EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0587-20230605

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/2023-06-05

02017R0587 — DA — 05.06.2023 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/587

af 14. juli 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 087 af 31.3.2017, s. 387)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/442 af 12. december 2018

  L 77

56

20.3.2019

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/944 af 17. januar 2023

  L 131

1

16.5.2023
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/587

af 14. juli 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENERELE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»porteføljehandel« : transaktioner i fem eller flere forskellige finansielle instrumenter, hvor transaktionerne handles på samme tid af den samme kunde og som en enkelt mængde til en specifik referencekurs

▼M2 —————

▼B

4)

»systematisk internalisator« : et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 20), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 ).

Artikel 2

Transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen

(Artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

En transaktion i aktier bidrager ikke til prisfastsættelsesprocessen, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

a) 

Transaktionen gennemføres med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark, herunder transaktioner, der gennemføres med reference til en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

▼M1

b) 

Transaktionen indgår i en porteføljehandel, som omfatter mindst fem forskellige aktier.

▼B

c) 

Transaktionen er betinget af køb, salg, oprettelse eller indfrielse af en derivatkontrakt eller et andet finansielt instrument, hvor alle elementerne i handelen skal gennemføres som en enkelt mængde.

d) 

Transaktionen gennemføres af et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ( 2 ) eller en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU ( 3 ), der overfører det egentlige ejerskab til aktier fra ét institut for kollektiv investering til et andet, og hvor ingen af parterne i transaktionen er et investeringsselskab.

e) 

Transaktionen er en give-up-transaktion eller en give-in-transaktion.

f) 

Formålet med transaktionen er at overføre aktier som sikkerhedsstillelse i bilaterale transaktioner eller inden for rammerne af en central modparts (CCP's) margin- eller sikkerhedsstillelseskrav eller som led i en CCP's misligholdelsesstyringsproces.

g) 

Transaktionen medfører, at der leveres aktier i forbindelse med udnyttelse af konvertible obligationer, optioner, covered warrants eller andre lignende derivater.

▼M1 —————

▼B

i) 

Transaktionen gennemføres i henhold til en markedsplads', en CCP's eller en værdipapircentrals regler eller procedurer for at effektuere et dækningskøb af uafsluttede transaktioner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 ( 4 ).KAPITEL II

FØRHANDELSGENNEMSIGTIGHEDAfdeling 1

Førhandelsgennemsigtighed for markedspladser

Artikel 3

Forpligtelser vedrørende førhandelsgennemsigtighed

(Artikel 3, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  
Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal offentliggøre intervallet af købs- og salgspriser samt markedsdybden ved disse priser. Oplysningerne skal offentliggøres i overensstemmelse med den type handelssystemer, som de driver, jf. tabel 1 i bilag I.

▼M1

2.  
De i stk. 1 omhandlede gennemsigtighedskrav finder også anvendelse på »bindende interessemarkeringer« som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 3 i nævnte forordning.

▼B

Artikel 4

Mest relevante marked for så vidt angår likviditet

(Artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  
Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014 anses det mest relevante marked for så vidt angår likviditet for en aktie, et depotbevis, en ETF, eller et andet lignende finansielt instrument for at være den markedsplads, der har den største omsætning i det pågældende finansielle instrument.
2.  
Ved fastlæggelsen af de mest relevante markeder for så vidt angår likviditet i henhold til stk. 1 skal de kompetente myndigheder beregne omsætningen i overensstemmelse med metoden i artikel 17, stk. 4, for hvert finansielt instrument, for hvilket de er den kompetente myndighed, og for hver markedsplads, hvor det pågældende finansielle instrument handles.
3.  

Den beregning, der er omhandlet i stk. 2, skal have følgende egenskaber:

a) 

Den skal, for hver markedsplads, indeholde transaktioner, der er gennemført i henhold til den pågældende markedsplads' regler, eksklusive referencekurstransaktioner og forhandlede transaktioner, der er markeret som fastsat i tabel 4 i bilag I, og transaktioner, der er gennemført på grundlag af mindst én ordre, der har været omfattet af en dispensation for store ordrer, og hvor transaktionsstørrelsen ligger over tærskelværdien for stort omfang som fastsat i henhold til artikel 7.

b) 

Den skal dække enten det foregående kalenderår eller, hvis det er relevant, den periode i det foregående kalenderår, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.

4.  
Indtil det mest relevante marked for så vidt angår likviditet for et bestemt finansielt instrument er fastsat i overensstemmelse med proceduren i stk. 1-3, er det mest relevante marked for så vidt angår likviditet den markedsplads, hvor det pågældende finansielle instrument for første gang blev optaget til handel eller for første gang blev handlet.
5.  
Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der blev optaget til handel for første gang eller blev handlet på en markedsplads for første gang fire uger eller derunder før udgangen af det foregående kalenderår.

Artikel 5

Særlige kendetegn ved forhandlede transaktioner

(Artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 600/2014)

En forhandlet transaktion i aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater eller andre lignende finansielle instrumenter anses for at være en transaktion, der er forhandlet privat, men offentliggøres i henhold til en markedsplads' regler, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

a) 

To medlemmer af eller deltagere på markedspladsen er involveret i egenskab af et af følgende:

i) 

Den ene handler for egen regning, mens den anden handler på vegne af en kunde.

ii) 

De handler begge for egen regning.

iii) 

De handler begge på vegne af en kunde.

b) 

Et medlem af eller en deltager på markedspladsen gør et af følgende:

i) 

handler på vegne af både køberen og sælgeren

ii) 

handler for egen regning mod en kundeordre.

Artikel 6

Forhandlede transaktioner, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris

(Artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 600/2014)

En forhandlet transaktion i aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater eller andre lignende finansielle instrumenter afhænger af andre forhold end det finansielle instruments gældende markedspris, hvis et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

a) 

Transaktionen gennemføres med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark, herunder transaktioner, der gennemføres med reference til en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

b) 

Transaktionen indgår i en porteføljehandel.

c) 

Transaktionen er betinget af køb, salg, oprettelse eller indløsning af en derivatkontrakt eller et andet finansielt instrument, hvor alle elementerne i handelen kun skal gennemføres som en enkelt mængde.

d) 

Transaktionen gennemføres af et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU, der overfører det egentlige ejerskab til finansielle instrumenter fra ét institut for kollektiv investering til et andet, og hvor ingen af parterne i transaktionen er et investeringsselskab.

e) 

Transaktionen er en give-up-transaktion eller en give-in-transaktion.

f) 

Formålet med transaktionen er at overføre finansielle instrumenter som sikkerhedsstillelse i bilaterale transaktioner eller inden for rammerne af en CCP's margin- eller sikkerhedsstillelseskrav eller som led i en CCP's misligholdelsesstyringsproces.

g) 

Transaktionen medfører, at der leveres finansielle instrumenter i forbindelse med udnyttelse af konvertible obligationer, optioner, covered warrants eller andre lignende finansielle derivater.

