EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0274-20210629

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/274/2021-06-29

02018R0274 — DA — 29.06.2021 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/274

af 11. december 2017

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561

(EUT L 058 af 28.2.2018, s. 60)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1547 af 23. oktober 2020

  L 354

4

26.10.2020

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1007 af 18. juni 2021

  L 222

8

22.6.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/274

af 11. december 2017

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til henholdsvis forordning (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår:

a) 

tilladelsesordning for plantning af vinstokke

b) 

certificering

c) 

ind- og udgangsbøger

d) 

obligatoriske anmeldelser

e) 

kontroller og analysedatabanken for isotopdata

f) 

meddelelser.KAPITEL II

TILLADELSESORDNING FOR PLANTNING AF VINSTOKKE

Artikel 2

Tilladelser til plantning af vinstokke

1.  
Tilladelserne til plantning af vinstokke som omhandlet i del II, afsnit I, kapitel III i forordning (EU) nr. 1308/2013 tildeles i overensstemmelse med nærværende forordning.
2.  
De i stk. 1 nævnte tilladelser til plantning af vinstokke vedrører nyplantninger, genplantninger og plantningsrettigheder, der kan konverteres.
3.  
Tilladelserne til nyplantning som omhandlet i artikel 64 i forordning (EU) nr. 1308/2013 tildeles på årsbasis.

Artikel 3

Tidligere beslutninger om arealer, der skal stilles til rådighed for nyplantning

1.  
Såfremt medlemsstaterne beslutter at begrænse det samlede areal, der stilles til rådighed for nyplantning gennem tildeling af tilladelser i henhold til artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, offentliggør de sådanne beslutninger og de underliggende begrundelser senest den 1. marts det pågældende år.
2.  
Såfremt medlemsstaterne tager hensyn til henstillinger fra faglige organisationer eller interesserede producentorganisationer, jf. artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013, fremlægges disse henstillinger i god tid, så de kan vurderes, inden den i stk. 1 nævnte beslutning om at begrænse det areal, der er til rådighed for nye plantninger, træffes af den pågældende medlemsstat. Endvidere offentliggøres henstillingerne.

Artikel 4

Kriterier for tildeling af tilladelser til nyplantning

1.  
Såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende kriterierne for tildeling af tilladelser til nyplantning som omhandlet i artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, offentliggøres en sådan beslutning senest den 1. marts det pågældende år.
2.  

I de i stk. 1 omhandlede beslutninger fastsættes følgende:

a) 

anvendelsen af et eller flere kriterier i artikel 64, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder en behørig begrundelse, såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende artikel 64, stk. 1, litra d), i samme forordning, samt kriterierne i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273

b) 

antallet af hektar, der stilles til rådighed for tildeling af tilladelser på nationalt plan:

i) 

efter en forholdsmæssig fordeling

ii) 

i henhold til prioritetskriteriet i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/273.

3.  
Såfremt medlemsstaterne har til hensigt at anvende prioritetskriterierne i stk. 2, litra b), nr. ii), fastsætter de, hvilket af prioritetskriterierne der anvendes. Medlemsstaterne kan også vælge at tillægge hvert af de valgte kriterier forskellig vægt. Sådanne valg gør det muligt for medlemsstaterne at rangordne de enkelte ansøgninger på nationalt plan, for så vidt angår tildelingen af hektar omhandlet i stk. 2, litra b) nr. ii), på grundlag af ansøgningernes opfyldelse af de valgte prioritetskriterier.

Artikel 5

Standardregler for nyplantning

1.  

Såfremt medlemsstaterne ikke offentliggør de i artikel 3 og 4 omhandlede beslutninger inden den 1. marts det pågældende år, finder følgende regler for tildeling af tilladelser til nyplantning anvendelse for det givne år:

a) 

Der stilles tilladelser til rådighed til nyplantninger svarende til 1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium, således som det er angivet i artikel 63, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og uden andre begrænsninger.

b) 

Der anvendes en forholdsmæssig fordeling af hektar til alle støtteberettigede ansøgere på grundlag af det areal, de har søgt om tilladelse til, såfremt arealet, der ansøges om, ikke er større end det areal, der er stillet til rådighed.

2.  
Medlemsstaterne sikrer offentliggørelsen af oplysningerne om de gældende regler for tildeling af tilladelser i et givet år i henhold til stk. 1.

Artikel 6

Indgivelse af ansøgninger om nyplantning

1.  
Når beslutningerne omhandlet i artikel 3 og 4 eller oplysningerne om de gældende regler for tildeling af tilladelser i et givet år, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, er blevet offentliggjort og senest den 1. maj, åbner medlemsstaterne for indgivelse af de enkelte ansøgninger i mindst en måned.
2.  
Arealets præcise størrelse og beliggenhed på ansøgerens bedrift, hvortil tilladelsen søges, angives i ansøgningen.

Hvis der ikke er truffet beslutning om begrænsninger eller om de kriterier, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 3 og 4, kan medlemsstaterne fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af det areal på ansøgerens bedrift, hvortil tilladelsen søges. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

3.  

Såfremt medlemsstaterne vælger at anvende visse kriterier for tildelingen af tilladelser til nyplantning i overensstemmelse med artikel 4, finder følgende regler anvendelse:

a) 

For støtteberettigelseskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273 skal de(t) vinavlsprodukt(er), som ansøgeren påtænker at producere på de(t) nyplantede areal(er), anføres i ansøgningen med angivelse af, hvorvidt ansøgeren har til hensigt at producere et eller flere af følgende produkter:

i) 

vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

ii) 

vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

iii) 

vine uden geografisk betegnelse, herunder vin med angivelse af druesorten.

b) 

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger af økonomisk art til påvisning af det pågældende projekts økonomiske bæredygtighed på grundlag af en eller flere af de standardmetoder til finansiel analyse af landbrugsinvesteringsprojekter, der er omhandlet i del E i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

c) 

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger af økonomisk art til påvisning af potentialet for øget konkurrenceevne på grundlag af betragtningerne i del F i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

d) 

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger til påvisning af potentialet til forbedring af produkter med geografiske betegnelser på grundlag af en af betingelserne i del G i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

e) 

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at størrelsen på ansøgerens bedrift på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen overholder de tærskler, der fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af bestemmelserne i del H i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

f) 

Såfremt medlemsstaterne kræver, at ansøgerne indgår de forpligtelser, der er omhandlet i del A og B i bilag I og i del A, B, D, E, F og G og i del I, punkt II, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår de pågældende kriterier, skal ansøgningen desuden indeholde disse forpligtelser.

Såfremt nogle af elementerne i litra a)-f) i første afsnit kan indsamles direkte af medlemsstaterne, kan disse fritage ansøgerne for at inddrage sådanne elementer i ansøgningerne.

4.  
Når indgivelsesfristen i stk. 1 er udløbet, informerer medlemsstaterne de ikkestøtteberettigede ansøgere om, at deres ansøgning ikke er støtteberettiget i henhold til den beslutning om kriterier for støtteberettigelse, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med artikel 4. Disse ansøgninger udelukkes fra de efterfølgende trin i proceduren.

Artikel 7

Tildeling af tilladelser til nyplantning

1.  
Såfremt det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger vedrører, ikke er større end det areal, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, tildeler medlemsstaterne tilladelser for hele det areal, som producenterne har ansøgt om.
2.  
Såfremt det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger vedrører, er større end det areal, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, finder udvælgelsesproceduren i bilag I anvendelse.

Medlemsstaterne tildeler senest den 1. august tilladelserne til de udvalgte ansøgere i overensstemmelse med resultatet af den udvælgelsesprocedure, der er omhandlet i første afsnit. Såfremt de støtteberettigede ansøgninger ikke er blevet fuldt ud efterkommet, informeres ansøgeren om årsagen til en sådan beslutning.

3.  
Såfremt den tildelte tilladelse svarer til mindre end 50 % af det areal, der blev ansøgt om i den pågældende ansøgning, kan ansøgeren afvise en sådan tilladelse inden for en måned fra den dato, hvor tilladelsen blev tildelt.

I det i første afsnit omhandlede tilfælde pålægges ansøgeren ikke de administrative sanktioner, der er omhandlet i artikel 62, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Medlemsstaterne kan beslutte, at det tilsvarende antal hektar stilles til rådighed i samme år senest den 1. oktober for tilladelser til de ansøgere, der kun fik tildelt en del af det areal, de ansøgte om, i overensstemmelse med resultatet af udvælgelsesproceduren omhandlet i stk. 2, og som ikke afviste de pågældende tilladelser. Medlemsstaterne kan desuden vælge at stille disse hektar til rådighed i det efterfølgende år i tillæg til andelen på 1 % af det samlede vindyrkningsareal, der er omhandlet i artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 8

Begrænsninger for tildeling af tilladelser til genplantning

1.  
Såfremt medlemsstaterne beslutter at begrænse tildelingen af tilladelser til genplanting på arealer, der er berettiget til støtte til produktion af vine med BOB eller BGB i overensstemmelse med artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2018/273, offentliggør de en sådan beslutning senest den 1. marts.

Faglige organisationer og interesserede producentorganisationer som omhandlet i artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fremsætter de henstillinger, som medlemsstaterne i henhold til artikel 66, stk. 3, kan tage hensyn til, i god tid, så de kan vurderes, inden den i første afsnit omhandlede beslutning træffes. De pågældende medlemsstater offentliggør disse henstillinger.

