EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20140912

Consolidated text: Rådets afgørelse 2014/145/FUSP af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2014-09-12

2014D0145 — DA — 12.09.2014 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

(EFT L 078, 17.3.2014, p.16)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/151/FUSP af 21. marts 2014

  L 86

30

21.3.2014

►M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/238/FUSP af 28. april 2014

  L 126

55

29.4.2014

►M3

RÅDETS AFGØRELSE 2014/265/FUSP af 12. maj 2014

  L 137

9

12.5.2014

►M4

RÅDETS AFGØRELSE 2014/308/FUSP af 28. maj 2014

  L 160

33

29.5.2014

►M5

RÅDETS AFGØRELSE 2014/455/FUSP af 11. juli 2014

  L 205

22

12.7.2014

 M6

RÅDETS AFGØRELSE 2014/475/FUSP af 18. juli 2014

  L 214

28

19.7.2014

►M7

RÅDETS AFGØRELSE 2014/499/FUSP af 25. juli 2014

  L 221

15

25.7.2014

►M8

RÅDETS AFGØRELSE 2014/508/FUSP af 30. juli 2014

  L 226

23

30.7.2014

►M9

RÅDETS AFGØRELSE 2014/658/FUSP af 8. september 2014

  L 271

47

12.9.2014
▼B

RÅDETS AFGØRELSE 2014/145/FUSP

af 17. marts 2014

om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighedRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 6. marts 2014 fordømte EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet og opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at trække sine væbnede styrker tilbage til de områder, hvor de er permanent stationeret, i overensstemmelse med de relevante aftaler. De opfordrede Den Russiske Føderation til øjeblikkeligt at give internationale observatører adgang. Stats- og regeringscheferne mente, at parlamentets afgørelse i Den Autonome Republik Krim om at afholde en folkeafstemning om områdets fremtidige status er i strid med den ukrainske forfatning og derfor ulovlig.

(2)

Stats- og regeringscheferne besluttede at træffe foranstaltninger, herunder dem, som Rådet lagde op til den 3. marts 2014, bl.a. at suspendere de bilaterale forhandlinger med Den Russiske Føderation om visumspørgsmål og forhandlingerne med Den Russiske Føderation om en ny aftale, der ville skulle erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

(3)

Stats- og regeringscheferne understregede, at løsningen på krisen bør findes gennem forhandlinger mellem Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer, herunder gennem potentielle multilaterale mekanismer, og at Unionen, hvis der ikke foreligger resultater inden for en begrænset tidsfrist, vil træffe yderligere foranstaltninger, såsom rejseforbud, indefrysning af aktiver og annullering af topmødet mellem EU og Rusland.

(4)

Under de nuværende omstændigheder bør der indføres rejserestriktioner og indefryses aktiver for personer, der er ansvarlige for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, herunder tiltag vedrørende enhver del af områdets fremtidige status i strid med den ukrainske forfatning, og personer, enheder eller organer med tilknytning til dem.

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:Artikel 1

▼M9

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske personer med tilknytning til dem

b) fysiske personer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

c) fysiske personer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget.

▼B

2.  Stk. 1 forpligter dog ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.  Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b) som værtsland for en international konference, som er indkaldt af De Forenede Nationer eller afholdes i regi heraf

c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d) i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.  Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.  Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med de restriktive foranstaltninger, herunder støtte til Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

7.  En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.  Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 og 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og den berørte person.

Artikel 2

▼M9

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a) fysiske personer, som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine, eller som hindrer internationale organisationers arbejde i Ukraine, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem

b) juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt støtter tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

c) juridiske personer, enheder eller organer på Krim eller i Sevastopol, hvis ejerskab i strid med ukrainsk ret er blevet overført, eller juridiske personer, enheder eller organer, der har draget fordel af en sådan overførsel

d) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som materielt eller finansielt aktivt støtter eller drager fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine, eller

e) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som foretager transaktioner med separatistgrupperne i Donbassregionen i Ukraine,

jf. bilaget, indefryses.

▼B

2.  Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør meddeles særlig tilladelse.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

4.  Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder meddele tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d) anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der meddeles i henhold til dette stykke.

5.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført på listen i bilaget, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.  Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1 og 2 i denne afgørelse, eller

c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat stk. 1.

Artikel 3

▼M3

1.  Rådet træffer med enstemmighed efter forslag fra en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik afgørelse om oprettelse og ændring af listen i bilaget.

▼B

2.  Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.  Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse og underretter den pågældende person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 4

1.  Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, på listen.

2.  Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 5

For at give de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i denne afgørelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼M9

Denne afgørelse anvendes indtil den 15. marts 2015.

▼B

Denne afgørelse overvåges løbende. Den skal, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.
BILAG IListe over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

født den 26.11. 1972

Sergey Valeryevich Aksyonov blev valgt til premierminister på Krim i Krims Verkhovna Rada den 27. februar 2014 under tilstedeværelse af prorussiske bevæbnede mænd. "Valget" af ham blev erklæret forfatningsstridigt af Oleksandr Turchynov den 1. marts. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for den "folkeafstemning", der er berammet til den 16. marts 2014.

17.3.2014

▼M4

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

født den 19.11.1956

Vladimirovca, Distriktet Slobozia, Republikken Moldova

Vladimir Andreevich Konstantinov har som formand for Krims Verkhovna Rada spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet i Krims Verkhovna Rada om »folkeafstemningen« i strid med Ukraines territoriale integritet, og han har opfordret vælgere til at stemme for Krims uafhængighed.