▼M1 —————

▼B

i) 

Transaktionen gennemføres i henhold til en markedsplads', en CCP's eller en værdipapircentrals regler eller procedurer for at effektuere et dækningskøb af uafsluttede transaktioner i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 909/2014.

j) 

Alle andre transaktioner, der svarer til en af de i litra a)-i) beskrevne transaktioner, derved at de er betinget af tekniske kendetegn, der ikke hænger sammen med den gældende markedsvurdering af det finansielle instrument.

Artikel 7

Store ordrer

(Artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  
En ordre, der vedrører en aktie, et depotbevis, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument anses for at være stor, hvis ordren er lig med eller større end minimumsstørrelsen for ordrer i tabel 1 og 2 i bilag II.

▼M2

2.  
En ordre, der vedrører en ETF, anses for at være stor, hvis ordren er lig med eller større end 3 000 000  EUR.

▼B

3.  
Med henblik at bestemme, hvilke ordrer der er store, skal de kompetente myndigheder, jf. stk. 4, beregne den gennemsnitlige daglige omsætning for så vidt angår aktier, depotbeviser, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles på en markedsplads.
4.  

Den beregning, der er omhandlet i stk. 3, skal have følgende egenskaber:

a) 

Den skal indeholde transaktioner, der er gennemført i Unionen med hensyn til det finansielle instrument, uanset om det handles på eller uden for en markedsplads.

b) 

Den skal dække den periode, der begynder den 1. januar i det foregående kalenderår og slutter den 31. december i det foregående kalenderår, eller, hvis det er relevant, den del af det foregående kalenderår, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og hvor det ikke var suspenderet fra handel.

Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på aktier, depotbeviser, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der blev optaget til handel for første gang eller blev handlet på en markedsplads for første gang fire uger eller derunder før udgangen af det foregående kalenderår.

5.  
Medmindre prisen eller andre relevante betingelser for gennemførelsen af en ordre ændres, finder dispensationen i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 stadig anvendelse for en ordre, som er stor, når den indføres i en ordrebog, men som, efter delvis gennemførelse, falder under den gældende tærskel for det pågældende finansielle instrument, som fastsat i henhold til stk. 1 og 2.
6.  
Før en aktie, et depotbevis, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument handles for første gang på en markedsplads i Unionen, skal den kompetente myndighed give et skøn over den gennemsnitlige daglige omsætning for det pågældende finansielle instrument, under hensyntagen til det pågældende finansielle instruments tidligere handelshistorik og handelshistorikken for andre finansielle instrumenter, der anses for at have lignende kendetegn, og sikre, at skønnet offentliggøres.
7.  
Det i stk. 6 omhandlede skøn over den gennemsnitlige daglige omsætning skal anvendes ved beregningen af store ordrer i løbet af en periode på seks uger efter den dato, hvor aktien, depotbeviset, certifikatet eller et andet lignende finansielt instrument blev optaget til handel eller for første gang blev handlet på en markedsplads.
8.  
Den kompetente myndighed skal beregne og offentliggøre den gennemsnitlige daglige omsætning på grundlag af de første fire ugers handel før udgangen af den i stk. 7 omhandlede periode på seks uger.
9.  
Den i stk. 8 omhandlede gennemsnitlige daglige omsætning skal anvendes til beregningen af store ordrer, og indtil en gennemsnitlig daglig omsætning beregnet i henhold til stk. 3 finder anvendelse.
10.  
Ved anvendelsen af denne artikel beregnes den gennemsnitlige daglige omsætning ved at dividere den samlede omsætning for et bestemt finansielt instrument, jf. artikel 17, stk. 4, med antallet af handelsdage i den pågældende periode. Antallet af handelsdage i den pågældende periode er antallet af handelsdage på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet for det pågældende finansielle instrument som fastsat i henhold til artikel 4.

Artikel 8

Type og minimumsstørrelse af ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem

(Artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  

Den type af ordrer, der opbevares i en markedsplads' ordrestyringssystem, indtil de offentliggøres, og for hvilke der kan dispenseres fra forpligtelser vedrørende førhandelsgennemsigtighed, er ordrer:

a) 

som skal lægges ind i den ordrebog, som markedspladsen driver, og som afhænger af objektive betingelser, der er forudfastsat af systemets protokol;

b) 

som ikke kan interagere med andre handelsinteresser før offentliggørelse i den ordrebog, som markedspladsen driver

c) 

som, når de er offentliggjort i ordrebogen, interagerer med andre ordrer i henhold til reglerne for ordrer af den art på offentliggørelsestidspunktet.

2.  

Ordrer, der opbevares i en markedsplads' ordrestyringssystem, indtil de offentliggøres, og for hvilke der kan dispenseres fra forpligtelser vedrørende førhandelsgennemsigtighed, skal på indførelsestidspunktet og efter eventuelle ændringer have en af følgende størrelser:

a) 

i tilfælde af en reserveordre, en størrelse der er større end eller lig med 10 000  EUR

b) 

for alle andre ordrer, en størrelse, der er større end eller lig med den mindste mængde, der kan handles, og som på forhånd er defineret af systemoperatøren i dennes regler og protokoller.

3.  
En reserveordre som omhandlet i stk. 2, litra a), anses for at være en limiteret ordre bestående af en offentliggjort ordre, der vedrører en del af en mængde, og en ikke-offentliggjort ordre, der vedrører den resterende mængde, hvor den ikke-offentliggjorte mængde først kan udføres, efter at den er frigivet til ordrebogen som en ny offentliggjort ordre.Afdeling 2

Førhandelsgennemsigtighed for systematiske internalisatorer og investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads

Artikel 9

Ordninger for offentliggørelse af en bindende prisstillelse

(Artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

Enhver ordning, som en systematisk internalisator indfører for at opfylde forpligtelsen til at offentliggøre bindende prisstillelser, skal opfylde følgende betingelser:

a) 

Ordningen skal indeholde alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der skal offentliggøres, er pålidelige, konstant kontrolleres for fejl og korrigeres, så snart der konstateres fejl.

