EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1163-20200101

Consolidated text: Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/2020-01-01

02014R1163 — DA — 01.01.2020 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014

af 22. oktober 2014

om tilsynsgebyrer

(ECB/2014/41)

(EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2019/2155 af 5. december 2019

  L 327

70

17.12.2019


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 330, 20.12.2019, s.  112 (2019/2155)
▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014

af 22. oktober 2014

om tilsynsgebyrer

(ECB/2014/41)DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastsætter:

a) 

ordningerne til beregning af den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves i forbindelse med enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn

b) 

metoden til og kriterierne for beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal bæres af hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn

c) 

proceduren for ECB's inddrivelse af de årlige tilsynsgebyrer.

2.  Den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer omfatter det årlige tilsynsgebyr for hver enkelt signifikant enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn og hver enkelt mindre signifikant enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn og beregnes af ECB på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder de i forordning (EU) nr. 1024/2013 og forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) fastsatte definitioner anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1)

»årligt tilsynsgebyr« (»annual supervisory fee«) : det gebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, og som beregnes efter de ordninger, der er fastsat i artikel 10, stk. 6

2)

»årlige omkostninger« (»annual costs«) : det beløb, som ECB skal have dækket ind via de årlige tilsynsgebyrer for en specifik gebyrperiode, og som fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5

3)

»gebyrdebitor« (»fee debtor«) : det gebyrbetalende kreditinstitut eller den gebyrbetalende filial, som defineret i overensstemmelse med artikel 4, og til hvilket eller hvilken gebyrmeddelelsen stiles

4)

»gebyrfaktorer« (»fee factors«) : de data vedrørende en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn, der er defineret i artikel 10, stk. 3, litra a), som anvendes til at beregne det årlige tilsynsgebyr

5)

»gebyrmeddelelse« (»fee notice«) : en meddelelse, som udstedes til den relevante gebyrdebitor, der anfører det årlige tilsynsgebyr, som gebyrdebitor skal betale i overensstemmelse med denne forordning

6)

»gebyrbetalende kreditinstitut« (»fee-paying credit institution«) : et kreditinstitut, der er etableret i en deltagende medlemsstat

7)

»gebyrbetalende filial« (»fee-paying branch«) : en filial etableret i en deltagende medlemsstat af et kreditinstitut, der er etableret i en ikkedeltagende medlemsstat

8)

»gebyrperiode« (»fee period«) : et kalenderår

▼M1 —————

▼B

10)

»koncern af gebyrbetalende enheder« (»group of fee-paying entities«) : i) en koncern under tilsyn og ii) et antal gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre én filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3

11)

»medlemsstat« (»Member State«) : en EU-medlemsstat

▼M1

12)

»samlede aktiver« (total assets) :

a) 

for så vidt angår en koncern under tilsyn, den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), med undtagelse af aktiver hos datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, medmindre en koncern under tilsyn har truffet anden beslutning i henhold til artikel 10, stk. 3, litra c)

b) 

for så vidt angår en gebyrbetalende filial, den samlede værdi af aktiver i henhold til den tilsynsmæssige indberetning. Hvis den samlede værdi af aktiver ikke behøver at blive indberettet af tilsynsmæssige formål, skal samlede aktiver forstås som den samlede værdi af aktiver som fastsat på grundlag af det seneste reviderede årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), således som disse finder anvendelse i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 ( 1 ) og, hvis dette årsregnskab ikke foreligger, årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med den gældende nationale regnskabslovgivning. For gebyrbetalende filialer, som ikke udarbejder årsregnskab, skal samlede aktiver forstås som den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51, stk. 5, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

c) 

for to eller flere gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre èn filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, summen af den samlede værdi af aktiver som fastsat for hver enkelt gebyrbetalende filial

d) 

i alle andre tilfælde, den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

13)

»samlet risikoeksponering« (total risk exposure) :

a) 

for så vidt angår en koncern under tilsyn, det beløb, som er fastsat på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater og beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 ( 2 ), eksklusive risikoeksponeringsbeløbet for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, medmindre en koncern under tilsyn har truffet anden beslutning i henhold til artikel 10, stk. 3, litra c)

b) 

for en gebyrbetalende filial og to eller flere gebyrbetalende filialer, der antages at udgøre én filial i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, nul

c) 

i alle andre tilfælde, beløbet som beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

▼B

Artikel 3

Generel forpligtelse til at betale det årlige tilsynsgebyr

1.  ECB opkræver et årligt tilsynsgebyr af hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn vedrørende hver gebyrperiode.

2.  Det årlige gebyr for hver enhed under tilsyn og koncern under tilsyn specificeres i en gebyrmeddelelse udstedt til gebyrdebitor og som skal betales af denne. Gebyrmeddelelsen samt alle meddelelser og al kommunikation fra ECB, for så vidt angår tilsynsgebyrer, stiles til gebyrdebitor. Gebyrdebitor er ansvarlig for betaling af det årlige tilsynsgebyr.

