EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0973-20190814

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/973 af 4. juli 2018 om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/2019-08-14

02018R0973 — DA — 14.08.2019 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/973

af 4. juli 2018

om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008

(EUT L 179 af 16.7.2018, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/472. af 19. marts 2019

  L 83

1

25.3.2019

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019

  L 198

105

25.7.2019
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/973

af 4. juli 2018

om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan (»planen«) for følgende demersale bestande i EU-farvande i Nordsøen (ICES-afsnit 2a og 3a og underområde 4), herunder for fiskeriet efter disse bestande, og, hvis disse bestande strækker sig ud over Nordsøen, i de tilstødende farvande:

a) torsk (Gadus morhua) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 7d (den østlige del af Den Engelske Kanal) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

b) kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 6a (vest for Skotland) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

c) rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

d) sej (Pollachius virens) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 6 (Rockall og vest for Skotland) og afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat)

e) tunge (Solea solea) i underområde 4 (Nordsøen)

f) tunge (Solea solea) i afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat) og underafsnit 22–24 (den vestlige del af Østersøen)

g) hvilling (Merlangius merlangus) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 7d (den østlige del af Den Engelske Kanal)

h) havtaske (Lophius piscatorius) i afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat) og underområde 4 (Nordsøen) og 6 (Rockall og vest for Skotland)

i) dybvandsreje (Pandalus borealis) i afsnit 4a øst (Nordsøen, Norske Rende) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

j) jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i afsnit 3a (funktionelle enheder 3-4)

k) jomfruhummer i underområde 4 (Nordsøen) opdelt på følgende funktionelle enheder:

 jomfruhummer i Botney Gut-Silver Pit (funktionel enhed 5)

 jomfruhummer i Farn Deeps (funktionel enhed 6)

 jomfruhummer i Fladen Grund (funktionel enhed 7)

 jomfruhummer i Firth of Forth (funktionel enhed 8)

 jomfruhummer i Moray Firth (funktionel enhed 9)

 jomfruhummer i Noup (funktionel enhed 10)

 jomfruhummer i Norske Rende (funktionel enhed 32)

 jomfruhummer i Horn's Reef (funktionel enhed 33)

 jomfruhummer i Devil's Hole (funktionel enhed 34).

Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer en ændring i den geografiske fordeling af de bestande, der er nævnt i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at ændre denne forordning ved at justere på de områder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, for at afspejle denne ændring. Sådanne justeringer må ikke udvide bestandsområderne uden for EU-farvande i underområde 2-7.

2.  Når Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at listen over bestande i stk. 1, første afsnit, skal ændres, kan Kommissionen fremlægge et forslag til revision af denne liste.

3.  Hvad angår de tilstødende farvande, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, er det kun artikel 4 og 6 samt foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i henhold til artikel 7, der finder anvendelse.

4.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der fanges ved fiskeri i Nordsøen efter de bestande, der er anført i stk. 1, første afsnit. Hvis FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger relateret til biomassen imidlertid er fastsat for disse bestande i henhold til andre EU-retsakter, der fastlægger flerårige planer, gælder disse intervaller og beskyttelsesforanstaltninger.

5.  I denne forordning fastlægges også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i Nordsøen for alle bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder, i tillæg til definitionerne i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 850/98 ( 1 ), artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 ( 2 ) og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, følgende definitioner:

1)

»FMSY-interval« : et værdiinterval, der er fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), ikke er mere end 5 %

2)

»MSY Flower« : den laveste værdi i FMSY-intervallet

3)

»MSY Fupper« : den højeste værdi i FMSY-intervallet

4)

»FMSY-værdien« : værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver MSY på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold

5)

»Nedre FMSY-interval« : et interval, der indeholder værdier fra MSY Flower op til FMSY-værdien

6)

»Øvre FMSY-interval« : et interval, som indeholder værdier fra FMSY-værdien op til MSY Fupper

7)

»Blim« : referencepunktet for en bestands gydebiomasse fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan være reduceret reproduktionsevne

8)

»MSY Btrigger« : referencepunktet for en bestands gydebiomasse og i tilfælde af jomfruhummer for bestandsstørrelsen fastsat i den bedste foreliggende rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver MSY på lang sigt.KAPITEL II

MÅLSÆTNINGER

Artikel 3

Målsætninger

1.  Planen skal bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning, og den skal have til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter til over de niveauer, der kan give MSY.

2.  Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som er omfattet af nærværende forordning.

3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøtilstand senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

4.  Planen skal sigte mod at:

a) sikre, at de betingelser, der er beskrevet i deskriptor 3 i bilag I til direktiv 2008/56/EF, opfyldes, og

b) bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

5.  Foranstaltninger i henhold til planen skal træffes i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Når der ikke foreligger tilstrækkelige data, skal der stræbes efter en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.KAPITEL III

MÅL

Artikel 4

Mål

1.  Målet for fiskeridødeligheden, i overensstemmelse med FMSY-intervallerne som defineret i artikel 2, skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene, der er anført i artikel 1, stk. 1, og det skal derefter opretholdes inden for FMSY-intervallerne, jf. denne artikel.

2.  De FMSY-intervaller, der bygger på planen, skal indhentes fra ICES.

3.  I henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter Rådet, når det fastsætter fiskerimulighederne for en bestand, de pågældende fiskerimuligheder inden for det nedre FMSY-interval, der på det givne tidspunkt foreligger for den pågældende bestand.

4.  Uanset stk. 1 og 3 kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes på niveauer, der er lavere end FMSY-intervallerne.

5.  Uanset stk. 3 og 4 kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes i overensstemmelse med det øvre FMSY-interval, der forelå for den pågældende bestand på det givne tidspunkt, forudsat at den i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestand ligger over MSY Btrigger:

a) hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for så vidt angår blandet fiskeri

b) hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande, eller

c) for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.

6.  Fiskerimulighederne fastsættes under alle omstændigheder på en sådan måde, at det sikres, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en bestands gydebiomasse falder til et punkt under Blim.

Artikel 5

Forvaltning af bifangster

1.  Forvaltningsforanstaltninger for de i artikel 1, stk. 4, omhandlede bestande, herunder i givet fald fiskerimuligheder, skal fastsættes under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og skal være i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3.

2.  Disse bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i forordning (EU) nr. 1380/2013, når der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige oplysninger.

3.  I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 tages der ved forvaltningen af blandet fiskeri i forbindelse med bestande, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 4, højde for vanskeligheden ved at fiske alle bestande med MSY på samme tid, navnlig i situationer, hvor dette fører til et for tidligt stop for fiskeriet.KAPITEL IV

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 6

Bevarelsesreferencepunkter

Følgende bevarelsesreferencepunkter, der skal anvendes for at beskytte de i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestandes fulde reproduktionsevne, skal indhentes fra ICES på grundlag af planen:

a) MSY Btrigger for bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1

b) Blim for bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Artikel 7

Beskyttelsesforanstaltninger

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en i artikel 1, stk. 1 omhandlet bestand, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, i et givent år ligger under MSY Btrigger, træffes alle passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver MSY. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 3 og 5, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til reduktionen af biomassen er reduceret til under det øvre FMSY-interval.

2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, for en hvilken som helst af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestande ligger under den Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger inkludere indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

3.  Afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i denne artikel kan omfatte:

a) hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013

b) foranstaltninger i henhold til nærværende forordnings artikel 8 og 9.

4.  Valget af foranstaltninger som omhandlet i nærværende artikel træffes under hensyntagen til arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, er under de i artikel 6 omhandlede niveauer.

Artikel 8

Særlige bevarelsesforanstaltninger

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af en demersal bestand, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 4, eller hvis gydebiomassen, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen for en bestand, der er omfattet af nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, i et givet år ligger under MSY Btrigger, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne delegerede retsakter kan supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende:

a) fiskeredskabernes karakteristika, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten

b) brugen af fiskeredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde, for at sikre eller øge selektiviteten

c) forbud mod eller begrænsning af fiskeri i bestemte områder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri eller anvendelsen af visse typer fiskeredskaber i bestemte perioder med henblik på at beskytte gydefisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

e) bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer

f) andre specifikationer, der er knyttet til selektivitet.KAPITEL V

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Artikel 9

Tekniske foranstaltninger

▼M2

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at supplere denne forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger, forudsat at de ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 ( 3 ):

▼B

a) specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

b) specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller forbedre selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

c) begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter, eller minimere den negative indvirkning på økosystemet, og

d) fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

▼M2

2.  De i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordnings artikel 3 og skal overholde artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1241.

▼M1

3.  Uanset bilag XII til forordning (EF) nr. 850/98 er den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i afsnit 3a fastsat til 105 mm.

Dette stykke finder anvendelse indtil den dato, hvor bilag XII til forordning (EF) nr. 850/98 ophører med at være gældende.

▼BKAPITEL VI

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 10

Fiskerimuligheder

1.  Ved tildelingen af de fiskerimuligheder, som de har til rådighed i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, skal medlemsstaterne tage hensyn til den sandsynlige fangstsammensætning for de fartøjer, der deltager i blandet fiskeri.

2.  Medlemsstaterne kan, efter først at have underrettet Kommissionen, helt eller delvis udveksle de fiskerimuligheder, de har fået tildelt i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

3.  Uanset nærværende forordnings artikel 7 kan TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit 2a og 4 være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.