▼M2

b) 

Ordningen skal opfylde tekniske ordninger, der svarer til dem, der er fastsat for godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er) i artikel 14 i delegeret forordning (EU) 2017/571, der letter konsolideringen af data med lignende data fra andre kilder.

▼B

c) 

Ordningen skal stille oplysningerne til rådighed for offentligheden på et ikke-diskriminerende grundlag.

d) 

Ordningen skal omfatte offentliggørelse af det tidspunkt, hvor prisstillelserne er blevet indført eller ændret, jf. artikel 50 i direktiv 2014/65/EU, som suppleret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574. ( 5 )

▼M1

Artikel 10

Priser, der afspejler de gældende markedsvilkår

(Artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014)

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator, anses for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis de med hensyn til pris på offentliggørelsestidspunktet ligger tæt på prisstillelser af lignende størrelser for det samme finansielle instrument på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som fastsat i henhold til artikel 4 for det pågældende finansielle instrument.

De priser, der offentliggøres af en systematisk internalisator med hensyn til aktier og depotbeviser, anses dog kun for at afspejle de gældende markedsvilkår, hvis disse priser opfylder de i stk. 1 i denne artikel omhandlede krav og tager højde for minimumsprisforhøjelser svarende til de kursspring, der er omhandlet i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 ( 6 ).

▼B

Artikel 11

Normal markedsstørrelse

(Artikel 14, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  
Den normale markedsstørrelse for aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, for hvilke der findes et likvidt marked, bestemmes på grundlag af den gennemsnitlige værdi af transaktionerne for hvert finansielt instrument beregnet i henhold til stk. 2 og 3 og i overensstemmelse med tabel 3 i bilag II.
2.  
Med henblik på at bestemme den normale markedsstørrelse, der finder anvendelse på et bestemt finansielt instrument, jf. stk. 1, skal de kompetente myndigheder beregne den gennemsnitlige værdi af transaktioner for så vidt angår alle de aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads, for hvilke der et likvidt marked, og for hvilke de er den kompetente myndighed.
3.  

Den beregning, der er omhandlet i stk. 2, skal have følgende egenskaber:

a) 

Den skal tage hensyn til transaktioner, der er gennemført i Unionen med hensyn til det pågældende finansielle instrument, uanset om de er gennemført på eller uden for en markedsplads.

b) 

Den skal dække enten det foregående kalenderår eller, hvis det er relevant, den periode i det foregående kalenderår, hvor det finansielle instrument blev optaget til handel eller blev handlet på en markedsplads, og for hvilket handelen ikke var suspenderet.

c) 

Den skal udelukke store transaktioner efter handel, jf. tabel 4 i bilag I.

Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der blev optaget til handel for første gang eller blev handlet på en markedsplads for første gang fire uger eller derunder før udgangen af det foregående kalenderår.

▼M1

4.  
Før en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument handles for første gang på en markedsplads i Unionen, skal den kompetente myndighed give et skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne for det pågældende finansielle instrument, under hensyntagen til det pågældende finansielle instruments tidligere handelshistorik og handelshistorikken for andre finansielle instrumenter, der anses for at have lignende kendetegn, og sikre, at skønnet offentliggøres.
5.  
Det i stk. 4 omhandlede skøn over den gennemsnitlige værdi af transaktionerne anvendes til at bestemme den normale markedsstørrelse for en aktie, et depotbevis, en ETF, et certifikat eller et andet lignende finansielt instrument i løbet af en periode på seks uger efter den dato, hvor aktien, depotbeviset, ETF'en, certifikatet eller et andet lignende finansielt instrument for første gang blev optaget til handel eller for første gang blev handlet på en markedsplads.

▼B

6.  
Den kompetente myndighed skal beregne og offentliggøre den gennemsnitlige værdi af transaktionerne på grundlag af de første fire ugers handel før udgangen af den i stk. 5 omhandlede periode på seks uger.
7.  
Den i stk. 6 omhandlede gennemsnitlige værdi af transaktionerne finder anvendelse umiddelbart efter offentliggørelsen, og indtil en ny gennemsnitlig værdi af transaktionerne beregnet i henhold til stk. 2 og 3 finder anvendelse.
8.  
Ved anvendelsen af denne artikel beregnes den gennemsnitlige værdi af transaktionerne ved at dividere den samlede omsætning for et bestemt finansielt instrument, jf. artikel 17, stk. 4, med det samlede antal transaktioner, der er gennemført for det pågældende finansielle instrument i den pågældende periode.KAPITEL III

EFTERHANDELSGENNEMSIGTIGHED FOR MARKEDSPLADSER OG INVESTERINGSSELSKABER, DER HANDLER UDEN FOR EN MARKEDSPLADS

Artikel 12

Forpligtelser vedrørende efterhandelsgennemsigtighed

(Artikel 6, stk. 1, og artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  
Markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, og investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads' regler, skal offentliggøre oplysningerne om hver transaktion under anvendelse af referencetabel 2, 3 og 4 i bilag I.
2.  
Hvis en tidligere offentliggjort handelsindberetning annulleres, skal investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads, og markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, offentliggøre en ny handelsindberetning, der indeholder alle oplysningerne i den oprindelige handelsindberetning og det annulleringsmærke, der er angivet i tabel 4 i bilag I.
3.  

Hvis en tidligere offentliggjort handelsindberetning ændres, skal markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, og investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads, offentliggøre følgende oplysninger:

a) 

en ny handelsindberetning, der indeholder alle oplysningerne i den oprindelige handelsindberetning, og det annulleringsmærke, der er angivet i tabel 4 i bilag I

b) 

en ny handelsindberetning, der indeholder alle oplysningerne i den oprindelige handelsindberetning, hvor alle de oplysninger, for hvilke det er nødvendigt, er rettet, og det annulleringsmærke, der er angivet i tabel 4 i bilag I.

4.  
Hvis en transaktion mellem to investeringsselskaber indgås uden for en markedsplads' regler, enten for egen regning eller på vegne af kunder, skal kun det investeringsselskab, der sælger det pågældende finansielle instrument, offentliggøre oplysningerne gennem en APA.
5.  
Hvis kun ét af de investeringsselskaber, der er part i transaktionen, er en systematisk internalisator i det pågældende finansielle instrument og handler som det købende selskab, skal kun dette selskab offentliggøre transaktionen gennem en APA, og underrette sælgeren derom, uanset stk. 4.
6.  
Investeringsselskaber skal tage alle rimelige skridt for at sikre, at transaktionen offentliggøres som en enkelt transaktion. Med henblik herpå betragtes to matchede handler, der indgås samtidigt og til samme pris med samme modpart, som en enkelt transaktion.

