EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0150-20181012

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. marts 2014 om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF (meddelt under nummer C(2014) 1681) (EØS-relevant tekst) (2014/150/EU)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/2018-10-12

02014D0150 — DA — 12.10.2018 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. marts 2014

om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer C(2014) 1681)

(EØS-relevant tekst)

(2014/150/EU)

(EUT L 082 af 20.3.2014, s. 29)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1519 EØS-relevant tekst af 9. oktober 2018

  L 256

65

12.10.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. marts 2014

om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg vedrørende visse undtagelser for handel med populationer af plantearterne hvede, byg, havre og majs i henhold til Rådets direktiv 66/402/EØF

(meddelt under nummer C(2014) 1681)

(EØS-relevant tekst)

(2014/150/EU)Artikel 1

Genstand

1.  Der gennemføres et tidsbegrænset forsøg på EU-plan med henblik på at vurdere, om produktionen i handelsøjemed og handel på visse betingelser med sædekorn fra populationer, jf. artikel 2, som tilhører arterne Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. og Zea mays L, kan udgøre et bedre alternativ til udelukkelsen af handel med sædekorn, der ikke opfylder kravene i artikel 2, stk. 1, litra E, F og G, i direktiv 66/402/EØF, for så vidt angår sortstræk hos sædekorn af visse arter, og til kravene i artikel 3, stk. 1, om, at sædekorn kun må bringes i handelen med en officiel godkendelse som »certificeret sædekorn«, »certificeret sædekorn af første generation« eller »certificeret sædekorn af anden generation«.

2.  Følgende forhold vurderes:

a) hvorvidt identifikationen af populationer af disse arter kan finde sted på grundlag af oplysninger om deres avls- og produktionsmetoder, de anvendte sorter i krydsningerne og disse populationers vigtigste karakteristika, og

b) hvorvidt identifikationen af sædekorn fra disse populationer, som er bragt i handelen, kan baseres på sporbarhedskrav og identifikation af produktionsområde.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne afgørelse omfatter bestande af planter, der opfylder alle følgende krav:

a) De stammer fra en given kombination af genotyper.

b) De betragtes som enheder for så vidt angår deres egnethed til at blive reproduceret uforandret, når de er etableret i en given produktionsregion med specifikke agroklimatiske forhold.

c) De frembringes ved hjælp af en af følgende teknikker:

i) krydsning af fem eller flere sorter i alle kombinationer efterfulgt af samling af afkommet og udsættelse af materialet for naturlig udvælgelse i flere generationer

ii) fælles dyrkning af mindst fem sorter af en overvejende fremmedbestøvende art, samling af afkommet, gentagen nysåning og udsættelse af materialet for naturlig udvælgelse, indtil der ikke er flere planter af de oprindelige sorter til stede

iii) krydsning af fem eller flere sorter ved hjælp af krydsningsprotokoller, der afviger fra protokollerne i nr. i) eller ii), med henblik på at producere en tilsvarende forskelligartet population, der ikke indeholder sorter.

Disse bestande af planter benævnes i det følgende »populationer«.

Artikel 3

Medlemsstaternes deltagelse

1.  Samtlige medlemsstater kan deltage i forsøget. De kan senest påbegynde deltagelsen ►M1  den 31. december 2019 ◄ .

2.  Medlemsstater, der beslutter at deltage i forsøget (i det følgende benævnt »deltagende medlemsstater«), underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om deres deltagelse, med angivelse af arter og regioner, der er omfattet af forsøget, og foranstaltninger, der er gennemført i henhold til denne afgørelse.

3.  Deltagende medlemsstater kan til enhver tid trække sig ud af forsøget ved at informere Kommissionen herom.

Artikel 4

Fritagelse for forpligtelser

Deltagende medlemsstater er fritaget for de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra E, F og G, i artikel 3, stk. 1, og i artikel 10 i direktiv 66/402EØF, for så vidt angår produktion i handelsøjemed og handel med populationer.

Artikel 5

Identifikation af populationer

En population skal kunne identificeres på grundlag af:

a) de sorter, der indgår i krydsningen til frembringelse af populationen

b) de avlsprogrammer, der er defineret i de respektive protokoller

c) produktionsområde

d) graden af heterogenitet, navnlig i selvbestøvende arter, og

e) dens karakteristika, jf. artikel 7, stk. 2, litra f).

