EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — DA — 01.03.2018 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 346/2013

af 17. april 2013

om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1991 af 25. oktober 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 346/2013

af 17. april 2013

om europæiske sociale iværksætterfonde

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav og vilkår til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som har til hensigt at anvende betegnelsen »EuSEF« i forbindelse med markedsføringen af kvalificerede sociale iværksætterfonde i Unionen, og som dermed bidrager til at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Den fastlægger ensartede bestemmelser om markedsføring af kvalificerede sociale iværksætterfonde over for berettigede investorer i hele Unionen, om kvalificerede sociale iværksætterfondes porteføljesammensætning, om de investeringsinstrumenter og -metoder, som kvalificerede sociale iværksætterfonde skal anvende, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed for så vidt angår forvaltere, der markedsfører kvalificerede sociale iværksætterfonde i hele Unionen.

Artikel 2

1.  Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, litra a), som opfylder følgende betingelser:

a) deres samlede forvaltede aktiver overstiger ikke den tærskelværdi, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU

b) de er etableret i Unionen

c) de er underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, og

d) de forvalter kvalificerede sociale iværksætterfondes porteføljer.

▼M1

2.  Artikel 3-6, artikel 10 og 13, artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f), artikel 15a-20, artikel 21, stk. 3, andet afsnit, og artikel 22 og 22a i denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, som forvalter porteføljer i kvalificerede sociale iværksætterfonde, og som har til hensigt at bruge betegnelsen »EuSEF« i forbindelse med markedsføring af disse fonde i Unionen.

▼B

3.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der er eksterne forvaltere, og som er registreret i overensstemmelse med artikel 15, kan endvidere forvalte visse institutter for kollektivinvestering i værdipapirer (investeringsinstitutter) efter opnåelse af tilladelse efter direktiv 2009/65/EF.

Artikel 3

1.  I denne forordning forstås ved:

a)

»kollektiv investeringsvirksomhed« : en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

b)

»kvalificeret social iværksætterfond« :

en kollektiv investeringsvirksomhed, som:

i) har til hensigt at investere mindst 70 % af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter, inden for en tidsfrist, der er fastlagt i fondens regler eller vedtægter

ii) ikke bruger mere end 30 % af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter

iii) er etableret på en medlemsstats område

c)

»forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde« : en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én kvalificeret social iværksætterfond

d)

»kvalificeret porteføljevirksomhed« :

en virksomhed, som:

i) på det tidspunkt, hvor den kvalificerede sociale iværksætterfond foretager en investering, ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet (MHF) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) og 15), i direktiv 2004/39/EF

▼M1

ii) tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andre regler eller vedtægter, som kræves til dens oprettelse, hvor virksomheden:

 leverer tjenester eller varer, der giver et socialt udbytte

 anvender en metode til produktion af varer eller tjenester, som er i overensstemmelse med dens sociale målsætning, eller

 yder finansiel støtte udelukkende til sociale virksomheder som defineret i de første to led

▼B

iii) anvender overskud til først og fremmest at opfylde sin primære sociale målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andre regler eller vedtægter, som kræves til dens oprettelse. Disse regler eller vedtægter har på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere, hvilket sikrer, at ingen udlodning af overskud underminerer den primære målsætning

iv) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens aktiviteter

v) er etableret på en medlemsstats område eller i et tredjeland, forudsat at dette tredjeland:

 ikke er opført som et ikke-samarbejdsvilligt land og territorium af den Finansielle Aktionsgruppe om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

 har undertegnet en aftale med hjemlandet for forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten, at andele eller aktier i den kvalificerede sociale iværksætterfond skal markedsføres, så det sikres, at tredjelandet er helt i overensstemmelse med standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale skatteaftaler

e)

»kvalificerede investeringer« :

Herved forstås følgende instrumenter:

i) egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, som er:

 udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som den kvalificerede sociale iværksætterfond har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirksomhed

 udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

 udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som den kvalificerede sociale iværksætterfond har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

ii) securitiserede og ikke-securitiserede gældsinstrumenter udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed

iii) andele i en eller flere andre kvalificerede sociale iværksætterfonde, forudsat at disse kvalificerede sociale iværksætterfonde selv højst har investeret 10 procent af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i kvalificerede sociale iværksætterfonde

iv) lån med eller uden sikkerhed ydet af kvalificerede sociale iværksætterfonde til en kvalificeret porteføljevirksomhed

v) enhver anden form for kapitalinteresse i en kvalificeret porteføljevirksomhed

f)

»relevante omkostninger« : alle gebyrer, omkostninger og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorer, og som er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde og investorerne heri

g)

»egenkapital« : ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dens investorer

h)

»kvasi-egenkapital« : alle finansielle instrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvor afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse

i)

»markedsføring« : en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde eller på dennes vegne af andele eller aktier i en kvalificeret social iværksætterfond, som forvaltes af denne forvalter, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen

j)

