Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — DA — 07.02.2018 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1238

af 18. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 206 af 30.7.2016, s. 15)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/149 af 15. november 2017

  L 26

11

31.1.2018
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1238

af 18. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der supplerende regler til forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår:

a) offentlige interventionsopkøb og -salg af de produkter, der er omhandlet i artikel 11 i ovenstående forordning, og

b) tildeling af støtte til privat oplagring af de produkter, der er omhandlet i artikel 17 i samme forordning.KAPITEL II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 2

Erhvervsdrivende, der kan komme i betragtning

1.  Erhvervsdrivende skal være etablerede og momsregistrerede i en medlemsstat for at kunne afgive:

a) et tilbud eller et bud om opkøb eller et bud om salg af produkter ved offentlig intervention eller

b) et bud om støtte til privat oplagring eller en ansøgning om forudfastsat støtte til privat oplagring.

2.  I forbindelse med opkøb af oksekød må kun følgende erhvervsdrivende, jf. stk. 1, afgive bud:

a) kreaturslagterier, som er godkendte i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 ( 1 )

b) kvæg- eller kødhandlere, der på slagterierne får foretaget slagtning for egen regning.

3.  I forbindelse med støtte til privat oplagring må kun følgende erhvervsdrivende, jf. stk. 1, ansøge eller afgive bud:

a) erhvervsdrivende i olivensektoren, der opfylder kravene i bilag VII

b) erhvervsdrivende i sukkersektoren, der er sukkerproducenter.

Artikel 3

Støtteberettigede produkter

1.  Produkterne skal være af sund, sædvanlig handelskvalitet og opfylde kravene i forordning (EU) nr. 1308/2013.

2.  I forbindelse med opkøb skal produkterne opfylde kravene som fastsat:

a) for korn: i bilag I til nærværende forordning

b) for ris: i bilag II til nærværende forordning

c) for oksekød: i bilag III til nærværende forordning

d) for smør: i del I og II i bilag IV til nærværende forordning og artikel 21 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 ( 2 )

e) for skummetmælkspulver: i del I og II i bilag V til nærværende forordning og i artikel 21 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

Derudover skal smør og skummetmælkspulver være produceret på en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med henholdsvis del III i bilag IV eller del III i bilag V til nærværende forordning.

3.  I forbindelse med støtte til privat oplagring skal produkterne opfylde kravene i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 4

Sikkerhedsstillelse

De erhvervsdrivende stiller en sikkerhed over for betalingsorganet, jf. kapitel IV, afdeling 2 i delegeret forordning (EU) nr. 907/2014, når:

a) der afgives tilbud eller bud med henblik på opkøb eller salg af interventionsprodukter eller afsætning af sådanne produkter inden for rammerne af ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013

b) der afgives bud eller en ansøgning om støtte til privat oplagring, medmindre der er fastsat andet ved en gennemførelsesforordning om indledning af licitationen eller om forudfastsættelse af støtten, jf. gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

Artikel 5

Frigivelse og fortabelse af sikkerhedsstillelsen

1.  Sikkerhedsstillelsen i artikel 4 frigives, hvis et bud, tilbud eller en ansøgning er blevet afvist eller har fået afslag.

2.  I forbindelse med interventionsopkøb frigives sikkerhedsstillelsen, når:

a) den erhvervsdrivende har leveret den angivne mængde senest ved udløbet af den sidste frist for levering, jf. artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og

b) det er fastslået, at produkterne opfylder støtteberettigelseskravene, jf. artikel 3 i nærværende forordning, eller

c) der anvendes en tildelingskoefficient, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240. I så tilfælde svarer den frigivne sikkerhedsstillelse til den mængde, der har fået afslag eller

d) tilbuddet trækkes tilbage af en erhvervsdrivende, som der gælder en tildelingskoefficient for, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

3.  I forbindelse med salg af interventionsprodukter frigives sikkerhedsstillelsen:

a) for erhvervsdrivende, hvis bud har fået afslag, når afgørelsen i artikel 32, stk. 1, eller artikel 36, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 er truffet

b) for erhvervsdrivende, hvis bud imødekommes, for så vidt angår de mængder, som allerede er betalt i overensstemmelse med artikel 35 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240

c) når forpligtelserne vedrørende afsætning af produkter inden for rammerne af ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen er opfyldt.

4.  I forbindelse med støtte til privat oplagring frigives sikkerhedsstillelsen, når:

a) der anvendes en tildelingskoefficient, jf. artikel 43, stk. 2, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240. I så tilfælde svarer den frigivne sikkerhedsstillelse til den mængde, der har fået afslag

b) buddet trækkes tilbage som følge af fastsættelsen af en tildelingskoefficient, jf. artikel 43, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240

c) de kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med den kontraktlige mængde er opfyldt.

5.  Den omhandlede sikkerhedsstillelse fortabes, hvis tilbuddet, buddet eller ansøgningen:

a) trækkes tilbage af andre årsager end fastsættelsen af en tildelingskoefficient, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), eller artikel 43, stk. 2, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 eller

b) ændres efter indgivelsen.

