EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20170726

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015 om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2017-07-26

02015R2403 — DA — 26.07.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►C1  KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2403

af 15. december 2015

om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 333 af 19.12.2015, s. 62)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1204 af 5. juli 2017

  L 173

12

6.7.2017


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 099, 12.4.2017, s.  29 (2015/2403)
▼B

▼C1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2403

af 15. december 2015

om fælles retningslinjer for deaktiveringsstandarder og deaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at deaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige

▼B

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på skydevåben i kategori A, B, C og D som defineret i bilag I til direktiv 91/477/EØF.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på skydevåben, der er ►C1  deaktiveret ◄ før datoen for dens anvendelse, medmindre disse skydevåben overføres til en anden medlemsstat eller markedsføres.

Artikel 2

Personer og enheder, der er bemyndiget til at ►C1  deaktivere ◄ skydevåben

►C1  Deaktivering ◄ af skydevåben skal udføres af offentlige eller private enheder eller af enkeltpersoner, der er bemyndiget hertil i henhold til national lovgivning.

Artikel 3

Kontrol og godkendelse af ►C1  deaktivering ◄ af skydevåben

1.  Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed til at kontrollere, om ►C1  deaktiveringen ◄ af et skydevåben er blevet udført i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I (i det følgende benævnt »den kontrollerende enhed«).

2.  Hvis den kontrollerende enhed også er bemyndiget til at ►C1  deaktivere ◄ skydevåben, skal medlemsstaterne sikre en klar adskillelse af disse opgaver og de personer, der udfører dem, inden for denne enhed.

3.  Kommissionen offentliggør på sit websted en liste over de kontrollerende enheder, som er udpeget af medlemsstaterne, herunder detaljerede oplysninger om og symbolet for den kontrollerende enhed samt kontaktoplysninger.

4.   ►C1  Hvis deaktiveringen af skydevåbnet er udført i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag I, skal den kontrollerende enhed til ejeren af skydevåbnet udstede en deaktiveringsattest i overensstemmelse med modellen i bilag III. Alle oplysninger i deaktiveringsattesten skal forelægges både på det sprog, der tales i den medlemsstat, hvor deaktiveringsattesten er udstedt, og på engelsk. ◄

5.   ►C1  Ejeren af et deaktiveret skydevåben skal til enhver tid opbevare deaktiveringsattesten. Hvis det deaktiverede skydevåben bringes i omsætning, skal det være ledsaget af deaktiveringsattesten. ◄

6.   ►C1  Medlemsstaterne skal sørge for, at der i en periode på mindst 20 år føres en fortegnelse over de attester, der udstedes for deaktiverede skydevåben, med angivelse af datoen for deaktivering og attestens nummer. ◄

Artikel 4

Anmodning om assistance

▼C1

Enhver medlemsstat kan anmode om assistance fra enheder, der har tilladelse til at deaktivere skydevåben eller er udpeget som kontrollerende enhed i en anden medlemsstat, til henholdsvis at udføre eller kontrollere deaktivering af skydevåben. Med forbehold af accept af anmodningen, skal den assistanceydende kontrollerende enhed, hvis anmodningen vedrører kontrol af deaktivering af et skydevåben, udstede en deaktiveringsattest i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4.

▼B

Artikel 5

Mærkning af ►C1  deaktiverede ◄ skydevåben

►C1  Deaktiverede skydevåben skal være mærket med en fælles unik mærkning i overensstemmelse med modellen i bilag II til angivelse af, at de er blevet deaktiveret i henhold til de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I. ◄ Mærkningen påføres alle komponenter, der er modificeret til ►C1  deaktivering ◄ af skydevåbnet, af den kontrollerende enhed og skal opfylde følgende krav:

a) den er klart synlig og må ikke kunne fjernes

b)  ►C1  den er forsynet med oplysninger om den medlemsstat, hvor deaktiveringen er foretaget, og den kontrollerende enhed, der har kontrolleret deaktiveringen ◄

c) skydevåbnets oprindelige serienummer(-re) er bevaret.

Artikel 6

Yderligere ►C1  deaktiveringsforanstaltninger ◄

1.  Medlemsstaterne kan indføre yderligere foranstaltninger til ►C1  deaktivering ◄ af skydevåben på deres område, der går ud over de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I.

2.  Kommissionen skal regelmæssigt sammen med det udvalg, der er nedsat ved direktiv 91/477/EØF, undersøge de supplerende foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, og i god tid overveje at revidere de tekniske specifikationer, der er fastsat i bilag I.

Artikel 7

Overførsel af ►C1  deaktiverede ◄ skydevåben inden for Unionen

1.   ►C1  Deaktiverede skydevåben må kun overføres til en anden medlemsstat, hvis de bærer den fælles unikke mærkning og er ledsaget af en deaktiveringsattest i overensstemmelse med denne forordning. ◄

2.  Medlemsstaterne skal anerkende ►C1  deaktiveringsattester ◄ , der er udstedt af en anden EU-medlemsstat, hvis attesterne opfylder kravene i denne forordning. Medlemsstater, der har indført yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6, kan imidlertid kræve bevis for, at ►C1  deaktiverede ◄ skydevåben, der skal overføres til deres område, er i overensstemmelse med disse supplerende foranstaltninger.

