EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D1720-20200504

Consolidated text: Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1720 af 14. oktober 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1720/2020-05-04

02019D1720 — DA — 04.05.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1720

af 14. oktober 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua

(EUT L 262 af 15.10.2019, s. 58)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/607 af 4. maj 2020

  L 139I

4

4.5.2020
▼B

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1720

af 14. oktober 2019

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i NicaraguaArtikel 1

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område af fysiske personer:

a) 

som er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller overgreb eller for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua

b) 

hvis handlinger, politikker eller aktiviteter på anden vis undergraver demokratiet eller retsstaten i Nicaragua

c) 

med tilknytning til de personer, der er omhandlet i litra a) og b),

jf. listen i bilaget.

2.  Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.  Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a) 

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) 

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af eller afholdes i De Forenede Nationers regi

c) 

i medfør af en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d) 

i medfør af Lateranforliget fra 1929 mellem Den Hellige Stol (Vatikanstaten) og Italien.

4.  Stk. 3 anses for også at finde anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.  En medlemsstat, der indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4, skal behørigt underrette Rådet i alle sådanne tilfælde.

6.  Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra indførte foranstaltninger i henhold til stk. 1, hvis en rejse er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til deltagelse i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, som en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært for, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer restriktive foranstaltningers politikmål, herunder fremme af menneskerettighederne og retsstatsforholdene i Nicaragua.

7.  En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelse, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer gør skriftlig indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelse om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere rådsmedlemmer gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.  Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 eller 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende for det formål, til hvilket den er givet, og for de personer, der er umiddelbart berørt heraf.

Artikel 2

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af fysiske og juridiske personer samt enheder og organer:

a) 

som er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller overgreb eller for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua

b) 

hvis handlinger, politikker eller aktiviteter på anden vis undergraver demokratiet eller retsstaten i Nicaragua

c) 

med tilknytning til de fysiske og juridiske personer samt enheder og organer, der er omhandlet i litra a) og b),

jf. listen i bilaget, indefryses.

2.  Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske og juridiske personer samt enheder og organer, der er opført på listen i bilaget.

3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) 

er nødvendige for at opfylde de basale behov for de fysiske og juridiske personer samt enheder og organer, der er opført på listen i bilaget, og familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) 

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) 

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d) 

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før tilladelsen har meddelt de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e) 

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller internationale organisations officielle formål.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

4.  Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den fysiske eller juridiske person eller den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, blev opført på listen i bilaget, eller af en judiciel eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en judiciel afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, før eller efter nævnte dato

b) 

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) 

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d) 

anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med den offentlige orden i den pågældende medlemsstat.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser, der gives i medfør af dette stykke.

5.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, foretager en betaling i henhold til kontrakter eller aftaler, som er indgået, eller forpligtelser, som er opstået, for de pågældende personer, enheder eller organer forud for opførelse på listerne af disse personer, enheder eller organer, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) 

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) 

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2, eller

c) 

forfaldne beløb i henhold til judicielle, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 3

Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som tilhører fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilaget, eller rådighedsstillelse af visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilaget, på sådanne vilkår, som de kompetente myndigheder skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret, at tilvejebringelsen af pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendig til humanitære formål, som f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller transport af humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, eller til at evakuere fra Nicaragua.

Artikel 4

1.  Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant"), udarbejder og ændrer listen i bilaget.

2.  Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om afgørelsen omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

3.  Fremsættes der bemærkninger, eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

Artikel 5

1.  Bilaget indeholder en begrundelse for at opføre de fysiske og juridiske personer samt de enheder og organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.

2.  Bilaget indeholder også de tilgængelige oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske og juridiske personer samt enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne og aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer samt enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og ‐dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 6

1.  Rådet og den højtstående repræsentant behandler personoplysninger for at udføre deres opgaver i henhold til denne afgørelse, navnlig:

a) 

for så vidt angår Rådet, med henblik på forberedelse og udarbejdelse af ændringer af bilaget

b) 

for så vidt angår den højtstående repræsentant, med henblik på forberedelse af ændringer i bilaget.

