Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0386-20140730

Rådets afgørelse 2014/386/FUSP af 23. juni 2014 om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2014-07-30

2014D0386 — DA — 30.07.2014 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

▼M1

RÅDETS AFGØRELSE 2014/386/FUSP

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

▼B

(EFT L 183, 24.6.2014, p.70)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS AFGØRELSE 2014/507/FUSP af 30. juli 2014

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

RÅDETS AFGØRELSE 2014/386/FUSP

af 23. juni 2014

om restriktive foranstaltninger som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol

▼BRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(2)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 afgørelse 2014/145/FUSP ( 1 ) om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(3)

På sit møde den 20. og 21. marts 2014 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim (»Krim«) og byen Sevastopol (»Sevastopol«) og fremhævede, at den ikke anerkender den. Det Europæiske Råd mente, at der bør fremsættes forslag om visse økonomiske, handelsmæssige og finansielle restriktioner vedrørende Krim med henblik på hurtig gennemførelse.

(4)

Den 27. marts 2014 vedtog De Forenede Nationers Generalforsamling resolution 68/262 om Ukraines territoriale integritet, idet den bekræfter sit engagement i Ukraines suverænitet, politiske uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, understreger, at den folkeafstemning, der blev afholdt på Krim den 16. marts, er ugyldig og opfordrer alle stater til ikke at anerkende nogen form for ændringer af Krims og Sevastopols status.

(5)

Under disse omstændigheder mener Rådet, at import til Den Europæiske Union af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol bør forbydes, med undtagelse af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som af Ukraines regering har fået tildelt et oprindelsescertifikat.

(6)

For at sikre, at de i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne afgørelse træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(7)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

1.  Det er forbudt til Unionen at importere varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol.

2.  Det er forbudt direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import af varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol.

Artikel 2

Forbuddene i artikel 1 finder ikke anvendelse på varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol, som blev gjort tilgængelige med henblik på undersøgelse og er blevet kontrolleret af de ukrainske myndigheder, og som af Ukraines regering har fået tildelt et oprindelsescertifikat.

Artikel 3

Forbuddene i artikel 1 berører indtil den 26. september 2014 ikke opfyldelsen af kontrakter, der er indgået inden den 25. juni 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 26. september 2014.

Artikel 4

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller som følge at omgå forbuddene i artikel 1.

▼M1

Artikel 4a

1.  Salg, levering eller overførsel af nøgleudstyr og -teknologi til etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastrukturprojekter inden for følgende sektorer på Krim og i Sevastopol foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer under medlemsstaters jurisdiktion er forbudt, uanset om det pågældende udstyr og den pågældende teknologi hidrører fra medlemsstaterne eller ej:

a) transport

b) telekommunikation

c) energi.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fastlægge de relevante produkter, der skal være omfattet af dette stykke.

2.  Det er forbudt at yde eller levere følgende til virksomheder på Krim og i Sevastopol, der beskæftiger sig med etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for de sektorer, der er omhandlet i stk. 1, på Krim og i Sevastopol:

a) teknisk bistand eller uddannelse og andre tjenesteydelser i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i overensstemmelse med stk. 1

b) finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 eller ydelse af teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil.

3.  Det er forbudt at deltage bevidst eller forsætligt i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 4b

1.  Salg, levering eller overførsel af nøgleudstyr og -teknologi til udnyttelse af følgende naturressourcer på Krim og i Sevastopol foretaget af statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer under medlemsstaters jurisdiktion er forbudt, uanset om det pågældende udstyr og den pågældende teknologi hidrører fra medlemsstaterne eller ej:

a) olie

b) gas

c) mineraler.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at fastlægge de relevante produkter, der skal være omfattet af dette stykke.

2.  Det er forbudt at yde eller levere følgende til virksomheder, som på Krim og i Sevastopol er beskæftiget med udnyttelse af de naturressourcer, der er omhandlet i stk. 1:

a) teknisk bistand eller uddannelse og andre tjenesteydelser i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i overensstemmelse med stk. 1

b) finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 eller ydelse af teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil.

3.  Det er forbudt at deltage bevidst eller forsætligt i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 4c

Forbuddene i artikel 4a og 4b berører ikke opfyldelsen indtil den 28. oktober 2014 af kontrakter, der er indgået inden den 30. juli 2014, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 28. oktober 2014.

Artikel 4d

Det er forbudt:

a) at yde lån eller kreditter, der specifik knytter sig til etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for sektorer, der er omhandlet i artikel 4a

b) at erhverve eller udvide en kapitalinteresse i virksomheder etableret på Krim og i Sevastopol, der beskæftiger sig med etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for de sektorer, der er omhandlet i artikel 4a, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne virksomheder og erhvervelse af kapitalandele og værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

c) at oprette joint ventures, der knytter sig til etablering, erhvervelse eller udvikling af infrastruktur inden for de sektorer, der er omhandlet i artikel 4a.

Artikel 4e

Det er forbudt:

a) at yde lån eller kreditter, der specifikt knytter sig til udnyttelse af de naturressourcer, der er omhandlet i artikel 4b, på Krim og i Sevastopol

b) at erhverve eller udvide en kapitalinteresse i virksomheder etableret på Krim og i Sevastopol, der beskæftiger sig med udnyttelse af de naturressourcer, der er omhandlet i artikel 4b, på Krim og i Sevastopol, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne virksomheder og erhvervelse af kapitalandele og værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

c) at oprette joint ventures, der knytter sig til udnyttelse af de naturressourcer, der er omhandlet i artikel 4b, på Krim og i Sevastopol.

Artikel 4f

Forbuddene i artikel 4d og 4e:

a) berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 30. juli 2014

b) er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, hvis en sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en aftale, der er indgået inden den 30. juli 2014.

Artikel 4g

Forbuddene i artikel 4b og 4e berører ikke transaktioner vedrørende vedligeholdelse med henblik på at garantere eksisterende infrastrukturs sikkerhed.

▼B

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Afgørelsen finder anvendelse indtil den 23. juni 2015.

Denne afgørelse overvåges løbende. Afgørelsen kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået. ►M1  Artikel 4a-4g tages op til revurdering senest d. 31. december 2014. ◄( 1 ) EUT L 78 af 17.3.2014, s. 16.

Top