17.3.2014

▼B

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

født den 15.8.1976

Som næstformand for Krims Ministerråd har Rustam Ilmirovich Temirgaliev spillet en relevant rolle i forbindelse med de afgørelser, der er truffet af Verkhovna Rada om "folkeafstemningen" i strid med Ukraines territoriale integritet. Han har udført et aktivt lobbyarbejde for Krims integration i Den Russiske Føderation.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

født den 15.7.1974

Deniz Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstkommanderende for den ukrainske flåde den 1. marts og aflagde ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed. Den offentlige anklager i Ukraine har indledt en efterforskning af ham for højforræderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

født den 13.6.1961

Aleksei Mikhailovich Chaliy blev "borgmester i Sevastopol" med folkelig opbakning den 23. februar, og han accepterede "afstemningen". Han har ført en aktiv kampagne for, at Sevastopol skal være en særskilt enhed i Den Russiske Føderation efter folkeafstemningen den 16. marts 2014.

17.3.2014

▼M4

6.

Pyotr Anatolyevich Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

født den 29.3.1965

Pyotr Anatoliyovych Zima blev af »premierminister« Aksyonov udnævnt til ny leder af sikkerhedstjenesten på Krim (SBU) den 3. marts 2014, og han accepterede denne udnævnelse. Han har videregivet relevante oplysninger, herunder en database, til den russiske efterretningstjeneste (SVR). Dette omfattede oplysninger om Euromaidanaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på Krim. Han har spillet en relevant rolle med hensyn til at hindre de ukrainske myndigheder i at kontrollere området Krim.

Den 11. marts 2014 blev den uafhængige sikkerhedstjeneste på Krim oprettet af tidligere SBU-officerer fra Krim.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадьевич Жеребцов)

født den 19.11.1965

Rådgiver for formanden for Krims Verkhovna Rada, en af de primære kræfter bag »folkeafstemningen« den 16. marts 2014 i strid med Ukraines territoriale integritet.

17.3.2014

▼B

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

født den 28.3.1953

Næstformand for Verkhovna Rada; Sergey Pavlovych Tsekov stod sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome Region Krim. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

født den 5.1.1958 i Abakan, Khakassia

Formand for Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Viktor Alekseevich Ozerov offentligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Sikkerheds- og Forsvarskomité deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

født den. 29.9.1952

Første næstformand for Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender.

Den 1. marts 2014 støttede Vladimir Michailovich Dzhabarov offenligt i Føderationsrådet på vegne af Føderationsrådets Komité for Internationale Anliggender deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

født den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Formand for Føderationsrådets Komité for Forfatningsret i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede, Andrei Aleksandrovich Klishas offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine. I offentlige erklæringer søgte Andrei Aleksandrovich Klishas at retfærdiggøre den russiske militære intervention i Ukraine ved at hævde, at "'den ukrainske præsident støtter myndighederne på Krims appel til præsidenten for Den Russiske Føderation om at indsætte omfattende forstærkning for at forsvare borgerne på Krim".

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

født den 28.9.1929 i Duleevka, Donetskregionen, Ukrainske SSR

Medlem af Føderationsrådets Komité for Føderale Anliggender, Regionalpolitik og den Nordlige Region i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Nikolai Ivanovich Ryzhkov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

født den. 4.10.1958 i Lopatino, Sergachiiskyregionen, Russiske SSR

Viceformand for Den Russiske Føderations Føderationsråd.

Den 1. marts 2014 støttede Evgeni Viktorovich Bushmin offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

født den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Medlem af Føderationsrådets Kultur-, Videnskabs- og Informationskomité i Den Russiske Føderation.

Den 1. marts 2014 støttede Aleksandr Borisovich Totoonov offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

født den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, Kurganregionen

Første viceformand for Komitéen for Parlamentariske Spørgsmål.

Den 1. marts støttede Oleg Evgenevich Panteleev offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

født den 14.2.1953 i Pusjkin, Leningradregionen

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af partiet Retfærdigt Rusland i Dumaen i Den Russiske Føderation.

Ophavsmand til lovforslaget om under dække af at beskytte russiske borgere at lade Den Russiske Føderation indlemme et fremmed lands territorier uden det pågældende lands samtykke og uden en international traktat.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

født den 30.7.1970 i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Viceformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støtter aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russsiske væbnede styrker i Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

født den. 4.1.1968 i Моskva

Formand for Statsdumaens Komité for Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), (medlem af LDPR).

Støtter aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

født den 13.9.1961 i Vitebsk (Hviderussiske SSR)

Øverstbefalende for Sortehavsflåden, viceadmiral.

Ansvarlig for kommandoen over de russiske styrker, der har besat suverænt ukrainsk område.

17.3.2014

▼M4

20.

Anatoliy Alekseevich Sidorov

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

født den 2.7.1958

Øverstbefalende for Ruslands vestlige militærdistrikt, som har enheder deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en »folkeafstemning« og indlemmelse i Rusland.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich Galkin

(Александр Викторович Галкин)

født den 22.3.1958

Øverstbefalende for Ruslands sydlige militærdistrikt (»SMD«). SMD-styrker er deployeret på Krim. Han er ansvarlig for en del af den russiske militære tilstedeværelse på Krim, der underminerer Ukraines suverænitet, og bistod myndighederne på Krim med at hindre offentlige demonstrationer imod tiltag i retning af en »folkeafstemning« og indlemmelse i Rusland.

Sortehavsflåden henhører under Galkins kommando, en stor del af fremrykningen på Krim har fundet sted gennem det sydlige militærdistrikt.

17.3.2014

▼M1

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

født den 21.12.1963 i Moskva

Vicepremierminister i Den Russiske Føderation.

Opfordrede offentligt til annekteringen af Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Sergey

født den 1.1.1961 i Zaporozhye (Ukrainske SSR)

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation.

Opfordrede offentligt til annekteringen af Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova

født den 7.4.1949 i Shepetovka, Khmelnitskyi Oblast (Ukrainske SSR)

Formand for Føderationsrådet. Den 1. marts 2014 støttede hun offentligt i Føderationsrådet deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

født den 27.10.1954

i Skt. Petersborg (tidl. Leningrad)

Formand for Statsdumaen. Støttede offentligt deployeringen af russiske styrker i Ukraine. Støttede offentligt traktaten om genforening af Rusland og Krim og den føderale forfatningslovgivning i tilknytning hertil.