Artikel 6

Betingelser for produktion af og handel med sædekorn fra populationerne

I forbindelse med dette forsøg drager medlemsstaterne omsorg for, at sædekornene fra populationen kan produceres i handelsøjemed og bringes i handelen, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a) sædekornene tilhører en godkendt population

b) sædekornene er i overensstemmelse med artikel 9

c) betegnelsen for populationen er i overensstemmelse med artikel 8

d) populationen og sædekornene er henholdsvis fremavlet og produceret af personer, der er registreret i henhold til artikel 10.

Artikel 7

Godkendelse af populationer

1.  Medlemsstaterne godkender populationer i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4.

2.  Ansøgning om godkendelse skal indgives til frøcertificeringsmyndigheden. Ansøgningen skal omfatte følgende:

a) ansøgerens navn og adresse

b) art og betegnelse for populationen

c) en beskrivelse af den type teknik, der anvendes til at frembringe populationen, med henvisning til artikel 2, litra c), nr. i), ii) eller iii), hvis det er relevant

d) avlsprogrammets målsætninger

e) avls- og produktionsmetode: avlsprogram som defineret i de respektive protokoller, sorter, der anvendes til at avle og producere populationen, samt eget produktionskontrolprogram, der anvendes af den pågældende operatør

f) en beskrivelse af dens karakteristika:

i) dokumentation for dens karakteristika, som ansøgeren mener er vigtige med hensyn til udbytte, kvalitet, ydeevne, egnethed for systemer med lavt input, modstandsdygtighed over for sygdomme, udbyttestabilitet, smag og farve

ii) forsøgsresultater vedrørende de i nr. i) nævnte karakteristika

g) produktionsområde

h) en erklæring fra ansøgeren om korrektheden af de elementer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1

i) en repræsentativ prøve af populationen

j) navn og adresse på den person, der er ansvarlig for avl, produktion og vedligeholdelse.

3.  Frøcertificeringsmyndigheden kontrollerer:

a) at ansøgningen er i overensstemmelse med stk. 2, og

b) at populationen opfylder identifikationskravene i artikel 5.

Overholdelsen af identifikationskravene i artikel 5 fastslås på grundlag af den indsendte dokumentation og inspektioner i de anlæg, hvor populationen produceres.

4.  Godkendelsen af en population samt oplysningerne i stk. 2 meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 8

Betegnelse for populationer

1.  Populationer skal have en betegnelse. Bestemmelserne om sortsbetegnelse som fastsat i artikel 9, stk. 6, i Rådets direktiv 2002/53/EF ( 1 ) finder tilsvarende anvendelse på betegnelser for populationer.

2.  Ordet »population« skal tilføjes i slutningen af hver betegnelse.

Artikel 9

Krav vedrørende afgrøde, sædekorn og vægt af partier og prøver

1.  Punkt 1 og 6 i bilag I til direktiv 66/402/EØF finder anvendelse.

2.  I forbindelse med produktion af og handel med sædekorn tilhørende populationer skal sædekornene være i overensstemmelse med punkt 2 og 3 i bilag II til direktiv 66/402/EØF vedrørende certificeret sædekorn af anden generation for så vidt angår populationer af Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. og Triticum spelta L. og certificeret sædekorn for så vidt angår populationer af Zea mays L.

3.  I forbindelse med produktion af og handel med sædekorn tilhørende populationer skal vægten af partier og prøver være i overensstemmelse med bilag III til direktiv 66/402/EØF og, for så vidt angår Zea mays L., med bestemmelserne i samme bilag vedrørende certificeret sædekorn af de pågældende arter.

Artikel 10

Registrering af avlere, producenter og personer med ansvar for opretholdelse af populationer

1.  Hver medlemsstat registrerer de personer, der avler populationer eller producerer eller opretholder sædekorn af populationer på dens område, i et register, såfremt de opfylder kravene i stk. 2.

2.  Avlere, producenter og personer med ansvar for opretholdelse af populationer skal indgive en ansøgning til frøcertificeringsmyndigheden med henblik på optagelse i registret. Ansøgningen skal omfatte følgende:

a) deres navn, adresse og kontaktoplysninger

b) betegnelse for den pågældende population.

