EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — DA — 19.10.2018 — 006.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1370/2013

af 16. december 2013

om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

(EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/591 af 15. april 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/795 af 11. april 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1042 af 24. juni 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2145 af 1. december 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/147 af 29. januar 2018

  L 26

6

31.1.2018

►M6

RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1554 af 15. oktober 2018

  L 261

1

18.10.2018


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 130, 19.5.2016, s.  15 (1370/2013)
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1370/2013

af 16. december 2013

om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukterArtikel 1

Anvendelsesområde

Med denne forordning vedtages der foranstaltninger til fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 1308/2013.

▼M4

Artikel 1a

Referencetærskler

1.  Der fastsættes følgende referencetærskler:

a) for kornsektoren: 101,31 EUR/ton, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

b) for uafskallet ris: 150 EUR/ton for standardkvaliteten som defineret i punkt A i bilag III, til forordning (EU) nr. 1308/2013 gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

c) for sukker for standardkvaliteten som defineret i punkt B i bilag III, til forordning (EU) nr. 1308/2013 gælder for uemballeret vare, ab fabrik:

i) for hvidt sukker: 404,4 EUR/ton

ii) for råsukker: 335,2 EUR/ton

d) for oksekødssektoren: 2 224 EUR/ton for slagtekroppe af handyr af kropsbygnings-/fedningsklasse R3 i EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder som omhandlet i punkt A i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013

e) for mejerisektoren:

i) 246,39 EUR/100 kg smør

ii) 169,80 EUR/100 kg skummetmælkspulver

f) for svinekødssektoren: 1 509,39 EUR/ton for svinekroppe af standardkvalitet defineret ud fra vægt og indhold af magert kød i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet for svinekroppe som omhandlet i punkt B i bilag IV til forordning (EU) nr. 1308/2013:

i) svinekroppe med en vægt på mindst 60 kg, men under 120 kg: klasse E

ii) svinekroppe med en vægt på mindst 120 kg, men højst 180 kg: klasse R

g) for olivenoliesektoren:

i) 1 779 EUR/ton for ekstra jomfruolie

ii) 1 710 EUR/ton for jomfruolie

iii) 1 524 EUR/ton for bomolie med et syretal på to (beløbet reduceres med 36,70 EUR/ton for hver enhed, syretallet er højere).

2.  Kommissionen skal overvåge de i stk. 1 fastsatte referencetærskler under hensyntagen til objektive kriterier, navnlig udviklingen i produktionen, produktionsomkostningerne, navnlig med hensyn til rå- og hjælpestoffer, og markederne. Referencetærsklerne skal, når dette er nødvendigt, opdateres i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 3, i TEUF, på baggrund af udviklingen i produktion og markedsforhold.

3.  Henvisninger til referencetærskler i forordning (EU) nr. 1308/2013 gælder som henvisninger til de tærskler, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1.

▼M4

Artikel 2

Offentlige interventionspriser

1.  Den offentlige interventionspris er:

a) for blød hvede, hård hvede, byg, majs, uafskallet ris og skummetmælkspulver lig med den respektive referencetærskel, der er fastsat i artikel 1a, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige den respektive referencetærskel ved opkøb gennem en tilbudsprocedure

b) for smør lig med 90 % af den referencetærskel, der er fastsat i artikel 1a, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige 90 % af referencetærsklen ved opkøb gennem en tilbudsprocedure

c) for oksekød må ikke overstige 85 % af den referencetærskel, der er fastsat i artikel 1a.

2.  De offentlige interventionspriser for blød hvede, hård hvede, byg, majs og uafskallet ris som omhandlet i stk. 1 justeres med forhøjelser eller nedsættelser på baggrund af de vigtigste kvalitetskriterier for produkterne.

3.  Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter til fastlæggelse af forhøjelserne eller nedsættelserne af de i stk. 2 omhandlede produkters offentlige interventionspriser på de betingelser, der er fastsat deri. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

▼B

Artikel 3

Opkøbspriser og gældende kvantitative begrænsninger

1.  Når der indledes offentlig intervention i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 foretages der opkøb til en fast pris som omhandlet i artikel 2 i nærværende forordning, som ikke overstiger følgende kvantitative begrænsninger for hver af de perioder, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 1308/2013:

a) 3 mio. tons for blød hvede

b) 50 000 tons for smør

c) 109 000 tons for skummetmælkspulver.