»forpligtet kapital« : en forpligtelse, hvorefter en investor inden for en tidsramme, der er fastlagt i den kvalificerede sociale iværksætterfonds regler eller vedtægter, er forpligtet til at erhverve en interesse i eller at yde kapitalbidrag til denne fond

▼M1

k)

»hjemland« : den medlemsstat, hvor forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har sit vedtægtsmæssige hjemsted

▼B

l)

»værtsland« : den medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde markedsfører den kvalificerede sociale iværksætterfond i overensstemmelse med denne forordning

▼M1

m)

»kompetent myndighed« :

i) for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

ii) for forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning, den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

iii) for kvalificerede sociale iværksætterfonde, den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den sociale iværksætterfond er etableret

▼M1

n)

»kompetent myndighed i værtslandet« : den myndighed i en medlemsstat, som ikke er hjemlandet, hvor den kvalificerede sociale iværksætterfond er markedsført.

▼B

For så vidt angår litra c) i første afsnit registreres den kvalificerede sociale iværksætterfond selv som forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde i overensstemmelse med artikel 15, hvis den kvalificerede sociale iværksætterfonds retlige form tillader intern forvaltning, og fondens ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern forvalter. En kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret som en intern forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde, kan ikke registreres som en ekstern forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde for så vidt angår andre kollektive investeringsvirksomheder.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende de typer tjenester eller varer og de metoder til produktion af tjenester eller varer, som er i overensstemmelse med den sociale målsætning, jf. stk. 1, litra d), nr. ii), under hensyntagen til de forskellige former for kvalificerede porteføljevirksomheder og de tilfælde, hvor overskud kan udloddes til ejere og investorer.KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN »EuSEF«

Artikel 4

Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen »EuSEF« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede sociale iværksætterfonde i Unionen.

Artikel 5

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 % af den kvalificerede sociale iværksætterfonds samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af sådanne aktiver. Grænseværdien på 30 % beregnes på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger. Der tages ikke hensyn til beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi, eftersom kontanter og kontantlignende instrumenter ikke skal betragtes som investeringer.

2.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde må ikke på den kvalificerede sociale iværksætterfonds niveau anvende metoder, som øger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital, hvad enten dette sker ved lån af kontante midler eller værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner eller på anden måde.

3.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde kan kun optage lån, udstede gældsbeviser eller yde garantier på den kvalificerede sociale iværksætterfonds niveau, såfremt sådanne lån, gældsbeviser eller garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser.

Artikel 6

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde markedsfører kun kvalificerede sociale iværksætterfondes andele og aktier forvaltet i EuSEF'er til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afsnit I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan betragtes som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, der:

a) forpligter sig til at investere mindst 100 000  EUR og

b) skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen hos en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde, når de investerer i den kvalificerede sociale iværksætterfond, som de forvalter.

Artikel 7

Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal i forhold til de kvalificerede sociale iværksætterfond, de forvalter:

a) under udøvelsen af deres aktiviteter handle ærligt og redeligt, med passende dygtighed, omhu og hurtighed

b) anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som med rimelighed kan forventes at påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder

c) udøve deres forretningsaktiviteter således, at de bedst muligt fremmer de positive sociale indvirkninger af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de har investeret i, interesserne hos de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de forvalter, investorerne heri og markedets integritet

d) udvise stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder og af disse virksomheders positive sociale indvirkninger

e) have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i

f) behandle deres investorer redeligt

g) sikre, at ingen investorer gives særbehandling, medmindre særbehandling er oplyst i den kvalificerede sociale iværksætterfonds regler eller vedtægter.

Artikel 8

1.  Agter en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde at delegere funktioner til tredjeparter, berøres forvalterens ansvar over for den kvalificerede sociale iværksætterfond og investorerne heri ikke heraf. Forvalteren må ikke delegere sine funktioner i et sådant omfang, at denne i realiteten ikke længere kan anses som forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde, og i et sådant omfang, at forvalteren bliver et tomt selskab.

2.  Delegationen af funktioner efter stk. 1 må ikke undergrave effektiviteten af tilsynet med forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde, og den må navnlig ikke hindre denne forvalter i at handle eller den kvalificerede sociale iværksætterfond i at blive forvaltet i overensstemmelse med investorernes interesse.

Artikel 9

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal påvise og undgå interessekonflikter og, når disse ikke kan undgås, styre og overvåge og, jf. stk. 4, straks oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på de kvalificerede sociale iværksætterfonde og deres investorers interesser, og for at sikre, at de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de forvalter, behandles retfærdigt.

2.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

a) forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, de personer, som faktisk udøver disse forvalteres erhvervsvirksomhed, ansatte hos eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af disse forvaltere, og den kvalificerede sociale iværksætterfond, som forvaltes af disse forvaltere, eller investorerne heri

b) den kvalificerede sociale iværksætterfond eller investorerne heri og en anden kvalificeret social iværksætterfond, som forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri

c) den kvalificerede sociale iværksætterfond eller investorerne heri og en kollektiv investeringsvirksomhed eller et investeringsinstitut, der forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri.

