fra 2025

6.3.1.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2025 til 2029

Det specifikke emissionsmål = (specifikt emissionsreferencemål – (ømål – EU-flådedækkende mål2025)) · ZLEV-faktor

hvor:

Specifikt emissionsreferencemål

er det specifikke emissionsreferencemål for fabrikanten fastsat i overensstemmelse med punkt 6.2.1

ømål

er gennemsnittet (vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer for hver enkelt fabrikant) af alle de specifikke emissionsreferencemål, som er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.2.1

ZLEV-faktor

er (1 + y - x), medmindre denne sum er større end 1,05 eller mindre end 1,0, i hvilke tilfælde ZLEV-faktoren fastsættes til henholdsvis 1,05 eller 1,0

hvor:

y

er andelen af nul- og lavemissionskøretøjer i fabrikantens flåde af nye lette erhvervskøretøjer beregnet som det samlede antal nye nul- og lavemissionskøretøjer, hvor de hver især tælles som ZLEVspecifik i overensstemmelse med følgende formel, divideret med det samlede antal nye lette erhvervskøretøjer, som registreres i det relevante kalenderår:

image

x

er 15 %.

6.3.2.   Specifikke emissionsreferencemål fra 2030

Det specifikke emissionsmål = (specifikt emissionsreferencemål – (ømål – EU-flådedækkende mål2030)) · ZLEV-faktor

hvor:

specifikt emissionsreferencemål

er det specifikke emissionsreferencemål for fabrikanten fastsat i overensstemmelse med punkt 6.2.2

ømål

er gennemsnittet (vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer for hver enkelt fabrikant) af alle de specifikke emissionsreferencemål, som er fastsat i overensstemmelse med punkt 6.2.2

ZLEV-faktor

er (1 + y – x), medmindre denne sum er større end 1,05 eller mindre end 1,0, i hvilke tilfælde ZLEV-faktoren fastsættes til henholdsvis 1,05 eller 1,0

hvor:

y

er andelen af nul- og lavemissionskøretøjer i fabrikantens flåde af nye lette erhvervskøretøjer beregnet som det samlede antal nye nul- og lavemissionskøretøjer, hvor de hver især tælles som ZLEVspecifik i overensstemmelse med følgende formel, divideret med det samlede antal nye lette erhvervskøretøjer, som registreres i det relevante kalenderår

image

x

er 30 %.
BILAG II

OVERVÅGNING OG RAPPORTERING AF EMISSIONER FRA NYE PERSONBILER

DEL A

Indsamling af data om nye personbiler og fastsættelse af oplysninger om overvågning af CO2-emissioner

▼M3 —————

▼M3

1a.

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hver ny personbil, der registreres som et køretøj i klasse M1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 22), 23) og 24), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

1) 

Fabrikant

2) 

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

3) 

Type, variant og version

4) 

Mærke og handelsbetegnelse

5) 

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

6) 

Køretøjets identifikationsnummer

7) 

Kategori for godkendt køretøjstype

8) 

Kategori for registreret køretøj

9) 

Dato for første registrering

10) 

Specifikke CO2-emissioner

11) 

Brændstofforbrug

12) 

Masse i køreklar stand

13) 

Prøvningsmasse

14) 

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

15) 

Elektrisk energiforbrug

16) 

Elektrisk rækkevidde

17) 

Miljøinnovationskode(r)

18) 

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

19) 

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

20) 

Motorens slagvolumen

21) 

Maksimal nettoeffekt

22) 

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

23) 

Frontareal

24) 

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del B. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.

▼M3

2.

De detaljerede data, der er omhandlet i punkt 1, skal tages fra den pågældende personbils typeattest.

▼M3

2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.

▼B

3.

Medlemsstaterne fastlægger for hvert kalenderår:

a) 

det samlede antal nye registreringer af nye personbiler, der omfattes af EF-typegodkendelse

b) 

det samlede antal nye registreringer af nye individuelt godkendte personbiler

c) 

det samlede antal nye registreringer af nye personbiler, der omfattes af national typegodkendelse af små serier.