▼M3

Uanset første afsnit fastlægges de kvantitative begrænsninger for opkøb af smør og skummetmælkspulver til fast pris til 100 000 ton for smør og 350 000 ton for skummetmælkspulver i 2016. Mængder, der eventuelt opkøbes som led i en udbudsprocedure, der er i gang den 29. juni 2016, trækkes ikke fra disse kvantitative begrænsninger.

▼M5

Uanset første afsnit fastsættes de kvantitative begrænsninger i 2018 for opkøb af skummetmælkspulver til en fast pris til 0 ton.

▼M6

Uanset første afsnit fastsættes den kvantitative begrænsning for opkøb af skummetmælkspulver til en fast pris til 0 ton for året 2019.

▼B

2.  Når der indledes offentlig intervention i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013:

a) for blød hvede, smør og skummetmælkspulver ud over de kvantitative begrænsninger, der er fastsat i stk. 1, og

b) for hård hvede, byg, majs, uafskallet ris og oksekød,

foretages der opkøb gennem en tilbudsprocedure for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen.

Maksimumsopkøbsprisen må ikke overstige det niveau, der er omhandlet i artikel 1a, stk. 1, og fastsættes ved gennemførelsesretsakter.

3.  Under særlige og behørigt begrundede omstændigheder kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter:

a) der begrænser tilbudsprocedurerne til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat eller

b) med forbehold af artikel 2, stk. 1, fastsætter opkøbspriserne for den offentlige intervention for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser.

4.  Den i stk. 2 og 3 nævnte opkøbspris for blød hvede, hård hvede, byg, majs og uafskallet ris justeres med forhøjelser eller nedsættelser på baggrund af de vigtigste kvalitetskriterier for disse produkter.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger forhøjelserne eller nedsættelserne.

5.  Gennemførelsesretsakterne i stk. 2, 3 og 4 vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

6.  Kommissionen vedtager uden anvendelse af proceduren i artikel 15, stk. 2, de gennemførelsesretsakter, der er nødvendige for at:

a) overholde de interventionsbegrænsninger, der er fastsat i stk. 1, og

b) anvende tilbudsproceduren i stk. 2 for de mængder blød hvede, smør og skummetmælkspulver, der overskrider de kvantitative begrænsninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 4

Støtte til privat oplagring

1.  For at fastsætte støtten til privat oplagring for produkterne i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1308/2013, hvis støtten ydes i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i nævnte forordning, indledes en tilbudsprocedure for en begrænset periode, eller også forudfastsættes støtten. Støtten kan fastsættes for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat.

2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter:

a) hvis der anvendes en tilbudsprocedure, der fastlægger maksimumsbeløbet for støtte til privat oplagring

b) hvis støtten er forudfastsat, idet støttebeløbet fastsættes på grundlag af oplagringsomkostninger og/eller andre relevante markedselementer.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

▼M2

Artikel 5

Støtte til uddeling af skolefrugt og -grøntsager og skolemælk, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne omkostninger

1.  EU-støtte til finansiering af pædagogiske ledsageforanstaltninger som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 må ikke overstige 15 % af medlemsstaternes årlige endelige tildelinger, jf. denne artikels stk. 6.

2.  EU-støtte til dermed forbundne omkostninger som omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 må i alt ikke overstige 10 % af medlemsstaternes årlige endelige tildelinger, jf. denne artikels stk. 6.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastsætter den maksimale EU-støtte pr. kategori af sådanne omkostninger som en procentdel af medlemsstaternes årlige endelige tildelinger eller som en procentdel af omkostningerne til de berørte produkter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i denne forordnings artikel 15, stk. 2.

3.  EU-støtten til mælkekomponenten i produkterne omhandlet i artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 må ikke overstige 27 EUR pr. 100 kg.

4.  Støtten omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal tildeles hver medlemsstat i overensstemmelse med dette stykke og under hensyntagen til kriterierne fastsat i artikel 23a, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Fra den 1. august 2017 indtil den 31. juli 2023 bør de vejledende tildelinger af støtten, jf. artikel 23a, stk. 1, andet afsnit, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1308/2013, for hver medlemsstat fastsættes i bilag I. I den pågældende periode finder artikel 23a, stk. 2, første afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 ikke anvendelse på Kroatien.

