EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1145-20170719

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 af 8. juni 2017 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1145/2017-07-19

02017R1145 — DA — 19.07.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1145

af 8. juni 2017

om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 166 af 29.6.2017, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/353 af 9. marts 2018

  L 68

3

12.3.2018


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 235, 13.9.2017, s.  32 (2017/1145)
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1145

af 8. juni 2017

om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Tilbagetrækning

1.  De i bilag I opførte fodertilsætningsstoffer trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter eller kategorier af dyr, der er nævnt i samme bilag.

2.  De i bilag II opførte fodertilsætningsstoffer trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter eller kategorier af dyr, der er nævnt i samme bilag.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.  Eksisterende lagerbeholdninger af de i bilag I opførte tilsætningsstoffer kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juli 2018.

2.  Forblandinger fremstillet med tilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. oktober 2018.

3.  Foderblandinger og fodermidler fremstillet med fodertilsætningsstoffer som omhandlet i stk. 1 eller med forblandinger som omhandlet i stk. 2 kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juli 2019.

▼M1

Artikel 3

Ophævelser

Forordning (EF) nr. 937/2001, (EF) nr. 871/2003, (EF) nr. 277/2004, (EF) nr. 278/2004, (EF) nr. 1332/2004, (EF) nr. 1465/2004, (EF) nr. 833/2005, (EF) nr. 1459/2005, (EF) nr. 492/2006, (EF) nr. 1743/2006, (EF) nr. 757/2007 og (EF) nr. 828/2007 ophæves.

▼B

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 2316/98

I bilag II til forordning (EF) nr. 2316/98 foretages følgende ændringer:

1) I række E 4, Kobber — Cu, udgår ordet »Kobber-(II)-menthionat« og alle angivelser, der kun vedrører kobber-(II)-methionat.

2) I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordet »Mangan-(III)-oxid« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(III)-oxid.

3) I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordet »Mangan-(II)-carbonat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-carbonat.

4) I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordene »Mangan-(II)-hydrogenfosfat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-hydrogenfosfat, trihydrat.

5) I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordene »Mangan-(II)-sulfat, tetrahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-sulfat, tetrahydrat.

6) I række E 6, Zinc — Zn, udgår ordet »Zinkcarbonat« og alle angivelser, der kun vedrører zinkcarbonat.

7) I række E 6, Zinc — Zn, udgår ordene »Zinklaktat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører zinklaktat, trihydrat.

8) I række E 6, Zinc — Zn, udgår ordene »Zinkklorid, monohydrat« og alle angivelser, der kun vedrører zinkklorid, monohydrat.

Artikel 5

Ændring af forordning (EF) nr. 1353/2000

I forordning (EF) nr. 1353/2000 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 udgår.

2) Bilag I udgår.

Artikel 6

Ændring af forordning (EF) nr. 2188/2002

I bilag I til forordning (EF) nr. 2188/2002, række nr. 11, »Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8«, udgår ordene »Æglæggende høner« og alle angivelser, der kun vedrører æglæggende høner.

Artikel 7

Ændring af forordning (EF) nr. 261/2003

I forordning (EF) nr. 261/2003 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Det i bilag I opførte præparat, der tilhører gruppen »enzymer«, tillades anvendt som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.«

2) Bilag II udgår.

Artikel 8

Ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003

I bilaget til forordning (EF) nr. 1334/2003 foretages følgende ændringer:

▼M1

1) I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(II)-chlorid, tetrahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(II)-chlorid, tetrahydrat.

2) I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(II)-citrat, hexahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(II)-citrat, hexahydrat.

3) I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(III)-lactat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(III)-lactat, trihydrat.

▼B

►M1  4) ◄  I række E 4, Kobber — Cu, udgår ordet »Kobber-(II)-methionat« og alle angivelser, der kun vedrører kobber-(II)-methionat.

►M1  5) ◄  I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordet »Mangan-(III)-oxid« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(III)-oxid.

►M1  6) ◄  I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordet »Manganomanganoxid« og alle angivelser, der kun vedrører manganomanganoxid.

►M1  7) ◄  I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordet »Mangan-(II)-carbonat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-carbonat.

►M1  8) ◄  I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordene »Mangan-(II)-hydrogenfosfat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-hydrogenfosfat, trihydrat.