6.  I forbindelse med interventionsopkøb fortabes sikkerhedsstillelsen, hvis:

a) produkterne ikke opfylder kravene i artikel 3, for så vidt angår de mængder, der har fået afslag

b) den erhvervsdrivende, undtagen i tilfælde af force majeure, ikke har leveret produkterne inden for den frist, der er fastsat i leveringsbeviset, i forhold til de ikkeleverede mængder, og opkøbet annulleres således for disse mængder.

Hvis den mængde korn eller ris, der rent faktisk leveres og accepteres, er mindre end den mængde, der er angivet i leveringsbeviset, frigives sikkerhedsstillelsen dog helt, hvis forskellen ikke overstiger 5 %.

7.  I forbindelse med salg af interventionsprodukter fortabes sikkerhedsstillelsen, medmindre der er tale om force majeure:

a) for de mængder, som ikke er betalt i henhold til artikel 35 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og salget annulleres for disse mængder

b) hvis forpligtelserne vedrørende afsætning af produkter inden for rammerne af ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen ikke er opfyldt.

8.  I forbindelse med støtte til privat oplagring fortabes sikkerhedsstillelsen, hvis:

a) mindre end 95 % af den mængde, der er angivet i buddet eller ansøgningen, indlagres under de betingelser, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240

b) mindre en den procentdel af den kontraktlige mængde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, oplagres, herunder sukker, der lagres i løs afladning i den silo, som den erhvervsdrivende har anvist, i den periode, der er fastsat ved gennemførelsesforordningen om indledning af licitationen eller om forudfastsættelse af støtte til privat oplagring

c) fristen for indlagring, jf. artikel 47, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, overskrides

d) de kontroller, der er omhandlet i afsnit IV, kapitel I, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, viser, at de oplagrede produkter ikke opfylder kvalitetskravene i artikel 3 i nærværende forordning

e) kravet i artikel 53, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 ikke overholdes.KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION

Artikel 6

Interventionsoplagringssteder

1.  Betalingsorganerne sørger for, at interventionsoplagringsstederne (oplagringsstederne) er egnede til at oplagre og holde de opkøbte produkter i god stand, også når det gælder oplagringstemperaturen, samt at de opfylder kravene, jf. artikel 7.

2.  I den periode, hvor der foretages opkøb, offentliggør og ajourfører betalingsorganerne oplysninger om de oplagringssteder, der er disponible i medlemsstaterne.

Artikel 7

Krav til oplagringsstederne

1.  Oplagringsstederne skal opfylde følgende krav:

a) de skal have det nødvendige tekniske udstyr til at overtage produkterne

b) de skal være i stand til at udlagre mængderne med henblik på at overholde den udlagringsperiode, der er omhandlet i artikel 37, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240

c) i forbindelse med korn, ris, smør og skummetmælkspulver skal de have en minimumslagerkapacitet som fastsat i artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

2.  Betalingsorganerne kan opstille tekniske normer for oplagringsstederne og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de indlagrede produkter opbevares korrekt.

3.  For så vidt angår oksekødssektoren, skal oplagringsstederne have kapacitet til:

a) at oplagre hele kroppe, halve kroppe og kroppe opskåret i fjerdinger eller udbenet

b) at indfryse alt kød, der skal opbevares, uden yderligere forarbejdning.

Hvis der ikke stilles betingelse om udbening i licitationen, skal oplagringsstedet have kapacitet til at overtage ikkeudbenet kød.

Hvis et oplagringssteds opskæringsvirksomhed og fryseanlæg tilhører slagteriet eller den erhvervsdrivende, udfører betalingsorganet de relevante kontroller for at sikre, at interventionsoksekød håndteres og oplagres i overensstemmelse med nærværende forordning.

De frysehuse, der ligger i den medlemsstat, som betalingsorganet hører under, skal kunne opbevare alt det oksekød, som betalingsorganet tildeler, i mindst tre måneder under teknisk tilfredsstillende forhold.

Hvis en medlemsstat ikke har tilstrækkelig frysekapacitet til at opbevare det tildelte oksekød, kan det pågældende betalingsorgan sørge for, at oksekødet opbevares i en anden medlemsstat, og det underretter i så tilfælde Kommissionen herom.KAPITEL IV

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING

Artikel 8

Udbetaling af støtte til privat oplagring

1.  Støtten til privat oplagring udbetales for den kontraktlige mængde, hvis den oplagrede mængde i den kontraktlige oplagringsperiode udgør mindst 99 % af den kontraktlige mængde.

For så vidt angår nedenstående produkter, udbetales støtten for den kontraktlige mængde, hvis den oplagrede mængde i den kontraktlige oplagringsperiode udgør mindst 97 % af den kontraktlige mængde:

a) sukker, der opbevares adskilt fra anden sukker i den silo, den erhvervsdrivende har anvist

b) olivenolie

c) spindhør

d) oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, hvor den kontraktlige mængde gælder fersk kød, der indlagres

e) ost

f) skummetmælkspulver i storsække, jf. punkt c), del VI, bilag VI.

2.  Medmindre der er tale om force majeure, udbetales der ingen støtte, hvis mængden i den kontraktlige oplagringsperiode, herunder når det gælder sukker, der opbevares i løs afladning i den silo, der er udpeget af den erhvervsdrivende, udgør mindre end den procentdel af den kontraktlige mængde, der er omhandlet i stk. 1. Hvis betalingsorganet, når det drejer sig om ost, finder, at den pågældende ost naturligt har mistet vægtfylde under oplagringsperioden, medfører dette ikke nedsættelse af støtten eller fortabelse af sikkerhedsstillelsen.