Fra den 1. august 2023 skal Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, som på grundlag af kriterierne i artikel 23a, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsætter de vejledende tildelinger til hver medlemsstat af støtten omhandlet i artikel 23a, stk. 1, andet afsnit, litra a) og b), i nævnte forordning. Medlemsstaterne skal dog hver modtage mindst 290 000 EUR i EU-støtte til uddeling af skolefrugt og -grøntsager og mindst 193 000 EUR i EU-støtte til uddeling af skolemælk som fastsat i artikel 23, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Kommissionen skal efterfølgende mindst hvert tredje år vurdere, om disse vejledende tildelinger fortsat stemmer overens med kriterierne i artikel 23a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Kommissionen vedtager om nødvendigt gennemførelsesretsakter, der fastsætter nye vejledende tildelinger.

De i dette stykke omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2, i denne forordning.

5.  Hvis en medlemsstat for et givent år ikke har indgivet en ansøgning om EU-støtte i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller kun har ansøgt om en del af dens vejledende tildeling, jf. denne artikels stk. 4, skal Kommissionen omfordele den vejledende tildeling eller den del, som der ikke er ansøgt om, til de medlemsstater, som har meddelt den, at de er villige til at anvende mere end deres vejledende tildeling.

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de fornødne foranstaltninger for at foretage en sådan omfordeling, som skal baseres på kriteriet i artikel 23a, stk. 2, første afsnit, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og begrænses i henhold til anvendelsen af den endelige tildeling af EU-støtte, jf. stk. 6 i denne artikel, i den pågældende medlemsstat for det skoleår, som afsluttedes forud for den årlige ansøgning om EU-støtte.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2, i denne forordning.

6.  Efter ansøgningerne indgivet af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 23a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 vedtager Kommissionen hvert år gennemførelsesretsakter, som fastsætter den endelige tildeling af støtte til skolefrugt og -grøntsager og skolemælk mellem de deltagende medlemsstater inden for de grænser, der er fastsat i artikel 23a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, under hensyntagen til overførslerne omhandlet i artikel 23a, stk. 4, i nævnte forordning.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2, i denne forordning.

▼B

Artikel 7

Produktionsafgift inden for sukkersektoren

1.  Produktionsafgiften i forbindelse med sukkerkvoter, isoglucosekvoter og inulinsirupkvoter fastsat i artikel 128 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes til 12,00 EUR pr. ton for kvotesukker og kvoteinulinsirup. For isoglucose sættes produktionsafgiften til 50 % af afgiften for sukker.

2.  Medlemsstaten opkræver den samlede produktionsafgift, jf. stk. 1, hos virksomhederne på sit område på grundlag af kvoten i det pågældende produktionsår.

Virksomhederne betaler produktionsafgiften senest ved udgangen af februar i det pågældende produktionsår.

3.  Sukker- og inulinsirupvirksomheder i EU kan kræve, at sukkerroe- eller sukkerrørsavlere eller cikorieleverandører afholder op til 50 % af produktionsafgiften.

Artikel 8

Produktionsrestitution inden for sukkersektoren

Produktionsrestitutionen for produkter i sukkersektoren, jf. artikel 129 i forordning (EU) nr. 1308/2013, fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er baseret på følgende:

a) de omkostninger som følge af anvendelsen af importeret sukker, som industrien vil skulle bære i tilfælde af leverancer fra verdensmarkedet, og

▼M4

b) prisen for overskudssukker på EU-markedet eller, hvis der ikke findes overskudssukker på EU-markedet, den referencetærskel for sukker, der er fastsat i artikel 1a, litra c).

▼B

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 9

Minimumspris for sukkerroer

1.  Minimumsprisen for kvotesukkerroer, der er fastsat i artikel 135 i forordning (EU) nr. 1308/2013, er 26,29 EUR pr. ton indtil udgangen af sukkerproduktionsåret 2016/2017 den 30. september 2017.

2.  Den minimumspris, der er nævnt i stk. 1, gælder for sukkerroer af standardkvalitet som defineret i bilag III, del B, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

3.  Sukkervirksomheder, der opkøber kvotesukkerroer, som egner sig til fremstilling af sukker og er beregnet til fremstilling af kvotesukker, skal mindst betale minimumsprisen, justeret med forhøjelser eller nedsættelser for at tage hensyn til afvigelser fra standardkvaliteten. Sådanne forhøjelser eller nedsættelser fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

4.  For de mængder sukkerroer, der svarer til de mængder industrisukker eller overskudssukker, som der opkræves en overskudsafgift for, jf. artikel 11, justerer sukkervirksomheden opkøbsprisen, så den mindst er lig med minimumsprisen for kvotesukkerroer.