►M1  9) ◄  I række E 5, Mangan — Mn, udgår ordene »Mangan-(II)-sulfat, tetrahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører mangan-(II)-sulfat, tetrahydrat.

►M1  10) ◄  I række E 6, Zinc — Zn, udgår ordet »Zinkcarbonat« og alle angivelser, der kun vedrører zinkcarbonat.

►M1  11) ◄  I række E 6, Zinc — Zn, udgår ordene »Zinklaktat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører zinklaktat, trihydrat.

►M1  12) ◄  I række E 6, Zink — Zn, udgår ordene »Zinkchlorid, monohydrat« og alle angivelser, der kun vedrører zinkchlorid, monohydrat.

Artikel 9

Ændring af forordning (EF) nr. 1259/2004

I forordning (EF) nr. 1259/2004 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Præparaterne tilhørende gruppen »enzymer«, som er opført i bilag III og VI, tillades anvendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.«

2) Bilag V udgår.

Artikel 10

Ændring af forordning (EF) nr. 1288/2004

I bilag I til forordning (EF) nr. 1288/2004 foretages følgende ændringer:

1) Række E 161(z), »Astaxanthin-rig Phaffia rhodozyma (ATCC 74219)«, udgår.

2) Række E 1704, »Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94« til kalve, udgår.

Artikel 11

Ændring af forordning (EF) nr. 1453/2004

I bilag II til forordning (EF) nr. 1453/2004 foretages følgende ændringer:

1) Række E 1609, »Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4«, udgår.

2) Række E 1610, »Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8«, udgår.

3) Række E 1611, »Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Polygalacturonase EC 3.2.1.15«, udgår.

Artikel 12

Ændring af forordning (EF) nr. 2148/2004

I forordning (EF) nr. 2148/2004 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3, 4 og 5 udgår.

2) I bilag I, række E 567, »Clinoptilolit af vulkansk oprindelse«, udgår ordet »Kaniner« og alle angivelser, der kun vedrører kaniner.

3) I bilag II udgår række E 1706, »Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133«.

4) Bilag III, IV og V udgår.

Artikel 13

Ændring af forordning (EF) nr. 255/2005

I bilag II til forordning (EF) nr. 255/2005 udgår række E 1618, »Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8«.

Artikel 14

Ændring af forordning (EF) nr. 358/2005

I bilag I til forordning (EF) nr. 358/2005 foretages følgende ændringer:

1) Række E 1619, »Alpha-amylase EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6«, udgår.

2) Række E 1622, »Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8«, udgår.

Artikel 15

Ændring af forordning (EF) nr. 521/2005

I forordning (EF) nr. 521/2005 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 udgår.

2) Bilag I udgår.

Artikel 16

Ændring af forordning (EF) nr. 600/2005

I forordning (EF) nr. 600/2005 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 og 2 udgår.

2) Bilag I og II udgår.

3) I bilag III udgår række E 1709, »Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (i forholdet 1/1)«.

Artikel 17

Ændring af forordning (EF) nr. 943/2005

I bilag II til forordning (EF) nr. 943/2005 foretages følgende ændringer:

1) Række E 1630, »Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62«, udgår.

2) Række E 1631, »Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8«, udgår.

3) Række E 1632, »3-fytase EC 3.1.3.8«, udgår.

Artikel 18

Ændring af forordning (EF) nr. 1206/2005

I bilaget til forordning (EF) nr. 1206/2005 udgår række E 1633, »Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62«.

Artikel 19

Ændring af forordning (EF) nr. 1458/2005

I forordning (EF) nr. 1458/2005 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 udgår.

2) Bilag I udgår.

3) I bilag II til forordningen udgår række nr. 60, »Endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6«.

Artikel 20

Ændring af forordning (EF) nr. 1810/2005

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1810/2005 udgår række nr. 15, »Enterococcus faecium NCIMB 11181«.

Artikel 21

Ændring af forordning (EF) nr. 1811/2005

1) I bilag I til forordning (EF) nr. 1811/2005 udgår række E 1635, »Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6«.

2) I bilag II til forordning (EF) nr. 1811/2005 udgår række nr. 63, »Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6«.

Artikel 22

Ændring af forordning (EF) nr. 2036/2005

I forordning (EF) nr. 2036/2005 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 udgår.

2) Bilag II udgår.

