EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0207-20210313

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/207 af 20. januar 2015 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til statusrapporten, indsendelse af oplysninger om et stort projekt, den fælles handlingsplan, gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, forvaltningserklæringen, revisionsstrategien, revisionserklæringen og den årlige kontrolrapport samt metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår modellen til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/207/2021-03-13

02015R0207 — DA — 13.03.2021 — 003.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/207

af 20. januar 2015

om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til statusrapporten, indsendelse af oplysninger om et stort projekt, den fælles handlingsplan, gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, forvaltningserklæringen, revisionsstrategien, revisionserklæringen og den årlige kontrolrapport samt metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår modellen til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde

(EUT L 038 af 13.2.2015, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/277 af 23. februar 2018

  L 54

6

24.2.2018

►M2

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/256 af 13. februar 2019

  L 43

20

14.2.2019

►M3

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/436 af 3. marts 2021

  L 85

73

12.3.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/207

af 20. januar 2015

om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår modeller til statusrapporten, indsendelse af oplysninger om et stort projekt, den fælles handlingsplan, gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, forvaltningserklæringen, revisionsstrategien, revisionserklæringen og den årlige kontrolrapport samt metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår modellen til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejdeArtikel 1

Model til statusrapporten

Statusrapporten om gennemførelsen af partnerskabsaftalen som omhandlet i artikel 52, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Format for indsendelse af oplysninger om store projekter

De oplysninger, der er nødvendige med henblik på godkendelse af store projekter som omhandlet i artikel 101, stk. 1, litra a)-i), i forordning (EU) nr. 1303/2013, udarbejdes i overensstemmelse med det format, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Metode til udførelse af cost-benefit-analysen

Cost-benefit-analysen som omhandlet i artikel 101, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Format for modellen til den fælles handlingsplan

Indholdet af den fælles handlingsplan som omhandlet i artikel 106, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Model til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

De årlige og endelige gennemførelsesrapporter vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse som omhandlet i artikel 111 i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 6

Model til forvaltningserklæringen

Forvaltningserklæringen som omhandlet i artikel 125, stk. 4, første afsnit, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013 forelægges for hvert operationelt program i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 7

Modeller til revisionsstrategien, revisionserklæringen og den årlige kontrolrapport

1.  
Den i artikel 127, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 omhandlede revisionsstrategi udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag VII til nærværende forordning.
2.  
Revisionserklæringen som omhandlet i artikel 127, stk. 5, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag VIII til nærværende forordning.
3.  
Det uafhængige revisionsorgans årlige kontrolrapport som omhandlet i artikel 127, stk. 5, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 8

Model til gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde

De årlige og endelige gennemførelsesrapporter vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde som omhandlet i artikel 14 i forordning (EU) nr. 1299/2013 udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

MODEL TIL STATUSRAPPORTEN

DEL I

Oplysnings- og vurderingskrav for alle de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde)

1.    Ændringer i udviklingsbehovene i medlemsstaterne siden vedtagelsen af partnerskabsaftalen (artikel 52, stk. 2, litra a), I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 ( 1 ))

a) 

Generel beskrivelse og vurdering af ændringerne i udviklingsbehovene, herunder en beskrivelse af de ændringer i udviklingsbehovene, der er identificeret i nye relevante landespecifikke henstillinger vedtaget i henhold til artikel 121, stk. 2, og artikel 148, stk. 4, i traktaten.

b) 

Andre elementer, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength=24500 input='M'> ( 2 )

2.    Fremskridt hen imod virkeliggørelse af eu-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt de fondsspecifikke missioner via bidrag fra ESI-fondene til de valgte tematiske mål, og navnlig hvad angår de delmål, der er fastsat i resultatrammen for hvert enkelt program, og den støtte, der er anvendt til målene vedrørende klimaforandringer (artikel 52, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

a) 

En beskrivelse og vurdering af fremskridt hen imod virkeliggørelsen af de nationale 2020-mål ( 3 ) og af ESI-fondenes bidrag hertil, med henvisning til de delmål, der er fastsat i resultatrammen, og den støtte, der er anvendt til målene vedrørende klimaforandringer, hvis det er relevant.

b) 

En beskrivelse og vurdering af, hvorledes ESI-fondene har bidraget til opfyldelsen af de tematiske mål, og af fremskridt hen imod opnåelsen af de forventede hovedresultater for hvert tematisk mål i partnerskabsaftalen med henvisning til de delmål, der er fastsat i resultatrammen, og den støtte, der er anvendt til målene vedrørende klimaforandringer, hvis det er relevant, herunder en beskrivelse af ESI-fondenes bidrag til sikring af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed med henvisning til de delmål, der er fastsat i resultatrammen for hvert enkelt program, hvis det er relevant.

▼M1

c) 

En beskrivelse af ESI-fondenes bidrag til relevante landespecifikke henstillinger.

▼B

d) 

En beskrivelse af, hvorledes ændringer i udviklingsbehovene er blevet håndteret af ESI-fondene, hvis det er relevant.

e) 

Kun for 2019-rapporten: En kort analyse af oplysningerne i tabel 2, herunder en vurdering af baggrunden for den manglende opfyldelse af delmålene og af de foranstaltninger, der vil blive truffet for at nå målene.

f) 

Andre elementer, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength=52500 input='M'>Tabel 1

Støtte anvendt til målene vedrørende klimaforandringer

Fond

A.  Støtte anvendt til målene vedrørende klimaforandringer i partnerskabsaftalen

B.  Støtte anvendt til målene vedrørende klimaforandringer (1)

Anvendt støtte i forhold til partnerskabsaftalen i %

(% B/A)

EFRU

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Samhørighedsfonden

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

ESF (2)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

ELFUL

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EHFF

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

I ALT

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1)   

Kumulativt, i EUR, baseret på støtteberettigede udgifter anmeldt til Kommissionen med skæringsdato den 31. december det foregående år.

(2)   

Det omfatter ligeledes midler under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og tilsvarende ESF-støtte).Tabel 2

Kun for 2019-rapporten — Opnåelse af delmål baseret på medlemsstatens vurdering

Program

Prioritet

Fond (1)

Regionskategori (2)

Tematisk mål (2)

Opnåelse af delmål (ja/nej)

EU-støtte

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (specifik tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og tilsvarende ESF-støtte) betragtes som en fond i denne tabel.

(2)   

Ikke relevant for ELFUL.

3.    Kun for 2017-rapporten — Foranstaltninger truffet for at opfylde forhåndsbetingelserne i partnerskabsaftalen (artikel 52, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Hvor det er relevant, generelle oplysninger og vurdering af, hvorvidt de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde de relevante forhåndsbetingelser i partnerskabsaftalen, som ikke var opfyldt på datoen for vedtagelsen af partnerskabsaftalen, er blevet gennemført i overensstemmelse med den fastsatte tidsplan.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>Gældende generelle forhåndsbetingelser, der slet ikke er opfyldt eller delvist opfyldt

Ikke opfyldte kriterier

Foranstaltning

Tidsfrist (dato)

Organer, der er ansvarlige for opfyldelse

Foranstaltning er gennemført inden fristen (J/N)

Kriterie er opfyldt (J/N)

Forventet dato for fuld gennemførelse af de resterende foranstaltninger, hvis det er relevant

Bemærkninger (for hver foranstaltning)

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=1000 input='G'>

<type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 input='M'>

 

 

Foranstaltning 1

 

 

 

 

 

 

 

Foranstaltning 2

 

 

 

 

 

 Gældende tematiske forhåndsbetingelser, der slet ikke er opfyldt eller delvist opfyldt

Ikke opfyldte kriterier

Foranstaltning

Tidsfrist (dato)

Organer, der er ansvarlige for opfyldelse

Foranstaltning er gennemført inden fristen (J/N)

Kriterie er opfyldt (J/N)

Forventet dato for fuld gennemførelse af de resterende foranstaltninger, hvis det er relevant

Bemærkninger (for hver foranstaltning)

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=1000 input='G'>

<type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 input='M'>

 

 

Foranstaltning 1

 

 

 

 

 

 

 

Foranstaltning 2

 

 

 

 

 

 

4.    Gennemførelsen af mekanismer, der skal sikre koordinering mellem ESI-fondene og andre EU-finansieringsinstrumenter og nationale finansieringsinstrumenter og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (artikel 52, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>
a) 

En vurdering af gennemførelsen af koordineringsmekanismerne i partnerskabsaftalen og eventuelle problemer i forbindelse med gennemførelsen.

b) 

En beskrivelse af justerede eller nye koordineringsmekanismer, hvis det er relevant.

c) 

Andre elementer, hvis det er relevant.

5.    Gennemførelse af den integrerede tilgang til territorial udvikling eller et sammendrag af gennemførelsen af integrerede tilgange, der er baseret på programmerne, herunder fremskridt hen imod virkeliggørelse af prioriterede områder for samarbejde (artikel 52, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

a) 

Generelle bemærkninger og vurdering

<type='S' maxlength=14000 input='M'>
b) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af lokaludvikling styret af lokalsamfundet

<type='S' maxlength=7000 input='M'>
c) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af integrerede territoriale investeringer, hvis det er relevant

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

▼M1

ca) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af integrerede aktioner for bæredygtig udvikling i byområderne.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

▼B

d) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant

<type='S' maxlength=7000 input='M'>
e) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. iii), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af den integrerede tilgang, hvis det er relevant, til at imødekomme de specifikke behov i de geografiske områder, der er mest berørte af fattigdom, eller hos målgrupper med størst risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse.

— 
En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødekomme de specifikke behov i de geografiske områder, der er mest berørt af fattigdom, eller hos målgrupper med størst risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse.
— 
En beskrivelse af de opnåede resultater med hensyn til at imødekomme disse geografiske områder/målgruppers behov.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
f) 

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), nr. iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013 — Overblik over gennemførelse af foranstaltninger til at håndtere de demografiske udfordringer i områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

6.    Hvor det er relevant, de foranstaltninger, der er truffet for at styrke kapaciteten hos medlemsstaternes myndigheder og støttemodtagerne til at forvalte og anvende ESI-fondene (artikel 52, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

7.    De trufne foranstaltninger og fremskridtene i forhold til at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne (artikel 52, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

8.    Partnernes rolle, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, i gennemførelsen af partnerskabsaftalen (artikel 52, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

a) 

En beskrivelse og vurdering af de udvalgte partneres rolle i udarbejdelsen af statusrapporten med henvisning til partnerskabsaftalen.

b) 

En beskrivelse og vurdering af de udvalgte partneres inddragelse i gennemførelsen af programmer, herunder deltagelse i programmernes overvågningsudvalg.

c) 

Andre elementer, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength=21000 input='M'>

9.    Et sammendrag af de foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med anvendelsen af de horisontale principper og politiske mål for gennemførelsen af ESI-fondene (artikel 52, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

a) 

Et sammendrag af de foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med anvendelsen af de horisontale principper for at sikre, at disse principper fremmes og overvåges i de forskellige typer programmer, med henvisning til partnerskabsaftalens indhold:

1) 

ligestilling mellem mænd og kvinder, ikke-forskelsbehandling, adgang for handicappede personer

2) 

bæredygtig udvikling (miljøbeskyttelse, ressourceeffektivitet, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, biodiversitet og risikoforebyggelse).

b) 

Et sammendrag af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre integreringen af horisontale politiske mål, med henvisning til partnerskabsaftalens indhold.

c) 

Andre elementer, hvis det er relevant.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEL II

Oplysninger om og vurdering af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (artikel 19, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 ( 4 ))

10.    Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1304/2013)

a) 

En generel beskrivelse af gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, herunder af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets bidrag til gennemførelsen af ungdomsgarantien og konkrete eksempler på foranstaltninger understøttet inden for rammerne af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

b) 

Eventuelle problemer i forbindelse med gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og de foranstaltninger, der er truffet for at løse disse problemer.

c) 

En vurdering af gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativets mål og målsætninger og af initiativets bidrag til gennemførelsen af ungdomsgarantien.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEL III

Oplysninger om og vurdering af samhørighedspolitikken, hvis der gøres brug af muligheden i artikel 111, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 for at medtage visse oplysninger i de årlige gennemførelsesrapporter i statusrapporten — forelægges i 2017 og 2019

11.    Angivelse og vurdering af yderligere oplysninger afhængigt af det operationelle programs indhold og mål (artikel 111, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, tilføjet for at supplere de andre afsnit i statusrapporten, hvis det er nødvendigt)

11.1.

▼M1

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af den integrerede tilgang til territorial udvikling, herunder udvikling af regioner, der står over for demografiske udfordringer eller permanente og naturbetingede ulemper, integrerede territoriale investeringer, bæredygtig udvikling i byområderne og lokalsamfundsstyret lokaludvikling under det operationelle program.

▼B

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.2.

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af aktioner med henblik på at styrke kapaciteten hos medlemsstaternes myndigheder og støttemodtagerne til at forvalte og anvende fondene.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3.

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af eventuelle interregionale og tværnationale foranstaltninger.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4.

Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger for at imødekomme de specifikke behov i de geografiske områder, der er mest berørte af fattigdom, eller hos målgrupper med størst risiko for forskelsbehandling eller social udstødelse med særligt fokus på marginaliserede befolkningsgrupper og handicappede personer, langtidsledige og unge, der ikke er i beskæftigelse, herunder, hvis det er relevant, de anvendte finansielle midler.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

DEL IV

Oplysninger om og vurdering af gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvis der gøres brug af muligheden i artikel 111, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 — forelægges i 2019 ( 5 )

12.    Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1304/2013)

a) 

En beskrivelse af de vigtigste resultater af evalueringen omhandlet i artikel 19, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1304/2013, hvor der foretages en vurdering af effektiviteten og virkningerne af støtte fra ESF og den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, herunder til gennemførelsen af ungdomsgarantien.

b) 

En beskrivelse og vurdering af kvaliteten af de beskæftigelsestilbud, som deltagerne i ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, herunder dårligt stillede unge, unge fra marginaliserede samfundsgrupper og unge, der har forladt undervisningssystemet uden kvalifikationer, modtager.

c) 

En beskrivelse og vurdering af deltagerne i ungdomsbeskæftigelsesinitiativets fremskridt med hensyn til at vende tilbage til uddannelsessektoren, finde et holdbart og anstændigt arbejde eller finde en læreplads eller en seriøs praktikplads.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEL V

Oplysninger om og vurdering af samhørighedspolitikken, hvis der gøres brug af muligheden i artikel 111, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (tilføjet for at supplere de andre afsnit i statusrapporten, hvis det er nødvendigt) — forelægges i 2019

13.    Programmets bidrag til virkeliggørelse af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (artikel 50, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Oplysninger om og vurdering af programmets bidrag til virkeliggørelse af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>
BILAG II

Format for indsendelse af oplysninger om store projekter

STORT PROJEKT

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING/SAMHØRIGHEDSFONDEN

INFRASTRUKTUR/PRODUKTIVE INVESTERINGERProjekttitel

<type='S' maxlength=255 input='M'>

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

A.   DET ORGAN, DER ER ANSVARLIGT FOR GENNEMFØRELSEN AF DET STORE PROJEKT, OG DETS KAPACITET

A.1.    Den myndighed, der er ansvarlig for projektansøgningen (forvaltningsmyndighed eller bemyndiget organ)A.1.1

Navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2

Adresse:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Kontaktpersonens navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

(1)   

Forklaringer til felternes indhold:

type: N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

maxlength=maksimalt antal tegn inklusive mellemrum

A.2.    Det eller de organer ( 6 ), der er ansvarlige for gennemførelsen af projektet (støttemodtager ( 7 ))A.2.1

Navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adresse:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Kontaktpersonens navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.    Nærmere oplysninger om virksomheden (skal kun udfyldes ved produktive investeringer)

A.3.1.    Virksomhedens navn:

< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2.    Er virksomheden en SMV ( 8 )? <type='C' input=M>Ja

Nej

A.3.3.    Omsætning (værdi i mio. EUR og pr. år):

A.3.3.1 

Mio. EUR <type='N' input='M'>

A.3.3.2 

År <type='N' input='M'>

A.3.4.    Antal ansatte i alt (antal og år):

A.3.4.1 

Antal ansatte <type='N' input='M'>

A.3.4.2 

År <type='N' input='M'>

A.3.5.    Selskabsstruktur:

Kontrolleres 25 % eller mere af virksomhedens kapital og stemmerettigheder af en virksomhed eller virksomhedsgruppe, som falder uden for definitionen af en SMV? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Angiv navnet og gør rede for selskabsstrukturen.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.    Kapacitet i det organ, der er ansvarligt for projektgennemførelsen, herunder dets tekniske, retlige, finansielle og administrative kapacitet ( 9 )

A.4.1.

Teknisk kapacitet (giv som minimum et overblik over den ekspertise, der kræves i forbindelse med projektgennemførelsen, og angiv antallet af ansatte med denne ekspertise i organisationen, der er tilknyttet projektet).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2.

Rets- og handleevne (anfør som minimum støttemodtagerens retlige status, der giver denne kompetence til at gennemføre projektet, og støttemodtagerens kompetence til at træffe retslige foranstaltninger, om nødvendigt).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3.

Finansiel kapacitet (bekræft som minimum den finansielle situation i det organ, der er ansvarligt for projektgennemførelsen, for at påvise, at organet kan garantere, at der er tilstrækkelig likviditet til at finansiere projektet, med henblik på at sikre en vellykket gennemførelse af projektet og dets fremtidige drift ud over organets andre aktiviteter).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4.