Artikel 10

Tilpasning af den nationale sukkerkvote

Rådet kan i overensstemmelse med traktatens artikel 43, stk. 3, på forslag af Kommissionen tilpasse kvoterne i bilag XII til forordning (EU) nr. 1308/2013 som følge af enhver beslutning, som medlemsstaterne har truffet i overensstemmelse med artikel 138 i nævnte forordning.

Artikel 11

Overskudsafgift i sukkersektoren

1.  Der fastsættes en overskudsafgift, herunder som fastsat i artikel 142 i forordning (EU) nr. 1308/2013, der er så høj, at de mængder, der er omhandlet i nævnte artikel, ikke ophobes. Denne afgift fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

2.  Medlemsstaten opkræver overskudsafgiften, jf. stk. 1, hos virksomhederne på sit område på grundlag af de produktionsmængder, der er omhandlet i nævnte stykke, og som er fastslået for virksomhederne for det pågældende produktionsår.

Artikel 12

Midlertidige markedsforvaltningsmekanismer i sukkersektoren

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig og afbalanceret sukkerforsyning på EU-markedet indtil udgangen af sukkerproduktionsåret 2016/2017 den 30. september 2017 kan Kommissionen uanset artikel 142 i forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår den nødvendige mængde og tid ved hjælp af gennemførelsesretsakter midlertidigt pålægge en overskudsafgift for produktion uden for kvoten som omhandlet i artikel 139, stk. 1, litra e), i nævnte forordning.

Kommissionen fastsætter afgiftsbeløbet ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

De i denne artikel omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 13

Fastsættelse af eksportrestitutioner

1.  På de betingelser, der er fastlagt i artikel 196 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og som omhandlet i artikel 198 i nævnte forordning, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter til fastsættelse af eksportrestitutioner

a) med regelmæssige mellemrum for så vidt angår produkter, der er opført på listen i artikel 196, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013

b) ved tilbudsprocedurer for korn, ris, sukker, mælk og mejeriprodukter.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

2.  Når der fastsættes eksportrestitution for et produkt, tages der hensyn til et eller flere af følgende forhold:

a) den nuværende situation og den forventede fremtidige udvikling med hensyn til:

i) priser og disponible mængder af produktet på EU-markedet

ii) priser for produktet på verdensmarkedet

b) målsætningerne for den fælles markedsordning, som er at sikre ligevægt og en naturlig udvikling i priserne og handelen på dette marked

c) behovet for at undgå forstyrrelser, som vil kunne medføre langvarig uligevægt mellem udbud og efterspørgsel på EU-markedet

d) de økonomiske aspekter af den foreslåede eksport

e) begrænsninger som følge af de internationale aftaler, der er indgået i henhold til traktaten

f) behovet for at skabe ligevægt mellem anvendelsen af EU-basisprodukter i fremstillingen af forarbejdede produkter, der skal eksporteres til tredjelande, og anvendelsen af tredjelandsprodukter, som er indført under forædlingsordninger

g) de mest fordelagtige afsætnings- og transportomkostninger fra EU-markedet til havne i EU eller til andre eksportsteder sammen med forsendelsesomkostninger til bestemmelseslandene

h) efterspørgslen på EU-markedet

i) for så vidt angår svinekød, æg og fjerkrækød forskellen mellem priserne i EU og priserne på verdensmarkedet for den mængde foderkorn, der i EU er nødvendig for at fremstille produkterne i de pågældende sektorer.

3.  Restitutionsbeløbet kan, hvor det er nødvendigt for at sikre en hurtig reaktion på hastigt skiftende markedsvilkår, tilpasses af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter enten på anmodning af en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 14

Særlige foranstaltninger for eksportrestitutioner for korn og ris

1.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter et korrektionsbeløb for den eksportrestitution, der er fastsat for korn og ris. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

For at sikre, at Kommissionen hurtigt kan reagere på hastigt skiftende markedsvilkår, kan den om nødvendigt vedtage gennemførelsesretsakter uden anvendelse af proceduren i artikel 15, stk. 2, og ændre sådanne korrektionsbeløb.

Kommissionen kan anvende dette stykke på produkter i korn- og rissektoren, der eksporteres i form af forarbejdede varer i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 ( 1 ).