Artikel 23

Ændring af forordning (EF) nr. 252/2006

I forordning (EF) nr. 252/2006 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2 udgår.

2) Bilag II udgår.

3) I bilag III, udgår række nr. 28, »3-fytase EC 3.1.3.8«.

Artikel 24

Ændring af forordning (EF) nr. 773/2006

I forordning (EF) nr. 773/2006 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3 udgår.

2) Bilag III udgår.

Artikel 25

Ændring af forordning (EF) nr. 1284/2006

I forordning (EF) nr. 1284/2006 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 og 3 udgår.

2) Bilag I og III udgår.

▼M1

Artikel 25a

Ændring af forordning (EF) nr. 1443/2006

Artikel 1 i og bilag I til forordning (EF) nr. 1443/2006 udgår.

▼B

Artikel 26

Ændring af forordning (EU) nr. 1270/2009

I forordning (EU) nr. 1270/2009 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 udgår.

2) Bilag I udgår.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Tilsætningsstoffer omhandlet i artikel 1, stk. 1

DEL A

Fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for alle arter og kategorier af dyrIdentifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Konserveringsmidler

E 201

Natriumsorbat

Alle arter

E 203

Calciumsorbat

Alle arter

E 261

Kaliumacetat

Alle arter

E 283

Kaliumpropionat

Alle arter

E 333

Calciumcitrater

Alle arter

E 334

L-Vinsyre

Alle arter

E 335

Natrium-L-tartrater

Alle arter

E 336

Kalium-L-tartrater

Alle arter

E 337

Kaliumnatrium-L-tartrat

Alle arter

E 507

Saltsyre

Alle arter

E 513

Svovlsyre

Alle arter

Antioxidanter

E 308

Syntetisk gamma-tocopherol

Alle arter

E 309

Syntetisk delta-tocopherol

Alle arter

E 311

Octylgallat

Alle arter

E 312

Dodecylgallat

Alle arter

Bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler

E 330

Citronsyre

Alle arter

Farvestoffer, herunder pigmenter

Andre farvestoffer

▼M1

Relevant nummer

Farvestoffer, som i henhold til fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af fødevarer, med undtagelse af: E150b, E150c og E150d karamelfarver E 141 Chlorophyllin-kobber-kompleks E 172 Jernoxid, rød, sort og gul E 171 Titandioxid (anatas & rutil) E 153 Vegetabilsk kul

Alle arter

▼B

E 142

Green S (lissamingrøn)

Alle arter

Emulgatorer og stabilisatorer samt fortyknings- og geleringsmidler

E 322

Lecithiner (kun som stabilisatorer samt fortyknings- og geleringsmidler)

Alle arter

E 400

Alginsyre

Alle arter

E 402

Kaliumalginat

Alle arter

E 404

Calciumalginat

Alle arter

E 405

Propylenglycolalginat

Alle arter

E 432

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat

Alle arter

E 434

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat

Alle arter

E 435

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat

Alle arter

E 436

Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat

Alle arter

E 465

Ethylmethylcellulose

Alle arter

E 473

Saccharoseestere af fedtsyrer (estere af saccharose og spisefedtsyrer)

Alle arter

E 474

Saccharoseglycerider (blanding af estere af saccharose og mono- og diglycerider af spisefedtsyrer)

Alle arter

E 475

Polyglycerolestere af ikke-polymeriserede spisefedtsyrer

Alle arter

E 477

Monoestere af propylenglycol (1,2-propandiol) og spisefedtsyrer, alene eller blandet med diestere

Alle arter

E 480

Stearoyl-2-lactylsyre

Alle arter

E 481

Natriumstearoyl-2-lactylat

Alle arter

E 482

Calciumstearoyllactylat

Alle arter

E 483

Stearyltartrat

Alle arter

E 486

Dextraner

Alle arter

E 491

Sorbitanmonostearat

Alle arter

E 492

Sorbitantristearat

Alle arter

E 494

Sorbitanmonooleat

Alle arter

E 495

Sorbitanmonopalmitat

Alle arter

E 496

Polyethylenglycol 6000

Alle arter

E 497

Polymerer af polyoxypropylenpolyoxyethylen (M.W. 6 800 -9 000 )

