EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1188-20170109

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) 2015/1188 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1188/2017-01-09

02015R1188 — DA — 09.01.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1188

af 28. april 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 193 af 21.7.2015, s. 76)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2282 af 30. november 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1188

af 28. april 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring og ibrugtagning af produkter til lokal rumopvarmning til husholdningsbrug med en nominel varmeydelse på 50 kW eller derunder og produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug med en nominel varmeydelse for hele produktet eller et enkelt segment af produktet på 120 kW eller derunder.

Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) produkter til lokal rumopvarmning, som anvender en dampkompressionscyklus eller en adsorptions-/absorptionscyklus til at producere varme, og som drives af elektriske kompressorer eller brændsel

b) produkter til lokal rumopvarmning, som er beregnet til andre formål end indendørs rumopvarmning for at nå og bibeholde en vis termisk komfort for personer ved hjælp af konvektions- eller strålevarme

c) produkter til lokal rumopvarmning, som kun er beregnet til udendørs brug

d) produkter til lokal rumopvarmning, hvor den direkte varmeydelse ved nominel varmeydelse er mindre end 6 % af den direkte og indirekte varmeydelse tilsammen

e) produkter til luftopvarmning

f) saunaovne

g) underenheder til lokal rumopvarmning.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/125/EF, og derudover gælder følgende definitioner:

1)

»produkt til lokal rumopvarmning« : apparat til rumopvarmning, som afgiver varme, enten ved direkte varmeoverførsel eller ved direkte varmeoverførsel i kombination med varmeoverførsel til et flydende medium, med det formål at nå og bibeholde et vist termisk komfortniveau for personer inden for et lukket rum, hvor produktet er placeret, og eventuelt kombineret med varmeafgivelse til andre rum, og som er udstyret med en eller flere varmegeneratorer, som direkte omdanner elektricitet eller gasformigt eller flydende brændsel til varme ved hjælp af henholdsvis modstandsopvarmning (Joule-effekten) eller forbrænding

2)

»produkt til lokal rumopvarmning til husholdningsbrug« : et produkt til lokal rumopvarmning, som ikke er til erhvervsmæssig brug

3)

»produkt til lokal rumopvarmning til gasformigt brændsel« : et åbent produkt til lokal rumopvarmning eller et lukket produkt til lokal rumopvarmning, som fyres med et gasformigt brændsel

4)

»produkt til lokal rumopvarmning til flydende brændsel« : et åbent produkt til lokal rumopvarmning eller et lukket produkt til lokal rumopvarmning, som fyres med et flydende brændsel

5)

»elektrisk produkt til lokal rumopvarmning« : et produkt til lokal rumopvarmning, som genererer varme ved hjælp af modstandsopvarmning (Joule-effekten)

6)

»produkt til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug« : enten en brændfladestrålevarmer eller en rørstrålevarmer

7)

»åbent produkt til lokal rumopvarmning« : et produkt til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel, hvor fyrrum og forbrændingsgasser ikke er hermetisk adskilt fra det rum, hvor produktet er monteret, og som har en tætsluttende forbindelse til en skorsten eller et pejseaftræk, eller som kræver et aftræksrør til at bortlede forbrændingsprodukter

8)

»lukket produkt til lokal rumopvarmning« : et produkt til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel, hvor fyrrum og forbrændingsgasser er hermetisk adskilt fra det rum, hvor produktet er monteret, og som har en tætsluttende forbindelse til en skorsten eller et pejseaftræk, eller som kræver et aftræksrør til at bortlede forbrændingsprodukter

9)

»transportabelt elektrisk produkt til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, som ikke er et fastgjort elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, et elektrisk akkumulerende produkt til lokal rumopvarmning, et elektrisk gulvvarmeprodukt til lokal rumopvarmning, en elektrisk strålevarmer til lokal rumopvarmning, en elektrisk glødevarmer til lokal rumopvarmning eller en underenhed til lokal rumopvarmning

10)

»fastgjort elektrisk produkt til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, som ikke er beregnet til at akkumulere termisk energi og er udformet til brug fastgjort eller sikret på et bestemt sted eller monteret på en væg, men som ikke er en del af selve bygningen eller bygningens endelige udrustning

11)

»elektrisk akkumulerende produkt til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, som er udformet til at lagre varmen i en varmeisoleret akkumulatorkerne og frigive varmen over flere timer efter akkumuleringsfasen

12)

»elektrisk gulvvarmeprodukt til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, som er udformet til brug som en del af bygningen eller bygningens endelige udrustning

13)

»elektrisk strålevarmer til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, hvor varmelegemet rettes mod brugsstedet, så varmelegemets termiske stråling direkte opvarmer det, der ønskes opvarmet, og hvor det gitter, som dækker varmelegemet, mindst har en temperaturstigning på 130 °C ved normal brug og/eller andre overflader en temperaturstigning på 100 °C

14)

»elektrisk glødevarmer til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, hvor varmeelementet er synligt udefra og har en temperatur på mindst 650 °C ved normal brug

15)

»saunaovn« : et produkt til lokal rumopvarmning, som er indbygget i eller angivet til brug i våd eller tør sauna eller lignende miljøer

16)

»underenhed til lokal rumopvarmning« : et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning, som ikke kan fungere selvstændigt, men er afhængigt af signaler sendt fra en styreenhed, som ikke er en del af produktet, men kommunikerer med det trådløst eller via en styreledning eller el-ledning eller en tilsvarende teknik, hvorved varmeemissionen i det rum, hvor produktet er installeret, reguleres