Administrativ kapacitet (angiv som minimum EU-finansierede og/eller sammenlignelige projekter gennemført i de sidste ti år, og i mangel af sådanne eksempler, angiv, hvorvidt der har været overvejelser om behovene for teknisk bistand, gør rede for institutionelle ordninger såsom oprettelse af en projektgennemførelsesenhed, der kan gennemføre og forvalte projektet, og vedlæg om muligt den foreslåede organisationsplan for gennemførelsen og driften af projektet).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5.    Gør rede for alle relevante institutionelle ordninger med tredjeparter til gennemførelse af projektet og for den vellykkede drift af de hermed forbundne faciliteter, der er blevet planlagt og eventuelt afsluttet

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5.1

Gør detaljeret rede for, hvordan infrastrukturen vil blive forvaltet, når projektet er fuldt gennemført (operatørens navn, udvælgelsesmetoder — offentlig forvaltning eller koncession, kontrakttype osv.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.   EN BESKRIVELSE AF INVESTERINGEN OG DENS LOKALISERING OG EN FORKLARING PÅ, HVORDAN PROJEKTET ER FORENELIGT MED DE RELEVANTE PRIORITETSAKSER I DET ELLER DE PÅGÆLDENDE OPERATIONELLE PROGRAMMER, OG DET FORVENTEDE BIDRAG TIL AT NÅ DE SPECIFIKKE MÅL FOR PRIORITETSAKSERNE OG DET FORVENTEDE BIDRAG TIL DEN SOCIOØKONOMISKE UDVIKLING

B.1.    Operationelt program eller operationelle programmer og prioritetsakserOP's CCI

OP's prioritetsakse

OP1<type='S' input='S'>

OP's prioritetsakse 1<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

OP's prioritetsakse 1<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

OP's prioritetsakse 2<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

OP's prioritetsakse 2<type='S' input='S'>

B.1.1.

Er projektet anført på listen over store projekter i det eller de operationelle programmer? ( 10 )<type='C' input='M'>Ja

Nej

B.2.    Kategorier af projektaktiviteter ( 11 ) 

Kode

Beløb

Procent

B.2.1.  Kode(r) for interventionsområde(r)

(der bør anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes, at flere interventionsområder er relevante)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.  Kode for finansieringsform

(det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.  Kode for områdetype

(det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.  Kode for den territoriale gennemførelsesmekanisme

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.  Kode for tematisk mål

(det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.  Kode for type økonomisk aktivitet (NACE-kode) (1)

(det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.  Kode for lokalisering(er) (NUTS III) (2)

(det kan i visse tilfælde være relevant med mere end én — prorataandele angives)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.  Investeringens art (3) (skal kun udfyldes ved produktive investeringer)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.  Det pågældende produkt (4) (skal kun udfyldes ved produktive investeringer)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1)   

4-cifret NACE-Rev. 2-kode: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1), som ændret. Den mest detaljerede og relevante NUTS III-kode bedes benyttet. Hvis et projekt vedrører flere individuelle NUTS III-områder, bør det overvejes at benytte NUTS III-koderne eller koder på et endnu højere niveau.

(3)   

Nybyggeri = 1, udvidelse = 2, ombygning/modernisering = 3, flytning til ny lokalitet = 4, oprettelse ved overtagelse = 5.

(4)   

Den kombinerede nomenklatur (KN), Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

B.3.    Beskrivelse af projekt

B.3.1.

Redegør kort (maks. 2 sider) for projektet (mål, nuværende status, problemer, der vil blive håndteret, faciliteter, der skal bygges osv.), fremlæg et kort over projektområdet ( 12 )og geografiske oplysninger ( 13 )og redegør for projektets hovedbestanddele med et skøn over de enkelte komponenters samlede udgifter (uden opdeling på aktivitet).

I tilfælde af produktive investeringer skal der desuden fremlægges en detaljeret teknisk beskrivelse, herunder af det planlagte arbejde med angivelse af de vigtigste karakteristika, virksomhedens etablering og hovedaktiviteter og de vigtigste elementer i virksomhedens finansielle struktur, investeringens hovedaspekter og produktionsteknologi og udstyr og produkter.

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

B.3.2.

Er dette projekt en fase i et stort projekt ( 14 )? <type='C' input='M'>Ja

Nej

B.3.3.

Hvis projektet er en del af et overordnet projekt, præciseres de planlagte stadier i gennemførelsen, og det anføres, hvordan de teknisk og finansielt udgør selvstændige faser. Redegør for de kriterier, der ligger til grund for opdelingen af projektet i flere faser. Angiv denne fases andel (i %) af det overordnede projekt. I tilfælde af et stort projekt, som medfinansieres af mere end et operationelt program, angives, hvilke dele der henhører under hvert af de operationelle programmer, og proratafordelingen.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4.

Har Kommissionen tidligere godkendt en del/dele af dette store projekt? <type='C' input=M>Ja

Nej

Hvis ja, angives CCI-nr. for det godkendte store projekt.

< type='S' input='S'>

Hvis dette projekt er en del af det store projekt, der gennemføres i flere faser, hvoraf den første fase blev gennemført i 2007-2013, gives en beskrivelse af de fysiske og finansielle mål for den foregående fase, herunder en beskrivelse af gennemførelsen af den første fase, og det bekræftes, at det kan eller vil kunne anvendes til det tiltænkte formål.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

B.3.5.

Er projektet led i et transeuropæisk net, som er vedtaget på EU-plan? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, redegør nærmere herfor med henvisning til den relevante EU-lovgivning ( 15 ).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6.

I tilfælde af produktive investeringer, er investeringen da:
i) 

omfattet af artikel 3, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 ( 16 )? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, forklar, hvordan investeringen bidrager til at skabe og bevare job (navnlig for unge).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>
ii) 

omfattet af artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1301/2013? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, forklar, hvordan investeringen bidrager til de investeringsprioriteter, der er fastsat i artikel 5, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 1301/2013, og hvis denne investering omfatter samarbejde mellem store virksomheder og SMV'er, hvordan den bidrager til investeringsprioriteterne i forordningens artikel 5, stk. 2.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.

Projektets mål og dets overensstemmelse med de relevante prioritetsakser for det eller de pågældende operationelle programmer og dets forventede bidrag til at nå de specifikke mål for og resultater af disse prioritetsakser og det forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling inden for det område, som er omfattet af det operationelle program

B.4.1.

Hvad er projekters hovedmål? Målene anføres her med en kort forklaring.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.2.

Redegør nærmere for projektets overensstemmelse med de relevante prioritetsakser for det eller de operationelle programmer og for dets forventede bidrag til at nå resultatindikatorerne under de specifikke mål for den eller de pågældende prioritetsakser.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.3.

Redegør for, hvordan projektet vil bidrage til den socioøkonomiske udvikling inden for det område, som er omfattet af det operationelle program.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.4.

Redegør for de foranstaltninger, som støttemodtageren har truffet for at sikre optimal udnyttelse af infrastrukturen i driftsfasen.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.   SAMLEDE UDGIFTER OG SAMLEDE STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

C.1.    Udfyld nedenstående tabel under hensyntagen til følgende:

1) 

Ikke-støtteberettigede udgifter omfatter i) udgifter afholdt uden for støtteberettigelsesperioden, ii) udgifter, der ikke er støtteberettigede i henhold til de gældende EU-regler og nationale regler, iii) andre udgifter, som ikke er forelagt til medfinansiering. Bemærk: Støtteberettigelsesperioden starter den dato, hvor det operationelle program indgives til Kommissionen, eller den 1. januar 2014, hvis denne dato falder først ( 17 ).

2) 

Henlæggelser til dækning af uforudsete udgifter kan ikke overstige 10 % af de samlede udgifter minus henlæggelser til dækning af uforudsete udgifter. Disse henlæggelser kan medregnes i de samlede støtteberettigede udgifter, som danner grundlag for beregning af det planlagte bidrag fra fondene.

3) 

En prisjustering kan i givet fald medregnes for at dække forventet inflation, hvis værdierne for de støtteberettigede udgifter er udtrykt i faste priser.

4) 

Moms, der kan refunderes, er ikke støtteberettiget. Hvis moms betragtes som støtteberettiget, anføres begrundelsen.

5) 

De samlede omkostninger skal omfatte alle udgifter afholdt til projektet fra planlægning til tilsyn og omfatte moms, uanset om den refunderes.

6) 

Køb af jord, der ikke er bebygget, og jord, der er bebygget, for et beløb, der overstiger 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende operation i henhold til artikel 69, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde kan en højere procentandel tillades i forbindelse med operationer, der vedrører miljøbevaring.

7) 

Samlede støtteberettigede udgifter uden hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

EUR

Samlede udgifter

(A)

Ikke-støtteberettigede udgifter (1)

(B)

Støtteberettigede udgifter

(C) = (A) – (B)

Procentdel af de samlede støtteberettigede udgifter

 

 

INPUT

INPUT

BEREGNET

BEREGNET

1

Planlægnings-/projekteringshonorarer

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

2

Køb af jord

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'> (6)

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

3

Bygge- og anlægsarbejde

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

4

Installationer, maskiner og udstyr

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

5

Henlæggelser til uforudsete udgifter (2)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

6

Eventuel prisjustering (hvis relevant) (3)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

7

PR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

8

Tilsyn i byggefasen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

9

Teknisk bistand

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

10

Subtotal

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

11

(MOMS (4))

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

12

I ALT

<type='N' input='G'> (5)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'> (7)

<type='P' input='G'>

Angiv eventuel vekselkurs og reference (hvis relevant).

< type='S' maxlength='875' input='M'>

Eventuelle bemærkninger vedrørende ovennævnte elementer (f.eks. antal påtænkte henlæggelser til uforudsete udgifter, støtteberettiget moms) anføres nedenfor.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.    Verificering af overholdelse af statsstøttereglerne

Mener du, at dette projekt involverer tildeling af statsstøtte? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, udfyldes nedenstående tabel ( 18 ): 

Støttens størrelse (EUR) i BSÆ (1)

Samlede støtteberettigede udgifter (EUR) (2)

Støtteintensitet

(i %)

Statsstøttenr./registreringsnr. for gruppefritaget støtte

Godkendt støtteordning eller godkendt individuel støtte

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Støtte, der henhører under en gruppefritagelsesforordning

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Støtte, der er omfattet af afgørelsen om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (3) eller forordningen om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (4)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Statsstøtte i alt

<type='N' input='G'>

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

(1)   

Bruttosubventionsækvivalent (BSÆ) er den tilbagediskonterede værdi af støtten udtrykt i procent af den tilbagediskonterede værdi af de støtteberettigede udgifter beregnet på støttetildelingstidspunktet på grundlag af den på denne dato gældende referencesats.

(2)   

Statsstøttereglerne omfatter bestemmelser om støtteberettigede udgifter. I denne kolonne skal medlemsstaterne angive de samlede støtteberettigede udgifter på grundlag af de statsstøtteregler, som har fundet anvendelse.

(3)   

Kommissionens afgørelse 2012/21/EU af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3).

(4)   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

Hvis nej, redegøres nærmere for grundlaget for at vurdere, at projektet ikke involverer statsstøtte ( 19 ). Dette bedes oplyst for alle grupper af potentielle modtagere af statsstøtte, f.eks. i tilfælde af infrastrukturer, for ejeren, konstruktørerne, operatøren og brugerne af infrastrukturen. Hvis det er relevant, anføres grunden til, at du ikke mener, at projektet involverer statsstøtte: i) projektet vedrører ikke en økonomisk aktivitet (herunder offentlige aktiviteter), eller ii) støttemodtageren/støttemodtagerne har lovbeskyttet monopol på de pågældende aktiviteter og er ikke aktive inden for andre liberaliserede sektorer (eller fører særskilte konti, hvis modtageren/modtagerne er aktive inden for andre sektorer).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

C.3.    Beregning af de samlede støtteberettigede udgifter

De samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013, anvendes til at kontrollere, om projektet har nået tærsklen for et stort projekt i henhold til artikel 100 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Vælg den relevante mulighed, og udfyld tabellen som krævet. I forbindelse med ikke-indtægtsgivende operationer anvendes metoden i artikel 61, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og prorataanvendelsen af den diskonterede nettoindtægt fastsættes til 100 %.Metode til beregning af den potentielle nettoindtægt

Anvendt metode valgt af forvaltningsmyndigheden for den pågældende sektor, undersektor eller operationstype (1) (afkryds kun ét felt)

Beregning af den diskonterede nettoindtægt

<type='C' input='M'>

Metode med faste takster

<type='C' input='M'>

Metode med reduceret medfinansieringssats

<type='C' input='M'>

(1)   

Som fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Beregning af diskonteret nettoindtægt (artikel 61, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

 

Værdi

1.

Samlede støtteberettigede udgifter uden hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke-diskonteret)

(C.1.12(C))

<type='N' input='G'>

2.

Prorataanvendelse af den diskonterede nettoindtægt (i %) (hvis relevant) = (E.1.2.9)

<type='N' input='M'>

3.

Samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke-diskonteret) = (1) * (2)

Det maksimale offentlige bidrag skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne og ovennævnte samlede støttebeløb (hvis relevant)

<type='N' input='M'>

▼M2

Metode med fast takst eller reduceret medfinansieringssats (artikel 61, stk. 3, litra a), artikel 61, stk. 3, litra aa), og artikel 61, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

 

Værdi

1.

Samlede støtteberettigede udgifter uden hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke-diskonteret)

(Afsnit C.1.12(C))

<type=’N’ input=’G’>

2.

Faste takster for nettoindtægt som fastsat i bilag V til forordning (EU) nr. 1303/2013 eller delegerede retsakter på grundlag af artikel 61, stk. 3, litra aa) (FF) (i %)

<type=’N’ input=’M’>

3.

Samlede støtteberettigede udgifter under hensyntagen til de krav, der er fastsat i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013 (i EUR, ikke-diskonteret) = (1) × (1 – FF) (1)

Det maksimale offentlige bidrag skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne og ovennævnte samlede støttebeløb (hvis relevant)

<type=’N’ input=’M’>

(1)   

I forbindelse med metoden til beregning af reduceret medfinansieringssats gælder denne formel ikke (den faste takst afspejles i medfinansieringssatsen i prioritetsaksen, hvilket resulterer i en lavere EFRU-/Samhørighedsfondfinansiering), og de samlede støtteberettigede udgifter svarer til beløbet i punkt 1.

▼B

D.   GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSER, HERUNDER EN ANALYSE AF ALTERNATIVER, OG RESULTATER

D.1.    Behovsanalyse

Gør kort rede for behovsanalysen, herunder for den forventede stigningstakt i behovet, for at påvise behovet for projektet i overensstemmelse med tilgangen i bilag III (Metode til udførelse af cost-benefit-analysen) til nærværende forordning. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

i) 

prognosemetode

ii) 

forudsætninger og referenceværdier (f.eks. hidtidig trafik, forventet trafik fremover uden projektet)

iii) 

prognoser for valgte alternativer, hvis det er relevant

iv) 

aspekter på forsyningssiden, herunder analyse af den eksisterende forsyning og den forventede (infrastruktur)udvikling

v) 

eventuelle netværkseffekter.

I tilfælde af produktive investeringer: Beskriv målmarkederne, og gør kort rede for behovsanalysen, herunder stigningstakten i behovet, i givet fald opdelt på medlemsstater og særskilt på tredjelande under ét.

<type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.    Analyse af alternativer

D.2.1.

Skitsér de alternative muligheder, der er overvejet i gennemførlighedsundersøgelserne (maks. 2-3 sider), i overensstemmelse med tilgangen i bilag III (Metode til udførelse af cost-benefit-analysen) til nærværende forordning. Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

i) 

de samlede investerings- og driftsomkostninger for de overvejede alternative muligheder

ii) 

muligheder med hensyn til den planlagte infrastrukturs størrelse (baseret på tekniske, operationelle, økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier) og lokalisering

iii) 

teknologiske muligheder — for hver komponent og hvert system

iv) 

risici forbundet med de enkelte alternativer, herunder risici forbundet med klimaforandringer og ekstreme vejrforhold

v) 

økonomiske indikatorer for de overvejede alternative muligheder, hvis det er relevant ( 20 )

vi) 

oversigtstabel med alle fordele og ulemper ved alle de overvejede alternative muligheder.

I tilfælde af produktive investeringer redegøres derudover nærmere for kapacitetsberegningen (f.eks. virksomhedens kapacitet før investeringen (i enheder pr. år), referencedato, kapacitet efter investeringen (i enheder pr. år), anslået kapacitetsudnyttelsesgrad).

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.2.

Gør nærmere rede for de kriterier, der ligger til grund for udvælgelse af den bedste løsning (i rangorden efter betydning og evalueringsmetode, som afspejler resultaterne af vurderingen af sårbarheden over for klimaforandringer og risici og af VVM/SMV-procedurerne, hvis det er relevant (jf. afsnit F nedenfor), og angiv en kort begrundelse for det valgte alternativ i overensstemmelse med tilgangen i bilag III (Metode til udførelse af cost-benefit-analysen) til nærværende forordning. ( 21 )

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.3.    Gennemførlighed af det valgte alternativ

Redegør kort for gennemførligheden af det valgte alternativ, herunder for følgende aspekter: institutionelle, tekniske og miljømæssige aspekter og drivhusgasemissioner, indvirkningen af klimaforandringer og risiciene for projektet (hvis relevant) og for andre aspekter under hensyntagen til identificerede risici for at påvise projektets gennemførlighed. Udfyld tabellen med henvisning til de relevante dokumenter.

D.3.1.    Institutionelt aspekt

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2.    Tekniske aspekter, herunder lokalisering, hovedinfrastrukturens planlagte kapacitet, begrundelse for projektets omfang og størrelse i forhold til den forventede efterspørgsel, begrundelse for valg i forbindelse med vurderingen af risiciene forbundet med klimaforandringer og naturkatastrofer (hvis relevant) og skøn over investerings- og driftsomkostninger

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3.    Afbødning af miljø- og klimaforandringer (drivhusgasemissioner) og tilpasningsaspekter (hvis relevant)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4.    Andre aspekter

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Udfyld nedenstående referencetabel:Hovedelementer i gennemførlighedsundersøgelser (eller forretningsplan, hvis der er tale om en produktiv investering)

Reference (dokumentation og kapitel/afsnit/side med de specifikke oplysninger og detaljer)

Behovsanalyse

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Analyse af alternativer

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Institutionelt aspekt

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Teknisk aspekt

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Tilpasning til og afbødning af klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer (hvis relevant)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Andre aspekter

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ud over de kortfattede oplysninger, der kræves, knyttes gennemførlighedsundersøgelsen som tillæg 4 til ansøgningen som støtte for denne.

E.   COST-BENEFIT-ANALYSE, HERUNDER FINANSIEL OG ØKONOMISK ANALYSE, OG RISIKOVURDERING

Dette afsnit baseres på bilag III (Metode til udførelse af cost-benefit-analysen) til nærværende forordning. Ud over de kortfattede oplysninger, der kræves, knyttes den komplette cost-benefit-analyse som tillæg 4 til ansøgningen som støtte for denne.

E.1.    Finansiel analyse

E.1.1.