Artikel 13

Anvendelse af efterhandelsgennemsigtighed på visse typer af transaktioner, der gennemføres uden for en markedsplads

(Artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

Forpligtelsen i artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014 finder ikke anvendelse på følgende:

a) 

udelukkede transaktioner anført i artikel 2, stk. 5, i Kommissionen delegerede forordning (EU) 2017/590 ( 7 ), hvis det er relevant

b) 

transaktioner, der gennemføres af et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU, der overfører det egentlige ejerskab til finansielle instrumenter fra ét institut for kollektiv investering til et andet, og hvor ingen af parterne i transaktionen er et investeringsselskab

c) 

give-up-transaktioner og give-in-transaktioner

d) 

overførsler af finansielle instrumenter som sikkerhedsstillelse i bilaterale transaktioner eller inden for rammerne af en CCP's margin- eller sikkerhedsstillelseskrav eller som led i en CCP's misligholdelsesstyringsproces.

Artikel 14

Offentliggørelse i realtid af transaktioner

(Artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  

For transaktioner, der finder sted på en given markedsplads, skal efterhandelsoplysninger:

a) 

når transaktionen finder sted i løbet af markedspladsens daglige åbningstid, offentliggøres så tæt på realtid som teknisk muligt og under alle omstændigheder senest et minut efter den relevante transaktion

b) 

når transaktionen finder sted uden for markedspladsens daglige åbningstid, offentliggøres, før den pågældende markedsplads' næste handelsdag begynder.

2.  

For transaktioner, der finder sted uden for en given markedsplads, skal efterhandelsoplysninger:

a) 

når transaktionen finder sted i løbet af den daglige åbningstid for det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som bestemt i henhold til artikel 4 for den pågældende aktie, det pågældende depotbevis, den pågældende ETF, det pågældende certifikat eller det pågældende andet lignende finansielle instrument, eller i løbet af investeringsselskabets daglige åbningstid, offentliggøres så tæt på realtid som teknisk muligt og under alle omstændigheder senest et minut efter den relevante transaktion

b) 

når transaktionen finder sted på en måde, der ikke er omfattet af litra a), offentliggøres umiddelbart efter starten på investeringsselskabets daglige åbningstid og senest inden starten på den næste handelsdag for det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som bestemt i henhold til artikel 4.

3.  
Oplysninger vedrørende en porteføljehandel skal med hensyn til hver enkelt transaktion offentliggøres så tæt på realtid som teknisk muligt, under hensyn til behovet for at allokere priser til bestemte aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter. Hver enkelt transaktion skal vurderes separat med henblik på at bestemme, om udskudt offentliggørelse vedrørende transaktionen kan ske i henhold til artikel 15.

Artikel 15

Udskudt offentliggørelse af transaktioner

(Artikel 7, stk. 1, og artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  

Når en kompetent myndighed giver tilladelse til udsættelse af offentliggørelse af oplysninger om transaktioner i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, skal markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, og investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads, offentliggøre hver transaktion senest ved udgangen af den relevante periode, der er angivet i tabel 4, 5 og 6 i bilag II, forudsat at følgende kriterier er opfyldt:

a) 

Transaktionen er mellem et investeringsselskab, der handler for egen regning, bortset fra gennem ejermatchningshandel, og en anden modpart.

b) 

Transaktionens størrelse er lig med eller større end den relevante minimumsstørrelse angivet i tabel 4, 5 eller 6 i bilag II, alt efter hvad der er relevant.

2.  
Den relevante minimumsstørrelse med henblik på stk. 1, litra b), fastsættes i overensstemmelse med den gennemsnitlige daglige omsætning som beregnet i henhold til artikel 7.
3.  

For transaktioner, for hvilke udskudt offentliggørelse er tilladt frem til afslutningen på handelsdagen som angivet i tabel 4, 5 og 6 i bilag II, skal investeringsselskaber, der handler uden for en markedsplads, og markedsoperatører og investeringsselskaber, der driver en markedsplads, offentliggøre oplysningerne om de pågældende transaktioner enten:

a) 

så tæt på realtid som muligt efter afslutningen på handelsdagen, hvilket omfatter lukkeauktionen, hvis det er relevant, for transaktioner, der gennemføres mere end to timer før afslutningen på handelsdagen

▼M2

b) 

senest ved åbningen af den følgende handelsdag for det mest relevante marked for så vidt angår likviditet for transaktioner, der ikke er omfattet af litra a).

▼B

For transaktioner, der finder sted uden for en markedsplads, henviser handelsdage og lukkeauktioner til handelsdagene og lukkeauktionerne på det mest relevante marked for så vidt angår likviditet som bestemt i henhold til artikel 4.

4.  
Hvis en transaktion mellem to investeringsselskaber gennemføres uden for en markedsplads' regler, er den kompetente myndighed, der skal bestemme den relevante udsættelsesordning, den kompetente myndighed for det investeringsselskab, der har ansvaret for at offentliggøre handelen gennem en APA i henhold til artikel 12, stk. 5 og 6.

Artikel 16

Handelsdag og daglig åbningstid

1.  
Ved handelsdag i forbindelse med en markedsplads forstås enhver dag, hvor den pågældende markedsplads er åben for handel.
2.  
Ved en markedsplads' eller et investeringsselskabs daglige åbningstid forstås det tidsrum, som markedspladsen eller investeringsselskabet på forhånd har fastsat og offentliggør som sin åbningstid.
3.  
Ved en handelsdags åbning på en given markedsplads forstås det tidspunkt, hvor den pågældende markedsplads' daglige åbningstid begynder.
4.  
Ved en handelsdags afslutning på en given markedsplads forstås det tidspunkt, hvor den pågældende markedsplads' daglige åbningstid slutter.KAPITEL IV

FÆLLES BESTEMMELSER OM FØR- OG EFTERHANDELSGENNEMSIGTIGHEDSBEREGNINGER

Artikel 17

Metode for, dato offentliggørelse af og dato for anvendelse af gennemsigtighedsberegningerne

(Artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

1.  

Senest 14 måneder efter den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, og derefter senest den 1. marts hvert år skal de kompetente myndigheder i forbindelse med hvert finansielt instrument, for hvilket de er den kompetente myndighed, indsamle dataene, beregne og sikre offentliggørelse af følgende oplysninger:

a) 

den markedsplads, der er det mest relevante marked for så vidt angår likviditet, jf. artikel 4, stk. 2

b) 

den gennemsnitlige daglige omsætning med henblik på fastsættelse af størrelsen af store ordrer, jf. artikel 7, stk. 3

c) 

den gennemsnitlige værdi af transaktioner med henblik på fastsættelse af den normale markedsstørrelse, jf. artikel 11, stk. 2.