3.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal til enhver tid have og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4.  Hvis de organisatoriske ordninger, som forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. En forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal give investorerne klare oplysninger om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26, der præciserer:

a) de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i nærværende artikels stk. 2

b) de foranstaltninger, som forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal træffe i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 10

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal for hver kvalificeret social iværksætterfond, som de forvalter, anvende procedurer til at måle, i hvilket omfang de kvalificerede porteføljevirksomheder, som den kvalificerede sociale iværksætterfond investerer i, opnår de positive indvirkninger, de har som målsætning. Forvalterne sikrer, at disse procedurer er klare og gennemsigtige og omfatter indikatorer, der, afhængigt af den sociale målsætning og arten af den kvalificerede porteføljevirksomhed, omfatter et eller flere af følgende emner:

a) beskæftigelse og arbejdsmarkeder

b) standarder og rettigheder inden for jobkvalitet

c) social inddragelse og beskyttelse af særlige grupper;

d) ligebehandling og lige muligheder og ikke-diskrimination,

e) folkesundhed og befolkningens sikkerhed

f) adgang til og indvirkning på social beskyttelse og på sundheds- og uddannelsessystemer.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende enkelthederne i de procedurer, som er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med de forskellige kvalificerede porteføljevirksomheder.

Artikel 11

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre korrekt forvaltning af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de forvalter.

▼M1

2.  Både internt forvaltede kvalificerede sociale iværksætterfonde og eksterne forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal have en startkapital på 50 000  EUR.

▼M1

3.  Kapitalgrundlaget skal til enhver tid udgøre mindst en ottendedel af det foregående års faste omkostninger for den samme forvalter. Den kompetente myndighed i hjemlandet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i forvalterens virksomhed siden det foregående år. Hvis en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond ikke har gennemført et års aktivitet, er kravet en ottendedel af de faste omkostninger i den pågældendes forretningsplan, medmindre den kompetente myndighed i hjemlandet kræver en tilpasning af planen.

4.  Hvor værdien af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, der forvaltes af forvalteren, overstiger 250 000 000  EUR, skal forvalteren have et større beløb i kapitalgrundlag. Dette yderligere beløb skal være på 0,02 % af den del af værdien af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, der overstiger 250 000 000  EUR.

5.  Den kompetente myndighed i hjemlandet kan give forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond tilladelse til at undlade at fremskaffe op til 50 % af det yderligere beløb, der er omhandlet i stk. 4, hvis denne forvalter har modtaget en garanti af tilsvarende størrelse fra et kreditinstitut eller et forsikringsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat eller et tredjeland, forudsat at det er underkastet tilsynsregler, som de kompetente myndigheder i hjemlandet betragter som svarende til reglerne i EU-retten.

6.  Kapitalgrundlaget skal være investeret i likvide aktiver eller let omsættelige aktiver og må ikke omfatte spekulative positioner.

▼B

Artikel 12

1.  Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i den kvalificerede sociale iværksætterfonds regler eller vedtægter og skal sikre en forsvarlig og gennemsigtig værdiansættelsesprocedure.

2.  De anvendte værdiansættelsesprocedurer sikrer, at aktiverne værdiansættes korrekt, og at aktivværdien beregnes mindst én gang om året.

3.  For at sikre konsekvens i værdiansættelsen af kvalificerede porteføljevirksomheder udvikler ESMA retningslinjer, der fastsætter fælles principper for behandlingen af investeringer i sådanne virksomheder, under hensyntagen til deres primære målsætning om at opnå en målbar og positiv social indvirkning og anvendelse af deres overskud til først og fremmest at opnå denne indvirkning.

Artikel 13

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde udarbejder for hver kvalificeret social iværksætterfond, som de forvalter, en årsrapport, som forelægges hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten indeholder en beskrivelse af porteføljesammensætning i den kvalificerede sociale iværksætterfond og af aktiviteterne i det foregående år. Den indeholder endvidere oplysninger om den kvalificerede sociale iværksætterfonds indtjente overskud ved afslutningen af dennes levetid og, hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om overskud, der er blevet udloddet i fondens levetid. Den indeholder den kvalificerede sociale iværksætterfonds reviderede regnskab. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder og de betingelser, der er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde og investorerne. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde fremsender rapporten til investorerne efter anmodning. Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde og investorer kan aftale, at der gensidigt udleveres yderligere oplysninger.