Giv en kort (maks. 2-3 sider) redegørelse for metoden (beskrivelse af overensstemmelsen med bilag III (Metode til udførelse af cost-benefit-analysen) til nærværende forordning og afdeling III (Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer) i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 ( 22 )og for undtagelser fra anvendelsen af metoderne, alle de vigtigste forudsætninger for driftsomkostninger, genanskaffelsesomkostninger, indtægter og restværdi, anvendte makroøkonomiske parametre, trin i beregningerne, anvendte data i analysen) og den finansielle analyses hovedresultater, herunder resultaterne af analysen af den finansielle bæredygtighed, for at påvise, at projektet ikke løber tør for penge på et senere tidspunkt (bekræft støttemodtagerens, ejernes og/eller de offentlige myndigheders tilsagn om at finansiere investerings-, drifts- og genafskaffelsesomkostningerne, og fremlæg om muligt tabeller over den finansielle bæredygtighed med prognoser for likviditetsstrømme i referenceperioden):

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2.

Vigtigste elementer og parametre i cost-benefit-analysen for den finansielle analyse (alle værdier i EUR) ( 23 ) 

Vigtigste elementer og parametre

Værdi

 

1

Referenceperiode (år)

<type='N' input='M'>

2

Finansiel diskonteringssats (%) (1)

<type='P' input='M'>

 

Vigtigste elementer og parametre

Ikke-diskonteret værdi

Diskonteret værdi (nettonutidsværdi)

Henvisning til cost-benefit-analysen

(kapitel/afsnit/side)

3

Samlet investeringsudgift uden hensættelser til uforudsete udgifter

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4

Restværdi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

5

Indtægter

 

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

6

Drifts- og genafskaffelsesomkostninger (2)

 

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

Prorataanvendelse af den diskonterede nettoindtægt (3)

7

Nettoindtægt = indtægter – drifts- og genafskaffelsesomkostninger + restværdi = (5) – (6) + (4)

 

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

8

Samlet investeringsudgift – nettoindtægt = (3) – (7)

 

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

9

Prorataanvendelse af den diskonterede nettoindtægt (%) = (8)/(3)

<type='P' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

(1)   

Helst i faste priser.

(2)   

I den i artikel 17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 anførte betydning.

►M2  (3)   

Finder ikke anvendelse: 1) for projekter, der er underlagt reglerne om statsstøtte, jf. traktatens artikel 107 (jf. punkt G1), i henhold til artikel 61, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013, 2) hvis der anvendes en fast takst (artikel 61, stk. 3, litra a), og artikel 61, stk. 3, litra aa), i forordning (EU) nr. 1303/2013) eller en reduceret medfinansieringssats (artikel 61, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013) og 3) hvis nettonutidsværdien af drifts- og genafskaffelsesomkostningerne er højere end nutidsværdien af projektets indtægter, betragtes projektet ikke som indtægtsgivende, og i så fald ses der bort fra punkt 7 og 8, og prorataanvendelsen af den diskonterede nettoindtægt angives som 100 %.

 ◄

*  Hvor momsen kan refunderes, baseres udgifter og indtægter på beløb eksklusive moms.

E.1.3.

De vigtigste indikatorer i den finansielle analyse i overensstemmelse med cost-benefit-analysen 

Uden EU-støtte

A

Med EU-støtte

B

Henvisning til cost-benefit-analyse (kapitel/afsnit/side)

1.  Intern rente (%)

<type='P' input='M'>

FRR(C) (1)

<type='P' input='M'>

FRR(K) (2)

< type='S' maxlength='500' input='M'>

2.  Nettonutidsværdi (EUR)

<type='N' input='M'>

FNPV(C)

<type='N' input='M'>

FNPV(K)

< type='S' maxlength='500' input='M'>

(1)   

FRR(C) står for investeringens finansielle rentabilitet.

(2)   

FRR(K) står for den nationale kapitals finansielle rentabilitet.

Hvis et stort projekt har en høj finansiel rentabilitet, dvs. hvis FRR(C) er væsentlig højere end den finansielle diskonteringssats, begrundes EU-bidraget i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I tilfælde af produktive investeringer anføres resultaterne af FRR(Kp)-beregningen ( 24 ) sammenholdt med nationale benchmark for forventet rentabilitet i den pågældende sektor.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.

Afgiftsstrategi og prisoverkommelighed (hvis relevant)

E.1.4.1.

Hvis projektet forventes at give indtægter gennem brugerbetaling, oplyses der nærmere om afgiftssystemet (afgifternes form og niveau, hvilke principper eller EU-lovgivning, der er lagt til grund for fastsættelsen).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.2.

Dækker afgifterne projektets driftsomkostninger, herunder omkostninger til vedligeholdelse og genafskaffelse ( 25 )? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Redegør nærmere herfor med henvisning til afgiftsstrategien. Hvis nej, angiv, hvilke omkostninger der vil blive dækket, og kilderne til finansiering af omkostninger, som ikke vil blive dækket. Hvis der ydes driftsstøtte, redegøres nærmere herfor. Hvis der ikke planlægges brugerbetaling, oplyses det, hvordan driftsomkostningerne skal dækkes.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.3.

Hvis afgifterne varierer mellem forskellige brugere, står de da i rimeligt forhold til udnyttelsen af projektet/det faktiske forbrug? (redegør nærmere i tekstboksen) <type='C' input='M'>Ja

Nej

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.4.

Står afgifterne i rimeligt forhold til den forurening, brugerne genererer? (redegør nærmere i tekstboksen) <type='C' input='M'>Ja

Nej

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.5.

Er der blevet taget hensyn til, om afgifterne er prismæssigt overkommelige for brugerne? (redegør nærmere i tekstboksen) <type='C' input='M'>Ja

Nej

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.    Økonomisk analyse

E.2.1.

Giv en kort (maks. 2-3 sider) redegørelse for metoden (beskrivelse af overensstemmelsen med gennemførelsesretsakten om metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og undtagelser fra anvendelsen af metoden, vigtigste forudsætninger for værdisætningen af omkostninger (herunder under hensyntagen til relevante omkostningskomponenter — investeringsomkostninger, genanskaffelsesomkostninger, driftsomkostninger), økonomiske fordele og eksterne virkninger, herunder afbødning af miljø- og klimaforandringer (herunder inkrementelle drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter, hvis relevant), og modstandsdygtighed over for klimaforandringer og katastrofer og hovedkonklusionerne af den socioøkonomiske analyse) og redegør for sammenhængen med analysen af miljøvirkningerne (jf. afsnit F nedenfor), hvis relevant:

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2.

Detaljerede oplysninger om de økonomiske fordele og omkostninger, der er fundet ved analysen, tillige med de værdier, de er tillagt:Fordel

Eventuel enhedsværdi

Samlet værdi

(i EUR, diskonteret) (1)

% af samlede fordele

< type='S' maxlength='200' input='M'>

< type='S' maxlength='50' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

I alt

 

BEREGNET

100 %

Omkostninger

Eventuel enhedsværdi

Samlet værdi

(i EUR, diskonteret)

% af samlede omkostninger

< type='S' maxlength='200' input='M'>

< type='S' maxlength='50' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

I alt

 

BEREGNET

100 %

(1)   

De samlede diskonterede omkostninger og fordele i tabellen bør svare til ENPV-værdien.

E.2.3.

De vigtigste indikatorer i den økonomiske analyse i overensstemmelse med cost-benefit-analysenVigtigste parametre og indikatorer

Værdier

Henvisning til cost-benefit-analyse (kapitel/afsnit/side)

1.  Social diskonteringssats (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2.  Økonomisk rentabilitet (ERR) (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3.  Økonomisk nettonutidsværdi (ENPV) (i EUR)

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4.  Benefit-cost-forhold

<type='N' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

E.2.4.

Projektets beskæftigelsesmæssige virkninger

Angiv, hvor mange job der forventes skabt (omregnet til fuldtidsækvivalenter).Antal direkte skabte job

Antal (fuldtidsækvivalenter)

(A)

Gennemsnitlig varighed af disse job (måneder) (1)

(B)

I gennemførelsesfasen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

I driftsfasen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Antal indirekte skabte job (kun produktive investeringer):

Antal (fuldtidsækvivalenter)

(A)

Gennemsnitlig varighed af disse job (måneder)

(B)

I driftsfasen

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Antal bevarede job (kun produktive investeringer)

<type='N' input='M'>

Ikke relevant

(1)   

Hvis der er tale om faste job, skrives »faste« i stedet for antallet af måneder.

I forbindelse med produktive investeringer redegøres ligeledes nærmere for den forventede indvirkning på beskæftigelsen i andre regioner i Unionen, og det anføres, om det finansielle bidrag fra fondene medfører et væsentligt tab af arbejdspladser andre steder i Unionen, under hensyntagen til betragtning 92 i forordningen om fælles bestemmelser samt reglerne for regional statsstøtte.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.5.

Vigtigste fordele og omkostninger, der ikke kan kvantificeres/værdiansættes:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.    Risiko- og følsomhedsanalyse

E.3.1.

Redegør kort for metode og resultater, herunder for de største identificerede risici.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2.

Følsomhedsanalyse

Angiv den procentvise variation, der er anvendt på de afprøvede variabler:

Angiv de finansielle og økonomiske resultatindeksers anslåede indvirkning på resultaterne (ændring i %).Afprøvet variabel

Variation i finansiel nettonutidsværdi (FNPV(K)) (%)

Variation i finansiel nettonutidsværdi (FNPV(C)) (%)

Variation i økonomisk nettonutidsværdi (ENPV) (%)

<type='S' maxlength='500' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke variabler blev identificeret som kritiske? Oplys, hvilke kriterier der er lagt til grund, og gør rede for de vigtigste variablers indvirkning på de vigtigste indikatorer — FNPV, ENPV.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Hvad er de kritiske variablers omlægningsværdi? Angiv den forventede procentvise ændring for at få FNPV eller ENPV i nul for de enkelte identificerede kritiske variabler.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.3.

Risikovurdering

Gør kort rede for risikovurderingen, herunder for de risici, der er forbundet med projektet, risikomatricen ( 26 ) og fortolkningen og for den påtænkte risikoreduktionsstrategi, og angiv, hvilket organ der er ansvarligt for at reducere de største risici såsom udgiftsoverskridelser, tidsforsinkelser og manglende efterspørgsel. Der skal være særlig fokus på miljørisici, risici forbundet med klimaforandringer og andre risici forbundet med naturkatastrofer.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4.

Eventuelle yderligere vurderinger

Hvis der er foretaget en sandsynlighedsfordeling, for så vidt angår de kritiske variabler, en kvantitativ risikoanalyse eller en analyse af metoderne til at vurdere klimarisikoen og foranstaltninger, redegøres nærmere herfor nedenfor.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   EN ANALYSE AF MILJØVIRKNINGERNE UNDER HENSYNTAGEN TIL BEHOVENE FOR MODVIRKNING AF OG TILPASNING TIL KLIMAFORANDRINGER OG MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KATASTROFER

F.1.    Projektets overensstemmelse med miljøpolitikken

F.1.1.

Beskriv, hvorledes projektet bidrager og tager hensyn til de miljøpolitiske mål, herunder klimaforandringer (ressourceeffektivitet, bevarelse af biodiversiteten og økosystemtjenester, reduktion af drivhusgasemissionerne, modstandsdygtighed over for klimaforandringer osv.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2.

Beskriv, hvorledes projektet overholder forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats, princippet om, at indgreb over for miljøskader fortrinsvis skal ske ved kilden, og princippet om, at forureneren betaler.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2.    Anvendelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF ( 27 )(»SMV-direktivet«)

F.2.1.

Er projektet omfattet af en plan eller et program, som ikke er et operationelt program? <type='C' input='M'>Ja

Nej

F.2.2.

Hvis svaret på punkt F.2.1 er ja, angives, om planen eller programmet har været omfattet af en strategisk miljøvurdering i overensstemmelse med SMV-direktivet <type='C' input='M'>Ja

Nej

— 
Hvis nej, redegør kort herfor.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
— 
Hvis ja, tilvejebringes det ikke-tekniske resumé ( 28 ) af miljørapporten og de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i det pågældende direktiv (anfør enten en internetadresse eller vedføj en elektronisk kopi).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.    Anvendelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU ( 29 )(»VVM-direktivet«)

F.3.1.

I tilfælde af manglende opfyldelse af forhåndsbetingelserne vedrørende miljølovgivningen (direktiv 2011/92/EU og direktiv 2001/42/EF), jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne handlingsplan påvises.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2.

Er projektet anført i bilagene til VVM-direktivet ( 30 ):

— 
Bilag I til VVM-direktivet (gå til punkt F.3.3)
— 
Bilag II til VVM-direktivet (gå til punkt F.3.4)
— 
Ingen af de to bilag (gå til punkt F.4) — redegør nedenfor.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.3.

Hvis omfattet af bilag I til VVM-direktivet, vedføj følgende dokumenter (som tillæg 6), og anvend nedenstående tekstboks til yderligere oplysninger og forklaringer ( 31 ):

a) 

det ikke-tekniske resumé af VVM-rapporten ( 32 )

b) 

oplysninger om høringer af miljømyndigheder, offentligheden, og hvis relevant, andre medlemsstater, udført i overensstemmelse med VVM-direktivets artikel 6 og 7

c) 

den kompetente myndigheds afgørelse truffet i henhold til VVM-direktivets artikel 8 og 9 ( 33 ), herunder oplysninger om, hvordan den blev gjort tilgængelig for offentligheden.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4.

Hvis projektet er omfattet af direktivets bilag II, er der da blevet foretaget en miljøkonsekvensvurdering? <type='C' input='M'>Ja

Nej

— 
Hvis ja, vedlægges det under punkt F.3.3. anførte materiale.
— 
Hvis nej, oplyses følgende:
a) 

Afgørelsen i henhold til VVM-direktivets artikel 4, stk. 4 (den såkaldte »screeningsafgørelse«).

b) 

De tærskelværdier, kriterier eller individuelle sagsvurderinger, der er lagt til grund for den konklusion, at det ikke var nødvendigt at foretage en VVM (disse oplysninger er ikke nødvendige, hvis de allerede er inkluderet i den i punkt a) omhandlede afgørelse).

c) 

Forklaring på, hvorfor projektet ikke har væsentlige miljøvirkninger, under hensyntagen til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III til VVM-direktivet (disse oplysninger er ikke nødvendige, hvis de allerede er inkluderet i den i punkt a) omhandlede afgørelse).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5.

Bygge- og anlægstilladelse (hvis relevant)

F.3.5.1.

Er projektet allerede i konstruktionsfasen (mindst én bygge- og anlægskontrakt)? <type='C' input='M'>Ja*

Nej

F.3.5.2.

Er der allerede givet bygge- og anlægstilladelse til det foreliggende projekt (mindst én bygge- og anlægskontrakt)? <type='C' input='M'>Ja

Nej (*1)

(*1)   

Projekter i konstruktionsfasen (ja til punkt F.3.5.1.) og uden bygge- og anlægstilladelse for mindst én bygge- og anlægskontrakt på tidspunktet for indgivelsen til Europa-Kommissionen — behandles ikke af Kommissionen.

F.3.5.3.

Hvis ja (til F 3.5.2.), angiv datoen:

<type='D' input='M'>

F.3.5.4.

Hvis nej (til F 3.5.2.), angiv datoen for indsendelse af den formelle ansøgning om bygge- og anlægstilladelse:

<type='D' input='M'>

F.3.5.5.

Hvis nej (til F 3.5.2.), angiv de administrative skridt, der er blevet taget hidtil, og beskriv de resterende:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5.6.

Hvornår forventes den eller de endelige afgørelser?

<type='D' input='M'>

F.3.5.7.

Oplys, hvilken eller hvilke kompetente myndigheder der har givet eller vil give bygge- og anlægstilladelsen:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4.    Anvendelse af direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter ( 34 )(habitatdirektivet) — vurdering af indvirkningen på Natura 2000-lokaliteter

F.4.1.

Kan projektet forventes at få væsentlige negative virkninger — enten i sig selv eller i forbindelse med andre projekter — på lokaliteter, som indgår i eller skal indgå i Natura 2000-nettet? <type='C' input='M'>Ja

Nej

F.4.2.

Hvis svaret på punkt F.4.1 er ja, forelægges:

1) 

Den kompetente myndigheds afgørelse og den relevante vurdering, der er foretaget i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

2) 

Hvis den kompetente myndighed mener, at projektet har væsentlige negative virkninger på en eller flere lokaliteter, som indgår i eller skal indgå i Natura 2000-nettet, forelægges:

a) 

en kopi af til standardskemaet til indsendelse af oplysninger til Europa-Kommissionen i medfør af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 ( 35 ), som meddelt Kommissionen (GD for Miljø), og/eller

b) 

en udtalelse fra Kommissionen i medfør af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, i forbindelse med projekter, der har væsentlige negative virkninger på prioriterede naturtyper og/eller arter, og som skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til andre væsentlige samfundsinteresser end menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet.

F.4.3.

Hvis svaret på punkt F.4.1 er nej, vedlægges en tillæg 1-erklæring udfyldt af den relevante myndighed og kortet med angivelse af projektets placering og Natura 2000-lokaliteter. Hvis det drejer sig om et stort projekt, der ikke er et infrastrukturprojekt (f.eks. indkøb af udstyr), redegøres nærmere herfor, og i så fald er det ikke obligatorisk at vedlægge en sådan erklæring.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.    Anvendelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF ( 36 )(»vandrammedirektivet«) — vurdering af indvirkningen på vandområder

F.5.1.

I tilfælde af manglende opfyldelse af de relevante forhåndsbetingelser, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne handlingsplan påvises.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.2.

Medfører projektet nye ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller forandringer i grundvandsforekomsternes niveau, der forringer vandområdets tilstand eller indebærer, at der ikke kan opnås en god vandtilstand/et godt potentiale? <type='C' input='M'>Ja

Nej

F.5.2.1.

Hvis ja, vurderes indvirkningen på vandområdet, og der redegøres nærmere for, hvordan alle betingelserne i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7, er blevet opfyldt/skal opfyldes.

Angiv ligeledes, om projektet er et led i en national/regional strategi for den pågældende sektor og/eller i en vandområdeplan, hvor der tages højde for alle relevante faktorer (f.eks. en miljømæssigt bedre løsning, kumulative virkninger osv.). Hvis ja, redegøres nærmere herfor.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.5.2.2.