DEL B

Format til brug ved indsendelse af data

For hvert år indberetter medlemsstaterne de i punkt 1 og 3 i del A nævnte oplysninger i følgende formater:

AFSNIT 1

AGGREGEREDE OVERVÅGNINGSDATAMedlemsstat (1)

 

År

 

Samlet antal nye registreringer af nye personbiler omfattet af EF-typegodkendelse

 

Samlet antal nye registreringer af nye individuelt godkendte personbiler

 

Samlet antal nye registreringer af nye personbiler, der omfattes af national typegodkendelse af små serier

 

(1)   

ISO 3166 alpha-2 koder med undtagelse af Grækenland og Det Forenede Kongerige, hvis kode er henholdsvis »EL« og »UK«.

▼M3 —————

▼M3

AFSNIT 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøjHenvisning til punkt 1 og 1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 (*1)), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Masse i køreklar stand (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

(19)((19)

Akselafstand (mm)

 

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (mm) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) mm) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

24)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

(*1)   

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 af 15. april 2020 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT) L 163 af 26.5.2020)

Bemærkninger:

(1)  Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)  I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«, alt efter omstændighederne.

(3)  Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)  Efter anmodning fra Kommissionen.

▼B
BILAG III

OVERVÅGNING OG INDBERETNING AF EMISSIONER FRA NYE LETTE ERHVERVSKØRETØJER

A.   Indsamling af data om nye lette erhvervskøretøjer og fastsættelse af oplysninger om overvågning af CO2-emissioner

1.   Detaljerede data

▼M3 —————

▼M3

1.1a.

Færdigopbyggede køretøjer registreret som N1

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hvert nyt let erhvervskøretøj, der registreres som et køretøj i klasse N1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 23), 24) og 25), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

(1)

Fabrikant

(2)

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

(3)

Type, variant og version

(4)

Mærke og, hvis den findes, handelsbetegnelse

(5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

(6)

Køretøjets identifikationsnummer

(7)

Kategori for godkendt køretøjstype

(8)

Kategori for registreret køretøj

(9)

Dato for første registrering

(10)

Specifikke CO2-emissioner

(11)

Brændstofforbrug

(12)

Masse i køreklar stand

(13)

Prøvningsmasse

(14)

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

(15)

Elektrisk energiforbrug

(16)

Elektrisk rækkevidde

(17)

Miljøinnovationskode(r)

(18)

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

(19)

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

(20)

Motorens slagvolumen

(21)

Maksimal nettoeffekt

(22)

Teknisk tilladt totalmasse

(23)

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

(24)

Frontareal

(25)

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del C. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra og med kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.

▼M1

1.2.

Trinvis færdigopbyggede køretøjer registreret som N1-køretøjer

1.2.1.   Indberetning fra medlemsstaterne

Det format, der er angivet i del C, afsnit 2, anvendes til indberetning af data om trinvis færdigopbyggede N1-køretøjer.

Køretøjets identifikationsnummer som omhandlet i punkt 1.1, litra o), må ikke offentliggøres.

▼M3 —————

▼M3

1.2.1.2a.

Trinvis færdigopbyggede køretøjer af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj, der er registreret i 2021 og efterfølgende kalenderår, indberetter medlemsstaterne som minimum de detaljerede data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) og 22) og for hvert nyt køretøj, der er registreret i 2022 og efterfølgende kalenderår, de data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 9), 23), 24) og 25).

▼M1

1.2.2.   Fabrikanters indberetning

▼M3

For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, og som er registreret i 2020 og efterfølgende kalenderår, skal fabrikanten af det pågældende basiskøretøj fra og med 2021 indberette følgende data om basiskøretøjet til Kommissionen:

▼M1

a) 

hvis det trinvis færdigopbyggede køretøj er baseret på et delvist opbygget basiskøretøj:

i) 

køretøjets identifikationsnummer

ii) 

identifikator for køretøjsfamilien som omhandlet i punkt 5.0 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

iii) 

de overvågede CO2-emissioner, der bestemmes efter punkt 1.2.4

iv) 

frontareal med angivelse af den relevante mulighed, der er omhandlet i punkt 1.2.4, litra c)

v) 

rullemodstand, der er omhandlet i punkt 1.2.4, litra b)

vi) 

den overvågningsmasse, der bestemmes efter bilag I, del B, punkt 4.1

vii) 

masse i køreklar stand

viii) 

masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning som fastsat i punkt 1.2.4, litra a).

b) 

hvis det trinvis færdigopbyggede køretøj er baseret på et færdigopbygget basiskøretøj:

i) 

køretøjets identifikationsnummer

ii) 

identifikator for køretøjsfamilien som omhandlet i dette afsnits litra a), nr. ii)

iii) 

basiskøretøjets specifikke CO2-emissioner

iv) 

masse i køreklar stand.

