EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (omarbejdning) (ECB/2012/27) (2013/47/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — DA — 17.11.2019 — 007.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 5. december 2012

om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(omarbejdning)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

(EUT L 030 af 30.1.2013, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 26. september 2013

  L 333

82

12.12.2013

►M2

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 5. juni 2014

  L 168

120

7.6.2014

►M3

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/930 af 2. april 2015

  L 155

38

19.6.2015

►M4

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/579 af 16. marts 2016

  L 99

21

15.4.2016

►M5

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/2082 af 22. september 2017

  L 295

97

14.11.2017

►M6

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2018/1626 af 3. august 2018

  L 280

40

9.11.2018

►M7

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2019/1849 af 4. oktober 2019

  L 283

64

5.11.2019
▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 5. december 2012

om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(omarbejdning)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

▼M6

1.  TARGET2 yder RTGS-afvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti (payments module (PM) accounts), særlige T2S-kontantkonti (T2S Dedicated Cash Accounts, T2S DCA) med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA) med henblik på øjeblikkelige betalinger. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen.

▼B

2.  TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af RTGS-systemer.

▼M4

Artikel 1a

TARGET2-transaktioner

De nationale centralbanker anvender altid TARGET2-konti i forbindelse med følgende transaktioner:

a) pengepolitiske operationer i henhold til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 )

b) afvikling af transaktioner i afviklingssystemer

c) betalinger mellem kreditinstitutter.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)

»fælles platform (SSP)« : den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører

2)

»TARGET2-delsystem (TARGET2 component system)« : ethvert RTGS-system hos centralbanker i Eurosystemet, som er en del af TARGET2

3)

»centralbank (CB)« : en centralbank i Eurosystemet og/eller en tilsluttet national centralbank

4)

»nationale centralbanker, som er SSP-leverandører« (SSP-providing NCBs) : Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til gavn for Eurosystemet

▼M1

5)

» ►M3  TARGET2 netværksleverandør ◄ (network service provider)« : leverandøren af elektroniske netværksopkoblinger med henblik på afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2. Elektroniske netværksopkoblinger leveres gennem SWIFT og, for intern kommunikation i Eurosystemet, gennem CoreNet

▼M6

6)

»deltager« [eller »direkte deltager«] (participant or direct participant) : en enhed, som har mindst én PM-konto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2S-kontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en centralbank i eurosystemet

▼B

7)

»centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB)« : ECB eller en national centralbank inden for euroområdet

8)

»betalingsmodul (PM)« : et SSP-modul, hvor ►M3  indehavere af PM-kontis ◄ betalinger afvikles på PM-konti

9)

»PM-konto (PM account)« :

en konto, som en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ har i betalingsmodulet hos en centralbank i Eurosystemet, som er nødvendig, for at deltageren kan:

a) afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2, og

b) afvikle disse betalinger hos den pågældende centralbank i Eurosystemet

10)

»national centralbank inden for euroområdet (euro area NCB)« : en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

11)

»virksomhedsidentifikationskode (Business Identifier Code, BIC)« : en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9362

12)

»adresserbar BIC-kode-indehaver« (addressable BIC holder) :

en enhed som

a) er indehaver af en BIC-kode

b) ikke er anerkendt som en indirekte deltager

c) er en korrespondent for eller kunde hos en indehaver af en PM-konto eller en filial af en indehaver af en PM-konto eller af en indirekte deltager, og som kan afgive betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2-delsystem via indehaveren af en PM-konto

▼M6

13)

»indirekte deltager (indirect participant)« : et kreditinstitut med hjemsted i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som har indgået en aftale med en indehaver af en PM-konto om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via denne indehaver af en PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2-delsystem som indirekte deltager

▼B

14)

»filial« (branch) : en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17), i forordning (EU) nr. 575/2013

▼M6

15)

»bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day) : en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V til bilag II, tillæg V til bilag IIa og tillæg III til bilag IIb

▼B

16)

»certificeringsmyndigheder (certification authorities)« : en eller flere nationale centralbanker, som Styrelsesrådet har udnævnt hertil, hvorved de på Eurosystemets vegne kan udstede, forvalte, tilbagekalde og forny elektroniske certifikater

17)

»elektroniske certifikater« eller »certifikater« (»electronic certificates« or »certificates«) : en elektronisk fil, udstedt af certificeringsmyndighederne, der knytter en identitet til en offentlig nøgle, og som anvendes til at kontrollere, at en offentlig nøgle tilhører en person, bekræfte indehaverens identitet, kontrollere en underskrift fra den pågældende person eller til at kryptere en meddelelse adresseret til denne. Certifikater opbevares på et fysisk medie såsom et chipkort eller en USB-nøgle, og henvisninger til certifikater omfatter sådanne fysiske medier. Certifikaterne udgør et middel til identitetskontrol af de ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , der har adgang til TARGET2 via internettet og afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser

18)

»indehaver af certifikat (certificate holder)« : en navngivet person, der af en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ er identificeret og udpeget som indehaver af en tilladelse til at have internetbaseret adgang til ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ TARGET2-konto. Dennes anmodning om certifikater er først kontrolleret af ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ hjemme-centralbank og sendt til certificeringsmyndighederne, som herefter har udleveret certifikater, som knytter de beviser, som identificerer ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ , til den offentlige nøgle

19)

»tilkoblet centralbank (connected NCB)« : en national centralbank, bortset fra en national centralbank inden for euroområdet, som er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

20)

»AL-gruppe (AL group)« : en gruppe bestående af AL-gruppemedlemmer med aggregeret likviditet, som anvender AL-modus

21)

»AL-gruppemedlem (AL group member)« : en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , som opfylder kravene til benyttelse af AL-modus og som er part i en AL-aftale

22)

»AL-aftale (AL agreement)« : den multilaterale aftale om aggregeret likviditet (aggregated liquidity), som er indgået mellem medlemmerne af en AL-gruppe og deres respektive AL nationale centralbanker, til brug i AL-modus

23)

»AL national centralbank (AL NCB)« : en national centralbank i euroområdet, som er part i en AL-aftale og fungerer som modpart for de medlemmer af en AL-gruppe, som deltager i dens TARGET2-delsystem

24)

»AL-modus (AL mode)« : summen af likviditet til rådighed på PM-konti

▼M6

25)

»disponibel likviditet (available liquidity)« : en positiv saldo på en deltagers konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilget til PM-kontoen af den relevante centralbank inden for euroområdet med hensyn til denne konto, men som endnu ikke er blevet udnyttet, eller hvis relevant, er nedbragt med et beløb, der er anvendt til reservering af likviditet på PM-kontoen eller indefrysning af midler på den særlige T2S-kontantkonto

▼B

26)

»intradag-kredit (intraday credit)« : kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag

27)

»AL-gruppeleder (AL group manager)« : et medlem af en AL-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af AL-gruppen til at styre den likviditet, som er til rådighed for AL-gruppen i løbet af bankdagen

28)

»marginal udlånsrente (marginal lending rate)« : den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

29)

»marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)« : Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en national centralbank til den forud fastlagte marginale udlånsrente

30)

»afviklingsbank (settlement bank)« : en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , hvis PM-konto eller afviklingskonto anvendes til at afvikle betalingsinstrukser afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI)

▼M6

31)

»afviklingssystem (ancillary system)« : et system som ledes af en enhed med hjemsted i Unionen eller i EØS, og som er underlagt tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB's websted ( 2 ), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares eller optegnes med a) pengeforpligtelserne afviklet i TARGET2 og/eller b) midler holdt i TARGET2, i overensstemmelse med denne retningslinje og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i eurosystemet

▼B

32)

»afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI)« : den tekniske indretning, der giver et afviklingssystem mulighed for at anvende en række særlige, forud definerede tjenester til afgivelse og afvikling af betalingsordrer i afviklingssystemet; den kan også anvendes af en deltagende national centralbank til afvikling af kontantoperationer, som er resultat af kontante indskud eller hævninger

▼M6

33)

»betaler« (payer) : — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 23 — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

34)

»betalingsmodtager« (payee) : — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 23 — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

35)

»harmoniserede vilkår« (Harmonised Conditions) : vilkårene fastsat i bilag II, IIa, IIb eller V

▼B

36)

»basisydelser i TARGET2 (core TARGET2 services)« : behandling af betalingsordrer i TARGET2-delsystemer, afvikling af transaktioner relateret til et afviklingssystem og forhold i forbindelse med likviditetspooling

▼M6

37)

»hjemmekonto« (Home Account) : en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet for et kreditinstitut, der er etableret i Unionen eller i EØS

▼M3 —————

▼B

39)

»administrerende national centralbank (managing NCB)« : den AL nationale centralbank for det TARGET2-delsystem, hvori AL-gruppens leder deltager

40)

»fyldestgørelsesgrund (enforcement event)« :

med hensyn til et AL-gruppemedlem:

a) enhver misligholdelse som angivet i artikel 34, stk. 1, i bilag II

b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, i bilag II i hvilken forbindelse centralbanken, under hensyntagen til misligholdelsens eller hændelsens betydning, har truffet beslutning om, at der bør ske realisation af pantet i henhold til artikel 25b i bilaget, realisation af sikkerhed i henhold til artikel 25c i bilaget, eller modregning af fordringer i henhold til artikel 26 i bilaget

c) beslutning om at suspendere eller lukke adgangen til intradag-kredit

41)

»deltagergrænseflade (Participant Interface, PI)« : den tekniske mekanisme, som giver direkte deltagere mulighed for at afgive og afvikle betalingsordrer via de tjenester, som tilbydes i PM-modulet

42)

»internetbaseret adgang (internet-based access)« : hvor ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ har valgt en PM-konto, som der kun er adgang til via internettet, og ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ afgiver betalingsmeddelelser eller kontrolmeddelelser til TARGET2 ved brug af internettet

43)

»insolvensbehandling (insolvency proceedings)« : insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer ( 3 )

▼M7

44)

»Informations- og kontrolmodul« (Information and Control Module, ICM) : det SSP-modul, som gør det muligt for indehavere af PM-konti at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, styre likviditet og, hvis relevant, iværksætte backup-betalingsordrer eller betalingsordrer til nødprocedureløsningen i en nødsituation

▼M6

45)

»TARGET2-koordinator« (TARGET2 coordinator) : en person udpeget af ECB, som skal varetage den daglige operationelle ledelse af TARGET2, lede og koordinere aktiviteterne i tilfælde af, at en usædvanlig situation opstår, og koordinere formidlingen af oplysninger til indehavere af PM-konti og særlige TIPS-kontantkonti

▼B

46)

»TARGET2-afviklingsleder (TARGET2 settlement manager)« : en person udpeget af en centralbank i Eurosystemet, som skal overvåge driften af dens TARGET2-delsystem

▼M6

47)

»TARGET2-krisehåndteringsleder« (TARGET2 crisis manager) : en person udpeget af en centralbank i eurosystemet, som på vegne af den pågældende centralbank i eurosystemet skal håndtere funktionssvigt i SSP'en og/eller i TIPS-platformen og/eller andre usædvanlige eksterne hændelser

48)

»teknisk funktionssvigt i TARGET2« (technical malfunction of TARGET2) : problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller computersystemerne, der anvendes af det relevante TARGET2-delsystem, herunder SSP'en eller T2S-platformen, eller en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte behandlingen den samme bankdag af betalingsordrer i det relevante TARGET2-delsystem

49)

»uafviklet betalingsordre« (non-settled payment order) : en betalingsordre, med undtagelse af en øjeblikkelig betalingsordre, en positiv tilbagekaldelse og en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret

▼B

50)

»afvikling på tværs af systemet (cross-system settlement)« : afvikling i realtid af debiteringsinstrukser, hvorefter betalinger gennemføres fra en afviklingsbank i ét afviklingssystem, der anvender afviklingsprocedure 6, til en afviklingsbank i et andet afviklingssystem, der anvender afviklingsprocedure 6 som fastsat i bilag IV

51)

»kontantafvikling (cash settlement)« : afvikling i sedler og mønter.

▼M1

52)

»CoreNet« : den interne netværkstjeneste i Eurosystemet, der leveres af ECB og anvendes af centralbankerne i Eurosystemet som et nødnetværk for at få adgang til den fælles platform, i tilfælde af at SWIFT er utilgængelig, og som et alternativt netværk til SWIFT for at få adgang til det kunderelaterede servicesystem

53)

»Kunderelateret servicesystem (Customer-related services system, CRSS)« : leverer kernetjenester og supplerende tjenester til centralbankerne i Eurosystemet, dvs. arkivering, supplerende faktureringstjenester, spørgsmåls- og rapporteringstjenester og supplerende kunderelaterede tjenester.

▼M2

54)

»indlånsfacilitet (deposit facility)« : en stående facilitet i Eurosystemet, som modparter kan anvende til dag-til-dag indskud hos en national centralbank til en forud specificeret indlånsrente

55)

»renten på indlånsfaciliteten (deposit facility rate)« : den gældende rente på indlånsfaciliteten.

▼M3

56)

»T2S-operationer« (T2S Operations) : harmoniserede og standardiserede afviklingstjenester med levering mod betaling (»delivery versus payment«) i et teknisk integreret miljø på tværs af landegrænser gennem T2S-platformen

57)

»TARGET2-Securities« (T2S) eller »T2S-platform« (T2S Platform) : den hardware, det software og andre komponenter i den tekniske infrastruktur, gennem hvilken Eurosystemet leverer tjenester til værdipapircentralerne og centralbankerne i Eurosystemet, som muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling

58)

»T2S-netværksleverandør« (T2S network service provider) : en virksomhed, der har indgået en licensaftale med Eurosystemet om levering af forbindelsestjenester vedrørende T2S

▼M6

59)

»særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account) : en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S

60)

»harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a T2S Dedicated Cash Account in TARGET2) : de vilkår, der findes i bilag IIa

▼M3

61)

»Vilkår for operationer med automatisk sikkerhedsstillelse« (Conditions for Auto-collateralisation Operations) : de vilkår, der findes i bilag IIIa

▼M6

62)

»betalingsordre« (payment order) : en kreditoverførselsordre, en likviditetsoverførselsordre, en debiteringsinstruks, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul, en øjeblikkelig betalingsordre eller et positivt svar om tilbagekaldelse

63)

»likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul« (T2S DCA to PM liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig T2S-kontantkonto til en PM-konto

64)

»likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto« (PM to T2S DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig T2S-kontantkonto

65)

»likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto« (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb a) fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, der er knyttet til den samme primære PM-konto, b) fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, som indehaves af den samme juridiske enhed, eller c) fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto, hvor én eller begge besiddes af den samme centralbank

66)

»primær PM-konto« (Main PM account) : den PM-konto, som en særlig T2S-kontantkonto er knyttet til, og til hvilken en eventuel resterende saldo automatisk repatrieres ved udgangen af dagen

▼M3

67)

»realtidsbruttoafvikling« (real-time gross settlement) : behandling og afvikling i realtid af betalingsordrer på grundlag af den enkelte transaktion

68)

»kreditoverførselsordre« (credit transfer order) : en instruks fra en betaler om at gøre midler tilgængelige for en betalingsmodtager ved en kontopostering på en PM-konto

69)

»TARGET2-deltager« (TARGET2 participant) : enhver deltager i et TARGET2-delsystem

▼M6

70)

»automatisk sikkerhedsstillelse« (auto-collateralisation) : intradag-kredit, der er ydet i centralbankpenge af en national centralbank inden for euroområdet, som udløses, når en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ikke har tilstrækkelige midler til at afvikle værdipapirtransaktioner, hvorved der stilles sikkerhed for denne intradag-kredit enten ved, at værdipapirerne købes (collateral on flow), eller ved at indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto holder værdipapirer til fordel for den nationale centralbank inden for euroområdet (collateral on stock)

▼M3

71)

»likviditetsoverførselsordre« (liquidity transfer order) : en betalingsordre, hvis hovedformål er at overføre likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager eller inden for en CAI- eller AL-gruppe

72)

»kreditinstitut« (credit institution) : enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 575/2013 ( 4 ), [og, indsæt nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 5 ), hvis relevant], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et kreditinstitut som defineret i traktatens artikel 123, stk. 2, som er underlagt kontrol efter normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent national myndighed

73)

»debiteringsinstruks« (direct debit instruction) : en instruks fra en betalingsmodtager til dennes centralbank, hvorefter betalers centralbank på grundlag af en debiteringsfuldmagt skal debitere betalers konto med det beløb, som fremgår af instruksen

▼M5

74)

»garantifonde (Guarantee Funds)« : midler leveret af et afviklingssystems deltagere, som skal anvendes i tilfælde af en eller flere deltageres manglende evne, uanset årsagen, til at opfylde deres betalingsforpligtelser i afviklingssystemet.

▼M6

75)

»TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste« : afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer i TIPS-platformen

76)

»TIPS-platform« (TIPS Platform) : den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører

77)

»nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører« (TIPS Platform-providing NCBs) : Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet

78)

»TIPS-netværksleverandør« (TIPS network servcie provider) : en virksomhed som har: a) opfyldt alle nødvendige betingelser for at blive koblet til, og som har oprettet en teknisk forbindelse med TIPS-platformen i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i tillæg V til bilag IIb og b) underskrevet vilkårene og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne (TIPS connectivity hosting terms and conditions), som findes på ECB's websted

79)

»særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) : en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til levering af øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder

80)

»harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) : de vilkår, der er fastsat i bilag IIb

81)

»øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order) : i overensstemmelse med Det Europæiske Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og underretning til betaleren

82)

»anmodning om tilbagekaldelse« (recall request) : i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en besked fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet øjeblikkelig betalingsordre

83)

»positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer) : i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse

84)

»likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPS-kontantkonto

85)

»likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til en PM-konto.

▼M7

86)

»nødprocedureløsning« (Contingency Solution) : SSP-funktionaliteten, der behandler meget kritiske og kritiske betalinger i en nødsituation.

▼B

Artikel 3

TARGET2-delsystemer

1.  Alle centralbanker i Eurosystemet driver et eget TARGET2-delsystem.

2.  Hvert TARGET2-delsystem skal være et system, som betegnes som »system« i henhold til den relevante nationale lovgivning, der gennemfører direktiv 98/26/EF.

3.  Navnene i TARGET2-delsystemerne må kun indeholde »TARGET2« og navnet på eller forkortelsen for den relevante centralbank i Eurosystemet eller for medlemsstaten for en sådan centralbank i Eurosystemet. ECB's TARGET2-delsystemer benævnes TARGET2-ECB.

Artikel 4

Tilkobling af nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta

De nationale centralbanker i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, må kun tilkobles TARGET2, såfremt de indgår en aftale med centralbankerne i Eurosystemet. Denne aftale skal præcisere, at den tilkoblede nationale centralbank overholder denne retningslinje med forbehold af eventuelle gensidigt aftalte specifikationer og ændringer.

Artikel 5

ESCB-interne transaktioner

Interne transaktioner inden for det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) skal behandles i TARGET2, med undtagelse af betalinger som centralbankerne bilateralt eller multilateralt aftaler at behandle gennem korrespondentkonti, hvor det er hensigtsmæssigt.

Artikel 6

Eurosystem-intern afvikling

1.  Alle betalingsafviklinger mellem deltagere i forskellige TARGET2-delsystemer skal automatisk medføre en Eurosystem- intern forpligtelse for betalerens centralbank i Eurosystemet over for betalingsmodtagerens centralbank i Eurosystemet.

2.  Alle Eurosystem-interne forpligtelser, som opstår i henhold til stk. 1, skal automatisk aggregeres og udgøre en del af en fælles forpligtelse i forhold til hver enkelt centralbank i Eurosystemet. Hver gang en betaling afvikles mellem deltagere i forskellige TARGET2-delsystemer, skal den fælles forpligtelse for den relevante centralbank i Eurosystemet justeres tilsvarende. Ved afslutning af bankdagen skal hver enkelt fælles forpligtelse underkastes en multilateral nettingproces, der resulterer i, at hver enkelt national centralbank inden for euroområdet har en forpligtelse eller en fordring over for ECB, som fastlagt i en aftale mellem centralbankerne i Eurosystemet.

3.  Hver enkelt national centralbank i euroområdet skal føre en opgørelse over sin forpligtelse eller fordring over for ECB, der er et resultat af betalingsafviklingen mellem TARGET2-delsystemer.

▼M6

3a.  Med forbehold af stk. 1 og 2, skal alle afviklinger af øjeblikkelige betalingsordrer mellem deltagere i forskellige TARGET2-delsystemer automatisk medføre kun ét krav eller én forpligtelse for hver centralbank i eurosystemet over for ECB. Hver national centralbank i eurosystemets krav eller forpligtelse over for ECB, der anvendes i indberetningsøjemed ved udgangen af hver bankdag, skal justeres dagligt ved at anvende delta for balancen ved udgangen af dagen for alle særlige TIPS-kontantkonti i den pågældende nationale centralbank i eurosystemets regnskaber.