Hvis nej, vedlægges en tillæg 2-erklæring udfyldt af den relevante myndighed. Hvis det drejer sig om et stort projekt, der ikke er et infrastrukturprojekt (f.eks. indkøb af udstyr), redegøres nærmere herfor nedenfor, og i så fald er det ikke obligatorisk at vedlægge en sådan erklæring.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.3.

Forklar, hvordan projektet er foreneligt med de mål for de vandområdeplaner, der er blevet fastsat for de pågældende vandområder.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.    Oplysninger om overensstemmelse med andre miljødirektiver, hvis relevant

F.6.1.    Anvendelse af Rådets direktiv 91/271/EØF ( 37 )(»direktivet om rensning af byspildevand«) — byspildevandsprojekter

1) 

Udfyld tillæg 3 til ansøgningsskemaet (tabel vedrørende overholdelse af direktivet om rensning af byspildevand).

2) 

Gør rede for, hvordan projektet er i overensstemmelse med planen eller programmet til gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.    Anvendelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF ( 38 )(»affaldsrammedirektivet«) — affaldshåndteringsprojekter

F.6.2.1.

I tilfælde af manglende opfyldelse af de relevante forhåndsbetingelser, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne handlingsplan påvises.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.2.

Gør rede for, hvordan projektet opfylder målene i affaldsrammedirektivets artikel 1. Anfør navnlig, hvordan projektet er foreneligt med den relevante affaldshåndteringsplan (artikel 28) og affaldshierarkiet (artikel 4), og hvordan projektet bidrager til opfyldelsen af genanvendelsesmålsætningerne for 2020 (artikel 11, stk. 2).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.3.    Anvendelse af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU ( 39 )(»industriemissionsdirektivet«) — projekter, der kræver udstedelse af en tilladelse i henhold til dette direktiv

Gør rede for, hvordan projektet opfylder kravene i direktiv 2010/75/EU, navnlig forpligtelsen til at operere i overensstemmelse med en integreret godkendelse baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT), og hvis relevant, de emissionsgrænseværdier, der er fastsat i det pågældende direktiv.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4.    Eventuelle andre relevante miljødirektiver (redegør nærmere nedenfor)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7.    Udgifter til foranstaltninger med henblik på at afbøde og/eller kompensere for negative miljøvirkninger, navnlig inden for rammerne af VVM-proceduren eller andre vurderingsprocedurer (f.eks. habitatdirektivet, vandrammedirektivet, industriemissionsdirektivet) eller nationale/regionale krav

F.7.1.

I tilfælde af sådanne omkostninger, indgik de da i cost-benefit-analysen? <type='C' input='M'>Ja

Nej

F.7.2.

Hvis sådanne omkostninger er medregnet i de samlede omkostninger, gives der et overslag over den procentvise andel af de samlede omkostninger, der vedrører foranstaltninger med henblik på at mindske og/eller kompensere for negative miljøvirkninger.%

<type='P' input='M'>

Redegør kort for foranstaltningerne.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.    Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer

F.8.1.

Gør rede for, hvordan projektet bidrager til klimamålene i EU 2020-strategien, angiv herunder oplysninger om klimaændringsrelaterede udgifter i overensstemmelse med bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 215/2014.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2.

Gør rede for, hvordan der er taget højde for klimaforbundne risici, tilpasning og modvirkning af klimaforandringer og modstandsdygtighed over for katastrofer.

(Overvej f.eks. følgende spørgsmål: Hvordan blev mængden af drivhusgasemissioner og de eksterne omkostninger ved CO2 beregnet? Hvad er de skjulte omkostninger ved drivhusgasser, og hvordan er de blevet integreret i den økonomiske analyse? Er det blevet overvejet at anvende et mindre CO2-intensivt alternativ eller et alternativ baseret på vedvarende energikilder? Er der blevet foretaget en vurdering af klimarisikoen eller en sårbarhedsscreening under udarbejdelsen af projektet? Er der blevet taget hensyn til klimaforandringer i SMV- og VVM-procedurerne, og har de relevante nationale myndigheder ført kontrol på dette område? Hvordan blev der taget hensyn til klimaspørgsmål i analysen og rangordningen af de relevante alternativer? Hvordan hænger projektet sammen med den nationale og/eller regionale strategi for tilpasning til klimaforandringer? Vil projektet, for så vidt angår klimaforandringer, få positive og/eller negative miljøvirkninger? Havde klimaforandringer nogen indflydelse på lokaliseringen af projektet?) ( 40 )

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.8.3.

Gør rede for de foranstaltninger, der er blevet indført for at sikre modstandsdygtighed over for de nuværende klimaudsving og fremtidige klimaforandringer inden for rammerne af projektet.

(Overvej f.eks. følgende spørgsmål: Hvordan blev der taget hensyn til klimaforandringer ved udformningen af projektet og dets komponenter, f.eks. til eksterne kræfter (vindtryk, sne, temperaturudsving) og virkninger (hedebølger, tørke, risiko for oversvømmelser samt lange tørre perioder, der berører jordbundsforholdene?)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.   FINANSIERINGSPLANEN, SOM SKAL VISE DE SAMLEDE PLANLAGTE FINANSIELLE MIDLER OG DEN PLANLAGTE STØTTE FRA FONDENE, EIB OG ALLE ANDRE FINANSIERINGSKILDER SAMMEN MED FYSISKE OG FINANSIELLE INDIKATORER FOR OVERVÅGNING AF FREMSKRIDT UNDER HENSYNTAGEN TIL DE IDENTIFICEREDE RISICI

G.1.    Samlede planlagte finansielle midler og planlagt støtte fra fondene, EIB og alle andre finansieringskilder

G.1.1.    Medfinansieringskilder

De samlede investeringsomkostninger ved projektet vil blive finansieret fra følgende kilder:Kilde til finansiering af de samlede investeringsudgifter (EUR)

 

Heraf (til orientering)

Samlede udgifter

[C.1.12.(A)]

EU-støtte (1)

Nationalt offentligt bidrag (eller tilsvarende)

Nationalt privat bidrag

Andre kilder (angiv nærmere)

EIB/EIF-lån:

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

(1)   

EU-støtten bør svare til det beløb, der er fastlagt i aftalen omhandlet i artikel 125, stk. 3, litra c).

G.1.2.    Årsplan for de samlede støtteberettigede udgifter, der skal anmeldes til Kommissionen (finansiel indikator for overvågning af fremskridt)

De samlede støtteberettigede udgifter, der skal anmeldes til Kommissionen, skal angives nedenfor som årlig andel i EUR (vejledende). I tilfælde af et stort projekt, som medfinansieres af mere end et operationelt program, anføres den årlige plan særskilt for hvert af de operationelle programmer. I tilfælde af et stort projekt, som medfinansieres af mere end én prioritetsakse, anføres den årlige plan særskilt for hver prioritetsakse.(i EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Samlede støtteberettigede udgifter

Prioritetsakse i OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Prioritetsakse i OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse i OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsakse i OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.1.3.    Andre EU-finansieringskilder

G.1.3.1.

Er der søgt om støtte fra andre EU-kilder (herunder TEN-T-budgettet, CEF, Life+, Horisont 2020) til det foreliggende projekt? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, oplys nærmere (det pågældende EU-program, referencenummer, dato, søgt beløb, bevilget beløb osv.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.2.

Supplerer det foreliggende projekt et andet projekt, som er blevet eller vil blive finansieret af EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, CEF eller anden EU-finansieringskilde? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, oplys nærmere (EU-finansieringskilde, referencenummer, dato, søgt beløb, bevilget beløb osv.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.3.

Er der indgivet ansøgning om lån eller kapitaltilførsel fra EIB eller EIF til det foreliggende projekt? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, oplys nærmere (det pågældende EU-instrument, referencenummer, dato, søgt beløb, bevilget beløb osv.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.4.

Er der indgivet ansøgning om støtte fra andre EU-kilder (herunder EFRU, ESF, Samhørighedsfonden, EIB, EIF m.fl.) til en tidligere fase af det foreliggende projekt (inklusive gennemførlighedsundersøgelses- og forberedelsesfaser)? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, oplys nærmere (EU-finansieringskilde, referencenummer, dato, søgt beløb, bevilget beløb osv.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.4.

Vil opbygningen af infrastrukturen blive varetaget af et offentlig-privat partnerskab (OPP) ( 41 )? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, beskriv partnerskabets form (udvælgelsen af private partnere, partnerskabets struktur, ejerskabet til infrastrukturen, herunder ved ophør af OPP-ordningerne ved udløb eller på anden vis, risikodeling m.m.). Derudover anføres resultaterne af FRR(Kp)-beregningen sammenholdt med nationale benchmark for forventet rentabilitet i den pågældende sektor.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.5.

Hvis der skal anvendes finansielle instrumenter ( 42 )til finansiering af projektet, beskrives typen af finansielle instrumenter (aktier eller gældsinstrumenter):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6.

EU-støttens betydning for projektets gennemførelse

Vil EU-støtten:

a) 

fremskynde projektets gennemførelse? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, angiv, hvordan og i hvilket omfang støtten vil fremskynde gennemførelsen. I benægtende fald forklares hvorfor.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>
b) 

være afgørende for projektets gennemførelse? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, angiv hvor meget den vil bidrage til projektet? Hvis nej, begrund behovet for EU-støtte.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2.    Outputindikatorer ( 43 )og andre fysiske indikatorer for overvågning af fremskridt

Angiv outputindikatorer i tabellen, herunder fælles indikatorer, jf. det eller de operationelle programmer, og andre fysiske indikatorer for overvågning af fremskridt. Mængden af oplysninger afhænger af projekternes kompleksitet, men angiv kun de vigtigste indikatorer.OP (CCI)

Prioritetsakse

Indikatorens navn

Måleenhed

Målværdi for det store projekt

Målår

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Fælles: <type='S' input='S'>

Andre oplysninger: <type='S' input='M'>

Fælles: <type='S' input='S'>

Andre oplysninger: <type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.3.    Risikovurdering

Fremlæg en kort oversigt over de største risici til hinder for en vellykket fysisk og finansiel gennemførelse af projektet og de foreslåede risikoreducerende foranstaltninger.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.   TIDSPLANEN FOR GENNEMFØRELSE AF DET STORE PROJEKT

Hvis gennemførelsesperioden forventes at overskride programmeringsperioden, skal tidsplanen for de faser, som der anmodes om støtte fra fondene til i programmeringsperioden 2014-2020, forelægges.

H.1.    Tidsplan for projektet

Angiv nedenfor tidsplanen for udviklingen og gennemførelsen af projektet og vedlæg en oversigtsplan for de vigtigste kategorier af arbejder (et Gantt-diagram, hvis et sådant foreligger). Hvis ansøgningen vedrører en projektfase, angives det tydeligt i tabellen, til hvilke elementer i det overordnede projekt der søges om støtte i forbindelse med den foreliggende ansøgning: 

Startdato

(A) (1)

Fuldført

(B) (1)

1.  Gennemførlighedsundersøgelser (eller forretningsplan, hvis der er tale om en produktiv investering):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

2.  Cost-benefit-analyse:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.  Miljøkonsekvensvurdering:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.  Projekterings- og designundersøgelser:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.  Forberedelse af udbudsmateriale:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.  Udbudsprocedure(r):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.  Erhvervelse af jord:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.  Bygge- og anlægstilladelse:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.  Anlægsfase/-kontrakt:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.  Driftsfase:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(1)   

Hvis allerede afsluttet, angives den præcise dato, hvis kun planlagt, angives som minimum måned og år.

H.2.    Projektets udvikling

Gør rede for tidsplanen for projektet (J.1) med hensyn til tekniske og finansielle resultater og projektets nuværende status i relation til følgende aspekter:

H.2.1.    Teknisk (gennemførlighedsundersøgelser, projektering og design m.m.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2.    Administrativt (som minimum med henvisning til nødvendige tilladelser såsom VVM, bygge- og anlægstilladelse, afgørelser om territorial planlægning, køb af jord (hvis relevant), offentlige udbud m.m.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.3.    Offentlige udbud:

Udfyld nedenstående tabel.Kontraktnavn

Kontrakttype (bygge- og anlægsarbejder/leverancer/ydelser)

Værdi (faktisk eller forventet)

Organ, der er ansvarligt for kontrakten

Dato for offentliggørelse af indkaldelse (faktisk eller planlagt)

Dato for afslutning af evalueringen af bud (faktisk eller planlagt)

Dato for underskrivelse af kontrakt (faktisk eller planlagt)

Ref. (Den Europæiske Unions Tidende osv.), hvis relevant

<type='S' input='M'>

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M'>

type='S' maxlength='300' input='M'

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

type='S' maxlength='00' input='M'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.2.4.    Finansielt (forpligtelsesbeslutninger vedrørende nationale offentlige midler, låneansøgninger og bevilgede lån m.m. — angiv referencer):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5.    Hvis projektet allerede er påbegyndt, oplyses der om det aktuelle stadium i gennemførelsen:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I.   VERSERER DER EN RETSSAG OM UOVERENSSTEMMELSE MED EU-LOVGIVNINGEN? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, angiv nærmere detaljer og en begrundelse for det foreslåede bidrag fra EU's budget:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J.   HAR VIRKSOMHEDEN TIDLIGERE VÆRET, ELLER ER DEN FOR INDEVÆRENDE GENSTAND FOR EN PROCEDURE ( 44 ) FOR TILBAGESØGNING AF EU-STØTTE EFTER FLYTNING AF EN PRODUKTIV AKTIVITET UDEN FOR PROGRAMOMRÅDET ELLER UDEN FOR UNIONEN? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, angiv nærmere detaljer og en begrundelse for det foreslåede bidrag fra EU's budget til projektet:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K.   INDDRAGELSE AF JASPERS I FORBEREDELSEN AF PROJEKTET

K.1.

Har Jaspers bidraget til forberedelsen af det foreliggende projekt? <type='C' input='M'>Ja

Nej

K.2.

Gør rede for de elementer i projektet, hvortil Jaspers har bidraget (f.eks. overholdelse af miljøbestemmelser, offentlige udbud, gennemgang af den tekniske beskrivelse og cost-benefit-analyse).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

L.   PROJEKTETS STATUS I HENHOLD TIL ARTIKEL 102 I FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013

L.1.

Hvis projektet indgives i overensstemmelse med proceduren i artikel 102, stk. 2, er der da blevet udført en kvalitetskontrol af uafhængige eksperter? <type='C' input='M'>Ja

Nej

Hvis ja, redegør nærmere herfor, og begrund ændringen af proceduren for indgivelse af projekter til Kommissionen.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

M.   SAMMENDRAG AF REVISIONER AF ANSØGNINGSSKEMAET, HVIS ET STORT PROJEKT ÆNDRES

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

N.   DEN KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDS GODKENDELSE

Jeg bekræfter herved, at oplysningerne i denne formular er nøjagtige og korrekte.Navn

<type='S' maxlength=255 input='M'>

Underskrift (elektronisk underskrevet via SFC2014)

<type='S' input='G'>

Organisation (forvaltningsmyndighed(er)):

<type='S' maxlength=1000 input='M'>

Dato

<type='D' input='G'>
Tillæg 1 ( 45 )

ERKLÆRING FRA DEN FOR TILSYNET MED NATURA 2000-LOKALITETERNE ANSVARLIGE MYNDIGHED

Ansvarlig myndighed

som har gennemgået ansøgningen for projektet

lokaliseret

erklærer, at projektet ikke forventes at få væsentlige virkninger på en Natura 2000-lokalitet af følgende grunde:

Det er derfor ikke fundet påkrævet at foretage en vurdering som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF ( 46 ).

Et kort i målestoksforholdet 1:100 000 (eller nærmeste mulige målestoksforhold) er vedlagt med angivelse af projektets placering og eventuelle berørte Natura 2000-lokaliteter.

Dato (dd/mm/åååå):

Underskrift:

Navn:

Stilling:

Organisation:

(Den for tilsynet med Natura 2000-lokaliteterne ansvarlige myndighed)

Officielt stempel:
Tillæg 2

ERKLÆRING FRA DEN ANSVARLIGE VANDFORVALTNINGSMYNDIGHED ( 47 )

Ansvarlig myndighed

som har gennemgået ansøgningen for projektet

lokaliseret

erklærer, at projektet ikke forringer vandområdets tilstand eller indebærer, at der ikke kan opnås en god vandtilstand/et godt potentiale, af følgende grunde:

Dato (dd/mm/åååå):

Underskrift:

Navn:

Stilling:

Organisation:

(Kompetent myndighed i henhold til artikel 3, stk. 2, i vandrammedirektivet)

Officielt stempel:
Tillæg 3

TABEL VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF DIREKTIVET OM RENSNING AF BYSPILDEVAND — BYOMRÅDER ( 48 )Byområdets navn

Vandrecipienter

Tidsfrister og overgangsperioder i tiltrædelsestraktaten

Planlagt dato for afslutning af projektet

Status før gennemførelsen (jf. ansøgningsskemaet)

Status efter gennemførelsen (jf. ansøgningsskemaet)

Belastning i byområdet

Opsamlingsprocent

Tilslutningsprocent

IAS — individuelle egnede systemer

Kapacitet for det eller de byspildevandsrensningsanlæg, der betjener byområdet

Rensningsniveau

Rensningseffektivitet

Belastning i byområdet

Opsamlingsprocent

Tilslutningsprocent

IAS — individuelle egnede systemer

Kapacitet for det eller de byspildevandsrensningsanlæg, der betjener byområdet

Rensningsniveau

Rensningseffektivitet

 

SA/NA/LSA/BW/

(mm/åååå)

(mm/åååå)

(i PE)

(i % af belastning)

(i % af belastning)

(i % af belastning)

(i PE)

 

 

(i PE)

(i % af belastning)

(i % af belastning)

(i % af belastning)

(i PE)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklarende bemærkninger (nr. = kolonne-nr.):

1. Navnet på det eller de byområder, der er omfattet af ansøgningen om EU-medfinansiering. Bemærk, at indikatorerne og beregningerne for spildevand skal henvise til byområderne, ikke kommuner, da et byområde kan omfatte flere administrative kommuner og en kommune kan være opdelt i flere byområder. Hvis et byområde kun er delvis omfattet af et projekt, dvs. hvis projektet ikke omfatter hele belastningen, anmodes om oplysninger om fremtidige planer om at omfatte byområdets resterende belastning (en forudsætning for, at byområdet som helhed kan opfylde kravene i direktivet).