3.  Der udbetales kun støtte, hvis den kontraktlige oplagringsperiode overholder bestemmelserne om den oplagringsperiode, der er fastsat ved gennemførelsesforordningen om indledning af licitationen eller forudfastsættelse af støtte.

4.  Hvis der ved kontrol under oplagringen eller i forbindelse med udlagringen konstateres mangelfulde produkter, ydes der ingen støtte for de pågældende mængder. Den resterende del af lagerpartiet, som er støtteberettiget, må ikke udgøre mindre end den minimumsmængde, der er fastsat i forordningen om indledning af licitationen eller forudfastsættelse af støtten.

Samme regel gælder, hvis en del af et parti udlagres på grund af mangler før minimumsoplagringsperiodens udløb eller før den tidligst mulige udlagringsdato, hvis der er fastsat en sådan dato i gennemførelsesforordningen om indledning af licitationen eller forudfastsættelse af støtten.

Mangelfulde produkter medtages ikke i beregningen af den oplagrede mængde, jf. stk. 1.

5.  Hvis den erhvervsdrivende ikke overholder den kontraktlige oplagringsperiodes udløb, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, for hele den oplagrede mængde, nedsættes støtten for den pågældende kontrakt med 10 % for hver kalenderdag, hvor denne bestemmelse ikke overholdes, medmindre der er tale om force majeure.

Nedsættelsen må dog ikke overstige 100 % af støtten.

6.  Der ydes ingen støtte til privat oplagring i forbindelse med den pågældende kontrakt, hvis kravet i artikel 53, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 ikke overholdes.KAPITEL V

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9

Meddelelser

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de godkendte betalingsorganer og mængder i henhold til de nærmere fastsatte betingelser, jf. afsnit V, kapitel I, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

Artikel 10

Ophævelse og overgangsbestemmelser

Forordning (EØF) nr. 3427/87, (EØF) nr. 2351/91, (EF) nr. 720/2008, (EF) nr. 826/2008, (EF) nr. 1130/2009, (EU) nr. 1272/2009 og (EU) nr. 807/2010 ophæves.

Artikel 56, stk. 3, og artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1272/2009 og del A i bilag III til forordning (EF) nr. 826/2008 finder fortsat anvendelse indtil ikrafttrædelsen af de retsakter, der erstatter Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 ( 3 ).

Del II, tabel IV i del IX og punkt h) i del XI i bilag I til forordning (EU) nr. 1272/2009 anvendes indtil den 30. juni 2017.

Forordning (EU) nr. 1272/2009 anvendes fortsat for kontrakter, som er indgået i henhold til samme forordning før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Forordning (EF) nr. 826/2008 finder fortsat anvendelse for de bud eller ansøgninger, der er modtaget i henhold til samme forordning før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2016. For så vidt angår opkøb ved offentlig intervention anvendes del II i bilag I imidlertid fra den 1. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

INTERVENTIONSOPKØB AF KORN

DEL I

Betingelser for, at korn kan komme i betragtning

1. De krav, der er nævnt i artikel 3, er for korn som følger:

a) kornet har den for den pågældende kornart karakteristiske farve

b) kornet har en sund lugt og er frit for levende skadedyr (herunder mider) på alle udviklingsstadier

c) kornet opfylder minimumskvalitetskravene i del II, og

d) indholdet af forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, overskrider ikke de tilladte maksimumværdier, der er fastsat i EU-lovgivningen.

2. De tilladte maksimumværdier for forurenende stoffer, jf. punkt 1, litra d), er som følger:

a) for blød hvede og hård hvede: dem, der er fastsat i henhold til forordning (EØF) nr. 315/93 ( 4 ), inkl. kravene vedrørende det indhold af fusariumtoksiner for blød hvede og hård hvede, der er fastsat i punkt 2.4-2.7 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 ( 5 )

b) for byg og majs: dem, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF ( 6 ).

3. Medlemsstaterne kontrollerer niveauet for de forurenende stoffer, herunder radioaktivitet, på basis af en målrettet risikoanalyse under hensyn til især oplysningerne fra den erhvervsdrivende og dennes forpligtelser med hensyn til overholdelsen af normerne, navnlig på baggrund af analyseresultaterne.

Desuden skal den dej, der opnås af blød hvede, hvis analyserne viser, at Zélénytallet for et parti af denne hvede ligger mellem 22 og 30, anses for ikkeklæbrig og maskinbearbejdelig, for at denne hvede kan betragtes som værende af sund, sædvanlig handelskvalitet.