1.2.3.   Beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og det specifikke emissionsmål

Kommissionen anvender de værdier, der er indberettet af basiskøretøjsfabrikanter i henhold til punkt 1.2.2, til at beregne de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og det specifikke emissionsmål i det kalenderår, hvori det pågældende trinvis færdigopbyggede køretøj er registreret, medmindre de betingelser, der er nævnt i punkt 1.2.5, er opfyldt; i så fald skal dataene om de trinvis færdigopbyggede køretøjer anvendes.

Hvis de data, der er omhandlet i punkt 1.2.2, ikke indberettes af fabrikanten af basiskøretøjet, skal de specifikke CO2-emissioner, som indberettes af medlemsstaterne i henhold til punkt 1.2.1 for det pågældende trinvis færdigopbyggede køretøj, anvendes til beregning af den pågældende fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål.

1.2.4.   Beregning af de overvågede CO2-emissioner for delvist opbyggede basiskøretøjer

En fabrikant skal fra og med kalenderåret 2020 beregne de overvågede CO2-emissioner for hvert enkelt af vedkommendes delvist opbyggede basiskøretøjer i henhold til interpolationsmetoden som omhandlet i punkt 3.2.3.2 eller 3.2.4 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 efter samme metode, som anvendes i forbindelse med EF-typegodkendelse af basiskøretøjet med hensyn til dets emissioner, hvor udtrykkene forstås som defineret i nævnte punkter med følgende undtagelser:

a) 

Det individuelle køretøjs masse

Udtrykket »TMind«, der er omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.1 eller 3.2.4.1.1.1 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, erstattes af basiskøretøjets standardmasse, DMbasis. Er DMbasis lavere end testmassen for et køretøj med lav værdi, TML, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TML. Er DMbasis højere end testmassen for et køretøj med høj værdi, TMH, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TMH.

DMbasis bestemmes efter følgende formel:

DMbasis = MRObasis × B0 + 25 kg + MVL

hvor:

MRObasis

er basiskøretøjets masse i køreklar stand som defineret i punkt 3.2.5 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

B0

er karrosseriets masseværdi på 1,375

MVL

er den masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning, dvs. 28 procent af køretøjets maksimale belastning, hvor køretøjets maksimale belastning defineres som den største tekniske tilladte totalmasse minus basiskøretøjets masse i køreklar stand ganget med B0, minus 25 kg.

Værdien af B0 justeres senest den 31. oktober 2021 på grundlag af de delvist opbyggede basiskøretøjers masse i køreklar stand for alle trinvis færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i kalenderårene 2018, 2019 og 2020, beregnet efter nedenstående formler. Den nye værdi af B0 finder anvendelse fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024.

Formel 1:

image

hvor:

Ai

er værdien Ay som beregnet i formel 2 for det pågældende kalenderår

ni

er antallet af delvist opbyggede basiskøretøjer, som danner grundlag for trinvis færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i kalenderåret

Formel 2:

image

hvor:

Ay

er gennemsnittet af forholdet mellem Mfi og Mbi for hvert af kalenderårene 2018-2020

Mfi

er det delvist opbyggede basiskøretøjs masse i køreklar stand med tillæg af den tilføjede standardmasse som defineret i afsnit 5 i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008

Mbi

er det delvist opbyggede basiskøretøjs masse i køreklar stand

n

er antallet af delvist opbyggede basiskøretøjer, som danner grundlag for trinvis færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i kalenderåret.

b) 

Rullemodstand for det individuelle køretøj

Basiskøretøjets rullemodstand anvendes med henblik på punkt 3.2.3.2.2.2 eller 3.2.4.1.1.2 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

c) 

Frontareal

Hvis et delvist opbygget basiskøretøj tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, fastsætter fabrikanten udtrykket »A som omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.3 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 i henhold til en af følgende valgmuligheder:

i) 

frontarealet for det køretøj, der er repræsentativt for køremodstandsmatrixfamilien, i m2

ii) 

middelværdien af frontarealet for et køretøj med høj værdi og et køretøj med lav værdi i interpolationsfamilien, i m2

iii) 

frontarealet for et køretøj med høj værdi i interpolationsfamilien, hvis interpolationsmetoden ikke anvendes, i m2.