3.  Registret skal indeholde følgende:

a) navn, adresse og kontaktoplysninger, jf. stk. 2, litra a)

b) betegnelse for den population, jf. stk. 2, litra b), som skal produceres eller opretholdes.

Artikel 11

Mærkning

Pakninger eller beholdere med sædekorn skal forsynes med en etiket, som er anbragt af producenten. Etiketten skal indeholde oplysningerne i bilag I.

Artikel 12

Kvantitative restriktioner

1.  Mængden af sædekorn, som er bragt i handelen, fra den godkendte population af hver art må for hver deltagende medlemsstat og pr. år ikke overstige 0,1 % af de sædekorn af samme art, som er produceret i den deltagende medlemsstat i det pågældende år.

2.  Hver producent skal over for frøcertificeringsmyndigheden oplyse, hvor store mængder af hver population den pågældende agter at producere hvert år.

3.  En deltagende medlemsstat kan forbyde handel med sædekorn fra en population, hvis den i betragtning af formålet med forsøget mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, at yderligere mængder sædekorn fra den pågældende population bringes i handelen. Den skal straks underrette de(n) pågældende producent(er).

Artikel 13

Sporbarhed

1.  Enhver person, der bringer sædekorn af populationer i handelen, skal sikre, at de pågældende sædekorn kan spores.

2.  En person, der bringer sædekorn af populationer i handelen, skal opbevare oplysninger, der gør det muligt at identificere de personer, der har leveret dem, og til hvem de har leveret, sædekorn af en population.

3.  Oplysningerne skal efter anmodning stilles til rådighed for frøcertificeringsmyndigheden.

Artikel 14

Offentlig kontrol

Frøcertificeringsmyndighederne i de deltagende medlemsstater skal foretage offentlig kontrol af produktion af og handel med sædekorn af populationer. Den offentlige kontrol skal mindst omfatte:

a) markbesigtigelse, prøveudtagning og kontrol af populationer, jf. bilag II, punkt 1)

b) tilsyn med tilrettelæggelsen af sammenlignende markforsøg til dette formål, jf. bilag II, punkt 2)

c) producerede mængder og markedsførte mængder

d) overholdelse af kravene for så vidt angår producenten og enhver person, der bringer sædekorn i handelen i henhold til denne afgørelse.

Kontrollen som omhandlet i litra d) skal finde sted mindst én gang om året. Den skal omfatte inspektionsbesøg hos de berørte personer og de marker, der bruges til produktion af populationerne.

Artikel 15

Opretholdelse af populationer

1.  Den person, der er ansvarlig for opretholdelsen af populationen, skal opretholde populationen i hele forsøgsperioden.

Opretholdelsen skal være i overensstemmelse med accepteret praksis for den pågældende art.

2.  Den person, der er ansvarlig for opretholdelsen af populationen, skal føre fortegnelser vedrørende opretholdelsen af populationerne og til enhver tid stille disse fortegnelser til rådighed for det ansvarlige officielle organ med henblik på inspektion.

3.  Det ansvarlige officielle organ skal kontrollere den måde, hvorpå populationerne vedligeholdes, og kan til dette formål udtage prøver af sædekorn fra de pågældende populationer.

Artikel 16

Producenternes meddelelsespligt

Producenterne skal årligt meddele frøcertificeringsmyndighederne de oplysninger, der er anført i bilag III, litra a), b), c), f), g), h) og i).

Artikel 17

Registrering af oplysninger

De deltagende medlemsstater registrerer oplysninger som anført i bilag III vedrørende produktion af og handel med populationer. De deltagende medlemsstater yder efter anmodning hinanden gensidig bistand i forbindelse med registrering af disse oplysninger.

Artikel 18

Rapporteringsforpligtelser

1.  De deltagende medlemsstater forelægger senest den 31. marts hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en årsrapport for det foregående år, der bl.a. skal indeholde:

a) oplysninger om typer og antal godkendte populationer pr. art, som er produceret og bragt i handelen under forsøget, og

b) de producerede og afsatte mængder pr. population og art og, hvis det er relevant, navnet på den medlemsstat, sædekornene var bestemt til.