2. Oplysninger om vandrecipienterne og disses afstrømningsområder: »normalt« eller »følsomt« (artikel 5 i direktivet om rensning af byspildevand), »drikkevandsindvindingssteder«, »badevande«, »skaldyrvande«. Angiv kriteriet, jf. bilag II til direktivet, som følger: SA (Sensitive area): Følsomt område, NA (Normal area): Normalt område, LSA (Less Sensitive area): Mindre følsomt område, BW (designated bathing waters): Udpegede badevande, O (Other directives to be fulfilled): Andre direktiver skal opfyldes.

3. Kun hvis relevant — tidsfrister for overholdelse i henhold til tiltrædelsestraktaten for hvert byområde omfattet af projektet vedrørende opsamling og rensning af spildevand (både for mellemliggende og endelige mål, hvis relevant). Anfør datoen og direktivets relevante artikler.

4. Den planlagte dato for gennemførelse og afslutning af projektet omfattet af ansøgningen om EU-medfinansiering.

I kolonne 5-11 beskrives byområdet på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EU-medfinansiering.

5. Belastningen fra byområdet udtrykt i PE (personækvivalenter).

6. Opsamlingsprocent — spildevand opsamlet af kloaknettene (IAS ikke omfattet), dvs. belastning opsamlet af kloaknettene i forhold til den samlede belastning i det pågældende byområde i %.

7. Tilslutningsprocent — den samlede belastning opsamlet af de kloaknet, der er tilsluttet det spildevandsrensningsanlæg, som betjener byområdet, i %.

8. IAS — ratio for belastning opsamlet/behandling i individuelle egnede systemer i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, i % af belastningen (system, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau, og hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det ikke vil gavne miljøet, eller fordi det vil medføre urimelige udgifter). Hvis det planlægges at etablere et IAS, redegøres kort for IAS-typen eller -typerne, og for rensningsniveauet. Bemærk: direktivets mål for byområder med over 2 000 PE: Opsamlingsprocenten og IAS skal dække 100 % af byområdets belastning.

9. Kapacitet for byspildevandsrensningsanlæg i PE.

10. Rensningsniveau — byspildevandsrensningsanlægs rensning af udledning fra byområdet eller byområderne (primær, sekundær, mere vidtgående (N, P fjernelse, desinficering osv.).

11. Rensningseffektivitet — overholdelse af rensningskravene i bilag I, tabel 1 og 2 (hvis relevant).

I kolonne 12-18 beskrives byområdet som planlagt efter gennemførelsen af projektet omfattet af ansøgningen om medfinansiering. I kolonne 13 og 14 anføres ud over de samlede procentsatser satserne for rehabilitering af eksisterende kloaknet og satsen for nyligt etablerede kloaknet. Hvis tilslutningsprocenten er lavere end opsamlingsprocenten efter gennemførelsen af projektet, gøres rede for årsagerne til denne forskel og for fremtidige investeringsplaner med hensyn til at reducere forskellen (herunder for de tilfælde, hvor brugerne ikke ønsker at blive tilsluttet opsamleren).

15. Angiv eventuelle forbedringer (rehabilitering, nyt system, opgradering) af de IAS, der er omfattet af projektet.

16. Angiv endvidere, om de enkelte anlæg er helt nye, rehabiliterede eller opgraderede. Anlægget skal have tilstrækkelig kapacitet til at rense hele belastningen fra byområdet. Hvis byspildevandsrensningsanlægget ikke har kapacitet til at rense hele byområdets belastning, redegøres for årsagerne hertil (f.eks. forventet stigning osv.). Der redegøres endvidere for, hvordan det vil blive sikret, at anlægget fungerer korrekt uden overbelastning. Hvis anlægget er (meget) overdimensioneret, redegøres for årsagerne hertil (f.eks. forventet stigning i den indgående belastning, udvidelse af kloaknettene, yderligere tilslutninger af byområder osv.).
Tillæg 4

GENNEMFØRLIGHEDSUNDERSØGELSER (ELLER FORRETNINGSPLAN, HVIS DER ER TALE OM EN PRODUKTIV INVESTERING) OG COST-BENEFIT-ANALYSE (JF. D OG E)
Tillæg 5

KORT OVER PROJEKTOMRÅDET MED ANGIVELSE AF GEOGRAFISKE OPLYSNINGER (JF. B.3.1)
Tillæg 6

DOKUMENTATION (JF. F.3.3)
BILAG III

Metode til udførelse af cost-benefit-analysen

1.   ALMINDELIGE PRINCIPPER

1.1.

Formålet med en cost-benefit-analyse (i det følgende benævnt »CBA«) i forbindelse med samhørighedspolitikken er at støtte vurderingen af store projekter for at:

— 
vurdere, om det store projekt er værd at samfinansiere (ud fra et økonomisk synspunkt)
— 
vurdere, om det store projekt har behov for at blive samfinansieret (ud fra et økonomisk synspunkt).

1.2.

En CBA skal:

— 
gennemføres hurtigst muligt i projektets forberedelsesfase, normalt efter afslutningen af den indledende projekteringsfase
— 
betragtes som et element i en ansøgning vedrørende et stort projekt, der skal tages højde for sammen med andre dokumenter udarbejdet for store projekter, herunder dokumenterne med andre oplysninger omhandlet i artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

1.3.

En CBA skal være i overensstemmelse med følgende principper:

— 
En CBA skal foretages på grundlag af fastsatte politiske mål
— 
I en CBA skal den relevante sociale kontekst (lokale, regionale, nationale, grænseoverskridende, globale) defineres
— 
I en CBA skal der fastsættes en fælles måleenhed (normalt monetær)
— 
I en CBA skal der foretages en sammenligning af en situation med den nye investering med en situation uden den nye investering (inkrementel analyse ( 49 ))
— 
I en CBA skal der angives en referenceperiode for projektet
— 
I en CBA skal investeringens restværdier tages i betragtning
— 
I en CBA skal der foretages en risikovurdering for at tage højde for usikkerhed.

1.4.

En CBA for et stort projekt skal omfatte følgende elementer:

1) 

redegørelse for konteksten

2) 

definition af mål

3) 

identifikation af projektet

4) 

resultater af gennemførlighedsundersøgelser med analyse af behov og alternativer

5) 

finansiel analyse

6) 

økonomisk analyse

7) 

risikovurdering.

2.   ELEMENTER I COST-BENEFIT-ANALYSEN

2.1.    Redegørelse for konteksten og definition af mål, identifikation af projektet, projektets gennemførlighed og analyse af behov og alternativer

2.1.1.    Redegørelse for konteksten

Med henblik på denne vurdering kræves der en definition af den sociale, økonomiske, politiske og institutionelle kontekst. Følgende centrale aspekter beskrives:

1) 

de socioøkonomiske forhold i det pågældende land/region af relevans for projektet

2) 

de politiske og institutionelle aspekter, herunder eksisterende økonomiske politikker og udviklingsplaner og mål

3) 

den nuværende infrastrukturkapacitet og udbud af tjenester

4) 

befolkningens opfattelse af og forventninger til udbuddet af tjenester.

2.1.2.    Definition af projektets mål

Der skal defineres klare mål for projektet for at sikre, at investeringen opfylder et eksisterende behov, og for at vurdere projektets resultater og virkninger. Målene skal så vidt muligt kvantificeres ved hjælp af indikatorer med referenceværdier og målværdier.

Definitionen af målene anvendes, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, til at identificere projektets fordele for at vurdere projektets bidrag til velfærd og opnåelse af de specifikke mål for prioritetsakserne for det eller de operationelle programmer.

2.1.3.    Identifikation af projektet

Det store projekt skal identificeres under hensyntagen til definitionen af et stort projekt i artikel 100 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og i overensstemmelse med følgende principper:

1) 

Projektet skal klart afgrænses som en selvstændig analyseenhed, dvs. tekniske dele, administrative eller finansielle faser, der ikke kan betragtes som operationelle i sig selv, analyseres i CBA'en sammen med andre faser i et stort projekt.

2) 

Der skal tages højde for anvendelsesområdet, de endelige støttemodtagere ( 50 ) og relevante interessenter, hvis velfærd indgår i aggregeringen af nettofordele.

3) 

Det organ, der har ansvaret for gennemførelsen, skal identificeres, og dets tekniske, finansielle og institutionelle kapacitet skal analyseres.

2.1.4.    Projektets gennemførlighed med analyse af behov og alternativer

Cost-benefit-analysen er baseret på gennemførlighedsundersøgelser, der normalt omfatter følgende aspekter: behovsanalyse, analyse af alternativer, eksisterende teknologi, produktionsplanen (herunder infrastrukturens udnyttelsesgrad), personalebehov, projektets omfang, lokalisering, fysiske input, tidsplan og gennemførelse, faser i udviklingen og den finansielle planlægning, miljøaspekter, modvirkning af klimaforandringer (drivhusgasemissioner), ressourceeffektivitet og modstandsdygtighed over for naturkatastrofer (hvis relevant).

Følgende tages i betragtning:

1) 

I gennemførlighedsanalysen identificeres de potentielle begrænsninger og relevante løsninger i forbindelse med tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og lovgivningsmæssige og institutionelle aspekter. Et projekt er gennemførligt, når projekteringen er i overensstemmelse med de tekniske, juridiske, finansielle og andre begrænsninger i den pågældende medlemsstat eller region eller på den specifikke lokalitet. Der kan være flere gennemførlige projektalternativer.

Der skal redegøres for resultaterne af gennemførlighedsundersøgelserne i CBA'en. Oplysningerne i CBA'en skal være i overensstemmelse med oplysningerne i gennemførlighedsundersøgelserne.

2) 

I behovsanalysen identificeres og kvantificeres det sociale behov for en investering, og der tages som minimum højde for:

— 
det nuværende behov ved brug af modeller og foreliggende data
— 
det forventede behov baseret på makroøkonomiske og sektorspecifikke prognoser og skøn over priselasticitet, indkomster og andre centrale faktorer
— 
aspekter på forsyningssiden, herunder analyse af den eksisterende forsyning og den forventede (infrastruktur)udvikling
— 
eventuelle netværkseffekter.
3) 

Analysen af alternativer foretages for at vurdere og sammenligne forskellige alternative muligheder, der generelt anses for at kunne opfylde det nuværende og fremtidige behov for projektet, og således finde den bedste løsning. Alternativerne vurderes ud fra forskellige kriterier, herunder f.eks. tekniske, institutionelle, økonomiske og miljømæssige aspekter og klimaforandringer.

Analysen af alternativer foretages i to faser. I den første fase vurderes de grundlæggende strategiske alternative muligheder (type infrastruktur og projektets lokalisering), og i den anden faste vurderes specifikke løsninger på teknologisk niveau. Hvis projektet gennemføres som et offentlig-privat partnerskab, undersøges det i denne anden fase af analysen, hvilke af de forskellige outputspecifikationer der kan inkluderes i outputspecifikationerne for OPP-projektet. I den første fase anvendes normalt (primært kvalitative) analyser af forskellige kriterier, og i den anden fase anvendes normalt primært kvantitative metoder.

De vigtigste aspekter i udvælgelsen af det bedste alternativ:

— 
For behørigt at begrunde den valgte løsning skal der tilvejebringes dokumentation for, at det valgte alternativ er den bedste af de alternativer, der blev gennemgået i forbindelse med den tekniske gennemførlighedsundersøgelse.
— 
Hvis forskellige alternativer har det samme unikke mål og de samme eller meget lignende eksternaliteter, anbefales det at vælge alternativet med de laveste omkostninger pr. produceret outputenhed under hensyntagen til drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på lang sigt forbundet med alternativet.
— 
Hvis output og eksternaliteter er forskellige for de enkelte alternative muligheder (det antages, at alle alternative muligheder har det samme mål), bør medlemsstaten foretage en forenklet CBA af alle primære alternativer for at udvælge det bedste alternativ og træffe beslutning om det mest fordelagtige alternativ ud fra et socioøkonomisk synspunkt, og udvælgelsen bør være baseret på projektets økonomiske parametre, herunder dets økonomiske nettonutidsværdi (EPNV). Den forenklede CBA foretages på grundlag af skøn over de vigtigste finansielle og økonomiske data, herunder behov, investerings- og driftsomkostninger, indtægter, direkte fordele og eksterne virkninger, hvis det er relevant.

2.2.    Finansiel analyse

Som fastsat i artikel 101, stk. 1, litra e), i forordning 1303/2013 skal CBA'en omfatte en finansiel analyse.

Den finansielle analyse omfatter:

a) 

vurdering af investeringens og den nationale kapitals finansielle rentabilitet

b) 

fastlæggelse af det passende (maksimums)bidrag fra fondene

c) 

kontrol af projektets finansielle bæredygtighed.

Den finansielle analyse bør, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, foretages ud fra projektejerens og/eller operatørens synspunkt for at kontrollere pengestrømme og sikre en positiv kassebeholdning, kontrollere den finansielle bæredygtighed og beregne investeringsprojektets og kapitalens finansielle rentabilitet på grundlag af de diskonterede pengestrømme.

Når ejeren og operatøren ikke er den samme enhed, bør der foretages en konsolideret finansiel analyse, der ikke omfatter pengestrømme mellem ejeren og operatøren.

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt bør den finansielle analyse foretages i faste priser (priser i et givet år), men der bør tages hensyn til forventede ændringer i relative priser i risikovurderingen.

2.2.1.    Discounted cash flow-metoden, den inkrementelle metode og andre principper for finansiel analyse

Den finansielle analyse af store projekter foretages på grundlag af reglerne i afdeling III (Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer) i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, der omfatter metoden til beregning af diskonteret nettoindtægt (herunder referenceperioden og den inkrementelle metode) og diskontering af pengestrømme (herunder den finansielle diskonteringssats i faste priser).

Følgende data skal anvendes i en finansiel analyse:

1) 

investeringsomkostninger, herunder faste investeringer, ikke-faste investeringer, herunder startomkostninger og, hvis relevant, ændringer i driftskapitalen

2) 

genanskaffelseomkostninger som defineret i artikel 17, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014

3) 

driftsomkostninger som defineret i artikel 17, litra b) og c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014

4) 

indtægter som defineret i artikel 16 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014

5) 

finansieringskilder, herunder egenkapital fra investor (enten offentlig eller privat), lånekapital (i dette tilfælde er tilbagebetaling af lån og renter udgående pengestrømme i analysen af bæredygtighed) og eventuelle yderligere finansielle ressourcer såsom tilskud.

I sektorer, hvor det er relevant, herunder i miljøsektoren, fastsættes afgifterne i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet, og der tages i givet fald hensyn til prisoverkommelighed, jf. afdeling III (Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer) i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014, og fuld omkostningsdækning ( 51 ).

Overholdelse af princippet om fuld omkostningsdækning forudsætter følgende:

1) 

afgiftstaksterne bør i videst muligt omfang dække kapitalomkostningerne og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, herunder miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger

2) 

afgiftstaksterne bør maksimere projektets indtjening før offentlige tilskud under hensyntagen til prisoverkommeligheden.

Begrænsninger af forureneren betaler-princippet og princippet om fuld omkostningsdækning i forbindelse med brugerafgifter bør:

1) 

ikke være til fare for projektets finansielle bæredygtighed

2) 

generelt betragtes som midlertidige begrænsninger, der kun gælder, så længe det er nødvendigt at tage hensyn til, at afgifterne er prismæssigt overkommelige for brugerne.

2.2.2.    Resultater af den finansielle analyse

a)    Vurdering af investeringens og den nationale kapitals finansielle rentabilitet

Den finansielle nettonutidsværdi (FNPV — Financial Net Present Value) er den sum, man når frem til, når projektets forventede (diskonterede) investerings-, drifts- og genafskaffelsesomkostninger trækkes fra den diskonterede værdi af de forventede indtægter.

Den finansielle interne rente (FRR — financial rate of return) er en diskonteringssats, der resulterer i en FNPV på nul.

Investeringens finansielle rentabilitet vurderes ved at beregne investeringens finansielle nettonutidsværdi og interne rente (FNPV(C) og FRR(C)). Disse indikatorer sammenholder investeringsomkostningerne og nettoindtægter, og det måles, i hvilket omfang projektets nettoindtægter kan betale investeringen, uanset finansieringskilderne. I nogle tilfælde (i forbindelse med statsstøtte og private operatører) skal der foretages en FRR(Kp)-beregning. Rentebetalinger indgår ikke i FNPV(C)-beregningen.

Hvis et projekt skal kunne modtage støtte fra fondene:

FNPV(C) før EU-bidraget bør være negativ, og FRR(C) bør være lavere end den diskonteringssats, der anvendes i analysen (dette gælder ikke altid for projekter, der er omfattet af statsstøttereglerne).

Hvis et stort projekt har en høj finansiel rentabilitet (hvis FRR(C) er væsentlig højere end den finansielle diskonteringssats), vurderes det generelt, at investoren kan gennemføre projektet uden EU-bidrag. Et EU-bidrag er kun berettiget, hvis det påvises, at investeringen ikke er solid i sig selv, da investorens risici ved at gennemføre projektet, f.eks. et meget innovativt projekt, kan være for store til at foretage investeringen uden et offentligt tilskud.

Den nationale kapitals finansielle rentabilitet vurderes ved at beregne kapitalens finansielle nettonutidsværdi og interne rente (FNPV(K) og FRR(K)). Disse indikatorer måler, i hvilket omfang projektets nettoindtægter kan betale de finansielle ressourcer tildelt af nationale fonde (både private og offentlige kilder).

Ved beregning af FNPV(K) og FRR(K) skal:

— 
de finansielle ressourcer — uden EU-støtte — der er investeret i projektet, indgå som udgående pengestrømme i stedet for investeringsomkostninger
— 
kapitalbidrag tages i betragtning på det tidspunkt, hvor de faktisk ydes til projektet eller tilbagebetales (i tilfælde af lån)
— 
rentebetalinger indgå i tabellen for analyse af kapitalafkast (FNPV(K))
— 
driftstilskud ikke indgå i tabellen for analyse af kapitalafkast (FNPV(K)).

Hvis et projekt skal kunne modtage støtte fra fondene:

FNPV(K) efter EU-bidrag skal være negativ eller nul, og FRR(K) skal være lavere eller lig med diskonteringssatsen. I modsat fald skal det begrundes behørigt.