2.  Årsrapporten skal mindst indeholde følgende:

a) i givet fald nærmere oplysninger om de generelle sociale resultater, der er opnået via investeringspolitikken, og om den metode, der anvendes til at måle disse resultater

b) en redegørelse for frasalg, som måtte have fundet sted i forbindelse med kvalificerede porteføljevirksomheder

c) en beskrivelse af, om der er sket frasalg af andre aktiver i kvalificerede sociale iværksætterfonde, som ikke er investeret i kvalificerede porteføljevirksomheder på grundlag af kriterierne i artikel 14, stk. 1, litra f)

d) et sammendrag af de aktiviteter, som forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde har indledt i forbindelse med de kvalificerede porteføljevirksomheder som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra l)

▼M1

e) oplysninger om investeringernes art, værdi og formål, dog ikke om kvalificerede investeringer som omhandlet i artikel 5, stk. 1

▼M1

f) en beskrivelse af, hvordan miljømæssige og klimarelaterede risici tages i betragtning i investeringer i kvalificerede sociale iværksætterfonde.

▼B

3.  Mindst en gang om året gennemføres en revision af en kvalificeret social iværksætterfond. Revisionen bekræfter, at penge og aktiver opbevares i den kvalificerede sociale iværksætterfonds navn, og at forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde har oprettet og fører passende regnskab og kontroller brugen af ethvert mandat eller kontrollen med den kvalificerede sociale iværksætterfonds penge og aktiver.

4.  Hvis forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked ( 1 ), skal offentliggøre en årsrapport om en kvalificerede sociale iværksætterfond, kan de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger leveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

▼M1

5.  Den kompetente myndighed i hjemlandet skal give rettidig adgang til alle oplysninger, der er indsamlet i henhold til denne artikel, til den kompetente myndighed for den enkelte berørte kvalificerede sociale iværksætterfond, den kompetente myndighed i de enkelte berørte værtslande og ESMA efter proceduren i artikel 23.

▼B

Artikel 14

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde stiller i forbindelse med de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de forvalter, på en klar og forståelig måde, før investorerne træffer beslutning om at investere, følgende oplysninger til rådighed for investorerne:

a) identiteten af forvalteren og alle andre leverandører af tjenesteydelser, som forvalteren har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, og en beskrivelse af disses opgaver

▼M1

b) beløbsstørrelsen af kapitalgrundlaget, der er til rådighed for forvalteren til at opretholde de menneskelige og tekniske ressourcer, som er nødvendige for en korrekt forvaltning af dennes kvalificerede sociale iværksætterfonde

▼B

c) en beskrivelse af den kvalificerede sociale iværksætterfonds investeringsstrategi og -målsætninger, herunder:

i) den type kvalificerede porteføljevirksomheder, som den agter at investere i

ii) eventuelle andre kvalificerede sociale iværksætterfonde, som den agter at investere i

iii) den type af kvalificerede porteføljevirksomheder, som eventuelle andre kvalificerede iværksætterfonde, som omhandlet i nr. ii), agter at investere i

iv) de ikke-kvalificerede investeringer, den agter at foretage

v) de metoder, som den agter at anvende, samt

vi) alle gældende investeringsbegrænsninger

d) de positive indvirkninger, som er målet for den kvalificerede sociale iværksætterfonds investeringspolitik, og, hvor det er relevant, realistiske fremskrivninger af sådanne resultater og oplysninger om tidligere resultater på dette område

e) de metoder, der anvendes til måling af sociale indvirkninger

f) en beskrivelse af andre aktiver end kvalificerede porteføljevirksomheder og den fremgangsmåde og de kriterier, der anvendes til at udvælge disse aktiver, medmindre der er tale om kontanter eller kontantlignende instrumenter

g) en beskrivelse af den kvalificerede sociale iværksætterfonds risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsmetoder, der kan anvendes

h) en beskrivelse af den kvalificerede sociale iværksætterfonds værdiansættelsesprocedure og i givet fald af prissætningsmodeller til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder

i) en beskrivelse af, hvordan vederlaget til forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde beregnes

j) en beskrivelse af alle relevante omkostninger med angivelse af de maksimale beløb

k) den kvalificerede sociale iværksætterfonds historiske finansielle resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige

l) den forretningsservice og øvrige hjælpetjenester, som forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde yder, eller som leveres af tredjeparter for at fremme udviklingen, væksten og i et vist omfang den løbende drift i de kvalificerede porteføljevirksomheder, som den kvalificerede sociale iværksætterfond investerer i, eller, hvis disse tjenester eller aktiviteter ikke leveres eller udøves, en begrundelse herfor

m) en beskrivelse af de procedurer, efter hvilke den kvalificerede sociale iværksætterfond kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

2.  Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle, klare og må ikke være vildledende. De skal holdes ajour og, hvor det er relevant, regelmæssigt tages op til revision.

3.  Hvis forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal offentliggøre et prospekt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ( 2 ) eller i medfør af national ret om den kvalificerede sociale iværksætterfond, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger leveres separat eller som en del af prospektet.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 26 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

a) indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra c)-f) og l)

b) hvordan de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra c)-f) og l), kan præsenteres på en ensartet måde for at sikre størst mulig sammenlignelighed.KAPITEL III

TILSYN OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 15

1.  Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen »EuSEF«, når de markedsfører deres kvalificerede sociale iværksætterfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed herom og indgiver følgende oplysninger:

a) identiteten af de personer, som faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede sociale iværksætterfonde

b) identiteten af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, hvis andele skal markedsføres, og deres investeringsstrategier

c) oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapital II

d) en liste over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde har til hensigt at markedsføre de enkelte kvalificerede sociale iværksætterfonde.