Alle arter

Sporstoffer

E 1

Jern — Fe, Jern-(II)-chlorid, tetrahydrat

Alle arter

E 1

Jern — Fe, Jern-(II)-citrat, hexahydrat

Alle arter

E 1

Jern — Fe, Jern-(III)-lactat, trihydrat

Alle arter

E 2

Jod — I, Calciumiodat, hexahydrat

Alle arter

E 2

Jod — I, Natriumiodid

Alle arter

E 4

Kobber — Cu, Kobber-(II)-methionat

Alle arter

E 5

Mangan — Mn, ►C1  Mangan-(III)-oxid ◄

Alle arter

E 5

Mangan — Mn, Manganomanganoxid

Alle arter

E 5

Mangan — Mn, Mangan-(II)-carbonat

Alle arter

E 5

Mangan — Mn, Mangan-(II)-hydrogenphosphat, trihydrat

Alle arter

E 5

Mangan — Mn, Mangan-(II)-sulfat, tetrahydrat

Alle arter

E 6

Zink — Zn, Zinkcarbonat

Alle arter

E 6

Zink — Zn, Zinkchlorid, monohydrat

Alle arter

E 6

Zink — Zn, Zinklactat, trihydrat

Alle arter

E 7

Molybdæn — Mo, Ammoniummolybdat

Alle arter

E 8

Selen — Se, Natriumselenat

Alle arter

Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

 

Betain. Alle former undtagen vandfrit betain og betainhydrochlorid

Alle arter

 

Biotin. Alle former undtagen D-(+)-biotin

Alle arter

 

Carnitin. Alle former undtagen L-carnitin og L-carnitin-L-tartrat

Alle arter

 

Cholin Alle former undtagen cholinchlorid

Alle arter

 

Folat. Alle former for folat undtagen folsyre

Alle arter

 

Niacin. Alle former for niacin undtagen niacin 99 % og niacinamid

Alle arter

 

Essentielle umættede Omega 3-fedtsyrer

Alle arter

 

Essentielle umættede Omega 6-fedtsyrer (alle undtagen octadecadiensyre)

Alle arter

 

Pantothensyre. Alle former undtagen calcium-D-pantothenat og D-panthenol

Alle arter

 

Paraaminobenzoesyre (PABA)

Alle arter

 

Thiamin. Alle former undtagen thiaminhydrochlorid og thiaminmononitrat

Alle arter

 

Vitamin A. Alle former undtagen retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat

Alle arter

 

Vitamin B6. Alle former undtagen pyridoxinhydrochlorid

Alle arter

 

Vitamin C. Alle former undtagen ascorbinsyre, natriumascorbylphosphat og natriumcalciumascorbylphosphat

Alle arter

 

Vitamin E. Alle former undtagen all-rac-alpha-tocopherylacetat, RRR-alpha-tocopherylacetat og RRR-alpha-tocopherol

Alle arter

 

Vitamin K. Alle former for vitamin K undtagen vitamin K3 som menadionnicotinamidbisulfit og som ►M1  menadionnatriumbisulfit ◄

Alle dyrearter

Aminosyrer, deres salte og analoger

3.1.3.

Methionin/zinkmethionin, teknisk rent

Alle arter

3.2.1.

Lysin/L-lysin, teknisk rent

Alle arter

3.4.2.

DL-tryptophan, teknisk rent

Alle arter

Tilsætningsstoffer til ensilage

Enzymer

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Trichoderma longibrachiatum rifar IMI SD185

Alle arter

Mikroorganismer

 

Enterococcus faecium BIO 34

Alle arter

 

Lactobacillus salivarius CNCM I-3238/ATCC 11741

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30089

Alle arter

Stoffer

 

Formaldehyd

Alle arter

 

Natriumbisulfat

Alle arter

 

 

 

Aromastoffer og appetitvækkende stoffer

Naturlige produkter — botanisk definerede

 

Birketinktur CoE 88

Alle arter

Naturlige produkter og tilsvarende syntetiske produkter

 

CAS-nr. 16630-52-7/3-(Methylthio)butanal/FLAVIS-nr. 12.056

Alle arter

 

CAS-nr. 2179-60-4/Methylpropyldisulfid/FLAVIS-nr. 12.019

Alle arter

 

CAS-nr. 36431-72-8/Theaspriran/FLAVIS-nr. 13.098

Alle arter

 

CAS-nr. 3738-00-9/1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo [8.3.0.0.(4.9)]tridecan/FLAVIS-nr.13.072

Alle arter

 