DEL II

Minimumskvalitetskrav, jf. del I 

Hård hvede

Blød hvede

Byg

Majs

A.  Maksimalt vandindhold

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Maksimal andel af bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn, heraf højst:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Knækkede kerner

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Kornbesats (urenheder)

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Andre urenheder end plettede kerner

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  skrumpne kerner

X

X

X

Ikke relevant

b)  andre kornsorter

3 %

X

5 %

X

c)  kerner angrebet af skadedyr

X

X

X

X

d)  kerner med misfarvede kim

X

X

Ikke relevant

Ikke relevant

e)  varmebeskadigede kerner

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Plettede kerner

3,5 %

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

3.  Spirede kerner

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Forskellige urenheder

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

heraf:

 

 

 

 

a)  fremmede frø:

 

 

 

 

—  skadelige

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  andre

X

X

X

X

b)  beskadigede kerner:

 

 

 

 

—  kerner, der er blevet beskadiget ved spontan opvarmning eller for hård tørring

0,05 %

0,05 %

X

X

—  skimmelangrebne kerner

1,5 %

X

X

X

—  andre

X

X

X

X

c)  egentlige urenheder

X

X

X

X

d)  avner (for majs brudstykker af kolber)

X

X

X

X

e)  meldrøje

0,05 %

0,05 %

Ikke relevant

Ikke relevant

f)  kerner angrebet af brand og rust

X

X

Ikke relevant

Ikke relevant

g)  urenheder af animalsk oprindelse

X

X

X

X

C.  Maksimal andel af melede kerner, også delvist melede

27 %

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

D.  Mindste egenvægt (kg/hl)

78

73

62

Ikke relevant

E.  Minimumsproteinindhold (2)

11,5 %

11,0 %

Ikke relevant

Ikke relevant

F.  Minimumsfaldtal i sekunder (Hagberg)

220

220

Ikke relevant

Ikke relevant

G.  Minimumszélénytal (ml)

Ikke relevant

22.

Ikke relevant

ikke relevant

(*1)   Heraf højst 3 % andre urenheder end skimmelangrebne kerner.

(*2)   I % af tørstof.

»X«  Analyse påkrævet, dog uden specifik grænse, men indholdet skal tages med i betragtning i forbindelse med de øvre grænser, der er fastsat i tabellens punkt 2 og 4.

»Ikke relevant«  ikke relevant, analyse ikke nødvendig.

Definition af de bestanddele, som ikke er mangelfrit basiskorn, findes i del I i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

Kerner af basiskorn og andre kornarter, der er beskadiget eller angrebet af brand og rust, klassificeres i kategorien »andre urenheder«, selv om de har beskadigelser, der henhører under andre kategorier.
BILAG II

INTERVENTIONSOPKØB AF RIS

DEL I

Betingelser for, at uafskallet ris kan komme i betragtning

1. De krav, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, er for ris som følger:

a) den uafskallede ris er fri for lugt og levende insekter

b) den har et vandindhold på højst 14,5 %

c) den giver et forarbejdningsudbytte, der højst er 5 procentpoint mindre end de grundudbytter, der er anført i del II

d) den procentvise andel af forskellige urenheder, korn af andre rissorter og defekte korn, som ikke opfylder betingelserne for den standardkvalitet, som er defineret i del A i bilag III til forordning (EU) nr. 1308/2013, overstiger ikke den maksimale procentsats, der er anført for hver type ris i del III i nærværende bilag

e) radioaktivitetsniveauet overskrider ikke de tilladte maksimumværdier, der er fastsat i EU-lovgivningen.

2. I dette bilag forstås der ved »forskellige urenheder«: alle fremmedlegemer.

DEL II

Kriterier for beregning af forarbejdningsudbytte

Grundudbytte ved forarbejdningSortsbetegnelse

Udbytte i helt korn (%)

Samlet udbytte (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Ikke benævnte sorter

64

72

DEL III

Maksimalt tilladte procentdeleKorndefekter

Rundkornet ris

KN-kode 1006 10 92

Middelkornet og langkornet ris af kategori A

KN-kode 1006 10 94 og 1006 10 96

Langkornet ris af kategori B

KN-kode 1006 10 98

Kridtagtige korn

6

4

4

Korn med røde riller

10

5

5

Plettede og skjoldede korn

4

2,75

2,75

Ravfarvede korn

1

0,50

0,50

Gule korn

0,175

0,175

0,175

Forskellige urenheder

1

1

1

Korn af andre rissorter

5

5

5
BILAG III

INTERVENTIONSOPKØB AF OKSEKØD

DEL I

Betingelser for, at oksekød kan komme i betragtning

1. Hele kroppe, halve kroppe og kroppe opskåret i fjerdinger, ferske eller kølede (KN-kode 0201 ), som anført i del II i nærværende bilag, og som henhører under følgende kategorier, der er defineret i del A i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013, kan opkøbes ved intervention:

a) kød fra ikkekastrerede handyr på over 12 måneder, men under 24 måneder (kategori A)

b) kød fra kastrerede handyr på over 12 måneder (kategori C)

c) kød fra handyr på over 8 måneder, men under 12 måneder (kategori Z).

2. Produkterne i punkt 1 kan kun opkøbes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) de er slagtet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 ( 7 )

b) de er klassificeret, præsenteret og identificeret i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 ( 8 )

c) de er mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 ( 9 )

d) de hidrører fra dyr, der er slagtet højst seks dage og mindst to dage tidligere.