21.3.2014

26.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

født den 26.4.1954

Udnævnt ved præsidentielt dekret den 9. december 2013 til leder af det russiske føderale nyhedsbureau "Rossiya Segodnya".

Central figur i regeringens propaganda, som støtter deployeringen af russiske styrker i Ukraine.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

født den 27.3.1963 i Sevastopol (Ukrainske SSR)

Viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

født den 1.9.1956 i Zaporozhye (Ukrainske SSR)

Viceøverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

født den 21.9.1964 i Solntsevo, Lipetsk

Rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation. Han organiserede processen på Krim, hvorved lokalsamfund på Krim blev mobiliseret til at iværksætte aktioner, der underminerede de ukrainske myndigheder på Krim.

21.3.2014

▼M4

30.

Mikhail Grigoryevich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

født den 10.10.1955

Formand for Krims valgkommission.

Ansvarlig for administrationen af »folkeafstemningen« på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af »folkeafstemningen« i henhold til det russiske system.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

født den 21.8.1946

Rusland

Ansvarlig for administrationen af »folkeafstemningen« på Krim. Ansvarlig for undertegnelsen af resultaterne af »folkeafstemningen« i henhold til det russiske system.

21.3.2014

32.

Generalløjtnant Igor Nikolaevich Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

født den 5.12.1959

Kirghizia/Osh

De facto-øverstbefalende for de russiske tropper, der er deployeret på Krim (og som Rusland fortsat officielt refererer til som »lokale selvforsvarsmilitser«).

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina

(Елена Борисовна Мизулина)

født den 9.12.1954

Buly, Kostroma Oblast

Stod bag og var medforslagsstiller til de nylige lovgivningsforslag i Rusland, som ville have gjort det muligt for regioner i andre lande at tilslutte sig Rusland uden forudgående samtykke fra deres centrale myndigheder.

21.3.2014

▼M2

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

født den 7.11.1958 i Kirovohrad, Ukrainske SSR

Vicepremierminister. Ansvarlig for at lede integrationen af den indlemmede autonome republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

født den 15.9.1949 i Moskva

Befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det såkaldte »Føderale Distrikt Krim«, ikkepermanent medlem af det russiske sikkerhedsråd. Ansvarlig for gennemførelsen af det russiske statsoverhoveds forfatningsmæssige beføjelser på den indlemmede autonome republik Krims område.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

født den 27.10.1965 i Leningrad

Minister for Krimanliggender. Ansvarlig for integrationen af den indlemmede autonome republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

født den 22.8.1960 i Alagir, Nordossetiske autonome SSR, Russiske SSR

Fungerende guvernør for den ukrainske indlemmede by Sevastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovatidi

født den 7.5.1962 i Simferopol, Ukrainske SSR.

Medlem af Det Russiske Føderale Råd for den indlemmede autonome republik Krim.

29.4.2014

39.

Ludmila Ivanovna Shvetsova

født den 24.9.1949 i Alma-Ata, USSR

Næstformand for Statsdumaen, Det Forenede Rusland. Ansvarlig for at iværksætte lovgivning med henblik på at integrere den indlemmede autonome republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich Neverov

født den 21.12.1961 i Tashtagol, USSR

Næstformand for Statsdumaen, Det Forenede Rusland. Ansvarlig for at iværksætte lovgivning med henblik på at integrere den indlemmede autonome republik Krim i Den Russiske Føderation.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich Sergun

født den 28.3.1957

Direktør for GRU (øverste efterretningsdirektorat), vicechef for generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker, generalløjtnant. Ansvarlig for GRU-officerernes virksomhed i det østlige Ukraine.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

født den 8.9.1955 i Kazan

Chef for generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker, Den Russiske Føderations viceforsvarsminister, general i hæren. Ansvarlig for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine og for den manglende deeskalering af situationen.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

Aktiv leder af »Luganskgarden«. Deltog i indtagelsen af sikkerhedstjenestens regionalkontors bygning i Lugansk, optog et videobudskab til præsident Vladimir Putin og Rusland fra den besatte bygning. Tætte forbindelser til »Sydøsthæren«.

29.4.2014

▼M4

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

d.o.b. 13.2.1970

Stachanov, Lugansk Oblast, Ukrainian SSR

En af lederne af separatistgruppen »Sydøsthæren«, som besatte sikkerhedstjenestens bygning i regionen Lugansk. Inden indtagelsen af bygningen var han og andre medsammensvorne i besiddelse af våben, der tilsyneladende var leveret illegalt fra Rusland og lokale kriminelle grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenevich Purgin

(Андрей Евгеньевич Пургин)

d.o.b. 26.1.1972

Leder af »Republikken Donetsk«, aktiv deltager i og organisator af separatistaktioner, koordinator af de »russiske turisters« aktioner i Donetsk. Medgrundlægger af et »borgerinitiativ i Donbas for Den Eurasiske Union«.

29.4.2014

▼M2

46.

Denys Pushylin

født i Makiivka

En af lederne af folkerepublikken Donetsk. Deltog i indtagelsen og besættelsen af regionalforvaltningen. Aktiv talsmand for separatisterne.

29.4.2014

▼M4

47.

Sergey Gennadevich Tsyplakov

(Сергей Геннадьевич Цыплаков)

d.o.b. 1.5.1983

Donetsk, Ukrainske SSR

En af lederne af den ideologisk radikale organisation Donbasfolkemilitsen. Han deltog aktivt i indtagelsen af en række statslige bygninger i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin a.k.a. Igor Strelkov

(Игорь Всеволодович Гиркин)

d.o.b. 17.12.1970

passport no. 4506460961

Identificeret som ansat i det øverste efterretningsdirektorat i generalstaben for Den Russiske Føderations væbnede styrker (GRU). Han var involveret i hændelser i Sloviansk. Han er medarbejder på sikkerhedsområdet for Sergey Aksionov, der er selvudråbt premierminister for Krim.