Artikel 8

Krav om underretning

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver foranstaltning, de vedtager på det område, der er omfattet af denne forordning, samt enhver supplerende foranstaltning, som er truffet i overensstemmelse med artikel 6. Til det formål skal medlemsstaterne anvende de procedurer, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/1535.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Tekniske specifikationer for ►C1  deaktivering ◄ af skydevåben

I. De ►C1  deaktiveringsprocedurer ◄ , der skal gennemføres for at gøre skydevåben definitivt ubrugelige, er defineret på grundlag af tre tabeller:

 Tabel I indeholder en liste over forskellige typer skydevåben.

 Tabel II beskriver de procedurer, som skal gennemføres for at gøre hver eneste væsentlig del af skydevåbenet uigenkaldeligt ubrugelig.

 Tabel III beskriver de ►C1  deaktiveringsprocedurer ◄ , der skal udføres for de forskellige typer skydevåben.

II. For at tage højde for den tekniske udvikling for skydevåben og ►C1  deaktiveringsprocedurer ◄ over tid gennemgås og ajourføres disse tekniske specifikationer regelmæssigt, mindst hvert andet år.

III. For at sikre en korrekt og ensartet anvendelse af ►C1  deaktiveringsprocedurerne ◄ for skydevåben, vil Kommissionen udarbejde definitioner i samarbejde med medlemsstaterne.TABEL I: Liste over typer af skydevåben

TYPER AF SKYDEVÅBEN

1

Pistoler (enkeltlader-, halvautomatiske)

2

Revolvere (herunder forladerevolvere)

3

Lange enkeltladede våben (ikke med knæklås)

4

Skydevåben med knæklås (f.eks. glatløbede, med riffelgang, kombineret, falling/rolling block-mekanisme, korte og lange skydevåben)

5

Lange repetérskydevåben (glatløbede, med riffelgang)

6

Lange halvautomatiske skydevåben (glatløbede, med riffelgang)

7

(Fuld)automatiske skydevåben: f.eks. udvalgte stormgeværer, maskinpistoler, maskingeværer, (fuld)automatiske pistoler

8

ForladerskydevåbenTABEL II: Særlige procedurer for hver komponent

KOMPONENT

PROCEDURE:

1.  PIBE/LØB

1.1.  Hvis piben/løbet er fastgjort til rammen (1), drives en stift af hærdet stål (diameter > 50 % af kammerets diameter, mindst 4,5 mm) gennem kammeret til rammen/låsestolen. Stiften skal svejses fast (2).

1.2.  Hvis piben/løbet er aftageligt (ikke fastgjort), skæres en langsgående åbning gennem hele kammervæggen (bredde >

image

af kaliberet og maksimalt 8 mm); der svejses en plombe/stang i løbet fra kammerets begyndelse (L ≥ 2/3 af løbets længde).

1.3.  Inden for den første tredjedel af løbet (fra kammeret) bores enten huller (skal have mindst 2/3 af kaliberets diameter for glatløbede våben og hele kaliberets diameter for alle andre våben; hullerne skal ligge i forlængelse af hinanden, 3 for korte våben, 6 for lange våben); eller der skæres efter kammeret en V-udskæring (vinkel 60 ± 5°), som går igennem løbets overflade; eller der skæres efter kammeret en langsgående åbning (bredde 8-10 mm ± 0,5 mm, længde ≥ 52 mm) det samme sted som angivet for hullerne; eller der skæres en langsgående åbning (bredde 4-6 mm ± 0,5 mm) fra kammeret til en position 5 mm fra mundingen.

1.4.  Ved løb/piber, der har føderampe, fjernes føderampen.

1.5.  Med henblik på at forhindre at løbet kan fjernes fra rammen, anvendes en stift af hærdet stål, eller der foretages svejsning.

2.  BUNDSTYKKE/LÅS

2.1.  Slagstiften fjernes eller forkortes.

2.2.  Bundstykkehovedet fræses i en vinkel på mindst 45 grader og på en overflade, der er større end 50 % af stødbunden/bundstykkefrontens overflade.

2.3.  Hullet til slagstiften svejses til.

3.  TROMLE

3.1.  Alle indervægge fjernes mellem tromlens kamre i mindst 2/3 af dens længde, idet der foretages et cirkulært snit ≥ hylsterdiameter.

3.2.  Hvor det er muligt, foretages der svejsning med henblik på at undgå, at tromlen kan fjernes fra rammen, eller — såfremt dette ikke er muligt — der anvendes passende foranstaltninger, som gør fjernelse umulig.

4.  SLÆDE

4.1.  Der fræses eller fjernes mere end 50 % af stødbunden/bundstykkefrontens forside i en vinkel på mellem 45 og 90 grader.