DEL II

Klassificering af produkter

I denne del finder kategori Z kun anvendelse på handyr, der er beskrevet i punkt 1, litra c) i del I.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třída O2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
BILAG IV

INTERVENTIONSOPKØB AF SMØR

DEL I

Betingelser for, at smør kan komme i betragtning

1. Betalingsorganet opkøber kun smør, der opfylder kravene i artikel 11, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, punkt 2-6 i denne del i dette bilag og del II i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

2. Betalingsorganet kontrollerer smørrets kvalitet ved hjælp af de metoder, der er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og på grundlag af prøver, der er udtaget efter reglerne i del I i bilag IV til nævnte forordning. Dog kan betalingsorganerne med Kommissionens skriftlige samtykke etablere en ordning med egenkontrol under eget tilsyn, for så vidt angår visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

3. Radioaktiviteten i smør må ikke overstige det maksimalt tilladte indhold, der måtte være fastsat ved EU-lovgivningen, og kontrolleres kun, hvis situationen kræver det.

4. Smørret skal være fremstillet inden for de sidste 31 dage før den dag, hvor betalingsorganet modtog tilbuddet om salg til fast pris, eller i forbindelse med licitation inden for de sidste 31 dage før udløbet af fristen for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation.

5. Hvis smørret tilbydes til intervention eller omfattes af et bud i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal forelægges for den opkøbende medlemsstats ansvarlige organ senest 35 dage efter modtagelsen af tilbuddet eller efter udløbet af sidste frist for at afgive bud og skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag IV, del II, punkt 2, litra a), b) og c), til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og en bekræftelse på, at der er tale om smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, jf. artikel 11, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, på en godkendt virksomhed i Unionen.

6. Hvis produktionsmedlemsstaten har foretaget den kontrol, der er omhandlet i punkt 2, skal attesten, der er omhandlet i punkt 5, også indeholde resultaterne af denne kontrol og en bekræftelse på, at der er tale om smør, som opfylder kravene i artikel 11, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013. I så fald forsegles emballagen med en nummereret etiket udstedt af det ansvarlige organ i produktionsmedlemsstaten. Etikettens nummer skal være anført i attesten.

▼M1

DEL II

Krav til sammensætning og kvalitetsegenskaber

Smør er en fast emulsion i det væsentlige af typen vand i olie med nedenstående sammensætning og kvalitetsegenskaber:Parametre

Indhold og kvalitetsegenskaber

Fedt

Mindst 82 %

Vand

Højst 16 %

Fedtfrit tørstof

Højst 2 %

Fedtsyrer

Højst 1,2 mmol/100 g fedt

Peroxidtal

Højst 0,3 meq oxygen/1 000 g fedt

Andre fedtstoffer end mælkefedt

Ikke påviselige ved triglyceridanalyse

Organoleptiske egenskaber

Mindst 4 ud af 5 point for udseende, smag og konsistens

▼B

DEL III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, jf. artikel 11, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013

1. En virksomhed, jf. artikel 11, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013, godkendes kun, hvis den:

a) er godkendt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og råder over egnet teknisk udstyr

b) forpligter sig til løbende at føre de registre, der foreskrives af det ansvarlige organ i hver medlemsstat, og som angiver råvarernes leverandør og oprindelse, de fremstillede mængder smør, emballage, identifikation og afleveringsdato for hvert vareparti til offentlig intervention

c) accepterer at lade sin produktion af skummetmælkspulver, der kan tilbydes til offentlig intervention, underkaste særlig officiel kontrol

d) forpligter sig til mindst to arbejdsdage i forvejen at give det det ansvarlige organ meddelelse om, at den agter at fremstille smør til offentlig intervention; medlemsstaten kan dog fastsætte en kortere frist.

2. For at sikre at denne forordning overholdes, foretager det ansvarlige organ uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af de pågældende virksomheders programmer for produktion af interventionssmør.

Denne kontrol skal mindst omfatte:

a) et kontrolbesøg for hver periode på 28 dage, hvor der er blevet produceret til intervention, dog mindst en gang om året, for at kontrollere de registre, som er omhandlet i punkt 1, litra b)

b) et kontrolbesøg om året, hvor der er blevet produceret til intervention, for at kontrollere, at de øvrige godkendelsesbetingelser i punkt 1 er opfyldt.

3. Godkendelsen trækkes tilbage, hvis betingelserne i punkt 1, litra a), ikke længere er opfyldt. Efter anmodning fra den pågældende virksomhed kan godkendelsen gives igen efter en periode på mindst seks måneder og efter grundig kontrol.

Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke har opfyldt en af sine forpligtelser, jf. punkt 1, litra b), c) og d), suspenderes godkendelsen, medmindre der er tale om force majeure, for en periode på mellem en og tolv måneder, afhængigt af hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

En sådan suspension foretages ikke, hvis medlemsstaten konstaterer, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning for, at de i punkt 2 fastsatte kontrolbesøg kan udføres effektivt.

4. Der skal udfærdiges en rapport om de kontrolbesøg, der foretages i henhold til punkt 2 og 3, med præcisering af følgende oplysninger:

a) datoen for kontrollen

b) kontrollens varighed

c) hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den ansvarlige medarbejder.
BILAG V

OPKØB AF SKUMMETMÆLKSPULVER

DEL I

Betingelser for, at skummetmælkspulver kan komme i betragtning

1. Betalingsorganet opkøber kun skummetmælkspulver, der opfylder kravene i artikel 11, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013, punkt 2-6 i denne del i dette bilag og del II i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240.