▼M1 —————

▼B

2.  Hjemlandets kompetente myndighed registrerer kun forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde hvis den finder det godtgjort, at

a) de personer, der faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede sociale iværksætterfonde, har et tilstrækkeligt godt omdømme og har passende erfaring også i forhold til de investeringsstrategier, som forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde følger

b) de i stk. 1 krævede oplysninger er fuldstændige

c) de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), er hensigtsmæssige med henblik på opfyldelse af kravene i kapitel II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registreringen efter nærværende artikel skal være gyldig på hele Unionens område og give forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde mulighed for at markedsføre kvalificerede sociale iværksætterfonde under betegnelsen »EuSEF« i hele Unionen.

▼M1

4.  Den kompetente myndighed i hjemlandet underretter den i stk. 1 omhandlede forvalter om, hvorvidt denne er blevet registreret som forvalter af en kvalificeret sociale iværksætterfond, senest to måneder efter at denne har fremsendt alle de i nævnte stykke omhandlede oplysninger.

5.  En registrering i overensstemmelse med nærværende artikel udgør en registrering som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2011/61/EU med hensyn til forvaltningen af kvalificerede sociale iværksætterfonde.

6.  En forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond som omhandlet i denne artikel meddeler den kompetente myndighed i hjemlandet enhver væsentlig ændring af betingelserne for dens første registrering i overensstemmelse med denne artikel, inden sådanne ændringer gennemføres.

Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet beslutter at indføre restriktioner eller afvise de i første afsnit omhandlede ændringer, skal den underrette forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond inden for en måned efter modtagelse af meddelelsen af disse ændringer. Den kompetente myndighed kan forlænge denne frist med op til en måned, hvis den anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder efter at have underrettet forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond. Ændringerne kan gennemføres, hvis den relevante kompetente myndighed ikke modsætter sig ændringerne inden for den relevante vurderingsperiode.

7.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere, hvilke oplysninger den kompetente myndighed skal have i forbindelse med anmodningen om den i stk. 1 omhandlede registrering, og for yderligere at præcisere de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

8.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til den kompetente myndighed i forbindelse med den i stk. 1 fastsatte anmodning om registrering og de i stk. 2 fastsatte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.  ESMA skal tilrettelægge og gennemføre peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de registreringsprocedurer, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

Artikel 15a

1.  Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, der er godkendt efter artikel 6 i direktiv 2011/61/EU, ansøger om registrering af de kvalificerede sociale iværksætterfonde, for hvilke de har til hensigt at bruge betegnelsen »EuSEF«.

2.  Den i stk. 1 omhandlede ansøgning om registrering indgives til den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond og skal indeholde følgende:

a) reglerne eller vedtægterne for den kvalificerede sociale iværksætterfond

b) oplysninger om depositarens identitet

c) de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1

d) en liste over de medlemsstater, hvor de i stk. 1 omhandlede forvaltere har etableret eller har til hensigt at etablere kvalificerede sociale iværksætterfonde.

Med henblik på første afsnit, litra c), skal oplysningerne om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II, omhandle de foranstaltninger, der er truffet for at overholde artikel 5, 6 og 10, artikel 13, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, litra d), e) og f).

3.  Hvis den kompetente myndighed for en kvalificeret social iværksætterfond og den kompetente myndighed i hjemlandet ikke er den samme, anmoder den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond den kompetente myndighed i hjemlandet om oplysninger om, hvorvidt den kvalificerede sociale iværksætterfond er omfattet af forvalterens tilladelse til at forvalte AIF'er, og om de i artikel 15, stk. 2, litra a), fastsatte betingelser er opfyldt.

Den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond kan også anmode den kompetente myndighed i hjemlandet om præcisering og oplysninger, hvad angår den i stk. 2 omhandlede dokumentation.

Den kompetente myndighed i hjemlandet skal afgive svar i løbet af en måned efter den dato, hvor myndigheden har modtaget anmodningen fra den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond.

4.  De i stk. 1 omhandlede forvaltere er ikke forpligtede til at give oplysninger eller dokumenter, som de allerede har givet i henhold til direktiv 2011/61/EU.

5.  Efter at have vurderet den dokumentation, der er modtaget i overensstemmelse med stk. 2, og efter at have modtaget eventuelle præciseringer og oplysninger som omhandlet i stk. 3, registrerer den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond en fond som en kvalificeret social iværksætterfond, hvis forvalteren af fonden opfylder betingelserne i artikel 15, stk. 2.