17)

»brændfladestrålevarmer« : et produkt til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel, som har en brænder og monteres over hovedhøjde rettet mod det, der skal opvarmes, således at brænderens varmeafgivelse, der hovedsageligt består af infrarød stråling, direkte opvarmer det, der ønskes opvarmet, og som udleder forbrændingsprodukterne på brugsstedet

18)

»rørstrålevarmer« : et produkt til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel, som har en brænder og monteres over hovedhøjde tæt på det, der skal opvarmes, og som hovedsageligt opvarmer omgivelserne med infrarød stråling fra et eller flere rør, som opvarmes, når forbrændingsprodukter passerer igennem dem, og hvor disse forbrændingsprodukter bortledes via et aftræksrør

19)

»rørstrålevarmersystem« : en rørstrålevarmer, som har mere end én brænder, og hvor forbrændingsprodukterne fra én brænder kan føres videre til den næste brænder, og hvor forbrændingsprodukterne fra flere brændere skal bortledes ved hjælp af én udsugningsventilator

20)

»rørstrålevarmersegment« : en del af et rørstrålevarmersystem, som omfatter alle de elementer, der er nødvendige til selvstændig drift, og som i kraft heraf kan prøves uafhængigt af de andre dele af rørstrålevarmersystemet

21)

»produkt til opvarmning uden aftræk« : et produkt til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændstof, og som udleder forbrændingsprodukterne på brugsstedet, dog ikke brændfladestrålevarmere

22)

»produkt til opvarmning, som er åben mod skorsten« : et produkt til lokal opvarmning til gasformigt eller flydende brændsel, som er beregnet til at blive placeret under en skorsten eller i en pejs uden en tætsluttende forbindelse mellem produktet og skorstensåbningen eller pejseaftrækket, og som muliggør uhindret passage af forbrændingsprodukterne fra fyrrummet til skorstenen eller aftrækket

23)

»luftopvarmningsprodukt« : et produkt, som udelukkende leverer varme til et luftbaseret varmeanlæg, hvilket kan ske via luftkanaler, og som er udformet til brug fastgjort eller sikret på et bestemt sted eller monteret på en væg, og som fordeler luften ved hjælp af en ventilator med sigte på at nå og bibeholde et vist niveau af termisk komfort for personer i det lukkede rum, hvor produktet er placeret

24)

»direkte varmeydelse« : produktets varmeydelse, udtrykt i kW, i form af stråle- og konvektionsvarme, som afgives af selve produktet til luften, undtagen produktets varmeydelse i form af varmeoverførsel til et flydende varmeoverførselsmedium

25)

»indirekte varmeydelse« : den varmeydelse, som overføres fra produktet til et flydende varmeoverførselsmedium som følge af den samme varmegenereringsproces, der leverer produktets direkte varmeydelse, udtrykt i kW

26)

»indirekte varmefunktion« : produktet kan overføre en del af den samlede varmeydelse til et flydende varmeoverførselsmedium med henblik på anvendelse til rumopvarmning eller opvarmning af husholdningsbrugsvand

27)

»nominel varmeydelse (Pnom )« : den varmeydelse, udtrykt i kW, for et produkt til lokal rumopvarmning, som omfatter både direkte og indirekte (hvis relevant) varmeydelse ved drift ved den højeste indstilling for varmeydelse, der kan opretholdes over en længere periode i henhold til producentens oplysninger

28)

»mindste varmeydelse (Pmin )« : den varmeydelse, udtrykt i kW, for et produkt til lokal rumopvarmning, som omfatter både direkte og indirekte (hvis relevant) varmeydelse ved drift ved den laveste indstilling for varmeydelse i henhold til producentens oplysninger

29)

»maksimal kontinuerlig varmeydelse (Pmax,c )« : den opgivne varmeydelse, udtrykt i kW, for et elektrisk produkt til lokal rumopvarmning ved den højeste indstilling for varmeydelse, som i henhold til producentens oplysninger kan opretholdes kontinuerligt i en længere periode

30)

»beregnet til udendørs brug« : produktet er egnet til sikker anvendelse uden for lukkede rum, herunder eventuel brug udendørs

31)

»ækvivalent model« : en model, som bringes i omsætning med de samme værdier for de tekniske parametre, der er anført i tabel 1, tabel 2 eller tabel 3 i punkt 3 i bilag II, som en anden model, der er bragt i omsætning af den samme producent.

Til brug i forbindelse med bilag II-V er der anført yderligere definitioner i bilag I.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.  Kravene til miljøvenligt design af produkter til lokal opvarmning er fastsat i bilag II.

2.  Produkter til lokal opvarmning skal opfylde kravene i bilag II fra den 1. januar 2018.

3.  Efterlevelsen af kravene til miljøvenligt design konstateres ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag III.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.  Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.  I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte oplysningerne, der er beskrevet i denne forordnings bilag II, punkt 3, litra b).

3.  Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design og/eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente apparater, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og/eller ekstrapoleringer og prøvninger, som leverandøren har udført for at kontrollere nøjagtigheden af beregningsresultaterne. I sådanne tilfælde skal den tekniske dokumentation også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente modeller, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme grundlag

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører det i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, anvende den verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag IV til denne forordning, for de i bilag II til denne forordning anførte krav.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste produkter til lokal opvarmning på markedet på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning er anført i bilag V.