CAS-nr. 40789-98-8/3-Mercaptobutan-2-on/FLAVIS-nr. 12.047

Alle arter

 

CAS-nr. 43040-01-3/3-Methyl-1,2,4,-trithian/FLAVIS-nr. 15.036

Alle arter

 

CAS-nr. 495-62-5/1,4(8),12-Bisabolatrien/FLAVIS-nr. 01.016

Alle arter

 

CAS-nr. 516-06-3/D,L-Valin/FLAVIS-nr. 17.023

Alle arter

 

CAS-nr. 5756-24-1/Dimethyltetrasulfid/FLAVIS-nr. 12.116

Alle arter

 

CAS-nr. 6028-61-1/Dipropyltrisulfid/FLAVIS-nr. 12.023

Alle arter

 

CAS-nr. 689-67-8/6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-on/FLAVIS-nr. 07.216

Alle arter

 

CAS-nr. 78-98-8/2-Oxopropanal/FLAVIS-nr. 7.001

Alle arter

DEL B

Fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for visse arter eller kategorier af dyrIdentifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Konserveringsmidler

E 214

Ethyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 215

Natriumethyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 216

Propyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 217

Natriumpropyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 218

Methyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 219

Natriummethyl-4-hydroxybenzoat

Selskabsdyr

E 222

Natriumbisulfit

Hunde, katte

E 223

Natriummetabisulfit

Hunde, katte

E 285

Methylpropionsyre

Drøvtyggere, ved drøvtygningens begyndelse

Surhedsregulerende midler

E 210

Benzoesyre

Slagtesvin

E 340(iii)

Trikaliumorthophosphat

Katte, hunde

E 350(i)

Natriummalat (salt af DL-æblesyre eller L-æblesyre)

Katte, hunde

E 507

Saltsyre

Katte, hunde

E 513

Svovlsyre

Katte, hunde

Bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler

E 567

Clinoptilolit af vulkansk oprindelse

Kaniner

E 598

Calciumaluminat, syntetisk

Malkekøer, slagtekvæg, kalve, lam, gedekid, fjerkræ, kaniner, svin

Farvestoffer, herunder pigmenter

Carotenoider og xanthophyler

E 161b

Lutein

Katte og hunde

E 160c

Capsanthin

Kalkuner

E 161c

Cryptoxanthin

Fjerkræ

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal

Fjerkræ

E 161g

Canthaxanthin

Alle arter og anvendelser undtagen:

— Slagtekyllinger og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. ii)

— Æglæggende fjerkræ og fjerkræ opdrættet til æglægning, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. ii)

— Prydfugle og prydfisk, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. iii)

▼M1

E 161j

Astaxanthin

Alle arter undtagen:

— Fisk og krebsdyr, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. ii)

— Prydfisk, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. iii)

▼B

E 161z

Astaxanthin-rig Phaffia rhodozyma (ATCC 74219)

Laks, ørred

Andre farvestoffer

▼M1

E 155

Brown HT

Hunde og katte

E 104

Quinolingult

Alle arter undtagen dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

E 122

Azorubin (carmoisin)

Alle arter undtagen hunde og katte, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

Relevant nummer

Farvestoffer, som i henhold til fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af fødevarer, med undtagelse af:

 

E 102 Tartrazin

Alle arter undtagen hunde og katte

E 160b Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 110 Sunset Yellow FCF

Alle arter undtagen hunde og katte

E 120 Carminer (carminsyre, cochenille)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 124 Ponceau 4R (cochenillerød A)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 127 Erythrosin

Alle arter undtagen hunde, katte og krybdyr

E 129 Allura Red AC

Alle arter undtagen hunde og katte

E 132 Indigotin (indigocarmin)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 133 Brilliant Blue FCF

Alle arter undtagen hunde og katte

E 160 b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin) som farvestof

Prydfisk

E 102

Tartrazin som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E 131

Patent Blue V som farvestof

Alle arter undtagen dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A) som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E 127

Erythrosin som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E 132

Indigotin (indigocarmin) som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E 141

Chlorophyllin-kobber-kompleks som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E 110

Sunset Yellow FCF som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E 153

Vegetabilsk kul som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

▼B

Emulgatorer og stabilisatorer samt fortyknings- og geleringsmidler

E 401

Natriumalginat

Alle arter undtagen fisk, selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (pelsdyr, der ikke anvendes til fødevarefremstilling)