Hvis der er tale om et delvist opbygget basiskøretøj, der ikke tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, anvendes frontarealsværdien for et køretøj med høj værdi i interpolationsfamilien.

1.2.5.   Den overvågede CO2-værdis repræsentativitet

Kommissionen vurderer hvert år repræsentativiteten af gennemsnittet af de overvågede CO2-emissioner, som er indberettet af fabrikanten af basiskøretøjet, sammenlignet med gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner for de pågældende trinvis færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i det pågældende kalenderår. Kommissionen underretter fabrikanten af basiskøretøjet om en konstateret afvigelse mellem disse værdier.

Hvis der konstateres en afvigelse på 4 % eller derover i hvert af to på hinanden følgende kalenderår, anvender Kommissionen gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fra trinvis færdigopbyggede køretøjer i det følgende kalenderår til at beregne de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for basiskøretøjets fabrikant eller puljen i det pågældende år.

▼M3

2.

De i punkt 1 nævnte detaljerede data tages fra det pågældende lette erhvervskøretøjs typeattest. De oplysninger, der ikke findes i typeattesten, skal tages fra typegodkendelsesdokumentationen eller fra de oplysninger, som fabrikanten af basiskøretøjet indberetter i medfør af punkt 1.2.3.

▼M3

2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.

▼B

3.

Medlemsstaterne fastlægger for hvert kalenderår:

a) 

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af EF-typegodkendelse

b) 

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af etapevis typegodkendelse, hvis de foreligger

c) 

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der er genstand for individuel godkendelse

d) 

det samlede antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af national typegodkendelse af små serier.

B.   Metode til fastsættelse af oplysninger om overvågning af CO2 for nye lette erhvervskøretøjer

De overvågningsoplysninger, som medlemsstaterne skal tilvejebringe i overensstemmelse med punkt 1 og 3 i del A, fastslås i overensstemmelse med metoden i denne del.

1.   Antal registrerede nye lette erhvervskøretøjer

Medlemsstaterne fastslår antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som er registreret på deres område i det pågældende overvågningsår, inddelt efter, om køretøjerne er omfattet af EF-typegodkendelse, individuel godkendelse eller national typegodkendelse af små serier samt, hvis det foreligger, er omfattet af etapevis typegodkendelse.

2.   Trinvis færdigopbyggede køretøjer

For etapevise køretøjer tildeles fabrikanten af basiskøretøjet de specifikke CO2-emissioner fra trinvis færdigopbyggede køretøjer.

For at sikre, at værdierne for CO2-emissioner, brændstofeffektivitet og massen for trinvis færdigopbyggede køretøjer er repræsentative, fremlægger Kommissionen uden at påføre fabrikanten af basiskøretøjet for store byrder en særlig overvågningsprocedure samt foretager, hvor det er hensigtsmæssigt, de nødvendige ændringer af den relevante lovgivning om typegodkendelse.

Til trods for at den tilføjede standardmasse med henblik på beregningen af målet for 2020 i overensstemmelse med punkt 2 i del B i bilag I tages fra del C i dette bilag, kan det trinvis færdigopbyggede køretøjs masse i køreklar stand anvendes til en foreløbig beregning af de specifikke emissionsmål, der er omhandlet i artikel 7, stk. 4, hvis denne masseværdi ikke kan bestemmes.

Hvis basiskøretøjet er et færdigopbygget køretøj, anvendes dette køretøjs masse i køreklar stand ved beregningen af det specifikke emissionsmål. Hvis denne masseværdi imidlertid ikke kan bestemmes, kan det trinvis færdigopbyggede køretøjs masse i køreklar stand anvendes til en foreløbig beregning af de specifikke emissionsmål.