De deltagende medlemsstater kan beslutte at lade rapporten omfatte andre relevante oplysninger.

2.  De deltagende medlemsstater forelægger Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med de oplysninger, der er omhandlet i bilag III, senest den 31. marts 2018. Denne rapport skal omfatte en vurdering af betingelserne for forsøget og interessen for at udvide dets varighed, i givet fald med henvisning til de enkelte arter. Rapporten kan omfatte andre oplysninger, som de anser for relevante i betragtning af formålet med forsøget.

3.  Medlemsstater, der afslutter deres deltagelse inden den 31. december 2017, forelægger deres rapport senest den 31. marts i året efter afslutningen af deres deltagelse.

Artikel 19

Tidsperiode

Forsøget iværksættes den 1. marts 2014 og afsluttes den ►M1  28. februar 2021 ◄ .

Artikel 20

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

OPLYSNINGER, DER SKAL VÆRE ANFØRT PÅ ETIKETTEN SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11

Mærkningen af pakninger eller beholdere med sædekorn skal omfatte følgende:

1) ordene »tidsbegrænset forsøg i henhold til EU-regler og -normer«

2) frøcertificeringsmyndighed og medlemsstat eller deres forkortelse

3) navn og adresse på producenten, der er ansvarlig for at anbringe etiketten eller dennes registreringskode

4) produktionsområde

5) partiets referencenummer

6) måned og år for lukning, udtrykt således: »lukket…« (måned og år) eller måned og år for seneste officielle prøveudtagning med henblik på kontrol, udtrykt således: »prøveudtaget…« (måned og år)

7) art med latinske bogstaver og i det mindste anført under den botaniske betegnelse, som kan angives i forkortet form og uden autornavn

8) populationens betegnelse

9) producentmedlemsstat, hvis forskellig fra punkt 2

10) anmeldt netto- eller bruttovægt eller anmeldt antal rene sædekorn

11) i tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pelleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angivelse af arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige forhold mellem vægten af rene sædekorn og den samlede vægt

12) såfremt i det mindste spireevnen er blevet efterprøvet, angives spireniveauet på etiketten. Disse angivelser kan ske ved, at en selvklæbende mærkat anbringes på etiketten.
BILAG II

PRØVEUDTAGNING OG KONTROL, JF. ARTIKEL 14

Følgende prøveudtagning og undersøgelse skal udføres:

1) Under forsøget inspiceres produktionsmarkerne, og officielle frøprøvetagere udtager årligt stikprøver af sædekornene af mindst 5 % af alle partier af sædekorn fra populationer og produktionsmarker.

Hver produktionsmark kontrolleres af en officiel myndighed mindst to gange under det tidsbegrænsede forsøg.

Disse prøver anvendes til at kontrollere overholdelsen af artikel 5, for så vidt angår identitet, og artikel 9, for så vidt angår kvaliteten af sædekornene.

2) Der gennemføres sammenlignende markforsøg på hver af de godkendte populationer, som bringes i handelen under forsøget.

Markforsøgene gennemføres af de kompetente myndigheder, forskningsinstitutioner eller af avlere eller producenter. For så vidt angår avlere og producenter fører medlemsstaterne tilsyn med forsøgene.
BILAG III

OPLYSNINGER, SOM SKAL REGISTRERES, JF. ARTIKEL 17

Følgende oplysninger registreres:

a) artsnavn og betegnelse, som anvendes for hver godkendt population under forsøget

b) populationstype, jf. artikel 2, litra c)

c) de producerede og afsatte mængder pr. population og art og navnet på den medlemsstat, sædekornene var bestemt til

d) retningslinjer for medlemsstaternes godkendelse af populationer og dermed forbundne omkostninger for ansøgeren

e) beskrivelse og resultater af prøver, der er udført i henhold til bilag II, punkt 1)

f) resultater af sammenlignende markforsøg, jf. bilag II, punkt 2)

g) de deltagende avleres og producenters størrelse: mikrovirksomheder, små virksomheder, mellemstore virksomheder eller store virksomheder

h) brugernes vurdering af populationerne for så vidt angår karakteristika, jf. artikel 7, stk. 2, litra f).( 1 ) Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

Top