Artikel 7

Revision

Kommissionen gennemgår denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger konsultationsforummet resultaterne heraf senest den 1. januar 2019. Ved revisionen vurderes navnlig:

 om det er hensigtsmæssigt at fastsætte strengere krav til miljøvenligt design for energieffektivitet og emission af nitrogenoxider (NOx)

 om tolerancerne i forbindelse med verifikation bør ændres

 gyldigheden af de korrektionsfaktorer, som bruges til vurdering af årsvirkningsgraden for produkter til lokal rumopvarmning

 hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre tredjepartscertificering.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser

Indtil den 1. januar 2018 kan medlemsstaterne tillade, at produkter til lokal rumopvarmning bringes i omsætning og tages i brug, hvis de er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og emission af nitrogenoxider.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-V

I bilag II-V forstås ved:

1)

»årsvirkningsgrad ved rumopvarmning (ηs)« : forholdet mellem det rumopvarmningsbehov, der dækkes af et produkt til lokal rumopvarmning, og det årlige energiforbrug, der kræves for at opfylde dette behov, udtrykt i %

2)

»omregningskoefficient (CC)« : en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige virkningsgrad på 40 % i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU ( 1 ); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5

3)

»nitrogenoxidemissioner« : emissionerne af nitrogenoxider ved den nominelle varmeydelse, udtrykt i mg/kWhinput baseret på GCV for produkter til lokal rumopvarmning og produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug til gasformigt eller flydende brændsel

4)

»nedre brændværdi (NCV)« : den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed med normalt vandindhold, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne ikke nedkøles til omgivelsestemperatur

5)

»øvre brændværdi (GCV)« : den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, hvis indre vandindhold er tørret væk, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne varmemængde omfatter kondensationsvarmen fra vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet

6)

»virkningsgrad, ved enten nominel eller mindste varmeydelse (η

th,nom

eller η

th,min

)« :

forholdet mellem nyttevarmeproduktionen og den samlede energitilførsel for et produkt til lokal rumopvarmning, udtrykt i %

a) for et produkt til lokal rumopvarmning til husholdningsbrug udtrykkes den samlede energitilførsel som NCV og/eller som endelig energi ganget med CC

b) for et produkt til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug udtrykkes den samlede energitilførsel som GCV og som endelig energi ganget med CC

7)

»strømforbrug ved nominel varmeydelse (elmax)« : strømforbruget for produktet til lokal rumopvarmning, når det leverer den nominelle varmeydelse. Strømforbruget, udtrykt i kW, bestemmes uden hensyntagen til en cirkulationspumpes strømforbrug i tilfælde, hvor produktet har en indirekte varmefunktion og en indbygget cirkulationspumpe

8)

»strømforbrug ved mindste varmeydelse (elmin)« : strømforbruget for produktet til lokal rumopvarmning, når det leverer den mindste varmeydelse. Strømforbruget, udtrykt i kW, bestemmes uden hensyntagen til en cirkulationspumpes strømforbrug i tilfælde, hvor produktet har en indirekte varmefunktion og en indbygget cirkulationspumpe

9)

»strømforbrug i standbytilstand (elsb)« : produktets strømforbrug i standbytilstand, udtrykt i kW

10)

»energiforbrug til vågeblus (Ppilot)« : produktets forbrug, udtrykt i kW, af gasformigt eller flydende brændsel til et vågeblus, som fungerer som tænder for den kraftigere forbrændingsproces, der skal til for at levere den nominelle varmeydelse eller dellastvarmeydelsen, hvis det er tændt i mere end 5 minutter, før hovedbrænderen tænder

11)

»manuel varmelagringsstyring med integreret termostat« : en manuelt betjent føleranordning integreret i produktet, som måler og regulerer kernetemperaturen med henblik på tilpasning af den akkumulerede varmemængde

12)

»manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling« : en manuelt betjent føleranordning integreret i produktet, som måler kernetemperaturen og tilpasser den akkumulerede varmemængde i forhold til rumtemperaturen og/eller temperaturen udendørs

13)

»elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling eller energileverandørregulering« : en automatisk føleranordning integreret i produktet, som måler kernetemperaturen og tilpasser den akkumulerede varmemængde i forhold til rumtemperaturen og/eller temperaturen udendørs, eller en anordning, hvormed energileverandøren kan regulere varmelagringsstyringen

14)

»varmeblæser« : produktet har en eller flere indbyggede regulerbare blæsere, som tilpasser varmeydelsen til varmeefterspørgslen

15)

»ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring« : produktet har ingen automatisk tilpasning af varmeydelsen, og der sker ingen måling af rumtemperatur med henblik på automatisk tilpasning af varmeydelsen

16)

»to eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring« : produktets varmeydelse kan tilpasses manuelt med to eller flere trin, og der findes ingen anordning, som automatisk regulerer varmeydelsen i forhold til en ønsket indendørs temperatur

17)

»med mekanisk rumtemperaturstyring« : produktet har en ikke-elektronisk anordning, som gør, at produktet automatisk kan tilpasse varmeydelsen over et givet tidsrum i forhold til et vist krævet niveau for indendørs varmekomfort

18)

»med elektronisk rumtemperaturstyring« : produktet har en indbygget eller ekstern elektronisk anordning, som gør, at produktet automatisk kan tilpasse varmeydelsen over et givet tidsrum i forhold til et vist krævet niveau for indendørs varmekomfort

19)