2.  
De i stk. 1 nævnte henstillinger er gyldige i et år fra datoen for deres offentliggørelse.

Såfremt en henstilling fra en faglig organisation eller en interesseret producentorganisation fremsættes for en periode på mere end et år, men ikke mere end tre år, jf. stk. 2 i artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan sådanne beslutninger også finde anvendelse for en periode på op til tre år.

Såfremt sådanne faglige organisationer eller interesserede producentorganisationer ikke fremsender de pågældende henstillinger tids nok til, at de kan vurderes, jf. stk. 1, eller såfremt medlemsstaterne ikke offentliggør den pågældende beslutning senest den 1. marts, skal medlemsstaterne give automatisk tilladelse til genplantning, jf. artikel 9.

Artikel 9

Procedure for tildeling af tilladelser til genplantning

1.  
Ansøgninger om tilladelse til genplantning, jf. artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan indgives når som helst i løbet af det produktionsår, hvor rydningen finder sted. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at ansøgninger om tilladelse til genplantning kan indgives indtil udgangen af det andet produktionsår efter året, hvor rydningen fandt sted. Hvis disse frister ikke overholdes, tildeler medlemsstaterne ikke tilladelse til genplantning.

Den præcise størrelse og beliggenhed af arealer, der skal ryddes, og arealer, der skal genplantes, på den bedrift, som tilladelsen gælder for, angives i ansøgningen. Hvis der ikke er truffet beslutning om at indføre begrænsninger i overensstemmelse med artikel 8, og såfremt ansøgeren ikke har indgået de forpligtelser, der er omhandlet i del A, punkt 2, litra b), og del B, punkt 2, litra b), i bilag I til delegeret forordning (EU) 2018/273 og i del B og D, punkt 4, i bilag II til samme delegerede forordning, kan medlemsstaterne fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af arealer, der skal genplantes, og hvortil tilladelsen søges. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

Medlemsstaterne giver automatisk tilladelse inden for tre måneder fra indgivelse af ansøgningen. Medlemsstaterne kan dog beslutte at anvende de perioder, der er omhandlet i artikel 6 og 7, for henholdsvis indgivelse af ansøgninger og tildeling af tilladelser til genplantning.

2.  
Hvis det areal, der skal genplantes, svarer til det areal, der er blevet ryddet, eller hvis der ikke er vedtaget nogen begrænsninger, jf. artikel 8, stk. 1, kan der på nationalt plan eller for visse områder inden for medlemsstatens territorium anvendes en forenklet procedure. I så tilfælde kan tilladelsen til genplantning betragtes som tildelt den dato, hvor arealet blev ryddet. Med henblik herpå skal den pågældende producent senest ved udgangen af det produktionsår, hvor rydningen fandt sted, indsende en efterfølgende meddelelse, som således udgør en ansøgning om tilladelse.
3.  
Ansøgninger om tilladelse til genplantning, jf. artikel 66, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan indsendes når som helst i løbet af kalenderåret.

Den præcise størrelse og beliggenhed af arealer, der skal ryddes, og arealer, der skal genplantes, på den bedrift, som tilladelsen gælder for, angives i ansøgningen. Den skal desuden omfatte en forpligtelse til at rydde det areal, der er beplantet med vinstokke, senest ved udgangen af det fjerde år fra datoen for plantningen af nye vinstokke. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

Medlemsstaterne giver automatisk tilladelse inden for tre måneder fra indgivelse af ansøgningen. Medlemsstaterne kan dog beslutte at anvende de perioder, der er omhandlet i artikel 6 og 7, for henholdsvis indgivelse af ansøgninger og tildeling af tilladelser til genplantning.

Artikel 10

Procedure for tildeling af tilladelser i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne

1.  
Hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 har besluttet at forlænge perioden for indgivelse af anmodninger om at konvertere plantningsrettigheder til tilladelser til efter den 31. december 2015 og offentliggjort denne beslutning inden den 14. september 2015, kan anmodningerne om konvertering indgives af producenten på ethvert tidspunkt frem til udgangen af den periode, som medlemsstaten har fastsat i den pågældende beslutning.

Arealets præcise størrelse og beliggenhed på den bedrift, som tilladelsen skal tildeles, angives i ansøgningen. Medlemsstaterne kan fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af det areal på ansøgerens bedrift, som tilladelsen gælder for. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

2.  
Medlemsstaterne tildeler automatisk tilladelserne, når de har kontrolleret, at de plantningsrettigheder, som der er anmodet om konvertering af i overensstemmelse med stk. 1, fortsat er gyldige. Perioden fra konverteringsanmodningen indgives, til tilladelserne tildeles, må ikke overstige tre måneder.

Artikel 11

Ændring af det specifikke areal, for hvilket tilladelsen er tildelt

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaten efter anmodning fra ansøgeren beslutte, at vinstokke kan plantes på et areal på bedriften, der ikke er det samme som det specifikke areal, som tilladelsen er givet for, under forudsætning af at det nye areal er af samme størrelse i hektar, og at tilladelsen fortsat er gyldig i henhold til artikel 62, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tilladelsen er tildelt på grundlag af opfyldelse af specifikke støtteberettigelses- eller prioritetskriterier med forbindelse til den i ansøgningen angivne beliggenhed, og der i anmodningen om ændring anføres et nyt specifikt areal uden for denne beliggenhed.KAPITEL III

CERTIFICERING AF VINPRODUKTER

Artikel 12

Procedure og tekniske kriterier for certificering

1.  
Proceduren for certificering, godkendelse og kontrol af vine uden en BOB eller BGB i henhold til artikel 120, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kræver administrativ dokumentation for rigtigheden af de oplysninger om druesorter og årgang, der anføres på etiketten og ved præsentationen af de pågældende vine.

Medlemsstaterne kan derudover kræve:

a) 

en organoleptisk undersøgelse af vinens lugt og smag for at kontrollere, at vinens væsentlige egenskaber kan henføres til den eller de druesorter, der er anvendt på anonyme prøver

b) 

en analytisk undersøgelse af en vin, som kun er fremstillet af én druesort.

Proceduren gennemføres i den medlemsstat, hvori vinen er fremstillet. I tilfælde af blandinger af vin til vinfremstilling fra forskellige medlemsstater jf. artikel 120, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan certificeringen foretages af enhver af de berørte medlemsstater.

2.  
Certificeringen foregår ved hjælp af stikprøver og risikobaserede kontroller i overensstemmelse med artikel 36 og 37 i delegeret forordning (EU) 2018/273 og kapitel VI i denne forordning.

Certificeringsudgifterne afholdes af de berørte erhvervsdrivende, medmindre medlemsstaterne beslutter andet.

3.  
De erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med markedsføring af vinprodukter, som de har fremstillet, forarbejdet eller aftappet, anerkendes og modtager en tilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at certificere oprindelse, egenskaber, årgang eller druesorter i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i delegeret forordning (EU) 2018/273 under tilsyn af de kompetente myndigheder, som er udpeget i henhold til artikel 146 i forordning (EU) nr. 1308/2013.KAPITEL IV

IND- OG UDGANGSBØGER

Artikel 13

Ind- og udgangsbøgernes omfang og form

1.  

De erhvervsdrivende, der har pligt til at føre ind- og udgangsbøger (benævnes i dette kapitel »registret«), skal anføre følgende oplysninger:

a) 

ind- og udgående leverancer af hvert parti vinprodukter, jf. artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, til eller fra deres lokaler

b) 

produktkategori jf. artikel 14

c) 

behandlinger, jf. artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, når disse udføres i deres lokaler.

For hver notering i registret skal de erhvervsdrivende, der er henvist til i første afsnit, kunne fremlægge et af de ledsagedokumenter, der er omhandlet i artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2018/273, eller andre handelsdokumenter, der har ledsaget den pågældende sending.

2.  

Registret føres i en af følgende former:

a) 

fortløbende nummererede blade i bogform

b) 

en elektronisk journal udformet efter nærmere regler, der fastsættes af de kompetente myndigheder

c) 

et egnet moderne regnskabssystem, som er godkendt af de kompetente myndigheder

d) 

en samling af ledsagedokumenter, hvorpå er angivet datoen for deres udfærdigelse eller overdragelse til forhandlere.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at det register, som producenterne fører, kan føres i form af noter på bagsiden af de produktions-, lager- eller høstanmeldelser, der er omhandlet i kapitel VI i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 14

Produkter, der skal indføres i registret

1.  

For de produkter, der skal indføres i registret, føres særskilt regnskab:

a) 

over de kategorier, der er opført i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, idet der skelnes mellem:

i) 

vine med BOB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

ii) 

vine med BGB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

iii) 

vine uden en BOB eller BGB, som er fremstillet af en enkelt druesort, og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin, under henvisning til den klassificering af druesorten, som medlemsstaten har vedtaget i henhold til artikel 81 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og med angivelse af årgangen

iv) 

vine uden en BOB eller BGB, som er fremstillet af to eller flere druesorter, og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin, med angivelse af årgangen

v) 

produkter, der ikke overholder de ønologiske fremgangsmåder og begrænsninger fastsat i artikel 80 i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller forordning (EF) nr. 606/2009, og som skal destrueres i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 606/2009

b) 

over hvert af følgende produkter, som opbevares uanset formål:

i) 

saccharose

ii) 

koncentreret druemost

iii) 

rektificeret koncentreret druemost

iv) 

produkter, der anvendes til syring

v) 

produkter, der anvendes til afsyring

vi) 

alkohol og vinbrændevin

vii) 

biprodukter af vinprodukter, som skal bortskaffes i overensstemmelse med del II, afdeling D, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 14a og 14b i forordning (EF) nr. 606/2009, med angivelse af, hvorvidt det drejer sig om levering til destillation, eddikeproduktion eller specifik anvendelse, der ikke har med vinfremstilling at gøre.