Hvis det er relevant, bør projektlederens kapitalafkast (FRR(Kp)) ligeledes beregnes. Her sammenholdes investeringens nettoindtægter med de midler, som projektlederen har indskudt, dvs. investeringsomkostningerne minus de ikke-tilbagebetalingspligtige tilskud fra EU og/eller de nationale/regionale myndigheder. Denne beregning kan navnlig være nyttig i forbindelse med statsstøtte for at sikre, at støtteintensiteten (EU-støtte og nationale støtte) giver størst udbytte for pengene, og således begrænse offentlig finansiel støtte til den støtte, der er påkrævet for at sikre, at projektet er økonomisk og finansielt bæredygtigt. Hvis der forventes et meget højt afkast (et afkast, der er betydeligt højere end de nationale benchmark for forventet rentabilitet i den pågældende sektor), ville det modtagne tilskud give støttemodtageren en langt større fortjeneste en normalt, og et EU-bidrag er i så fald muligvis ikke berettiget.

b)    Fastlæggelse af det passende (maksimums)bidrag fra fondene

Det passende (maksimums)bidrag fra fondene til indtægtsskabende projekter fastlægges på grundlag af en af metoderne til fastsættelse af de potentielle nettoindtægter i henhold til artikel 61 (Operationer, der genererer nettoindtægter efter afslutningen) i forordning (EU) nr. 1303/2013 og bilag V til forordning (EU) nr. 1303/2013 og afdeling III i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 om regler for beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer.

c)    Sikring af finansiel levedygtighed (bæredygtighed)

Analysen af den finansielle bæredygtighed er baseret på prognoser for ikke-diskonterede pengestrømme. Analysen anvendes primært til at vise, at projektet har tilstrækkelige likvide midler til rådighed hvert år, således at investerings- og driftsomkostningerne vil blive dækket i hele referenceperioden.

De centrale aspekter i analysen af den finansielle bæredygtighed:

1) 

Projektets finansielle bæredygtighed vurderes ved at kontrollere, at den kumulerede (ikke-diskonterede) nettopengestrøm er positiv (eller nul) i hele den betragtede referenceperiode.

2) 

De nettopengestrømme, der skal tages i betragtning i den forbindelse, bør:

— 
omfatte investeringsomkostninger, alle finansielle ressourcer og nettoindtægter og drifts- og genafskaffelsesomkostninger på det tidspunkt, hvor de betales, tilbagebetalinger af enhedens finansielle forpligtelser samt kapitalbidrag, renter og direkte skatter
— 
ikke omfatte moms, medmindre momsen ikke refunderes
— 
ikke omfatte restværdien, medmindre aktivet faktisk afvikles i det sidste år, analysen omfatter.
3) 

I tilfælde af en operation omfattet af kravene i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller hvis der forventes negative pengestrømme på et senere tidspunkt, skal det anføres, hvordan omkostningerne vil blive dækket, og støttemodtageren/operatøren skal afgive et klart og langsigtet tilsagn om at tilvejebringe finansiering fra andre kilder, der sikrer projektets bæredygtighed.

4) 

Når projekterne falder ind under en allerede eksisterende infrastruktur såsom kapacitetsudvidelsesprojekter, skal systemoperatørens generelle finansielle bæredygtighed i »med projekt-scenariet« (mere end det enkelte udvidede segments kapacitet) undersøges, og der skal foretages en analyse af bæredygtigheden på systemoperatørniveau og tages højde for resultaterne i risikovurderingen.

2.2.3.    Finansiel analyse i forbindelse med offentlig-private partnerskaber (OPP)

Følgende aspekter tages i betragtning ved den finansielle analyse af store projekter gennemført som OPP'er:

1) 

Den finansielle diskonteringssats kan hæves i forhold til standardsatsen fastsat i afdeling III (Metode til beregning af diskonteret nettoindtægt for nettoindtægtsskabende operationer) i Kommissionens delegerede forordning for at afspejle de højere alternative kapitalomkostninger for den private investor. Det er op til støttemodtageren at godtgøre dette i hvert enkelt tilfælde ved om muligt at dokumentere den private partners tidligere afkast i forbindelse med lignende projekter eller tilvejebringe anden konkret dokumentation.

2) 

I forbindelse med OPP-ordninger, hvor ejeren af infrastrukturen ikke er den samme som operatøren, skal der foretages en konsolideret finansiel analyse, der både omfatter ejer og operatør.

3) 

Medmindre den private partner vælges ved en fair, gennemsigtigt og konkurrencebaseret procedure, der sikrer »mest for pengene« for den offentlige partner ( 52 ), skal der med henblik på at beregne den private kapitals finansielle rentabilitet og undgå en urimelig høj fortjeneste som følge af EU-støtte beregnes en indikator for den investerede kapitals finansielle rentabilitet for den private investor (FRR(Kp)) ( 53 ) ved at sammenholde den private partners nettoindtægter med de ressourcer, der blev tilvejebragt under investeringen (enten i form af egenkapital eller lån). Resultaterne af FRR(Kp)-beregningen sammenholdes med nationale eller internationale benchmark for forventet rentabilitet i den pågældende sektor.

2.3.    Økonomisk analyse

Som fastsat i artikel 101, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal CBA'en omfatte en økonomisk analyse.

Den økonomiske analyse foretages på grundlag af økonomiske værdier, der afspejler de sociale alternative omkostninger for varer og tjenesteydelser.

2.3.1.    De vigtigste trin i den økonomiske analyse

Den økonomiske analyse baseres på faste bogførte priser (skyggepriser) og med udgangspunkt i den finansielle analyses pengestrømme.

Følgende trin indgår i den økonomiske analyse:

1. 

I den økonomiske analyse skal der foretages skatte- og afgiftsmæssige korrektioner, således at indirekte skatter og afgifter (f.eks. moms og punktafgifter) og subsidier og rene overførselsindkomster fra en offentlig enhed (f.eks. nationale sundhedssikringsydelser) ikke medregnes. Hvis indirekte skatter/subsidier har til formål at korrigere for eksternaliteter, skal disse være omfattet af den økonomiske analyse, hvis de anses for i tilstrækkelig grad at afspejle den sociale marginalværdi af de hermed forbundne eksternaliteter, og hvis de ikke er medregnet i andre økonomiske omkostninger/fordele.

2. 

Der foretages en omregning fra markedspriser til bogførte priser (skyggepriser) ved anvendelse af omregningsfaktorer på de finansielle priser for at korrigere for markedsfordrejninger. Hvis det nationale planlægningskontor ikke kan tilvejebringe omregningsfaktorer, og hvis der ikke er en betydelig markedsfordrejning, kan omregningsfaktoren af forenklingshensyn fastsættes til 1 (CF=1). Omregningsfaktorerne kan være højere (eller lavere) end denne enhed, hvis de bogførte priser er højere (eller lavere) end markedspriserne.

3. 

Monetarisering af ikke-markedsmæssige virkninger (korrektioner for eksternaliteter): Eksternaliteterne vurderes og beregnes på grundlag af direkte eller indirekte værdisætningsmetoder (f.eks. den hedoniske pris) eller andre metoder.

I den økonomiske analyse tages der udelukkende hensyn til de direkte virkninger for at undgå dobbelttælling, og skyggepriser og monetarisering af eksternaliteter betragtes som indirekte virkninger.

Finansielle indtægter i form af brugerafgifter, gebyrer og takster medregnes ikke i den økonomiske analyse, idet der i stedet foretages et skøn over de direkte virkninger for brugerne, enten på grundlag af »forbrugernes villighed til at betale« eller bogførte priser. Brugerafgifter, gebyrer og takster bør ikke anvendes som udtryk for brugernes »villighed til at betale«, navnlig i sektorer, der ikke er konkurrenceudsat, i regulerede sektorer eller i sektorer, der er stærkt styret af politiske hensyn.

4. 

Diskontering af de anslåede omkostninger og fordele: Når strømmen af økonomiske omkostninger og fordele er beregnet, anvendes DCF-standardmetoden med brug af en social diskonteringssats (SDR).

Følgende benchmark for den sociale diskonteringssats fastsættes på grundlag af den sociale tidspræferencesats (SRTP — Social Rate of Time Preference): 4,95 % for samhørighedsmedlemsstaterne og 2,77 % for andre medlemsstater. Af forenklingshensyn anvendes generelt en social diskonteringssats på 5 % som benchmark i samhørighedsmedlemsstaterne (Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien) og på 3 % i de øvrige medlemsstater (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige).

Medlemsstaterne kan fastsætte et andet benchmark for den sociale diskonteringssats end 5 % eller 3 %, hvis de:

1) 

begrunder dette benchmark i økonomiske vækstprognoser og andre parametre til fastlæggelse af SDR på grundlag af SRTP-tilgangen

2) 

sikrer, at det anvendes konsekvent på lignende projekter i samme land, region eller sektor.

Oplysninger om de forskellige benchmark skal stilles til rådighed for støttemodtagerne og Kommissionen ved programstart.

2.3.2.    Beregning af de økonomiske præstationsindikatorer

Følgende økonomiske præstationsindikatorer (som defineret nedenfor) er de vigtigste indikatorer i den økonomiske analyse:

1) 

Økonomisk nettonutidsværdi (ENPV — economic net present value) er hovedreferenceindikatoren i forbindelse med projektvurdering. Den defineres som forskellen mellem de diskonterede samlede sociale fordele og omkostninger.

2) 

Hvis et stort projekt skal være attraktivt ud fra et økonomisk synspunkt, skal projektets økonomiske nettonutidsværdi være positiv (ENPV>0) og således vise, at samfundet i en bestemt region eller land drager fordel af projektet, da projektets fordele er større end dets omkostninger og projektet derfor bør gennemføres.

3) 

Økonomisk rentabilitet (ERR — economic rate of return) er den interne rente beregnet på grundlag af økonomiske værdier og udtrykker et projekts socioøkonomiske rentabilitet.

4) 

Den økonomiske rentabilitet bør være større end den sociale diskonteringssats (ERR>SDR) for at begrunde EU-støtte til et stort projekt.

5) 

Benefit-cost-forholdet (B/C) defineres som nettonutidsværdien af projektets fordele divideret med nettonutidsværdien af projektets omkostninger.

6) 

Benefit-cost-forholdet bør være større end en (B/C>1) for at begrunde EU-støtte til et stort projekt.

De vigtigste økonomiske fordele pr. sektor, der skal tages i betragtning i den økonomisk analyse, er anført i tabel 1. Der kan tilføjes yderligere økonomiske fordele, hvis det er nødvendigt og begrundet. I visse særlige tilfælde kan disse fordele blive økonomiske omkostninger, f.eks. højere driftsomkostninger til motorkøretøjer i visse vejprojekter.Tabel 1

Sektor/delsektor

Økonomiske fordele

Vandforsyning og kloakering

i)  øget adgang til drikkevand og spildevandsbehandling i form af mere tilgængelige og pålidelige tjenester af højere kvalitet

ii)  drikkevand af bedre kvalitet

iii)  overfladevand af bedre kvalitet og bevarelse af økosystemydelser som følge af forureningsreduktion

iv)  ressourcemæssige omkostningsbesparelser for både producenter og kunder

v)  forbedret sundhed

vi)  reduktion af drivhusgasemissioner

Affaldshåndtering

i)  reduktion af sundheds- og miljøfarer (mindre forurening af luft, vand og jord)

ii)  reduktion af deponeringsområder/omkostninger (til affaldsanlæg)

iii)  genvinding af materialer, energi og fremstilling af kompost (sparede omkostninger til alternativ fremstilling/generering, herunder eksterne omkostninger)

iv)  reduktion af drivhusgasemissioner (CO2, CH4)

v)  reduktion af skæmmende elementer, støj og lugt

Energi

Energieffektivitetsprojekter

i)  energibesparelser (udtrykt ved den økonomiske værdi af energi, herunder eksternaliteter)

ii)  øget komfort

iii)  reduktion af drivhusgasemissioner og andre emissioner

Projekter vedrørende vedvarende energikilder

i)  reduktion af energiomkostninger ved substitution af energikilden, f.eks. ved udskiftning af alternative fossile brændstoffer (udtrykt ved den økonomiske værdi af energi genereret af andre alternativer, herunder eksternaliteter)

ii)  reduktion af drivhusgasemissioner

El- og gasnet og infrastruktur

i)  øget og diversificeret energiforsyning (værdi af den yderligere gas og el, der leveres, herunder eksternaliteter)

ii)  øget energiforsyningssikkerhed og -pålidelighed (færre forsyningsafbrydelser)

iii)  reduktion af energiomkostninger ved substitution af energikilden

iv)  markedsintegration: udsving i overskud som følge af pristilpasningsvirkninger fra sted til sted (transmission) eller over tid (oplagring)

v)  bedre energieffektivitet

vi)  reduktion af drivhusgasemissioner og andre emissioner

Veje, jernbaner, offentlig transport

i)  reduktion af generelle omkostninger (gods- og persontransport)

— tidsbesparelser

— besparelser på driftsomkostninger til motorkøretøjer

ii)  besparelser i ulykkesomkostninger

iii)  reduktion af drivhusgasemissioner

iv)  reduktion af andre emissioner end drivhusgasemissioner (virkninger af lokal luftforurening)

v)  reduktion af støjemissioner (visse byprojekter)

Lufthavne, søhavne, intermodal transport

i)  reduktion af generelle omkostninger (gods- og persontransport)

— tidsbesparelser

— besparelser på driftsomkostninger til motorkøretøjer

ii)  serviceforbedringer (f.eks. informationsskranker i lufthavne)

iii)  reduktion af drivhusgasemissioner

iv)  reduktion af andre emissioner end drivhusgasemissioner

v)  reduktion af støjemissioner

Forskning & innovation

i)  fordele for erhvervslivet (etablering af spin-offs og start-ups, udvikling af nye/bedre produkter og processer, videnafsmitning)

ii)  fordele for forskere og studerende (ny forskning, dannelse af menneskelig kapital, udvikling af social kapital)

iii)  fordele for befolkningen i almindelighed (reduktion af miljørisici, reduktion af sundhedsrisici, kulturmæssige virkninger for besøgende)

Bredbånd

i) —  øget anvendelse og øget kvalitet af digitale tjenester, herunder e-handel, til borgere og virksomheder (navnlig i landdistrikter),

ii) —  øget anvendelse og øget kvalitet af digitale tjenester, herunder e-handel og e-sundhed, til den offentlige administration.

2.3.3.    Modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer i den økonomiske analyse

I CBA'en skal der tages hensyn til projektets omkostninger og fordele med hensyn til drivhusgasemissioner og klimaforandringer. Kvantificeringen af projektets drivhusgasemissioner og skønnet over de økonomiske omkostninger ved kulstofemissioner (eller CO2-emissioner), der anvendes til at sætte en pengeværdi på de eksterne virkninger af disse emissioner, skal baseres på en gennemsigtig metode, der er i overensstemmelse med EU's dekarboniseringsmål for 2050. Med hensyn til klimatilpasning skal omkostninger til foranstaltninger, der øger projektets modstandsdygtighed over for klimaforandringer og er behørigt begrundet i gennemførlighedsundersøgelser, medtages i den økonomiske analyse. Fordelene ved disse foranstaltninger, f.eks. foranstaltninger, der er truffet for at reducere drivhusgasemissionerne eller øge modstandsdygtigheden over for ekstreme vejrforhold og andre naturkatastrofer, skal ligeledes vurderes og indgå i den økonomiske analyse, om muligt kvantificeret eller i modsat fald behørigt beskrevet.

2.3.4.    Forenklet økonomisk analyse i særlige tilfælde

I visse begrænsede tilfælde, hvor det er meget vanskeligt eller umuligt at kvantificere og værdiansætte fordelene ved et stort projekt, men hvor omkostningerne kan anslås med rimelig sikkerhed, navnlig i forbindelse med store projekter, der skal gennemføres for at sikre overholdelsen af EU-lovgivning, kan der foretages en omkostningseffektivitetsanalyse (CEA). I disse tilfælde skal der i vurderingen være fokus på at kontrollere, at projektet er den mest effektive løsning for samfundet til at levere en bestemt og nødvendig tjeneste på de forud fastsatte betingelser. Der skal desuden gives en kvalitativ beskrivelse af de vigtigste økonomiske fordele.

CEA'en foretages ved at beregne enhedsomkostningen for fordele, der ikke kan værdiansættes. Fordelene skal kvantificeres, men de skal ikke tillægges en pengeværdi eller en økonomisk værdi.

Betingelserne for anvendelse af CEA:

— 
projektet har kun ét projektoutput, der er homogent og let at måle
— 
dette output er en helt central forsyning, og det er således afgørende at træffe foranstaltninger for at sikre denne forsyning
— 
formålet med det store projekt er at opnå outputtet med minimale omkostninger
— 
der er ingen væsentlige eksternaliteter
— 
der er en række forskellige relevante benchmark til at kontrollere, at den valgte teknologi opfylder mindstekravene til omkostningseffektivitet.

2.4.    Risikovurdering

Som fastsat i artikel 101, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013 skal CBA'en omfatte en risikovurdering. Det er påkrævet for at tage højde for den usikkerhed, der altid er til stede i investeringsprojekter. En risikovurdering sætter projektlederen i stand til bedre at forstå, hvordan de beregnede virkninger kan ændre sig, hvis visse nøglevariabler for projektet viser sig at være anderledes end forventet. En grundig risikoanalyse udgør grundlaget for en sund risikostyringsstrategi, der igen har indvirkning på projektudformningen. Der skal være særlig fokus på klimaforandringer og miljøaspekter.