4.2.  Slagstiften fjernes eller forkortes.

4.3.  Hullet til slagstiften fræses og svejses til.

4.4.  Låserillerne i slæden fræses væk.

4.5.  Hvor det er muligt, fræses indersiden af den øvre forkant af udkasteråbningen i slæden i en vinkel på 45 grader.

5.  RAMME (PISTOLER)

5.1.  Føderampen fjernes.

5.2.  Mindst 2/3 af slædestyret på begge sider af rammen fræses væk.

5.3.  Slædestoppet svejses til.

5.4.  Adskillelse af pistoler med polymerramme forhindres ved svejsning. I henhold til den nationale lovgivning kan denne procedure udføres efter kontrol ved den nationale myndighed.

6.  FULDAUTOMATISK SYSTEM

6.1.  Stempel- og gastryksystemet ødelægges ved skæring eller svejsning.

6.2.  Bundstykket fjernes, erstattes med et stålstykke og svejses til, eller bundstykket reduceres med mindst 50 % og svejses til, og låseknasterne afskæres fra bundstykkehovedet.

6.3.  Aftrækkermekanismen svejses sammen, om muligt med rammen. Hvis svejsning inden for rammen ikke er muligt: slagmekanismen fjernes, og det tomme rum udfyldes på passende vis (f.eks. ved indlimning af et passende stykke og udfyldning med epoxystøbemasse).

6.4.  Adskillelse af ladehåndtagets lukkesystem ved rammen forhindres ved svejsning eller passende foranstaltninger, som gør fjernelse umulig. Fødemekanismen i skydevåben med bæltefødning svejses til.

7.  LÅSEKASSE/BASKYLE/RAMME (revolvere)

7.1.  Der fræses en kegle på minimalt 60° (spidsvinklen) med henblik på at opnå en basisdiameter på mindst 1 cm eller diameteren af stødbunden/bundstykkefrontens forside.

7.2.  Slagstiften fjernes, slagstifthullet udvides til en diameter på mindst 5 mm og svejses til.

8.  MAGASIN (hvis relevant)

8.1.  Magasinet punktsvejses til rammen eller grebet/håndtaget, afhængigt af våbentypen, for at forhindre, at magasinet kan fjernes.

8.2.  Hvis magasinet ikke forefindes, anbringes der punktvise svejsesøm på det sted, hvor magasinet skal sidde, eller der fastgøres en blokering med henblik på permanent at forhindre, at der kan indsættes et magasin.

8.3.  Der drives en stift af hærdet stål gennem magasin, kammer og ramme. Sikres ved svejsning.

9.  FORLADERSKYDEVÅBEN

9.1.  Pistonen(-erne) fjernes eller svejses til, hullet(-erne) svejses til.

10.  LYDDÆMPER

10.1.  Det forhindres ved hjælp af gennemdrivning af en hærdet stålstift, at lyddæmperen kan fjernes fra løbet, eller der anvendes svejsning, hvis lyddæmperen er en integreret del af våbnet.

10.2.  Alle indvendige dele og disses fastgørelsespunkter i lyddæmperen fjernes, således at der kun er et rør tilbage. Der bores huller for hver 5 cm i det resterende udvendige rør.

Spærringer/plombers/stifters hårdhed

Hårdhed stift/prop/stang = 58 -0; + 6 HRC

TIG-svejsning af rustfrit stål, ER 316 L

(1)   Løbet er fastgjort til rammen ved sammenskruning, sammenspænding eller en anden proces.

(2)   Svejsning er en proces, der foretages under fabrikation eller formgivning, hvorved materialer, normalt metaller eller termoplast, forenes ved sammensmeltning.TABEL III: Særlige procedurer for de enkelte væsentlige dele af hver type skydevåben

TYPE

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDURE

Pistoler (undtagen automatiske)

Revolvere

Lange enkeltladede våben (ikke med knæklås)

Skydevåben med knæklås (glatløbet, med riffelgang, kombineret)

Lange repetérskydevåben (glatløbede, med riffelgang)

Lange halvautomatiske skydevåben (glatløbede, med riffelgang)

Automatiske skydevåben: stormgeværer, maskinpistoler, maskingeværer

Forladerskydevåben

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 og 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (for automatiske pistoler)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

5.4

X (polymerramme)

 

 

 

 

 

X (for automatiske pistoler)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 eller 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (rørmagasin)

X (rørmagasin)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 
BILAG II

Model for mærkning af ►C1  deaktiverede ◄ skydevåben

image

1)   ►C1  Deaktiveringsmærke ◄

2)  Landet for ►C1  deaktivering ◄ — officiel international kode

3)  Symbol for den enhed, der har kontrolleret ►C1  deaktiveringen ◄ af skydevåbenet

4)   ►C1  Deaktiveringsår ◄

▼C1

Det fuldstændige mærke anbringes kun på skydevåbnets ramme, mens deaktiveringsmærket (1) og landet for deaktivering (2) anbringes på alle andre væsentlige dele.

▼B
BILAG III

▼C1

image

Top