2.  
Uanset stk. 1, litra a), kan forskellige vine med BOB eller BGB, der er aftappet i beholdere, som rummer højst 60 liter og er forsynet med etiket efter EU-reglerne, og som købes hos en tredjepart og opbevares med henblik på salg, registreres i samme regnskab, forudsat at ind- og udgående leverancer for hver vin med en BOB eller BGB fremgår separat.
3.  
Hvis den pågældende BOB eller BGB ikke længere må anvendes, skal det indføres i registret. De berørte produkter flyttes til et af registrets regnskaber over vin uden BOB eller BGB.

Artikel 15

Oplysninger om de vinprodukter, der skal indføres i registret

1.  

For hver ind- og udgående leverance af produkter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), skal følgende angives i registret:

a) 

varepartiets nummer (når et sådant nummer findes), som er påkrævet i medfør af Unionens eller nationale bestemmelser

b) 

datoen for den pågældende til- eller afgang

c) 

den ind- eller udgående mængde

d) 

det pågældende produkt beskrevet efter gældende EU-bestemmelser og nationale bestemmelser

e) 

en henvisning til ledsagedokumentet eller certifikatet, som ledsager eller ledsagede den pågældende forsendelse i overensstemmelse med artikel 10, 11 og 20 i delegeret forordning (EU) 2018/273 undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9 i samme forordning.

2.  
For de vine, der er nævnt i punkt 1-9 og punkt 15 og 16 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, skal betegnelsen i registret, som de erhvervsdrivende fører, omfatte de fakultative angivelser, som er nævnt i artikel 120 i samme forordning, såfremt de er anført eller planlægges anført på etiketten.
3.  
Beholderne til opbevaring af de vine, der er nævnt i stk. 2, identificeres i registret, og beholdernes nominelle volumen angives. Beholderne forsynes endvidere med de relevante oplysninger, som medlemsstaterne kræver, for at de kompetente myndigheder kan identificere deres indhold ved hjælp af registret.

For beholdere med et volumen på højst 600 liter, som er påfyldt samme produkt, og som opbevares sammen i et og samme parti, kan mærkningen af beholderne i registret dog erstattes af en mærkning af det samlede parti, hvis partiet holdes klart adskilt fra andre partier.

4.  
Hvis der tidligere er sket forsendelser af et givet produkt, indføres i registret en henvisning til det dokument, på grundlag af hvilket produktet tidligere blevet transporteret.

Artikel 16

Oplysninger om de behandlinger, der skal indføres i registret

1.  

For hver af de behandlinger, der er nævnt i artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, indføres følgende i registret:

a) 

de behandlinger, der er gennemført

b) 

for de behandlinger, der er nævnt i artikel 29, stk. 2, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2018/273, anføres følgende:

i) 

datoen for den pågældende behandling

ii) 

arten og mængden af de anvendte produkter

iii) 

den produktmængde, der er opnået ved behandlingen, herunder den mængde alkohol, der er resultatet af korrektionen af alkoholindholdet i vin, og den mængde sukker, der er indeholdt i den sukkeropløsning, der trækkes ud af den oprindelige mostsukkeropløsning

iv) 

mængden af det produkt, der er anvendt til forhøjelse af alkoholindholdet, syring og afsyring og sødning

v) 

produkternes betegnelse før og efter behandlingen i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter eller nationale bestemmelser

c) 

mærkningen af de beholdere, som de registrerede produkter opbevares i inden behandlingen og opbevares i efter behandlingen

d) 

ved aftapning, antallet af beholdere og deres indhold

e) 

ved aftapning i lønarbejde, navn og adresse på aftapningsvirksomheden.

2.  
Hvis et produkt skifter kategori efter en forarbejdning, der ikke er en følge af en af de behandlinger, som er nævnt i artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, f.eks. ved gæring af druemost, anføres mængden og arten af det produkt, der er fremstillet ved forarbejdningen, i registret.

Artikel 17

Oplysninger om mousserende vin og hedvin, der skal indføres i registret

1.  

Ved fremstilling af mousserende vin skal der i registret over cuvé'er for hver tilberedt cuvé anføres følgende:

a) 

tilberedningsdato

b) 

aftapningsdato for alle kategorier af mousserende kvalitetsvin

c) 

cuvé-mængde samt angivelse af dens enkelte bestanddele, mængden af dem og deres virkelige og potentielle alkoholindhold

d) 

den anvendte mængde tiragelikør

e) 

den anvendte mængde ekspeditionslikør

f) 

antal fyldte beholdere, eventuelt med angivelse af den mousserende vins type, udtrykt ved dens restsukkerindhold, for så vidt dette er anført på etiketten.

2.  

Ved fremstilling af hedvin skal der i registret for hvert parti hedvin under fremstilling anføres:

a) 

dato for tilsætning af et af de produkter, der er nævnt i del II, punkt 3, litra e) og f), i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013

b) 

det tilsatte produkts art og mængde.

Artikel 18

Oplysninger om specifikke produkter, der skal indføres i registret

1.  

De separate regnskaber over de i artikel 14, stk. 1, litra b), nævnte produkter viser følgende for hvert produkt:

a) 

for så vidt angår indgående leverancer:

i) 

leverandørens navn og adresse, eventuelt med henvisning til det dokument, der ledsager produktet under transport

ii) 

produktmængde

iii) 

modtagelsesdato

b) 

for så vidt angår udgående leverancer:

i) 

produktmængde

ii) 

anvendelses- eller afsendelsesdato

iii) 

hvor det er aktuelt, navn og adresse på modtageren.

2.  
For så vidt angår udgående biprodukter eller vinprodukter i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, og artikel 14b i forordning (EF) nr. 606/2009 er det de mængder, som de berørte erhvervsdrivende har anslået i overensstemmelse med artikel 14a i samme forordning, der skal indføres i registret.

Artikel 19

Svind og eget forbrug

1.  
Medlemsstaterne fastsætter maksimale procentsatser for tilladt svind, der skyldes fordampning under oplagringen og forskellige behandlinger af produktet, eller at produktet skifter kategori.
2.  

Den bogføringspligtige giver den områdemæssigt kompetente myndighed skriftlig meddelelse herom inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, hvis det faktiske svind:

a) 

under transport overstiger de tolerancer, der er omhandlet i del B, punkt 2.1, litra d), i bilag V til delegeret forordning (EU) 2018/273, og

b) 

i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, overstiger de maksimumsprocentsatser, som medlemsstaterne har fastsat.

Den kompetente myndighed, der er nævnt i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger.

3.  

Medlemsstaterne angiver nærmere regler for, hvordan oplysninger indføres i registret vedrørende:

a) 

producentens private forbrug

b) 

eventuelle ændringer i produktmængderne som følge af uheld.

Artikel 20

Frister for indførsel af oplysninger i registret

1.  

De i artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 og 19 omhandlede oplysninger indføres i registret:

a) 

for indgående leverancers vedkommende senest den første arbejdsdag efter modtagelsen og

b) 

i tilfælde af svind, eget forbrug og udgående leverancer senest den tredje arbejdsdag efter henholdsvis konstateringen, forbruget og afsendelsen.

2.  

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2018/273 og artikel 16 og 17 i denne forordning, indføres i registret:

a) 

senest den første arbejdsdag efter modtagelsen efter behandlingen og

b) 

i tilfælde af tilsætning samme dag.

3.  

De i artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 18 i denne forordning omhandlede oplysninger indføres i registret:

a) 

for ind- og udgående leverancers vedkommende senest den første arbejdsdag efter modtagelsen eller afsendelsen og

b) 

i tilfælde af anvendelse samme dag.

4.  
Medlemsstaterne kan dog tillade længere frister, dog højst 30 dage, især hvis der anvendes elektroniske registre, såfremt det på ethvert tidspunkt er muligt at føre kontrol med indgående og udgående leverancer og de behandlinger, som er nævnt i artikel 29, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2018/273, på grundlag af anden dokumentation, og denne anden dokumentation anses for pålidelig af de kompetente myndigheder

For så vidt angår tilsætning, jf. artikel 29, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2018/273, kan medlemsstaterne kræve, at dette indføres i registret, før tilsætningen udføres.

5.  
Uanset stk. 1, 2 og 3 kan udgående leverancer af samme produkt indføres i registret i form af en månedlig sum, hvis produktet alene aftappes i beholdere med et nominelt volumen højst på 10 liter og med engangslukkeanordning, jf. artikel 9, stk. 1, litra e), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 21

Årsafslutning af registret

Registret afsluttes ved at lave en årsopgørelse på en dato, som medlemsstaterne fastsætter. I forbindelse med årsopgørelsen foretages der en optælling af lagrene. Eksisterende lagre overføres til det følgende år. De indføres i registret som en indgående leverance på en dato efter årsopgørelsen. Hvis der ved årsopgørelsen konstateres forskelle mellem de lagre, der fremgår af balancen, og de eksisterende lagre, anføres dette i de afsluttede bøger.KAPITEL V

ANMELDELSER

Artikel 22

Produktionsanmeldelser

1.  
Producenterne indsender den produktionsanmeldelse, der er omhandlet i artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2018/273, for så vidt angår produktionen i det indeværende produktionsår, senest den 15. januar hvert år. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato eller, for sen høst og særlige vinproduktioner, en senere dato, dog senest den 1. marts.
2.  