▼M2

2.  
De kompetente myndigheder, markedsoperatørerne og investeringsselskaberne, herunder investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal anvende de oplysninger, der offentliggøres i henhold til nærværende artikels stk. 1 ved anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra a) og c), og artikel 14, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 600/2014, i en periode mellem den første mandag i april i det år, hvor oplysningerne offentliggøres, og dagen før den første mandag i april i det følgende år.

▼B

3.  
De kompetente myndigheder skal sikre, at de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til stk. 1, løbende ajourføres med henblik på anvendelsen af forordning (EU) nr. 600/2014, og at alle ændringer i en bestemt aktie, et bestemt depotbevis, en bestemt ETF, et bestemt certifikat eller andet lignende finansielt instrument, som i væsentlig grad påvirker de tidligere beregninger og de offentliggjorte oplysninger, indgår i sådanne ajourføringer.
4.  
Med henblik på de i stk. 1 omhandlede beregninger beregnes omsætningen i forbindelse med et finansielt instrument ved, for hver transaktion, der er gennemført i løbet af et bestemt tidsrum, at multiplicere antallet af enheder af det pågældende instrument, der er udvekslet mellem købere og sælgere, med prisen pr. enhed for en sådan transaktion, og sammenlægge resultaterne.
5.  
Ved handelsdagens afslutning, men før dagens afslutning, skal markedspladserne forelægge de kompetente myndigheder de oplysninger, der er angivet i tabel 1 og 2 i bilag III, når det finansielle instrument optages til handel eller handles for første gang på den pågældende markedsplads, og når de tidligere forelagte oplysninger ændres.

▼M2

6.  
Hvis ESMA eller de kompetente myndigheder kræver oplysninger i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 600/2014, skal markedspladser, APA'er og udbydere af konsolideret løbende handelsinformation fremlægge sådanne oplysninger i overensstemmelse med nærværende forordnings bilag IV.
7.  
Hvis den handelsstørrelse, der er bestemt med henblik på artikel 7, stk. 1 og 2, artikel 8, stk. 2, litra a), artikel 11, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, er udtrykt som en pengeværdi, og det finansielle instrument ikke er denomineret i euro, skal handelsstørrelsen omregnes til den valuta, i hvilken det finansielle instrument er denomineret, på grundlag af Den Europæiske Centralbanks referencekurser for euro og fremmed valuta pr. 31. december i det foregående år.

▼M2

Artikel 18

Henvisninger til kompetente myndigheder

(Artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014)

Den kompetente myndighed for et bestemt finansielt instrument med ansvar for at foretage beregningerne og sikre offentliggørelse af de i artikel 4, 7, 11 og 17 omhandlede oplysninger er den kompetente myndighed for det mest relevante marked for så vidt angår likviditet i artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og fastsat i artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2017/590.

▼B

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

1.  

Uanset artikel 17, stk. 1, skal de kompetente myndigheder indsamle dataene, foretage beregningerne og sikre offentliggørelse, umiddelbart efter at de er blevet foretaget, i overensstemmelse med følgende tidsramme:

a) 

Hvis den dato, på hvilken finansielle instrumenter handles første gang på en markedsplads i Unionen, er en dato, der ligger ikke under 10 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, skal de kompetente myndigheder offentliggøre resultatet af beregningerne senest 4 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes.

b) 

Hvis den dato, på hvilken finansielle instrumenter handles første gang på en markedsplads i Unionen, er en dato, der falder inden for den periode, der begynder 10 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, og ender dagen før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, skal de kompetente myndigheder offentliggøre resultatet af beregningerne senest på den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes.

2.  

De i stk. 1 omhandlede beregninger foretages som følger:

a) 

Hvis den dato, på hvilken finansielle instrumenter handles første gang på en markedsplads i Unionen, er en dato, der ligger ikke under 16 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, baseres beregningerne å data, der foreligger for en referenceperiode på 40 uger, der begynder 52 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes.

b) 

Hvis den dato, på hvilken finansielle instrumenter handles første gang på en markedsplads i Unionen, er en dato, der falder inden for den periode, der begynder 16 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, og ender 10 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, baseres beregningerne på data, der foreligger for den første fireugers handelsperiode for det finansielle instrument.

c) 

Hvis den dato, på hvilken finansielle instrumenter handles første gang på en markedsplads i Unionen, er en dato, der falder inden for den periode, der begynder 10 uger før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, og ender dagen før den dato, fra hvilken forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, baseres beregningerne på de finansielle instrumenters tidligere handelshistorik eller handelshistorikken for andre finansielle instrumenter, der anses for at have kendetegn, der svarer til de pågældende finansielle instrumenters egenskaber.

3.  
De kompetente myndigheder, markedsoperatørerne og investeringsselskaberne, herunder investeringsselskaber, der driver en markedsplads, skal anvende de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 med henblik på artikel 4, stk. 1, litra a) og c), og artikel 14, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 600/2014, i en periode på 15 måneder fra den dato, fra hvilken nævnte forordning anvendes.
4.  

I den i stk. 3 omhandlede periode skal de kompetente myndigheder sikre følgende for så vidt angår de i stk. 2, litra b) og c), omhandlede finansielle instrumenter:

a) 

at de i henhold til stk. 1 offentliggjorte oplysninger fortsat er hensigtsmæssige ved anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra a) og c), og artikel 14, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 600/2014

b) 

at de i henhold til stk. 1 offentliggjorte oplysninger om fornødent ajourføres på grundlag af en længere handelsperiode og en mere omfattende handelshistorik.

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Artikel 19 anvendes dog fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Oplysninger, der skal offentliggøresTabel 1

Beskrivelse af typen af handelssystemer og de relaterede oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 3

Type handelssystem

Beskrivelse af handelssystemet

Oplysninger, der skal offentliggøres

Løbende auktionsordrebogshandelssystem

Et system, hvor der uden menneskelig medvirken anvendes en ordrebog og en handelsalgoritme til konstant at matche købsordrer med salgsordrer på grundlag af bedste opnåelige pris.

Det samlede antal ordrer og det samlede antal aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, som de repræsenterer, på hvert prisniveau, som minimum for de fem bedste købs- og salgsprisniveauer.

