EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1011-20150627

Consolidated text: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/2015-06-27

02015R1011 — DA — 27.06.2015 — 000.003


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1011

af 24. april 2015

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 162 af 27.6.2015, s. 12)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 185, 14.7.2015, s.  31 (1011/2015)

►C2

Berigtigelse, EUT L 058, 4.3.2017, s.  53 (2015/1011)

►C3

Berigtigelse, EUT L 125, 18.5.2017, s.  75 (2015/1011)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1011

af 24. april 2015

om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges betingelserne for at udstede licenser og registreringer; de tilfælde, hvor licens og registrering ikke er påkrævet; kriterierne for, hvordan en transaktions lovlige formål kan påvises; hvilke oplysninger der kræves for at overvåge handelen; kriterierne for opstilling af listerne over bestemmelseslande for eksport af registrerede stoffer i kategori 2 og 3; kriterierne for fastsættelse af forenklede procedurer for forudgående eksportanmeldelser og for eksportanmeldelser samt kravene til, hvilke oplysninger der skal meddeles om overvågningsforanstaltningernes gennemførelse med hensyn til handel med narkotikaprækursorer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved »forretningslokaler« bygning(er) samt tilhørende jord på de enkelte lokaliteter, hvor en erhvervsdrivende er etableret.

Artikel 3

Betingelser for udstedelse af licenser

1.  For at erhverve en licens, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal den erhvervsdrivende udpege en medarbejder, som er ansvarlig for handelen med registrerede stoffer, der er opført i kategori 1 i bilaget til forordningen, meddele de kompetente myndigheder den pågældende medarbejders navn og kontaktoplysninger og straks underrette dem om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

Den ansvarlige medarbejder sikrer, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere den erhvervsdrivende og til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at kunne udøve dette hverv.

2.  Den pågældende erhvervsdrivende skal opfylde følgende krav og betingelser:

a) den erhvervsdrivende skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at forhindre uautoriseret fjernelse af registrerede stoffer i kategori 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 fra steder til opbevaring, produktion og forarbejdning af registrerede stoffer og til at sikre forretningslokaler

b) den erhvervsdrivende skal indgive en ansøgning, som skal indeholde følgende:

i) ansøgerens fulde navn, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mailadresse

ii) den ansvarlige medarbejders fulde navn og kontaktoplysninger

iii) en beskrivelse af den ansvarlige medarbejders stilling og opgaver

iv) forretningslokalernes fuldstændige adresse

v)  ►C1  en beskrivelse af alle de steder, hvor de transaktioner, der beskrives i nr. ix, finder sted ◄

vi) oplysninger, som viser, at de hensigtsmæssige foranstaltninger omhandlet i stk. 2a er truffet

vii) de registrerede stoffers navn og KN-kode, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

viii) hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, angives følgende:

a) blandingens eller naturproduktets navn

b) navnet på og KN-koden for de registrerede stoffer, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 og bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, som indgår i blandingen eller naturproduktet

c) den maksimale procentdel af sådanne registrerede stoffer, som indgår i blandingen eller naturproduktet

ix) en beskrivelse af den planlagte type transaktioner, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 273/2004 og i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005

x) eventuelt en bekræftet kopi af handels- eller virksomhedsregistret

xi) en vandelsattest for den pågældende erhvervsdrivende og den ansvarlige medarbejder eller et dokument, der beviser, at de yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber forskriftsmæssigt, eller oplysninger, der gør muligt for den kompetente myndighed at tilvejebringe et sådant dokument.

3.  Hvis den erhvervsdrivende allerede har status af autoriseret økonomisk operatør, jf. artikel 5a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 ( 1 ), kan vedkommende anføre AEO-certifikatnummeret, når han ansøger om licens, således at den kompetente myndighed er i stand til at tage AEO-statussen i betragtning.

4.  Ansøgeren fremsender på skriftlig anmodning fra den relevante kompetente myndighed eventuelle andre relevante oplysninger.

5.  Hvis ansøgeren er en fysisk person, finder stk. 2, litra b), nr. ii, og iii, ikke anvendelse, og stk. 2, litra b), nr. iv, finder kun anvendelse, hvis det er relevant.

6.  Med forbehold af foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 273/2004 og artikel 26, stk. 3, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal de kompetente myndigheder afvise at udstede licensen, hvis betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra b), i denne forordning ikke er opfyldt, eller hvis der er rimelig grund til at antage, at de registrerede stoffer er bestemt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

7.  Ved handel mellem Unionen og tredjelande som omhandlet i forordning (EF) nr. 111/2005 kan den kompetente myndighed enten begrænse licensens gyldighed til højst tre år eller kræve af de erhvervsdrivende, at de med mellemrum på højst tre år godtgør, at betingelserne for at meddele licensen fortsat er opfyldte.

Gyldigheden af licenser, der er udstedt før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 111/2005, berøres ikke.

8.  Licenser kan ikke overdrages.

9.  Licensens indehaver skal ansøge om en ny licens, når:

a) et registreret stof tilføjes

b) en ny transaktion påbegyndes

c) adressen på forretningslokalet, hvor transaktionerne finder sted, ændres.

I sådanne tilfælde ophører licensen med at være gyldig på den førstkommende af følgende datoer:

i)  ►C3  datoen for licensens udløb, når gyldighedsperioden er fastsat i henhold til artikel 3, stk. 7, i denne forordning eller artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 273/2004 ◄

ii) den nye licens første gyldighedsdag.

10.  Stk. 9 finder også anvendelse på licenser, der er udstedt inden datoen for denne forordnings anvendelse.

11.  Stk. 2-6 og 8, 9 og 10 finder også anvendelse ved erhvervelse af licenser i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 med undtagelse af særlige licenser.

12.  De offentlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 6, i forordning (EF) nr. 273/2004, omfatter toldvæsen, politi og de kompetente myndigheders officielle laboratorier.

Artikel 4

Tilfælde, hvor der ikke kræves licens

Apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, toldvæsenet, politiet, væbnede styrker og de kompetente myndigheders officielle laboratorier kan fritages for licenskravet i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, i det omfang de alene anvender narkotikaprækursorer i forbindelse med deres officielle hverv.

De i første afsnit nævnte erhvervsdrivende er også fritaget for forpligtelsen til:

a) at fremlægge dokumentation som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 111/2005

b) at udpege en ansvarlig medarbejder som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i denne forordning.

Artikel 5

▼C2

Betingelser for udstedelse af registreringer

▼B

1.  For at erhverve en registrering, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005, skal den erhvervsdrivende udpege en medarbejder, som er ansvarlig for handelen med registrerede stoffer, der er opført i kategori 2 i bilaget til den pågældende forordning, meddele de kompetente myndigheder den pågældende medarbejders navn og kontaktoplysninger og straks underrette dem om eventuelle ændringer af disse oplysninger.

Den ansvarlige medarbejder sikrer, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere den erhvervsdrivende og til at træffe de beslutninger, der er nødvendige for at kunne udøve dette hverv.

2.  Erhvervsdrivende, hvis virksomhed vedrører registrerede stoffer i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, skal indgive en ansøgning, der indeholder de oplysninger og den dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), med undtagelse af artikel 3, stk. 2, litra b), nr. vi), x) og xi), medmindre den kompetente myndighed anmoder herom.

Det samme gælder erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

3.  Artikel 3, stk. 3 og 4, finder ligeledes anvendelse.

4.  Stk. 2, første afsnit, og stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende og brugere omhandlet i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 273/2004 med hensyn til registrerede stoffer i kategori 2 i bilag I til nævnte forordning.

5.  Brugere af registrerede stoffer i kategori 2A i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 meddeler ligeledes oplysninger om brugen af de registrerede stoffer.

Artikel 6

Tilfælde, hvor der ikke kræves registrering

Følgende kategorier kan undtages fra kravet om registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005:

a) Apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, toldvæsenet, politiet, de kompetente myndigheders officielle laboratorier og de væbnede styrker, i det omfang disse erhvervsdrivende anvender narkotikaprækursorer i forbindelse med deres officielle hverv

b) Erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, hvis eksportmængderne i løbet af det foregående kalenderår (1. januar-31. december) sammenlagt ikke overstiger de mængder, der er angivet i bilag I til denne forordning. Hvis disse mængder overskrides i det indeværende kalenderår, skal den erhvervsdrivende straks opfylde registreringskravet.

c) Erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med eksport af blandinger, som indeholder registrerede stoffer i kategori 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, hvis mængden af det registrerede stof, der er indeholdt i blandingen, i løbet af det foregående kalenderår ikke overstiger de mængder, der er angivet i bilag I til denne forordning. Hvis disse mængder overskrides i det indeværende kalenderår, skal virksomheden straks opfylde registreringskravet.

Artikel 7

Betingelser for fritagelse for visse krav

Med henblik på artikel 6 i forordning (EF) nr. 273/2004 informerer aftagere deres leverandører om, hvorvidt nævnte artikel finder anvendelse på dem.

Artikel 8

Kriterier for fastlæggelse af en transaktions lovlige formål

1.  Den erhvervsdrivende fremlægger oplysninger om, at forsendelsen har forladt eksportlandet i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 12 i FN's konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer ( 2 ), med henblik på at dokumentere transaktionens lovlige formål, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005.

2.  Den erhvervsdrivende anvender til dette formål modellen i bilag II til denne forordning eller fremlægger den importtilladelse, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EF) nr. 111/2005, eller den aftagererklæring, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 273/2004.