Den i stk. 1 omhandlede produktionsanmeldelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a) 

producentens identitet

b) 

stedet, hvor produkterne opbevares

c) 

kategori for de produkter, der bruges til vinfremstilling: druer, druemost (koncentreret most, rektificeret koncentreret most eller most i gæring) eller ung ikke færdiggæret vin

d) 

navn og adresse på leverandører

e) 

de arealer beplantet med vinstokke under produktion, herunder i forsøgsøjemed, hvorfra druerne stammer, angivet i hektar og med henvisning til vindyrkningsparcellens beliggenhed

f) 

den mængde vinprodukter, angivet i hektoliter eller 100 kg, der er fremstillet siden begyndelsen af produktionsåret, og som er på lager på datoen for anmeldelsen, opdelt i farve (rød/rosé eller hvid), kategori af anvendte produkter (druer, ung ikke færdiggæret vin, most, herunder most i gæring, men ikke koncentreret og rektificeret koncentreret) og en af følgende typer:

i) 

vin med en BOB

ii) 

vin med en BGB

iii) 

sortsvin uden BOB/BGB

iv) 

vin uden BOB/BGB

v) 

alle andre produkter fra produktionsåret, herunder koncentreret most og rektificeret koncentreret most.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal indgives en anmeldelse pr. vinfremstillingsanlæg.

3.  
Den mængde vin, der skal angives i produktionsanmeldelsen, er den samlede mængde, som er fremstillet efter hovedgæringen, herunder vinbærme.

For at konvertere andre produktmængder end vin til hektoliter vin kan medlemsstaterne fastsætte koefficienter efter objektive kriterier, der er relevante for konverteringen. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen koefficienterne sammen med de meddelelser, der er omhandlet i punkt 8 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

4.  
Medlemsstaterne kræver, at druehøstere og forhandlere, som markedsfører produkter bestemt til fremstilling af vin, sender producenterne de oplysninger, disse har pligt til at anføre i produktionsanmeldelserne.

Artikel 23

Lageranmeldelser

1.  
Producenter, forarbejdningsvirksomheder, aftapningsvirksomheder og forhandlere indsender den lageranmeldelse, der er omhandlet i artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2018/273, inden den 10. september. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato.
2.  

Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a) 

identitet på producenten, forarbejdningsvirksomheden, aftapningsvirksomheden eller forhandleren

b) 

stedet, hvor produkterne opbevares

c) 

med hensyn til vin det samlede lager opdelt efter farve (rød/rosé eller hvid), type af vin (med BOB, med BGB, sortsvin uden BOB/BGB eller vin uden BOB/BGB), oprindelse (EU eller tredjeland) og lagerets ejertype (producent eller forhandler)

d) 

med hensyn til most det samlede lager opdelt efter farve (rød/rosé eller hvid), type af druemost (koncentreret, rektificeret koncentreret eller anden type) og lagerets ejertype (producent eller forhandler).

Vinprodukter fra EU fremstillet af druer høstet i samme kalenderår medtages ikke i denne anmeldelse.

Artikel 24

Høstanmeldelser

1.  
Hvis medlemsstaterne kræver de i artikel 33, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273 omhandlede høstanmeldelser, indsender druehøsterne en sådan anmeldelse inden den 15. januar. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato eller, for sent høstede druer, en senere dato, dog senest den 1. marts.
2.  

Denne anmeldelse skal mindst indeholde følgende oplysninger, opdelt efter de kategorier, der er fastlagt i punkt 1.2, nr. 3, i bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/273:

a) 

identiteten på druehøsteren (i overensstemmelse med punkt 1.1, nr. 1, i bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/273)

b) 

det areal, der er beplantet med vinstokke under produktion (i hektar og med henvisning til vindyrkningsparcellens beliggenhed)

c) 

mængden af høstede druer (i 100 kg)

d) 

druernes bestemmelse (i hektoliter eller 100 kg):

i) 

til fremstilling af vin hos den, der indsender anmeldelsen, som producent

ii) 

til levering til et kooperativ (som druer eller most)

iii) 

til videresalg til en vinproducent (som druer eller most)

iv) 

til andre formål (som druer eller most).

Artikel 25

Meddelelser og centralisering af oplysninger

Oplysningerne i produktions- og lageranmeldelserne i overensstemmelse med artikel 22 og 23 og høstanmeldelserne i overensstemmelse med artikel 24 i denne forordning og behandlings- og markedsanmeldelser i overensstemmelse med artikel 34 i delegeret forordning (EU) 2018/273 samles i relevant omfang centralt på nationalt plan.

Medlemsstaterne fastlægger form og fremgangsmåde for, hvordan disse oplysninger meddeles dem.KAPITEL VI

BESTEMMELSER OM KONTROLLERAFDELING I

GENERELLE REGLER

Artikel 26

Udtagning af stikprøver til kontrol

1.  
Med henblik på kapitel VII i delegeret forordning (EU) 2018/273 kan kontaktinstansen i en medlemsstat anmode kontaktinstansen i en anden medlemsstat om at udtage stikprøver i henhold til instrukserne herom i bilag II i denne forordning.
2.  
Det bistandssøgende organ opbevarer de udtagne prøver og bestemmer bl.a., på hvilket laboratorium de skal analyseres.AFDELING II

ANALYSEDATABANK FOR ISOTOPDATA

Artikel 27

Prøver til analysedatabanken

▼M2

1.  
Med henblik på etablering af analysedatabanken for isotopdata, jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2018/273, sikrer medlemsstaterne, at de prøver af friske druer, som skal analyseres af medlemsstaternes udpegede laboratorier, udtages, behandles og forarbejdes til vin i henhold til instrukserne i del I i bilag III til nærværende forordning.

▼B

2.  
Prøverne af friske druer udtages på vinmarker i et vindyrkningsområde, der er veldefineret med hensyn til jordbund, beliggenhed, vækstform, sort, alder og dyrkningsmetoder.

▼M2

3.  
Antallet af prøver, der skal udtages hvert år til databanken, er fastsat i bilag III, del II. Ved udtagningen af prøver tages der hensyn til vinmarkernes geografiske beliggenhed i de medlemsstater, der er opført på listen i bilag III, del II, og andelen af vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse pr. medlemsstat eller region. Hvert år udtages mindst 25 % af prøverne fra de samme parceller som det foregående år.

▼M2

3a.  
Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant, beslutte, at prøverne af de druer, der dyrkes med henblik på produktion af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, kan udtages af den enhed, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse. I så tilfælde skal udtagningen af prøver koordineres med de udpegede laboratorier i medlemsstaterne i henhold til de instrukser, der er fastsat i bilag III, del I, afsnit A.

▼B

4.  
Prøverne analyseres ved hjælp af de metoder, der er fastlagt af Kommissionen ifølge artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 15 i forordning (EF) nr. 606/2009, af de laboratorier, som medlemsstaterne udpeger. De udpegede laboratorier skal opfylde de generelle kriterier for prøvningslaboratorier som fastsat i standarden ISO/IEC 17025:2005 og bl.a. deltage i et præstationsprøvningssystem, der omfatter isotopanalysemetoder. Laboratorierne leverer skriftlig dokumentation for overholdelsen af disse kriterier til det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren (»ERC-CWS«) med henblik på kvalitetskontrol og validering er de indsendte data.
5.  
Laboratorierne udarbejder en analyseerklæring i henhold til del IV i bilag III og et oplysningsskema for hver prøve i overensstemmelse med spørgeskemaet i del III i bilag III.

▼M2

6.  
Laboratorierne sender de indsamlede data sammen med en kopi af analyserapporten med resultaterne og fortolkningen af analyserne samt en elektronisk kopi af oplysningsskemaet til ERC-CWS senest den [31. oktober] i det år, der følger efter høsten.

▼B

7.  

Medlemsstaterne og ERC-CWS:

a) 

lagrer dataene i analysedatabanken

b) 

opbevarer hver prøve i mindst tre år efter tidspunktet for prøveudtagningen

c) 

benytter kun databanken til at overvåge anvendelsen af Unionens og medlemsstaternes regler for vin eller til statistiske eller videnskabelige formål

d) 

træffer foranstaltninger til at beskytte dataene, især mod tyveri og manipulation

e) 

►M2  stiller dossiererne til rådighed for dem, der har genereret oplysningerne i dossiererne, uden unødigt ophold eller urimeligt store omkostninger, således at eventuelle ukorrekte data kan blive rettet. ◄

8.  
ERC-CWS udarbejder og ajourfører hvert år listen over de laboratorier, medlemsstaterne har udpeget til at forberede prøver og målinger til indlæsning i analysedatabanken.

Artikel 28

▼M2

Meddelelse af de i analysedatabanken indeholdte oplysninger i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse af EU-reglerne for vinsektoren

▼B

1.  
Oplysningerne i analysedatabanken isotopdata stilles efter anmodning til rådighed for de af medlemsstaterne udpegede laboratorier.

▼M2

2.  
Når det i behørigt begrundede tilfælde er nødvendigt til videnskabelige, statistiske, kontrolmæssige eller retslige formål, kan de i stk. 1 nævnte oplysninger, såfremt de er repræsentative, efter anmodning gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til sikring af overholdelsen af EU-reglerne for vinsektoren, og for nationale domstole. Disse oplysninger må kun anvendes til de formål, der angives i anmodningen herom, og skal behandles fortroligt.

▼M2

2a.  