2.  Rådet og den højtstående repræsentant kan i givet fald kun behandle relevante oplysninger om straffelovsovertrædelser, der er begået af fysiske personer på listen, og om straffedomme eller sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører disse personer, når en sådan behandling er nødvendig for udarbejdelsen af bilaget.

3.  Med henblik på denne afgørelse udpeges Rådet og den højtstående repræsentant som »dataansvarlig«, jf. artikel 3, nr. 8), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ( 1 ), for at sikre, at de pågældende fysiske personer kan udøve deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 7

Fordringer i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger, der er indført i medfør af denne afgørelse, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav som følge af en kautions- eller garantiforpligtelse, navnlig krav om forlængelse eller indfrielse af kautioner, garantier eller godtgørelser, navnlig finansielle garantier og økonomisk godtgørelse, må uanset form ikke indfries, hvis fordringerne gøres gældende af:

a) 

fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget

b) 

fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de personer eller enheder eller et af de organer, der er omhandlet i litra a).

Artikel 8

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er indeholdt i denne afgørelse.

Artikel 9

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 15. oktober 2019 og tages løbende op til fornyet overvejelse. Den forlænges eller ændres om nødvendigt, hvis Rådet skønner, at målene i afgørelsen ikke er nået.

Artikel 10

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG

Liste over fysiske og juridiske personer samt enheder og organer, jf. artikel 1 og 2

▼M1 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

1.

Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL

Født: 11. november 1954

Fødested: Jinotepe, Nicaragua

Pasnummer: A0008696

Udstedt: 17. oktober 2011

Udløber: 17. oktober 2021

Køn: mand

Vicegeneraldirektør i det nicaraguanske politi (NNP) og tidligere chef for politiet i Masaya. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at koordinere undertrykkelsen af demonstranter i Masaya i 2018.

4.5.2020

2.

Sonia CASTRO GONZÁLEZ

Født: 29. september 1967

Fødested: Carazo, Nicaragua

Pasnummer: A00001526

Udstedt: 19. november 2019

Udløber: 19. november 2028

ID-nummer: 0422909670000N

Køn: kvinde

Særlig rådgiver for Nicaraguas præsident om sundhedsspørgsmål og tidligere sundhedsminister. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at hindre adgang til akut lægehjælp for sårede civile, der er involveret i demonstrationer, og beordre hospitalspersonalet til at indberette demonstranter, der er blevet bragt til hospitalet af politiet.

4.5.2020

3.

Francisco Javier DÍAZ MADRIZ

Født: 3. august 1961

Køn: mand

Generaldirektør for det nicaraguanske politi (NNP) siden 23. august 2018 og tidligere vicegeneraldirektør for NNP. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua, herunder ved at lede politistyrker, der begår vold mod civile, herunder overdreven magtanvendelse, vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og tortur.

4.5.2020

4.

Néstor MONCADA LAU

Født: 2. marts 1954

Køn: mand

Personlig rådgiver for Nicaraguas præsident om nationale sikkerhedsspørgsmål. I denne egenskab har han været direkte involveret i og ansvarlig for beslutningstagningen vedrørende nationale sikkerhedsspørgsmål og fastlæggelsen af undertrykkende politikker, som den nicaraguanske stat har ført mod personer, der deltager i demonstrationer, repræsentanter for oppositionen og journalister i Nicaragua fra april 2018 og frem.

4.5.2020

5.

Luís PÉREZ OLIVAS

Født: 8. januar 1956

Køn: mand

Generalkommissær og hovedansvarlig for retshjælpen (DAEJ) i fængslet »El Chipote«. Ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder tortur, overdreven magtanvendelse, mishandling af tilbageholdte og andre former for nedværdigende behandling.

4.5.2020

6.

Justo PASTOR URBINA

Født: 29. januar 1956

Køn: mand

Chef for politiets særlige indsatsenhed (DOEP). Han har været direkte involveret i gennemførelsen af undertrykkende politikker mod demonstranter og oppositionen i Nicaragua, navnlig i Managua. I denne forbindelse er han ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og for undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua.

4.5.2020( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Top