E 403

Ammoniumalginat

Alle dyrearter eller dyrekategorier undtagen akvariefisk

E 406

Agar

Alle arter undtagen selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (pelsdyr, der ikke anvendes til fødevarefremstilling)

E 407

Carrageenan

Alle arter undtagen selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion (pelsdyr, der ikke anvendes til fødevarefremstilling)

E 418

Gellangummi

Hunde, katte

E 488

Glycerinpolyethylenglycolestere af talgfedtsyre

Kalve

E 489

Ether af polyglycerol og af alkohol fremstillet ved reduktion af oliesyre og palmitinsyre

Kalve

E 498

Delvise polyglycerolestere af polykondenserede ricinusoliefedtsyrer

Hunde

 

 

 

Enzymer

E 1600

3-Fytase/EC 3.1.3.8 produceret af Aspergillus niger (CBS 114.94)

Smågrise, slagtesvin, søer, slagtekyllinger, æglæggende høner

E 1600

3-Fytase/EC 3.1.3.8 produceret af Aspergillus niger (CBS 114.94)

Slagtekalkuner

E 1605

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Aspergillus niger (CBS 520.94)

Slagtekyllinger

E 1608

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanase/EC 3.2.1.4 produceret af Humicola insolens (DSM 10442)

Slagtekyllinger

E 1609

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanase/EC 3.2.1.4 produceret af Aspergillus niger (CBS 600.94) (coatet, fast og flydende form)

Slagtekyllinger, slagtekalkuner, smågrise (fravænnede)

E 1609

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanase/EC 3.2.1.4 produceret af Aspergillus niger (CBS 600.94) (granulat)

Slagtekyllinger, slagtekalkuner, smågrise (fravænnede)

E 1610

Endo-1,4-beta-glucanase/EC 3.2.1.4/Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Aspergillus niger (CBS 600.94)

Slagtekyllinger

E 1611

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)/Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)/Polygalacturonase/EC 3.2.1.15 produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)

Slagtesvin

E 1614

6-Fytase/EC 3.1.3.26 produceret af Aspergillus oryzae (DSM 11857)

Slagtekyllinger, æglæggende høner, slagtekalkuner, smågrise, slagtesvin, søer

E 1615

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W)

Slagtekyllinger

E 1618

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Aspergillus niger (CBS 270.95)

Slagtekyllinger, slagtekalkuner

E 1619

Alfa-amylase/EC 3.2.1.1/Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)

Slagtekyllinger

E 1622

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)

Slagtekyllinger

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin/EC 3.4.21.62 produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)

Slagtekyllinger

E 1624

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) og alfa-amylase/EC 3.2.1.1 produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)

Smågrise (fravænnede)

E 1625

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylase/EC 3.2.1.1 produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og polygalacturonase/EC 3.2.1.15 produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)

Smågrise (fravænnede)

E 1626

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin/EC 3.4.21.62 produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)

Smågrise (fravænnede)

E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)

Slagtesvin

E 1628

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)

Smågrise (fravænnede), slagtesvin, slagtekyllinger

E 1629

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)

Slagtekyllinger

E 1630

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin/EC 3.4.21.62 produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)

Slagtekyllinger

E 1631

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)

Slagtekyllinger

E 1632

3-Fytase/EC 3.1.3.8 produceret af Trichoderma reesei (CBS 528.94)

Slagtekyllinger, smågrise (fravænnede), slagtesvin

E 1633

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin/EC 3.4.21.62 produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)

Slagtekyllinger

E 1634

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Aspergillus niger (MUCL 39199)

Slagtekyllinger

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)

Slagtekyllinger

E 1636

Endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 526.94/EC 3.2.1.6)

Smågrise (fravænnede), slagtekyllinger

E 1637

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105)/EC 3.2.1.8, endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 og alfa-amylase produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)/EC 3.2.1.1; subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)/EC 3.4.21.62) og polygalacturonase produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)/EC 3.2.1.15

Slagtekyllinger

E 1638

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og alfa-amylase/EC 3.2.1.1 produceret af Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553)

Smågrise (fravænnede)

E 1639

3-Fytase produceret af Hansenula polymorpha (DSM 15087)

Slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, smågrise, slagtesvin, søer