29.4.2014

▼M3

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

Født den 4.2.1964 i Alekseevka, Saratovregionen

Første vicepersonalechef for præsidentens kontor i Rusland. Ansvarlig for tilsynet med den politiske integration af den indlemmede ukrainske region Krim i Den Russiske Føderation.

12.5.2014

50.

Vladimir Shamanov

Født den 15.2.1954 i Barnaul

Kommandør for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin høje stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

Født den 19.5.1960 i Ignatovo, Vologodsk oblast, USSR

Formand for forfatningsudvalget i Dumaen. Ansvarlig for behandlingen af lovgivningen om indlemmelse af Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich Jarosh

 

Fungerende chef for det føderale migrationstjenestekontor for Krim. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

Født den 19.12.1962 i Zaporozhye

Fungerende chef for det føderale migrationstjenestekontor for Sevastopol. Ansvarlig for den systematiske og fremskyndede udstedelse af russiske pas til beboerne på Krim.

12.5.2014

▼M4

54.

Viacheslav Ponomariov

Vyacheslav Vladimirovich Ponomariov

(Вячеслав Владимирович Пономарёв)

d.o.b. 2.5.1965

Sloviansk

Selvudråbt borgmester i Sloviansk. Ponomarev opfordrede Vladimir Putin til at indsætte russiske styrker for at beskytte byen og bad ham senere om at levere våben. Ponomarevs folk er involveret i bortførelser (de tog den ukrainske journalist Irma Krat og Simon Ostrovsky, en journalist for Vice News, til fange; begge blev senere løsladt. Ponomarevs folk tilbageholdt militærobservatører udsendt i henhold til OSCE's Wiendokument).

12.5.2014

55.

Igor Mykolaiovych Bezler

Igor Nikolaevich Bezler,

(Игорь Николаевич Безлер)

d.o.b. 30.12.1965

Simferopol

En af lederne af den selvudråbte Horlivkamilits. Han tog kontrol over Ukraines sikkerhedstjenestes kontor i Donetskregionens bygning og bemægtigede sig bagefter Indenrigsministeriets distriktsstation i byen Horlivka. Han har forbindelser til Igor Girkin, under hvis kommando han ifølge den ukrainske sikkerhedstjeneste var involveret i mordet på den folkedeputerede i Horlivkas byråd Volodymyr Rybak.

12.5.2014

▼M3

56.

Igor Kakidzyanov

 

Ifølge Pushylin, en af lederne af »Folkerepublikken Donetsk«, er styrkernes mål at »beskytte befolkningen i Folkerepublikken Donetsk og republikkens territorielle integritet«

12.5.2014

▼M4

57.

Oleg Tsariov

Oleg Anatolevich Tsariov

(Олег Анатолiйович Царьов)

(Олег Анатольевич Царёв)

d.o.b. 2.6.1970

Dnipropetrovsk

Medlem af Radaen. Opfordrede offentligt til oprettelse af Den Føderale Republik Novorossia bestående af sydøstlige regioner i Ukraine.

12.5.2014

58.

Roman Lyagin

(Роман Лягин)

d.o.b. 30.5.1980

Donetsk

Chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Donetsk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj om »Folkerepublikken Donetsk«s selvbestemmelse.

12.5.2014

▼M3

59.

Aleksandr Malykhin

 

Chef for den centrale valgkommission i »Folkerepublikken Lugansk«. Tilrettelagde aktivt folkeafstemningen den 11. maj om »Folkerepublikken Lugansk«s selvbestemmelse

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

Født den 18.3.1980 i Eupatoria

Krims anklager. Gennemfører aktivt Ruslands indlemmelse af Krim.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

 

Sevastopols fungerende anklager. Gennemfører aktivt Ruslands indlemmelse af Sevastopol.

12.5.2014

▼M4

62.

PJSC Chernomorneftegaz

a.k.a Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Krim

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Chernomorneftegaz' aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«.

12.5.2014

63.

Feodosia a.k.a Feodossyskoje

Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Crimea, Feodosiya, Geologicheskaya str.2

Selskab, der omlader råolie og olieprodukter.

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Feodosias aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« på Krim.

12.5.2014

▼M5

64.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Fødselsdato: 25.7.1972 i Moskva

Såkaldt »premierminister i folkerepublikken Donetsk«

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««) Har undertegnet aftalememorandummet om »unionen Novorossiya«.

12.7.2014

65.

Alexander KHODAKOVSKY (Александр Сергеевич Ходаковский)

 

Såkaldt »sikkerhedsminister i folkerepublikken Donetsk«

Ansvarlig for separatistiske sikkerhedsaktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

66.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY (Александр Александрович Калюсский)

 

Såkaldt »de facto-vicepremierminister for sociale anliggender i folkerepublikken Donetsk«

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

67.

Alexander KHRYAKOV

 

Såkaldt »minister for information og massekommunikation i folkerepublikken Donetsk«

Ansvarlig for proseparatistiske propagandaaktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Donetsk«.

12.7.2014

68.

Marat BASHIROV

 

Såkaldt »premierminister i ministerrådet i folkerepublikken Luhansk«, bekræftet den 8. juli

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Luhansk«.

12.7.2014

69.

Vasyl NIKITIN

 

Såkaldt »vicepremierminister i ministerrådet i folkerepublikken Luhansk« (tidligere såkaldt »premierminister i folkerepublikken Luhansk« og tidligere talsmand for »sydøsthæren«)

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Luhansk«

Ansvarlig for sydøsthærens erklæring om, at der ikke kan afholdes ukrainsk præsidentvalg i »folkerepublikken Luhansk« på grund af regionens »nye« status.

12.7.2014

70.

Aleksey KARYAKIN (Алексей Карякин)

1979

Såkaldt »formand for det øverste råd i folkerepublikken Luhansk«

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i »det øverste råd«, ansvarlig for at have anmodet Den Russiske Føderation om at anerkende »folkerepublikken Luhansk«s uafhængighed

Har undertegnet aftalememorandummet om »unionen Novorossiya«.