▼B

4.  ECB skal i sit regnskab føre en konto for hver national centralbank inden for euroområdet, som ved dagens afslutning afspejler en sådan national centralbanks forpligtelse eller fordring over for ECB.AFDELING II

LEDELSE

▼M4

Artikel 7

Ledelsesniveauer

1.  Med forbehold af artikel 8 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) administreres TARGET2 på grundlag af en tredelt ledelsesstruktur. ►M6  Hvilke opgaver, der skal udføres af Styrelsesrådet (niveau 1), et teknisk og driftsmæssigt organ for niveau 2 og de nationale centralbanker, som leverer SSP og TIPS-platformen (niveau 3), fremgår af bilag I. ◄

2.  Styrelsesrådet har ansvar for ledelsen, den overordnede administration og kontrollen af TARGET2. For de opgaver, der er henlagt til niveau 1, har Styrelsesrådet enekompetence. ►M6  ————— ◄

3.  Eurosystemets centralbanker er i medfør af artikel 12.1, stk. 3, i ESCB-statutten ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 2, inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet. Styrelsesrådet nedsætter et niveau 2-organ, som centralbankerne i Eurosystemet overlader visse tekniske og driftsmæssige ledelsesopgaver i forbindelse med TARGET2.

4.  Centralbankerne i Eurosystemet organiserer sig ved at indgå hensigtsmæssige aftaler.

▼M6

5.  De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, og de nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører, er i medfør af ESCB-statuttens artikel 12.1, stk. 3, ansvarlige for de opgaver, som er henlagt til niveau 3, inden for de overordnede rammer, som Styrelsesrådet har opstillet.

6.  De nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, og de nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører, indgår aftaler med centralbankerne i eurosystemet om de tjenesteydelser, som de nationale centralbanker, som er SSP- og TIPS-platformsleverandører, skal levere. Sådanne aftaler skal efter behov også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.

7.  Eurosystemet, der leverer T2S-tjenesterne, og centralbankerne i eurosystemet, som operatører af deres respektive nationale TARGET2-delsystem, skal indgå en aftale om de tjenester, som førstnævnte skal levere til sidstnævnte for så vidt angår driften af de særlige T2S-kontantkonti. Sådanne aftaler skal efter behov også omfatte de tilkoblede nationale centralbanker.

▼BAFDELING III

DRIFT AF TARGET2

Artikel 8

▼M6

Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto, en særlig T2S-kontantkonto eller en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2

▼B

1.   ►M4  Alle nationale centralbanker i euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, som fastlagt i bilag II. ◄ . Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet og dens ►M3  indehavere af PM-konti ◄ for så vidt angår behandlingen af betalinger i PM-modulet. Adgang til en PM-konto kan ske enten ved internetbaseret adgang eller via ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ . Disse to metoder for adgang til en PM-konto udelukker hinanden, selv om en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ kan vælge at have en eller flere PM-konti, som der hver især er adgang til via internettet eller ►M3  TARGET2 netværks-leverandøren ◄ .

▼M6

1a.  Alle nationale centralbanker inden for euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIa. Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet og dens indehaver af en særlig T2S-kontantkonto for så vidt angår åbningen og driften af den særlige T2S-kontantkonto.

▼M6

1b.  Alle nationale centralbanker inden for euroområdet indfører et regelsæt til gennemførelse af de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIb. Dette regelsæt regulerer alene forholdet mellem den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet og dens indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto for så vidt angår åbningen og driften af den særlige TIPS-kontantkonto.

▼M6

2.  ECB vedtager betingelserne og vilkårene for TARGET2-ECB ved at gennemføre i) de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, som findes i bilag II, ii) de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIa og iii) de harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2, som findes i bilag IIb, idet TARGET2-ECB dog kun skal levere clearing- og afviklingstjenester til clearing- og afviklingsorganisationer, herunder enheder etableret uden for EØS, under forudsætning af, at de er undergivet overvågning af en kompetent myndighed, og at deres adgang til TARGET2-ECB er godkendt af Styrelsesrådet.

▼B

3.  Det regelsæt, som er indført af de centralbanker i Euro-systemet, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår, offentliggøres.

4.  Centralbankerne i Eurosystemet kan anmode om undtagelse fra de Harmoniserede Vilkår på grundlag af nationale lovhindringer. Styrelsesrådet bedømmer sådanne anmodninger fra sag til sag og giver undtagelse efter behov.

▼M6

5.  Med forbehold af den relevante monetære aftale kan ECB fastsætte hensigtsmæssige betingelser for deltagelse i TARGET2, herunder levering af afviklingstjenester i centralbankpenge for T2S-operationer og TIPS-tjenester, for de enheder, som er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra e), i bilag II, artikel 5, stk. 2, litra e), i bilag IIa og artikel 5, stk. 2, litra e) i bilag IIb.

6.  Centralbankerne i eurosystemet kan ikke give en enhed tilladelse til at være indirekte deltager i betalingsmodulet eller til at blive registreret som adresserbar BIC-kode-indehaver i deres TARGET2-delsystem, såfremt den nævnte enhed agerer via en indehaver af en PM-konto, som er en national centralbank i en medlemsstat, men hverken en centralbank i eurosystemet eller en tilkoblet national centralbank.

▼B

Artikel 9

Prisfastsættelse

1.  Centralbankerne i Eurosystemet sikrer, at:

▼M6

a) gebyrerne for basisydelser i TARGET2, som leveres til deres indirekte deltagere i betalingsmodulet og deres adresserbare BIC-kode-indehavere, der er godkendt til at deltage i TARGET2 som indirekte deltagere i betalingsmodulet, er højere end gebyrerne for indehavere af PM-konti specificeret i punkt 1, litra a) i tillæg VI til bilag II

▼M4 —————

▼B

d) prisfastsættelsen for alle følgende operationer og transaktioner falder uden for anvendelsesområdet for gebyrmodellen, som findes i tillæg VI til bilag II:

i) likviditetsoverførsler påbegyndt fra og behandlet i hjemmekonti

ii) operationer vedrørende forvaltning af minimumreserver og stående faciliteter

iii) kontanttransaktioner afviklet over hjemmekonti.

▼M3 —————

▼B

Artikel 10

Ordninger for likviditetspooling

1.  AL nationale centralbanker udveksler alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver og forpligtelser i henhold til en AL-aftale. AL nationale centralbanker skal straks underrette den administrerende nationale centralbank om enhver fyldestgørelsesgrund i forbindelse med AL-gruppen eller ethvert AL-gruppemedlem, som de måtte få kendskab til, herunder hovedkontoret og dettes filialer.

2.  Når en administrerende national centralbank er blevet underrettet om, at en fyldestgørelsesgrund er indtruffet, skal den under henvisning til AL-aftalen give de relevante AL nationale centralbanker instrukser vedrørende de fyldestgørelseshandlinger, der skal foretages i forhold til AL-gruppen eller det pågældende AL-gruppemedlem. De AL nationale centralbanker er ansvarlige for fyldestgørelsen af deres rettigheder i henhold til AL-aftalen og ordningerne, der gennemfører bilag II. Den administrerende nationale centralbank er ansvarlig for beregningen af og for at give instrukser vedrørende fordelingen af krav.

3.  Hvis intradag-kredit ydet til et AL-gruppemedlem ikke fuldt ud er blevet betalt tilbage, når en fyldestgørelsesgrund indtræffer, skal en AL national centralbank, efter at have modtaget instrukser fra den administrerende nationale centralbank, gøre de rettigheder gældende, som den måtte have i forhold til de pågældende AL-gruppemedlemmer, herunder rettigheder, der hidrører fra den pågældende pantsætning, modregning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører bilag II, for at opnå fuld og rettidig opfyldelse af de krav, som den pågældende AL nationale centralbank måtte have i forhold til dens respektive AL-gruppemedlemmer i henhold til AL-aftalen. Sådanne krav skal fyldestgøres forud for fyldestgørelsen af andre krav, som den pågældende AL nationale centralbank måtte have i forhold de respektive AL-gruppemedlemmer.

4.  Alle betalinger, som modtages til opfyldelse af et krav i henhold til AL-aftalen på baggrund af fyldestgørelseshandlinger, skal fremsendes til de AL nationale centralbanker, der har ydet intradag-kredit til de pågældende AL-gruppemedlemmer. Disse betalinger skal fordeles mellem de AL nationale centralbanker i forhold til det intradag-kredit-beløb, som AL-gruppemedlemmerne ikke har tilbagebetalt til deres respektive AL nationale centralbanker.

5.  Enhver AL national centralbank som ønsker at gøre gældende, at den har lidt et tab, som bør bæres af alle AL nationale centralbanker, skal sende en begæring til den administrerende nationale centralbank med en begrundelse for kravet. Den administrerende nationale centralbank skal videresende en sådan anmodning til de relevante AL nationale centralbanker og beregne den kompensation, som hver enkelt AL nationale centralbank skal betale i lige store andele.

Artikel 11

▼M5

Forrentning af garantifonde

▼M5 —————

▼M5

2.  Garantifonde skal forrentes med renten på indlånsfaciliteten.

▼B

Artikel 12

▼M3

Intradag-kredit — automatisk sikkerhedsstillelse

▼B

1.  De nationale centralbanker inden for euroområdet kan yde intradag-kredit på betingelse af, at dette sker i overensstemmelse med det regelsæt, der gennemfører reglerne om bevilling af intradag-kredit i bilag III. Intradag-kredit må ikke ydes til en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , hvis godkendelse som modpart i Eurosystemets pengepolitiske operationer, er blevet suspenderet eller er ophørt.

2.  Godkendelseskriterierne for intradag-kredit for ECB's modparter er fastlagt i afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB ( 6 ). Intradag-kredit ydet af ECB skal være begrænset til den pågældende dag uden mulighed for forlængelse til en dag-til-dag kredit.

▼M6

3.  I tillæg til en anmodning fra en deltager med adgang til intradag-kredit skal de nationale centralbanker inden for euroområdet tilbyde en facilitet til automatisk sikkerhedsstillelse for særlige T2S-kontantkonti, forudsat at dette sker i overensstemmelse med betingelserne for operationer med automatisk sikkerhedsstillelse, som er fastsat i bilag IIIa.

▼B

Artikel 13

Afviklingssystemer

▼M6

1.  Eurosystemets centralbanker yder pengeoverførselstjenester i centralbankpenge til afviklingssystemer i betalingsmodulet med adgang via TARGET2-netværksleverandøren. Disse tjenesteydelser reguleres af bilaterale ordninger mellem eurosystemets centralbanker og de pågældende afviklingssystemer.

▼B

2.  Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter afviklingssystemets grænseflade, skal være i overensstemmelse med bilag IV. Derudover skal Eurosystemets centralbanker sikre, at følgende bestemmelser fra bilag II finder tilsvarende anvendelse i disse bilaterale ordninger:

 artikel 8, stk. 1 (tekniske og retlige krav)

 artikel 8, stk. 2 til 5 (ansøgningsprocedure), bortset fra at i stedet for et krav om at opfylde adgangskriterierne i artikel 4, kræves det af afviklingssystemer, at de opfylder adgangskriterierne i definitionen af »afviklingssystem« i artikel 1 i bilag II

 driftsplanen i tillæg V

 artikel 11 (krav til samarbejde og informationsudveksling), bortset fra stk. 8

 artikel 27 og 28 (driftskontinuitet, nødprocedurer og sikkerhedskrav)

 artikel 31 (ansvarsordning)

 artikel 32 (dokumentationsregler)

 artikel 33 og 34 (varighed, ophør og suspendering af deltagelse), bortset fra artikel 34, stk. 1, litra b)

 artikel 35, hvis relevant (lukning af PM-konti)

 artikel 38 (fortrolighedsregler)

 artikel 39 (EU-krav til beskyttelse af personoplysninger, forebyggelse af hvidvaskning og lignende forhold)

 artikel 40 (krav til underretninger)

 artikel 41 (kontraktforhold til ►M3  TARGET2 netværksleverandør ◄ )

 artikel 44 (regler om lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted).

3.  Bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter deltagergrænseflade, skal være i overensstemmelse med:

a) bilag II, bortset fra afsnit V og tillæg VI og VII, og

b) artikel 18 i bilag IV.

4.  Som undtagelse til stk. 3 skal bilaterale ordninger med afviklingssystemer, som benytter deltagergrænsefladen, men som kun afvikler betalinger til fordel for deres kunder, være i overensstemmelse med:

a) bilag II, bortset fra afsnit V, artikel 36 og tillæg VI og VII, og

b) artikel 18 i bilag IV.

Artikel 14

Finansierings- og omkostningsberegning

▼M6

1.  Styrelsesrådet fastsætter de regler, som gælder for finansieringen af SSP og TIPS-platformen. Eventuelt overskud eller underskud fra driften af SSP eller TIPS-platformen fordeles mellem de nationale centralbanker inden for euroområdet i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB i medfør af ESCB-statuttens artikel 29.

▼B

2.  Styrelsesrådet fastsætter en fælles omkostningsberegning og prisstruktur for så vidt angår basisydelser i TARGET2.

▼M6

Artikel 15

Sikkerhedsbestemmelser

1.  Styrelsesrådet fastlægger sikkerhedspolitikken og kravene til sikkerhed og overvågning for SSP'en og TIPS-platformen. Styrelsesrådet fastlægger desuden principperne for sikkerheden i forbindelse med certifikater anvendt til internetbaseret adgang til SSP'en.

2.  Centralbankerne i eurosystemet skal følge og sikre, at SSP og TIPS-platformen er i overensstemmelse med de foranstaltninger, som er omtalt i stk. 1.

3.  Spørgsmål vedrørende overholdelse af informationssikkerhedskravene, for så vidt angår de særlige T2S-kontantkonti, reguleres af Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/13 ( 7 ).

▼B

Artikel 16

Regler for revision

Revisionsbedømmelse udføres i overensstemmelse med de principper og ordninger, som er indeholdt i Styrelsesrådets ESCB-revisionspolitik.

Artikel 17

Forpligtelser i tilfælde af suspendering eller ophør

1.  Centralbanker i Eurosystemet skal straks og uden varsel suspendere eller bringe en deltagers deltagelse i det relevante TARGET2-delsystem til ophør, hvis:

a) insolvensbehandling er indledt vedrørende en deltager, eller

b) en deltager ikke længere opfylder adgangskravene for deltagelse i det relevante TARGET2-delsystem.

2.  Hvis en centralbank i Eurosystemet suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2 til ophør i overensstemmelse med stk. 1, eller af forsigtighedshensyn i overensstemmelse med artikel 19, skal den straks underrette alle andre centralbanker i Eurosystemet herom med samtlige følgende oplysninger:

a) deltagerens navn, monetær finansiel institutionskode og BIC

▼M6

aa) BIC-koden for alle PM-konti, som er tilkoblet deltagerens særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto

▼B

b) de oplysninger, hvorpå den nationale centralbank inden for euroområdet har baseret sin afgørelse, herunder oplysninger eller udtalelser fra den relevante tilsynsmyndighed

c) den trufne foranstaltning og en foreslået tidsramme for dens anvendelse.

Alle centralbanker i Eurosystemet skal på anmodning af en anden centralbank i Eurosystemet, udveksle oplysninger vedrørende den pågældende deltager, herunder oplysninger om betalinger rettet til denne.

3.  En centralbank i Eurosystemet, som har suspenderet eller bragt en deltagers deltagelse i dens TARGET2-delsystem til ophør i overensstemmelse med stk. 1, ifalder ansvar i forhold til de andre centralbanker i Eurosystemet, hvis den:

a) efterfølgende godkender afvikling af betalingsordrer rettet til deltagere, hvis deltagelse er blevet suspenderet eller bragt til ophør, eller

b) ikke opfylder forpligtelserne i stk. 1 og 2.

▼M6

3a.  En centralbank i eurosystemet, som har suspenderet en PM-kontoindehavers eller en indehaver af en særlig T2S-kontantkontos deltagelse i sit TARGET2-delsystem i henhold til stk. 1, litra a), skal kun behandle betalinger fra denne deltager på baggrund af dens repræsentanters instrukser, herunder repræsentanter udpeget af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom deltagerens kurator, eller i henhold til en afgørelse fra en kompetent myndighed eller en domstol, der kan håndhæves, og som giver instruktioner om, hvordan betalingerne skal behandles. En centralbank i eurosystemet, som har suspenderet en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse i sit TARGET2-delsystem i henhold til stk. 1, litra a), skal afvise alle udgående betalingsordrer.

▼M5

4.  Forpligtelserne for centralbankerne i Eurosystemet fastsat i stk. 1 til 3a finder også anvendelse i tilfælde af, at afviklingssystemernes brug af afviklingssystemets grænseflade suspenderes eller bringes til ophør.

▼M6

Artikel 18

Procedurer for afvisning af en ansøgning om deltagelse i TARGET2 af forsigtighedshensyn

Hvis en centralbank i eurosystemet i henhold til artikel 8, stk. 4, litra c), i bilag II eller artikel 6, stk. 4, litra c), i bilag IIa eller artikel 6, stk. 4, litra c) i bilag IIb, afviser en ansøgning om deltagelse i TARGET2 grundet i forsigtighedshensyn, skal centralbanken i eurosystemet straks underrette ECB om en sådan afvisning.

▼B

Artikel 19

▼M6

Procedurer for suspendering, indskrænkning eller ophør af deltagelse i TARGET2 og adgang til intradag-kredit og til automatisk sikkerhedsstillelse af forsigtighedshensyn

1.  Hvis en national centralbank inden for euroområdet af forsigtighedshensyn suspenderer, indskrænker eller bringer en deltagers adgang til intradag-kredit til ophør i henhold til punkt 12, litra d), i bilag III, eller til automatisk sikkerhedsstillelse i henhold til punkt 10, litra d), i bilag IIIa, eller en centralbank i eurosystemet suspenderer eller bringer en deltagers deltagelse i TARGET2 til ophør i henhold til artikel 34, stk. 2, litra e), i bilag II, artikel 24, stk. 2, litra e) i bilag IIa eller artikel 26, stk. 2, litra e), i bilag IIb, skal afgørelsen så vidt muligt have virkning på samme dato i alle TARGET2-delsystemer.

▼B

2.  De nationale centralbanker inden for euroområdet skal uden ophold fremsende oplysningerne i artikel 17, stk. 2, til de relevante tilsynsmyndigheder i medlemsstaten for den nationale centralbank inden for euroområdet, med anmodning om, at tilsynsmyndighederne udveksler oplysningerne med tilsynsmyndighederne i andre medlemsstater, i hvilke deltageren har et datterselskab eller en filial. Under hensyn til afgørelsen i henhold til stk. 1, skal andre nationale centralbanker inden for euroområdet træffe passende foranstaltninger og fremsende oplysninger herom til ECB uden ophold.

3.  ECB's Direktion kan foreslå Styrelsesrådet at træffe de afgørelser, der måtte være nødvendige for at sikre ensartet gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1 og 2.

4.  De nationale centralbanker inden for euroområdet, i hvis medlemsstater afgørelsen skal gennemføres, skal underrette deltageren om afgørelsen og træffe alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 20

Procedurer for samarbejde mellem centralbanker i Eurosystemet i forbindelse med administrative eller restriktive foranstaltninger

▼M6

I forbindelse med gennemførelsen af artikel 39, stk. 3, i bilag II, artikel 28, stk. 3, i bilag IIa og artikel 30, stk. 3, i bilag IIb skal:

a) enhver centralbank i eurosystemet skal straks udveksle alle oplysninger, som den modtager i forbindelse med en foreslået betalingsordre, til alle potentielt berørte centralbanker, med undtagelse af betalingsordrer, der vedrører overførsel af likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager

▼B

b) enhver centralbank i Eurosystemet, som modtager dokumentation fra en deltager, om at underretning er blevet sendt til eller samtykke er blevet givet fra en kompetent myndighed, straks overføre denne dokumentation til enhver anden centralbank, der fungerer som leverandør af betalingstjenester for betaleren eller betalingsmodtageren, alt efter omstændighederne

▼M6

c) en centralbank i eurosystemet skal i sin egenskab af leverandør af betalingstjenester for betaleren derefter straks underrette betaleren om, at denne kan indføre en relevant betalingsordre i TARGET2.

▼B

Artikel 21

Driftskontinuitet

▼M6

1.  Hvis de hændelser, der henvises til i artikel 27 i bilag II eller artikel 17 i bilag IIa, har indflydelse på driften af TARGET2-tjenesterne, bortset fra betalingsmodulet, ICM-modulet og de særlige T2S-kontantkonti, skal den berørte centralbank i eurosystemet overvåge og styre sådanne hændelser for at forhindre afsmittende effekter på TARGET2's smidige funktion.