Prisstillerhandelssystem

Et system, hvor transaktioner gennemføres på grundlag af bindende prisstillelser, der løbende stilles til rådighed for deltagerne, således at prisstillerne er nødt til at have prisstillelser af en størrelse, der svarer til medlemmers og deltageres behov for at handle i kommercielt omfang, og som samtidig tager hensyn til de risici, prisstillerne selv udsættes for

De bedste købs- og salgspriser fra hver prisstiller i aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, sammen med de til priserne knyttede mængder.

De prisstillelser, der offentliggøres, skal være dem, der udgør bindende tilsagn om at købe og sælge de finansielle instrumenter, og som angiver den pris, hvortil de registrerede prisstillere er parate til at købe eller sælge, samt mængden af finansielle instrumenter. Der kan under særlige markedsforhold i et begrænset tidsrum gives tilladelse til kun at angive vejledende priser eller envejspriser.

Periodisk auktionshandelssystem

Et system, hvor ordrer matches på grundlag af en periodisk auktion og en handelsalgoritme uden menneskelig medvirken.

Den pris, som bedst opfylder auktionshandelssystemets handelsalgoritme i forbindelse med aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet, samt den mængde, der potentielt kan udføres til den pågældende pris af deltagerne i systemet.

Request for quote-handelssystem

Et handelssystem, hvor en eller flere prisstillelser oplyses efter en anmodning om prisstillelse, der indgives af et eller flere medlemmer eller deltagere. Prisstillelsen kan kun gennemføres af det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen. Det medlem eller den deltager, der fremsætter anmodningen, kan indgå en transaktion ved at acceptere den eller de prisstillelser, medlemmet eller deltageren har fået efter anmodning.

De prisstillelser og tilknyttede volumener fra medlemmer eller deltagere, der, hvis de accepteres, vil medføre en transaktion i henhold til systemets regler. Alle prisstillelser afgivet efter anmodning om prisstillelse kan offentliggøres på samme tidspunkt, men senest på det tidspunkt, hvor de kan gennemføres.

Andet handelssystem

Alle andre typer handelssystemer, herunder et hybridsystem, der hører ind under to eller flere af de i denne tabel omhandlede handelssystemtyper.

Tilstrækkelige oplysninger om niveauet for ordrer eller prisstillelser og handelsinteressen med hensyn til aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, der handles i handelssystemet; særlig de fem bedste købs- og salgsprisniveauer og/eller tovejspriser fra hver prisstiller i det pågældende instrument, hvis prisfastsættelsesmetodens karakteristika muliggør dette.Tabel 2

Forklaring til symboler i tabel 3

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og tidspunktformat

Dato og tidspunkt i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ

— »ÅÅÅÅ« er året

— »MM« er måneden

— »DD« er dagen

— »T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes

— »tt« er timen

— »mm« er minuttet

— »ss.dddddd« er sekunder og brøkdele af sekunder

— »Z« er UTC-tid.

Datoer og tidspunkter angives i UTC.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

— Decimaltegnet er ».« (punktum)

— Negative tal har »–« foran (minus).

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.Tabel 3

Liste over oplysninger med henblik på efterhandelsgennemsigtighed

Feltnavn

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 2

Handelsdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt for transaktionens gennemførelse.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, oplyses datoen og tidspunktet for, hvornår parterne nåede til enighed om indholdet, i følgende felter: mængde, pris, valutaer i felt 31, 34 og 44, jf. bilag 1, tabel 2, i delegeret forordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskode, instrumentklassifikation og kode for det underliggende instrument, hvis det er relevant. For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal tidspunktet angives til mindst næste sekund.

Hvis transaktionen opstår som følge af en ordre, der af det eksekverende selskab formidles på vegne af en kunde til en tredjepart, og kravene vedrørende formidling i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2017/590 ikke var opfyldt, er dette datoen og tidspunktet for transaktionen og ikke tidspunktet for formidlingen af ordren.

Reguleret marked (RM), multilateral handelsfacilitet (MHF), organiseret handelsfacilitet (OHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Pris

Transaktionens handelspris, eksklusive provision og påløbne renter, hvis det er relevant.

Hvis prisen er indberettet som en pengeværdi, oplyses den i hovedvalutaenheden.

Hvis prisen ikke foreligger i øjeblikket, men er »på vej«, angives værdien som »PNDG«.

Hvis prisen ikke finder anvendelse, udfyldes feltet ikke.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med oplysningerne i feltet »Mængde«.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi

{DECIMAL-11/10}, hvis prisen udtrykkes som procentsats eller afkast

»PNDG«, hvis prisen ikke foreligger

Prisvaluta

Den valuta, som prisen udtrykkes i (relevant, hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Mængde

Antal enheder af det finansielle instrument.

Det finansielle instruments nominelle værdi eller pengeværdi.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal stemme overens med værdierne i feltet »Pris«.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, hvis mængden udtrykkes som antal enheder

{DECIMAL-18/5}, hvis mængden udtrykkes som en pengeværdi eller en nominel værdi

Handelssted

Angivelse af det sted, hvor transaktionen blev gennemført.

Brug den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for transaktioner gennemført på en markedsplads. Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC.

Brug MIC-koden »XOFF« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument ikke blev gennemført via en markedsplads, en systematisk internalisator eller en organiseret handelsplatform uden for Unionen.

Brug MIC-koden »SINT« for finansielle instrumenter, der er optaget til handel eller handles på en markedsplads, hvis transaktionen i det pågældende finansielle instrument blev gennemført via en systematisk internalisator.

RM, MTF

APA

CTP

markedspladser: {MIC}

systematiske internalisatorer: »SINT«

Offentliggørelsesdato og -tidspunkt

Dato og tidspunkt, hvor transaktionen blev offentliggjort af en markedsplads eller APA.

For transaktioner, der er gennemført på en markedsplads, skal granularitetsgraden opfylde kravene i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2017/574.

For transaktioner, der ikke er gennemført på en markedsplads, skal datoen og tidspunktet angives til mindst næste sekund.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Offentliggørelsessted

Kode, der anvendes til at identificere en markedsplads eller APA, der offentliggør transaktionen.

CTP

markedsplads: {MIC}

APA: Segmentspecifik MIC (ISO 10383, 4 tegn), hvis den findes. Hvis ikke, angives koden på 4 tegn som offentliggjort i listen over udbydere af dataindberetningstjenester på ESMA's websted.

Transaktionsidentifikationskode

Den alfanumeriske kode, der tildeles af markedspladser i henhold til artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 (1) og APA'er og anvendes i alle senere henvisninger til den specifikke handel.