12.7.2014

71.

Yurij IVAKIN (Юрий Ивакин)

 

Såkaldt »indenrigsminister i folke-republikken Luhansk«

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Luhansk«.

12.7.2014

72.

Igor PLOTNITSKY

 

Såkaldt »forsvarsminister i folke-republikken Luhansk«

Ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter i den såkaldte »regering for folkerepublikken Luhansk«.

12.7.2014

73.

Nikolay KOZITSYN

20.6.1956 i regionen Donetsk

Kommandør for kosakstyrkerne

Ansvarlig for at lede separatister i Østukraine, der kæmper mod de ukrainske regeringsstyrker.

12.7.2014

74.

Oleksiy MOZGOVY (Олексiй Мозговий)

 

En af lederne af de væbnede grupper i Østukraine

Ansvarlig for uddannelse af separatister til at kæmpe mod de ukrainske regeringsstyrker.

12.7.2014

▼M7

75.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Født den 1.9.1950 i Kurumoch, Kuibyshev-regionen

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; direktør for Den Russiske Føderations udenlandske efterretningstjeneste. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

76.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Født den 11.7.1951 i Leningrad (St. Petersburg)

Permanent medlem af og sekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

77.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Født den 15.11.1951 i Perm

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd; direktør for den føderale sikkerhedstjeneste (FSB). Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

78.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Født den 8.10.1956 i Zhetikara, Den Kasakhiske Sovjetiske Socialistrepublik

Permanent medlem af og vicesekretær for Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

79.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Født den 15.12.1950 i Vladivostok

Permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

80.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Øverstbefalende for den femte tjenstegren i FSB, Den Russiske Føderations Føderale Sikkerhedstjeneste.

Som højtstående FSB-officer leder han en tjeneste, der er ansvarlig for tilsynet med efterretningsoperationer og international aktivitet.

25.7.2014

81.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Født den 10.7.1981 i Kuibyshev (Samara)

Medlem af Statsdumaen.

Han annoncerede den 23.5.2014 indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

82.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Født den 5.10.1976 i Tsentaroy

Præsident for Republikken Tjetjenien. Kadyrov fremsatte erklæringer til støtte for den ulovlige indlemmelse af Krim og til støtte for den væbnede opstand i Ukraine. Han erklærede bl.a. den 14. juni 2014, at han »vil gøre alt for at bidrage til, at Krim genopstår«. I denne forbindelse blev han tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Derudover gav han den 1. juni 2014 udtryk for, at han er villig til at sende 74 000 tjetjenske frivillige til Ukraine, hvis han anmodes herom.

25.7.2014

83.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Født den 23.12.1960 i Vyselki

Guvernør for Krasnodar Krai.

Han blev tildelt en medalje »for Krims befrielse« af den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim for den støtte, han ydede i forbindelse med den ulovlige indlemmelse af Krim. Ved denne lejlighed udtalte den fungerende leder af Den Autonome Republik Krim, at Tkachyov var en af de første, der gav udtryk for sin støtte til Krims nye »lederskab«.

25.7.2014

84.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Født den 10.2.1983 i Sievierodonetsk

En af de selvudråbte ledere af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han anmodede om russisk intervention i det østlige Ukraine, herunder gennem deployering af russiske fredsbevarende styrker. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Gubarev er ansvarlig for rekruttering af personer til separatisternes væbnede styrker.

Ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

På trods af at han er blevet arresteret for at true Ukraines territoriale integritet og efterfølgende løsladt, har han fortsat spillet en fremtrædende rolle i separatistiske aktiviteter, hvorved han underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

85.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

Født den 5.7.1983 in Kakhovka

I sin egenskab af såkaldt »udenrigsminister« er hun ansvarlig for at forsvare den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvorved hun underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Desuden anvendes hendes bankkonto til finansiering af ulovlige væbnede separatistgrupper.

Ved at påtage sig rollen som udenrigsminister og fungere som sådan har hun derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

86.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

Født den 7.2.1960 i Donetsk

Såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, den såkaldte »forsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som viceforsvarsminister og fungere som sådan har Berezin derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

87.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Født den 2.4.1956 i Odessa

Selvudråbt »præsident« for den såkaldte »Republikken Novorossiya«, som har opfordret Rusland til at deployere tropper i Ukraine. Ved at påtage sig rollen som præsident og fungere som sådan har han derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

88.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Født den 23.6.1972 i Vinnytsiaregionen

Højtstående rådgiver for Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig rollen som højtstående rådgiver og fungere som sådan har Zdriliuk derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

25.7.2014

89.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Født den 19.2.1951 i Novosibirsk

Tidligere minister for statssikkerhed i separatistregionen Transdnestrien. Siden den 9. juli 2014 den første vicepremierminister for »Folkerepublikken Donetsk« med ansvar for sikkerhed og retshåndhævelse. I egenskab heraf er han ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk«.

25.7.2014

90.

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«

»Луганская народная республика«

»Luganskaya narodnaya respublika«

Officielt websted:

http://lugansk-online.info

Telefonnummer

+38-099-160-74-14

Den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk« blev oprettet den 27. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 22. maj 2014 oprettede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til den separatistiske hær for de sydøstlige regioner »Army of the Southeast« og andre ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine.

25.7.2014

91.

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«

»Донецкая народная республика«

»Donétskaya naródnaya respúblika«

Officielle oplysninger, herunder Folkerepublikken Donetsks forfatning og sammensætningen af det øverste råd

http://dnr-news.com/

Sociale medier:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« blev udråbt den 7. april 2014.

Ansvarlig for organiseringen af den ulovlige folkeafstemning den 11. maj 2014. Uafhængighedserklæring den 12. maj 2014.

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

Den er også involveret i rekrutteringen til ulovlige væbnede separatistgrupper, hvorved den underminerer sikkerheden eller stabiliteten i Ukraine.