2. Betalingsorganet kontrollerer skummetmælkspulverets kvalitet ved hjælp af de metoder, der er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og på grundlag af prøver, der er udtaget efter reglerne i del I i bilag V til nævnte forordning. Kontrollen skal vise, at skummetmælkspulveret bortset fra de råmaterialer, der i henhold til punkt 4, litra b), i bilag I til Rådets direktiv 2001/114/EF ( 10 ) må anvendes til justering af proteinindholdet, ikke indeholder andre produkter, navnlig kærnemælk eller valle, jf. del II i dette bilag.

Justeringen af proteinindholdet skal i givet fald foregå i væskefasen. Det materiale, der anvendes til justering af proteinindholdet, skal være af EU-oprindelse.

Dog kan betalingsorganerne med Kommissionens skriftlige samtykke etablere en ordning med egenkontrol under eget tilsyn, for så vidt angår visse kvalitetskrav og visse godkendte virksomheder.

3. Radioaktiviteten i skummetmælkspulver må ikke overstige det maksimalt tilladte indhold, der måtte være fastsat i EU-lovgivningen, og kontrolleres kun, hvis situationen kræver det.

4. Skummetmælkspulveret skal være fremstillet inden for de sidste 31 dage før den dag, hvor betalingsorganet modtog tilbuddet om salg til fast pris, eller i forbindelse med licitation inden for de sidste 31 dage før udløbet af fristen for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation. Er skummetmælkspulveret oplagret i siloer, der indeholder mere end en dagsproduktion, skal det være fremstillet i løbet af de sidste tre uger før den uge, hvor tilbuddet om salg til fast pris blev modtaget, eller i forbindelse med licitation i løbet af de sidste fire uger før sidste frist for at afgive bud i forbindelse med en dellicitation.

5. Hvis skummetmælkspulveret tilbydes til intervention eller omfattes af et bud i en anden medlemsstat end produktionsmedlemsstaten, er opkøbet betinget af, at der forelægges en attest fra produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ.

Attesten skal forelægges for den opkøbende medlemsstats ansvarlige organ senest 35 dage efter modtagelsen af tilbuddet eller efter udløbet af sidste frist for at afgive bud og skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag V, del II, punkt 2, litra a), b) og c), til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, og en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver fremstillet af mælk i en godkendt virksomhed i EU, jf. artikel 11, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013, og at en eventuel justering af proteinindholdet foregik i væskefasen.

6. Hvis produktionsmedlemsstaten har foretaget den kontrol, der er omhandlet i punkt 2, skal attesten, der er omhandlet i punkt 5, også indeholde resultaterne af denne kontrol og en bekræftelse på, at der er tale om skummetmælkspulver, som opfylder kravene i artikel 11, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013. I så fald skal de sække, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, være forseglet med en nummereret etiket udstedt af produktionsmedlemsstatens ansvarlige organ. Etikettens nummer skal være anført i attesten.

▼M1

DEL II

Krav til sammensætning og kvalitetsegenskaberParametre

Indhold og kvalitetsegenskaber

Protein

Mindst 34,0 % i det fedtfrie tørstof

Fedtindhold

Højst 1,00 %

Vand

Højst 3,5 %

Surhedsgrad udtrykt i ml 0,1 normal natriumhydroxidopløsning

Højst 19,5 ml

Laktater

Højst 150 mg/100 g

Phosphatasetest

Negativ, dvs. højst 350 mU phosphataseaktivitet pr. liter rekonstitueret mælk

Uopløselighed

Højst 0,5 ml (24 °C)

Brændte partikler

Højst 15,0 mg, dvs. mindst skive B

Mikroorganismer

Højst 40 000 CFU pr. gram

Kærnemælk (1)

Negativ (2)

Løbevalle (3)

Negativ

Survalle (3)

Negativ (4) eller højst 150 mg/100 g (5)

Smag og lugt

Ren

Udseende

Hvid til let gullig farve, ingen urenheder eller brændte partikler

(1)   Ved kærnemælk forstås det biprodukt, der fremkommer ved fremstilling af smør efter kærning af fløden og udskillelse af den faste fedtfase.

(2)   Fravær af kærnemælk påvises ved uanmeldt kontrol mindst én gang om ugen på fabriksanlægget eller ved laboratorieanalyse af slutproduktet, som påviser højst 69,31 mg PEDP (phosphatidylethanolamindipalmitoyl) pr. 100 gram.

(3)   Ved valle forstås det biprodukt, der fremkommer ved fremstilling af ost eller kasein som følge af indvirkningen fra syre, osteløbe og/eller kemisk-fysiske processer.

(4)   ved gennemførelse af kontrol på stedet.

(5)   ved anvendelse af ISO 8069.