»med elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer« : produktet har en indbygget eller ekstern elektronisk anordning, som gør, at produktet automatisk kan tilpasse varmeydelsen over et givet tidsrum i forhold til et vist krævet niveau for indendørs varmekomfort, og som giver mulighed for at fastlægge tidsindstillinger og temperaturniveauer for en 24-timers periode

20)

»med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer« : produktet har en indbygget eller ekstern elektronisk anordning, som gør, at produktet automatisk kan tilpasse varmeydelsen over et givet tidsrum i forhold til et vist krævet niveau for indendørs varmekomfort, og som giver mulighed for at fastlægge tidsindstillinger og temperaturniveauer for en hel uge. I denne 7-dages periode skal det være muligt at variere indstillingerne for de enkelte dage

21)

»rumtemperaturstyring med bevægelsessensor« : produktet har en integreret eller ekstern elektronisk anordning, som automatisk sænker rumtemperaturindstillingen, når der ikke er en person i rummet

22)

»rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor« : produktet har en integreret eller ekstern elektronisk anordning, som automatisk reducerer varmeydelsen, når et vindue eller en dør åbnes. Hvis der anvendes en temperaturfaldssensor til at detektere et åbent vindue eller en åben dør, kan den være installeret sammen med produktet, uden for produktet, i selve bygningsstrukturen eller en kombination af disse muligheder

23)

»med telestyringsoption« : en funktion, som giver mulighed for telestyring af produktet fra et sted uden for den bygning, hvor produktet er installeret

24)

»med adaptiv startstyring« : en funktion, som beregner og påbegynder den optimale start af opvarmningsprocessen for at nå den indstillede temperatur på det ønskede tidspunkt

25)

»med drifttidsbegrænsning« : produktet har en funktion, som automatisk standser produktet efter et forprogrammeret tidsrum

26)

»med sort globe-sensor« : produktet har en elektronisk anordning, enten integreret eller ekstern, som måler luft- og strålingstemperatur

27)

»ét-trins« : produktet har ingen automatisk tilpasning af varmeydelsen

28)

»to-trins« : produktet har automatisk regulering af varmeydelsen på to separate niveauer i forhold til den faktiske indendørs lufttemperatur og en ønsket indendørs lufttemperatur og styres ved hjælp af anordninger til temperaturmåling og en grænseflade, som kan være, men ikke nødvendigvis er indbygget i selve produktet

29)

»moduleret« : produktet har automatisk regulering af varmeydelsen på tre eller flere separate niveauer i forhold til den faktiske indendørs lufttemperatur og en ønsket indendørs lufttemperatur, og styres ved hjælp af anordninger til temperaturmåling og en grænseflade, som kan være, men ikke nødvendigvis er indbygget i selve produktet

30)

»standbytilstand« : en tilstand, hvor produktet er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning

31)

»varmeydelse for rørstrålevarmersystemet« : den samlede varmeydelse for alle rørstrålevarmersegmenter for den markedsførte konfiguration, udtrykt i kW

32)

»varmeydelse for rørstrålevarmersegment« : varmeydelsen, udtrykt i kW, for et rørstrålevarmersegment, som sammen med andre rørstrålevarmersegmenter udgør en del af konfigurationen af en rørstrålevarmer

33)

»strålingsfaktor ved enten nominel varmeydelse eller mindste varmeydelse (RFnom eller RFmin)« : forholdet mellem produktets infrarødvarmeydelse og den samlede energitilførsel, når det leverer den nominelle varmeydelse eller den mindste varmeydelse, beregnet som infrarødvarmeydelsen divideret med den samlede energitilførsel baseret på brændslets nedre brændværdi (NCV) ved enten nominel varmeydelse eller mindste varmeydelse, udtrykt i %

34)

»kabinetisolering« : graden af produktkabinettets eller -kappens varmeisolering, der har til formål at mindske varmetab, hvis produktet må placeres udendørs

35)

»kabinetvarmetabsfaktor« : varmetabet, udtrykt i %, fra den del af produktet, der er placeret uden for det lukkede rum, der skal opvarmes, og som afhænger af det pågældende produktkabinets transmittans

36)

»modelidentifikation« : den kode, oftest alfanumerisk, hvormed en specifik model produkt til lokal rumopvarmning skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn

37)

»vandindhold« : massen af vand i brændslet i forhold til brændslets samlede masse, som det anvendes i produktet til lokal rumopvarmning.
BILAG II

Krav til miljøvenligt design

1)    Specifikke krav til miljøvenligt design for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

a) Produkter til lokal rumopvarmning skal opfylde følgende krav fra den 1. januar 2018:

i) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for åbne produkter til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændsel, skal være mindst 42 %

ii) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for lukkede produkter til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændsel, skal være mindst 72 %

iii) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for transportable elektriske produkter til lokal rumopvarmning skal være mindst 36 %

iv) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for fastgjorte elektriske produkter til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på mere end 250 W skal være mindst 38 %

v) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for fastgjorte elektriske produkter til lokal rumopvarmning med en nominel varmeydelse på højst 250 W skal være mindst 34 %

vi) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning skal være mindst 38,5 %

vii) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske gulvvarmeprodukter skal være mindst 38 %

viii) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske strålevarmere skal være mindst 35 %

ix) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske glødevarmere med en nominel varmeydelse på mere end 1,2 kW skal være mindst 35 %

x) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske glødevarmere med en nominel varmeydelse på højst 1,2 kW skal være mindst 31 %

xi) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for brændfladestrålevarmere skal være mindst 85 %

xii) årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for rørstrålevarmere skal være mindst 74 %.