6.  Den kompetente myndighed for en kvalificeret social iværksætterfond underretter den i stk. 1 omhandlede forvalter om, hvorvidt denne fond er blevet registreret som en kvalificeret social iværksætterfond, senest to måneder efter at den pågældende forvalter har fremsendt al den i stk. 2 omhandlede dokumentation.

7.  Registreringen i henhold til denne artikel er gyldig på hele Unionens område og giver mulighed for markedsføring af disse fonde i hele Unionen under betegnelsen »EuSEF«.

8.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel, kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere, hvilke oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske gennemførelsesstandarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til de kompetente myndigheder i henhold til stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

10.  ESMA tilrettelægger og gennemføre peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de registreringsprocedurer, der foretages af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

Artikel 15b

Medlemsstaterne sikrer, at ethvert afslag på registrering af en forvalter som omhandlet i artikel 15 eller af en fond som omhandlet i artikel 15a skal begrundes, skal meddeles de forvaltere, der er omhandlet i disse artikler, og kan indbringes for en national retsinstans, en administrativ myndighed eller en anden myndighed. Denne klagemulighed skal også eksistere med hensyn til registrering, hvis der ikke er truffet afgørelse om registreringen inden for to måneder efter, at forvalteren har indgivet alle de nødvendige oplysninger. Medlemsstaterne kan kræve, at en forvalter udtømmer alle forudgående administrative retsmidler efter national lovgivning, før den benytter denne klagemulighed.

▼B

Artikel 16

Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde skal informere hjemlandets kompetente myndighed om, hvor de har til hensigt at markedsføre:

a) en ny kvalificeret social iværksætterfond

b) en eksisterende kvalificeret social iværksætterfond i en medlemsstat, som ikke er nævnt i listen omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra d).

Artikel 17

▼M1

1.  Hjemlandets kompetente myndighed underretter straks de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver registrering eller sletning fra registeret af en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, om enhver tilføjelse eller sletning fra registeret af en kvalificeret social iværksætterfond og om enhver tilføjelse eller sletning fra medlemsstaternes liste, hvor en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond har til hensigt at markedsføre disse fonde.

Med henblik på første afsnit skal den kompetente myndighed for en kvalificeret social iværksætterfond, som er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 15a, straks underrette den kompetente myndighed i hjemlandet, de kompetente myndigheder i værtslandene og ESMA om enhver tilføjelse eller sletning fra registeret af en kvalificeret social iværksætterfond eller enhver tilføjelse til eller sletning fra listen over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde har til hensigt at markedsføre denne fond.

2.  Værtslandets kompetente myndigheder må ikke pålægge forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af deres kvalificerede sociale iværksætterfonde og må ikke kræve forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes. Sådanne krav eller administrative procedurer omfatter gebyrer og andre afgifter.

▼B

3.  For at sikre ensartet anvendelse af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter formen for underretningen efter nærværende artikel.

4.  ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 16. februar 2014.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

Artikel 17a

1.  Med henblik på at tilrettelægge og gennemføre peer reviews i overensstemmelse med artikel 15, stk. 9, og artikel 15a, stk. 10, skal den kompetente myndighed i hjemlandet eller, hvis den ikke er den samme, den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond, sikre, at de endelige oplysninger, på grundlag af hvilke registreringen blev foretaget, som fastsat i artikel 15, stk. 1 og 2, og artikel 15a, stk. 2, stilles til rådighed for ESMA inden for en rimelig frist efter registreringen. Sådanne oplysninger skal stilles til rådighed efter proceduren i artikel 23.

2.  Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere, hvilke oplysninger der skal gives ESMA i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

3.  For at sikre ensartede betingelser for anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske gennemførelsesstandarder for standardformularer, modeller og procedurer for indgivelse af oplysninger til ESMA i henhold til stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

▼M1

Artikel 18

1.  ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, og som indeholder en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, der anvender betegnelsen »EuSEF«, og de kvalificerede sociale iværksætterfonde, som de anvender denne betegnelse for, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres.

2.  På sit websted indsætter ESMA links til relevante oplysninger om tredjelande, der opfylder de gældende krav i artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra d), nr. v).

▼B

Artikel 19

1.  Hjemlandets kompetente myndighed fører tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

▼M1

1a.  For forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, er den kompetente myndighed i hjemlandet ansvarlig for at overvåge overholdelsen og tilstrækkeligheden af de ordninger og den organisation, som forvalteren har iværksat, således at forvalteren er i stand til at overholde de forpligtelser og regler, der vedrører oprettelse og drift af alle de kvalificerede sociale iværksætterfonde, den forvalter.

1b.  For en kvalificeret social iværsætterfond forvaltet af en forvalter som omhandlet i artikel 2, stk. 2, er den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond ansvarlig for at føre tilsyn med den kvalificerede sociale iværksætterfonds overholdelse af bestemmelserne i artikel 5 og 6 og artikel 14, stk. 1, litra c) og i). Den kompetente myndighed for den kvalificerede sociale iværksætterfond er også ansvarlig for at føre tilsyn med denne fonds overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i fondsbestemmelserne eller fondens vedtægter.