▼B

2.  Hvis der opstår en hændelse, der har indflydelse på den normale drift af PM'en og/eller ICM'en, skal den berørte centralbank i Eurosystemet straks underrette TARGET2-koordinatoren, som sammen med afviklingslederen i den berørte centralbank i Eurosystemet skal træffe afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages. TARGET2-afviklingslederne skal enes om, hvilke oplysninger der skal fremsendes til TARGET2-deltagerne.

▼M3

3.  Centralbankerne i Eurosystemet skal underrette TARGET2-koordinatoren om en deltagers svigt, hvis et sådant svigt kan påvirke driften af T2S-platformen, afviklingen i afviklingssystemer eller skabe systemiske risici. TARGET2's lukketid må som hovedregel ikke udsættes som følge af en deltagers svigt.

▼B

4.  Et svigt, som påvirker et afviklingssystem, skal indberettes af centralbankerne i Eurosystemet til TARGET2-koordinatoren til orientering. TARGET2-koordinatoren skal iværksætte en telekonference for TARGET2-afviklingslederne, hvis det er uundgåeligt, at svigtet vil have en systemisk virkning, navnlig hvis denne er grænseoverskridende.

5.  Under exceptionelle omstændigheder kan lukningen af SSP'en udskydes, hvis et svigt påvirker afviklingssystemet. Centralbankerne i Eurosystemet skal i så fald sende en anmodning om at udskyde lukningen af SSP'en til TARGET2-krisehåndteringslederne.

▼M7

6.  Centralbankerne i Eurosystemet skal tilslutte sig til nødprocedureløsningen.

▼B

Artikel 22

Behandling af krav i henhold til TARGET2-kompensationsordningen

▼M3

1.  Medmindre Styrelsesrådet træffer anden beslutning herom, skal kompensationsproceduren, som findes i tillæg II til bilag II eller tillæg II til bilag IIa, administreres i overensstemmelse med denne artikel.

▼M6

2.  Centralbanken for den indehaver af PM-kontoen eller indehaver af den særlige T2S-kontantkonto, der indgiver en anmodning om kompensation, skal foretage en indledende vurdering af anmodningen og underrette indehaveren af PM-kontoen eller indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto om udfaldet heraf. Hvis det er nødvendigt for vurderingen af anmodningen, skal denne centralbank assisteres af andre berørte centralbanker. Den berørte centralbank skal underrette ECB og alle andre berørte centralbanker, så snart den får kendskab til anmeldte krav.

▼B

3.   ►M6  Senest ni uger fra et teknisk funktionssvigt i TARGET2 skal centralbanken for indehaveren af PM-kontoen eller indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto, der har indgivet anmodningen: ◄

a) udarbejde en foreløbig vurderingsrapport, der indeholder centralbankens vurdering af de modtagne anmodninger, og

b) fremsende den indledende vurderingsrapport til ECB og alle andre berørte centralbanker.

▼M6

4.  Senest fem uger efter modtagelse af den foreløbige vurderingsrapport skal Styrelsesrådet foretage den endelige vurdering af alle modtagne anmodninger og træffe afgørelse om den kompensation, der skal tilbydes de berørte indehavere af PM-konti og indehavere af særlige T2S-kontantkonti. Senest fem bankdage efter, at den endelige vurdering er foretaget, skal ECB informere de berørte centralbanker om udfaldet af denne. Disse centralbanker skal uden ophold underrette deres indehavere af PM-konti og indehavere af særlige T2S-kontantkonti om udfaldet af den endelige vurdering og, alt efter omstændighederne, detaljerne om kompensationstilbuddet sammen med den formular, der udgør acceptbrevet.

▼M3

5.  Senest to uger efter udløbet af det tidsrum, hvortil der henvises i sidste sætning i artikel 4, litra d), i tillæg II til bilag II eller den sidste sætning i artikel 4, litra d), i tillæg II til bilag IIa, skal centralbanken underrette ECB og alle andre berørte centralbanker om, hvilke kompensationstilbud der er blevet accepteret, og hvilke kompensationstilbud der er blevet afslået.

▼M6

6.  Centralbankerne skal underrette ECB om ethvert krav, som deres indehavere af PM-konti og indehavere af særlige T2S-kontantkonti har fremsat til de centralbanker, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for TARGET2-kompensationsordningen, men som vedrører et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

▼B

Artikel 23

Behandling af tab forårsaget af et teknisk funktionssvigt i TARGET2

1.  I tilfælde af et teknisk funktionssvigt i TARGET2:

a) På betalerens side opnår en centralbank, hos hvilken betaleren har placeret et indskud, visse økonomiske gevinster, som udgøres af differencen mellem renten for Eurosystemets primære markedsoperationer og indskudsrenten, anvendt på den marginale stigning i brugen af Eurosystemets indskudsfacilitet, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt. Hvis betaleren står tilbage med ikke-forrentede overskydende midler, udgøres de økonomiske gevinster af renten for Eurosystemets primære markedsoperationer, anvendt på de ikke-rentebærende overskydende midler, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt.

b) På betalingsmodtagerens side opnår den centralbank, hos hvilken betalingsmodtageren har foretaget et lån ved at anvende den marginale udlånsfacilitet, visse økonomiske gevinster, som udgøres af differencen mellem den marginale udlånsrente og renten for Eurosystemets primære markedsoperationer, anvendt på den marginale stigning i brugen af den marginal udlånsfacilitet, op til det samlede beløb af uafviklede betalingsordrer, i det tidsrum, hvor TARGET2 lider under et teknisk funktionssvigt.

2.  ECB's økonomiske gevinster udgør:

a) den fortjeneste, for så vidt angår de tilkoblede nationale centralbanker, der opstår ved den forskellige forrentning af saldi ved dagens afslutning for de tilkoblede nationale centralbanker i forhold til ECB, og

b) den morarente, som ECB modtager fra de tilkoblede nationale centralbanker, når en af disse tilkoblede centralbanker pålægger en deltager sanktioner for manglende rettidig tilbagebetaling af intradag-kredit, i henhold til aftalen mellem centralbankerne i Eurosystemet og de tilkoblede nationale centralbanker.

3.  De økonomiske gevinster, hvortil der henvises i stk. 1 og 2, samles af centralbankerne i en pulje, og dette puljebeløb anvendes til at godtgøre de centralbanker, som er blevet påført omkostninger ved at skulle kompensere deres deltagere. Tilbageværende økonomiske gevinster eller omkostninger, som centralbankerne bliver påført i forbindelse med, at de kompenserer deres deltagere, skal deles mellem centralbankerne i Eurosystemet i overensstemmelse med fordelingsnøglen for kapitalindskuddet i ECB.

Artikel 24

Sikkerhed vedrørende midler på afviklingskonti og Eurosystem-interne garantier

1.  Med henblik på afviklingen af betalingsinstrukser vedrørende et afviklingssystem skal enhver centralbank i Eurosystemet, der har åbnet afviklingskonti for dens ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , sikre, at tilgodehavendet på disse afviklingskonti (herunder forhøjelser eller nedsættelser af den spærrede saldo, som opstår, når systemoverskridende afviklingsbetaligner krediteres eller debiteres til eller fra afviklingskontoen, eller når likviditetsoverførsler krediteres afviklingskontoen), som spærres under afviklingssystemets behandlingscyklus, kan anvendes til afvikling af betalingsinstrukser vedrørende et afviklingssystem. Dette gælder, uanset om der måtte være indledt insolvensbehandling af den pågældende ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , og uanset om der måtte være truffet individuelle håndhævelsesforanstaltninger i forhold til den pågældende ►M3  indehaver af PM-kontis ◄ afviklingskonto.

2.  Hver gang likviditet overføres til en ►M3  indehaver af PM-kontis ◄ afviklingskonto, og centralbanken i Eurosystemet ikke er centralbank for afviklingssystemet, skal den pågældende centralbank i Eurosystemet, efter meddelelse fra afviklingssystemet (via en »start-of-cycle«-meddelelse), bekræfte over for afviklingssystemet, at tilgodehavendet på afviklingskontoen i det pågældende afviklingssystem er spærret og derigennem garantere betaling op til beløbet for den pågældende saldo over for afviklingssystemets centralbank. En sådan bekræftelse af, at afviklingssystemet er spærret, udgør samtidig en retligt bindende viljeserklæring fra afviklingssystemets centralbank om, at denne centralbank garanterer betaling op til beløbet for det spærrede tilgodehavende over for afviklingssystemet. Ved at bekræfte forhøjelsen eller nedsættelsen af det spærrede tilgodehavende, som opstår, når systemoverskridende afviklingsbetalinger krediteres eller debiteres til eller fra afviklingskontoen eller likviditetsoverførsler krediteres afviklingskontoen, indestår både centralbanken i Eurosystemet, som ikke er centralbank for afviklingssystemet, og afviklingssystemets centralbank for, at garantien er blevet forhøjet eller nedsat med betalingsbeløbet. Begge garantier er uigenkaldelige, ubetingede og betalbare på anfordring. Begge garantier og spærringen af saldiene ophører ved meddelelse fra afviklingssystemet om, at afviklingen er gennemført (via en »end-of-cycle«-meddelelse).AFDELING IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Tvistbilæggelse og lovvalg

1.  I tilfælde af tvist mellem centralbanker i Eurosystemet med hensyn til denne retningslinje skal de berørte parter søge at løse tvisten i overensstemmelse med Aftalememorandummet om tvistbilæggelsesproceduren inden for ESCB.

2.  Hvis en tvist angående fordelingen af opgaver mellem niveau 2 og 3 ikke kan løses ved aftale mellem de berørte parter, afgøres tvisten dog som undtagelse til stk. 1 af Styrelsesrådet.

3.  I tilfælde af en tvist som omfattet af stk. 1 afgøres parternes rettigheder og pligter først og fremmest af de regler og procedurer, som er fastlagt i denne retningslinje. I tvister omhandlende betalinger mellem TARGET2-delsystemer gælder loven i den medlemsstat, hvor betalingsmodtagerens centralbank i Eurosystemet er beliggende, som supplement, medmindre den er i modstrid med denne retningslinje.

Artikel 26

Ikrafttrædelse og anvendelse

1.  Denne retningslinje træder i kraft den 7. december 2012. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2013, med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 27.

2.  Retningslinje ECB/2007/2 ophæves med virkning fra 1. januar 2013.

3.  Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

▼M6

Artikel 27

Yderligere bestemmelser

Konti, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet, uden for T2S-platformen og uden for TIPS-platformen for kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet, med forbehold af bestemmelserne i denne retningslinje, som angår hjemmekonti og andre beslutninger truffet af Styrelsesrådet. Konti, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet, uden for T2S-platformen og uden for TIPS-platformen for andre enheder end kreditinstitutter og afviklingssystemer, er undergivet regler fastsat af den pågældende nationale centralbank inden for euroområdet.

▼B

Artikel 28

Adressater, gennemførelsesbestemmelser og årsberetninger

1.  Denne retningslinje gælder for alle centralbanker i Eurosystemet.

2.  De nationale centralbanker inden for euroområdet skal senest den 20. december 2012 informere ECB om, hvilke foranstaltninger de agter at træffe til gennemførelse af artikel 39 i bilag II, tillæg VI til bilag II, punkt 9 litra a), punkt 12, litra a), nr. v) og punkt 13 i bilag III, afsnit 18, stk.1, litra c), nr. ii) i bilag IV og tillæg IIA til bilag V til denne retningslinje.

3.  ECB udarbejder årsberetninger til forelæggelse for Styrelsesrådet om den generelle drift af TARGET2.

▼M6
BILAG I

TARGET2-LEDELSESORDNINGNiveau 1 — Styrelsesrådet

Niveau 2 — Teknisk og driftsmæssigt ledelsesorgan

Niveau 3 — Nationale centralbanker, der leverer SSP, og nationale centralbanker der leverer TIPS-platformen

0.  Generelle bestemmelser

Niveau 1 har endelig kompetence med hensyn til indenlandske og grænseoverskridende TARGET2-spørgsmål og har ansvar for at sikre TARGET2's offentlige funktion

Niveau 2 udfører tekniske og driftsmæssige ledelsesopgaver i forbindelse med TARGET2.

Niveau 3 træffer afgørelser om den daglige drift af den fælles platform (SSP) og TIPS-platformen på grundlag af de serviceniveauer, som er defineret i de aftaler, der henvises til i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje

1.  Omkostnings- og prisfastsættelsespolitik

— Beslutning om en fælles omkostningsmetodologi

— Beslutning om en ensartet prisfastsættelsesstruktur

— Beslutning om prisfastsættelse af supplerende tjenester og/eller moduler

(Ikke relevant)

2.  Serviceniveau

— Beslutning om basistjenester

— Beslutning om supplerende tjenester og/eller moduler

— Levering af input efter niveau 1-/niveau 2-behov

3.  Risikostyring

— Beslutning om det generelle system for risikostyring og accept af residual risiko

— Ledelse af konkret risikostyring

— Udførelse af risikoanalyse og opfølgning

— Levering af nødvendig information til risikoanalyse ifølge anmodning fra niveau 1/niveau 2

4.  Ledelse og finansiering

— Fastsættelse af regler om beslutningstagning og finansiering af SSP og TIPS-platformen

— Oprettelse og sikring af en tilstrækkelig gennemførelse af ESCB's retsgrundlag for TARGET2

— Udarbejdelse af regler for ledelse og finansiering som besluttet på niveau 1

— Udarbejdelse af budget, dets godkendelse og gennemførelse

— Kontrol over applikationen/anvendelsen

— Indsamling af midler og betaling for tjenester

— Fremskaffelse af omkostningstal til niveau 2 for tjenestelevering

5.  Udvikling

— Høring af niveau 2 med hensyn til placering af SSP og TIPS-platformen

— Godkendelse af den overordnede projektplan

— Beslutning om indledende design og udvikling af SSP og TIPS-platformen

— Beslutning om oprettelse fra grunden eller etablering på grundlag af eksisterende platform

— Beslutning om valg af SSP-operatør og operatør af TIPS-platformen

— Fastsættelse af serviceniveauer for SSP og TIPS-platformen, efter aftale med niveau 3

— Beslutning om placering af SSP og TIPS-platformen efter høring af niveau 1

— Godkendelse af metodologi for specifikationsproces og resultater (deliverables) på niveau 3, som anses for hensigtsmæssige til at specificere og senere teste og godkende produktet (især generelle og detaljerede brugerspecifikationer)

— Oprettelse af projektplan med milepæle

— Evaluering og godkendelse af resultater (deliverables)

— Udarbejdelse af testscenarier

— Centralbankernes og brugernes koordinering af test, i tæt samarbejde med niveau 3

— Forslag om indledende design af SSP og TIPS-platformen

— Forslag mht. oprettelse fra grunden i forhold til etablering på grundlag af eksisterende platform

— Forslag om placering af SSP og TIPS-platformen

— Udarbejdelse af generelle og detaljerede funktionelle specifikationer (interne detaljerede funktionelle specifikationer og brugerdetaljerede funktionsspecifikationer)

— Udarbejdelse af detaljerede tekniske specifikationer

— Levering af indledende og løbende input til projektplanlægning med milepæle og kontrol

— Teknisk og driftsmæssig støtte til test (udførelse af test på SSP og TIPS-platformen, input til testscenarier mht. SSP og TIPS-platformen, støtte til centralbanker i eurosystemet i deres testaktiviteter mht. SSP og TIPS-platformen)

6.  Implementering og overgang

— Beslutning om strategi for overgang

— Forberedelse og koordinering af overgang til SSP og TIPS-platformen i tæt samarbejde med niveau 3

— Levering af input til spørgsmål mht. overgang i overensstemmelse med anmodninger fra niveau 2

— Udførelse af overgangsopgaver i forbindelse med overgang til SSP og TIPS-platformen; yderligere støtte til nationale centralbanker, som tilslutter sig

7.  Drift

— Ledelse af alvorlige krisesituationer

— Tilladelse til etablering og drift af TARGET2-simulator

— Udnævnelse af certificeringsmyndigheder til internetbaseret adgang

— Beskrivelse af sikkerhedspolitikker, krav og kontrol vedrørende SSP og TIPS-platformen

— Fastlæggelse af principper gældende for sikkerheden i forbindelse med certifikater til anvendelse ved internetbaseret adgang

— Varetagelse af kontakter med brugere på europæisk plan (med forbehold af eneansvar for centralbanker i eurosystemet for forretningsforbindelsen til deres kunder) og overvågning af daglig brugeraktivitet fra et forretningssynspunkt (opgave for centralbanker i eurosystemet)

— Overvågning af forretningsudviklingen

— Budgetlægning, finansiering, fakturering (opgave for centralbanker i eurosystemet) og andre administrative opgaver

— Ledelse af systemet på grundlag af de aftaler, som er omtalt i artikel 7, stk. 6, i denne retningslinje

▼B
BILAG II

▼M3

HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG DRIFT AF EN PM-KONTO I TARGET2

▼BAFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I disse Harmoniserede Vilkår (herefter »Vilkår«) forstås ved:

 »AL national centralbank« (AL NCB): en national centralbank inden for euroområdet, som er part i en AL-aftale og fungerer som modpart for de medlemmer af en AL-gruppe, som deltager i dens TARGET2-delsystem

 »AL-aftale (AL agreement)«: den multilaterale aftale om aggregeret likviditet (aggregated liquidity), som er indgået mellem medlemmerne af en AL-gruppe og deres respektive AL nationale centralbanker, til brug i AL-modus

 »AL-gruppe (AL group)«: en gruppe bestående af AL-gruppemedlemmer, som anvender AL-modus

 »AL-gruppeleder (AL group manager)«: et medlem af en AL-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af AL-gruppen til at styre den likviditet, som er til rådighed for AL-gruppen i løbet af bankdagen

 »AL-gruppemedlem (AL group member)«: en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , som er part i en AL-aftale

 »AL-modus (AL mode)«: summen af likviditet til rådighed på PM-konti

 »administrerende national centralbank (managing NCB)« den nationale AL centralbank for det TARGET2-delsystem, hvori AL-gruppens leder deltager

▼M6

 »adresserbar BIC-kode-indehaver« (addressable BIC holder): en enhed som: a) er indehaver af en virksomhedsidentifikations-kode (BIC-kode), b) ikke er godkendt som indirekte deltager i betalingsmodulet, og c) er korrespondent eller kunde hos en indehaver af en PM-konto eller hos en filial af en direkte eller indirekte deltager i betalingsmodulet, og som kan sende betalingsordrer til og modtage betalinger fra et TARGET2-delsystem via PM-konto-indehaveren

 »afviklingssystem (ancillary system)«: et system, som ledes af en enhed med hjemsted i Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som er underlagt tilsyn og/eller overvågning af en kompetent myndighed, og som overholder overvågningskravene til placering af infrastrukturer, der tilbyder tjenester i euro, som til enhver tid ændret og offentliggjort på ECB's websted ( 8 ), i hvilket betalinger og/eller finansielle instrumenter udveksles og/eller cleares eller optegnes med a) pengeforpligtelserne afviklet i TARGET2 og/eller b) midler holdt i TARGET2, i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2012/27 ( 9 ) og en bilateral ordning mellem afviklingssystemet og den relevante centralbank i eurosystemet

▼M6

 »anmodning om tilbagekaldelse« (recall request): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en besked fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet øjeblikkelig betalingsordre

▼M6

 »bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day): en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V

▼B

 »betaler (payer)«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

 »betalingsmodtager (payee)«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2-deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

 »betalingsmodul (PM) (Payments Module)«: et SSP-modul, hvor ►M3  indehavere af PM-kontis ◄ betalinger afvikles på PM-konti

▼M6

 »betalingsordre« (payment order): en kreditoverførselsordre, en likviditetsoverførselsordre, en debiteringsinstruks, en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto eller en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto

▼B

 »blanket vedrørende stamdata (static data collection form)«: en blanket udarbejdet af [indsæt centralbankens navn] til registrering af ansøgere om TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tjenester og registrering af ændringer med hensyn til levering af disse tjenester

 »CAI-gruppe (CAI group)«: en gruppe bestående af ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , som anvender CAI-modus

 »CAI-gruppeleder (CAI group manager)«: et medlem af en CAI-gruppe, der er udnævnt af de øvrige medlemmer af CAI-gruppen til at overvåge og fordele den likviditet, som er til rådighed for CAI-gruppen i løbet af bankdagen

 »CAI-modus (CAI mode)«: levering af information om den konsoliderede konto vedrørende PM-konti via ICM-modulet

 »centralbank i Eurosystemet (Eurosystem CB)«: ECB eller en national centralbank inden for euroområdet

 »centralbanker (CBs)«: centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker

▼M4

 »debiteringsfuldmagt«: en betalers generelle instruks til sin centralbank, hvorefter centralbanken har ret og pligt til at debitere betalers konto ved modtagelse af en gyldig debiteringsinstruks fra betalingsmodtager

▼B

 »debiteringsinstruks (direct debit instruction)«: en instruks fra en betalingsmodtager til dennes centralbank, hvorefter betalers centralbank på grundlag af en debiteringsfuldmagt skal debitere betalers konto med det beløb, som fremgår af instruksen

▼M6

 »deltager« [eller »direkte deltager«] (participant or direct participant): en enhed, som har mindst én PM-konto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2S-kontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en centralbank i eurosystemet

▼B

 »detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne (UDFS) (User Detailed Functional Specifications)«: den senest opdaterede udgave af UDFS, den tekniske dokumentation, der indeholder detaljerede angivelser af, hvordan en deltager interagerer med TARGET

▼M6

 »disponibel likviditet« (available liquidity): en positiv saldo på en deltagers PM-konto og, hvis relevant, enhver intradag-kredit bevilget af den relevante nationale centralbank inden for euroområdet med hensyn til denne konto, men som endnu ikke er blevet udnyttet, eller hvis relevant, er nedbragt med et beløb, der er anvendt til reservering af likviditet på PM-kontoen

▼B

 »entry disposition (entry disposition)«: en fase i betalingsafviklingen, hvor TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] forsøger at afvikle en betalingsordre, som er accepteret i overensstemmelse med artikel 14, ved hjælp af særlige procedurer, som omtalt i artikel 20

▼M3

 »filial (branch)«: en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17), i forordning (EU) nr. 575/2013

▼B

 »fyldestgørelsesgrund (enforcement event)«: med hensyn til et AL-gruppemedlem: a) misligholdelse som angivet i artikel 34, stk.1, b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, i hvilken forbindelse [indsæt centralbankens navn], under hensyntagen til misligholdelsens eller hændelsens betydning, har truffet beslutning om [indsæt hvis relevant: [realisation af pantet i henhold til artikel 25b] [realisation af sikkerhed i henhold til artikel 25c] og [modregning af fordringer i henhold til artikel 26] eller c) beslutning om at suspendere eller ophæve adgangen til intradag-kredit

 »fælles platform, (SSP) (Single Shared Platform)«: den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører

 »gruppe (group)«:

 

a) en sammenslutning af kreditinstitutter, som er indeholdt i moderselskabets koncernregnskab, hvor moderselskabet er forpligtet til at aflægge koncernregnskab i henhold til International Regnskabsstandard 27 (IAS 27), vedtaget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/2004 ( 10 ) bestående af enten: i) et moderselskab og et eller flere datterselskaber, eller ii) to eller flere datterselskaber af et moderselskab, eller

b) en sammenslutning af kreditinstitutter som angivet i litra a), nr. i) eller ii), hvor et moderselskab ikke aflægger koncernregnskab i overensstemmelse med IAS 27, men kan opfylde betingelserne defineret i IAS 27 for at blive omfattet af koncernregnskab, med forbehold af godkendelse af den ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ centralbank eller i tilfælde af en AL-gruppe af den administrerende nationale centralbank

c) et bilateralt eller multilateralt netværk af kreditinstitutter, som er: i) organiseret gennem en lovmæssig struktur, som fastlægger kreditinstitutternes tilhørsforhold til dette netværk, eller ii) karakteriseret ved selvforanstaltede samarbejdsmekanismer (til fremme af, støtte for og repræsentation af medlemmernes forretningsmæssige interesser) og/eller en økonomisk solidaritet, som rækker ud over et normalt samarbejde mellem kreditinstitutter, og hvor samarbejdet og solidariteten er tilladt i kreditinstitutternes stiftelsesoverenskomst eller vedtægter eller vedtaget ved selvstændige aftaler

og i alle de i litra c) nævnte tilfælde at ECB's Styrelsesråd har godkendt ansøgningen fra det pågældende netværk om at blive betragtet som en gruppe

▼M6

 »harmoniserede vilkår for åbning og drift af en særlig TIPS-kontantkonto i TARGET2« (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2): de vilkår, der er fastsat i bilag IIb

▼M6

 »hjemmekonto« (Home Account): en konto, som en national centralbank inden for euroområdet har åbnet uden for betalingsmodulet for et kreditinstitut, der er etableret i Unionen eller EØS

 »ICM meddelelse« (ICM broadcast message): information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet

▼B

 »indirekte deltager (indirect participant)«: et kreditinstitut med hjemsted i ►M6  Unionen eller EØS ◄ , som har indgået en aftale med en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ om at afgive betalingsordrer og modtage betalinger via den ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ PM-konto, og som er anerkendt af et TARGET2-delsystem som indirekte deltager

▼M2

 »indlånsfacilitet (deposit facility)«: en stående facilitet i Eurosystemet, som modparter kan anvende til dag-til-dag indskud hos en national centralbank til en forud specificeret indlånsrente

▼M7

 »Informations- og kontrolmodul« (Information and Control Module, ICM): det SSP-modul, som gør det muligt for indehavere af PM-konti at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, styre likviditet og, hvis det er relevant, iværksætte backup-betalingsordrer eller betalingsordrer til nødprocedureløsningen i en nødsituation

▼B

 »insolvensbehandling (insolvency proceedings)«: insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer ( 11 )

 »intradag-kredit (intraday credit)«: kredit, som ydes for et tidsrum, der er kortere end én bankdag

▼M6

 »investeringsselskab« (investment firm): et investeringsselskab som defineret i [indsæt de nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 12 )], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU], forudsat at investeringsselskabet er:

 

a) godkendt og under tilsyn af en anerkendt kompetent myndighed, som er udpeget som sådant i henhold til direktiv 2014/65/EU, og

b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under [indsæt de nationale lovbestemmelser, som gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2014/65/EU]

▼M3

 »kreditinstitut (credit institution)«: enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013, [og, indsæt nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU, hvis relevant], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et kreditinstitut som defineret i traktatens artikel 123, stk. 2, der er underlagt kontrol efter normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent national myndighed

▼B

 »kreditoverførselsordre (credit transfer order)«: en betalers instruks om at stille en sum til rådighed for en betalingsmodtager ved hjælp af en bogføring på en PM-konto

 »likviditetsoverførselsordre (liquidity transfer order)«: en betalingsordre, hvis hovedformål er at overføre likviditet mellem forskellige konti hos samme deltager eller inden for en CAI- eller AL-gruppe

▼M6

 »likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til en PM-konto

 »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPS-kontantkonto

▼M6

 »likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto« (PM to T2S DCA liquidity transfer order): en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig T2S-kontantkonto

▼B

 »marginal udlånsfacilitet (marginal lending facility)«: Eurosystemets stående facilitet, som modparter kan bruge til at opnå dag-til-dag kredit fra en centralbank i Eurosystemet til den forud fastlagte marginale udlånsrente

 »marginal udlånsrente (marginal lending rate)«: den gældende rente for den marginale udlånsfacilitet

▼M3

 »misligholdelse (event of default)«: en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære en risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår eller andre regler, der gælder for forholdet mellem denne deltager og [indsæt centralbankens navn] eller en anden centralbank, herunder:

 

a) hvor deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne i artikel 4 eller de tekniske krav anført i artikel 8, stk. 1, litra a), romertal i

b) indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren

c) indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b)

d) deltagerens udstedelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit

e) deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer

f) hvor deltageren er eller af den relevante deltagende centralbank anses for at være insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld

▼M6

g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorer

▼M3

h) hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2-delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet

i) hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren forud for kontraktindgåelsen eller efter gældende lov forudsættes at være fremsat af deltageren, er ukorrekt eller usand

j) overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver

▼B

 »multi-adressat-adgang (multi-addressee access)«: en facilitet, hvorved en filial eller et kreditinstitut med hjemsted eller ►M6  etableret i Unionen eller EØS ◄ kan få adgang til det relevante TARGET2-delsystem gennem afgivelse af betalingsordrer og/eller modtagelse af betalinger direkte til og fra TARGET2-delsystemet; ved denne facilitet er disse enheder berettiget til at afgive deres betalingsordrer via den ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ konto i PM-modulet uden dennes medvirken

 »national centralbank inden for euroområdet (euro area NCB)«: en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

 »nationale centralbanker, som er SSP-leverandører (SSP-providing NCBs)«: Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia, i deres egenskab af nationale centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform (SSP) til gavn for Eurosystemet

▼M6

 »nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører« (TIPS-Platform providing NCBs): Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet

▼B

 » ►M3  TARGET2 netværksleverandør ◄ (network service provider)«: det foretagende, som af ECB's Styrelsesråd er udpeget som leverandør af edb-baseret netværksopkobling til brug for afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

▼M7

 »nødprocedureløsning« (Contingency Solution): SSP-funktionaliteten, der behandler meget kritiske og kritiske betalinger i en nødsituation

▼M7 —————

▼B

 »ordregivende deltager (instructing participant)«: TARGET2-deltager, som har iværksat en betalingsordre

 »organ inden for den offentlige sektor (public sector body)«: en enhed inden for den »offentlige sektor« som defineret i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 b, stk. 1 ( 13 )

 »PM-konto (PM account)«: en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet (Payments Module) hos en centralbank, og som er nødvendig, for at deltageren kan:

 

a) afgive betalingsordrer eller modtage betalinger via TARGET2, og

b) afvikle disse betalinger hos denne centralbank

▼M6

 »positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer): i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse

▼M3

 »primær PM-konto« (Main PM account) den PM-konto, som en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ er knyttet til, og til hvilken den resterende saldo automatisk repatrieres fra den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ ved udgangen af dagen

▼M2

 »renten på indlånsfaciliteten (deposit facility rate)«: den gældende rente på indlånsfaciliteten

▼B

 »responsum vedrørende en deltagers retsevne (legal opinion) (capacity opinion)«: en juridisk udtalelse, som indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår

 »suspendering (suspension)«: midlertidig ophævelse af en deltagers rettigheder og forpligtelser i en periode, som fastsættes af [indsæt centralbankens navn]

▼M6

 »særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA): en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til levering af øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder

▼M6

 »særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA): en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S

▼M6

 »TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service): afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer i TIPS-platformen

▼B

 »TARGET2 (TARGET2)«: den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2-delsystemer

 »TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] (TARGET2-[insert CB/country reference])«: TARGET2-delsystemet for [indsæt centralbankens navn]

 »TARGET2 CUG (TARGET2 CUG)«: en andel af ►M3  TARGET2 netværksleverandørens ◄ kunder, som er grupperet til brug for deres anvendelse af relevante tjenester og produkter fra ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ til at få adgang til PM-modulet

 »TARGET2-delsystem (TARGET2 component system)«: ethvert af centralbankernes realtidsbruttoafviklings- (RTGS-) systemer, der er en del af TARGET2

 »TARGET2-deltager (TARGET2 participant)«: en deltager i et TARGET2-delsystem

 »teknisk funktionssvigt i TARGET2 (technical malfunction of TARGET2)«: problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller edb-systemerne, som anvendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte ►M6  behandlingen af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] den samme bankdag ◄

▼M6

 »tilknyttet PM-konto« (linked PM account): den PM-konto, som en særlig TIPS-kontantkonto er knyttet til med henblik på likviditetsforvaltning og betaling af TIPS-gebyrer

▼B

 »tilkoblet national centralbank (connected NCB)«: en national centralbank, der ikke er en centralbank i Eurosystemet, men er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

▼M6

 »TIPS-netværksleverandør« (TIPS network service provider): en virksomhed som har: a) opfyldt alle nødvendige betingelser for at blive koblet til, og som har oprettet en teknisk forbindelse med TIPS-platformen i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i tillæg V til bilag IIb til retningslinje ECB/2012/27, og b) underskrevet vilkårene og betingelserne for hosting af TIPS-forbindelserne (TIPS connectivity hosting terms and conditions), som findes på ECB's websted

 »TIPS-platform« (TIPS Platform): den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører

▼B

 »uafviklet betalingsordre (non-settled payment order)«: en betalingsordre, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret

 »virksomhedsidentifikationskode (BIC)«: en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9 362.

▼M6

 »øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order): i overensstemmelse med Det Europæiske Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og underretning til betaleren.

▼M3

Artikel 1a

Anvendelsesområde

Disse Vilkår regulerer forholdet mellem den relevante nationale centralbank inden for euroområdet og dennes indehaver af en PM-konto for så vidt angår åbning og drift af PM-kontoen.

▼B

Artikel 2

Tillæg

1.  Følgende tillæg udgør en integreret del af disse Vilkår:

Tillæg I: Tekniske specifikationer for behandling af betalingsordrer

Tillæg II: TARGET2-kompensationsordning

Tillæg III: Standard for afgivelse af responsa (legal opinions)

Tillæg IV: Driftskontinuitet og nødprocedurer

Tillæg V: Driftsplan

Tillæg VI: Gebyrer og fakturering

Tillæg VII: Aftale om aggregeret likviditet

2.  I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et tillæg og indholdet af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår skal sidstnævnte være afgørende.

▼M6

Artikel 3

Generel beskrivelse af TARGET2

1.  TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti, særlige T2S-kontantkonti med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti med henblik på øjeblikkelige betalinger.

2.  Følgende transaktioner behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a) transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske operationer

b) afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører eurosystemet

c) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store betalinger

d) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i eurodetailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige

e) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner

f) likviditetsoverførselsordrer mellem særlige T2S-kontantkonti, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto

fa) øjeblikkelige betalingsordrer

fb) positive tilbagekaldelsessvar

fc) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til betalingsmodulet og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, og

g) andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere.

3.  TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro, med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti, særlige T2S-kontantkonti og særlige TIPS-kontantkonti. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen.

4.  [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse vilkår. Handlinger og undladelser fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, betragtes som handlinger og undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], som denne har ansvar for i overensstemmelse med artikel 31 nedenfor. Deltagelse i henhold til disse vilkår udgør intet aftaleforhold mellem indehaverne af PM-konti og de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og informationer, som en indehaver af en PM-konto modtager fra eller sender til den fælles platform vedrørende ydelser, som leveres i overensstemmelse med disse vilkår, betragtes som modtaget fra eller sendt til [indsæt centralbankens navn].

5.  TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2-delsystemer, som er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 98/26/EF. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 98/26/EF].

6.  Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse vilkår beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser for indehavere af PM-konti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer i henhold til disse vilkår (afsnit IV og tillæg I) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle indehavere af PM-konti.

▼BAFSNIT II

DELTAGELSE

Artikel 4

Adgangskriterier

1.  Følgende typer af enheder kan godkendes som direkte deltagere i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference]:

▼M6

a) kreditinstitutter, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

b) kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

▼B

c) nationale centralbanker i medlemsstaterne og ECB

forudsat at de i ►M6  litra a) og b) ◄ omhandlede enheder ikke er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, anser for uforenelig med den effektive funktion af TARGET2.

2.  [indsæt centralbankens navn] kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som direkte deltagere:

▼M7

a) medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder

▼B

b) organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

▼M7

c)

 

i) investeringsselskaber, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret Unionen eller i EØS, og

ii) investeringsselskaber, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

▼M6

d) enheder, som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf, og

▼B

e) kreditinstitutter eller en enhed opregnet under ►M6  litra a)-d) ◄ , og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat det retlige system, som gælder i landet, svarer til den relevante EU-lovgivning.

3.  Udstedere af elektroniske penge som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed og ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF ( 14 )], har ikke ret til at deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 5

Direkte deltagere

1.  Direkte deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal følge kravene i artikel 8, stk. 1 og 2. De skal mindst have én PM-konto hos [indsæt centralbankens navn].

2.   ►M3  Indehavere af PM-konti ◄ kan udpege adresserbare BIC-kode-indehavere, uanset hvor de har deres hjemsted.

▼M6

3.  Indehavere af PM-konti kan udpege enheder som indirekte deltagere i betalingsmodulet, såfremt betingelserne i artikel 6 er opfyldt.

▼B

4.  Multi-adressat-adgang gennem filialer kan gives som følger:

a) Et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), som har fået adgang som ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , kan give adgang til sin PM-konto for en eller flere af sine filialer, der er etableret inden for ►M6  Unionen eller EØS ◄ , så disse kan afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger direkte, såfremt [indsæt centralbankens navn] er underrettet herom.

b) Når en filial af et kreditinstitut har fået adgang som ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , har de andre filialer af samme juridiske enhed og/eller dens hovedkontor — i begge tilfælde forudsat at de er etableret i ►M6  Unionen eller EØS ◄ — adgang til filialens PM-konto, såfremt den har underrettet [indsæt centralbankens navn] herom.

Artikel 6

Indirekte deltagere

1.  Et kreditinstitut, som har hjemsted i ►M6  Unionen eller EØS ◄ , kan indgå aftale med en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , som enten er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), eller en centralbank, for at kunne afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger og afvikle disse over den ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ PM-konto. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal godkende indirekte deltagere ved registrering af en sådan indirekte deltagelse i TARGET2-registret, som dette er beskrevet i artikel 9.

2.  Når en ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , som er et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a) eller b), og en indirekte deltager tilhører samme gruppe, kan den ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ udtrykkeligt give den indirekte deltager ret til at benytteden ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ PM-konto til direkte at afgive betalingsordrer og/eller modtage betalinger ved hjælp af grupperelateret multi-adressat-adgang.

Artikel 7

Direkte deltageres ansvar

1.  For at undgå tvivl skal betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af indirekte deltagere i henhold til artikel 6 og af filialer i kraft af artikel 5, stk. 4, anses for at være afgivet og modtaget af den ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ selv.

2.  Den ►M3  Indehaveren af PM-konti ◄ er bundet ved sådanne betalingsordrer, uafhængigt af indhold og eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem denne ►M3  indehaver af PM-konti ◄ og nogen af de enheder, som er nævnt i stk. 1.

▼M6

3.  En indehaver af en PM-konto, der accepterer, at dennes PM-konto angives som den primære PM-konto, er bundet af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle særlige T2S-kontantkonti, der er knyttet til den pågældende PM-konto, jf. tillæg VI til dette bilag, uafhængigt af indholdet i og en eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem indehaveren af PM-kontoen og indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto.

▼M3

4.  Indehaveren af den primære PM-konto er bundet af alle fakturaer, jf. tillæg VI til dette bilag, i forbindelse med hver ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ , som PM-kontoen er knyttet til.

▼M4

5.  En PM-kontoindehaver, som også er indehaver af en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til brug ved automatisk sikkerhedsstillelse, hæfter for alle gebyrer, der opkræves i henhold til punkt 9, litra d), i bilag IIIa.

▼M6

6.  En indehaver af en PM-konto, der accepterer, at dennes PM-konto angives som den tilknyttede PM-konto, er bundet af alle fakturaer, der vedrører åbning og drift af alle særlige TIPS-kontantkonti, der er knyttet til den pågældende PM-konto, jf. tillæg VI til dette bilag, uafhængigt af indholdet i og en eventuel manglende overholdelse af aftalemæssige eller andre ordninger mellem indehaveren af PM-kontoen og indehaveren af den særlige TIPS-kontantkonto. En tilknyttet PM-konto kan maksimalt knyttes til 10 særlige TIPS-kontantkonti.

7.  En indehaver af en tilknyttet PM-konto skal have et overblik over den disponible likviditet på de særlige TIPS-kontantkonti, der er knyttet til PM-kontoen, og sikre, at indehaverne af de særlige TIPS-kontantkonti er klar over deres ansvar for at forvalte denne likviditet.

▼B

Artikel 8

Ansøgningsprocedure

1.  For at kunne deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal ansøgeren:

a) opfylde følgende tekniske krav:

i) installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til opkobling til ►M6  SSP ◄ og afgive betalingsordrer til dette. I forbindelse hermed kan ansøgeren om deltagelse inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. Især skal ansøgeren indgå aftale med ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ for at opnå den nødvendige opkobling og de nødvendige tilladelser, i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg I, samt

ii) have bestået de test, som kræves af [indsæt centralbankens navn]

b) opfylde følgende juridiske krav:

i) fremsende et responsum vedrørende deltagers retsevne i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse, og

▼M7

ii) for de enheders vedkommende, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b) og i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. ii), fremsende et landespecifikt responsum vedrørende lovgivningen i det pågældende land i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse.

▼B

2.  Ansøgere skal indgive skriftlig ansøgning til [indsæt centralbankens navn], og denne skal mindst omfatte følgende dokumentation/oplysninger:

a) blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn], i udfyldt stand

b) responsum vedrørende deres retsevne, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn], og

c) et responsum om lovgivningen, såfremt det kræves af [indsæt centralbankens navn].

3.  [Indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om deltagelse.