25.7.2014

92.

Den såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«

»Федеративное государство Новороссия«

»Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya«

Officielle pressemeddelelser:

http://novorossia.su/official

Den 24. maj 2014 undertegnede de såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Lugansk en aftale om oprettelse af den ikkeanerkendte såkaldte »Føderale Stat Novorossiya«.

Dette er i strid med den ukrainske forfatningsret, og følgelig med international ret, hvorved Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed undermineres.

25.7.2014

93.

Den internationale union af offentlige sammenslutninger »Great Don Army«

Международный Союз Общественных Объединений

»Всевеликое Войско Донское«

Officielt websted:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefonnr.:

+7-8-908-178-65-57

Sociale medier:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresse: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

»Great Don army« grundlagde den nationale kosakhær »Cossack National Guard«, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til Nikolay KOZITSYN, som er øverstbefalende for kosakstyrkerne og ansvarlig for at lede separatister i det østlige Ukraine i kampen mod de ukrainske regeringsstyrker.

25.7.2014

94.

»Sobol«

»СОБОЛЬ«

Officielt websted:

http://soboli.net

Sociale medier:

http://vk.com/sobolipress

Telefonnr.:

(0652) 60-23-93.

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adresse: Crimea, Simferopol, str.Kiev, 4 (området ved busstationen »Central«).

Radikal paramilitær organisation, som er ansvarlig for åbent at støtte magtanvendelse til at bringe Ukraines kontrol over Krim til ophør, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

25.7.2014

95.

Den såkaldte »Lugansk Guard«

»Луганская гвардия«

Sociale medier:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Selvforsvarsmilits i Lugansk, som er ansvarlig for træning af separatister til kamp mod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har tilknytning til German PROPOKIV, en aktiv leder, som er ansvarlig for deltagelse i indtagelsen af den ukrainske sikkerhedstjenestes regionale kontorbygning i Lugansk, og har optaget en videomeddelelse til præsident Putin og Rusland fra den besatte bygning.

25.7.2014

96.

Den såkaldte »Army of the Southeast«

»Армии Юго-Востока«

Rekruttering:

http://lugansk-online.info/statements

Sociale medier:

http://vk.com/lugansksbu

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine.

Ansvarlig for besættelsen af sikkerhedstjenestens bygning i Luganskregionen. Pensioneret officer.

Har tilknytning til Valeriy BOLOTOV, der er opført på listen som en af lederne af gruppen.

Har tilknytning til Vasyl NIKITIN, der er ansvarlig for separatistiske »regerings«aktiviteter udført af den såkaldte »regering for Folkerepublikken Lugansk«.

25.7.2014

97.

Den såkaldte »Donbass People's Militia«

»Нароóдное ополчéние Донбáсса«

Sociale medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Frivilligtelefon i Rusland:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

eller e-mail novoross24@mail.ru

Adresse: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som er ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Den militante gruppe har bl.a. overtaget kontrollen over flere regeringsbygninger i det østlige Ukraine i begyndelsen af april 2014, hvorved den underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Dens tidligere leder, Pavel

Gubarev, er ansvarlig for at indtage den regionale regeringsbygning i Donetsk med prorussiske styrker og har udråbt sig selv til »folkets guvernør«.

25.7.2014

98.

»Vostok battalion«

»батальоны Восток«

Sociale medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Ulovlig væbnet separatistgruppe, som anses for at være en af de vigtigste i det østlige Ukraine.

Ansvarlig for at kæmpe imod de ukrainske regeringsstyrker i det østlige Ukraine, hvorved den truer stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

Har forsøgt at indtage lufthavnen i Donetsk.

25.7.2014

99.

Den statsejede færgevirksomhed »Kerch ferry«

Государственная судоходная компания »Керченская паромная переправа«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Kode: 14333981

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium«, og »præsidiet i Krims parlament« vedtog afgørelse nr. 1802-6/14 den 24.3.2014 om den statsejede færgevirksomhed »Kerch Ferry«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede færgevirksomhed »Kerch Ferry«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

100.

Den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«

Государственное предприятие »Севастопольский морской торговый порт«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Kode: 01125548

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 17.3.2014 vedtog »Krims parlament« resolution nr. 1757-6/14»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Sevastopol commercial seaport«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim. Hvad angår omfanget af handelen er det den største handelshavn i Krim.

25.7.2014

101.

Den statsejede virksomhed »Kerch commercial sea port«

Государственное предприятие »Керченский морской торговый порт«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kode: 01125554

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. »Krims parlament« vedtog resolution nr. 1757-6/14 den 17.3.2014»om nationalisering af visse selskaber, der tilhører det ukrainske Infrastruktur- eller Landbrugsministerium« og resolution nr. 1865-6/14 den 26.3.2014»om den statsejede virksomhed«»Crimean Sea Ports« (»О Государственном предприятии«»Крымские морские порты«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Kerch Commercial Sea Port«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim. Hvad angår omfanget af handelen er det den næststørste handelshavn i Krim.

25.7.2014

102.

Den statsejede virksomhed »Universal -Avia«

Государственном предприятии »Универсал-Авиа«

Gosudarstvenoye predpriyatiye

»Universal-Avia«

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 24.3.2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1794-6/14»om den statsejede virksomhed«»Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia« (»О Государственном предприятии«»Универсал-Авиа«), hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Universal-Avia«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

103.

Kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«

Санаторий »Нижняя Ореанда«

Resort »Nizhnyaya Oreanda«, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий »Нижняя Ореанда«)

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 21. marts vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1767-6/14»om spørgsmål vedrørende oprettelse af sammenslutningen af sanatorier og kursteder«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører kurstedet »Nizhnyaya Oreanda«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

104.

Den krimske virksomhed »Azov distillery plant«

Крымское республиканское предприятие »Азовский ликероводочный Завод«

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kode: 01271681

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim »om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører »Azovsky likerovodochny zavod«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

105.

