EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0764-20211123

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 af 2. maj 2018 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/2021-11-23

02018R0764 — DA — 23.11.2021 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764

af 2. maj 2018

om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 129 af 25.5.2018, s. 68)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1903 af 29. oktober 2021

  L 387

126

3.11.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/764

af 2. maj 2018

om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

▼M1

1.  
I denne forordning fastsættes de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) for behandling af ansøgninger i henhold til artikel 14, 20, 21 og 22, i forordning (EU) 2016/796, herunder for en ansøgers brug af den one-stop-shop, der er omhandlet i artikel 12 i nævnte forordning, til indgivelse af ansøgninger til agenturet, samt for levering af andre tjenesteydelser i overensstemmelse med agenturets mål. Endvidere fastsættes metoden til beregning af disse gebyrer og afgifter samt betalingsbetingelserne.

▼B

2.  
I forordningen fastlægges også procedurer, der skal sikre åbenhed, ikkediskrimination og andre grundprincipper i EU-retten i forbindelse med de nationale sikkerhedsmyndigheders omkostninger til behandling af den nationale del af de ansøgninger, som agenturet er ansvarligt for i henhold til artikel 14, 20 og 21 i forordning (EU) 2016/796.
3.  

Denne forordning finder ikke anvendelse på de gebyrer og afgifter, der opkræves i forbindelse med følgende opgaver udført af de nationale sikkerhedsmyndigheder:

a) 

behandling af ansøgninger om EU-sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 ( 1 ) samt den dermed forbundne forhåndskoordinering som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 ( 2 )

b) 

behandling af ansøgninger om tilladelse til at bringe køretøjer i omsætning og om typegodkendelse af køretøjer i henhold til artikel 21, stk. 8, og artikel 24, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 ( 3 ) samt den dermed forbundne forhåndskoordinering som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 ( 4 )

c) 

udtalelser om anmodninger om godkendelse af fast ERTMS-udstyr i henhold til artikel 19, stk. 3, sidste afsnit, i direktiv (EU) 2016/797

d) 

udstedelse af midlertidige tilladelser til at foretage prøver på nettet i henhold til artikel 21, stk. 3 og 5, i direktiv (EU) 2016/797.

▼M1

Artikel 2

Typer af gebyrer og afgifter, som opkræves af agenturet

1.  

Agenturet opkræver gebyrer:

a) 

for indgivelse af ansøgninger til agenturet gennem one-stop-shoppen, hvis disse gebyrer ikke er omfattet af de faste gebyrer for behandlingen af ansøgninger

b) 

for behandling af ansøgninger indgivet til agenturet, herunder for udarbejdelse af overslag som omhandlet i artikel 4 eller når en ansøgning trækkes tilbage af ansøgeren

c) 

når agenturet fornyer, begrænser, ændrer eller reviderer en afgørelse truffet i overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/798 eller (EU) 2016/797.

Agenturet kan også opkræve gebyrer, når det tilbagekalder en køretøjsomsætningstilladelse på grund af køretøjers eller køretøjstypers manglende overholdelse af væsentlige krav, jf. artikel 26 i direktiv (EU) 2016/797, eller med den begrundelse, at indehaveren af et EU-sikkerhedscertifikat ikke længere overholder betingelserne for certificeringen, jf. artikel 17, stk. 5 og 6, i direktiv 2016/798.

2.  

De ansøgninger, der er nævnt i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), vedrører:

a) 

tilladelser til at bringe køretøjer og køretøjstyper i omsætning i henhold til artikel 20 og 21 i forordning (EU) 2016/796, undtagen dem, der er angivet i dette stykkes litra b)

b) 

køretøjsomsætningstilladelser for et køretøj eller en serie af køretøjer, som stemmer overens med en godkendt køretøjstype, jf. artikel 25, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797

c) 

EU-sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2016/796

d) 

afgørelser om godkendelse af, at en fast ERTMS-udstyrsløsning er i overensstemmelse med den relevante TSI og dermed interoperabel, jf. artikel 22 i forordning (EU) 2016/796

e) 

anmodninger om forhåndskoordinering i overensstemmelse med artikel 22 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 og artikel 2, stk. 3, og artikel 4, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763

f) 

klager, som omhandlet i artikel 58 i forordning (EU) 2016/796, i henhold til artikel 7 i nærværende forordning.

3.  
Agenturet opkræver afgifter for tjenesteydelser, der ikke er omfattet af stk. 1, og som leveres efter anmodning fra en ansøger eller en anden person eller enhed.
4.  
Agenturet offentliggør en liste over tjenesteydelser på sit websted.

Artikel 3

Beregning af gebyrer, afgifter og faste gebyrer, som opkræves af agenturet

1.  
Gebyrerne for anvendelsen af one-stop-shoppen til at indgive de ansøgninger til agenturet, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), c), d) og e), er et fast beløb, der er angivet i punkt 2, tabel A, i bilaget. Det faste gebyr betales på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen.
2.  

Gebyrerne for behandling af de ansøgninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), c), d) og e), herunder for udførelse af aktiviteterne i artikel 2, stk. 1, første afsnit, litra c), og andet afsnit, fastsættes som summen af følgende:

a) 

det antal timer, som agenturets personale og eksterne eksperter har brugt på at behandle en ansøgning, ganget med agenturets timesats anført i punkt 1 i bilaget

b) 

de gebyrer, der opkræves af agenturet, suppleres af det relevante beløb, som meddeles af de nationale sikkerhedsmyndigheder, og som følger af omkostningerne til at behandle den nationale del af ansøgningen.

3.  
Gebyrerne for indgivelse og behandling af de ansøgninger og udstedelse af de tilladelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), er et fast beløb, der er angivet i punkt 3, tabel B, i bilaget, og omfatter gebyret i stk. 1 for at benytte one-stop-shoppen. Det faste gebyr betales på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen.
4.  
Afgifterne for tjenesteydelser i artikel 2, stk. 3, fastsættes som antallet af timer, som agenturets personale og eksterne eksperter har brugt, ganget med agenturets timesats angivet i punkt 1 i bilaget.
5.  
Ved mikrovirksomheder, små virksomheder eller mellemstore virksomheder anvendes på ansøgerens anmodning en reduktion på 20 % af det beløb, agenturet opkræver for en ansøgning. En sådan anmodning fremsættes sammen med ansøgningen, når der anvendes faste gebyrer, og senest før agenturet udsender en faktura i alle andre tilfælde.

Med henblik på denne forordning er en mikrovirksomhed, lille virksomhed eller mellemstor virksomhed en selvstændig jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter eller fabrikant, som er etableret i eller har sit hjemsted i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og opfylder de betingelser, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF ( 5 ).

Ansøgeren forelægger gennem one-stop-shoppen dokumentation for, at den kan klassificeres som en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed. Agenturet vurderer den forelagte dokumentation og træffer afgørelse om at afvise anmodningen om status som mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed i tilfælde af tvivl eller manglende begrundelse.

▼B

Artikel 4

Overslag over gebyrer og afgifter

1.  
Efter anmodning fra en ansøger udarbejder agenturet et ikkebindende overslag over størrelsen af de gebyrer og afgifter, der er forbundet med en ansøgning eller en anmodning om tjenesteydelser, og meddeler, hvornår fakturaen vil blive udstedt.

De nationale sikkerhedsmyndigheder, der deltager i behandlingen af en ansøgning, forelægger agenturet et ikkebindende overslag over deres omkostninger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b); disse omkostninger skal indgå i det overslag, som udarbejdes af agenturet.

2.  
Under behandlingen af en ansøgning overvåger agenturet og de nationale sikkerhedsmyndigheder deres omkostninger. Efter anmodning fra ansøgeren underretter agenturet denne, når der er risiko for, at omkostningerne overskrider overslaget med mere end 15 %.
3.  
Hvis behandlingen af en ansøgning eller leveringen af en tjenesteydelse varer længere end et år, kan ansøgeren anmode om et nyt overslag.
4.  
Når der anmodes om udarbejdelse af overslag og en eventuel revision heraf, kan de frister, der er fastsat ved artikel 19, stk. 4, og artikel 21, stk. 6, i direktiv (EU) 2016/797 samt i artikel 10, stk. 6, i direktiv (EU) 2016/798, suspenderes i op til ti arbejdsdage.

Artikel 5

Betalingsbetingelser

▼M1

1.  

Agenturet udsteder en faktura over de skyldige gebyrer og afgifter inden for 30 kalenderdage fra datoen for

a) 

agenturets afgørelse, undtagen i tilfælde af afgørelser, der er omfattet af ordningen for faste gebyrer eller genstand for artikel 6, stk. 3

b) 

klagenævnets afgørelse

c) 

afslutningen af tjenesteydelsen

d) 

tilbagetrækningen af en ansøgning

e) 

enhver anden begivenhed, der medfører ophør af behandlingen af en ansøgning.

For så vidt angår de faste gebyrer, som skal betales på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen, jf. artikel 3, stk. 1 og 3, inden agenturets behandling af ansøgningen, kan agenturet aftale en anden frist med de enkelte ansøgere og indgå aftale om en særlig ordning for fakturering.

2.  

Af fakturaen skal følgende elementer i givet fald fremgå:

a) 

forskellen på gebyrerne eller afgifterne

b) 

beløb, der er omfattet af faste gebyrer

c) 

hvis der ikke anvendes faste gebyrer, det antal timer, som agenturet har brugt, og den anvendte timesats

d) 

hvor det er relevant, de omkostninger, der opkræves af den ansvarlige nationale sikkerhedsmyndighed. Omkostningerne specificeres med hensyn til opgaver og tidsforbrug eller i form af faste satser, som den nationale sikkerhedsmyndighed anvender for behandling af den nationale del af ansøgningen.

▼B

3.  
Senest når agenturet anmoder om det, forelægger de nationale sikkerhedsmyndigheder agenturet en opgørelse over omkostningerne i forbindelse med deres bidrag; disse omkostninger opføres på den faktura, som agenturet udsteder. Det skal fremgå af opgørelsen, hvordan omkostningerne er beregnet.
4.  
Gebyrer og afgifter angives og betales i euro.

▼M1

4a.  
Hvis artikel 6, stk. 3, finder anvendelse på ansøgere, har agenturet ret til at udstede betalingsanmodninger, hvori der kræves betaling for de dele af ansøgningen, der allerede er behandlet. Modtages den betaling, der er anmodet om, ikke inden for en frist, der fastsættes af agenturet, og som er på mindst 10 kalenderdage, kan agenturet suspendere behandlingen af ansøgningen og underrette ansøgeren herom. Agenturet genoptager behandlingen af ansøgningen, hvis den betaling, der er anmodet om, foretages inden for 20 kalenderdage efter meddelelsen om suspension. I tilfælde af manglende betaling inden for 20 kalenderdage efter meddelelsen om suspension har agenturet ret til at afvise ansøgningen.

▼B

5.  
Agenturet underretter ansøgerne om afgørelsen og udsteder fakturaen via den one-stop-shop, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) 2016/796.
6.  
Agenturet kan udstede fakturaer på beløb til mellemliggende betaling hver sjette måned.
7.  
Betaling af gebyrer og afgifter sker ved overførsel til den bankkonto, som agenturet har anført til dette formål.
8.  
Ansøgerne skal sikre, at agenturet modtager betaling af de skyldige beløb, herunder eventuelle bankgebyrer i forbindelse med betalingen, senest 60 kalenderdage fra datoen for meddelelsen af fakturaen.

▼M1

9.  
Hvis ansøgeren er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed, tager agenturet anmodninger om en rimelig forlængelse af betalingsfristen og om afdragsbetaling i betragtning.

▼B

10.  
De nationale sikkerhedsmyndigheder modtager godtgørelse for deres omkostninger i forbindelse med behandling af den nationale del af ansøgningerne inden for de frister, der er omhandlet i stk. 8 og 9.

Artikel 6

Manglende betaling

▼M1

1.  
Hvis agenturet ikke har modtaget de skyldige beløb, kan det opkræve renter for hver kalenderdag, betalingen er forsinket, og det anvender reglerne vedrørende inddrivelse i første del, afsnit IV, kapitel 6, afdeling 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 som anvendt på europæiske agenturer, særlig artikel 101, og i agenturets finansielle bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med artikel 66 i forordning (EU) 2016/796.

▼B

2.  
Rentesatsen er den sats, som Den Europæiske Centralbank pr. den første kalenderdag i forfaldsmåneden anvender på sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med otte procentpoint.

▼M1

3.  
Hvis agenturet har dokumentation for, at ansøgerens finansielle formåen frembyder en risiko, eller hvis ansøgeren ikke er etableret i eller ikke har sit hjemsted i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan det kræve, at ansøgeren stiller en bankgaranti eller en sikker deponering inden for 15 dage fra modtagelsen af ansøgningen. Hvis ansøgeren forsømmer at gøre dette, kan agenturet afvise ansøgningen.
4.  
Uanset stk. 1 kan agenturet afvise en ny ansøgning eller suspendere behandlingen af en igangværende ansøgning, hvis ansøgeren eller dennes retlige efterfølger ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser i forbindelse med tidligere opgaver eller tjenesteydelser vedrørende tilladelser, certifikater eller godkendelser, som agenturet har udført, medmindre ansøgeren betaler alle forfaldne beløb. Hvis en igangværende ansøgning skal suspenderes, finder den procedure, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4a, tilsvarende anvendelse.

▼B

5.  
Agenturet træffer alle passende retlige foranstaltninger for at sikre fuld betaling af de fakturaer, der er udstedt. De nationale sikkerhedsmyndigheder, der har indgivet en omkostningsopgørelse med henblik på godtgørelse, bistår agenturet i denne proces.

Artikel 7

Klager og gebyrer herfor

1.  
Agenturet opkræver et gebyr for enhver klage, der afvises eller trækkes tilbage.
2.  
Gebyret for en klage fastsættes til 10 000 EUR eller til det gebyrbeløb, der er opkrævet for den påklagede afgørelse, alt efter hvad der er lavest.
3.  
Klagenævnets sekretariatsleder underretter klageren om betalingsbetingelserne. Klageren har en frist på 30 kalenderdage fra datoen for meddelelse af fakturaen.
4.  
En ansøger kan klage over de fakturerede gebyrer og afgifter til klagenævnet.

Artikel 8

Offentliggørelse og revision af satserne

▼M1

1.  
Agenturet offentliggør på sit websted den timesats og de faste satser, der er omhandlet i artikel 3.
2.  
Den nationale sikkerhedsmyndighed offentliggør på sit websted de satser, der er relevante for fastsættelsen af de omkostninger, som den opkræver af agenturet, jf. artikel 3, stk. 2, litra b). Hvis den nationale sikkerhedsmyndighed anvender en fast sats, anfører den, hvilke tilladelser og certifikater den faste sats gælder for. De nationale sikkerhedsmyndigheder sender agenturet et link til deres websteder, som indeholder oplysninger om gebyrer og afgifter.

▼B

3.  
Agenturets websted skal indeholde et link til disse oplysninger.
4.  
Agenturets årsrapport, jf. artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/796, skal indeholde oplysninger om de elementer, der tjener som grundlag for timesatsen, de økonomiske resultater og prognoserne.

Artikel 9

Agenturets procedurer

1.  

For at udskille indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter, der er omfattet af de gebyrer og afgifter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal agenturet:

a) 

modtage og beholde indtægter fra gebyrer og afgifter på en særskilt bankkonto

b) 

hvert år aflægge beretning om de samlede indtægter og udgifter, der kan henføres til aktiviteter, som er omfattet af gebyrer og afgifter, samt om omkostningsstrukturen og performance.

2.  
Hvis de samlede indtægter fra gebyrer og afgifter ved udgangen af et regnskabsår overstiger de samlede omkostninger ved de aktiviteter, der er omfattet af gebyrer og afgifter, holdes det overskydende beløb i en budgetreserve og anvendes det til udligning af overskud og underskud i overensstemmelse med agenturets finansforordning.
3.  
Det skal sikres, at indtægterne fra aktiviteter, der er omfattet af gebyrer og afgifter, er bæredygtige.

Artikel 10

Evaluering og revision

1.  
Gebyr- og afgiftsordningen underkastes en vurdering hvert regnskabsår. Vurderingen foretages på grundlag af agenturets tidligere regnskabsresultater og dets skøn over indtægter og udgifter. Gebyr- og afgiftsordningen vurderes også i forhold til agenturets fælles programmeringsdokument.

▼M1

1a.  

De beløb, der er anført i bilaget, indekseres af agenturet, første gang i 2023 og derefter én gang hvert regnskabsår med virkning fra den 1. januar, på grundlag af

a) 

den årlige ajourføring af vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med en beregningsmetode, som agenturets bestyrelse når til enighed om, og på grundlag af de relevante årlige økonomiske data, der anvendes i agenturets årlige enhedsprogrammeringsdokument og dets konsoliderede årlige aktivitetsrapporter, og/eller

b) 

inflationsraten i Unionen i overensstemmelse med den metode, der er angivet i punkt 4 i bilaget.

▼B

2.  
På grundlag af vurderingen af agenturets økonomiske resultater og prognoser reviderer Kommissionen om nødvendigt gebyrerne og afgifterne.

▼M1

3.  
I lyset af de oplysninger, som agenturet fremlægger i sine årsrapporter, tages denne forordning op til revision senest den 16. juni 2024 med henblik på en gradvis indførelse af faste gebyrer.

▼B

Artikel 11

Overgangsbestemmelser

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 55, stk. 4, i forordning (EU) 2018/545 og i artikel 15, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, er det arbejde, der er udført inden indgivelsen af en ansøgning til agenturet, ikke omfattet af gebyrer og afgifter i henhold til denne forordning, men er underlagt national lovgivning.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 16. februar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAG

1. 

Agenturet anvender en timesats på 239 EUR.

2. 

De faste gebyrer, der skal betales til agenturet for benyttelsen af one-stop-shoppen, er som følger:Tabel A

 

Gebyrgruppe for one-stop-shoppen

Beløb (EUR)

Indgivelse af en ansøgning til agenturet om:

1.

EU-sikkerhedscertifikat

400

2.

Godkendelse af køretøjstyper

400

3.

Andre køretøjsgodkendelser end tilladelse i overensstemmelse med en køretøjstype

400

4.

Godkendelse af fast ERTMS-udstyr

400

5.

Forhåndskoordinering

400

3. 

De faste gebyrer for indgivelse og behandling af ansøgninger vedrørende markedsføringen af et køretøj eller en serie af køretøjer, som stemmer overens med en godkendt køretøjstype, er som følger:Tabel B

 

Gebyrgruppe

Beløb (EUR)

Indgivelse af en ansøgning til agenturet og dettes behandling med henblik på en afgørelse om tilladelse i overensstemmelse med en køretøjstype:

1.

godsvogne og alle køretøjer i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013 (1)

775

2.

a)  brændstof- eller eldrevne trækkraftenheder

b)  personvogne

c)  mobilt udstyr til anlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur

970

3.

selvkørende brændstof- eller eldrevne tog

1 115

(1)   

Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013 af 13. marts 2013 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for godsvogne i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ophævelse af beslutning 2006/861/EF (EUT L 104 af 12.4.2013, s. 1).

4. 

Den årlige inflationsrate, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1a, fastlægges som følger:Årlig inflationsrate, der skal anvendes:

»EUROSTAT HICP (Alle emner) — Den Europæiske Union, alle lande« (2015 = 100) Procentvis ændring/12 måneders gennemsnit

Værdi af den rate, der skal tages højde for:

Værdi af raten 3 måneder forud for gennemførelsen af indeksreguleringen( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102).

( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (se side 49 i denne EUT).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).

( 4 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/545 af 4. april 2018 om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjstypegodkendelsesprocessen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 66).

( 5 ) Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Top