EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) n r. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — DA — 09.01.2017 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012

af 3. oktober 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 278 af 12.10.2012, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2282 af 30. november 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012

af 3. oktober 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Denne forordning fastlægger krav til miljøvenligt design i forbindelse med omsætning af husholdningstørretumblere med almindelig elnettilslutning eller til gas og husholdningstørretumblere til indbygning, herunder tørretumblere, som sælges til anden brug end i husholdninger.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner og husholdningstørrecentrifuger.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2009/125/EF, og derudover forstås ved:

1)

»husholdningstørretumbler« : et apparat til tørring af tekstiler ved hjælp af tumbling i en roterende tromle med gennemstrømning af varm luft, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

2)

»husholdningstørretumbler til indbygning« : en husholdningstørretumbler beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

3)

»kombineret husholdningsvaske/tørremaskine« : en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling

4)

»husholdningstørrecentrifuge« : et apparat (kommerciel betegnelse »centrifuge«) med en roterende tromle med huller, hvorigennem vandet fra tekstilerne slynges bort og udledes ved hjælp af en automatisk pumpe, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

5)

»aftrækstørretumbler« : en tørretumbler, som suger luft ind, blæser luften over tekstilerne og udleder den deraf følgende fugtige luft til et rum eller til udendørs fri luft

6)

»kondenstørretumbler« : en tørretumbler med en anordning, som fjerner fugten fra den luft, der benyttes til tørreprocessen (enten ved hjælp af kondensering eller på anden vis)

7)

»automatisk tørretumbler« : en tørretumbler, som standser tørreprocessen, når der måles et bestemt fugtindhold i tøjfyldningen, f.eks. ved hjælp af konduktivitets- eller temperaturmåling

8)

»ikke-automatisk tørretumbler« : en tørretumbler, som standser tørreprocessen efter en forud fastlagt periode, sædvanligvis styret af en timer, men som også kan standses manuelt

9)

»program« : en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til tørring af visse typer tekstiler

10)

»cyklus« : en komplet tørreproces som defineret for det valgte program

11)

»programvarighed« : den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, ekskl. eventuel brugerindstillet forskudt start

12)

»nominel kapacitet« : den maksimale vægt i kg som angivet af producenten (i intervaller på 0,5 kg) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningstørrretumbleren kan behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter producentens anvisninger

13)

»halv fyldning« : halvdelen af en husholdningstørretumblers nominelle kapacitet for et givet program

14)

»tørreevne« : forholdet mellem massen af den fugt, der kondenseres af en tørretumbler, og massen af den fugt, der er fjernet fra tøjfyldningen ved afslutningen af en cyklus

15)

»slukket tilstand« : en tilstand, hvor husholdningstørretumbleren er blevet slukket ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som er beregnet til brug af slutbrugeren ved normal anvendelse for at opnå det laveste elforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum, medens husholdningstørretumbleren er tilsluttet en strømkilde og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis der ikke findes betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, forstås ved »slukket tilstand« den tilstand, der indtræder, når man lader husholdningstørretumbleren gå tilbage til steady state-strømforbrug af sig selv

16)

»left on-tilstand« : den tilstand med det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af tørretumbleren, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere

17)

»ækvivalent husholdningstørretumbler« : en model af en husholdningstørretumbler, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energiforbrug og tørreevne, hvis det er relevant, samt varigheden af normalprogrammet til bomuld, og emission af luftbåren støj som en anden husholdningstørretumbler, der af samme producent er bragt i omsætning under en anden handelskode

18)

»normalprogrammet til bomuld« : den cyklus, som tørrer bomuldstøj med et oprindeligt fugtindhold i tøjfyldningen på 60 % til et resterende fugtindhold i tøjfyldningen på 0 %.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

De generiske krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere er anført i bilag I, afsnit 1. De specifikke krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere er anført i bilag I, afsnit 2.

Der er ikke behov for krav til miljøvenligt design for nogen af de andre parametre vedrørende miljørigtigt design, som er omhandlet i bilag I, del 1, i direktiv 2009/125/EF.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1.  Proceduren for overensstemmelsesvurdering i artikel 8 i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2.  I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte en kopi af den beregning, der er beskrevet i denne forordnings bilag II.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningstørretumbler, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design af eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente husholdningstørretumblere eller begge dele, skal den tekniske dokumentation nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer samt prøvninger, som producenter har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. I sådanne tilfælde skal den tekniske dokumentation også omfatte en fortegnelse over alle andre modeller ækvivalente husholdningstørretumblere, hvor oplysningerne i den tekniske dokumentation er fremkommet på samme vis.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører det i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, anvende den verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag III til denne forordning, for de i bilag I til denne forordning anførte krav.

Artikel 6

Referenceværdier (benchmarks)

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste husholdningstørretumblere på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er anført i bilag IV.

Artikel 7

Revision

Kommissionen revurderer denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling senest fem år efter dens ikrafttræden og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af revisionen. Revisionen skal navnlig vurdere testtolerancerne i bilag III og aftrækstørretumbleres effektivitet.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

1.  Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.  Den anvendes fra den 1. november 2013.

Dog gælder følgende:

a) De generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, punkt 1.1 og 1.2, gælder fra den 1. november 2014.

b) De specifikke krav til miljøvenligt design i bilag I, punkt 2.2, gælder fra den 1. november 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Krav til miljøvenligt design

1.    Generiske krav til miljøvenligt design

1.1. Ved beregningen af energiforbrug og andre parametre for husholdningstørretumblere anvendes den cyklus, som tørrer bomuldstøj (med et oprindeligt fugtindhold i tøjfyldningen på 60 %) til et resterende fugtindhold i tøjfyldningen på 0 % (i det følgende benævnt »normalprogrammet til bomuld«). Denne cyklus skal være let at identificere på husholdningstørretumblerens programvælgeranordning(-er) og/eller display og skal være benævnt »normalprogram til bomuld« eller angivet med et ensartet symbol eller en passende kombination af de to ting, og den skal være indstillet som standardcyklus (default-cyklus) for husholdningstørretumblere med automatisk programvalg eller anden funktion, der automatisk vælger et tørreprogram eller fastholder valget af et program. Hvis tørretumbleren er en automatisk tørretumbler, skal »normalprogram til bomuld« være standardindstillingen.

1.2. Betjeningsvejledningen fra producenten skal angive:

a) oplysninger om »normalprogrammet til bomuld«, som præciserer, at programmet er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest energieffektive program til tørring af vådt bomuldstøj

b) effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

c) vejledende oplysninger om programvarighed og energiforbrug for de mest anvendte tørreprogrammer ved hel og i givet fald halv fyldning.

2.    Specifikke krav til miljøvenligt design

Husholdningstørrretumblere skal opfylde følgende krav:

2.1. Fra den 1. november 2013:

 skal energieffektivitetsindekset (EEI) være mindre end 85

 må den vægtede tørreevne for kondenstørretumblere til husholdningsbrug ikke være under 60 %

2.2. Fra den 1. november 2015:

 skal energieffektivitetsindekset (EEI) for kondenstørretumblere til husholdningsbrug være mindre end 76

 må den vægtede tørreevne for kondenstørretumblere til husholdningsbrug ikke være under 70 %

Energieffektivitetsindekset (EEI) og den vægtede tørreevne beregnes i overensstemmelse med bilag II.
BILAG II

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks og vægtet tørreevne

1.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumblermodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningstørretumbler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning med dens årlige standard-energiforbrug.

a) Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til 1 decimal:

image

hvor:

AEC = vægtet årligt energiforbrug for husholdningstørretumbleren

SAEC = årligt standard-energiforbrug for husholdningstørretumbleren

b) Det årlige standard-energiforbrug (SAEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

 for alle husholdningstørretumblere, som ikke er aftrækstørretumblere:

 
image

 for aftrækstørretumblere til husholdningsbrug:

 
image

hvor:

  c er den nominelle kapacitet for husholdningstørretumbleren for normalprogrammet til bomuld

  Tt er den vægtede programvarighed for normalprogrammet til bomuld.

c) Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

i) 
image

hvor:

Et = vægtet energiforbrug, i kWh afrundet til to decimaler

Po = effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Pl = effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Tt = vægtet programvarighed, i minutter afrundet til nærmeste hele minut

160 = det samlede antal tørrecyklusser pr. år

ii) hvis husholdningstørretumbleren har et energistyringssystem, og husholdningstørretumbleren automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det årlige vægtede energiforbrug (AEC ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel:

image

hvor:

Tl = varighed af »left on-tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste hele minut

d) Den vægtede programvarighed (Tt ) for normalprogrammet til bomuld beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut:

image

hvor:

Tdry = varigheden af normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut

Tdry½ = varigheden af normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut

e) Det vægtede energiforbrug (Et ) beregnes i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

image

hvor:

Edry = energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Edry½ = energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

f) For husholdningstørretumblere til gas beregnes energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

image

image

hvor:

Egdry = gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½ = gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Egdry,a = supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½,a = supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

fg = 2,5.

2.   BEREGNING AF DEN VÆGTEDE TØRREEVNE

Et programs tørreevne er forholdet mellem den masse af fugt, der kondenseres og samles i en beholder i en kondenstørretumbler til husholdningsbrug, og massen af den fugt, som programmet fjerner fra tøjfyldningen, hvorved sidstnævnte er differencen mellem den våde prøvefyldnings masse og massen af prøvefyldningen efter tørreprocessen. Beregningen af den vægtede tørreevne tager hensyn til den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved både hel og halv fyldning.

Den vægtede tørreevne (Ct ) for et program beregnes som følger i procent og afrundes til nærmeste hele procent:

image

hvor:

Cdry = den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Cdry½ = den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning

Den gennemsnitlige tørreevne C beregnes ud fra den konstaterede tørreevne i forbindelse med prøvetørringer og udtrykkes i procent:

image

hvor:

  n er antallet af prøvetørringer, som omfatter mindst fire gyldige prøvetørringer for det valgte program

  j er prøvetørringens nummer

  Wwj er massen af vand, der opsamles i kondenseringsbeholderen under prøvetørring j

  Wi er massen af den våde prøvefyldning før tørring

  Wf er massen af prøvefyldningen efter tørring.

▼M1
BILAG III

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis:

a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og

b) de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier og

c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3) Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som producenten eller importøren har med i fortegnelsen over ækvivalente modeller i sin tekniske dokumentation.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1 og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Vægtet årligt energiforbrug (AE C)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AE C med mere end 6 %.

Vægtet energiforbrug (E t)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for E t med mere end 6 %.

Vægtet tørreevne (C t)

Den fundne værdi må ikke være mere end 6 % mindre end den oplyste værdi for C t.

Vægtet programvarighed (T t)

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for T t med mere end 6 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (P o og P l)

De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 6 %. De fundne værdier for effektforbrug for P o og P l på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for P o og P l med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (T l)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for T l med mere end 6 %.

▼B
BILAG IV

Referenceværdier (benchmarks)

På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er den bedste tilgængelige teknologi på markedet for husholdningstørretumblere for så vidt angår deres energiforbrug og emission af luftbåren støj under tørring for normalprogrammet til bomuld fastlagt som følger:

1) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 3 kg:

a) energiforbrug: 1,89 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 247 kWh/år ( *1 )

b) emission af luftbåren støj: 69 dB.

2) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 5 kg:

a) energiforbrug: 2,70 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 347 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke.

3) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug til gas med en nominel kapacitet på 5 kg:

a) gasforbrug: 3,25 kWhgas/cyklus, svarende til 1,3 kWh for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning. Årligt energiforbrug foreligger ikke

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke

4) Kondenstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 5 kg:

a) energiforbrug: 3,10 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 396 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke.

5) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 6 kg:

a) energiforbrug: 3,84 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 487 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: 67 dB.

6) Kondenstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 6 kg:

a) energiforbrug: 1,58 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 209 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke.

7) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 7 kg:

a) energiforbrug: 3,9 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 495 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: 65 dB.

8) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug til gas med en nominel kapacitet på 7 kg:

a) gasforbrug: 3,4 kWhgas/cyklus, svarende til 1,36 kWh for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning. Årligt energiforbrug foreligger ikke

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke

9) Kondenstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 7 kg:

a) energiforbrug: 1,6 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 211 kWh/år (*1) 

b) emission af luftbåren støj: 65 dB.

10) Aftrækstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 8 kg:

a) energiforbrug: 4,1 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 520 kWh/år (*)

b) emission af luftbåren støj: 65 dB.

11) Kondenstørretumbler til husholdningsbrug med en nominel kapacitet på 8 kg:

a) energiforbrug: 2,30 kWh/cyklus for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, svarende til ca. 297 kWh/år (*)

b) emission af luftbåren støj: foreligger ikke.( *1 ) beregnet ud fra 160 tørrecyklusser pr. år med et energiforbrug til normalprogrammet for bomuld ved halv fyldning på 60 % af energiforbruget ved hel fyldning og et yderligere årligt energiforbrug i laveffekttilstandene på 13,5 kWh.

Top