2.  For de første tre måneder af produktionsåret er restitutionen for eksport af malt, der enten var oplagret ved udgangen af det foregående produktionsår eller fremstilles af byg, som var oplagret på nævnte tidspunkt, lig med den restitution, der ville have været gældende for den pågældende eksportlicens for eksport i løbet af den sidste måned af det foregående produktionsår.

3.  Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter justere den restitution, der er fastsat i henhold til artikel 199, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, for de produkter, som er opført i bilag I, del I, litra a) og b), til nævnte forordning, på linje med enhver ændring af interventionsprisen.

Første afsnit kan helt eller delvis anvendes på de produkter, der er opført i bilag I, del I, litra c) og d), til forordning (EU) nr. 1308/2013, og på de produkter, der er opført i del I i nævnte bilag og eksporteres i form af forarbejdede varer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1216/2009. I så fald korrigerer Kommissionen ved gennemførelsesretsakter den i første afsnit omhandlede justering ved at anvende en koefficient, der udtrykker forholdet mellem mængden af basisprodukt og mængden af basisprodukt i det eksporterede forarbejdede produkt eller anvendt i de eksporterede produkter.

De i dette stykke omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter, der er nedsat ved artikel 229 i forordning (EU) nr. 1308/2013. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 16

Sammenligningstabel

Henvisninger til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1234/2007 efter ophævelsen af den ved forordning (EU) nr. 1308/2013 gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilaget til denne forordning.

Artikel 17

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 7-12 anvendes indtil udgangen af sukkerproduktionsåret 2016/2017 den 30. september 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
►M2  BILAG II ◄

▼C1

SAMMENLIGNINGSTABEL

som omhandlet i artikel 16

▼BForordning (EF) nr. 1234/2007

Denne forordning

Artikel 18, stk. 1 og 3

Artikel 2

Artikel 18, stk. 2, litra a)

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 13, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 13, stk. 1, litra d)

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 18, stk. 2, første afsnit

Artikel 3, stk. 2

▼C1

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 18, stk. 4

Artikel 3, stk. 4

Artikel 43, litra aa)

Artikel 3, stk. 6

▼B

Artikel 31, stk. 2

Artikel 4

Artikel 103ga, stk. 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 103ga, stk. 5

Artikel 5, stk. 2

Artikel 102, stk. 4

Artikel 6, stk. 1

Artikel 102, stk. 3

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 51, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 51, stk. 3

Artikel 7, stk. 2

Artikel 51, stk. 4

Artikel 7, stk. 3

Artikel 97

Artikel 8

Artikel 49

Artikel 9

Artikel 64, stk. 2

Artikel 11, stk. 1

Artikel 64, stk. 3

Artikel 11, stk. 2

Artikel 164, stk. 2

Artikel 13, stk. 1 og 3

Artikel 164, stk. 3

Artikel 13, stk. 2

Artikel 164, stk. 4

Artikel 14, stk. 1

Artikel 165

Artikel 14, stk. 2

Artikel 166

Artikel 14, stk. 3

▼M2
BILAG I

VEJLEDENDE FORDELINGER

for perioden den 1. august 2017 til den 31. juli 2023

(som omhandlet i artikel 5, stk. 4, andet afsnit)Medlemsstaterne

Vejledende tildelinger til skolefrugt og -grøntsager

Vejledende tildelinger til skolemælk

Belgien

3 367 930

1 650 729

Bulgarien

2 093 779

1 020 451

Tjekkiet

3 123 230

1 600 707

Danmark

1 807 661

1 460 645

Tyskland

19 696 932

9 404 154

Estland

439 163

700 309

Irland

1 757 779

900 398

Grækenland

3 218 885

1 550 685

Spanien

12 932 647

6 302 784

Frankrig

22 488 086

12 625 577

Kroatien

1 360 232

800 354

Italien

16 711 302

8 003 535

Cypern

290 000

500 221

Letland

633 672

700 309

Litauen

900 888

1 032 456

Luxembourg

290 000

193 000

Ungarn

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nederlandene

5 431 641

2 401 061

Østrig

2 238 064

1 100 486

Polen

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumænien

6 866 848

10 399 594

Slovenien

554 020

320 141

Slovakiet

1 708 720

900 398

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

2 854 972

8 427 723

Det Forenede Kongerige

19 391 534

9 804 331

I alt

150 000 000

100 000 000( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 10).

Top