2)    Specifikke krav til miljøvenligt design for emissioner

a) Fra den 1. januar 2018 skal emissioner af nitrogenoxider (NOx) fra produkter til lokal rumopvarmning til flydende eller gasformigt brændsel overholde følgende:

i) emissioner af NOx fra åbne produkter til lokal rumopvarmning eller lukkede produkter til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændsel, må ikke overskride 130 mg/kWhinput baseret på GCV

ii) emissioner af NOx fra brændfladestrålevarmere og rørstrålevarmere må ikke overskride 200 mg/kWhinput baseret på GCV.

3)    Krav til produktoplysninger

a) Fra den 1. januar 2018 skal der gives følgende produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning:

i) brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer:

1) for produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt og flydende brændsel oplysningerne i tabel 1, med de tekniske parametre målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III, og med visning af de vigtige tal, der er anført i tabellen

2) for elektriske produkter til lokal rumopvarmning oplysningerne i tabel 2, med de tekniske parametre målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III, og med visning af de vigtige tal, der er anført i tabellen

3) for elektriske produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug oplysningerne i tabel 3, med de tekniske parametre målt og beregnet i overensstemmelse med bilag III, og med visning af de vigtige tal, der er anført i tabellen

4) eventuelle specifikke forholdsregler, der skal træffes, når produktet til lokal rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes

5) oplysninger med relevans for demontering, genvinding og/eller bortskaffelse, når produktet er udtjent

ii) den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer:

1) de elementer, der er angivet i litra a)

2) en liste over alle ækvivalente modeller, hvis relevant

b) Fra den 1. januar 2018 skal der gives følgende produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning:

i) kun for produkter til lokal rumopvarmning uden aftræk og produkter til lokal rumopvarmning, som er åbne mod skorsten: i brugsanvisningen til slutbrugere og på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne og på produktemballagen skal følgende sætning tydeligt og letlæseligt være angivet på et sprog, som slutbrugerne i den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning, umiddelbart kan forstå: »Dette produkt er ikke egnet til brug som primær opvarmningskilde«

1) i brugsanvisningen til slutbrugere skal denne sætning vises på brugsanvisningens forside

2) på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne skal denne sætning vises sammen med produktets andre egenskaber

3) på produktemballagen skal sætningen være anbragt i en fremtrædende position i emballagen, når slutbrugeren ser den før køb

ii) kun for transportable elektriske produkter til lokal rumopvarmning: i brugsanvisningen til slutbrugere og på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne og på produktemballagen skal følgende sætning tydeligt og letlæseligt være angivet på et sprog, som slutbrugerne i den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning, umiddelbart kan forstå: »Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.«

1) i brugsanvisningen til slutbrugere skal denne sætning vises på brugsanvisningens forside

2) på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne skal denne sætning vises sammen med produktets andre egenskaber

3) på produktemballagen skal sætningen være anbragt i en fremtrædende position i emballagen, når slutbrugeren ser den før køb.Tabel 1

Informationskrav for produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt/flydende brændsel

Modelidentifikation(er):

Indirekte varmefunktion: [ja/nej]

Direkte varmeydelse: … (kW)

Indirekte varmeydelse: … (kW)

Brændsel

 

 

Emissioner ved rumopvarmning (1)

NOx

Vælg brændselstype

[gasformigt/flydende]

[angiv nærmere]

[mg/kWhinput] (GCV)

 

 

 

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Varmeydelse

 

Virkningsgrad (NCV)

Nominel varmeydelse:

Pnom

x,x

kW

 

Virkningsgrad ved nominel varmeydelse

ηth,nom

x,x

%

Mindste varmeydelse (vejledende)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Virkningsgrad ved mindste varmeydelse (vejledende)

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

 

 

 

 

 

 

Supplerende strømforbrug

 

Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)

Ved nominel varmeydelse

elmax

x,xxx

kW

 

Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring

[ja/nej]

Ved mindste varmeydelse

elmin

x,xxx

kW

 

To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

[ja/nej]

I standbytilstand

elSB

x,xxx

kW

 

Med mekanisk rumtemperaturstyring

[ja/nej]

 

 

Med elektronisk rumtemperaturstyring

[ja/nej]

 

 

Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer

[ja/nej]

 

 

Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer

[ja/nej]

 

 

Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)

 

 

Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor

[ja/nej]

 

 

Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor

[ja/nej]

 

 

Med telestyringsoption

[ja/nej]

 

 

Med adaptiv startstyring

[ja/nej]

 

 

Med drifttidsbegrænsning

[ja/nej]

 

 

Med sort globe-sensor

[ja/nej]

Strømforbrug til vågeblus

 

 

Strømforbrug til vågeblus (hvis relevant)

Ppilot

[x,xxx/N.A.]

kW

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

(*1)    NOx = nitrogenoxiderTabel 2

Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Modelidentifikation(er):

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Enhed

Varmeydelse

 

Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)

Nominel varmeydelse:

Pnom

x,x

kW

 

Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat

[ja/nej]

Mindste varmeydelse (vejledende)

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling

[ja/nej]

Maksimal kontinuerlig varmeydelse

Pmax,c

x,x

kW

 

Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling

[ja/nej]

Supplerende strømforbrug

 

 

 

 

Varmeblæser

[ja/nej]

Ved nominel varmeydelse

elmax

x,xxx

kW

 

Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)

Ved mindste varmeydelse

elmin

x,xxx

kW

 

Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring

[ja/nej]

I standbytilstand

elSB

x,xxx

kW

 

To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

[ja/nej]

 

 

Med mekanisk rumtemperaturstyring

[ja/nej]

 

 

Med elektronisk rumtemperaturstyring

[ja/nej]

 

 

Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer

[ja/nej]

 

 

Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer

[ja/nej]

 

 

Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)

 

 

Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor

[ja/nej]

 

 

Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor

[ja/nej]

 

 

Med telestyringsoption

[ja/nej]

 

 

Med adaptiv startstyring

[ja/nej]

 

 

Med drifttidsbegrænsning

[ja/nej]

 

 

Med sort globe-sensor

[ja/nej]

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.Tabel 3

Informationskrav for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug

Modelidentifikation(er):

Type strålevarmer: [brændflade/rør]

Brændsel

Brændsel

 

 

Emissioner ved rumopvarmning (1)

NOx

Vælg brændselstype

[gasformigt/flydende]

[angiv nærmere]

 

mg/kWhinput (GCV)

 

 

 

 

 

Egenskaber, når der kun anvendes det foretrukne brændsel

Element

Symbol

Værdi

Enhed

 

Element

Symbol

Værdi

Enhed

Varmeydelse

 

Virkningsgrad (GCV) — kun rørstrålevarmere (2)

Nominel varmeydelse:

Pnom

x,x

kW

 

Virkningsgrad ved nominel varmeydelse

ηth,nom

x,x

%

Mindste varmeydelse

Pmin

[x,x/N.A.]

kW

 

Virkningsgrad ved mindste varmeydelse

ηth,min

[x,x/N.A.]

%

Mindste varmeydelse (i % af nominel varmeydelse)

..

[x]

%

 

 

 

 

 

Nominel varmeydelse for rørstrålevarmersystemet (hvis relevant)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Nominel varmeydelse for rørstrålevarmersegment (hvis relevant)

Pheater,i

[x,x/N.A.]

kW

 

Virkningsgrad af rørstrålevarmersegment ved mindste varmeydelse (hvis relevant)

ηi

[x,x/N.A.]

%

(gentag, hvis der er flere segmenter)

..

[x,x/N.A.]

kW

 

(gentag, hvis der er flere segmenter)

..

[x,x/N.A.]

%

Antal identiske rørstrålevarmersegmenter

n

[x]

[—]

 

 

 

 

 

Strålingsfaktor

 

 

 

 

Varmetab fra kabinet

 

 

 

Strålingsfaktor ved nominel varmeydelse

RFnom

[x,x]

[—]

 

Kabinetisoleringsklasse

U

 

W/(m2K)

Strålingsfaktor ved mindste varmeydelse

RFmin

[x,x]

[—]

 

Kabinettets varmetabsfaktor

Fenv

[x,x]

%

Strålingsfaktor for rørstrålevarmersegment ved nominel varmeydelse

RFi

[x,x]

[—]

 

Varmegeneratoren skal installeres uden for det opvarmede område

 

[ja/nej]

 

(gentag, hvis der er flere segmenter)

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende strømforbrug

 

Type varmeydelsesstyring (vælg en type)

Ved nominel varmeydelse

elmax

x,xxx

kW

 

—  ét-trins

[ja/nej]

 

Ved mindste varmeydelse

elmin

x,xxx

kW

 

—  to-trins

[ja/nej]

 

I standbytilstand

elSB

x,xxx

kW

 

—  moduleret

[ja/nej]

 

 

 

 

Strømforbrug til vågeblus

 

 

Strømforbrug til vågeblus (hvis relevant)

Ppilot

[x,xxx/N.A.]

kW

 

 

Kontaktoplysninger

Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

(*1)    NOx = nitrogenoxider

(*2)   For brændfladestrålevarmere er den vægtede varmevirkningsgrad fastsat til 85,6 %.
BILAG III

Målinger og beregninger

1)

Med henblik på overholdelse og verifikation af overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne i punkt 2-5.

2)

Generelle betingelser for målinger og beregninger

a) Oplyste værdier for nominel varmeydelse og årsvirkningsgrad afrundes til nærmeste én decimal.

b) Oplyste værdier for emissioner afrundes til nærmeste hele tal.

3)

Generelle krav til årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

a) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning (ηS ) beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand (ηS,on ) korrigeret for bidrag fra varmelagrings- og varmeydelsesstyring, supplerende strømforbrug og energiforbrug til vågeblus.

b) Strømforbruget ganges med en omregningskoefficient (CC) på 2,5.

4)

Generelle betingelser for emissioner

a) For produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt og flydende brændsel måles emissionerne af nitrogenoxider (NOx). Emissioner af nitrogenoxider måles som summen af nitrogenmonoxid og nitrogendioxid og udtrykkes i nitrogendioxid.

5)

Specifikke krav til årsvirkningsgrad ved rumopvarmning

a) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for alle produkter til lokal rumopvarmning, bortset fra produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug, defineres som:

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug, defineres således:

ηS = ηS,on F(1) – F(4) – F(5)

hvor:

  ηS,on er årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand, beregnet i henhold til punkt 5, litra b), udtrykt i %

  F(1) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med optioner for varmelagring og varmeydelse og et negativt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med optioner for varmeydelsen, udtrykt i %

  F(2) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene gensidigt udelukker hinanden og ikke kan lægges sammen, udtrykt i %

  F(3) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene kan lægges sammen, udtrykt i %

  F(4) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et negativt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af supplerende strømforbrug, udtrykt i %

  F(5) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et negativt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af energiforbruget til et vågeblus, udtrykt i %.

b) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand beregnes således:

For alle produkter til lokal rumopvarmning, bortset fra elektriske produkter til lokal rumopvarmning og produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug:

ηS,on = ηth,nom

hvor:

  ηth,nom er virkningsgraden ved nominel varmeydelse baseret på NCV.

For elektriske produkter til lokal rumopvarmning:

image

hvor:

  CC er »omregningskoefficienten mellem elektrisk energi og primærenergi«.

  ηth,on for elektriske produkter til lokal rumopvarmning er 100 %.

For produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug:

ηS,on = ηS,th · ηS,RF

hvor:

  ηS,th er den vægtede varmevirkningsgrad udtrykt i %

  ηS,RF er emissionseffektiviteten udtrykt i %.

For brændfladestrålevarmere er ηS,th = 85,6 %

For rørstrålevarmere:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv

hvor:

  ηth,nom er virkningsgraden ved nominel varmeydelse baseret på GCV, udtrykt i %

  ηth,min er virkningsgraden ved mindste varmeydelse baseret på GCV, udtrykt i %.

  Fenv er varmetabet fra varmegeneratorens kabinet, udtrykt i %.

Hvis producenten eller leverandøren har angivet, at rørstrålevarmerens varmegenerator skal installeres i det lukkede rum, som skal opvarmes, er kabinetvarmetabet 0 (nul).

Hvis producenten eller leverandøren har angivet, at rørstrålevarmerens varmegenerator skal installeres uden for det opvarmede rum, afhænger kabinetvarmetabsfaktoren af varmegeneratorkabinettets varmetransmittans, jf. tabel 4.Tabel 4

Varmegeneratorens kabinetvarmetabsfaktor

Kabinettets varmetransmittans (U)

 

U ≤ 0,5

2,2 %

0,5 < U ≤ 1,0

2,4 %

1,0 < U ≤ 1,4

3,2 %

1,4 < U ≤ 2,0

3,6 %

U ≤ 2,0

6,0 %

Emissionseffektiviteten for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug beregnes således:

image

hvor:

  RFS er strålingsfaktoren for produktet til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug, udtrykt i %.

For alle produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug, bortset fra rørstrålevarmersystemer:

RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin

hvor:

  RFnom er strålingsfaktoren ved nominel varmeydelse, udtrykt i %.

  RFmin er strålingsfaktoren ved mindste varmeydelse, udtrykt i %.

For rørstrålevarmersystemer:

image

hvor:

  RFnom,i er strålingsfaktoren pr. rørstrålevarmersegment ved nominel varmeydelse, udtrykt i %.

  RFmin,i er strålingsfaktoren pr. rørstrålevarmersegment ved mindste varmeydelse, udtrykt i %.

  Pheater,i er varmeydelsen pr. rørstrålevarmersegment baseret på GCV, udtrykt i kW

  Psystem er varmeydelsen for det samlede rørstrålevarmersystem baseret på GCV, udtrykt i kW

Denne formel finder kun anvendelse, hvis rørstrålevarmersegmentets brænder, rør og reflektorer, som indgår i rørstrålevarmersystemet, er konstrueret på samme måde som en enkelt rørstrålevarmers, og hvis indstillingerne, som regulerer rørstrålevarmersegmentets ydelse, er de samme som for en enkelt rørstrålevarmer.

c) Korrektionsfaktoren F(1) tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med optioner for varmelagring og varmeydelse, og hvis varmen fra elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning fordeles ved hjælp af naturlig konvektion eller varmeblæser, og for et negativt bidrag fra produkter til lokal rumopvarmning som følge af produktets kapacitet til at styre varmeydelsen.

For elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning beregnes varmeydelseskorrektionsfaktoren F(1) således:

Hvis produktet har en af de optioner, der er vist i tabel 5 (som gensidigt udelukker hinanden), øges korrektionsfaktoren F(1) med den pågældende options værdi.Tabel 5

Korrektionsfaktor F(1) for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning

Hvis produktet har (der må kun anvendes én option):

F(1) øges med

Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat

0,0 %

Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling

2,0 %

Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling

3,5 %

Hvis det elektriske akkumulerende produkt til lokal rumopvarmning har en varmeblæser, lægges der yderligere 1,5 % til F(1).

For produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug beregnes varmeydelseskorrektionsfaktoren således:Tabel 6

Korrektionsfaktor F(1) for produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug

Hvis varmeydelsesstyringen er af typen:

Beregnes F(1) således:

ét-trins

F(1) = 5 %

to-trins

image

moduleret

image

Den mindste værdi for korrektionsfaktoren F(1) for et to-trins produkt til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug er 2,5 %, og for et moduleret produkt til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug 5 %.