3.  Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i den samme medlemsstat, anses de for at være én filial. Hvis et kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige deltagende medlemsstater, anses de ikke for at være én filial.

4.  For så vidt angår denne forordning anses gebyrbetalende filialer for at være adskilt fra det samme kreditinstituts datterselskaber, som er etableret i den samme deltagende medlemsstat.

Artikel 4

Gebyrdebitor

1.  Gebyrdebitoren, for så vidt angår det årlige tilsynsgebyr:

a) 

er det gebyrbetalende kreditinstitut, hvis der er tale om et gebyrbetalende kreditinstitut, som ikke er en del af en koncern under tilsyn

b) 

er den gebyrbetalende filial, hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, som ikke er knyttet sammen med en anden gebyrbetalende filial

▼M1

c) 

fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2, hvis der er tale om en koncern af gebyrbetalende enheder.

2.  Uanset de ordninger, som findes inden for en koncern af gebyrbetalende enheder, med hensyn til fordelingen af omkostninger, behandles en koncern af gebyrbetalende enheder som én enhed. Hver koncern af gebyrbetalende enheder skal udpege en gebyrdebitor for hele koncernen og meddele ECB gebyrdebitorens identitet. Gebyrdebitor skal være etableret i en deltagende medlemsstat. Denne meddelelse anses kun for at være gyldig, hvis:

a) 

den anfører navnet på den koncern, som meddelelsen omfatter

b) 

den er underskrevet af gebyrdebitor på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn

c) 

den er modtaget af ECB senest 30. september hvert år, for at den kan tages i betragtning i forbindelse med udstedelsen af gebyrmeddelelsen for den gebyrperiode.

Hvis ECB rettidigt har modtaget mere end én meddelelse pr. koncern af gebyrbetalende enheder, har den seneste meddelelse, som ECB har modtaget den 30. september, forrang. Hvis en enhed under tilsyn bliver en del af koncernen under tilsyn, efter at ECB har modtaget en gyldig meddelelse om gebyrdebitor, antages den meddelelse, medmindre ECB har modtaget skriftlig meddelelse om andet, for også at være underskrevet på dens vegne.

▼B

3.  Uanset stk. 2 forbeholder ECB sig ret til at bestemme gebyrdebitor.DEL II

UDGIFTER OG OMKOSTNINGER

Artikel 5

Årlige omkostninger

1.  De årlige omkostninger danner grundlag for fastsættelsen af de årlige tilsynsgebyrer og dækkes ind via indbetalingen af disse årlige tilsynsgebyrer.

2.  Størrelsen af de årlige omkostninger bestemmes på grundlag af størrelsen af de årlige udgifter, som udgøres af de udgifter, som ECB har afholdt i den relevante gebyrperiode, og som er direkte eller indirekte knyttet til dens tilsynsopgaver.

▼M1 —————

▼B

3.  Ved fastsættelsen af de årlige omkostninger tager ECB højde for:

a) 

størrelsen af gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

b) 

modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14

c) 

modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3.

▼M1

4.  Senest fire måneder efter udløbet af hver gebyrperiode offentliggøres det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for hver enkelt kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn på ECB's websted.

▼M1 —————

▼BDEL III

FASTSÆTTELSE AF DET ÅRLIGE TILSYNSGEBYR

Artikel 7

▼M1

Nye enheder under tilsyn, enheder, der ikke længere er under tilsyn, eller ændring i status

▼B

1.  Såfremt der kun føres tilsyn med en enhed under tilsyn eller en koncern under tilsyn i en del af gebyrperioden, beregnes det årlige tilsynsgebyr i forhold til det antal hele måneder i gebyrperioden, hvor enheden under tilsyn eller koncernen under tilsyn var under tilsyn.

▼M1

2.  Hvis ECB, som følge af ECB's beslutning herom, overtager opgaven med at føre direkte tilsyn med en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn i henhold til artikel 45 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), eller ECB's direkte tilsyn med en enhed eller koncern under tilsyn ophører i henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), beregnes det årlige tilsynsgebyr på grundlag af antallet af måneder, som enheden eller koncernen under tilsyn har været under ECB's direkte eller indirekte tilsyn den sidste dag i måneden.

▼B

3.  Såfremt det opkrævede årlige tilsynsgebyr afviger fra det i overensstemmelse med stk. 1 eller 2 beregnede gebyrbeløb, foretager ECB en tilbagebetaling til gebyrdebitor eller udsteder en yderligere faktura til gebyrdebitor, som denne skal betale.