▼B

2.  Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at formode, at en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde overtræder denne forordning på dets område, underretter den omgående hjemlandets kompetente myndigheder herom. Hjemlandets kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger.

3.  Hvis forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde fortsætter med at handle på en måde, der er i klar modstrid med denne forordning, på trods af de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke træffer foranstaltninger inden for en rimelig frist, kan værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af investorerne, og har herunder mulighed for at forhindre forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde i at foretage yderligere markedsføring af sine kvalificerede sociale iværksætterfonde på værtslandets område.

Artikel 20

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

a) anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en kopi deraf

b) kræve, at forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde omgående afgiver oplysninger

c) kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af forvalteren af kvalificerede sociale iværksætterfonde eller af den kvalificerede sociale iværksætterfond

d) aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg

e) træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde fortsat overholder denne forordning

f) udstede et påbud for at sikre, at en forvalter af kvalificerede sociale iværksætterfonde opfylder kravene i denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af nærværende forordning.

▼M1

ESMA skal tilrettelægge og gennemføre peer reviews i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010 med henblik på at styrke sammenhængen mellem de processer i forbindelse med tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der gennemføres af de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning.

▼B

Artikel 21

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De administrative sanktioner og foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver senest ►M1  2. marts 2020 ◄ Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

▼M1

3.  Forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 1, skal til enhver tid opfylde denne forordning og er ligeledes ansvarlige for enhver overtrædelse af denne forordning, herunder for enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå som følge deraf.

Forvaltere som omhandlet i artikel 2, stk. 2, skal til enhver tid overholde direktiv 2011/61/EU. De er ansvarlige for at sikre, at denne forordning overholdes, og er ansvarlige i overensstemmelse med direktiv 2011/61/EU. Disse forvaltere er også ansvarlige for enhver skade eller ethvert tab, der måtte opstå som følge af overtrædelse af denne forordning.

▼B

Artikel 22

▼M1

1.  Under overholdelse af proportionalitetsprincippet træffer den kompetente myndighed de passende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, alt efter hvad der er relevant, hvis forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond:

▼B

a) i strid med artikel 5 ikke opfylder kravene om porteføljesammensætning

b) i strid med artikel 6 markedsfører andele og aktier i en kvalificeret social iværksætterfond til ikke-berettigede investorer

▼M1

c) anvender betegnelsen »EuSEF« uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 15, eller hvis den kvalificerede sociale iværksætterfond ikke er registreret i overensstemmelse med artikel 15a

▼B

d) anvender betegnelsen »EuSEF« til markedsføring af fonde, der ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii)

▼M1

e) har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 15 eller artikel 15a

▼B

f) under udøvelsen af sine aktiviteter undlader at handle ærligt eller redeligt eller med passende dygtighed, omhu eller hurtighed i strid med artikel 7, litra a)

g) undlader at anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder i strid med artikel 7, litra b)

h) gentagne gange undlader at opfylde kravene i artikel 13 vedrørende årsrapporten

i) gentagne gange undlader at overholde kravet om, at investorerne skal modtage oplysninger i overensstemmelse med artikel 14.

▼M1

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, skal den kompetente myndighed, hvis det er relevant:

a) træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af en berørt kvalificeret social iværksætterfond overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 13-15a, alt efter hvad der er relevant

b) forbyde forvalteren af den berørte kvalificerede sociale iværksætterfond at anvende betegnelsen »EuSEF« og slette denne forvalter eller den berørte kvalificerede sociale iværksætterfond fra registret.

3.  Den kompetente myndighed, som er omhandlet i stk. 1, underretter omgående enhver anden relevant kompetent myndighed, de kompetente myndigheder i ethvert værtsland i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra d), og ESMA om, at en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond eller en kvalificeret social iværksætterfond er slettet fra registret.

4.  Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede sociale iværksætterfonde under betegnelsen »EuSEF« i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra b).

▼M1

5.  Hjemlandets eller værtslandets kompetente myndighed, alt efter hvad der er relevant, underretter straks ESMA, hvis de har klare og påviselige grunde til at tro, at forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond har begået en af de overtrædelser, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-i).

ESMA kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet fremsætte henstillinger i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) nr. 1095/2010 til de berørte kompetente myndigheder om at træffe en eller flere af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, eller at undlade at træffe sådanne foranstaltninger.

Artikel 22a

De beføjelser, der er tillagt kompetente myndigheder i henhold til direktiv 2011/61/EU, herunder bestemmelserne vedrørende sanktioner, udøves også for så vidt angår de forvaltere, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i denne forordning.

▼B

Artikel 23

1.  De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder for at varetage deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.  De kompetente myndigheder og ESMA udveksler al den information og dokumentation, som er nødvendig for at varetage deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

Artikel 24

1.  Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders eller ESMA's vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller aggregeret form, således at de enkelte forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde og de enkelte kvalificerede sociale iværksætterfonde ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i nærværende forordning.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til nærværende forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde og på kvalificerede sociale iværksætterfonde.