C.   Formater til brug ved indsendelse af data

For hvert år indberetter medlemsstaterne de i punkt 1 og 3 i del A nævnte oplysninger i følgende format:Afsnit 1

Aggregerede overvågningsdata

Medlemsstat (1)

 

År

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer omfattet af EF-typegodkendelse

 

Samlet antal nye registreringer af individuelt godkendte nye lette erhvervskøretøjer

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der omfattes af national typegodkendelse af små serier

 

Samlet antal nye registreringer af nye lette erhvervskøretøjer, der er omfattet af etapevis typegodkendelse (hvis de foreligger)

 

(1)   

ISO 3166 alpha-2 koder med undtagelse af Grækenland og Det Forenede Kongerige, hvis kode er henholdsvis »EL« og »UK«.

▼M3 —————

▼M3

Afsnit 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøjHenvisning til punkt 1.1 og 1.1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Massen i køreklar stand (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

19 (19)

Akselafstand (mm)

4

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Teknisk tilladt totalmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

16.1

23)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

25)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

Bemærkninger:

(1)  Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)  I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«.

(3)  Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)  Efter anmodning fra Kommissionen.

▼B
BILAG IV

OPHÆVEDE FORORDNINGER MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGEREuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 397/2013

(EUT L 120 af 1.5.2013, s. 4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 333/2014

(EUT L 103 af 5.4.2014, s. 15)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/6

(EUT L 3 af 7.1.2015, s. 1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1502

(EUT L 221 af 26.8.2017, s. 4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/649

(EUT L 108 af 27.4.2018, s. 14)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

(EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 205/2012

(EUT L 72 af 10.3.2012, s. 2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 253/2014

(EUT L 84 af 20.3.2014, s. 38)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 404/2014

(EUT L 121 af 24.4.2014, s. 1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/748

(EUT L 113 af 29.4.2017, s. 9)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1499

(EUT L 219 af 25.8.2017, s. 1)
BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABELForordning (EF) nr. 443/2009

Forordning (EU) nr. 510/2011

Nærværende forordning

Artikel 1, første stykke

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, andet stykke

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, tredje stykke

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 6

Artikel 1, stk. 7

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e)

Artikel 3, stk. 1, litra c), d) og e)

Artikel 3, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 3, stk. 1, litra f) og g)

Artikel 3, stk. 1, litra f) og g)

Artikel 3, stk. 1, litra f)

Artikel 3, stk. 1, litra h)

Artikel 3, stk. 1, litra h)

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 3, stk. 1, litra j)

Artikel 3, stk. 1, litra i)

Artikel 3, stk. 1, litra g)

Artikel 3, stk. 1, litra i)

Artikel 3, stk. 1, litra j)

Artikel 3, stk. 1, litra k), l) og m)

 

Artikel 3, stk. 1, litra k)

Artikel 3, stk. 1, litra n)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, første stykke

Artikel 4, første stykke

Artikel 4, stk. 1, indledningen og litra a) og b)

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, andet stykke

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, andet stykke

Artikel 4, tredje stykke

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 7, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 6, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 6, stk. 2, litra d)

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7, stk. 4

Artikel 6, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Artikel 6, stk. 5

Artikel 7, stk. 6

Artikel 7, stk. 6

Artikel 6, stk. 6

Artikel 7, stk. 7

Artikel 7, stk. 7

Artikel 6, stk. 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 8, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 7, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 8, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 4, første afsnit

Artikel 7, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 5, første afsnit

Artikel 8, stk. 5

Artikel 7, stk. 5, første afsnit

Artikel 8, stk. 5, andet afsnit

Artikel 8, stk. 6

Artikel 7, stk. 5, andet afsnit

Artikel 8, stk. 6

Artikel 8, stk. 7

Artikel 8, stk. 7

Artikel 8, stk. 8

Artikel 7, stk. 6, første afsnit

Artikel 7, stk. 6, andet afsnit

Artikel 8, stk. 8

Artikel 8, stk. 9, første afsnit

Artikel 8, stk. 9, første afsnit

Artikel 7, stk. 7

Artikel 8, stk. 9, andet afsnit

Artikel 8, stk. 9, andet afsnit

Artikel 7, stk. 8

Artikel 7, stk. 9

Artikel 7, stk. 10

Artikel 8, stk. 10

Artikel 7, stk. 11

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, indledningen

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, indledningen

Artikel 8, stk. 2, første afsnit, første del

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, litra a)

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 9, stk. 2, første afsnit, litra b)