4.  [Indsæt centralbankens navn] skal afslå ansøgningen om deltagelse, hvis:

a) adgangskriterierne nævnt i artikel 4 ikke er opfyldt

b) en eller flere af deltagelseskriterierne nævnt i stk. 1 ikke er opfyldt, og/eller

c) en sådan deltagelse efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.

5.  [Indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse om ansøgningen om deltagelse senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af ansøgningen om deltagelse. Såfremt [indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter [indsæt centralbankens navn]'s modtagelse af disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde begrundelse herfor.

Artikel 9

TARGET2-register

1.  TARGET2-registret er en database over BIC-koder, som anvendes til at dirigere betalingsordrer til:

a)  ►M3  indehavere af PM-konti ◄ og deres filialer med multi-adressat-adgang

b) indirekte deltagere i TARGET2, herunder filialer med multi-adressat-adgang, og

c) TARGET2’s adresserbare BIC-kode-indehavere.

Det ajourføres hver uge.

2.   ►M3  Indehaveren af PM-kontis ◄ BIC-koder offentliggøres i TARGET2-registret, medmindre ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ anmoder om, at dette ikke sker.

3.   ►M3  Indehavere af PM-konti ◄ må alene udsende TARGET2-registret til deres filialer og enheder med multi-adressat-adgang.

4.  Enheder angivet stk. 1, litra b) og c), må alene benytte deres BIC-kode i forhold til én ►M3  indehaver af PM-konti ◄ .

5.   ►M3  Indehavere af PM-konti ◄ anerkender, at [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker kan offentliggøre ►M3  indehaverne af PM-kontis ◄ navne og BIC-koder. Endvidere kan indirekte deltageres navne og BIC-koder offentliggøres, hvis de er registreret hos ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , og ►M3  indehaverne af PM-konti ◄ skal sikre, at de indirekte deltagere har givet samtykke til en sådan offentliggørelse.AFSNIT III

PARTERNES FORPLIGTELSER

Artikel 10

[indsæt centralbankens navn]'s og deltagernes forpligtelser

1.  [Indsæt centralbankens navn] skal tilbyde de tjenester, som er anført i afsnit IV. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår eller krævet i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men uden at garantere et resultat.

2.  Deltagere betaler [indsæt centralbankens navn] de gebyrer, som er fastsat i tillæg VI.

3.  Deltagere skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på bankdage i overensstemmelse med driftsplanen i tillæg V.

4.  Deltageren erklærer og indestår [indsæt centralbankens navn] for, at udførelse af deltagerens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen lov, administrative bestemmelser eller vedtægt, som deltageren er underlagt, eller nogen aftale, som deltageren er bundet af.

Artikel 11

Samarbejde og informationsudveksling

1.  Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse Vilkår skal [indsæt centralbankens navn] og deltagerne samarbejde tæt med henblik at sikre stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. De skal give hinanden alle oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres respektive forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.

2.  [Indsæt centralbankens navn] skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå deltagere med hensyn til problemer, som opstår i forbindelse med systemoperationer.

3.   ►M6  Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2 Information System (T2IS) på en særlig hjemmeside på ECB's websted. ◄ T2IS kan anvendes til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker TARGET2’s normale drift.

4.  [Indsæt centralbankens navn] kan enten sende meddelelser til deltagere ved hjælp af en ICM meddelelse eller andre kommunikationsmidler.

▼M6

4a.  Indehaveren af den tilknyttede PM-konto er ansvarlig for at underrette dennes indehavere af særlige TIPS-kontantkonti rettidigt om alle relevante ICM-meddelelser, herunder meddelelser vedrørende suspendering eller ophævelse af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkontos deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

▼B

5.  Deltagere er ansvarlige for en rettidig ajourføring af bestående blanketter vedrørende stamdata og fremsendelse af nye blanketter til [indsæt centralbankens navn]. Deltagere er ansvarlige for verificering af nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem, og som [indsæt centralbankens navn] har indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

6.  [Indsæt centralbankens navn] anses for at have fuldmagt til at meddele de nationale centralbanker, som er SSP leverandører, alle oplysninger om deltagere, som SSP leverandørerne kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i overensstemmelse med den aftale, som er indgået ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ .

7.  Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle ændringer vedrørende deres retsevne og relevante lovmæssige ændringer, som påvirker spørgsmål, der er indeholdt i det responsum vedrørende lovgivning, som angår dem.

8.  Deltagere skal underrette [indsæt centralbankens navn] om:

a) enhver ny indirekte deltager, adresserbar BIC-kode-indehaver eller enhed med multi-adressat-adgang, som de registrerer, og

b) alle ændringer vedrørende de enheder, som er angivet i litra a).

▼M7

9.  Deltagerne skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse indtræffer i forhold til dem selv, eller hvis de er underlagt kriseforebyggelses- eller krisestyringsforanstaltninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU ( 15 ) eller anden tilsvarende gældende lovgivning.

▼BAFSNIT IV

ADMINISTRATION AF PM-KONTI OG BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

Artikel 12

Åbning og administration af PM-konti

1.  [indsæt centralbankens navn] åbner og fører mindst én PM-konto for hver deltager. Efter anmodning fra en deltager, der optræder som afviklingsbank, åbner [indsæt centralbankens navn] én eller flere afviklingskonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til brug for dedikeret likviditet.

2.  [indsæt hvis anvendelig: En debetsaldo er ikke tilladt på PM-konti.]

3.  [indsæt hvis anvendelig: Ved begyndelse og afslutning af en bankdag skal saldoen på PM-konti være 0. Deltagere anses for at have instrueret [indsæt centralbankens navn] om at overføre en saldo ved dagens afslutning til den konto, som deltageren har anvist.]

4.  [indsæt hvis anvendelig: Ved begyndelsen af den næste bankdag tilbageføres en sådan saldo til deltagerens PM-konto.]

▼M2

5.  PM-konti og deres afviklingskonti forrentes enten med nul procent eller med renten på indlånsfaciliteten, afhængig af hvilken, der er lavere, med mindre de anvendes som beholdning af de krævede mindstereserver. I dette tilfælde reguleres beregning og rentebetaling for beholdninger af mindstereserver af Rådets forordning (EF) nr. 2531/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks anvendelse af mindstereserver ( 16 ) og Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  I tillæg til afvikling af betalingsordrer i PM-modulet kan en PM-konto anvendes til at afvikle betalingsordrer til og fra hjemmekonti i overensstemmelse med de regler, som [indsæt centralbankens navn] har fastsat.

7.  Deltagere skal benytte ICM-modulet til at skaffe oplysning om deres likviditetsposition. [indsæt centralbankens navn] skal stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for deltagere, som har valgt denne service.

Artikel 13

Typer af betalingsordrer

▼M3

Følgende benævnes betalingsordrer i TARGET2:

a) kreditoverførselsordrer

b) debiteringsinstrukser, der udføres på grundlag af en debiteringsfuldmagt

▼M6

c) likviditetsoverførselsordrer

d) likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, og

▼M6

e) likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto.

▼B

Artikel 14

Accept og returnering af betalingsordrer

1.  Betalingsordrer afgivet af deltagere anses for accepteret af [indsæt centralbankens navn], hvis:

a) betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ har opstillet

b) betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne for TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i tillæg I, og

c) i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede deltagers centralbanks udtrykkelige godkendelse er opnået.

2.  [indsæt centralbankens navn] skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder vilkårene i stk. 1. [indsæt centralbankens navn] skal underrette deltageren om afvisning af en betalingsordre, som angivet i tillæg I.

▼M6

3.  Den fælles platform fastsætter sin tidsstempling for behandling af betalingsordrer i den rækkefølge som de modtages.

▼B

Artikel 15

Prioritetsregler

1.  Ordregivende deltagere skal angive enhver betalingsordre som en af følgende:

a) normal betalingsordre (prioritetskategori 2)

b) hastende betalingsordre (prioritetskategori 1)

c) meget hastende betalingsordre (prioritetskategori 0).

Hvis en betalingsordre ikke angiver prioritet, behandles den som en normal betalingsordre.

▼M6

2.  Meget hastende betalingsordrer kan kun angives af:

a) centralbanker, og

b) deltagere, hvor det drejer sig om betalinger til og fra CLS Bank International med undtagelse af betalinger vedrørende CLS CCP-tjenesten og CLS-Now-tjenesten og likviditetsoverførsler i forhold til afviklingssystemer ved brug af afviklingssystemets grænseflade.

Alle betalingsordrer afgivet af et afviklingssystem gennem afviklingssystemets grænseflade (Ancillary System Interface, ASI) til debitering eller kreditering af deltagernes PM-konti og alle likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto og alle likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto anses for at være meget hastende betalingsordrer.

▼B

3.  Likviditetsoverførselsordrer via ICM-modulet er hastende betalingsordrer.

4.  I tilfælde af hastende og normale betalingsordrer kan betaler ændre prioriteten via ICM-modulet med øjeblikkelig virkning. Det er ikke muligt at ændre prioriteten for en meget hastende betalingsordre.

Artikel 16

Likviditetslimits

1.  En deltager kan sætte limit for brugen af disponibel likviditet til betalingsordrer i forhold til andre TARGET2-deltagere, bortset fra en centralbank, ved at sætte bilaterale eller multilaterale limits. Sådanne limits kan kun sættes for så vidt angår normale betalingsordrer.

2.  Der kan kun sættes limits i relation til en AL-gruppe som helhed. Der kan ikke sættes begrænsninger i relation til en enkelt PM-konto tilhørende et AL-gruppemedlem eller af AL-gruppemedlemmer i relation til hinanden.

3.  Hvis en deltager sætter bilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til en anden TARGET2-deltagers PM-konto, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra denne TARGET2-deltager, overstiger den bilaterale limit.

4.  En deltager kan sætte multilateral limit for alle modpartsforhold, som ikke er genstand for bilateral limit. Der kan kun sættes multilateral limit, hvis deltageren har sat mindst en bilateral limit. Hvis en deltager sætter multilateral limit, er det en instruks til [indsæt centralbankens navn] om, at en accepteret betalingsordre ikke skal afvikles, hvis summen af deltagerens udgående normale betalingsordrer til alle TARGET2-deltageres PM-konti, som der ikke er sat bilaterale limits for, fratrukket summen af alle indgående hastende og normale betalinger fra disse PM-konti overstiger den multilaterale limit.

5.  Minimumsbeløbet for enhver limit skal være 1 mio. EUR. Bilateral eller multilateral limit med et beløb på nul behandles, som om der ikke var sat nogen limit. Limits mellem nul og 1 mio. EUR er ikke mulige.

6.  Limits kan ændres i realtid med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag via ICM-modulet. Såfremt en limit ændres til 0, er det ikke muligt at ændre den igen samme bankdag. Fastsættelse af en ny bilateral eller multilateral limit har kun virkning fra næste bankdag.

Artikel 17

Likviditetsreserveringsfaciliteter

1.  Deltagere kan reservere likviditet via ICM-modulet til meget hastende eller hastende betalingsordrer.

2.  En gruppeleder for en AL-gruppe kan kun reservere likviditet til AL-gruppen i sin helhed. Der kan ikke reserveres likviditet til enkelte konti inden for AL-gruppen.

3.  En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til meget hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle hastende og normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til meget hastende betalingsordrer, er fratrukket.

4.  En anmodning om reservering af et vist likviditetsbeløb til hastende betalingsordrer er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om kun at afvikle normale betalingsordrer, hvis der er likviditet til rådighed, når det beløb, der er reserveret til meget hastende og hastende betalingsordrer, er fratrukket.

5.  Efter modtagelse af anmodningen om reservering kontrollerer [indsæt centralbankens navn], om likviditetsbeløbet på deltagerens PM-konto er tilstrækkeligt til reserveringen. Hvis dette ikke er tilfældet, reserveres kun den likviditet, som er til rådighed på PM-kontoen. Det resterende beløb, der er anmodet om, reserveres, såfremt der bliver yderligere likviditet til rådighed.

6.  Niveauet for likviditetsreservering kan ændres. Deltagere kan afgive anmodning via ICM-modulet om reservering af nye beløb med øjeblikkelig virkning eller med virkning fra næste bankdag.

Artikel 17a

Stående instrukser om reservering og dedikering af likviditet

1.  Deltagere kan på forhånd via ICM-modulet fastsætte en standardlikviditet til meget hastende eller hastende betalingsordrer. En sådan stående instruks eller ændring af en sådan instruks får virkning fra den næste bankdag.

2.  Deltagere kan på forhånd via ICM-modulet bestemme den standardlikviditet, der skal afsættes til afvikling i afviklingssystemet. En sådan stående instruks eller ændring af en sådan instruks får virkning fra den næste bankdag. Deltagere skal anses for at have givet instruks til [indsæt centralbankens navn] om dedikering af likviditet på deres vegne, såfremt det pågældende afviklingssystem anmoder herom.

Artikel 18

På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1.  Ordregivende deltagere kan på forhånd fastsætte afviklingstidspunktet for betalingsordrer inden for en bankdag ved anvendelse af Earliest Debit Time Indicator eller Latest Debit Time Indicator.

2.  Når Earliest Debit Time Indicator anvendes, gemmes den accepterede betalingsordre og bliver først indført i entry disposition på det angivne tidspunkt.

3.  Når Latest Debit Time Indicator anvendes, returneres den accepterede betalingsordre som uafviklet, hvis den ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt. 15 minutter før det fastsatte debiteringstidspunkt sendes automatisk en meddelelse til den ordregivende deltager via ICM-modulet. Den ordregivende deltager kan også anvende Latest Debit Time Indicator alene som en advarselsindikator. I disse tilfælde returneres den pågældende betalingsordre ikke.

4.  Ordregivende deltagere kan ændre Earliest Debit Time Indicator og Latest Debit Time Indicator via ICM-modulet.

5.  Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer.

Artikel 19

Betalingsordrer afgivet på forhånd

1.  Betalingsordrer kan afgives indtil fem bankdage før det angivne afviklingstidspunkt (betalingsordrer afgivet på forhånd (warehoused payment orders)).

2.  Betalingsordrer afgivet på forhånd skal accepteres og indføres i entry disposition på den dag, som den ordregivende deltager har angivet, ved begyndelsen af åbningstiden, som angivet i tillæg V. De bliver placeret foran betalingsordrer med samme prioritet.

3.  Artikel 15, stk. 3, artikel 22, stk. 2, og artikel 29, stk. 1, litra a), gælder tilsvarende for betalingsordrer afgivet på forhånd.

Artikel 20

Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1.  Medmindre ordregivende deltagere har angivet afviklingstidspunktet på den måde, som er beskrevet i artikel 18, afvikles accepterede betalingsordrer straks eller senest ved afslutning af den bankdag, hvor de blev accepteret, under forudsætning af at der er tilstrækkelige midler til rådighed på betalerens PM-konto og under hensyntagen til eventuelle likviditetslimits og likviditetsreserveringer, som angivet i artikel 16 og 17.

2.  Finansiering kan tilvejebringes fra:

a) den disponible likviditet på PM-kontoen, eller

b) indgående betalinger fra andre TARGET2-deltagere, under forbehold af de anvendelige optimeringsprocedurer.

3.  For meget hastende betalingsordrer gælder først ind-først ud-(FIFU) princippet. Dette indebærer, at meget hastende betalingsordrer afvikles i kronologisk rækkefølge. Hastende og normale betalingsordrer afvikles ikke så længe, der er meget hastende betalingsordrer i køen.

4.  For hastende betalingsordrer gælder FIFU-princippet tilsvarende. Normale betalingsordrer afvikles ikke, så længe der er hastende og meget hastende betalingsordrer i køen.

5.  Som undtagelse fra stk. 3 og 4 kan betalingsordrer med en lavere prioritet (eller med samme prioritet, men accepteret senere) blive afviklet før betalingsordrer med en højere prioritet (eller med samme prioritet, som er blevet accepteret tidligere), hvis betalingsordrer med lavere prioritet efter netting med betalinger, som skal modtages, tilsammen ville resultere i en likviditetsforøgelse for betaleren.

6.  Normale betalingsordrer afvikles i overensstemmelse med FIFU-princippet med »by-pass«. Det vil sige, at de kan blive afviklet straks (uafhængigt af andre normale betalinger i køen, som er accepteret tidligere) og derfor bryde med FIFU-princippet, såfremt der er tilstrækkelige midler til rådighed.

7.  Tillæg I indeholder nærmere oplysninger om afvikling af betalingsordrer i entry disposition.

Artikel 21

Afvikling og returnering af betalingsordrer i køen

1.  Betalingsordrer, som ikke afvikles straks i entry disposition, placeres i kø i overensstemmelse med den prioritet, som de var angivet med af den relevante deltager, jf. artikel 15.

2.  For at optimere afvikling af betalingsordrer i køen kan [indsæt centralbankens navn] anvende optimeringsprocedurerne, som er beskrevet i tillæg I.

3.  Bortset fra meget hastende betalingsordrer kan betaler via ICM-modulet ændre placeringen for betalingsordrer i køen, dvs. omfordele dem. Betalingsordrer kan enten flyttes forrest eller bagest i den pågældende kø, med øjeblikkelig virkning på ethvert tidspunkt i løbet af den aktuelle bankdags åbningstid, som nævnt i tillæg V.

4.  På anmodning fra en betaler kan [indsæt centralbankens navn], eller hvis der er tale om en AL-gruppe, AL-gruppelederens centralbank beslutte at ændre en meget hastende betalingsordres placering i køen (bortset fra meget hastende betalingsordrer i forbindelse med afviklingsprocedure 5 og 6), forudsat at denne ændring ikke påvirker den smidige afvikling i afviklingssystemer i TARGET2 eller på anden måde giver anledning til systemisk risiko.

5.  Likviditetsoverførselsordrer, som er påbegyndt i ICM, returneres straks som uafviklede, såfremt der ikke er tilstrækkelig likviditet på kontoen. Andre betalingsordrer returneres som uafviklede, såfremt de ikke kan afvikles inden sluttidspunktet for den relevante meddelelsestype, som angivet i appendiks V.

Artikel 22

Tidspunktet for, hvornår en betalingsordre er indgået i systemet og ikke længere kan tilbagekaldes

1.  Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, i direktiv 98/26/EF og [indsæt nationale lovbestemmelser, der gennemfører denne artikel i direktiv 98/26/EF] anses betalingsordrer som indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor den relevante deltagers PM-konto er debiteret.

2.  Betalingsordrer kan tilbagekaldes, indtil de er indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i overensstemmelse med stk. 1. Betalingsordrer, der er omfattet af en algoritme, som nævnt i tillæg I, kan ikke tilbagekaldes, så længe algoritmen løber.AFSNIT V

LIKVIDITETSPOOLING

Artikel 23

Likviditetspoolingmodi

[indsæt centralbankens navn] skal tilbyde modus for konsolideret kontoinformation, CAI-modus, og modus for aggregeret likviditet, AL-modus.

Artikel 24

Modus for konsolideret kontoinformation

1.  Følgende kan anvende CAI-modus:

a) et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2-delsystem), forudsat at de pågældende enheder har flere PM-konti, som identificeres ved forskellige BIC-koder, eller

b) to eller flere kreditinstitutter, som tilhører samme gruppe og/eller deres filialer, som hver har en eller flere PM-konti identificeret ved forskellige BIC-koder.

2.  

a) I CAI-modus modtager hvert medlem af CAI-gruppen og deres respektive centralbanker en fortegnelse over gruppemedlemmernes PM-konti samt følgende yderlige oplysninger konsolideret på CAI-gruppe niveau:

i) intradag-kreditlimits (hvis relevant)

ii) saldi, herunder saldi på afviklingskonti

iii) omsætning

iv) afviklede betalinger

v) betalingsordrer i kø.

b) CAI-gruppelederen og dennes centralbank skal have adgang til oplysninger om hver af ovennævnte punkter i forbindelse med alle CAI-gruppens PM-konti.

c) Den i dette stykke nævnte information leveres via ICM-modulet.

3.  CAI-gruppelederen er berettiget til at indlede likviditetsoverførsler via ICM-modulet mellem PM-konti, herunder afviklingskonti hertil, som er en del af samme CAI-gruppe.

4.  En CAI-gruppe kan også omfatte PM-konti, som er omfattet af en AL-gruppe. I dette tilfælde udgør alle AL-gruppens PM-konti en del af CAI-gruppen.

5.  Hvor to eller flere PM-konti udgør en del af en AL-gruppe og samtidig af en CAI-gruppe (som omfatter yderligere PM-konti), har reglerne, som gælder for AL-gruppen, forrang for så vidt angår forholdet inden for AL-gruppen.

6.  En CAI-gruppe, som omfatter en AL-gruppes PM-konti, kan udnævne en CAI-gruppeleder, som er en anden end AL-gruppelederen.