Artikel 8

Fordeling af de årlige omkostninger mellem signifikante og mindre signifikante enheder under tilsyn

1.  Med henblik på beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn, deles de årlige omkostninger i to dele, én for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, på følgende måde:

a) 

de årlige omkostninger, som skal dækkes via signifikante enheder under tilsyn

b) 

de årlige omkostninger, som skal dækkes via mindre signifikante enheder under tilsyn.

2.  Opdelingen af de årlige omkostninger i overensstemmelse med stk. 1 sker på grundlag af de omkostninger, der vedrører ECB's relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn.

▼M1 —————

▼B

Artikel 10

Det årlige tilsynsgebyr som skal betales vedrørende enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn

1.  Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver signifikant enhed under tilsyn eller signifikant koncern under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.

2.  Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales vedrørende hver mindre signifikant enhed under tilsyn eller mindre signifikant koncern under tilsyn, bestemmes ved at fordele beløbet, der skal opkræves fra hver kategori af mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, på de individuelle mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn på grundlag af deres gebyrfaktorer.

3.  Gebyrfaktorerne på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater beregnes på følgende grundlag:

▼M1

a) 

De gebyrfaktorer, som anvendes til at fastsætte det årlige tilsynsgebyr, der skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn, er størrelsen på referencedatoen af:

i) 

de samlede aktiver, og

ii) 

den samlede risikoeksponering.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

Gebyrfaktorerne fastsættes for hver gebyrperiode på grundlag af data indberettet af enheder under tilsyn af tilsynsmæssige formål med en referencedato den 31. december i den foregående gebyrperiode.

bb) 

Hvis en enhed under tilsyn udarbejder årsregnskab, herunder konsolideret årsregnskab, baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, er referencedatoen for de samlede aktiver udgangen af det regnskabsår, der svarer til den foregående gebyrperiode.

bc) 

Hvis en enhed under tilsyn eller koncern under tilsyn er blevet etableret efter den relevante referencedato anført i litra ba) eller bb), men før den 1. oktober i den gebyrperiode, som gebyret er fastsat for, og der følgelig ikke findes nogen gebyrfaktorer med den referencedato, er referencedatoen for gebyrfaktorerne udgangen af det kvartal, som kommer tættest på den relevante referencedato anført i litra ba) eller bb).

bd) 

For enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som ikke er omfattet af en pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, eller koncerner under tilsyn, som undtager aktiver og/eller risikoeksponeringsbeløb for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med litra c), fastsættes gebyrfaktorerne på grundlag af oplysninger, som de har indberettet separat med henblik på beregning af tilsynsgebyret. Gebyrfaktorerne fremsendes til den pågældende nationale kompetente myndighed med den relevante referencedato som fastsat i litra ba), bb) eller bc) i overensstemmelse med en ECB-afgørelse.

▼M1

c) 

Med henblik på beregning af gebyrfaktorerne bør koncernerne under tilsyn — som en hovedregel — undtage aktiver og risikoeksponeringsbeløb, der tilhører datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande. Koncerner under tilsyn kan beslutte ikke at undtage sådanne aktiver og/eller risikoeksponeringsbeløb ved fastsættelsen af gebyrfaktorerne.

▼B

d) 

For så vidt angår enheder under tilsyn eller koncerner under tilsyn, der klassificeres som mindre signifikante i henhold til artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1024/2013, må gebyrfaktoren ikke overskride 30 mia. EUR.

e) 

Den relative vægtning af gebyrfaktorerne er:

i) 

samlede aktiver: 50 %

ii) 

samlet risikoeksponering: 50 %.

▼M1

4.  Summen af alle gebyrdebitorers samlede aktiver og summen af alle gebyrdebitorers samlede risikoeksponering offentliggøres på ECB's websted.

5.  Såfremt en gebyrdebitor ikke indberetter gebyrfaktorerne, fastsætter ECB gebyrfaktorerne i overensstemmelse med en ECB-afgørelse.

▼B

6.  Det årlige tilsynsgebyr, der skal betales af hver gebyrdebitor, beregnes efter nedenstående metode.

a) 

Det årlige tilsynsgebyr er summen af minimumsgebyrkomponenten og den variable gebyrkomponent.

▼M1

b) 

Minimumsgebyrkomponenten beregnes som en fast procentdel af det samlede beløb for årlige tilsynsgebyrer for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, jf. artikel 8.

i) 

For kategorien signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. For signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, hvis samlede aktiver ikke overstiger 10 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten.

ii) 

For kategorien mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn er den faste procentdel 10 %. Dette beløb fordeles ligeligt mellem alle gebyrdebitorer. For mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, hvis samlede aktiver ikke overstiger 1 mia. EUR, halveres minimumsgebyrkomponenten.