Risikovurderingen omfatter to trin:

1) 

I følsomhedsanalysen fastslås modellens »kritiske« variabler eller parametre, dvs. de variabler eller parametre, hvis positive eller negative variationer har den største indvirkning på projektets resultatindikator, og der skal tages hensyn til følgende aspekter:

— 
de kritiske variabler er de variabler, for hvilke en variation på 1 % (positiv eller negativ) afstedkommer en variation i NPV på over 1 %
— 
analysen foretages ved at ændre et element ad gangen og bestemme indvirkningen af denne ene ændring på NPV
— 
omlægningsværdierne angiver, hvilken procentvis ændring i den kritiske variabel der ville gøre NPV lig med nul
— 
i analysen af scenarier undersøges den samlede indvirkning af fastsatte kritiske variabler, og navnlig kombinationen af optimistiske og pessimistiske værdier i en gruppe af variabler, for at opstille forskellige scenarier, der kan holde under bestemte forudsætninger.
2) 

Den kvalitative risikoanalyse, herunder risikoforebyggelse og -afbødning, omfatter følgende elementer:

— 
en liste over de risici, der er forbundet med projektet
— 
en risikomatrice med oplysninger for de enkelte konstaterede risici om:
— 
de mulige årsager til manglende succes
— 
forbindelsen til følsomhedsanalysen, hvis relevant
— 
de negative virkninger på projektet
— 
graden af sandsynlighed (meget usandsynligt, usandsynligt, helt usandsynligt, sandsynligt, meget sandsynligt) og virkningernes omfang i rangorden
— 
risikoniveauet (=sandsynlighed x virkninger)
— 
identifikation af forebyggende og afbødende foranstaltninger, herunder af den enhed, der har ansvaret for at forebygge og afbøde de vigtigste risici, og af relevante standardprocedurer under hensyntagen til bedste praksis, der påtænkes anvendt til at reducere risikoeksponeringen, hvis det anses for nødvendigt
— 
fortolkning af risikomatricen, herunder en vurdering af de resterende risici efter anvendelsen af forebyggende og afbødende foranstaltninger.
— 
Derudover kan risikovurderingen (afhængigt af projektets størrelse og adgangen til data) omfatte en probabilistisk risikoanalyse, hvis det er relevant, og den bør foretages, hvis den resterende risikoeksponering stadig er væsentlig. Analysen omfatter følgende trin:
1) 

Sandsynlighedsfordeling for kritiske variabler, der angiver sandsynligheden for en bestemt procentvis ændring i de kritiske variabler. Det er nødvendigt at beregne sandsynlighedsfordelingen for kritiske variabler for at foretage den kvantitative risikoanalyse.

2) 

Kvantitativ risikoanalyse baseret på en Monte Carlo-simulering til beregning af sandsynlighedsfordelingen og statistiske indikatorer for forventet resultat, STD, osv. for projektets finansielle og økonomiske præstationsindikatorer.

De vigtigste risici på sektorniveau, der skal tages højde for i risikoanalysen, er anført i tabel 2.

Medlemsstaterne opfordres (hvis de finder det relevant og/eller muligt) til at opstille nationale retningslinjer for vurdering af en række almindelige projektrisici og en liste over afbødende og forebyggende foranstaltninger i de forskellige sektorer for at bistå projektlederne under udarbejdelsen af den kvalitative risikoanalyse i overensstemmelse med nærværende forordningTabel 2

Sektor/delsektor

Specifikke risici

Vandforsyning og kloakering

Efterspørgselsrisici:

i)  vandforbrug lavere end forventet

ii)  tilslutning til det offentlige kloaknet langsommere end forventet

Designrisici:

iii)  utilstrækkelige undersøgelser, f.eks. unøjagtige hydrologiske prognoser

iv)  utilstrækkelige skøn over projekteringsomkostninger

Risici i forbindelse med erhvervelse af jord:

v)  proceduremæssige forsinkelser

vi)  højere jordpriser end forventet

Administrations- og ndkøbsrisici:

vii)  proceduremæssige forsinkelser

viii)  byggetilladelser og andre tilladelser

ix)  godkendelser af forsyningstjeneste

x)  retslige procedurer

Konstruktionsrisici:

xi)  projektforsinkelser og udgiftsoverskridelser

xii)  kontrahentrelaterede risici (konkurs, manglende ressourcer)

Operationelle risici:

xiii)  pålidelighed af identificerede vandkilder (mængde/kvalitet)

xiv)  omkostninger til vedligeholdelse og reparation højere end forventet, flere tekniske nedbrud

Finansielle risici:

xv)  takststigninger langsommere end forventet

xvi)  takstopkrævning lavere end forventet

Reguleringsrisici

xvii)  uventede politiske eller lovgivningsmæssige faktorer, der påvirker vandprisen

Andre risici:

xviii)  offentlig modstand

Affaldshåndtering

Efterspørgselsrisici:

i)  affaldsproduktion lavere end forventet

ii)  kontrol/levering af spildevandsudledning utilstrækkelig

Designrisici:

iii)  utilstrækkelige undersøgelser

iv)  valg af uegnet teknologi

v)  utilstrækkelige skøn over projekteringsomkostninger

Risici i forbindelse med erhvervelse af jord:

vi)  proceduremæssige forsinkelser

vii)  højere jordpriser end forventet

Administrations- og indkøbsrisici:

viii)  proceduremæssige forsinkelser

ix)  byggetilladelser og andre tilladelser

x)  godkendelser af forsyningstjeneste

Konstruktionsrisici:

xi)  projektudgiftsoverskridelser og anlægsforsinkelser

xii)  kontrahentfaktorer (konkurs, manglende ressourcer)

Operationelle risici:

xiii)  affaldssammensætningen en anden end forventet eller med uventet store variationer

xiv)  omkostninger til vedligeholdelse og reparation højere end forventet, flere tekniske nedbrud

xv)  procesoutput opfylder ikke kvalitetsmål

xvi)  manglende overholdelse af grænserne for emissioner fra anlægget (til luft og/eller vand)

Finansielle risici:

xvii)  takststigninger langsommere end forventet

xviii)  takstopkrævning lavere end forventet

Reguleringsrisici:

xix)  ændringer af miljøkrav, økonomiske og regulerende instrumenter (indførelse af deponeringsafgifter, forbud mod deponering)

Andre risici:

xx)  offentlig modstand

Energi

Efterspørgselsrisici:

i)  manglende efterspørgsel

ii)  udvikling af priserne på forskellige konkurrerende brændstoffer

iii)  mangelfuld analyse af klimaforhold, der påvirker energiefterspørgslen vedrørende opvarmning og/eller køling

Designrisici:

iv)  utilstrækkelige skøn over designomkostninger

v)  utilstrækkelige undersøgelser på stedet

vi)  innovation i energiproduktions-/-transmissions- eller –oplagringsteknologi, der gør innovationen i projektet forældet

Risici i forbindelse med erhvervelse af jord:

vii)  højere jordpriser end forventet

viii)  større udgifter til køb af anlægsrettigheder

ix)  proceduremæssige forsinkelser

Administrations- og ndkøbsrisici:

x)  proceduremæssige forsinkelser

Konstruktionsrisici:

xi)  projektudgiftsoverskridelser og anlægsforsinkelser

xii)  oversvømmelse, jordskred osv.

xiii)  ulykker

Operationelle risici:

xiv)  omkostninger til vedligeholdelse og reparation højere end forventet, flere tekniske nedbrud, f.eks. følge af indvirkningen af klimaforandringer

xv)  lange forsyningsafbrydelser som følge af ulykker eller eksterne forhold

Finansieringsrisici:

xvi)  ændringer i takstsystemet og/eller incitamentsystemet

xvii)  mangelfuldt estimat over energipristendenserne

Reguleringsrisici:

xviii)  ændringer af miljøkrav, økonomiske instrumenter (VE-støtteordninger, EU's ETS-system)

Andre risici:

xix)  offentlig modstand

Veje, jernbaner, offentlig transport, lufthavne, søhavne, intermodal transport

Efterspørgselsrisici:

i)  andre trafikprognoser end forventet

Designrisici:

ii)  utilstrækkelige undersøgelser på stedet

iii)  utilstrækkelige skøn over designomkostninger

Administrations- og indkøbsrisici

iv)  proceduremæssige forsinkelser

v)  byggetilladelser

vi)  priserne på grunde er højere end forventet

vii)  proceduremæssige forsinkelser

Indkøbsrisici:

viii)  proceduremæssige forsinkelser

Konstruktionsrisici:

ix)  projektudgiftsoverskridelser

x)  oversvømmelser, jordskred osv.

xi)  arkæologiske fund

xii)  kontrahentrelaterede risici (konkurs, manglende ressourcer)

Operationelle risici:

xiii)  højere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end forventet

Finansielle risici:

xiv)  afgiftsopkrævning lavere end forventet

Reguleringsrisici:

xv)  ændringer af miljøkrav

Andre risici:

xvi)  offentlig modstand

FUI

Efterspørgselsrisici:

i)  udvikling af relevant industri (efterspørgsel efter forskningsresultater og efterspørgsel efter privat forskning)

ii)  udvikling på arbejdsmarkedet (efterspørgsel efter universitetsuddannede og indvirkning på efterspørgslen efter uddannelsestjenester på området)

iii)  almen interesse anderledes end forventet

Designrisici:

iv)  utilstrækkelige skøn over designomkostninger

v)  uhensigtsmæssig udvælgelse af sted eller forsinkelser i fuldførelse af projektdesign

vi)  opfindelse af en ny FUI-teknologi, der gør infrastrukturens teknologi forældet

vii)  mangel på veletableret teknisk ingeniørekspertise

Administrations- og indkøbsrisici:

viii)  forsinkelser i udstedelse af byggetilladelser

ix)  uafklarede ejendomsrettigheder

x)  forsinkelser i erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller større udgifter til erhvervelsen heraf

xi)  proceduremæssige forsinkelse i udvælgelse af leverandør og i undertegnelse af indkøbsaftale

xii)  flaskehalse fra forsyningssiden

Konstruktionsrisici:

xiii)  projektforsinkelser og udgiftsoverskridelser i forbindelse med installeringen af videnskabeligt udstyr

xiv)  mangel på brugsklare løsninger til imødekommelse af behov, der er opstået under anlægget eller driften af infrastrukturen

xv)  forsinkelser i komplementært arbejde uden for projektlederens kontrol

Operationelle risici:

xvi)  mangel på akademisk personale/forskere

xvii)  uventede komplikationer i forbindelse med installering af specialiseret udstyr

xviii)  forsinkelser i at få gang i udstyret i fuldt omfang og på en pålidelig måde

xix)  utilstrækkelig produktion af forskningsresultater

xx)  uventede miljøpåvirkninger/ulykker

Finansielle risici:

xxi)  utilstrækkelige bevillinger på nationalt/regionalt niveau i driftsfasen

xxii)  mangelfuldt skøn over finansielle indtægter

xxiii)  manglende imødekommelser af behov hos brugerne

xxiv)  uhensigtsmæssigt system til beskyttelse og udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

xxv)  tab af eksisterende kunder/brugere som følge af konkurrence fra andre F&U-centre

Bredbånd

Kontekst- og reguleringsrisici:

i)  ændring af retningen af den strategiske politik

ii)  ændring af fremtidige private investorers forventede adfærd

iii)  ændring i forskrifterne for detailmarkedet

iv)  resultatløs statsstøtteansøgning

Efterspørgselsrisici:

v)  lavere anvendelse end forventet af tjenester i detail- og engrosleddet

vi)  lavere investeringer i abonnentnet fra tjenesteudbydernes side

Designrisici:

vii)  utilstrækkelige skøn over designomkostninger

Administrations- og indkøbsrisici:

viii)  indkøbsforsinkelser

ix)  risiko for ikke at opnå de fornødne ejendomsrettigheder

Operationelle og finansielle risici:

x)  stigning i driftsudgifter

xi)  utilstrækkelige bevillinger på nationalt/regionalt niveau i driftsfasen

xii)  tab af nøglepersonale under projektets drift

Formler

Formler til finansiel analyse:

—    finansiel nettonutidsværdi (FNPV — financial net present value)

image

—    finansiel intern rente (FRR — financial internal rate of return)

image

Hvor S t er summen af pengestrømme på tidspunkt t og a t er den finansielle diskontoringsfaktor valgt til diskontering på tidspunkt t, er i den finansielle diskonteringssats.

Formler til økonomisk analyse

—    økonomisk nettonutidsværdi (ENPV — economic Net Present Value)

image

—    økonomisk rentabilitet (ERR — economic rate of return)

image

—    benefit-cost-forhold (B/C)

image

Hvor V t er summen af nettofordele (B-C) på tidspunkt t, B er den samlede strøm af fordele på tidspunkt t, C er den samlede strøm af sociale omkostninger på tidspunkt t og ρt er den sociale diskonteringsfaktor valgt til diskontering på tidspunkt t, er r den sociale diskonteringssats.
BILAG IV

Format for modellen til den fælles handlingsplan (JAP)

Forslag til en JAP i henhold til artikel 104-109 i forordning (EU) nr. 1303/2013JAP-betegnelse

<type='S' maxlength='255' input='M'> (1)

Kommissionens reference (CCI)

<type='S' maxlength='15' input='S'>

(1)   

Forklaringer til felternes indhold:

type: N=nummer, D=dato, S=streng, C=afkrydsningsfelt, P=procentdel

input: M=manuelt, S=valg, G=systemskabt

maxlength=maksimalt antal tegn inklusive mellemrum

A.   GENERELLE KARAKTERISTIKAA.1.  Kort beskrivelse af JAP'en

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.2.  Det eller de operationelle programmers CCI

<type='S' input='S'>

A.3.  Region(er)(NUTS)

<type='S' input='S'>

A.4.  Medlemsstat(er)

<type='S' input='G'>

A.5.  Fond(e)

<type='S' input='S'>

A.6.  Samlede støtteberettigede omkostninger

<type='N' input='M'>

A.7.  Offentlig støtte (1)

<type='N' input='M'>

▼M2

A.8.  JAP-type

( ) Normal ( ) Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (»UBI«) ( ) Første JAP under IVB (2)

( ) Første JAP i henhold til ETS (3)

[kun en mulighed]; <type=’C’ input=’M’>

▼B

(1)   

Inklusive det offentlige bidrag fra støttemodtagen eller andre enheder, der deltager i JAP'en.

▼M2

(2)   

Første fælles handlingsplan forelagt af medlemsstaten under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med artikel 104, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013

(3)   

Første fælles handlingsplan forelagt af medlemsstaten under målet om europæisk territorialt samarbejde i overensstemmelse med artikel 104, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013

▼B

A.9.    Kategorier af operationer 

Kode

Beløb

Procentdel af operationens samlede omkostninger/pr. dimension

A.9.1.  Interventionsområde (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.2.  Finansieringsform (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.3.  Områdetype (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.4.  Territorial gennemførelsesmekanisme

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.5.  Tematisk mål — EFRU/Samhørighedsfonden (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.6.  ESF's sekundære tema

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.7.  Type økonomisk aktivitet (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.8.  Lokalisering (der kan anvendes mere end én kode, hvis det på baggrund af en prorataberegning skønnes at være relevant)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.   KONTAKTOPLYSNINGER: Den for JAP-ansøgningen ansvarlige myndighed [udfyldes af den myndighed, der indgiver ansøgningen]B.1.  Navn

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.2.  Myndighedens art

( ) forvaltningsmyndighed ( ) bemyndiget organ ( ) andet udpeget offentligretligt organ

<type='C' input='M'>

B.3.  Adresse

<type='S' maxlength='400' input='M'>

B4.  Kontaktpersonens navn:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.5.  Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.6.  Telefon

<type='S' input='M'>

B.7.  E-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Hvis det er hensigten, at der skal ydes støtte til en JAP under flere programmer, eller hvis JAP-forslaget ikke indgives af en forvaltningsmyndighed, vedføjes den eller de relevante forvaltningsmyndigheders godkendelse.

▼M2

C.   MÅLENE MED JAP

C.1.

Beskriv den fælles handlingsplans mål og redegør for dens bidrag til programmålene eller til de relevante landespecifikke henstillinger og de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker i henhold til artikel 121, stk. 2, i TEUF og de relevante rådshenstillinger, som medlemsstaterne skal tage hensyn til i deres beskæftigelsespolitikker, jf. artikel 148, stk. 4, i TEUF

<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;17500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>

C.2.

Beskriv de generelle mål i JAP'en på grundlag af de oplysninger, der er angivet i C.1Nummer

Kode

Mål

Mål 1 i JAP<type=’S’ input=’S’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’S’ maxlength=’500’ input=’M’>

Mål 2 i JAP

 

 

 

 

▼M2 —————

▼B

C.4.

Identificér de relevante investeringsprioriteter og specifikke mål for de operationelle programmer, som JAP'en vil bidrage til, og beskriv, hvordan JAP'en vil bidrage til opfyldelsen heraf.OP

Prioritetsakse

Fond

Investeringsprioritet

Specifikt OP-mål

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAP'ens bidrag til det eller de identificerede mål:

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

▼M2

D.   BESKRIVELSE AF JAP'EN

▼B

D.1.

Beskriv JAP'ens interventionslogik ved at besvare nedenstående spørgsmål.

D.1.1.

Hvilke projekter planlægges gennemført? Beskriv de planlagte projekter eller projekttyper (lignende aktiviteter med de samme indikatorer), og angiv den vejledende tidsplan i nedenstående tabel. Et projekt kan støttes af mere end ét operationelt program, én prioritetsakse og/eller fond og kan dække mere end én regionskategori. Angiv, hvor det er relevant, om et projekt eller en projekttype skal afsluttes inden iværksættelsen af et andet projekt eller en anden projekttype i JAP, og angiv projektet eller projekttypen.Projekt(type)

Kort beskrivelse

►M2  Det eller de mål i JAP'en, som den bidrager til ◄

Planlagt startdato

Planlagt slutdato

Oplys (ja eller nej), om et projekt eller en projekttype skal afsluttes inden iværksættelsen af et andet projekt eller en anden projekttype i JAP, og hvis ja, angiv projektet eller projekttypen.

(Projekt(type) 1 <type=N' input='M'>

<type='S' maxlength='255' input='M'>

<type='N' input='S'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='S' maxlength='255' input='M'>

Projekt(type) 2

 

 

 

 

 

Projekt(type) 3

 

 

 

 

 

Oplysninger om de planlagte projekter eller projekttyper:

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.1.2.

▼M2

Hvordan vil projekterne bidrage til at opfylde målene i JAP'en? Begrundes nærmere.

▼B

<type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.1.3.

▼M2

Hvad er de eventuelle delmål og mål for output og resultater for disse projekter?