▼B

DEL III

Kriterier for godkendelse af virksomheder, som er nævnt i artikel 11, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013

1. En virksomhed, jf. artikel 11, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013, godkendes kun, hvis den:

a) er godkendt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og råder over egnet teknisk udstyr

b) forpligter sig til løbende at føre de registre, der foreskrives af det ansvarlige organ i den enkelte medlemsstat, og som angiver råvarernes leverandør og oprindelse, de fremstillede mængder skummetmælkspulver, kærnemælk og valle, emballage, identifikation og afleveringsdato for hvert vareparti til offentlig intervention

c) accepterer at lade sin produktion af skummetmælkspulver, der kan tilbydes til intervention, underkaste særlig officiel kontrol

d) forpligter sig til mindst to arbejdsdage i forvejen at give det ansvarlige organ meddelelse om, at den agter at fremstille skummetmælkspulver til offentlig intervention; medlemsstaten kan dog fastsætte en kortere frist.

2. For at sikre at denne forordning overholdes, foretager det ansvarlige organ uanmeldt kontrol på stedet på grundlag af de pågældende virksomheders programmer for produktion af interventionsskummetmælkspulver.

Denne kontrol skal mindst omfatte:

a) et kontrolbesøg for hver periode på 28 dage, hvor der er blevet produceret til intervention, dog mindst en gang om året, for at kontrollere de registre, som er omhandlet i punkt 1, litra b)

b) et kontrolbesøg om året, hvor der er blevet produceret skummetmælkspulver til intervention, for at kontrollere, at de øvrige godkendelsesbetingelser i punkt 1 er opfyldt.

3. Godkendelsen trækkes tilbage, hvis betingelserne i punkt 1, litra a), ikke længere er opfyldt. Efter anmodning fra den pågældende virksomhed kan godkendelsen gives igen efter en periode på mindst seks måneder og efter grundig kontrol.

Hvis det konstateres, at en virksomhed ikke har opfyldt en af sine forpligtelser, jf. punkt 1, litra b), c) og d), suspenderes godkendelsen, medmindre der er tale om force majeure, for en periode på mellem en og tolv måneder, afhængigt af hvor alvorlig den pågældende uregelmæssighed er.

En sådan suspension foretages ikke, hvis medlemsstaten konstaterer, at uregelmæssigheden ikke er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og at den er af minimal betydning for, at de i punkt 2 fastsatte kontrolbesøg kan udføres effektivt.

4. Der skal udfærdiges en rapport om de kontrolbesøg, der foretages i henhold til punkt 2 og 3, med præcisering af følgende oplysninger:

a) datoen for kontrollen

b) kontrollens varighed

c) hvilke kontrolforanstaltninger der er gennemført.

Kontrolrapporten skal underskrives af den ansvarlige medarbejder.
BILAG VI

KVALITETSKRAV FOR STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING

Radioaktivitetsniveauet i produkter, der er berettiget til støtte til privat oplagring, må ikke overstige de maksimalt tilladte niveauer, der måtte være fastsat i EU-lovgivningen. Omfanget af den radioaktive kontamination af produkterne kontrolleres kun, hvis situationen kræver det, og kun i den nødvendige periode.

I.    Sukker

Sukker, som der indgives bud eller ansøgning for, skal:

a) være hvidt sukker i krystallinsk form i løs afladning eller i storsække á 800 kg eller derover med angivelse af nettovægten

b) have et vandindhold på højst 0,06 %.

Indtil udgangen af sukkerproduktionsåret 2016/17 skal det være fremstillet inden for en kvote i det produktionsår, hvor buddet eller ansøgningen afgives, undtagen når det gælder hvidt sukker, der er trukket tilbage eller overført.

II.    Spindhør

Støtte ydes kun for lange hørfibre, der er fremkommet ved en fuldstændig adskillelse af fibrene og stænglens træagtige dele, som efter skætningen udgøres af taver på i gennemsnit mindst 50 cm samlet parallelt i bundter eller lag, og den minimumsmængde, der indgives ansøgning eller bud om, er mindst 2 000 kg.

Lange hørfibre skal oplagres i baller, på hvilke følgende oplysninger, eventuelt i kodeform, skal være anført:

a) et nummer, der identificerer virksomheden og produktionsmedlemsstaten

b) indlagringsdato

c) nettovægt.

III.    Kød

Der ydes kun støtte til:

a) oksekød, der er klassificeret i henhold til EU's handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 ( 11 ), og identificeret i henhold til artikel 6, stk. 3, i samme forordning

b) slagtekroppe af lam, der er yngre end tolv måneder, og udskæringer heraf

c) kød, der stammer fra dyr, der er opdrættet i Unionen i mindst tre måneder, for så vidt angår oksekød, to måneder, for så vidt angår svinekød samt fåre- og gedekød, og som er slagtet højst 10 dage før indlagringen. I tilfælde, hvor det slagtede dyr var yngre end to måneder, skal kødet stamme fra dyr, der er opdrættet i Unionen fra fødslen

d) kød fra dyr, der er slagtet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

e) kød fra dyr, der ikke udviser kendetegn, der gør dem uegnet til oplagring eller senere anvendelse

f) kød, der ikke stammer fra nedslagtede dyr

g) fersk kød, der indlagres i frossen tilstand.

IV.    Smør

Støtte ydes kun til smør:

a) med et mælkefedtindhold på mindst 80 vægtprocent, et fedtfrit mælketørstofindhold på højst 2 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent

b) der er fremstillet inden for de sidste 60 dage før ansøgningsdatoen eller datoen for afgivelse af buddet.