4.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelige indvirkninger på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, skal Rådet tage hensyn til dette og kan begrænse rekreativt fiskeri, når det fastsætter fiskerimuligheder for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.KAPITEL VII

BESTEMMELSER KNYTTET TIL LANDINGSFORPLIGTELSEN

▼M1

Artikel 11

Bestemmelser knyttet til landingsforpligtelsen i EU-farvande i Nordsøen

1.  For alle bestande af arter i Nordsøen, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning gennem præcisering af den pågældende forpligtelses detaljer som fastsat i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

2.  Landingsforpligtelsen, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder ikke anvendelse på rekreativt fiskeri, herunder i de tilfælde, hvor Rådet fastsætter begrænsninger for rekreativt fiskeri i henhold til artikel 10, stk. 4, i denne forordning.

▼BKAPITEL VIII

ADGANG TIL FARVANDE OG RESSOURCER

Artikel 12

Fiskeritilladelser og kapacitetslofter

1.  For hvert af de ICES-områder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, udsteder hver medlemsstat fiskeritilladelser i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 til fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i det pågældende område. I sådanne fiskeritilladelser kan medlemsstaterne også begrænse den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der anvender et særligt redskab.

2.  For torsk i den østlige del af Den Engelske Kanal (ICES-afsnit 7d) må den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der har en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til stk. 1 i denne artikel, med forbehold af kapacitetslofterne i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013, ikke være større end den maksimale kapacitet for de fartøjer, der har været aktive i 2006 og 2007 og benyttet et af følgende redskaber i det pågældende ICES-område:

a) bundtrawl og vod (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) med følgende maskestørrelse:

i) 100 mm eller derover

ii) 70 mm eller derover, men under 100 mm

iii) 16 mm eller derover, men under 32 mm

b) bomtrawl (TBB) med følgende maskestørrelse:

i) 120 mm eller derover

ii) 80 mm eller derover, men under 120 mm

c) garn, indfiltringsnet (GN)

d) toggegarn (GTR)

e) langliner (LL).

3.  Hver medlemsstat opstiller og ajourfører en liste over fartøjer med fiskeritilladelse som omhandlet i stk. 1 og stiller den til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater på sit officielle websted.KAPITEL IX

FORVALTNING AF BESTANDE AF FÆLLES INTERESSE

Artikel 13

Principper og målsætninger for forvaltning af bestande af fælles interesse for Unionen og tredjelande

1.  Hvor bestande af fælles interesse også udnyttes af tredjelande, tager Unionen kontakt til disse tredjelande for at sikre, at disse bestande forvaltes på en bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med målene i forordning (EU) nr. 1380/2013, særlig artikel 2, stk. 2, og i nærværende forordning. Opnås der ikke formel enighed, gør Unionen alt for at nå frem til fælles ordninger for fiskeri af sådanne bestande med henblik på at muliggøre bæredygtig forvaltning og derved fremme lige vilkår for EU-operatører.

2.  Inden for rammerne af den fælles forvaltning af bestande med tredjelande, kan Unionen udveksle fiskerimuligheder med tredjelande i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.KAPITEL X

REGIONALISERING

Artikel 14

Regionalt samarbejde

1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8, 9 og 11.

2.  Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsinteresse forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 første gang senest den 6. august 2019 og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 15 i nærværende forordning. De kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.

3.  De beføjelser, der tillægges i henhold til artikel 8, 9 og 11 i denne forordning, berører ikke de beføjelser, som Kommissionen tillægges i henhold til andre bestemmelser i EU-lovgivningen, herunder i henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013.KAPITEL XI

OPFØLGNING

Artikel 15

Evaluering af planen

Senest den 6. august 2023 og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af de i artikel 3 fastsatte målsætninger.KAPITEL XII

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Delegationen af beføjelser omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 5. august 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.KAPITEL XIII

STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND

Artikel 17

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde planens målsætninger, anses for et midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, jf. artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.KAPITEL XIV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ophævelse

1.  Forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 ophæves.

2.  Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om forbudte arter

Den forordning, som skal vedtages på grundlag af Kommissionens forslag om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (2016/0074 (COD)), bør indeholde bestemmelser bl.a. om de arter, efter hvilke det er forbudt at fiske. Af denne grund har de to institutioner aftalt ikke at medtage en liste vedrørende Nordsøen i denne forordning (2016/0238 (COD)).
Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om kontrol

Europa-Parlamentet og Rådet vil indføre følgende kontrolbestemmelser i den kommende revision af kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 1224/2009), hvor det er relevant for Nordsøen: forhåndsmeddelelser, logbogskrav, udpegede havne og andre kontrolbestemmelser.( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer, EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.

( 2 ) Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105).

Top