For produkter til lokal rumopvarmning, som ikke er elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning eller produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug, er korrektionsfaktoren F(1) 0 (nul).

d) Korrektionsfaktoren F(2), som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene gensidigt udelukker hinanden og ikke kan lægges sammen, beregnes således:

For alle produkter til lokal rumopvarmning er korrektionsfaktoren F(2) lig med én af faktorerne i tabel 7, afhængigt af styringsegenskaberne. Der kan kun vælges én værdi.Tabel 7

Korrektionsfaktor F(2)

Hvis produktet har (der må kun anvendes én option):

F(2)

Elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel

Transportabel

Fastgjort

Akkumulerende

Gulvvarme

Stråle/gløde

Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Med mekanisk rumtemperaturstyring

6,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

2,0 %

Med elektronisk rumtemperaturstyring

7,0 %

3,0 %

1,5 %

3,0 %

2,0 %

4,0 %

Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer

8,0 %

5,0 %

2,5 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer

9,0 %

7,0 %

3,5 %

7,0 %

4,0 %

7,0 %

Korrektionsfaktoren F(2) finder ikke anvendelse på produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug.

e) Korrektionsfaktoren F(3), som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene kan lægges sammen, beregnes således:

For alle produkter til lokal rumopvarmning er korrektionsfaktoren F(3) lig med én af faktorerne i tabel 8, afhængigt af styringsegenskaberne.Tabel 8

Korrektionsfaktor F(3)

Hvis produktet har (flere optioner kan anvendes):

F(3)

for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel

Transportabel

Fastgjort

Akkumulerende

Gulvvarme

Stråle/gløde

Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Med telestyringsoption

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Med adaptiv startstyring

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Med drifttidsbegrænsning

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

Med sort globe-sensor

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

f) Korrektionsfaktoren for supplerende strømforbrug F(4) beregnes således:

Denne korrektionsfaktor tager højde for supplerende strømforbrug i aktiv tilstand og standbytilstand.

For elektriske produkter til lokal rumopvarmning beregnes korrektionen således:

Korrektionsfaktoren for supplerende strømforbrug F(4) beregnes således:

image

hvor:

  elsb er strømforbruget i standbytilstand, udtrykt i kW

  Pnom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW

 α er en faktor, som tager højde for, hvorvidt produktet er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1275/2008 ( 2 )

 

 Hvis produktet overholder grænseværdierne i forordning (EF) nr. 1275/2008, er α lig med 0 (nul)

 Hvis produktet ikke overholder grænseværdierne i forordning (EF) nr. 1275/2008, er α lig med 1,3.

For produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel beregnes korrektionen for supplerende strømforbrug således:

image

hvor:

  elmax er strømforbruget ved nominel varmeydelse, udtrykt i kW

  elmin er strømforbruget ved mindste varmeydelse, udtrykt i kW Hvis produktet ikke angiver en mindste varmeydelse, anvendes værdien for strømforbrug ved nominel varmeydelse

  elsb er produktets strømforbrug i standbytilstand, udtrykt i kW

  Pnom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW.

For produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug beregnes korrektionsfaktoren for supplerende strømforbrug således:

image

g) Korrektionsfaktoren F(5), som vedrører energiforbruget til et vågeblus, beregnes således:

Denne korrektionsfaktor tager højde for energiforbruget til et vågeblus.

For produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel beregnes korrektionsfaktoren således:

image

hvor:

  Ppilot er energiforbruget til et vågeblus, udtrykt i kW

  Pnom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW

For produkter til lokal rumopvarmning til erhvervsmæssig brug beregnes korrektionsfaktoren således:

image

Hvis produktet ikke har et vågeblus er Ppilot lig 0 (nul).

hvor:

  Ppilot er energiforbruget til et vågeblus, udtrykt i kW

  Pnom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW

▼M1
BILAG IV

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b) de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og

c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3) Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model, undtagen hvis der er tale om elektriske produkter til rumopvarmning, hvor den manglende opfyldelse af kravene fastslås uden yderligere tests, og punkt 6 og 7 anvendes umiddelbart. For andre modeller, kan de yderligere tre udvalgte enheder alternativt være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 4 eller 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.Tabel 9

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Den fundne værdi må ikke være lavere end den oplyste værdi ved enhedens nominelle varmeydelse.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for produkter til lokal rumopvarmning til flydende eller gasformigt brændsel

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, η s, for brændfladestrålevarmere eller rørstrålevarmere

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Emissioner af kvælstofilter for produkter til lokal rumopvarmning til flydende eller gasformigt brændsel og brændfladestrålevarmere eller rørstrålevarmere

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

▼B
BILAG V

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er den bedste tilgængelige teknologi på markedet for produkter til lokal rumopvarmning for så vidt angår årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og emissioner af nitrogenoxider:

1) Specifikke referenceværdier for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for produkter til lokal rumopvarmning

a) referenceværdi for årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for åbne produkter til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændsel: 65 %

b) referenceværdi for årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for lukkede produkter til lokal rumopvarmning, som anvender gasformigt eller flydende brændsel: 88 %

c) referenceværdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for elektriske produkter til lokal rumopvarmning: over 39 %

d) referenceværdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for brændfladestrålevarmere: 92 %

e) referenceværdi for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for rørstrålevarmere: 88 %

2) Specifikke referenceværdier for emissioner nitrogenoxider (NOx) for produkter til lokal rumopvarmning

a) referenceværdi for emissioner af NOx fra produkter til lokal rumopvarmning til gasformigt eller flydende brændsel: 50 mg/kWhinput baseret på GCV

b) referenceværdi for emissioner af NOx fra brændfladestrålevarmere og rørstrålevarmere: 50 mg/kWhinput baseret på GCV.

De i punkt 1 og 2 anførte referenceværdier betyder ikke nødvendigvis, at en kombination af disse værdier kan nås for et enkelt produkt til lokal rumopvarmning.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

( 2 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45).

Top