7.  Proceduren for godkendelse til at anvende AL-modus, som bestemt i artikel 25, stk. 4 og 5, gælder tilsvarende for proceduren for at opnå godkendelse til at anvende CAI-modus. CAI-gruppelederen må ikke anvende en udført CAI-modusaftale på den administrerende nationale centralbank.

Artikel 25

Modus for aggregeret likviditet

1.  Følgende kan anvende AL-modus:

a) et kreditinstitut og/eller dets filialer (uanset om disse enheder deltager i samme TARGET2-delsystem), forudsat at de pågældende enheder er etableret i euroområdet og har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC-koder

b) filialer oprettet i euroområdet (uanset om disse filialer deltager i samme TARGET2-delsystem) af et kreditinstitut med hjemsted uden for euroområdet, forudsat af disse filialer har flere PM-konti, som kan identificeres ved forskellige BIC- koder, eller

c) to eller flere kreditinstitutter som omtalt under litra a) og/eller filialer som omtalt under litra b), der tilhører samme gruppe.

I alle de tilfælde, som er omtalt under litra a) til c), gælder der desuden et krav om, at de pågældende enheder har oprettet intradag-kredit-ordninger med den respektive deltagende nationale centralbank inden for euroområdet.

2.  I AL-modus og til kontrol af, hvorvidt en betalingsordre er tilstrækkelig dækket, aggregeres den likviditet, som er til rådighed på alle AL-gruppens medlemmers PM-konti. Uanset det foranstående vedbliver det bilaterale PM-kontoforhold mellem et AL-gruppemedlem og dettes AL nationale centralbank at være reguleret af det regelsæt, som gælder for det relevante TARGET2-delsystem, med forbehold af de ændringer, som er indeholdt i AL-aftalen. Intradag-kredit, som er givet til et AL-gruppemedlem på dettes PM-konto, kan være dækket af den likviditet, som er til rådighed på andre PM-konti, der indehaves af det pågældende AL-gruppemedlem, eller på PM-konti, der indehaves af alle andre AL-gruppemedlemmer hos samme eller nogen anden AL national centralbank.

3.  For at benytte AL-modus skal én eller flere ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , som opfylder kriterierne i stk. 1, indgå en AL-aftale med [indsæt centralbankens navn] og, hvis relevant, andre centralbanker i de TARGET2-delsystemer, hvori andre AL-gruppemedlemmer deltager. En ►M3  indehaver af PM-konti ◄ må kun indgå en AL-aftale vedrørende en bestemt PM-konto. AL-aftalen skal være i overensstemmelse med den relevante skabelon i tillæg VII.

4.  Hver AL-gruppe skal udnævne en AL-gruppeleder. I tilfælde af, at AL-gruppen kun består af én ►M3  indehaver af PM-konti ◄ , skal denne ►M3  indehaver af PM-konti ◄ fungere som AL-gruppeleder. AL-gruppelederen skal rette en skriftlig anmodning til den administrerende nationale centralbank om at måtte benytte AL-modus (omfattende blanketter vedrørende stamdata som udleveret af [indsæt centralbankens navn]), sammen med den indgåede AL-aftale på baggrund af den skabelon, som den administrerende nationale centralbank har opstillet. De tilbageværende AL-gruppemedlemmer skal afgive deres skriftlige anmodninger (omfattende blanketter vedrørende stamdata, som udleveret af [indsæt centralbankens navn]) til deres respektive AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbank kan kræve alle yderligere oplysninger og dokumentation, som den skønner nødvendig med henblik på anmodningen. Derudover kan den administrerende nationale centralbank efter aftale med andre AL nationale centralbanker kræve indføjelse af enhver yderligere bestemmelse i AL-aftalen, som den skønner nødvendig af hensyn til at sikre en korrekt og rettidig opfyldelse af alle AL-gruppemedlemmernes bestående og/eller fremtidige forpligtelser over for alle nationale AL nationale centralbanker.

5.  Den administrerende nationale centralbank skal kontrollere, om ansøgerne opfylder kravene til oprettelse af en AL-gruppe, og om AL-aftalen er behørigt opfyldt. Med henblik herpå kan den administrerende nationale centralbank samarbejde med de andre AL nationale centralbanker. Den administrerende nationale centralbanks afgørelse skal skriftligt stiles til AL-gruppelederen senest en måned efter den administrerende nationale centralbanks modtagelse af ansøgningen, som nævnt i stk. 4, eller — såfremt den administrerende nationale centralbank anmoder om yderligere oplysninger — senest en måned efter, at den administrerende nationale centralbank har modtaget disse oplysninger. Et afslag på ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.

6.  AL-gruppemedlemmer skal automatisk have adgang til CAI-modus.

7.  Levering af oplysninger og alle interaktive kontrolforanstaltninger inden for en AL-gruppe skal behandles via ICM-modulet.

[indsæt hvis anvendelig:

Artikel 25a

Pant/realisation

1.  [indsæt centralbankens navn]'s bestående eller fremtidige fordringer, der opstår som led i retsforholdet mellem et AL-gruppemedlem og [indsæt centralbankens navn], og som er sikret ved [indsæt det relevante begreb: pant/flydende pant] i henhold til artikel 36, stk. 1 og 2, i disse Vilkår, skal omfatte [indsæt centralbankens navn]'s fordringer mod et sådant AL-gruppemedlem, som opstår som led i AL-aftalen, hvori begge er part.

2.  [Indsæt hvis hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Med forbehold af AL-aftalen forhindrer pantsætningen ikke ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ i at anvende kontantindeståender på sine PM-konti i løbet af bankdagen.]

3.  [Indsæt hvis hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: Særlig fordelingsbestemmelse: AL- gruppemedlemmet hensætter det kontante beløb, der indestår på dets PM-konto, til opfyldelse af alle dets forpligtelser, der opstår i forbindelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25b

Realisation af pantet

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund har [indsæt centralbankens navn] ubegrænset ret til at realisere pantet uden forudgående meddelelse herom. [Indsæt hvis skønnet hensigtsmæssigt i henhold til loven i den relevante jurisdiktion: i overensstemmelse med [indsæt relevante nationale lovbestemmelser vedrørende realisation af pant].]

[indsæt hvis anvendelig og påkrævet i henhold til loven i den relevante jurisdiktion:

Artikel 25c

Realisation af sikkerhed

Ved indtræden af fyldestgørelsesgrunden har [indsæt centralbankens navn] ret til at realisere sikkerhed i henhold til artikel 36.]

Artikel 26

Modregning af fordringer i henhold til artikel 36, stk. 4 og 5

Ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund forfalder alle fordringer, som [indsæt centralbankens navn] har over for dette AL-gruppemedlem, automatisk og straks, og bliver omfattet af artikel 36, stk. 4 og 5, i disse Vilkår.AFSNIT VI

SIKKERHEDSKRAV OG BEREDSKABSPLANER

▼M7

Artikel 27

Driftskontinuitet og nødprocedurer

1.  Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller en anden hændelse, som påvirker driften af SSP, gælder de driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet i tillæg IV.

2.  Eurosystemet stiller en nødprocedureløsning til rådighed i tilfælde af, at hændelserne beskrevet i stk. 1 indtræffer. Deltagere, som [indsæt centralbankens navn] betragter som af afgørende betydning, har pligt til at tilslutte sig til og anvende nødprocedureløsningen. Andre deltagere kan, på anmodning, tilslutte sig til nødprocedureløsningen.

▼B

Artikel 28

Sikkerhedskrav

1.  Deltagerne skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. Deltagerne er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer.

2.  Deltagerne skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver sikkerhedsmæssig hændelse i deres tekniske infrastruktur og, hvor det er hensigtsmæssigt, om sikkerhedsmæssige hændelser i den tekniske infrastruktur hos tredjepartleverandører. [indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen og, såfremt det er nødvendigt, kræve at deltageren tager hensigtsmæssige skridt til at forhindre, at en sådan hændelse indtræder igen.

▼M7

3.  [Indsæt centralbankens navn] kan pålægge alle deltagere og/eller de deltagere, som [indsæt centralbankens navn] betragter som værende af afgørende betydning, yderligere sikkerhedskrav, navnlig med hensyn til cybersikkerhed eller forebyggelse af svig.

▼M7

4.  Deltagerne fremsender deres TARGET2-selvcertificering og dokumentation for, at de overholder TARGET2-netværksleverandørens endpoint-sikkerhedskrav, til [indsæt centralbankens navn]. I tilfælde af manglende overholdelse af sidstnævnte skal deltagerne fremsende et dokument, som beskriver alternative afhjælpende foranstaltninger til [indsæt centralbankens navn]s tilfredshed.

5.  Deltagere, som giver tredjeparter adgang til deres PM-konto, som fastsat i artikel 5, stk. 2, 3 og 4, skal træffe foranstaltninger til imødegåelse af den risiko, der er forbundet med at tillade en sådan adgang, i overensstemmelse med de i stk. 1 til 4 fastsatte sikkerhedskrav. Den i stk. 4 omhandlede selv-certificering skal specificere, at deltageren pålægger tredjeparter, som har adgang til deltagerens PM-konto, TARGET2-netværksleverandørens endpoint-sikkerhedskrav.

▼BAFSNIT VII

INFORMATIONS- OG KONTROLMODULET

Artikel 29

Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1.  ICM-modulet:

a) giver deltagerne mulighed for adgang til information vedrørende deres konti og til styring af likviditet

▼M6

b) kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul, likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, og når ICM-modulet anvendes sammen med tillægstjenester for T2S, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul, og

▼M7

c) giver deltagerne mulighed for at iværksætte en backup-omfordeling af likviditet og backup-nødsituationsbetaling eller betalingsordrer til nødprocedureløsningen i tilfælde af svigt i deltagerens betalingsinfrastruktur.

▼B

2.  Tillæg I indeholder yderligere tekniske detaljer om ICM-modulet.AFSNIT VIII

KOMPENSATION, ANSVARSORDNING OG DOKUMENTATION

Artikel 30

Kompensationsordning

Hvis en betalingsordre ikke kan afvikles samme bankdag, som den blev accepteret, pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2, skal [indsæt centralbankens navn] give tilbud om kompensation til de berørte direkte deltagere i overensstemmelse med den særlige procedure, som er fastlagt i tillæg II.

Artikel 31

Ansvarsordning

1.  I udførelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår er [indsæt centralbankens navn] og deltageren bundet af en almindelig agtpågivenhedspligt i forhold til hinanden.

2.  [indsæt centralbankens navn] er ansvarlig over for sine deltagere i tilfælde af svig (herunder bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som skyldes behandlingen i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. I tilfælde af simpel uagtsomhed er [indsæt centralbankens navn]'s ansvar begrænset til deltagerens direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab derpå, men undtaget følgetab.

3.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den tekniske infrastruktur (herunder bl.a. [indsæt centralbankens navn]'s edb infrastruktur, programmer, data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt opstår på trods af, at [indsæt centralbankens navn] har indført foranstaltninger, som er rimelig nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse og svigt, og til at afhjælpe følgerne af sådan forstyrrelse eller sådant svigt (herunder bl.a. iværksætte og gennemføre driftskontinuitets- og nødprocedurer, som omtalt i tillæg IV).

4.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig:

a) i det omfang tabet skyldes deltageren, eller

b) hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for [indsæt centralbankens navn]'s rimelige kontrol (force majeure).

▼M6

5.  Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 ( 18 )] finder stk. 1-4 anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]s ansvar kan udelukkes.

▼B

6.  [indsæt centralbankens navn] og deltagerne skal tage alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel.

7.  Til at udføre nogle eller alle forpligtelser i henhold til disse Vilkår kan [indsæt centralbankens navn] befuldmægtige tredjeparter til at optræde i sit navn, specielt telekommunikations- eller andre ►M3  TARGET2 netværksleverandører ◄ eller andre enheder, såfremt dette er påkrævet for at opfylde [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelser, eller dette er normal markedspraksis. [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og befuldmægtigelse af en eventuel sådan tredjepart, og [indsæt centralbankens navn]'s ansvar er begrænset tilsvarende. I dette stykke anses nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, ikke for tredjeparter.

Artikel 32

Dokumentation

1.  Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, foretages alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med betalingsbehandling i forbindelse med TARGET2, som f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer, og saldomeddelelser mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne gennem ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ .

2.  Elektroniske eller skriftlige optegnelser over meddelelser, som opbevares af [indsæt centralbankens navn] eller af ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ , skal anerkendes som dokumentation for betalinger, som er behandlet af [indsæt centralbankens navn]. Den gemte og udprintede version af ►M3  TARGET2 netværksleverandørens ◄ oprindelige meddelelse anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.

3.  Hvis en deltagers forbindelse til ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ svigter, skal deltageren anvende de alternative måder til overførsel af meddelelser, der er fastlagt i tillæg IV. I disse tilfælde har den gemte eller udprintede version af meddelelsen, som fremskaffes af [indsæt centralbankens navn], samme gyldighed som dokumentation som den oprindelige meddelelse, uanset dens form.

4.  [indsæt centralbankens navn] skal opbevare fuldstændige fortegnelser over deltagernes indgivne betalingsordrer og modtagne betalinger i [indsæt det tidsrum, der kræves i den relevante nationale lovgivning] fra det tidspunkt, hvor disse betalingsordrer er afgivet, og betalinger modtaget, forudsat at disse fuldstændige fortegnelser omfatter mindst fem år for alle deltagere i TARGET2, som er genstand for konstant overvågen i henhold til restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstater eller længere, såfremt dette kræves af specifikke lovbestemmelser.

5.  [indsæt centralbankens navn]'s egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, mikrofilm, mikrofiche, eller lagret elektronisk eller på magnetbånd eller i nogen anden mekanisk reproducerbar form eller på anden måde) skal anerkendes som dokumentation for alle deltagernes forpligtelser og for faktiske omstændigheder, som parterne støtter sig på.AFSNIT IX

OPHØR AF DELTAGELSE OG LUKNING AF KONTI

Artikel 33

Varighed og opsigelse af deltagelse

1.  Med forbehold af artikel 34 gælder deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på ubestemt tid.

2.  En deltager kan på ethvert tidspunkt opsige sin deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med et varsel på 14 bankdage, medmindre deltageren aftaler et kortere varsel med [indsæt centralbankens navn].

3.  [indsæt centralbankens navn] kan på ethvert tidspunkt bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør med et varsel på tre måneder, medmindre den aftaler et andet varsel med deltageren.

4.  Ved ophør af deltagelse er fortrolighedspligten som fastsat i artikel 38 fortsat gældende i et tidsrum på 5 år regnet fra ophørsdatoen.

5.  Ved ophør af deltagelse skal pågældende deltagers PM-konti lukkes i overensstemmelse med artikel 35.

Artikel 34

Suspendering og ekstraordinær ophævelse af deltagelse

1.  En ►M3  indehaver af PM-kontis ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ophæves straks og uden varsel eller suspenderes, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

a) indledning af insolvensbehandling, og/eller

b)  ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ ikke længere opfylder adgangsbetingelserne anført i artikel 4.

▼M6

Med henblik på dette stykke gælder udøvelsen af kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU ( 19 ) over for en PM-kontoindehaver ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandling.

▼B

2.  [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel suspendere eller bringe ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør, hvis:

a) et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1) indtræffer

b)  ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ væsentligt har overtrådt disse Vilkår

c)  ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for [indsæt centralbankens navn]

d)  ►M3  indehaveren af PM-konti ◄ er udelukket fra eller på anden måde ophørt som medlem af TARGET2 CUG, og/eller

e) nogen anden ►M3  indehaver af PM-konti ◄ -relateret hændelse indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici, og/eller

f) en national centralbank suspenderer eller bringer ►M3  indehaveren af PM-kontis ◄ adgang til intradag-kredit til ophør i henhold til punkt 12 i bilag III.

3.  Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal [indsæt centralbankens navn] bl.a. tage hensyn til betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a) til c).

4.  

►M4  a) Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller ophæver en PM-kontoindehavers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks, via en ICM-meddelelse eller en T2S-meddelelse, underrette den pågældende PM-kontoindehaver, andre centralbanker og PM-kontoindehavere samt ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i alle TARGET2-delsystemer om denne suspendering eller ophævelse. Denne meddelelse anses for at være udstedt af den PM-kontoindehavers og ►M6  indehaver af særlige en særlig T2S-kontantkontis ◄ hjemmecentralbank, som modtager meddelelsen. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Så snart en sådan ICM meddelelse er modtaget af ►M3  indehaverne af PM-konti ◄ , skal disse anses for at være underrettet om ophøret/suspenderingen af den pågældende ►M3  indehaver af PM-kontis ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller et andet TARGET2-delsystem. ►M3  Indehaverne af PM-konti ◄ bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af en betalingsordre til ►M3  indehavere af PM-konti ◄ , hvis deltagelse er suspenderet eller ophørt, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] efter modtagelse af ICM meddelelsen.

5.  Ved ophør af en ►M3  indehaver af PM-kontis ◄ deltagelse accepterer TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ikke nye betalingsordrer fra denne ►M3  indehaver af PM-konti ◄ . Betalingsordrer i kø, betalingsordrer afgivet på forhånd og nye betalingsordrer til fordel for denne ►M3  indehaver af PM-konti ◄ skal afvises.

▼M5

6.  Såfremt en indehaver af PM-konti er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på et andet grundlag end de nævnte i stk. 1, litra a), gemmes alle dennes indgående betalinger og udgående betalingsordrer og bliver først indført i entry disposition efter, at de udtrykkelig er blevet accepteret af den suspenderede indehaver af PM-kontis centralbank.

▼M5

7.  Hvis en indehaver af en PM-konto suspenderes fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på et grundlag præciseret i artikel 1, litra a), skal udgående betalingsordrer fra den pågældende indehaver af PM-kontoen kun behandles på baggrund af dens repræsentanters instrukser, herunder repræsentanter udpeget af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom indehaveren af PM-kontoens kurator, eller i henhold til en afgørelse fra en kompetent myndighed eller en domstol, der kan håndhæves, og som giver instruktioner om, hvordan betalingerne skal behandles. Alle indgående betalinger behandles i overensstemmelse med stk. 6.

▼B

Artikel 35

Lukning af PM-konti

1.  Deltagere kan lukke deres PM-konti til enhver tid, forudsat at de giver [indsæt centralbankens navn] et varsel på 14 bankdage herom.

2.  Ved ophør af deltagelse, i henhold til enten artikel 33 eller artikel 34, skal [indsæt centralbankens navn] lukke den pågældende deltagers PM-konti, efter at have:

a) afviklet eller afvist eventuelle betalingsordrer i kø, og

b) gjort brug af sin panteret og modregningsret i henhold til artikel 36.AFSNIT X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

[indsæt centralbankens navn]'s panteret og modregningsret

1.  [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have pant i deltagerens bestående og fremtidige indeståender på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

1a.  [indsæt hvis anvendelig: En deltagers bestående og fremtidige fordringer mod [indsæt centralbankens navn], som opstår i medfør af indestående på deltagerens PM-konto, skal overføres til [indsæt centralbankens navn] til sikkerhed for enhver af [indsæt centralbankens navn]'s bestående og fremtidige fordringer på deltageren, der opstår på baggrund af [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører disse Vilkår]. En sådan sikkerhedsstillelse etableres alene ved den omstændighed, at midler er krediteret deltagerens PM-konto.]

1b.  [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have (flydende) pant i deltagerens bestående eller fremtidige kreditsaldi på dennes PM-konti, og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

2.  [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] har den i stk. 1 nævnte ret, selvom dens fordringer kun er betingede eller endnu ikke forfaldne.]

3.  [indsæt hvis anvendelig: Deltageren, i sin egenskab af indehaver af en PM-konto, anerkender herved stiftelse af en panteret til fordel for [indsæt centralbankens navn], hos hvem denne konto er oprettet; denne anerkendelse udgør stiftelse af pant i aktiver til fordel for [indsæt centralbankens navn] i henhold til [indsæt relevant nationalitet (tillægsord)] lov. Ethvert beløb, der indbetales på den pantsatte PM-konto, pantsættes uigenkaldeligt alene i kraft af at blive indbetalt, uden nogen begrænsning, og tjener til sikkerhed for fuldstændig opfyldelse af de sikrede forpligtelser.]

4.  I tilfælde af:

a) misligholdelse som angivet i artikel 34, stk. 1, eller

b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 34, stk. 2, som har medført ophør eller suspendering af en deltagers deltagelse, uafhængigt af påbegyndelse af nogen form for insolvensbehandling vedrørende en deltager, og uafhængigt af nogen overdragelse, arrest eller udlæg eller nogen anden disposition over eller vedrørende deltagerens rettigheder, forfalder alle deltagerens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig betaling, uden varsel og uden betingelse om nogen forudgående godkendelse fra nogen myndighed. Derudover bliver de gensidige forpligtelser mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn] automatisk modregnet i hinanden, og den part, der skylder det største beløb, betaler forskellen til den anden part.