Transaktionsidentifikationskoden skal være unik, konsekvent og persistent pr. segmentspecifik MIC (ISO 10383) og pr. handelsdag. Hvis markedspladsen ikke anvender segmentspecifikke MIC'er, skal transaktionsidentifikationskoden være unik, konsekvent og persistent pr. operationel MIC pr. handelsdag.

Hvis APA'en ikke anvender MIC'er bør en unik, konsekvent og persistent kode på 4 tegn anvendes til at identificere APA'en pr. handelsdag.

Identiteten af modparterne i den transaktion, som transaktionsidentifikationskoden anvendes for, må ikke fremgå af elementerne i koden.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}

(1)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/580 af 24. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for registrering af relevante oplysninger om ordrer vedrørende finansielle instrumenter (se side 193 i denne EUT).Tabel 4

Liste over mærker (»flags«) med henblik på efterhandelsgennemsigtighed

Mærke

Navn

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Beskrivelse

»BENC«

Mærke for benchmarktransaktioner

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner gennemført med reference til en pris, der beregnes på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med et bestemt benchmark såsom en volumenvægtet gennemsnitlig pris eller en tidsvægtet gennemsnitlig pris.

»ACTX«

Mærke for »agency cross transactions«

APA

CTP

Transaktioner, hvor et investeringsselskab har samlet kundeordrer, hvorved køb og salg er foretaget som én transaktion med samme volumen og pris.

»NPFT«

Mærke for ikke-prisdannende transaktioner

RM, MTF

CTP

Transaktioner, hvor udvekslingen af finansielle instrumenter bestemmes af andre faktorer end den gældende markedsvurdering af det finansielle instrument, som anført i artikel 13.

»TNCP«

Mærke for transaktioner, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Transaktion, der ikke bidrager til prisfastsættelsesprocessen med henblik på artikel 23 i forordning (EU) nr. 600/2014, som fastsat ved artikel 2.

»SDIV«

Mærke for transaktion med særligt udbytte

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der enten:

er gennemført i ex-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder køberen i stedet for sælgeren, eller

er gennemført i cum-udbytte-perioden, hvor udbyttet eller anden form for udlodning tilfalder sælgeren i stedet for køberen.

»LRGS«

Mærke for stor efterhandelstransaktion

RM, MTF

APA

CTP

Transaktioner, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, for hvilke udskudt offentliggørelse er tilladt i henhold til artikel 15.

»RFPT«

Mærke for referencekurstransaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført i systemer, der drives i henhold til artikel 4,1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»NLIQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»OILQ«

Mærke for forhandlede transaktioner i illikvide finansielle instrumenter

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 600/2014.

»PRIC«

Mærke for forhandlet transaktion, der afhænger af andre forhold end den gældende markedspris

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som beskrevet i artikel 4,1, litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 600/2014 og artikel 6.

»ALGO«

Mærke for algoritmisk transaktion

RM, MTF

CTP

Transaktioner, der er gennemført som følge af, at et investeringsselskab har benyttet sig af algoritmisk handel som defineret i artikel 4,1, nr. 39, i direktiv 2014/65/EU.

»SIZE«

Mærke for transaktion, der er større end normal markedsstørrelse

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator, hvis den indgående ordre var større end den normale markedsstørrelse som fastsat i henhold til artikel 11.

»ILQD«

Mærke for transaktion i illikvidt instrument

APA

CTP

Transaktioner i illikvide instrumenter som fastsat i henhold til artikel 1-9 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 (1), der er gennemført via en systematisk internalisator.

»RPRI«

Mærke for transaktioner, der har fået bedre priser

APA

CTP

Transaktioner, der er gennemført via en systematisk internalisator med en prisforbedring i henhold til artikel 15,2, i forordning (EU) nr. 600/2014.

»CANC«

Annulleringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion annulleres.

»AMND«

Ændringsmærke

RM, MTF

APA

CTP

Når en tidligere offentliggjort transaktion ændres.

»DUPL«

Mærke for dublet af handelsindberetninger

APA

Når en transaktion indberettes til mere end én APA i henhold til artikel 17,1, i delegeretforordning (EU) 2017/571.

(1)   

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner (se side 90 i denne EUT)
BILAG II

Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse, samt udskudt offentliggørelse og fristerTabel 1

Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse for aktier og depotbeviser

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

GDO < 50 000

50 000 ≤ GDO < 100 000

100 000 ≤ GDO < 500 000

500 000 ≤ GDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ GDO < 5 000 000

5 000 000 ≤ GDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ GDO < 50 000 000

50 000 000 ≤ GDO < 100 000 000

GDO ≥ 100 000 000

Mindstestørrelse for ordrer, der betragtes som store sammenlignet med den normale markedsstørrelse, i EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000Tabel 2

Ordrer, der er store i forhold til normal markedsstørrelse for certifikater og andre lignende finansielle instrumenter

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

GDO < 50 000

GDO ≥ 50 000

Mindstestørrelse for ordrer, der betragtes som store sammenlignet med den normale markedsstørrelse, i EUR

15 000

30 000Tabel 3

Normale markedsstørrelser

Gennemsnitlig værdi af transaktioner (GVT) i EUR

GVT< 20 000

20 000 ≤ GVT < 40 000

40 000 ≤ GVT < 60 000

60 000 ≤ GVT < 80 000

80 000 ≤ GVT < 100 000

100 000 ≤ GVT < 120 000

120 000 ≤ GVT < 140 000

Osv.

Normal markedsstørrelse

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Osv.Tabel 4

Tærskler for udskudt offentliggørelse og frister for aktier og depotbeviser

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

> 100 mio.

10 000 000

60 minutter

20 000 000

120 minutter

35 000 000

Handelsdagens udgang

50 mio. — 100 mio.

7 000 000

60 minutter

15 000 000

120 minutter

25 000 000

Handelsdagens udgang

25 mio. — 50 mio.

5 000 000

60 minutter

10 000 000

120 minutter

12 000 000

Handelsdagens udgang

5 mio. — 25 mio.

2 500 000

60 minutter

4 000 000

120 minutter

5 000 000

Handelsdagens udgang

1 mio. — 5 mio.

450 000

60 minutter

750 000

120 minutter

1 000 000

Handelsdagens udgang

500 000 — 1 mio.