E 1640

6-Fytase produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)/EC 3.1.3.26

Slagtekyllinger

E 1641

Endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203)/EC 3.2.1.8

Slagtekyllinger

Mikroorganismer

E 1704

Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94

Kalve

E 1706

Enterococcus faecium DSM 7134, Lactobacillus rhamnosus DSM 7133

Smågrise (fravænnede)

E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519, Enterococcus faecium ATCC 55593 (i forholdet 1/1)

Slagtekyllinger

E 1714

Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/AR

Smågrise (fravænnede)

Kemisk veldefinerede stoffer med en biologisk virkning svarende til vitaminers

3a900

Inositol

Alle arter undtagen fisk og krebsdyr

Essentielle umættede Omega 6-fedtsyrer (alle undtagen octadecadiensyre)

Alle arter undtagen slagtesvin, avlssøer, søer — med henblik på nyttevirkning i smågrise, avlskøer, malkekøer til mælkeproduktion

3a370

Taurin

Alle arter undtagen arter af Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende fisk

E 670

Vitamin D2

Svin, smågrise, kvæg; får, kalve, dyr af hestefamilien, øvrige dyrearter eller -kategorier undtagen fjerkræ og fisk

Urinstof og derivater heraf

2.1.2.

Biuret, teknisk rent

Drøvtyggere, fra drøvtygningens begyndelse

2.1.3.

Urinstofphosphat, teknisk rent

Drøvtyggere, fra drøvtygningens begyndelse

2.1.4.

Diureidoisobutan, teknisk rent

Drøvtyggere, fra drøvtygningens begyndelse

Aromastoffer og appetitvækkende stoffer

Naturlige produkter og tilsvarende syntetiske produkter

 

CAS-nr. 134-20-3/Methylanthranilat/FLAVIS-nr. 09.715

Fuglearter

 

CAS-nr. 85-91-6/Methyl-N-methylanthranilat/FLAVIS-nr. 09.781

Fuglearter

 

CAS-nr. 93-28-7/Eugenylacetat/FLAVIS-nr. 09.020

Fjerkræ og fisk

 

CAS-nr. 97-53-0/Eugenol/FLAVIS-nr. 04.003

Fisk

 

CAS-nr. 107-85-7/3-Methylbutylamin/FLAVIS-nr. 11.001

Æglæggende høner

 

CAS-nr. 75-50-3/Trimethylamin/FLAVIS-nr. 11.009

Æglæggende høner

 

CAS-nr. 6627-88-9/4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol/FLAVIS-nr. 04.051

Fisk og fjerkræ

 

CAS-nr. 593-81-7/Trimethylaminhydrochlorid/FLAVIS-nr. 11.024

Æglæggende høner
BILAG II

Fodertilsætningsstoffer omhandlet i artikel 1, stk. 2Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Enzymer

11

Endo-1,4-beta-glucanase/EC 3.2.1.4/Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 og endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252 )

Æglæggende høner

28

3-Fytase/EC 3.1.3.8 produceret af Trichoderma reesei (CBS 528.94)

Æglæggende høner

30

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Penicillium funiculosum (IMI SD 101)

Smågrise (fravænnede), slagteænder

37

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og subtilisin/EC 3.4.21.62 produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107)

Æglæggende høner

51

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Bacillus subtilis (LMG S-15136)

Slagtesvin

60

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)

Slagtekalkuner

63

Endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma reesei (CBS 529.94) og endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma reesei (CBS 526.94)

Slagtekalkuner, slagtekyllinger

64

Endo-1,3(4)-beta-glucanase/EC 3.2.1.6 produceret af Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) og endo-1,4-beta-xylanase/EC 3.2.1.8 produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287)

Slagtekyllinger, smågrise (fravænnede)

Mikroorganismer

15

Enterococcus faecium NCIMB 11181

Slagtekyllinger

24

Kluyveromyces marxianus var. lactis K1 BCCM/MUCL 39434

Malkekøer

25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Katte, hunde

Coccidiostatika og andre lægemidler

E 764

Halofuginonhydrobromid 6 g/kg (Stenorol)

Hønniker

E 766

Salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120) (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV)

Slagtekaniner

E 766

Salinomycinnatrium 120 g/kg (Salinomax 120G) (indehaver af godkendelsen er Zoetis Belgium SA)

Slagtekyllinger

Top