Nettovægten skal være anført på smørrets emballage. Derudover finder reglerne om emballering af smør, som er fastsat i bilag IV, del II, til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, anvendelse, med undtagelse af forpligtelsen til at anføre betegnelsen »usyrnet fløde« på emballagen, hvis smørret har en pH-værdi på 6,2 eller derover.

Overholdelse af oprindelseskravet kan underbygges af et bevis for, at smørret er produceret i en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med punkt 1, litra a), b) og c) i del III i bilag IV til denne forordning, eller et andet bevis udstedt af produktionsmedlemsstatens kompetente myndighed for at dette krav er overholdt.

Hvis smørret er produceret i en anden medlemsstat end den, hvor oplagringskontrakten er indgået, skal produktionsmedlemsstaten yde en sådan bistand, som den medlemsstat, hvor oplagringskontrakten er indgået, måtte anmode om, med henblik på at kontrollere produktets oprindelse.

V.    Ost

Støtte ydes kun for ost med en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse (BGB), som på den dato, hvor oplagringskontrakten begynder, har den minimumsalder, der er lig med den modningsperiode, der er fastsat for den pågældende ost i henhold til varespecifikationen, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 ( 12 ), eftersom osten vil blive markedsført efter den kontraktlige oplagring forlænget med den modningsperiode, der går ud over denne periode, hvilket bidrager til at øge ostens værdi.

Hvis der ikke er fastsat en modningsperiode i varespecifikationen, jf. artikel 7 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal osten på den dato, hvor oplagringskontrakten begynder, have en minimumsalder, som er lig med den modningsperiode, der bidrager til at øge ostens værdi.

Herudover skal osten opfylde følgende krav:

a) osten skal, eventuelt i kodeform, være mærket med en angivelse, der ikke kan fjernes, af, hvilken virksomhed der har fremstillet den, og på hvilken dato den er fremstillet

b) den lagres som hel ost i den medlemsstat, hvor osten fremstilles, og hvor den opfylder betingelserne for at bære påskriften BOB eller BGB i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012, og

c) den må ikke tidligere have været omfattet af en oplagringskontrakt.

Lagerholderen skal føre et register, hvor oplysninger i litra a), i tredje afsnit, opføres på datoen for indlagringen.

VI.    Skummetmælkspulver

Støtte ydes kun til skummetmælkspulver:

a) der højst indeholder 1,5 % fedtstof og 5 % vand med et proteinindhold i det fedtfrie tørstof på mindst 34 %

b) der er fremstillet inden for de sidste 60 dage før ansøgningsdatoen eller datoen for afgivelse af buddet

c) der er lagret i sække med et nettoindhold på 25 kg eller i storsække á højst 1 500 kg.

Nettovægten skal være anført på sækkene. Derudover finder reglerne i bilag V, del II, punkt 2 og 3, til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240, om levering og emballering af skummetmælkspulver anvendelse, med undtagelse af forpligtelsen til at anføre betegnelsen »spraytørret skummetmælkspulver« på sækkene.

Overholdelse af oprindelseskravet kan underbygges af et bevis for, at skummetmælkspulveret er produceret i en virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med punkt 1, litra a), b) og c) i del III i bilag V til denne forordning, eller et andet bevis udstedt af produktionsmedlemsstatens kompetente myndighed for at dette krav er overholdt.

Hvis skummetmælkspulveret er produceret i en anden medlemsstat end den, hvor oplagringskontrakten er indgået, skal produktionsmedlemsstaten yde en sådan bistand, som den medlemsstat, hvor oplagringskontrakten er indgået, måtte anmode om, med henblik på at kontrollere produktets oprindelse.
BILAG VII

BETINGELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE, DER INDGIVER BUD ELLER ANSØGNING OM STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING INDEN FOR OLIVENOLIESEKTOREN

Erhvervsdrivende i olivenoliesektoren skal tilhøre en af følgende kategorier:

a) en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til den gældende nationale lovgivning i den pågældende medlemsstat

b) en olivenoliepresse, der opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende medlemsstat

c) en virksomhed, der emballerer olivenolie, og som opfylder de krav, der er fastsat i den pågældende medlemsstat.

Hvis en erhvervsdrivende i olivenoliesektoren ikke opfylder kravene i nærværende forordning eller i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 ( 13 ), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 ( 14 ) eller (EU) nr. 1308/2013, er vedkommende ikke berettiget til at indgive et bud eller en ansøgning om støtte til privat oplagring i en periode på tolv måneder efter den dato, hvor en sådan manglende overholdelse er afhjulpet.

Sådanne foranstaltninger skal ikke træffes i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra a)-d), i forordning (EU) nr. 1306/2013, eller hvis der er tale om en manglende overholdelse af mindre betydning.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1240 af 18. maj 2016 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår offentlig intervention og støtte til privat oplagring (se side 71 i denne EUT).

( 3 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3).

( 4 ) Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1)

( 5 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206).

( 8 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og indberetning af priser (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1).

( 10 ) Rådets direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former for konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 19).

( 11 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får og indberetning af priser (EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3).

( 12 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

( 13 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

( 14 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

Top