5.  [indsæt centralbankens navn] giver straks deltageren meddelelse om en eventuel modregning i henhold til stk. 4, efter modregningen har fundet sted.

6.  [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel debitere enhver deltagers PM-konto med et beløb, som deltageren skylder [indsæt centralbankens navn] i kraft af retsforholdet mellem deltageren og [indsæt centralbankens navn].

Artikel 37

Sikkerhed vedrørende midler på afviklingskonti

1.  [indsæt centralbankens navn] har sikkerhed [indsæt henvisning til en sikkerhedsstillelsesteknik herfor i det relevante retssystem] i saldoen på deltagerens afviklingskonto, som er åbnet til afvikling af betalingsordrer vedrørende et afviklingssystem i henhold til ordningerne mellem afviklingssystemet og dettes centralbank. Denne saldo skal sikre deltagerens forpligtelser i henhold til stk. 7 i forhold til [indsæt centralbankens navn] vedrørende en sådan afvikling.

2.  [indsæt centralbankens navn] spærrer saldoen på deltagerens afviklingskonto ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »start-of-cycle«-meddelelse). Hvis det er relevant, forhøjer eller nedsætter [indsæt centralbankens navn] derefter den spærrede saldo ved at kreditere eller debitere afviklingsbetalinger på tværs af systemet til eller fra afviklingskontoen eller ved kreditering af likviditetsoverførsler til afviklingskontoen. En sådan spærring udløber ved meddelelse fra afviklingssystemet (via en »end-of-cycle«-meddelelse).

3.  Ved bekræftelse af spærringen af saldoen på deltagerens afviklingskonto garanterer [indsæt centralbankens navn] afviklingssystemet betaling op til dette saldobeløb. Ved bekræftelse af forhøjelsen eller nedsættelsen af den spærrede saldo, hvor det er relevant, efter kreditering eller debitering af afviklingsbetalinger på tværs af systemet til eller fra afviklingskontoen eller kreditering af likviditetsoverførsler til afviklingskontoen, forhøjes eller nedsættes garantien automatisk i betalingsbeløbet. Uden at det berører den ovennævnte forhøjelse eller nedsættelse af garantien, skal garantien være uigenkaldelig, ubetinget og forfalden på anfordring. Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke er afviklingssystemets centralbank, anses [indsæt centralbankens navn] for instrueret om at stille ovennævnte garanti over for afviklingssystemets centralbank.

4.  Hvis der ikke foregår nogen insolvensbehandling i forbindelse med deltageren, skal de betalingsinstrukser, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, afvikles uden træk på garantien og uden anvendelse af sikkerheden i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

5.  I tilfælde af deltagerens insolvens skal den betalingsinstruks, som er relateret til afviklingssystemet, til udligning af deltagerens afviklingsforpligtelse, udgøre et påkrav om betaling under garantien; debitering af deltagerens afviklingskonto med beløbet for betalingsinstruksen (og kreditering af afviklingssystemets tekniske konto) skal derfor samtidig indebære [indsæt centralbankens navn]'s opfyldelse af garantiforpligtelsen og realisation af dennes sikkerhed i saldoen på deltagerens afviklingskonto.

6.  Garantien ophører ved meddelelse fra afviklingssystemet om, at afviklingen er gennemført (via en »end-of-cycle«-meddelelse).

7.  Deltageren vil være forpligtet til at godtgøre [indsæt centralbankens navn] enhver betaling, som sidstnævnte har foretaget under en sådan garanti.

Artikel 38

Fortrolighed

▼M4

1.  [indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som tilhører deltageren, deltagere fra den samme gruppe eller deltagerens kunder, medmindre deltageren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til videregivelse [indsæt følgende udtryk, hvis anvendeligt i henhold til national lovgivning: eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationalbetegnelse] lov].

▼M6

1a.  Som undtagelse til stk. 1 giver deltageren sit samtykke til, at oplysninger om enhver foranstaltning truffet i henhold til artikel 34 ikke skal opfattes som fortrolige.

▼M5

2.  Som undtagelse til stk. 1 giver deltageren samtykke til, at [indsæt centralbankens navn] kan videregive betalings-, tekniske eller organisatoriske oplysninger om deltageren, deltagere fra samme gruppe eller deltagerens kunder, der er erhvervet som led i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], til a) andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], for så vidt dette er nødvendigt for, at TARGET2 kan fungere effektivt eller for at kunne overvåge eksponeringen for deltageren eller dennes gruppe, b) andre centralbanker for at kunne udføre de nødvendige analyser for markedsoperationer, pengepolitiske funktioner, finansiel stabilitet eller finansiel integration eller ►M7  c) myndigheder i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn, afvikling og overvågning, herunder centralbanker, for så vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres offentlige opgaver, og under forudsætning af, at videregivelsen ikke er i strid med den gældende lovgivning. ◄ [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan videregivelse.

3.  Som undtagelse til stk. 1 og på betingelse af, at dette ikke gør det muligt, hverken direkte eller indirekte, at identificere deltageren eller deltagerens kunder, kan [indsæt centralbankens navn] anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger vedrørende deltageren eller deltagerens kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre formål, i udøvelse af sine offentlige funktioner eller andre offentlige enheders udøvelse af deres funktioner, til hvilke oplysningerne er videregivet.

▼B

4.  Oplysninger om drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil deltagerne har haft adgang, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. Deltagerne skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre [indsæt centralbankens navn] skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelse. Deltagere skal sikre, at tredjeparter, til hvem de udliciterer, uddelegerer eller giver opgaver i underentreprise, som har eller kan have indflydelse på opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.

5.  Til afvikling af betalingsordrer har [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at behandle og overføre de nødvendige data til ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ .

Artikel 39

Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og hermed forbundne forhold

1.  Deltagere anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivning om personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres eller krediteres deres PM-konti. Inden deltagere indgår kontraktforhold med tjenesteleverandøren, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af data.

2.  Deltagere anses for at have givet [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at indhente alle oplysninger vedrørende dem fra alle finansielle og tilsynsmæssige myndigheder eller erhvervsorganisationer, både indenlandske og udenlandske, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

3.  Deltagere skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger, og som de er underlagt i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. Tilsvarende gælder at:

a) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betaler:

i) skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået

▼M6

ii) deltageren indfører ikke betalingsordrer for overførsler af midler til en konto, som indehaves af en anden enhed end deltageren, i TARGET2, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester

▼B

b) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betalingsmodtager, skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået.

I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som i de administrative eller restriktive foranstaltninger, der finder anvendelse.

Artikel 40

Meddelelser

1.  Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt, eller ved bekræftet meddelelse gennem ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ . Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn], [medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens BIC-adresse]. Meddelelser til deltageren skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den BIC-adresse, som deltageren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].

2.  Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt adresseret og afsendt.

3.  Alle meddelelser skal formuleres på [indsæt det relevante nationalsprog og/eller »engelsk«].

4.  Deltagere er bundet af alle [indsæt centralbankens navn]'s blanketter og dokumenter, som deltagerne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende stamdata, som angivet i artikel 8, stk. 2, litra a), og oplysninger afgivet i medfør af artikel 11, stk. 5, som fremsendtes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som [indsæt centralbankens navn] med rimelighed må antages at have modtaget fra deltagerne, deres ansatte eller befuldmægtigede.

Artikel 41

Kontraktforhold til ►M3  TARGET2 netværksleverandør ◄

1.  I disse Vilkår er ►M3  TARGET2 netværksleverandøren ◄ SWIFT. Alle deltagere skal indgå en særskilt aftale med SWIFT vedrørende de tjenester, der skal leveres af SWIFT i forbindelse med benyttelse af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. Retsforholdet mellem deltageren og SWIFT er alene reguleret af SWIFT’s forretningsbetingelser.

2.  Alle deltagere skal også deltage i TARGET2 CUG, som bestemt af de nationale centralbanker der er SSP leverandører i deres funktion som SWIFT's serviceadministratorer for SSP. En deltagers adgang til og udelukkelse fra TARGET2 CUG har virkning, når det er meddelt SWIFT af SWIFT's serviceadministrator.

3.  Deltagerne skal følge TARGET2 SWIFT Service Profile, som [indsæt centralbankens navn] har stillet til rådighed.

4.  De tjenester, der leveres af SWIFT, udgør ikke en del af de tjenester, som TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal levere med hensyn til TARGET2.

5.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser begået af SWIFT (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører) som leverandør af SWIFT's tjenester, eller for handlinger, fejl eller undladelser begået af ►M3  TARGET2 netværksleverandører ◄ , som er valgt af deltagerne for at opnå adgang til SWIFT's netværk.

Artikel 42

Ændringsprocedure

[indsæt centralbankens navn] kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, ►M6  herunder tillæggene hertil ◄ . Ændringer til disse Vilkår, ►M6  herunder tillæggene hertil ◄ , meddeles ved brug af [indsæt relevant kommunikationsmiddel]. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre deltageren udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en deltager gør indsigelse mod ændringerne, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til straks at bringe deltagerens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] til ophør og lukke alle deltagerens PM-konti.

Artikel 43

Tredjepartsrettigheder

1.  En deltager må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed, interesse, forpligtelse, noget ansvar eller nogen fordring, som udspringer fra eller har forbindelse med disse Vilkår, til tredjepart uden [indsæt centralbankens navn]'s skriftlige samtykke.

2.  Disse Vilkår skaber ingen rettigheder for eller forpligtelser i forhold til andre end [indsæt centralbankens navn] og deltagere i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 44

Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted

1.  Det gensidige forhold mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagerne i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er undergivet [indsæt tillægsord som landebetegnelse] lov.

2.  Med forbehold for Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente domstol i [indsæt centralbankens hjemsted] enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af et spørgsmål angående forholdet nævnt i stk.1.

3.  Opfyldelsesstedet i forbindelse med retsforholdet mellem [indsæt henvisning til centralbank] og deltagerne er [indsæt centralbankens hjemsted].

Artikel 45

Gyldighed af enkelte bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser i Vilkårene.

Artikel 46

Ikrafttræden og retskraft

1.  Disse Vilkår træder i kraft [indsæt relevante dato].

▼M3

2.  [indsæt hvis relevant i henhold til den relevante nationale lov: Ved anmodning om en PM-konto i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tiltræder anmodende deltagere automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til [indsæt centralbankens navn].]

▼B
Tillæg I

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR BEHANDLING AF BETALINGSORDRER

I tillæg til de Harmoniserede Vilkår gælder følgende regler for behandlingen af betalingsordrer:

1.    Tekniske krav for deltagelse i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference] med hensyn til infrastruktur, netværk og formater.

1) TARGET2 anvender SWIFT-tjenester til udveksling af meddelelser. Hver deltager skal derfor have forbindelse til SWIFT's Secure IP Network. Hver deltagers PM-konto identificeres ved en otte- eller 11-cifret SWIFT BIC-kode. Endvidere skal hver deltager bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen, for at få adgang som deltager i TARGET2 [centralbanken/landereference].

2) Til brug for afgivelse af betalingsordrer og udveksling af betalingsmeddelelser i PM-modulet (Payments Module) anvendes SWIFTNet FIN Y-copy service. Der oprettes en særlig SWIFT Closed User Group (CUG) til brug herfor. Betalingsordrer inden for en sådan TARGET2 CUG-gruppe adresseres direkte til den modtagende TARGET2-deltager ved at anføre dennes BIC-kode i den øverste del af SWIFTNet FIN-meddelelsen.

3) Til informations- og kontroltjenester kan følgende SWIFTNet tjenester anvendes:

a) SWIFTNet InterAct

b) SWIFTNet FileAct, og/eller

c) SWIFTNet Browse.

4) Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem deltagere hviler udelukkende på SWIFT's Public Key Infrastructure (PKI)-tjeneste. Information om PKI-tjenesten kan findes i den af SWIFT leverede dokumentation.

5) Den »bilateral relationship management«-tjeneste, som leveres af SWIFT's Relationship Management Application (RMA), må kun anvendes med SSP's centrale destinations-BIC og må ikke anvendes til betalingsmeddelelser mellem TARGET2-deltagere.

2.    Betalingsmeddelelsestyper

1) Følgende SWIFTNet FIN/SWIFT-systemmeddelelsestyper behandles:Meddelelsestype

Accept

Beskrivelse

MT 103

Obligatorisk

Brugerbetaling

MT 103+

Obligatorisk

Kundebetaling (Straight Through Processing)

MT 202

Obligatorisk

Bank-til-bank betaling

▼M7

MT 202COV

Obligatorisk

Dækningsbetalinger

▼B

MT 204

Valgfri

Betaling ved direkte debitering

MT 011

Valgfri

Leveringsmeddelelse

MT 012

Valgfri

Afsendermeddelelse

MT 019

Obligatorisk

Fejlmeddelelse

MT 900

Valgfri

Bekræftelse på debitering/ændring af kreditlinje

MT 910

Valgfri

Bekræftelse på kreditering/ændring af kreditlinje

MT 940/950

Valgfri

(Kunde-) kontoudtog

MT 011, MT 012 og MT 019 er SWIFT-systemmeddelelser.

2) Når direkte deltagere bliver registreret i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], skal de meddele, hvilke valgfrie meddelelsestyper (optional message types) de vil anvende, bortset fra MT 011- og MT 012-meddelelser, hvor direkte deltagere til enhver tid skal beslutte, hvorvidt de ønsker at modtage disse med henblik på specifikke meddelelser.

3) Deltagere skal opfylde kravene til SWIFT's meddelelsesstruktur og feltspecifikationer, som defineret i SWIFT-dokumentationen og med de begrænsninger for TARGET2, som er beskrevet i kapitel 9.1.2.2 i User Detailed Functional Specifications (UDFS), Bog 1.

4) Indholdet af felter skal godkendes af TARGET2 [indsæt centralbanken/landereference] i henhold til kravene i UDFS. Deltagere kan indbyrdes aftale særlige regler for indholdet af felter. TARGET2-[indsæt centralbanken/landereference] foretager imidlertid ingen særlig kontrol af, om deltagere følger sådanne regler.

5) MT 202COV anvendes til at foretage dækningsbetalinger, dvs. betalinger foretaget af korrespondentbanker for at afvikle (dække) kreditoverførselsmeddelelser, som sendes til en kundes bank ved hjælp af andre, mere direkte, metoder. Kundeoplysningerne i MT 202COV vises ikke i ICM-modulet.

3.    Dobbeltordrekontrol

1) Alle betalingsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at returnere betalingsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.

2) Følgende felter i SWIFT meddelelsestyperne kontrolleres:Detaljer

Hvilken del af SWIFT-meddelelsen

Felt

Afsender

Basic Header

LT-adresse

Meddelelsestype

Application Header

Meddelelsestype

Modtager

Application Header

Bestemmelsesadresse

Transaktion Reference Nummer (TRN)

Tekst Blok

:20

Relateret Reference

Tekst Blok

:21

Valør Dato

Tekst Blok

:32

Beløb

Tekst Blok

:32

3) Hvis felterne beskrevet i stk. 2 i forbindelse med en senere afgivet betalingsordre er identiske med felterne i en allerede accepteret betalingsordre, returneres den senere afgivne betalingsordre som uafviklet.

4.    Fejlkoder

Hvis en betalingsordre afvises, modtager den ordregivende deltager en fejlmeddelelse (MT 019), som angiver årsagen til returneringen ved anvendelse af fejlkoder. Fejlkoderne er defineret i Kapitel 9.4.2 i UDFS.

5.    På forhånd fastsatte afviklingstidspunkter

1) For betalingsordrer, som anvender Earliest Debit Time Indicator, anvendes kodeordet »/FROTIME/«.

2) For betalingsordrer, som anvender Latest Debit Time Indicator, er der to mulige kodeord.

a) Kodeordet »/REJTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren som uafviklet.

b) Kodeordet »/TILTIME/«: hvis betalingsordren ikke kan afvikles på det angivne debiteringstidspunkt, returneres betalingsordren ikke, men opretholdes i den relevante kø.

I begge tilfælde bliver en meddelelse automatisk sendt via ICM-modulet, hvis en betalingsordre med Latest Debit Time Indicator ikke er afviklet 15 minutter forud for det deri angivne tidspunkt.

3) Hvis kodeordet »/CLSTIME/« er anvendt, behandles betalingen på samme måde som en betalingsordre, nævnt i stk. 2, litra b).

6.    Afvikling af betalingsordrer i entry disposition

1) Der gennemføres modregningskontrol, og — hvis relevant — udvidet modregningskontrol (begge udtryk som defineret i stk. 2 og 3) af betalingsordrer, som er indført i entry disposition, for at sikre en hurtig og likviditetsbesparende bruttoafvikling af betalingsordrer.

2) En modregningskontrol skal fastslå, hvorvidt betalingsmodtagerens betalingsordrer, som er forrest i den meget hastende kø (highly urgent queue) eller, hvis ikke relevant, i den hastende kø (urgent queue), er til rådighed til modregning i betalerens betalingsordre (herefter: »modregnende betalingsordrer«). Hvis en modregnende betalingsordre ikke giver tilstrækkelige midler til den pågældende betalers betalingsordre i entry disposition, afgøres det, om der er tilstrækkelig likviditet til rådighed på betalerens PM-konto.

3) Hvis modregningskontrollen ikke lykkes, kan [indsæt centralbankens navn] anvende den udvidede modregningskontrol. Ved en udvidet modregningskontrol fastslås det, hvorvidt der er modregnede betalingsordrer til rådighed i nogen af betalingsmodtagerens køer, uden hensyn til hvornår de kom i køen. Hvis der i betalingsmodtagerens kø er betalingsordrer med højere prioritet, som er adresseret til andre TARGET2-deltagere, kan FIFU-princippet dog kun fraviges, såfremt afvikling af en sådan modregnende betalingsordre vil medføre en likviditetsforøgelse for betalingsmodtageren.

7.    Afvikling af betalingsordrer i køen

1) Behandlingen af betalingsordrer i kø afhænger af den prioritetskategori, som den ordregivende deltager har angivet.

2) Betalingsordrer i den meget hastende og i den hastende kø afvikles ved anvendelse af modregningskontrollen beskrevet i stk. 6, idet der begyndes med betalingsordren forrest i køen i de tilfælde, hvor der sker en forøgelse af likviditeten, eller hvor der foretages indgriben i køen (ændring af placering i køen, afviklingstidspunkt eller -prioritet, eller tilbagekaldelse af betalingsordren).

3) Betalingsordrer i den normale kø afvikles løbende, herunder alle meget hastende og hastende betalingsordrer, som endnu ikke er afviklet. Der anvendes forskellige optimeringsmekanismer (algoritmer). Hvis en algoritme lykkes, bliver de omfattede betalingsordrer afviklet. Hvis en algoritme ikke lykkes, forbliver de omfattede betalingsordrer i køen. Der anvendes tre algoritmer (1 til 3) til modregning af betalingsstrømme. Afviklingsprocedure 5 (som denne er defineret i Kapitel 2.8.1 i UDFS) kan — ved brug af algoritme 4 — anvendes til afvikling af afviklingssystemers betalingsordrer. For at optimere afviklingen af meget hastende transaktioner i afviklingssystemer på deltagernes afviklingskonti anvendes en særlig algoritme (Algoritme 5).

a) I algoritme 1 (all-or-nothing) skal [indsæt centralbankens navn] såvel for alle modpartsforhold, for hvilke der er fastsat bilateral limit, som for summen af modpartsforhold, for hvilke der er fastsat multilateral limit:

i) beregne den samlede likviditetsposition for hver TARGET2-deltagers PM-konto ved at fastslå, hvorvidt den samlede sum af alle udgående og indgående betalingsordrer, som venter i køen, er negativ eller positiv, samt — såfremt den er negativ — kontrollere, om den overstiger den pågældende deltagers disponible likviditet (den samlede likviditet skal udgøre den »totale likviditetsposition«), og

ii) kontrollere, om limits og reserveringer, som er fastsat af hver TARGET2-deltager i relation til hver relevant PM-konto, overholdes.

Hvis resultatet af disse beregninger og kontroller er positivt for hver relevant PM-konto, skal [indsæt centralbankens navn] og andre centralbanker, som er involveret, afvikle alle betalinger samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti.

b) Under Algoritme 2 (»partial«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i) beregne og kontrollere likviditetspositioner, limits og reservationer for hver relevant PM-konto, som under Algoritme 1, og

ii) hvis den samlede likviditetsposition på én eller flere relevante PM-konti er negativ, udtage enkelte betalingsordrer, indtil den samlede likviditetsposition på hver relevant PM-konto er positiv.

Derefter skal [indsæt centralbankens navn] og de andre involverede centralbanker, i det omfang der er tilstrækkelige midler, afvikle alle tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne betalingsordrer) samtidig på de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti.