Den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««

Национальное производственно-аграрное объединение »Массандра«

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kode: 00411890

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »National Association of producers »Massandra««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

106.

Den statsejede virksomhed »Magarach of the national institute of wine«

Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kode: 31332064

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14»om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye«»Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

107.

Den statsejede virksomhed »Factory of sparkling wine Novy Svet«

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин »Новый свет«

Gosudarstvenoye predpriyatiye »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kode: 00412665

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for Republikken Krim »om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på Republikken Krims område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Zavod shampanskykh vin Novy Svet«, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af »myndighederne« i Krim.

25.7.2014

▼M8

108.

Alexey Alexeyevich GROMOV

image

Født den 31.5.1960 i Zagorsk (Sergiev Posad)

Som øverste vicestabschef i præsidentens administration er han ansvarlig for at have pålagt russiske medier at anlægge en positiv linje over for separatisterne i Ukraine og indlemmelsen af Krim og dermed for at støtte destabiliseringen af det østlige Ukraine og indlemmelsen af Krim

30.7.2014

109.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Talsmand for den såkaldte »regering« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«, som har fremsat erklæringer, der bl.a. retfærdiggør nedskydningen af et ukrainsk militærfly, gidseltagning og ulovlige væbnede gruppers kamphandlinger, der har ført til underminering af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

110.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Siden den 22. juli formand for det såkaldte »øverste råd« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, som var initiativtager til de politikker og den organisering af den ulovlige folkeafstemning, der førte til udråbelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, hvilket var en krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed.

30.7.2014

111.

Sergey ABISOV

image

Født den 27.11.1967

Idet han accepterede sin udnævnelse som såkaldt »indenrigsminister for Republikken Krim« foretaget af Ruslands præsident (dekret nr. 301) den 5. maj 2014, og i kraft af sine handlinger som såkaldt »indenrigsminister« har han undermineret Ukraines territoriale integritet, suverænitet og enhed

30.7.2014

112.

Arkady Romanovich ROTENBERG

image

Født den 15.12.1951 i Leningrad (Skt. Petersburg)

Arkady Romanovich Rotenberg er et af præsident Putins længerevarende bekendtskaber og hans tidligere judosparringspartner.

Han har skabt sin formue under præsident Putins embedsperiode. Han er blevet begunstiget af russiske beslutningstagere gennem tildeling af store kontrakter fra den russiske stat eller statsejede virksomheder. Hans virksomheder blev navnlig tildelt adskillige særdeles lukrative kontrakter med henblik på forberedelserne af De Olympiske Lege i Sotji.

Han er storaktionær i Giprotransmost, en virksomhed, der af et russisk statsejet selskab har fået en offentlig kontrakt med henblik på at gennemføre en feasibilityundersøgelse af opførelsen af en bro fra Rusland til den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim og derved styrke Krims integration i Den Russiske Føderation, hvilket er med til at underminere Ukraines territoriale integritet.

30.7.2014

113.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Født den 3.7.1974 i Puschino

Konstantin Valerevich Malofeev har tætte forbindelser til ukrainske separatister i det østlige Ukraine og på Krim. Han har været arbejdsgiver for Borodai, den såkaldte premierminister i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«, og har mødtes med Aksyonov, den såkaldte premierminister i den såkaldte »Republikken Krim« i den periode, hvor processen med indlemmelsen af Krim fandt sted. Den ukrainske regering har indledt en kriminalefterforskning af hans påståede materielle og finansielle støtte til separatisterne.

Desuden har han fremsat en række offentlige erklæringer til støtte for indlemmelsen af Krim og integreringen af Ukraine i Rusland og navnlig i juni 2014 erklæret, at »Man kan ikke integrere hele Ukraine i Rusland. Men måske den østlige del (af Ukraine)«.

Konstantin Valerevich Malofeevs handlinger støtter derfor destabiliseringen af det østlige Ukraine.

30.7.2014

114.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Født den 25.7.1951 i Leningrad (Skt. Petersborg)

Yuriy Valentinovich Kovalchuk er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er formand for og den største aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 38 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som til gengæld kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

30.7.2014

115.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Født den 24.1.1950

Nikolay Terentievich Shamalov er en af præsident Putins langvarige bekendtskaber. Han er medstifter af det såkaldte Ozero Dacha, et andelsselskab, der samler en indflydelsesrig gruppe af personer omkring præsident Putin.

Han nyder godt af sine forbindelser med russiske beslutningstagere. Han er den andenstørste aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 10 % af i 2013, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige indlemmelse af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som til gengæld kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

30.7.2014

116.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC)

image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Websted: almaz-antey.ru;

E-mailadresse: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei er en russisk statsejet virksomhed. Den fremstiller antiluftskyts, herunder jord-til-luft-missiler, som den leverer til den russiske hær. De russiske myndigheder har leveret tunge våben til separatister i det østlige Ukraine og dermed bidraget til destabiliseringen af Ukraine. Disse våben benyttes af separatister, bl.a. til nedskydning af fly. Som statsejet virksomhed bidrager Almaz-Antei derfor til destabiliseringen af Ukraine.

30.7.2014

117.

DOBROLET alias DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Flyselskabskode: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Websted: www.dobrolet.com

Dobrolet er et datterselskab af et russisk statsejet flyselskab. Siden den ulovlige indlemmelse af Krim har Dobrolet indtil videre udelukkende foretaget flyninger mellem Moskva og Simferopol. Det fremmer derfor integrationen af den ulovligt indlemmede Autonome Republik Krim i den Russiske Føderation og underminerer den ukrainske suverænitet og territoriale integritet.

30.7.2014

118.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

image

Med licens fra Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Efter den ulovlige indlemmelse af Krim overtog den såkaldte »Republikken Krim« det fulde ejerskab af Russian National Commercial Bank (RNCB). Den er nu blevet den dominerende aktør på markedet, hvor den før indlemmelsen ikke fandtes på Krim. Ved at opkøbe eller overtage filialer af banker, der trækker sig tilbage fra markedet på Krim, har RNCB materielt og finansielt støttet den russiske regerings handlinger med henblik på at integrere Krim i Den Russiske Føderation og underminerer derved Ukraines teritoriale integritet.