Artikel 8, stk. 2, første afsnit, anden del

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 10, stk. 1, indledningen

Artikel 10, stk. 1, indledningen

Artikel 9, stk. 1, indledningen

Artikel 10, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 10, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 9, stk. 1, litra a)-e)

Artikel 9, stk. 1, litra f)

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10, stk. 3, første afsnit

Artikel 10, stk. 3, andet afsnit

Artikel 11, stk. 4, første afsnit

Artikel 10, stk. 4, første afsnit

Artikel 11, stk. 4, andet afsnit, indledningen

Artikel 10, stk. 4, andet afsnit, indledningen

Artikel 11, stk. 4, andet afsnit, litra a)

Artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra a)

Artikel 11, stk. 4, andet afsnit, litra b)

Artikel 11, stk. 4, andet afsnit, litra c)

Artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra b)

Artikel 10, stk. 4, andet afsnit, litra c)

Artikel 11, stk. 4, tredje og fjerde afsnit

Artikel 10, stk. 4, tredje og fjerde afsnit

Artikel 11, stk. 5

Artikel 11, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 11, stk. 6

Artikel 11, stk. 5

Artikel 10, stk. 6

Artikel 11, stk. 7

Artikel 11, stk. 6

Artikel 10, stk. 7

Artikel 11, stk. 8

Artikel 11, stk. 7

Artikel 10, stk. 8

Artikel 11, stk. 9

Artikel 11, stk. 8

Artikel 10, stk. 9

Artikel 12, stk. 1, første afsnit

Artikel 12, stk. 1, første afsnit

Artikel 11, stk. 1, første afsnit

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Artikel 12, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 12, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 11, stk. 1, fjerde afsnit

Artikel 12, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 11, stk. 2, indledningen, litra a), b) og c) og litra d), første del

Artikel 11, stk. 2, litra d), sidste del

Artikel 12, stk. 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 12, stk. 4

Artikel 12, stk. 4

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 1

Artikel 14, overskrift

Artikel 14, stk. 1, første afsnit, indledningen

Artikel 13, stk. 2, første og andet afsnit

Artikel 14, stk. 1, litra a)

Artikel 13, stk. 5

Artikel 14, stk. 1, litra b)

 

 

Artikel 14, stk. 1, litra c) og d)

Artikel 13, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 13, stk. 5

Artikel 14, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 15, stk. 2

Artikel 15, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 15, stk. 4, første del

Artikel 13, stk. 3

Artikel 13, stk. 6, første afsnit

Artikel 15, stk. 4, andet afsnit

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 4

Artikel 13, stk. 6, andet afsnit

Artikel 13, stk. 5

Artikel 13, stk. 6

Artikel 13, stk. 3

Artikel 15, stk. 5

Artikel 15, stk. 6

Artikel 13, stk. 7, første afsnit

Artikel 13, stk. 6, tredje afsnit

Artikel 15, stk. 7

Artikel 13, stk. 7, andet afsnit

Artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit

Artikel 15, stk. 8

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 14, stk. 2

Artikel 16, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 14, stk. 2a

Artikel 16, stk. 3

Artikel 14a, stk. 1

Artikel 15, stk. 3

Artikel 17, stk. 1

Artikel 14a, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 14a, stk. 3

Artikel 16

Artikel 17, stk. 3

Artikel 14a, stk. 4

Artikel 15, stk. 2

Artikel 17, stk. 4

Artikel 14a, stk. 5

Artikel 17

Artikel 17, stk. 5

Artikel 15

Artikel 18

Artikel 16

Artikel 18

Artikel 19

Bilag I

Bilag I, del A, punkt 1-5

Bilag I, del A, punkt 6

Bilag I

Bilag I, del B, punkt 1-5

Bilag I, del B, punkt 6

Bilag II, del A

Bilag II, del A

Bilag II, del B

Bilag II, del C

Bilag II, del B

Bilag II

Bilag III

Bilag IV

Bilag V( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

( 4 ) Andelen af nul- og lavemissionskøretøjer i en medlemsstats flåde af nye personbiler i 2017 beregnes som det samlede antal af nye nul- og lavemissionskøretøjer, der er registreret i 2017, divideret med det samlede antal af nye personbiler, der er registreret i samme år.

Top