Artikel 9

Oplysninger krævet med henblik på overvågning af handel

1.  Hvad angår artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 273/2004 giver erhvervsdrivende i sammenfattet form de kompetente myndigheder oplysninger om, hvilke mængder registrerede stoffer der er anvendt eller leveret, og leverancers vedkommende, hvilken mængde der er leveret til hver tredjepart.

Hvad angår registrerede stoffer i kategori 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 273/2004 finder første afsnit kun anvendelse på de kompetente myndigheders anmodning.

2.  Hvad angår artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 111/2005 giver de erhvervsdrivende de kompetente myndigheder oplysning om følgende:

a) eksport af registrerede stoffer, som er omfattet af en eksporttilladelse

b) al import af registrerede stoffer i kategori 1 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, som kræver en importtilladelse, eller alle tilfælde, hvor registrerede stoffer i kategori 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005 er indført i en frizone af kontroltype II, er henført under en suspensiv procedure, bortset fra forsendelsesproceduren, eller er overgået til fri omsætning

c) al formidlingsvirksomhed, der involverer registrerede stoffer i kategori 1 og 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005.

3.  De i stk. 2, litra a), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til bestemmelseslandene, de eksporterede mængder og eksporttilladelsernes referencenumre.

4.  De i stk. 2, litra b), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til det tredjeland, hvortil eksporten går, og til importtilladelsernes referencenumre.

5.  De i stk. 2, litra c), nævnte oplysninger skal alt efter omstændighederne henvise til de tredjelande, der er involverede i denne formidlingsvirksomhed, og til eksport- eller importtilladelserne. De kompetente myndigheder kan anmode de erhvervsdrivende om yderligere oplysninger.

6.  De kompetente myndigheder behandler de i denne artikel nævnte oplysninger som fortrolige forretningsoplysninger.

Artikel 10

Betingelser for opstilling af lister over bestemmelseslande ved eksport af registrerede stoffer i kategori 2 og 3

De i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 nævnte lister skal omfatte alle følgende:

a) tredjelande, som Unionen har indgået en specifik aftale med om narkotikaprækursorer

b) tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser i henhold til artikel 12, stk. 10, i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988

c) tredjelande, som har anmodet om at modtage forudgående eksportanmeldelser i henhold til artikel 24 i De Forenede Nationers konvention imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer fra 1988.

Listen over de i litra a), b) og c) omhandlede specifikke bestemmelseslande for eksport af registrerede stoffer opført i kategori 2 og 3 i bilaget offentliggøres på Kommissionens websted.

Artikel 11

Kriterier for fastlæggelse af forenklede procedurer for forudgående eksportanmeldelser

1.  I henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 111/2005 kan de kompetente myndigheder fremsende en forenklet forudgående eksportanmeldelse, som omfatter flere eksporttransaktioner, der foretages inden for en bestemt periode på enten seks eller tolv måneder, hvis det drejer som eksport som led i den forenklede procedure for meddelelse af eksporttilladelse.

2.  Eksportlandets kompetente myndighed meddeler den kompetente myndighed i det tredjeland, der er bestemmelseslandet, de oplysninger, der er anført i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005.

3.  Den kompetente myndighed underretter bestemmelseslandet herom og anvender til dette formål onlinesystemet til forudgående eksportanmeldelser (PEN) eller »den multilaterale anmeldelse til kemikalierapportering« i bilag III til denne forordning.

Artikel 12

Kriterier for fastlæggelse af forenklede procedurer for eksporttilladelser

1.  Efter ansøgning fra den pågældende erhvervsdrivende kan den kompetente myndighed meddele en eksporttilladelse ved forenklet procedure, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 111/2005, i tilfælde af hyppig eksport af et specifikt registreret stof i kategori 3 og 4 i bilaget til forordningen, som involverer samme eksportør etableret i Unionen og samme importør i samme tredjeland, som er bestemmelseslandet, i en specifik periode på enten seks eller tolv måneder.

Sådanne forenklede eksporttilladelser meddeles kun i følgende tilfælde:

a) når den erhvervsdrivende under tidligere eksporttransaktioner har vist evne til at opfylde alle betingelser i forbindelse med eksporten og ikke har forbrudt sig mod den relevante lovgivning

b) når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at eksporttransaktionerne har et lovligt formål.

2.  Ansøgningen om forenklet eksporttilladelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a) navn og adresse på eksportøren, importøren i tredjelandet og den endelige modtager

b) navnet på det registrerede stof, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, eller hvis der er tale om en blanding eller et naturprodukt, navnet herpå og KN-koden og navnet på alle registrerede stoffer, der er indeholdt i blandingen eller naturproduktet, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005

c) maksimumsmængden af det registrerede stof, som er bestemt til eksport

d) den planlagte specifikke periode for eksporttransaktionerne.

3.  Den kompetente myndighed træffer afgørelse om ansøgningen om forenklet eksporttilladelse inden for 15 arbejdsdage fra den dato, hvorpå den modtog de fornødne oplysninger.

4.  I tilfælde af akut lægehjælp skal den kompetente myndighed, hvis betingelserne i stk. 1, litra a) og b), er opfyldt, træffe afgørelse om ansøgningen om forenklet eksporttilladelse til eksport af registrerede stoffer i kategori 4, der er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 111/2005, øjeblikkeligt eller senest inden for tre arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af ansøgningen.

Artikel 13

Betingelser og krav vedrørende de oplysninger, der skal tilvejebringes om overvågningsforanstaltningernes gennemførelse

1.  Medlemsstaterne indgiver de meddelelser, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 273/2004, til Kommissionen i måneden efter hvert kalenderkvartal. Meddelelserne skal indeholde oplysninger om alle tilfælde, hvor frigivelsen af registrerede og ikke-registrerede stoffer blev suspenderet, eller hvor de registrerede og ikke-registrerede stoffer blev tilbageholdt.

2.  Oplysningerne skal omfatte følgende:

a) navnet på stofferne

b) deres oprindelse, herkomst og bestemmelse, hvis dette er kendt

c) mængden af stofferne, deres toldmæssige status og de benyttede transportmidler.

3.  Ved udgangen af hvert kalenderår meddeler Kommissionen alle medlemsstaterne de oplysninger, som den har modtaget i medfør af stk. 1.

Artikel 14

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1277/2005 ophæves.

Artikel 15

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG IStof

Mængde

Acetone (1)

50 kg

Ethylether (1)

20 kg

Methylethylketon (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Svovlsyre

100 kg

Saltsyre

100 kg

(1)   Også salte af disse stoffer, hvor sådanne salte kan opnås.
BILAG II

image

Noter

1. Modellens layout er ikke obligatorisk.

2. Modellens løbenumre og tekst skal følges.

Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at overvåge handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i henhold til forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som dokumentet er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger, der er indeholdt i dette dokument, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EPDS):

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)
BILAG III

image

Noter

1. Modellens layout er ikke obligatorisk.

2. Modellens løbenumre og tekst skal følges. Rubrikkerne med tekst i fed skrift skal udfyldes.

3. Nærmere oplysninger om rubrikkerne:

Rubrikken »Del A«: Angiv, om anmeldelsen omfatter en eller flere eksporttransaktioner. Er der tale om flere transaktioner, angives den forventede tidsramme.

Rubrik 14 (mængde og vægt): Hvis anmeldelsen omfatter flere eksporttransaktioner, angives den maksimale mængde og vægt.

Rubrik 18 (afsendelsesdato): Hvis anmeldelsen omfatter flere eksporttransaktioner, angives i denne rubrik den sidste forventede afsendelsesdato.

Beskyttelse af personoplysninger

Når Europa-Kommissionen behandler personoplysninger i dette dokument, finder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger anvendelse.

Når en medlemsstats kompetente myndighed behandler personoplysninger i dette dokument, finder de nationale bestemmelser om gennemførelse af direktiv 95/46/EF anvendelse.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at overvåge handelen med narkotikaprækursorer i Unionen i henhold til forordning (EF) nr. 273/2004, som ændret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellem Unionen og tredjelande i henhold til forordning (EF) nr. 111/2005, som ændret ved forordning (EU) nr. 1259/2013.

Den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne er den nationale kompetente myndighed, hvor dette dokument er indgivet. Listen over kompetente myndigheder offentliggøres på Kommissionens websted:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

I overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande, med forbehold af gældende bestemmelser om databeskyttelse i Unionen og med henblik på kontrol og overvågning af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, kan Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksle personoplysninger og oplysninger i dette dokument med de relevante myndigheder i tredjelande.

Den registrerede har ret til adgang til de personoplysninger vedrørende den pågældende, der behandles, og om nødvendigt til at berigtige, slette eller blokere personoplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nationale love til gennemførelse af direktiv 95/46/EF.

Alle anmodninger om udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, sletning eller blokering fremsendes til og behandles af de kompetente myndigheder, som dokumentet er indgivet til.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er artikel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikel 13b i forordning (EF) nr. 273/2004.

Personoplysninger, der er indeholdt i dette dokument, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet.

I tilfælde af konflikt kan klager indgives til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed. Kontaktoplysninger for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Vedrører klagen Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, skal den indgives til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EPDS):

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)( 1 ) Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks af 12. oktober 1992 (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

( 2 ) Rådet afgørelse 90/611/EØF af 22. oktober 1990 (EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56).

Top