30.7.2014

▼M9

119.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Født i 1976 i Donetsk

Har siden den 7. august erstattet Alexander Borodai som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Ved at påtage sig denne rolle og varetage denne stilling har Zakharchenko støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

120.

Vladimir KONONOV/alias »Tsar«

image

Født den 14.10.1974 i Gorskij

Har siden den 14. august erstattet Igor Strelkov/Girkin som såkaldt »forsvarsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har angiveligt kommanderet en division af separatistkæmpere i Donetsk siden april og har lovet at »løse den strategiske opgave med at afværge Ukraines militære aggression«. Konokov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

121.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

21.1.1983 i Debalcevo

Kommandør for Donbass' folkemilits. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Rudenko har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

122.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов.

Født den 21.6.1973

Erstattede Marat Bashirov som såkaldt »premierminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Lugansk«. Tidligere aktiv i militshæren i sydøst. Tsyplakov har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

123.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

»Minister for statssikkerhed« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

124.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

»Indenrigsminister« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

125.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Moskvarepræsentant for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I sine erklæringer har han bl.a. omtalt militsens vilje til at føre guerillakrig og dens erobring af våbensystemer fra de ukrainske væbnede styrker. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

126.

Aleksandr KARAMAN

Александр караман

 

»Vicepremierminister for sociale anliggender« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tilknyttet Vladimir Antyufeyev, som er ansvarlig for de separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsks regering«. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ruslands vicepremierminister Dmitry Rogozins protegé.

12.9.2014

127.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Født den 19.11.1954

Såkaldt »vicepremierminister« i Krim og præsident Putins befuldmægtigede repræsentant for Krim. Muradov har spillet en vigtig rolle i konsolideringen af den russiske institutionelle kontrol over Krim siden den ulovlige indlemmelse. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

128.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Født den 23.5.1971 i Dzhankoy

Såkaldt »første vicepremierminister« i Krim. Sheremet spillede en nøglerolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af folkeafstemningen den 16. marts på Krim om forening med Rusland. På tidspunktet for folkeafstemningen ledte Sheremet angiveligt de prorussiske »selvforsvarsstyrker« på Krim. Han har derfor støttet handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

12.9.2014

129.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Født den 2.2.1948 i Krasnojarsk

Næstformand for Rådet for Den Russiske Føderation. Den 1. marts 2014 støttede Vorobiov i Føderationsrådet offentligt indsættelse af russiske styrker i Ukraine. Efterfølgende stemte han for dekretet herom.

12.9.2014

130.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Født den 10.6.1964 i Eidelshtein, Kasakhstan

Medlem af Statsdumaens Råd; leder af LDPR-partiet. Han støttede aktivt anvendelse af russiske væbnede styrker i Ukraine og indlemmelse af Krim. Han har aktivt opfordret til deling af Ukraine. Han undertegnede på LDPR-partiets vegne, som han leder, en aftale med den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

12.9.2014

131.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

image

Født den 11.8.1949 i Klin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

132.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Født den 19.8.1957 i Azovregionen

Formand (»ataman«) for unionen af russiske og udenlandske kosakstyrker og næstformand for Statsdumaen. Han støttede indlemmelse af Krim og indrømmede, at russiske kosakker aktivt deltog i den ukrainske konflikt på de Moskva-støttede separatisters side. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

133.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Født den 6.8.1960 i Stepnoy Dvorets

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

134.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

image

Født den 5.4.1948 i Opochka

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

135.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Født den 21.3.1964 i Orel/Rudny

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende forbindelser med SNG-landene, eurasisk integration og forbindelser med patrioter. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

136.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Født den 7.8.1950 i Bogoroditsk

Første næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

137.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Født den 27.9.1972 i Moskva

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

138.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Født den 28.5.1953 i Pusjkin

Næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

139.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Født den 7.1.1972 i Pavlov (Neva)

Første næstformand for Statsdumaens udvalg vedrørende udenrigsanliggender. Den 20. marts 2014 stemte hun for udkastet til føderal forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

140.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Født den 11.2.1968

Generalmajor i den russiske hær. Han er kommandør for 76. luftbårne division, som deltog i den russiske militære tilstedeværelse på Ukraines territorium, navnlig under den ulovlige indlemmelse af Krim.

12.9.2014

141.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

image

Født den 20.8.1952 i Cheremkhovo

Sergei Chemezov er en af de personer, der er kendt for at være tæt tilknyttet præsident Putin; de var begge KGB-officerer og udstationeret i Dresden, og Chemezov er medlem af det øverste råd for »Det Forenede Rusland«. Han nyder godt af sine forbindelser til den russiske præsident, idet han er blevet forfremmet til høje stillinger i statskontrollerede virksomheder. Han er formand for Rosteckonglomeratet, den ledende russiske statskontrollerede forsvars- og industrivirksomhed. I forlængelse af en beslutning truffet af den russiske regering planlægger Technopromexport, et datterselskab af Rostec, at bygge energianlæg på Krim og derved støtte republikkens integration i Den Russiske Føderation.

Endvidere har Rosoboronexport, et datterselskab af Rostec, støttet integrationen af forsvarsvirksomheder på Krim i Ruslands forsvarsindustri og derved konsolideret den ulovlige indlemmelse af Krim i Den Russiske Føderation.

12.9.2014

142.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Født den 8.2.1963 i Chisinau

Næstformand for Statsdumaen, formand for Statsdumaens kommission vedrørende lovgivningsmæssige bestemmelser for udvikling af Den Russiske Føderation. Han er et fremtrædende medlem af »Det Forenede Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til den føderale forfatningslov »om Republikken Krims optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — Republikken Krim og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

Top