▼B

c) 

Den variable gebyrkomponent er differensen mellem den samlede størrelse af de årlige tilsynsgebyrer for hver kategori af enheder under tilsyn, jf. ►M1  artikel 8 ◄ , og minimumsgebyrkomponenten i samme kategori. Den variable gebyrkomponent fordeles på de enkelte gebyrdebitorer i hver kategori i forhold til hver enkelt gebyrdebitors andel i summen af alle gebyrdebitorers vægtede gebyrfaktorer som fastsat ifølge stk. 3.

▼M1

På grundlag af den beregning, der udføres i overensstemmelse med dette stykke og de gebyrfaktorer, der fastsættes i overensstemmelse med denne artikel, træffer ECB beslutning om det årlige tilsynsgebyr, som hver enkelt gebyrdebitor skal betale. Det årlige tilsynsgebyr, som skal betales, meddeles til gebyrdebitoren via gebyrmeddelelsen.

▼BDEL IV

SAMARBEJDE MED KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

Artikel 11

Samarbejde med kompetente nationale myndigheder

1.  ECB tager kontakt til de kompetente nationale myndigheder, før den træffer afgørelse om gebyrernes endelige størrelse, for at sikre, at tilsynet er omkostningseffektivt og rimeligt for alle berørte kreditinstitutter og filialer. Med henblik herpå udvikler og implementerer ECB en passende kommunikationskanal i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.

2.  De kompetente nationale myndigheder skal bistå ECB i opkrævningen af gebyrer, hvis ECB anmoder herom.

3.  For så vidt angår kreditinstitutter i en deltagende medlemsstat uden for euroområdet, hvis tætte samarbejde med ECB hverken er suspenderet eller afsluttet, udsteder ECB instrukser til den kompetente nationale myndighed i denne medlemsstat vedrørende indsamlingen af gebyrfaktorer og fakturering af det årlige tilsynsgebyr.DEL V

FAKTURERING

Artikel 12

Gebyrmeddelelse

▼M1

1.  ECB udsteder en gang om året en gebyrmeddelelse til hver enkelt gebyrdebitor senest seks måneder efter starten af den følgende gebyrperiode.

▼B

2.  I gebyrmeddelelsen anføres det, hvordan det årlige tilsynsgebyr skal betales. Gebyrdebitor skal overholde de i gebyrmeddelelsen anførte krav med hensyn til betalingen af det årlige tilsynsgebyr.

3.  Gebyrdebitor skal betale det ifølge gebyrmeddelelsen skyldige beløb senest 35 dage efter datoen for udstedelsen af gebyrmeddelelsen.

Artikel 13

Notifikation af gebyrmeddelelsen

1.  Gebyrdebitor er ansvarlig for at have opdaterede kontaktoplysninger til brug for modtagelse af gebyrmeddelelsen og fremsender alle ændringer i kontaktoplysningerne til ECB (dvs. navn, funktion, organisatorisk enhed, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, faxnummer). ►M1  ————— ◄

2.  ECB notificerer gebyrmeddelelsen på en af følgende måder: a) elektronisk eller med et lignende kommunikationsmiddel, b) pr. fax, c) med ekspres kurertjeneste, d) ved anbefalet brev med en form for kvittering for modtagelse, e) ved forkyndelse eller personlig levering. Gebyrmeddelelsen er gyldig uden underskrift.

Artikel 14

Renter ved manglende betaling

Uden at dette berører andre sanktionsmuligheder, som ECB måtte råde over, pålægges der ved delvis betaling, manglende betaling eller manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, der er fastsat i gebyrmeddelelsen, dagsrenter på det udestående beløb af det årlige tilsynsgebyr der udgør renten for ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint fra forfaldsdatoen.DEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Sanktioner

Ved overtrædelse af denne forordning kan ECB pålægge enheder under tilsyn sanktioner i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 ( 3 ) suppleret af forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

▼M1

Indberetning

▼B

1.  I henhold til artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 forelægger ECB hvert år Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Eurogruppen en rapport om den forventede udvikling i tilsynsgebyrernes struktur og størrelse.

▼M1

2.  Inden for fire måneder fra påbegyndelsen af hver gebyrperiode offentliggøres de estimerede årlige omkostninger for den pågældende gebyrperiode på ECB's websted.

▼M1

Artikel 17a

Overgangsordninger for gebyrperioden 2020

1.  Det årlige tilsynsgebyr, som hver enkelt enhed under tilsyn og koncern under tilsyn skal betale for gebyrperioden 2020, specificeres i den gebyrmeddelelse, der udstedes til den relevante gebyrdebitor i 2021.

2.  Et eventuelt overskud eller underskud fra gebyrperioden 2019, som fastsættes ved at fratrække de faktiske påløbne årlige omkostninger for den gebyrperiode fra de anslåede årlige omkostninger, der er opkrævet for den gebyrperiode, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af de årlige omkostninger for gebyrperioden 2020.

▼B

Artikel 18

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 4).

Top