▼B

Der kan angives flere indikatorer for et projekt eller en projekttype (en linje for hver indikator). Angiv alle indikatorer, herunder indikatorer, der ikke anvendes i den finansielle forvaltning af JAP'en. Opdel indikatorerne efter prioritetsakse, fond eller regionskategori, hvis det er relevant. Hvis der er blevet fastsat et delmål for en output- eller resultatindikator, angives det i tabellen.Projekt(type)

Indikator

OP

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Type

Anvendt til finansiel forvaltning af JAP'en

Referenceværdi

(Eventuelt) delmål

År for delmål

Mål

Målår

Måleenhed

Datakilde

Projekt(type) 1 <type='N' input='S'>

►M2  JAP indikator ◄

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Output eller resultat

J eller N

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

type='S' input='M'>

<type='S' maxlength='200' input='M'>

Projekt(type) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt(type) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.

Beskriv de eksterne faktorer, der kan have en negativ indvirkning på gennemførelsen af JAP'en. Hvis det er relevant, beskriv de påtænkte afhjælpende foranstaltninger.Ekstern faktor

Mulig indvirkning på JAP

Påtænkte afhjælpende foranstaltninger

<type='S' maxlength='255' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Yderligere oplysninger, om nødvendigt:

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

▼M2 —————

▼B

E.   GEOGRAFISK DÆKNING OG MÅLGRUPPE/MÅLGRUPPER

E.1.    JAP'ens geografiske dækning. Hvis det er relevant, begrundes det, hvorfor der i JAP'en er fokus på et bestemt område.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.    JAP'ens målgruppe/målgrupperE.2.1.  Målgruppe(er) og definition

E2.2.  Samlet befolkning i målgruppen/målgrupperne i det geografiske område, der er dækket af JAP'en

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='S' maxlength=200 input='M'>

E.2.3.

Bemærkninger vedrørende målgruppen/målgrupperne, herunder problemer, som denne JAP skal løse, hvis ikke angivet i C.1.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   JAP'ens FORVENTEDE GENNEMFØRELSESPERIODE

▼M2 —————

▼BF.1.  Startdato for gennemførelse

►M2  (Angiv startdatoen for gennemførelsen)  ◄

F.2.  Slutdato for gennemførelse af projekter

(Projekternes slutdato)

<type='D' input='M'>

F.3.  Afslutning af JAP'ens gennemførelsesperiode

(Dato for støttemodtagerens forelægges af den endelige betalingsanmodning og endelige rapport til forvaltningsmyndigheden. Hvis nogle resultater er forsinkede og genererer betalinger på et senere tidspunkt, medtages de i denne periode)

<type='D' input='M'>

▼M2

G.   JAP'ENS BIDRAG TIL HORISONTALE PRINCIPPER

▼M2

Bekræft, at JAP'en bidrager til horisontale principper som fastsat i det relevante program eller partnerskabsaftalen, og redegør for hvordan.

▼M2

G.1.    For fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder

<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>

▼B

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.2.    For forebyggelse af forskelsbehandling

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

▼M2

G.3.    For fremme af bæredygtig udvikling

<type=&#x2019;S&#x2019; maxlength=&#x2019;3500&#x2019; input=&#x2019;M&#x2019;>

▼B

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.   GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR JAP'en

H.1.    JAP-støttemodtagere.

H.1.1   KontaktoplysningerH.1.1.1.  Navn

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.2  Adresse

<type='S' maxlength='400' input='M'>

H.1.1.3  Kontaktpersonens navn

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.4.  Kontaktpersonens stilling:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.5.  Telefon

<type='S' maxlength='50' input='M'>

H.1.1.6.  E-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

H.1.2.

▼M2

Angiv oplysninger om udvælgelsen af den fælles handlingsplan i overensstemmelse med artikel 125, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

▼M2 —————

▼B

H.2.    Ordninger for styring af JAP'en

H.2.1.

Styringsudvalg: Gør rede for den planlagte sammensætning af styringsudvalget, herunder ved at give et overblik over udvalgets regler og procedurer, og over, hvordan udvalget vil udføre sine opgaver, og for de deltagende partneres rolle i udvalget. Angiv ligeledes, om styringsudvalget eller de påtænkte medlemmer, spillede en rolle i udarbejdelsen af JAP'en.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.    Ordninger for overvågning og evaluering af JAP'en

H.3.1.

Ordninger, der sikrer kvalitet, indsamling og opbevaring af data om realisering af delmål, output og resultater. Angiv, hvilket eller hvilke organer der er ansvarlige for disse tre ordninger, hvordan de vil sikre kvaliteten af indsamlede data (vejledning, uddannelse osv.), hvor hyppigt data indsamles, hvordan dataene vil blive kontrolleret, hvor de vil blive opbevaret osv. Angiv endvidere, hvordan det sikres, at der rapporteres om de fælles indikatorer fastsat i de fondsspecifikke forordninger for de enkelte investeringsprioriteter eller eventuelle specifikke mål.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.2.

Planlagte evalueringsaktiviteter og begrundelse. Angiv kun JAP-specifikke aktiviteter. Hvis er ikke er nogen planlagte aktiviteter, begrundes dette.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

▼M2 —————

▼B

I.   FINANSIELLE ORDNINGER FOR JAP'en

▼M2

I.1.    Udgifter til at virkeliggøre delmål og mål for output og resultater (udfyld ligeledes tillægget om indikatorer)

Angiv i nedenstående tabeller de indikatorer, der anvendes i den finansielle forvaltning af JAP'en, opdelt efter prioritetsakse, fond og regionskategori, hvis relevant.

▼B

I.1.1.   OutputindikatorerIndikator

(fra D.1.3)

OP

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

(Eventuelt) delmål

Mål

Enhedsomkostning eller fast beløb

(national valuta)

Beregnet beløb

(national valuta)

Yderligere beløb fra (eventuel) ajourføringsmetode (1)

(national valuta)

Maksimumsbeløb = samlede støtteberettigede udgifter

(national valuta)

Maksimumsbeløb = samlede støtteberettigede udgifter

(EUR)

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) × (b)

(d)

(e) = (c) + (d)

(f) = (e) * vekselkurs

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

(1)   

Værdi angivet i afsnit A.1.10 i tillægget.

I.1.2   ResultatindikatorerIndikator

(fra D.1.3)

OP

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Referenceværdi

(Eventuelt) delmål

Mål

Enhedsomkostning eller fast beløb

(national valuta)

Beregnet beløb

(national valuta)

Yderligere beløb fra (eventuel) ajourføringsmetode (1)

(national valuta)

Maksimumsbeløb = samlede støtteberettigede udgifter

(national valuta)

Maksimumsbeløb = samlede støtteberettigede udgifter

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) × (b)

(d)

(e) = (c) + (d)

(f) = (e) * vekselkurs

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

(1)   

Værdi angivet i afsnit A.1.10 i tillægget.

I.1.3.   Finansiel fleksibilitet ( 54 ): Angiv, om der skal være finansiel fleksibilitet, og hvordan den vil blive anvendt.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

▼M2 —————

▼B

I.3.    Finansieringsplan opdelt pr. operationelt program og prioritetsakse (og fond eller regionskategori, hvis det er relevant) 

OP

Prioritetsakse

Fond

Regionskategori

Samlede støtteberettigede udgifter

(national valuta)

Offentlige udgifter

(national valuta)

Samlede støtteberettigede udgifter

(EUR)

Offentlige udgifter

(EUR)

(Projekt(type) 1 <type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Projekt(type) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt(type) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

De »samlede støtteberettigede udgifter« er lig med de »samlede støtteberettigede udgifter« i tabel I.1.1 og I.1.2.

En eventuel forskel mellem samlede støtteberettigede udgifter og offentlige udgifter er lig med det private bidrag til JAP.
Tillæg

Angivelse af og begrundelse for de standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb, der anvendes ved refusion i forbindelse med JAP'en

Formålet med dette tillæg er at gøre det lettere for Kommissionen at vurdere de standardsatser for enhedsomkostninger (enhedsomkostninger) og faste beløb, der anvendes til at refundere output og resultater af JAP'en. Det bør derfor kun omfatte indikatorerne fra tabel I.1.1 og I.1.2. Udfyldes særskilt for hver indikator. ( 55 )

A.1.    Indikator (jf. I.1.1 og I.1.2)A.1.1.  Navn

 

A.1.2.1.  Måleenhed for indikator

 

A.1.2.2.  Måleenhed for delmål/mål (hvis relevant)

 

A.1.3.  Definition

 

A.1.4.  Datakilde (dokumentationens karakter, hvem producerer (genererer), indsamler og registrer dataene, hvor opbevares de, indsamlingens hyppighed/skæringsdatoer, validering…)

 

A.1.5.  Verificering af data (hvem verificerer, verificeringens hyppighed, verificeringsmetode):

— verificering af opnåede enheder

— verificering af det opnåede kvalitetsniveau.

 

A.1.6.  Hvis det er relevant, redegøres for, hvordan verificeringen af overholdelsen af reglerne for offentlige indkøb og statsstøtte vil blive sikret

 

A.1.7.  Eventuelle uhensigtsmæssige incitamenter eller problemer som følge af denne indikator, mulige afhjælpende foranstaltninger, risikoniveau

 

A.1.8.  Godtgørelse baseret på

( ) faste beløb ( ) standardsatser for enhedsomkostninger

A.1.9.  Beløb (national valuta) for en enhed eller fast beløb

 

A.1.10  Yderligere beløb fra (eventuel) ajourføringsmetode

 

A.1.11.  Nærmere redegørelse for ajourføringsmetoden, hvis relevant

 

A.1.12.  Retsgrundlag i ESI-fondenes lovgivningsramme for beregning af enhedsomkostning/fast beløb

 

A.2.    Beregning af standardsatser for enhedsomkostninger og faste beløb

A.2.1.

Redegør nærmere for, hvorfor den foreslåede metode og beregning er relevant for den type projekter, som vil blive støttet i JAP'en.

A.2.2.

Redegør nærmere for, hvordan beregningen af beløbene i A.1.9 og A.1.10 er foretaget, navnlig for de kvalitative og kvantitative forudsætninger. Hvis det er relevant, anvendes statistisk materiale og benchmark, der vedlægges dette tillæg i et format, som Kommissionen uden videre kan genanvende.

A.2.3.

I relevant omgang redegøres ligeledes for:

— 
hvordan der er blevet/vil blive taget højde for indtægter
— 
hvordan der kun er blevet taget højde for støtteberettigede udgifter i beregningen
— 
graden af krydsfinansiering (under henvisning til artikel 98, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013).

▼M3
BILAG V

Model til de årlige og endelige gennemførelsesrapporter vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

DEL A

OPLYSNINGER, DER SKAL TILVEJEBRINGES HVERT ÅR (»LETTE RAPPORTER«)

(artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

1.   IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE/ENDELIGE GENNEMFØRELSESRAPPORTCCI

<type=»S« maxlength = 15 input=»S«>

Betegnelse

<type=»S« maxlength = 255 input=»G«>

Udgave

<type=»N« input=»G«>

Rapporteringsår

<type=»N« input=»G«>

Dato for overvågningsudvalgets godkendelse af rapporten

<type=»D« input=»M«>

2.   OVERBLIK AF GENNEMFØRELSEN AF DET OPERATIONELLE PROGRAM (artikel 50, stk. 2, og artikel 111, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013)

Vigtige oplysninger om gennemførelsen af det operationelle program for det pågældende år, herunder om finansielle instrumenter, vedrørende de finansielle data og indikatordata.

<type=»S« maxlength = 7000 input=»M«>

3.   GENNEMFØRELSE AF PRIORITETSAKSEN (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)

3.1.    Overblik over gennemførelsen ( 56 ) ( 57 )ID

Prioritetsakse

Vigtige oplysninger om gennemførelsen af prioritetsaksen for det eller de pågældende år med henvisning til hovedudviklingen, væsentlige problemer og foranstaltninger truffet for at løse disse problemer

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« maxlength = 1750 input=»M«>

3.2.    Fælles og programspecifikke indikatorer (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) ( 58 )

Data om fælles og programspecifikke indikatorer opdelt efter investeringsprioritet forelagt ved hjælp af nedenstående tabel 1 og 4.Tabel 1

Resultatindikatorer for EFRU, EFRU REACT-EU og Samhørighedsfonden (pr. prioritetsakse og specifikt mål) — finder også anvendelse på prioritetsakser vedrørende teknisk bistand (1)

 

ÅRLIG VÆRDI

 

ID

Indikator

Måleenhed

Regionskategori

(hvis relevant)

Referenceværdi

Referenceår

Målværdi (2023)

2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Eventuelle bemærkninger

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»N or »S« input=»G«>

<type=»N« input=»G«>

<type=»N« or »S« input=»G«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»S« maxlength = 875 input=»M«>

 

 

 

 

 

 

m

w

t

m

w

t

m

w

t

m

w

t

m

w

T

m

w

t

m

w

t

m

w

t

m

w

t

m

w

t

m

w

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

I tabel 1 foretages opdeling efter køn i felterne for årlig værdi kun, hvis den er inkluderet i tabel 12 i OP, ellers angives T = i alt.Tabel 2A

Fælles resultatindikatorer for ESF og ESF REACT-EU (pr. prioritetsakse, investeringsprioritet og regionskategori, hvis relevant). Data for alle fælles ESF- og ESF REACT-EU-resultatindikatorer (med og uden mål) skal indberettes opdelt efter køn. For en prioritetsakse vedrørende teknisk bistand indberettes kun de fælles indikatorer, for hvilke der er blevet fastsat et mål (1) (2)

Investeringsprioritet:

ID

Indikator

Regionskategori

Fælles outputindikator brugt som grundlag for målsætning

Måleenhed for reference og mål

Målværdi (2023)

(Opdeling af mål efter køn valgfrit)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ værdi

(automatisk beregnet)

Målopfyldelse

(opdeling efter køn valgfrit)

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»N or »S« input=»G«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« input=»G«>

<type=»P« input=»G«>

 

Årlig værdi

 

 

 

 

 

 

 

I alt

M

W

M

W

M

W

W

M

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

I alt

M

W

T

M

W

 

Erhvervsinaktive deltagere, der går i gang med at søge arbejde efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der går i gang med en uddannelse eller erhvervsuddannelse efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der opnår formelle kvalifikationer umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der kommer i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårligt stillede deltagere, som er arbejdssøgende, under uddannelse eller erhvervsuddannelse, opnår formelle kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere med en forbedret stilling på arbejdsmarkedet seks måneder efter deltagelsen (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere over 54 år, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårligt stillede deltagere, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Strukturerede data til støtte for rapporten om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der skal fremsendes i april 2015 i henhold til artikel 19, stk. 3, og bilag II i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(2)   

Hvis investeringsprioriteten indeholder en målsætning for en fælles ESF-resultatindikator, skal der fremlægges data vedrørende den pågældende resultatindikator med hensyn til den udvalgte målgruppe (f.eks. den fælles outputindikator, der anvendes som en reference) samt data vedrørende den samlede population blandt deltagerne, som opnåede det pågældende resultat i investeringsprioriteten.

(3)   

Skøn baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(4)   

Skøn baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(5)   

Skøn baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(6)   

Skøn baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.Tabel 2B

Resultatindikatorer for UBI og UBI REACT-EU pr. prioritetsakse eller del af prioritetsakse (artikel 19, stk. 3, og bilag I og II til ESF-forordningen) (1)

ID

Indikator

Måleenhed for mål

Målværdi (2023)

(Opdeling af mål efter køn valgfrit)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ værdi (automatisk beregnet)

Målopfyldelse

(opdeling efter køn valgfrit)

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»S« input=»G«>

<type=»N or »S« input=»G«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« or »S« input=»M«>

<type=»N« input=»G«>

<type=»P« input=»G«>

 

 

 

 

Årlig værdi

 

 

I alt

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

I alt

M

W

I alt

M

W

 

Arbejdsløse deltagere, som fuldfører ungdomsbeskæftigelsesinitiativets støtteintervention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsløse deltagere, som får tilbudt beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledige deltagere, som er under uddannelse/videreuddannelse, som opnår formelle kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langtidsledige deltagere, som fuldfører den af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støttede intervention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langtidsledige deltagere, som får tilbudt beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langtidsledige deltagere, som er under uddannelse eller erhvervsuddannelse, som opnår formelle kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsinaktive deltagere, der ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse, og som fuldfører den af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet støttede intervention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsinaktive deltagere, som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse, og som får tilbudt beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller et praktikophold umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsinaktive deltagere, som ikke er under uddannelse eller erhvervsuddannelse, som opnår formelle kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i videreuddannelse og kompetencegivende uddannelse eller med en læreplads eller i et praktikophold seks måneder efter deltagelsen (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der er i arbejde seks måneder efter deltagelsen (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der er selvstændige erhvervsdrivende seks måneder efter deltagelsen (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsinaktive deltagere, der går i gang med at søge arbejde efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der går i gang med en uddannelse eller erhvervsuddannelse efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der opnår formelle kvalifikationer umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der kommer i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårligt stillede deltagere, som er arbejdssøgende, under uddannelse eller erhvervsuddannelse, opnår formelle kvalifikationer eller er i beskæftigelse, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, umiddelbart efter deltagelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere med en forbedret stilling på arbejdsmarkedet seks måneder efter deltagelsen (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere over 54 år, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårligt stillede deltagere, der er i arbejde, herunder som selvstændige erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Strukturerede data til støtte for rapporten om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der skal fremsendes i april 2015 i henhold til artikel 19, stk. 3, og bilag II i forordning (EU) nr. 1304/2013.

(2)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve.

(3)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve.

(4)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve.

(5)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(6)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(7)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.

(8)   

Skøn for året baseret på en repræsentativ stikprøve. Medlemsstaterne kan rapportere på to forskellige måder: Model 1: Der skal som minimum forelægges oplysninger to gange, dvs. i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Ved brug af denne model angives de kumulative værdier i kolonnen »Kumulativ værdi« i den årlige gennemførelsesrapport for 2019 og i den endelige gennemførelsesrapport. Model 2: De årlige værdier angives for hvert år.Tabel 2C

Programspecifikke resultatindikatorer for ESF og ESF REACT-EU (pr. prioritetsakse, investeringsprioritet og regionskategori, hvis relevant) — finder også anvendelse på prioritetsakser vedrørende teknisk bistand (I forbindelse med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er det ikke nødvendigt at foretage en opdeling efter regionskategori for hver prioritetsakse eller del heraf (1).) For de programspecifikke indikatorer for UBI REACT-EU er en opdeling efter regionskategori ikke relevant.

Investeringsprioritet: