EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) n r. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — DA — 05.02.2015 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012

af 23. august 2012

om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

(EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/57 af 15. januar 2015

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012

af 23. august 2012

om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006Artikel 1

Generel bestemmelse

Udformningen og de tekniske specifikationer for de formularer for tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 338/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006, er beskrevet i denne forordning. Udformningen og de tekniske specifikationer er fastlagt for følgende dokumenter:

1) 

importtilladelser

2) 

eksporttilladelser

3) 

reeksportcertifikater

4) 

certifikater for personlig ejendom

5) 

certifikater for samling af prøver

▼M1

5a) 

certifikater for musikinstrumenter

▼B

6) 

importmeddelelser

7) 

certifikater for rejseudstillinger

▼M1

8) 

supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom, certifikater for rejseudstillinger og certifikater for musikinstrumenter

▼B

9) 

certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97

10) 

etiketter som omhandlet i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 2

Formularer

▼M1

1.  
Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for musikinstrumenter til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.

▼B

2.  
Til importmeddelelser anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag II. De kan indeholde et løbenummer.
3.  
Til certifikater for rejseudstillinger og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag III.
4.  
Til supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom og til certifikater for rejseudstillinger anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag IV.
5.  
Til de certifikater, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag V til denne forordning bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse.

Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte, at rubrik 18 og 19 i stedet for den forud trykte tekst udelukkende skal indeholde oplysning om det relevante certifikat og/eller den relevante tilladelse.

6.  
De etiketter, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97, skal i størrelse og udformning svare til modellen i bilag VI til denne forordning.

Artikel 3

Tekniske specifikationer for formularerne

1.  
Det papir, der anvendes til de i artikel 2 nævnte formularer, skal være træfrit, skrivefast og veje mindst 55 g/m2.
2.  
Størrelsen på de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5, skal være på 210 × 297 mm (A4) med en længdetolerance på –18 og + 8 mm.
3.  

De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a) 

hvidt til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b) 

gult til formular nr. 2, kopien til indehaveren

c) 

lysegrønt til formular nr. 3, kopien til eksport- eller reeksportlandet, hvis der er tale om en importtilladelse, eller til kopien til returnering fra toldvæsenet til det udstedende styrelsesråd, hvis der er tale om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat

d) 

lyserødt til formular nr. 4, kopien til det udstedende styrelsesråd

e) 

hvidt til formular nr. 5, ansøgningen.

4.  

De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a) 

hvidt til formular nr. 1, originalen

b) 

gult til formular nr. 2, kopien til importøren.

5.  

De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 3 og 5, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a) 

gult til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b) 

lyserødt til formular nr. 2, kopien til det udstedende styrelsesråd

c) 

hvidt til formular nr. 3, ansøgningen.

6.  
De supplementsformularer og etiketter, der er nævnt i henholdsvis artikel 2, stk. 4, og artikel 2, stk. 6, trykkes på hvidt papir.
7.  
De formularer, der er nævnt i artikel 2, skal trykkes og udfyldes på et af Unionens officielle sprog, som fastsat af styrelsesrådene i hver medlemsstat. De skal om nødvendigt indeholde en oversættelse af indholdet til et af konventionens officielle arbejdssprog.
8.  
Medlemsstaterne er ansvarlige for trykningen af de formularer, der er nævnt i artikel 2, og denne trykning kan — for så vidt angår de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5 — indgå som led i en elektronisk udstedelsesproces for de pågældende tilladelser eller certifikater.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1) 

Artikel 2 og 3 ophæves

2) 

Bilag I til VI udgår.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I