75 000

60 minutter

150 000

120 minutter

225 000

Handelsdagens udgang

100 000 — 500 000

30 000

60 minutter

80 000

120 minutter

120 000

Handelsdagens udgang

50 000 — 100 000

15 000

60 minutter

30 000

120 minutter

50 000

Handelsdagens udgang

< 50 000

7 500

60 minutter

15 000

120 minutter

25 000

Næste handelsdags udgang

▼M2Tabel 5

Tærskler for udskudt offentliggørelse og frister for ETF'er

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

15 000 000

60 minutter

50 000 000

Handelsdagens udgang

▼BTabel 6

Tærskler for udskudt offentliggørelse og frister for certifikater og andre lignende finansielle instrumenter

Gennemsnitlig daglig omsætning (GDO) i EUR

Den mindste krævede transaktionsstørrelse for fristen for udskudt offentliggørelse i EUR

Tidsfrist for offentliggørelse efter transaktionen

GDO < 50 000

15 000

120 minutter

30 000

Handelsdagens udgang

GDO ≥ 50 000

30 000

120 minutter

60 000

Handelsdagens udgang
BILAG III

Referencedata, der skal oplyses med henblik på gennemsigtighedsberegningerTabel 1

Symboltabel

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.Tabel 2

Referencedata, der skal oplyses med henblik på gennemsigtighedsberegninger

#

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Formater og standarder ved indberetning

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

{ISIN}

2

Instrumentets fulde navn

Det fulde navn på det finansielle instrument

{ALPHANUM-350}

3

Markedsplads

Segmentspecifik MIC for markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den operationelle MIC.

{MIC}

4

MiFIR-identifikator

Identifikation af aktieinstrumenter og aktielignende instrumenter

Aktier, jf. artikel 4, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Depotbeviser, jf. artikel 4, nr. 45), i direktiv 2014/65/EU

ETF, jf. artikel 4, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Certifikater, jf. artikel 2,1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 600/2014

Andre aktielignende instrumenter: et værdipapir, som er et aktieinstrument, der minder om en aktie, en ETF, et depotbevis eller et certifikat, men som ikke er en aktie, en ETF, et depotbevis eller et certifikat.

Aktieinstrumenter og aktielignende finansielle instrumenter:

SHRS = aktier

ETFS = ETF'er

DPRS = depotbeviser

CRFT = certifikater

OTHR = andre aktielignende finansielle instrumenter

▼M2
BILAG IV

Data, der skal gives med henblik på at bestemme det mest relevante marked for så vidt angår likviditet, GDO og GVTTabel 1

Symboltabel

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383.

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

Decimaltegnet er ».« (punktum)

Negative tal har »–« foran (minus).

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{INTEGER-n}

Heltal på op til n cifre

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.Tabel 2

Oplysninger, der skal gives med henblik på at bestemme det mest relevante marked for så vidt angår likviditet, GDO og GVT (baseret på de aktuelle indberetningsinstrukser)

Feltnummer

Feltnavn

Beskrivelse og oplysninger, der skal offentliggøres

Type handelssted eller offentliggørelsessted

Format, jf. specifikationerne i tabel 1

1

Instrumentidentifikationskode

Kode, der anvendes til at identificere det finansielle instrument

Reguleret marked (RM)

Multilateral handelsfacilitet (MHF)

Godkendt offentliggørelsesordning (APA)

Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

{ISIN}

2

Gennemførelsesdato

Den dato, hvor handlerne gennemføres.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Handelssted

Segmentspecifik MIC for EU-markedspladsen eller den systematiske internalisator, hvis en sådan findes, ellers den overordnede markedsidentifikationskode (»operating MIC«).

MIC XOFF, hvis transaktionen gennemføres af investeringsselskaber, som ikke er systematiske internalisatorer, og ikke gennemføres på en markedsplads.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — for markedspladsen eller den systematiske internalisator eller {MIC}- XOFF

4

Mærke for suspenderet instrument

Indikator for, om instrumentet var suspenderet for hele handelsdagen på den pågældende markedsplads på gennemførelsesdatoen.

Som følge af at et instrument var suspenderet for hele handelsdagen, skal felt 5-10 indberettes med en værdi på nul.

RM, MTF, CTP

TRUE — hvis instrumentet var suspenderet for hele handelsdagen

eller FALSE — hvis instrumentet ikke var suspenderet for hele handelsdagen

5

Samlet antal transaktioner

Det samlede antal transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Samlet omsætning

Den samlede omsætning på gennemførelsesdatoen udtrykt i EUR (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Gennemførte transaktioner, undtagen alle transaktioner, der er gennemført under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014.

Det samlede antal gennemførte transaktioner på gennemførelsesdatoen, undtagen alle transaktioner, der er gennemført på samme dag under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014 (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Samlet gennemført omsætning, undtagen alle transaktioner, der er gennemført under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014.

Den samlede gennemførte omsætning på gennemførelsesdatoen, undtagen alle transaktioner, der er gennemført på samme dag under førhandelsdispensationer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 600/2014 (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Samlet antal transaktioner, undtagen dem, der er gennemført i henhold til efterhandelsudskydelser for store ordrer.

Det samlede antal transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til en dispensation for store ordrer (efterhandel) (*2).

For aktier og depotbeviser anvendes kun den højeste tærskel for det relaterede gennemsnitlige daglige omsætningsinterval (ADT) i tabel 4 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For certifikater og andre lignende finansielle instrumenter anvendes kun den højeste tærskel i tabel 6 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For ETF'er anvendes kun den højeste tærskel i tabel 5 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Samlet gennemført omsætning, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til efterhandelsudskydelser for store ordrer.

Den samlede mængde transaktioner, der er gennemført på gennemførelsesdatoen, undtagen transaktioner, der er gennemført i henhold til en dispensation for store ordrer (efterhandel) (*1) (*2).

For aktier og depotbeviser anvendes kun den højeste tærskel for det relaterede gennemsnitlige daglige omsætningsinterval (ADT) i tabel 4 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For certifikater og andre lignende finansielle instrumenter anvendes kun den højeste tærskel i tabel 6 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

For ETF'er anvendes kun den højeste tærskel i tabel 5 i bilag II til at identificere disse transaktioner.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)   

Omsætningen beregnes som antallet af instrumenter, der udveksles mellem købere og sælgere, ganget med enhedsprisen for det instrument, der udveksles for den specifikke transaktion, udtrykt i EUR.

(*2)   

Transaktioner, der er blevet annulleret, medtages ikke i de indberettede tal.


I alle tilfælde skal feltet udfyldes med en værdi, der er større end eller lig med nul op til 18 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

( 5 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 af 7. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure (se side 148 i denne EUT)

( 6 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).

( 7 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 af 28. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder (se side 449 i denne EUT).

Top