Ved en kontrol i en medlemsstat, hvor der er behov for referencedata fra analysedatabanken for isotopdata vedrørende vin, der er fremstillet i en anden medlemsstat, anmoder medlemsstatens kompetente myndighed ERC-CWS om at tage kontakt til det udpegede laboratorium i den medlemsstat, hvori den undersøgte vin fremstilles, for på baggrund af alle relevante tilgængelige data at afgøre, hvorvidt mistanken er begrundet. Det udpegede laboratorium kontrollerer senest en måned efter modtagelsen af anmodningen, hvorvidt den pågældende vin er i overensstemmelse med EU-reglerne for vinsektoren. Hvis denne frist ikke kan overholdes af behørigt begrundede årsager, underretter det udpegede laboratorium ERC-CWS herom, og ERC-CWS skal i så fald:

i) 

udtrække de pågældende isotopreferencemålingsdata for den pågældende vin fra analysedatabanken om isotopdata og meddele dem til det organ, der har anmodet herom, eller

ii) 

hvis de pågældende isotopreferencemålingsdata ikke kan udtrækkes fra analysedatabanken for isotopdata, men de nødvendige prøver efter anmodning stilles til rådighed for ERC-CWS, yde det organ, der har indgivet anmodningen, bistand ved analysen, herunder ved at fremsende resultaterne af de relevante isotopmålingsdata vedrørende den pågældende vin,

senest en måned efter det tidspunkt, hvor det bliver klart, at den oprindelige frist ikke kan overholdes. I begge tilfælde skal de pågældende isotopreferencemålingsdata fortolkes og meddeles senest to måneder efter datoen for modtagelsen af anmodningen fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den vin, der er genstand for mistanke, blev produceret.

▼B

3.  
Der gøres kun oplysninger tilgængelige, som er relevante for fortolkningen af en analyse af en prøve med lignende kendetegn og oprindelse. Enhver meddelelse af oplysninger, der er gjort tilgængelige, ledsages af en påmindelse om betingelserne for brugen af databanken, jf. artikel 27, stk. 7, litra c).

▼M2

4.  
ERC-CWS offentliggør i anonymiseret form en årlig rapport om de vigtigste resultater af de anmodninger, der er modtaget i henhold til stk. 1 og 2, og om de vigtigste resultater af den kontrol, som medlemsstaterne har gennemført på deres område ved anvendelse af analysedatabanken for isotopdata. ERC-CWS sikrer, at denne rapport ikke indeholder forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Disse resultater meddeles til ERC-CWS inden udgangen af marts i det år, der følger efter indberetningsperioden, og ERC-CWS offentliggør rapporten inden for to måneder.

▼B

Artikel 29

Nationale analysedatabanker for isotopdata

Resultaterne af isotopiske analyser i databankerne i medlemsstaterne tilvejebringes ved analyse af de udtagne stikprøver og behandlingen i henhold til artikel 27.AFDELING III

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KONTROLLER

Artikel 30

Kontroller vedrørende tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

For at kontrollere overholdelsen af de regler, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel III, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kapitel II i delegeret forordning (EU) 2018/273 og kapitel II i denne forordning anvender medlemsstaterne den fortegnelse over vindyrkningsarealer, der er omhandlet i artikel 145 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 31

Kontrol af oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer

1.  
Medlemsstaterne gør oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer tilgængelige med henblik på overvågning og kontrol af foranstaltninger, der er finansieret i henhold til det nationale støtteprogram, der er omhandlet i del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, som de vedrører.
2.  

For så vidt angår arealer beplantet med vinstokke foretages som minimum følgende kontroller med henblik på at vedligeholde en ajourført fortegnelse over vindyrkningsarealer:

a) 

administrative kontroller af alle vinproducenter, der er opført i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, som:

i) 

har aktiveret en tilladelse til plantning eller genplantning eller foretaget en registrering eller en ændring af oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer efter indsendelse af en ansøgning eller en meddelelse i forbindelse med tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

ii) 

indsender en ansøgning om foranstaltningerne »omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer« eller »grøn høst« i henhold til et nationalt støtteprogram, jf. artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013

iii) 

indsender en af de anmeldelser, der er nævnt i artikel 31, 32 og 33 i delegeret forordning (EU) 2018/273

b) 

årlige kontroller på stedet af mindst 5 % af alle vinproducenter, der er opført i fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

Hvis de vinproducenter, der er udvalgt til stikprøven, i samme år er omfattet af kontroller på stedet i forbindelse med de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a), nr. i) og ii), tæller sådanne kontroller på stedet med i de 5 %, der er den årlige nedre grænse, uden at kontrollen skal gentages

c) 

systematiske kontroller på stedet af arealer beplantet med vinstokke, der ikke er medtaget i det producentdossier, der er indeholdt i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 32

Kontroller vedrørende anmeldelserne

For så vidt angår de anmeldelser, der er omhandlet i artikel 31-34 i delegeret forordning (EU) 2018/273, foretager medlemsstaterne de kontroller og træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre nøjagtigheden af disse anmeldelser.

▼M2

Artikel 32a

Kontrol af uaftappede vinprodukter

Ved indførsel af uaftappede vinprodukter, der ikke er omfattet af et IT-system eller informationssystem som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273, kan den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udlosningsstedet er beliggende, for at muliggøre kontrollen anmode modtageren af sendingerne af uaftappede vinprodukter om at opbevare disse sendinger på udlosningsstedet i en periode på højst ti arbejdsdage. Modtageren må ikke afsende, overføre eller håndtere en forsendelse, som den kompetente myndighed har udtaget prøver af i nævnte periode, før modtageren er blevet informeret om resultatet af kontrollen.

Efter anmodning fra modtageren giver den kompetente myndighed i tilfælde, hvor den beslutter ikke at foretage kontrol af den pågældende forsendelse, tilladelse til, at sendingen afsendes inden udløbet af den periode, der er nævnt i første afsnit.

▼BKAPITEL VII

MEDDELELSER

Artikel 33

Meddelelser vedrørende tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

1.  

Medlemsstaterne sender hvert år senest den 1. marts Kommissionen følgende meddelelser:

a) 

meddelelse om vindyrkningsområder, jf. artikel 145, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår situationen den 31. juli det foregående produktionsår. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del I i bilag IV til nærværende forordning

b) 

de meddelelser, der er omhandlet i artikel 63, stk. 4, og artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Disse meddelelser gives ved brug af blanketten i del II i bilag IV til nærværende forordning

c) 

en meddelelse om de begrænsninger, som medlemsstaterne har vedtaget i henseende til genplantning på den samme bedrift, jf. nærværende forordnings artikel 8. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i tabel A i del V i bilag IV til nærværende forordning

d) 

en ajourført national liste over fagorganisationer eller interesserede producentorganisationer, jf. nærværende forordnings artikel 3 og 8

e) 

meddelelse om den samlede størrelse på de arealer, som med sikkerhed er blevet beplantet med vinstokke uden tilladelse, og sådanne arealer, som er blevet ryddet, jf. artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. En sådan meddelelse skal henvise til det foregående produktionsår. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del III i bilag IV til nærværende forordning

f) 

meddelelse, såfremt medlemsstaterne vælger at anvende prioritetskriteriet i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013, om de tærskler, der er fastsat for minimums- og maksimumsstørrelsen på bedrifter som omhandlet i punkt H i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

2.  

Medlemsstaterne sender hvert år senest den 1. november Kommissionen meddelelse om:

a) 

de indgivne ansøgninger om tilladelse til nyplantning, de tilladelser, der faktisk er givet i det foregående produktionsår i henhold til nærværende forordnings artikel 7, stk. 1 og 2, og de tilladelser, som ansøgerne har afvist, samt dem, der er tildelt andre ansøgere senest den 1. oktober i henhold til nærværende forordnings artikel 7, stk. 3. Disse meddelelser gives ved brug af blanketten i del IV i bilag IV til nærværende forordning

b) 

de tilladelser til nyplantning, der er tildelt i det foregående produktionsår, jf. nærværende forordnings artikel 9. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i tabel B i del V i bilag IV til nærværende forordning

c) 

de tilladelser, der er tildelt i det foregående produktionsår på grundlag af konverteringen af gyldige plantningsrettigheder, jf. nærværende forordnings artikel 10. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del VI i bilag IV til nærværende forordning og senest den 1. november året efter fristen for konvertering, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller den frist, som medlemsstaterne har vedtaget i henhold til nærværende forordnings artikel 10, stk. 1.

3.  
Hvis en medlemsstat ikke overholder de bestemmelser, der er fastlagt i stk. 1 eller 2, eller hvis de pågældende oplysninger forekommer ukorrekte, kan Kommissionen suspendere alle eller en del af de månedlige betalinger omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1306/2013, for så vidt angår vinsektoren, indtil meddelelsen fremsendes korrekt.
4.  
Denne artikel ændrer ikke ved medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 ( 1 ).

Artikel 34

Almindelige bestemmelser om meddelelser og oplysningers tilgængelighed

De meddelelser til Kommissionen, som er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2018/273 og i denne forordning, fremsendes i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

Artikel 35

Opbevaring af ledsagedokumenter, oplysninger og registre

1.  
Ledsagedokumenterne og kopierne heraf opbevares i mindst fem år fra udgangen af de kalenderår, hvori de blev udfærdiget.
2.  
Oplysningerne om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, der er indsendt i overensstemmelse med artikel 33, opbevares i mindst 10 år efter det produktionsår, hvori de blev indsendt.
3.  
Ind- og udgangsbøgerne og dokumenterne om de behandlinger, der er registreret deri, opbevares i mindst fem år efter afslutningen af de regnskaber, som de knytter sig til. Indeholder et register et eller flere uafsluttede regnskaber vedrørende mindre vinmængder, kan disse overføres til en anden bog, idet der i så fald anføres en henvisning til overførslen i den oprindelige bog. I så fald begynder den femårige periode på dagen for overførslen.
4.  
Oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2018/273, opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til overvågning og kontrol af de foranstaltninger eller den ordning, de vedrører, og under alle omstændigheder i mindst fem produktionsår for oplysninger om foranstaltningerne henholdsvis 10 produktionsår for oplysninger om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke efter det produktionsår, som de vedrører.KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 ophæves.

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

UDVÆLGELSESPROCEDUREN, JF. ARTIKEL 7, STK. 2

A.   TILDELING EFTER EN FORHOLDSMÆSSIG FORDELING

Den del af det samlede antal hektar, der stilles til rådighed for nyplantninger, og som medlemsstaterne har besluttet at tildele alle ansøgere på nationalt plan efter en forholdsmæssig fordeling, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), fordeles mellem de enkelte støtteberettigede ansøgninger i henhold til følgende formel under overholdelse af de eventuelle begrænsninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

tilladelse, der tildeles en enkelt ansøger efter en forholdsmæssig fordeling (i hektar)

Ar

=

det areal, som producenten ansøgte om (i hektar)

%Pr

=

andel af det samlede antal hektar til rådighed, som skal fordeles forholdsmæssigt

Tar

=

det samlede areal, som stilles til rådighed i tilladelser (i hektar)

Tap

=

summen af alle producenternes ansøgninger (i hektar)

B.   TILDELING I HENHOLD TIL PRIORITETSKRITERIERNE

Den del af det samlede antal hektar, der stilles til rådighed for nyplantning, som medlemsstaterne har besluttet at tildele på nationalt plan i henhold til de valgte prioritetskriterier, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), fordeles mellem de enkelte støtteberettigede ansøgninger på følgende måde:

a) 

Medlemsstaterne udvælger prioritetskriterierne på nationalt plan og kan tillægge dem samme eller forskellig vægt. Medlemsstaterne kan anvende en sådan vægtning ensartet på nationalt plan eller ændre prioritetskriteriets vægt afhængigt af, hvilket område på medlemsstatens territorium der er tale om.

Såfremt medlemsstaterne tillægger alle de på nationalt plan udvalgte kriterier den samme vægt, tildeles hvert kriterium en værdi på en (1).

Såfremt medlemsstaterne tillægger de på nationalt plan udvalgte kriterier forskellig vægt, tildeles hvert kriterium en værdi på mellem nul (0) og en (1), og summen af alle individuelle værdier skal være lig en (1).

Såfremt vægtningen af kriterierne afhænger af området på medlemsstatens territorium, tildeles hvert enkelt kriterium en individuel værdi på mellem nul (0) og en (1) for hvert enkelt område. I så tilfælde skal summen af de enkelte vægtninger af de udvalgte kriterier for hvert enkelt område altid være lig en (1).

b) 

Medlemsstaterne vurderer hver enkelt støtteberettiget ansøgning i forhold til dens overholdelse af de udvalgte prioritetskriterier. For at vurdere, hvorvidt hvert enkelt prioritetskriterium overholdes, fastsætter medlemsstaterne en fælles skala på nationalt plan, hvorved hver enkelt ansøgning tildeles et antal point i forhold til kriterierne.

c) 

Den fælles skala skal forudfastsætte det antal point, der skal tildeles for overholdelse af de enkelte kriterier, og præcisere det antal point, som skal tildeles for hvert enkelt specifikke kriteries enkelte elementer.

d) 

Medlemsstaterne laver en rangliste over de enkelte ansøgninger på nationalt plan på grundlag af det samlede antal point, som hver enkel ansøgning tildeles i forhold til overholdelsen som omhandlet i litra b) og, hvis det er relevant, vægtningen af kriteriet i litra a). Følgende formel anvendes:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

det samlede antal point, som tildeles en bestemt enkelt ansøgning

W1, W2…, Wn

=

vægten af kriterium 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

ansøgningens overholdelse af kriterium 1, 2, … n

I områder, hvor alle prioritetskriterier vægtes nul, tildeles alle støtteberettigede ansøgninger den højeste værdi på skalaen for overholdelse.

e) 

Medlemsstaterne tildeler de enkelte ansøgere tilladelser i henhold til ranglisten i litra d), og indtil der ikke er flere hektar at tildele i henhold til prioritetskriterierne. En ansøger tildeles en tilladelse til det samlede antal hektar, som vedkommende har ansøgt om, før der tildeles en tilladelse til den næste ansøger på ranglisten.

Hvis de hektar, der stilles til rådighed, slipper op et sted på ranglisten, hvor flere ansøgninger har opnået det samme antal point, fordeles de resterende hektar forholdsmæssigt mellem disse ansøgninger.

f) 

Hvis grænsen for et bestemt område eller et areal, der er støtteberettiget til produktion af vine med BOB eller BGB eller uden geografisk betegnelse, nås, når tilladelserne tildeles i henhold til punkt A og litra a), b), c), d) og e), i dette punkt B, tildeles der ikke flere tilladelser i det pågældende område eller areal.
BILAG II

PRØVEUDTAGNING, JF. ARTIKEL 26

DEL I

Metode og procedure for udtagning af prøver

1. 

Ved udtagning af prøver af vin, druemost eller et andet flydende vinprodukt i forbindelse med bistand mellem kontrolinstanser skal den ansvarlige instans sørge for, at prøverne:

a) 

er repræsentative for hele partiet, for så vidt angår produkter i beholdere på 60 liter eller derunder, der er oplagret i ét parti

b) 

er repræsentative for produktet i den beholder, som prøverne er udtaget fra, for så vidt angår produkter i beholdere med et nominelt rumfang på over 60 liter.

2. 

Prøveudtagningen sker ved, at det pågældende produkt hældes i mindst fem rene beholdere, som hver skal have et nominelt rumfang på mindst 75 cl. Hvad angår produkter, der er omhandlet i punkt 1, litra a), kan prøveudtagningen også ske ved, at der udtages mindst fem beholdere med et nominelt rumfang på mindst 75 cl fra det parti, der skal undersøges.

Hvis prøver af vindestillat skal analyseres ved kernemagnetisk resonans af deuterium, skal beholderne til prøverne have et nominelt rumfang på 25 cl, idet et nominelt rumfang på 5 cl dog er tilstrækkeligt ved forsendelse af en prøve fra ét officielt laboratorium til et andet.

Prøverne udtages, og beholderne lukkes eventuelt og forsegles i overværelse af en repræsentant for den virksomhed, hvor prøveudtagningen finder sted, eller af en repræsentant for transportvirksomheden, hvis prøven udtages under transporten. Hvis der ikke er en sådan repræsentant til stede, oplyses det i den rapport, der er nævnt i punkt 4.

Hver prøve skal forsynes med et engangslukke af uforanderligt materiale.

3. 

Hver prøve skal forsynes med en etiket som vist i punkt A i del II.

Hvis beholderen er så lille, at det ikke er muligt at forsyne den med den foreskrevne etiket, forsynes beholderen med et uudsletteligt nummer, og de foreskrevne angivelser anføres på et særskilt ark.

Repræsentanten for den virksomhed, hvor prøverne udtages, eller i givet fald repræsentanten for transportvirksomheden, anmodes om at underskrive etiketten henholdsvis arket.

4. 

Den ansatte fra den ansvarlige instans, der er bemyndiget til at foretage prøveudtagning, udarbejder en skriftlig rapport, hvori han anfører alle bemærkninger, som han skønner er af betydning for prøvernes bedømmelse. Han anfører deri eventuelle erklæringer fra repræsentanten for transportvirksomheden eller for den virksomhed, hvor prøveudtagningen finder sted, og anmoder om den pågældende repræsentants underskrift. Han anfører, hvor stor en produktmængde prøven er udtaget af. Hvis ovennævnte underskrifter og de i punkt 3, tredje afsnit, omhandlede underskrifter er blevet nægtet, anføres også dette i rapporten.

5. 

For hver prøveudtagning opbevares én af prøverne som kontrolprøve på den virksomhed, hvor prøveudtagningen fandt sted, mens en anden opbevares hos det kompetente organ, som den ansatte, der har udtaget prøven, hører under. Tre af prøverne sendes til det officielle laboratorium, som foretager den analytiske eller organoleptiske undersøgelse. En af prøverne analyseres. Der opbevares én prøve som kontrolprøve. Kontrolprøverne opbevares i mindst tre år efter prøveudtagningen.

6. 

Forsendelser med prøver forsynes på den ydre emballage med en rød etiket som vist i punkt B i del II. Etiketten skal måle 50 × 25 mm.

Ved prøvernes forsendelse anbringer det kompetente organ i forsendelsesmedlemsstaten sit stempelaftryk halvt over forsendelsens ydre emballage og halvt over den røde etiket.

DEL II

A.    Etiket til identificering af prøven, jf. punkt 3 i del I

1. 

Påbudte oplysninger:

a) 

navn og adresse (med angivelse af medlemsstat, telefon, fax og e-mail) for det kompetente organ, der har beordret prøveudtagningen

b) 

prøvens løbenummer

c) 

prøveudtagningsdato

d) 

navnet på den ansatte fra den ansvarlige instans, der er bemyndiget til at udtage prøver

e) 

navn, adresse, telefon, fax og e-mail for den virksomhed, hvor prøven blev udtaget

f) 

identificering af den beholder, som prøven blev udtaget fra (f.eks. beholderens nummer, flaskepartiets nummer osv.)

g) 

beskrivelse af produktet med angivelse af dyrkningsområde, høstår, virkeligt eller potentielt alkoholindhold og om muligt druesort

h) 

følgende påtegning: »Den deponerede kontrolprøve må kun undersøges af det laboratorium, der er bemyndiget til at foretage kontrolanalyser. Det er strafbart at bryde seglet.«

2. 

Bemærkninger:

3. 

Mindstestørrelse: 100 mm x 100 mm.

B.    Model af den røde etiket, jf. punkt 6 i del I

DEN EUROPÆISKE UNION

Produkter, der skal underkastes en analytisk og organoleptisk undersøgelse i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2018/274
BILAG III

PRØVEUDTAGNING, JF. ARTIKEL 27

DEL I

Instrukser for udtagning, behandling og forarbejdning til vin af prøver af friske druer, der skal analyseres ved isotopmetoder, jf. artikel 27

A.    Udtagning af prøver af druer

1. 

Hver prøve skal bestå af mindst 10 kg sunde og modne druer af samme sort. Druerne tages i den forefundne tilstand. Prøven udtages i den periode, hvor druerne på den pågældende vinmark høstes. De plukkede druer skal være repræsentative for hele vinmarken. Den udtagne prøve af friske druer eller den deraf udvundne most kan fryses ned, indtil den skal bruges. Kun hvis der er forudset oxygen-18-måling af vandet i mosten, kan en mostprøve udtages særskilt og konserveres efter presning af hele drueprøven.

2. 

Ved udtagningen af prøver udarbejdes der et oplysningsskema. Oplysningsskemaet består af en del I, der vedrører prøveudtagning, og en del II, der vedrører vinfremstilling. Det opbevares sammen med prøven og ledsager prøven under al transport. Oplysningsskemaet skal hele tiden holdes ajour, hvorfor hver enkelt behandling, som prøven undergår, skal anføres deri. Oplysningsskemaet vedrørende prøveudtagningen udarbejdes i overensstemmelse med punkt A i spørgeskemaet i del III.

B.    Vinfremstilling

1. 

Vinfremstillingen, der varetages af det kompetente organ eller af en af dette dertil bemyndiget afdeling, skal så vidt muligt foregå under forhold, der svarer til de normale produktionsforhold i det dyrkningsområde, som prøven er repræsentativ for. Ved vinfremstillingen skal alt sukker omdannes til alkohol, således at restsukkerindholdet er på under 2 g/l. I visse tilfælde, f.eks. for at sikre bedre repræsentativitet, kan et højere restsukkerindhold accepteres. Så snart vinen er klaret og stabiliseret ved hjælp af SO2, tappes den på 75 cl-flasker og etiketteres.

2. 

Oplysningsskemaet vedrørende vinfremstillingen udarbejdes i overensstemmelse med punkt B i spørgeskemaet i del III.

DEL II

Antal prøver, der skal udtages af medlemsstaterne hvert år til analysedatabanken, jf. artikel 27, stk. 3

— 
30 prøver i Bulgarien
— 
20 prøver i Tjekkiet
— 
200 prøver i Tyskland
— 
50 prøver i Grækenland
— 
200 prøver i Spanien
— 
400 prøver i Frankrig
— 
30 prøver i Kroatien
— 
400 prøver i Italien
— 
10 prøver i Cypern
— 
4 prøver i Luxembourg
— 
50 prøver i Ungarn
— 
4 prøver i Malta
— 
50 prøver i Østrig
— 
50 prøver i Portugal
— 
70 prøver i Rumænien
— 
20 prøver i Slovenien
— 
15 prøver i Slovakiet
— 
4 prøver i Det Forenede Kongerige.

DEL III

Spørgeskema vedrørende udtagning og vinfremstilling af prøver af druer, der skal analyseres ved isotopmetode, jf. artikel 27, stk. 5

Der anvendes de analysemetoder og betegnelser for resultaterne (enheder), der anbefales og offentliggøres af OIV.

A.

1.   Generelle oplysninger

1.1. 

Prøvenummer

1.2. 

Den bemyndigede prøveudtagers navn og stilling

1.3. 

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for prøveudtagningen

1.4. 

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for, at prøven forarbejdes til vin og forsendes (hvis det er en anden end den i punkt 1.3 nævnte instans)

2.   Generel beskrivelse af prøverne

2.1. 

Oprindelse (land, region)

2.2. 

Høstår

2.3. 

Druesort

2.4. 

Druefarve

3.   Beskrivelse af vinmarken

3.1. 

Vinavlerens navn og adresse

3.2. 

Vinmarkens beliggenhed:

— 
kommune
— 
sted
— 
matrikelnummer
— 
breddegrad og længdegrad
3.3. 

Jordbund (f.eks. kalkholdig, lerholdig, kalk- og lerholdig, sandet)

3.4. 

Vinmarkens topografi (f.eks. skråning, flad mark, orientering osv.)

3.5. 

Antal vinstokke pr. ha

3.6. 

Vinmarkens omtrentlige alder (under 10 år, 10 til 25 år, over 25 år)

3.7. 

Højde

3.8. 

Vækst- og beskæringsform

3.9. 

Den type vin, som normalt fremstilles af druerne (jf. kategorier af vinprodukter i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013)

4.   Vinhøstens og mostens karakteristika

4.1. 

Anslået hektarudbytte for den høstede mark (kg/ha)

4.2. 

Druernes sundhedstilstand (f.eks. sunde, rådne) med angivelse af, om druerne var tørre eller våde ved prøveudtagningen

4.3. 

Dato for prøveudtagning

5.   Vejrforhold før vinhøsten

5.1. 

Nedbør i de ti dage forud for vinhøsten: ja/nej

5.2. 

Hvis ja, gives der supplerende oplysninger, hvis sådanne oplysninger foreligger

6.   Kunstvandede vinmarker

Hvis avlen kunstvandes, dato for den sidste vandtilførsel

(Stempel påført af det kompetente organ, der er ansvarlig for prøveudtagningen, og underskrift samt navn og stilling for den person, der har udtaget prøven).

B.

1.   Vinfremstilling af drueprøven

1.1. 

Drueprøvens vægt (kg)

1.2. 

Persningsmetode

1.3. 

Opnået mostmængde

1.4. 

Mostens karakteristika:

— 
sukkerindhold udtrykt i g/l efter refraktometermetoden
— 
totalt syreindhold angivet i g/l vinsyre (fakultativt)
1.5. 

Behandling af mosten (f.eks. debourbage, centrifugering)

1.6. 

Tilsætning af en rendyrket forgæring (anvendt gærtype). Angiv, om der har været spontan gæring

1.7. 

Temperatur under gæringen

1.8. 

Metode til bestemmelse af gæringens ophør

1.9. 

Behandling af vinen (f.eks. omstikning)

1.10. 

Tilsætning af svovldioxid (mg/l)

1.11. 

Vinanalyse:

— 
virkeligt alkoholindhold i % vol.
— 
totalt tørstofindhold
— 
reducerende sukker i g/l invertsukker

2.   Kronologisk oversigt over vinfremstilling af drueprøven

Dato:

— 
for prøveudtagningen (samme dato som høstdato, del I, punkt 4.3)
— 
for persningen
— 
for gæringens begyndelse
— 
for gæringens ophør
— 
for aftapning af vinen på flaske

Dato for udarbejdelse af del II:

(Det for vinfremstillingen ansvarlige kompetente organs stempel og en for dette organ ansvarlig persons underskrift).

DEL IV

Skabelon til analyseerklæring vedrørende prøver af vin og vinprodukter analyseret ved en metode, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, jf. artikel 27, stk. 5

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

1. 

Land

2. 

Prøvenummer

3. 

Årgang

4. 

Druesort

5. 

Vinkategori

6. 

Dyrkningsområde/distrikt

7. 

Det ansvarlige laboratoriums navn, adresse, telefon, fax og e-mail

8. 

Prøve til efterfølgende kontrolanalyse i ERC-CWS: ja/nej

B.   METODER OG RESULTATER

1.

Vin (overført fra del III i bilag III)

1.1. 

Alkoholindhold udtrykt i volumen % vol.

1.2. 

Totalt tørstofindhold: g/l

1.3. 

Reducerende sukker: g/l

1.4. 

Totalt syreindhold udtrykt i vinsyre: g/l

1.5. 

Totalt svovldioxidindhold: mg/l

2.

Destillation af vin med henblik på SNIF-NMR

2.1. 

Beskrivelse af destillationsapparatur

2.2. 

Rumfanget af den destillerede vin/destillatets vægt

3.

Analyse af destillatet

3.1. 

Alkoholindhold i destillatet udtrykt i % (m/m)

4.

Resultat af bestemmelsen af deuterium/hydrogen-isotopforholdet i ethanol målt ved NMR

4.1. 

(D/H)I = ppm

4.2. 

(D/H)II = ppm

4.3. 

»R« =

5.

NMR-parametre

Observeret frekvens:

6.

Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i vin

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.

Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i druemost (hvis relevant)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.

Resultat af bestemmelsen af 13C/12C-isotopforholdet for ethanol i vin

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.
BILAG IV

MEDDELELSER JF. ARTIKEL 33

DEL I

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra a), omhandlede meddelelseTabel

Fortegnelsen over vindyrkningsarealer

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Arealer, der reelt er beplantet med vinstokke (ha), og som er berettiget til støtte til produktion af (*1):

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (*2)

Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (*3)

Vine uden BOB/BGB og beliggende i et BOB-/BGB-område

Vine uden BOB/BGB og beliggende uden for et BOB-/BGB-område

I alt

som er anført i kolonne 2

som ikke er anført i kolonne 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Dataene henviser til den 31. juli i det foregående produktionsår.

(*2)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse.

(*3)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BOB og vine uden geografisk betegnelse (kolonne 3) eller kun vine med BGB og vin uden geografisk betegnelse (kolonne 4). Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3 og 4, bør indgå i kolonne 5 og 6.

NB.  Værdier, der skal indføres i kolonne 7 = kolonne 2 + 4 + 5 + 6.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL II

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra b), omhandlede meddelelseTabel A

Tilladelser til nyplantning — procentsats

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Samlet areal (ha), der reelt er beplantet med vinstokke (pr. 31. juli det foregående år):

 

Procentsats, der anvendes på nationalt plan:

 

Samlet areal (ha) til nyplantning på nationalt plan på grundlag af den vedtagne procentsats:

 

Begrundelse for begrænsning af procentsatsen på national plan (hvis under 1 %):

Samlet areal (ha) overført fra foregående år i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3:

 

Samlet areal (ha), der skal stilles til rådighed for nyplantning på nationalt plan:

 

Meddelelsesfrist: 1. marts.Tabel B

Tilladelser til nyplantning — geografiske begrænsninger

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang

 

Begrænsninger vedtaget på det relevante geografiske niveau, hvis relevant:

A.  pr. område,

hvis relevant

Begrænset område

Område 1

 

Område 2

 

 

B.  pr. »underområde«,

hvis relevant

Begrænset område

underområde 1

 

underområde 2

 

 

C.  pr. BOB-/BGB-område,

hvis relevant

Begrænset område

BOB-/BGB-område 1

 

BOB-/BGB-område 2

 

 

D.  pr. område uden BOB/BGB,

hvis relevant

Begrænset område

område uden BOB/BGB 1

 

område uden BOB/BGB 2

 

...

 

NB.  Denne tabel skal ledsages af de relevante begrundelser, jf. artikel 63, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Meddelelsesfrist: 1. marts.Tabel C

Tilladelser til nyplantning — offentliggjorte beslutninger om støtteberettigelseskriterier på det relevante geografiske niveau

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Støtteberettigelseskriterier, hvis relevant

Støtteberettigelseskriterierne i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 samt artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Udvalgt af medlemsstaten: Ja/Nej

Hvis ja, anføres evt. det relevante geografiske niveau:

Artikel 64, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

BOB-område 1

BOB-område 2

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

 

BGB-område 1

BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Udvalgt af medlemsstaten: Ja/Nej

Hvis ja for artikel 64, stk. 1, litra d),

anføres evt. det specifikke geografiske niveau:

Prioritetskriterierne i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 64, stk. 2, litra a)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra b)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra c)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra d)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra e)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra f)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra g)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra h)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

NB.  Hvis »ja« for artikel 64, stk. 1, litra d), skal denne tabel ledsages af de relevante begrundelser, jf. artikel 64, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Meddelelsesfrist: 1. marts.Tabel D

Tilladelser til nyplantning — offentliggjorte beslutninger om forholdsmæssig fordeling og prioritetskriterier på det relevante geografiske niveau

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Samlet areal (ha), der skal stilles til rådighed for nyplantning på nationalt plan:

 

1.  Forholdsmæssig fordeling, hvis relevant:

Procentdel af det areal, der fordeles forholdsmæssigt på nationalt plan:

 

Antal hektar:

 

2.  Prioritetskriterier, hvis relevant:

Procentdel af det areal, der tildeles i henhold til prioritetskriterierne på nationalt plan:

 

Antal hektar:

 

Oplysninger om den fælles skala, der er fastlagt på nationalt plan til vurdering af de enkelte ansøgningers overholdelse af de udvalgte prioritetskriterier (værdiinterval, minimum og maksimum osv.):

2.1.  Hvis prioritetskriterierne anvendes på nationalt plan uden differentiering mellem områder

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)  Ung producent.

(***)  Tidligere adfærd hos producenten.

(****)  Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

2.2.  Hvis prioritetskriterierne anvendes på nationalt plan med differentiering mellem områder

2.2.1.  Område 1: (beskriv den geografiske afgrænsning af område 1)

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

[hvis der ikke er valgt et kriterium for dette område, anføres nul i alle kolonner nedenfor]

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)  Ung producent.

(***)  Tidligere adfærd hos producenten.

(****)  Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

2.2.n.  Område n: (beskriv den geografiske afgrænsning af område n)

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

[hvis der ikke er valgt et kriterium for dette område, anføres nul i alle kolonner nedenfor]

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)  Ung producent.

(***)  Tidligere adfærd hos producenten.

(****)  Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL III

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra e), omhandlede meddelelseTabel

Arealer, som er blevet beplantet uden de relevante tilladelser efter den 31. december 2015, og arealer, der er blevet ryddet, jf. artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår eller periode (1):

 

Arealer/områder

Arealer (ha), som er blevet beplantet uden de relevante plantningstilladelser efter den 31. december 2015:

Arealer, som er blevet ryddet af producenterne i løbet af produktionsåret

Arealer, som er blevet ryddet af medlemsstaterne i løbet af produktionsåret

Opgørelse over de samlede arealer, som er blevet beplantet uden tilladelse, og som endnu ikke er blevet ryddet ved udgangen af produktionsåret

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

(1)   

Dataene refererer til produktionsåret forud for meddelelsen.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL IV

Blanket til den i artikel 33, stk. 2, litra a), omhandlede meddelelseTabel A

Tilladelser til nyplantning, som der er indgivet ansøgninger om

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Arealer/områder

Antal hektar, der er indgivet ansøgninger om nyplantning for, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*1)

Vine med BGB (*2)

kun vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

Hvis der anvendes begrænsninger på det relevante geografiske niveau (artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013):

pr. relevant (ikke-)BOB-/BGB-område:

Areal (ha), der søges tilladelse for

(1)

(2)

(ikke-)BOB-/BGB-område 1

 

(ikke-)BOB-/BGB-område 2

 

 

(*1)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*2)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

Meddelelsesfrist: 1. november.Tabel B

Tilladelser til nyplantninger, som faktisk er tildelt, og afviste arealer

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Arealer/områder:

 

Arealer/områder

Antal hektar, der faktisk er tildelt til nyplantning, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3)

Vine med BOB (*1)

Vine med BGB (*2)

kun vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

 

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3):

 

 

 

 

 

Hvis der anvendes begrænsninger på det relevante geografiske niveau (artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013):

pr. relevant (ikke-)BOB-/BGB-område:

Areal (ha), der er tildelt tilladelse for

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3)

Areal (ha), for hvilket der er ansøgt om tilladelse, men som medlemsstaten ikke har tildelt, fordi:

det overskrider de fastlagte begrænsninger

det ikke opfylder støtteberettigelseskriterierne

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ikke-)BOB-/BGB-område 1

 

 

 

 

(ikke-)BOB-/BGB-område 2

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*2)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

Meddelelsesfrist: 1. november.

DEL V

Blanket til de i artikel 33, stk. 1, litra c), og artikel 33, stk. 2, litra b), omhandlede meddelelseTabel A

Tilladelser til genplantninger — anvendte begrænsninger

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Hvis relevant, anføres de begrænsninger for genplantning for de relevante BOB-/BGB-områder, som medlemsstaterne har vedtaget, jf. artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2018/273

BOB-område, hvis relevant

Begrænsningens omfang (T (*1)/P (*2))

BOB-område 1

 

BOB-område 2

 

 

BGB-område, hvis relevant

Begrænsningens omfang (T (*1)/P (*2))

BGB-område 1

 

BGB-område 2

 

 

Yderligere oplysninger, der kan være nyttige til præcisering af sådanne begrænsninger:

(*1)   

Fuldstændig (T): Begrænsningen er absolut, hvilket vil sige, at genplantning, der er i strid med de vedtagne begrænsninger, ikke er tilladt.

(*2)   

Delvis (P): Begrænsningen er ikke absolut, hvilket vil sige, at genplantning, der er i strid med de vedtagne begrænsninger, er delvist tilladt i det omfang, som medlemsstaten beslutter.

Meddelelsesfrist: 1. marts.Tabel B

Tilladelser til genplantning, der faktisk er tildelt

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Antal hektar, for hvilke der faktisk er tildelt tilladelser til genplantning, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*1)

Vine med BGB (*2)

vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

(*1)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*2)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

Meddelelsesfrist: 1. november.

NB.  Dataene refererer til produktionsåret forud for meddelelsen.

DEL VI

Blanket til den i artikel 33, stk. 2, litra c), omhandlede meddelelse

Plantningsrettigheder, der er tildelt før den 31. december 2015, og som er blevet konverteret til tilladelser — Tilladelser, som faktisk er tildeltMedlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Antal hektar, for hvilke der faktisk er tildelt tilladelser, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*1)

Vine med BGB (*2)

vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

(*1)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*2)   

Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

Meddelelsesfrist: den 1. november.

NB.  Denne tabel skal fremsendes for hvert produktionsår (fra den 1. august i år n–1 indtil den 31. juli i året for underretningen) indtil den 1. november i året efter fristen omhandlet i artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller den frist, som medlemsstaten fastsætter i henhold til artikel 10, stk. 1, i nærværende forordning.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 af 13. december 2011 om europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 7).

Top