3.  Hvis kompetente myndigheder eller ESMA modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og retlige procedurer.

Artikel 25

I tilfælde af uenighed mellem medlemsstaters kompetente myndigheder om en vurdering, handling eller udeladelse foretaget af en kompetent myndighed på områder, hvor nærværende forordning kræver samarbejde eller koordinering mellem kompetente myndigheder fra mere end én medlemsstat, kan de kompetente myndigheder forelægge sagen for ESMA, som kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, for så vidt at uenigheden ikke vedrører nærværende forordnings artikel 3, stk. 1, litra b), nr. i), eller artikel 3, stk. 1, litra d), nr. i).KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra 15. maj 2013. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 27

1.  Kommissionen tager denne forordning op til revision i overensstemmelse med stk. 2. Revisionen skal omfatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og af erfaringerne med at deres anvendelse, herunder:

a) det omfang, hvori forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i forskellige medlemsstater har anvendt betegnelsen »EuSEF«, inden for landets grænser eller på tværs af grænser

b) den geografiske og sektorielle fordeling af de kvalificerede sociale iværksætterfondes investeringer

c) hensigtsmæssigheden af de i artikel 14 anførte krav til oplysninger, navnlig hvorvidt de er tilstrækkelige til at gøre det muligt for investorerne at træffe en velfunderet investeringsbeslutning

d) kvalificerede sociale iværksætterfondes anvendelse af de forskellige kvalificerede investeringer og hvilken indvirkning, dette har haft på udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen

e) det hensigtsmæssige i at oprette et europæisk mærke for »sociale virksomheder«

f) muligheden for at tillade sociale iværksætterfonde etableret i et tredjeland at anvende betegnelsen »EuSEF« under hensyntagen til erfaringen med anvendelsen af Kommissionens henstilling vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet

g) den praktiske anvendelse af kriterierne for afgrænsning af kvalificerede porteføljevirksomheder og virkningerne heraf for udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen og deres positive sociale indvirkning

h) en analyse af de procedurer, som er gennemført af forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde, med henblik på at måle den positive sociale indvirkning af de kvalificerede porteføljevirksomheder, der er omhandlet i artikel 10, og en vurdering af mulighederne for at indføre harmoniserede standarder for at måle de sociale indvirkninger på EU-plan på en måde, der er i overensstemmelse med EU’s socialpolitik

i) muligheden for at udvide markedsføringen af kvalificerede sociale iværksætterfonde til også at omfatte private investorer

j) det hensigtsmæssige i at medregne kvalificerede sociale iværksætterfonde under berettigede aktiver efter direktiv 2009/65/EF

k) det hensigtsmæssige i supplere forordningen med en depositarordning

l) en undersøgelse af mulige skattemæssige hindringer for sociale iværksætterfonde og en vurdering af mulige skattemæssige incitamenter, der har til formål at tilskynde socialt iværksætteri i Unionen

m) en evaluering af eventuelle barrierer, der måtte have hindret investorerne i at anvende betegnelsen »EuSEF«, herunder indvirkningen af anden EU-lovgivning af tilsynsmæssig karakter på institutionelle investorer.

2.  Den i stk. 1 omhandlede revision gennemføres:

a) senest ►M1  den 2. marts 2022 ◄ for så vidt angår litra a) til e), og litra g) til m), og

b) senest den 22. juli 2015 for så vidt angår litra f).

3.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

▼M1

4.  Parallelt med revisionen i overensstemmelse med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU, og særlig for så vidt angår forvaltere, der er registreret i henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i nævnte direktiv, analyserer Kommissionen:

a) forvaltningen af kvalificerede sociale iværksætterfonde og det hensigtsmæssige i at foretage ændringer i den retlige ramme, herunder muligheden for at indføre et forvaltningspas, og

b) hvorvidt definitionen af markedsføring for kvalificerede sociale iværksætterfonde er egnet, konsekvenserne af denne definition samt af de forskellige nationale fortolkninger heraf for kvalificerede sociale iværksætterfondes drift og levedygtighed og af den grænseoverskridende fordeling af sådanne fonde.

Efter denne revision forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, som, hvis det er relevant, ledsages af et lovgivningsforslag.

▼B

Artikel 28

1.  Kommissionen iværksætter senest den 22. juli 2017 en revision af samspillet mellem denne forordning og andre regler om kollektive investeringsvirksomheder og disses forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Denne revision omfatter denne forordnings anvendelsesområde. I revisionen samles oplysninger til vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet og således tillade forvaltere af sociale iværksætterfonde, hvis samlede forvaltede aktiver overstiger den tærskelværdi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, at blive forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 29

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013 med undtagelse af artikel 3, stk. 2, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 4, som anvendes fra 15. maj 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.( 1 ) EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

Top