Ved udtagelse af betalingsordrer, begynder [indsæt centralbankens navn] med den TARGET2-deltagers PM-konto, som har den største negative likviditetsposition, og med den betalingsordre bagest i køen, som har lavest prioritet. Algoritmen løber kun i kort tid, som nærmere fastsat efter [indsæt centralbankens navn]'s skøn.

c) Under algoritme 3 (»multiple«) skal [indsæt centralbankens navn]:

i) sammenligne TARGET2-deltageres PM-konti parvis for at fastslå, hvorvidt betalingsordrer i kø kan afvikles inden for den likviditet, som er til rådighed for de pågældende to TARGET2-deltageres PM-konti, og inden for de fastsatte limits (idet der begyndes med det PM-konti-par med den mindste forskel mellem betalingsordrer, som er adresseret til hinanden), og de centralbanker, som er involveret, bogføre disse betalinger samtidigt hos de to TARGET2-deltageres PM-konti, og

ii) såfremt der for et par PM-konti, som beskrevet under punkt i), ikke er tilstrækkelig likviditet til at finansiere den bilaterale position, udtage enkelte betalingsordrer, indtil der er tilstrækkelig likviditet. I dette tilfælde afvikler de centralbanker, som er involveret, de tilbageværende betalinger (bortset fra de udtagne) samtidigt på de to TARGET2-deltageres PM-konti.

Efter gennemførelse af de kontroller, som er nævnt i nr. i) og ii), kontrollerer [indsæt centralbankens navn] de multilaterale afviklingspositioner (mellem en deltagers PM-konto og andre TARGET2-deltageres PM-konti, for hvilke der er sat multilaterale limits). Til brug herfor finder proceduren beskrevet i nr. i) og ii) tilsvarende anvendelse.

d) Under algoritme 4 (»partial plus ancillary system settlement«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 2, men uden at udtage betalingsordrer, der relaterer sig til afvikling i et afviklingssystem (idet disse afvikles samtidigt og multilateralt).

e) Under algoritme 5 (»ancillary system settlement via sub-accounts«) følger [indsæt centralbankens navn] samme procedure som for algoritme 1 med den ændring, at [indsæt centralbankens navn] starter algoritme 5 via afviklingssystemets grænseflade (ASI) og kun kontrollerer, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til rådighed på deltagernes afviklingskonti. Der tages endvidere ikke hensyn til limits og reserveringer. Algoritme 5 løber også under natafvikling.

4) Betalingsordrer, som er indført i entry disposition efter påbegyndelse af en af algoritmerne 1-4, kan dog afvikles straks i entry disposition, hvis positionerne og limits for de pågældende TARGET2-deltageres PM-konti er forenelige både med afvikling af disse betalingsordrer og med afvikling af betalingsordrer i den løbende optimeringsprocedure. To algoritmer må dog ikke løbe samtidig.

5) I dagfasen løber algoritmerne sekventielt. Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem, er rækkefølgen følgende:

a) algoritme 1

b) hvis algoritme 1 ikke lykkes, så algoritme 2

c) hvis algoritme 2 ikke lykkes, så algoritme 3, eller hvis algoritme 2 lykkes, gentagelse af algoritme 1.

Når der udestår en samtidig multilateral afvikling (»procedure 5« i et afviklingssystem, skal Algoritme 4 løbe.

6) Algoritmerne skal løbe fleksibelt ved forhåndsfastsættelse af en tidsforsinkelse mellem anvendelsen af forskellige algoritmer, for derved at sikre et minimumsinterval mellem gennemførelse af to algoritmer. Tidssekvensen kontrolleres automatisk. Der skal være mulighed for manuel indgriben.

7) Når en betalingsordre er indeholdt i en løbende algoritme, må den ikke ændres (ændring af placering i en kø) eller tilbagekaldes. Anmodninger om ændring eller tilbagekaldelse af en betalingsordre placeres i kø, indtil algoritmen er færdig. Hvis den pågældende betalingsordre afvikles som led i den løbende algoritme, afvises en anmodning om ændring eller tilbagekaldelse. Hvis betalingsordren ikke bliver afviklet, bliver deltagerens anmodning straks taget i betragtning.

8.    Anvendelse af Informations- og kontrolmodulet ICM

1) ICM kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger.

2) Bortset fra betalingsordrer, som er warehoused, og statisk datainformation er det kun data i forbindelse med den aktuelle bankdag, der er tilgængelige via ICM. Der tilbydes kun skærme på engelsk.

3) Information leveres i »pull«-modus, dvs. at hver deltager skal anmode om at få leveret information.

4) Følgende modi er til rådighed til brug af ICM-modus:

a) applikation til applikation-modus (A2A)

I A2A overføres meddelelser mellem PM-modulet og deltagerens interne applikation. Deltageren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar) med ICM-modulet via en standardiseret grænseflade. Yderligere information findes i ICM Brugerhåndbog og i Bog 4 i UDFS.

b) bruger-til-applikation modus (U2A)

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en deltager og ICM. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system (SWIFT Alliance WebStation eller anden grænseflade, som måtte kræves af SWIFT). For at få adgang til U2A skal IT-infrastrukturen være i stand til at understøtte cookies og JavaScript. ICM User Handbook indeholder yderligere detaljer.

5) Hver deltager skal mindst have én SWIFT Alliance WebStation, eller en anden grænseflade, som måtte kræves af SWIFT, for at få adgang til ICM-modulet via U2A.

6) Der gives adgangsrettigheder til ICM-modulet ved brug af SWIFT's »Role Based Access Control«. SWIFT's »Non Repudiation of Emission« (NRE)-tjeneste, som kan anvendes af deltagere, giver modtageren af en XML-meddelelse mulighed for at bevise, at en sådan meddelelse ikke er blevet ændret.

7) Hvis en deltager har tekniske problemer og ikke kan afgive betalingsordrer, kan deltageren generere præformaterede backup omfordelinger af likviditet og nødsituationsbetalinger ved brug af ICM-modulet. [indsæt centralbankens navn] skal åbne en sådan funktionalitet på anmodning af deltageren.

8) Deltagere kan også anvende ICM til at overføre likviditet:

a) [indsæt hvis relevant] fra deres PM-konto til deres konto uden for PM-modulet

b) mellem PM-kontoen og deltagerens afviklingskonti, og

▼M6

c) fra PM-kontoen til den tekniske konto, som administreres af et afviklingssystem, der anvender afviklingsprocedure 6 realtid

d) ved en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto, eller når ICM-modulet anvendes sammen med tillægstjenesterne for T2S, en likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til betalingsmodulet, og

▼M6

e) ved en likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto eller en likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul.

▼B

9.    UDFS- og ICM Brugerhåndbogen

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i den til enhver tid gældende UDFS- og ICM Brugerhåndbog, der er offentliggjort på engelsk på [indsæt centralbankens navn]'s og ECB's websted.
Tillæg II

TARGET2-KOMPENSATIONSORDNING

1.    Almindelige principper

a) Hvis der forekommer teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan direkte deltagere indgive anmodning om kompensation i overensstemmelse med TARGET2-kompensationsordningen, som er indeholdt i dette tillæg.

b) Medmindre ECB's Styrelsesråd bestemmer andet, finder TARGET2-kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i TARGET2 skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den pågældende centralbanks rimelige kontrol, eller er forårsaget af handlinger eller undladelser fra tredjeparter.

c) Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af teknisk funktionssvigt i TARGET2. Deltagere kan dog anvende andre retlige midler til at fremsætte erstatningskrav for tab. Hvis en deltager accepterer et kompensationstilbud i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at deltageren dermed frafalder alle krav relateret til de betalingsordrer, som er genstand for deltagerens accept af kompensation (herunder krav om erstatning for følgeskader), som vedkommende ville kunne fremsætte over for nogen centralbank, og at deltagerens modtagelse af den modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig afgørelse af alle sådanne krav. Deltageren skal, op til det beløb, der er modtaget i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling.

d) Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar fra [indsæt centralbankens navn]'s eller fra nogen anden centralbanks side, for så vidt angår et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

2.    Betingelser for kompensationstilbud

a) En betaler kan fremsætte krav om et administrationsgebyr og en rentekompensation, såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til, at en betalingsordre ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret.

b) En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som denne forventede at modtage en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan også fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

i) for så vidt angår en deltager med adgang til den marginale udlånsfacilitet: En betalingsmodtager måtte pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 gøre brug af den marginale udlånsfacilitet og/eller

ii) for så vidt angår alle deltagere: Det var teknisk umuligt at få adgang til pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre objektivt rimelige grunde.

3.    Beregning af kompensation

a) Vedrørende kompensationstilbud til en betaler gælder følgende:

i) Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.

▼M4

ii) Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt 2, litra b), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Renter eller gebyrer, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal alt efter omstændighederne fratrækkes eller tillægges et eventuelt kompensationsbeløb, og

▼B

iii) ingen rentekompensation skal betales, hvis og i det omfang midler fra uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at opfylde reservekravene.

b) Vedrørende kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende:

i) Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager.

ii) Den metode, som er angivet i litra a), nr. ii), for beregning af rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen skal betales som den rente, der er lig med forskellen mellem den marginale udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt af den marginale udlånsfacilitet som følge af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

4.    Proceduremæssige regler

a) En anmodning om kompensation skal indgives på det anmodningsskema, som findes på [indsæt centralbankens navn]'s websted på engelsk (se [indsæt henvisning til centralbankens websted]). Betalere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et særskilt anmodningsskema for hver betaler. Der skal afgives tilstrækkelige yderligere oplysninger og dokumenter til støtte for de oplysninger, som er anført på skemaet. Der kan kun indgives en anmodning vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre.

b) Deltagere skal indgive anmodningsskemaer til [indsæt centralbankens navn] senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. Alle yderligere oplysninger og dokumentation, som [indsæt centralbankens navn] anmoder om, skal indleveres inden to uger efter en sådan anmodning.

c) [indsæt centralbankens navn] vurderer anmodningerne og fremsender dem til ECB. Medmindre ECB's Styrelsesråd har bestemt andet og meddelt deltagerne dette, bedømmes alle modtagne anmodninger om kompensationstilbud senest fjorten uger efter indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

d) [indsæt centralbankens navn] meddeler de relevante deltagere resultatet af bedømmelsen anført under litra c). Såfremt bedømmelsen medfører et tilbud om kompensation, skal de pågældende deltagere inden fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten acceptere tilbuddet eller afvise det, for så vidt angår hver enkelt betaling eller betalingsordre, som er omfattet af hver enkelt anmodning, ved underskrivelse af et standardacceptbrev (som er tilgængeligt på [indsæt centralbankens navn]'s websted (se [indsæt henvisning til centralbankens websted])). Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke har modtaget et sådant acceptbrev inden fire uger, anses de pågældende deltagere for at have afvist tilbuddet om kompensation.

e) [indsæt centralbankens navn] skal udbetale kompensationsbetalinger efter modtagelse af deltagerens accept af kompensationstilbuddet. Der betales ikke renter af kompensationsbetaling.
Tillæg III

STANDARD FOR AFGIVELSE AF RESPONSA (LEGAL OPINIONS)

Standard for afgivelse af responsa vedrørende retsevne for deltagere i TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

Deltagelse i [systemets navn]

[sted]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i [jurisdiktion hvor deltageren har hjemsted — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn] (herefter »deltageren«)s deltagelse i [navn på TARGET2-delsystemet] (herefter »Systemet«).

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om deltageren handler gennem sit hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], for så vidt angår afgivelse af betalingsordrer eller modtagelse af betalinger.

I.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået:

1) en bekræftet genpart af [angiv de relevante stiftelsesdokumenter] for deltageren, som er gældende på datoen for deres udstedelse

2) [hvis relevant] et udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] [register over kreditinstitutter eller tilsvarende register]

3) [i den udstrækning, det er relevant] genpart af deltagerens tilladelse eller anden dokumentation for godkendelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller andre finansielle tjenester i [jurisdiktion]

4) [hvis relevant] en genpart af en af deltagerens bestyrelse eller det relevante besluttende organ truffet beslutning af [indsæt dato], der dokumenterer deltagerens aftale om at overholde Systemdokumentationen, som defineret nedenfor, og

5) [angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af deltageren]

og alle øvrige dokumenter, som vedrører deltagerens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er nødvendige eller relevante for afgivelse af denne udtalelse (herefter »Deltagerdokumenterne«).

Til brug for denne udtalelse har vi desuden gennemgået:

1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de ►M3  Harmoniserede Vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2 ◄ ] Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2) […].

Reglerne og […] betegnes herefter som »Systemdokumentationen« (og sammen med Deltagerdokumenterne som »Dokumentationen«).

II.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund, at:

1) Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier

2) vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3) deltagerdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, og

4) deltagerdokumentationen er bindende for de angivne parter, som de er adresseret til, og vilkårene heri er ikke misligholdt.

III.   UDTALELSE OM DELTAGEREN

A. Deltageren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

B. Deltageren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af.

C. Deltagerens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som deltageren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på deltageren og Deltagerdokumentationen.

D. Der kræves ingen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering af deltageren fra eller hos domstolene eller administrative, retlige eller offentlige myndigheder, som har kompetence i [jurisdiktion] i forbindelse med vedtagelsen, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen del af Systemdokumentationen eller gennemførelsen og udøvelsen af rettigheder og opfyldelsen af forpligtelser i medfør heraf.

E. Deltageren har foretaget enhver påkrævet corporate action og andre fornødne skridt i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], med henblik på at sikre, at deltagerens forpligtelser efter Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

Standard for afgivelse af responsa vedrørende lovgivning gældende for ikke-EØS deltagere i TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

[systemets navn]

[sted]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive denne udtalelse som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv deltagerens navn eller deltagerens filial] (herefter »deltageren«) vedrørende spørgsmål, som opstår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor deltageren er etableret — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt deltagerens navn]'s deltagelse i et system, som er et TARGET2-delsystem (herefter »Systemet«). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver en udtalelse heri i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på deltageren, som er etableret uden for [indsæt Systemets medlemsstat] for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.

Denne udtalelse er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for udtalelsen. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for denne udtalelse, og udtalelsen indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, som har indvirkning på denne udtalelse.

1.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for denne udtalelse har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter og øvrige dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:

1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de ►M3  Harmoniserede Vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2 ◄ ] Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2) alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem deltageren og andre deltagere i Systemet samt mellem deltagerne i Systemet og [indsæt centralbankens navn].

Reglerne og […] benævnes herefter »Systemdokumentationen«.

2.   ANTAGELSER

I denne udtalelse har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund, at:

1) Systemdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter

2) vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3) deltagerne i Systemet, hvorigennem betalingsordrer sendes, og betalinger modtages, eller alle rettigheder erhverves, og alle forpligtelser opfyldes, i henhold til Systemdokumentationen, har tilladelse til at levere betalingsoverførselstjenester i alle relevante jurisdiktioner, og

4) de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler er i overensstemmelse med originalerne.

3.   UDTALELSE

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført nedenfor, er det vores vurdering, at:

3.1.    Landespecifikke retlige forhold [for så vidt det er relevant]

Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet punkt uforenelige med deltagerens forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: [fortegnelse over landespecifikke retlige forhold].

▼M7

3.2.    Generelle forhold vedrørende insolvens og krisestyring

3.2.a.  Former for insolvens- og krisestyringsbehandling

Den eneste form for insolvensbehandling (herunder akkord- og gældssanering) — som i denne udtalelse omfatter alle foranstaltninger vedrørende deltagerens aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i [jurisdiktion] — deltageren kan blive undergivet i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »insolvensbehandling«).

Ud over insolvensbehandling kan deltageren, enhver af dennes aktiver eller en eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at betalinger til og/eller fra deltageren kan blive suspenderet, eller at begrænsninger med hensyn til sådanne betalinger kan blive gjort gældende eller tilsvarende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til kriseforebyggelse og -styring, der svarer til de, der er defineret i direktiv 2014/59/EU, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »foranstaltninger begrundet i insolvens«).

3.2.b.  Traktater om insolvens

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, er deltager i følgende traktater om insolvensbehandling: [angiv, hvis relevant, hvilke traktater, der har eller kan have betydning for denne udtalelse].

▼B

3.3.    Håndhævelse af Systemdokumentationen

Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor deltageren tages under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i deltagerens insolvens.

Det er særligt vores vurdering, at:

3.3.a.    Behandling af betalingsordrer

Bestemmelserne om behandling af betalingsordrer [opregning af afsnit] i Reglerne er gyldige og har retsvirkning. Særligt er alle betalingsordrer, som behandles i henhold til disse afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige tidspunkt, på hvilket betalingsordrer afgivet af deltageren til Systemet får retsvirkning og bliver uigenkaldelige [tilføj afsnit i Reglerne], er gyldige, bindende og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.b.    [indsæt centralbankens navn]'s kompetence til at udføre sine funktioner

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren har ikke indvirkning på [indsæt centralbankens navn]'s kompetence og beføjelser i henhold til Systemdokumentationen. [angiv for så vidt det er relevant: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som leverer tjenester til deltageren direkte, som er nødvendige for deltagelse i Systemet, fx ►M3  TARGET2 netværksleverandør ◄ ].

3.3.c.    Misligholdelsesbeføjelser

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende fremskyndet opfyldelse af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldet, krav om brug af deltagerens indskud til modregning, tvangsfuldbyrdelse af pant, suspendering og ophævelse af deltagelse, krav om morarente og ophævelse af aftaler og transaktioner ([indsæt andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen]) gyldige og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.d.    Suspendering og ophævelse

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af afsnit] i Reglerne (vedrørende suspendering og ophævelse af deltagerens deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller andre tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt deltageren udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.e.    Sanktionsordning

Hvor de finder anvendelse på deltageren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende sanktioner over for en deltager, som ikke er i stand til at tilbagebetale intradag- eller dag til dag-kredit rettidigt, anvendelige, gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.f.    Overførsel af rettigheder og forpligtelser

Deltageren kan ikke overføre, ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på anden måde overdrage disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra [indsæt centralbankens navn].

3.3.g.    Lovvalg og jurisdiktion

Bestemmelserne i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne, og i særdeleshed med hensyn til lovvalget, tvistløsning, de kompetente domstole og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.4.    Omstødelige begunstigelser

Det er vores vurdering, at ingen forpligtelser eller opfyldelse af forpligtelser ifølge Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren kan tilsidesættes i medfør af disse foranstaltninger som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

I særdeleshed, og uden at det begrænser ovenstående, afgiver vi denne udtalelse vedrørende enhver betalingsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. I særdeleshed er det vores vurdering, at bestemmelserne i [opregning af afsnit] i Reglerne, som fastsætter regler om håndhævelse og uigenkaldelighed af betalingsordrer, er gyldige og retskraftige, og at ingen betalingsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til [opregn afsnit] i Reglerne kan tilsidesættes i medfør af nogen insolvensbehandling eller foranstaltning som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.5.    Fogedforretning

Hvis en af deltagerens kreditorer begærer udlæg eller arrest (herunder indefrysning, beslaglæggelse eller nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorers rettigheder) — herefter »fogedforretning« — i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ, retlig, eller anden myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og diskussion].

3.6.    Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

3.6.a.    Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver som sikkerhedsstillelse, pant og/eller repo

Overdragelse som sikkerhedsstillelse er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Særligt er etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo’er under [indsæt henvisning til den relevante ordning med centralbanken] gyldig og retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.6.b.    Prioritetsstilling for transporthaver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til deltageren går rettigheder eller aktiver, som deltageren har overdraget til brug for sikkerhedsstillelse eller har pantsat til [indsæt henvisning til centralbanken] eller til andre deltagere i Systemet, ved udbetaling forud for alle deltagerens andre kreditorers fordringer og er beskyttet i forhold til sær- eller fortrinsstillede kreditorer.

3.6.c.    Indsættelse i ejendomsret til sikkerhed

Selv i tilfælde af insolvensforanstaltninger eller foranstaltninger i forhold til deltageren vil andre deltagere i Systemet og [indsæt centralbankens navn] som [transporthavere, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og inkassere deltagerens rettigheder og aktiver gennem [indsæt centralbankens navn] i henhold til Reglerne.

3.6.d.    Formkrav og registreringskrav

Der gælder ingen formkrav til overdragelse til sikkerhed i en deltagers rettigheder eller aktiver eller etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant] eller for noget særligt forhold ved sådan [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant], at der foretages registrering eller notering hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].

3.7.    Filialer [for så vidt relevant]

3.7.a.    Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til deltageren, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor deltageren handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].

3.7.b.    Overensstemmelse med lovgivning

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med lovgivningen i [jurisdiktion].

3.7.c.    Krævede godkendelser

Deltagerens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering fra eller hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som har kompetence i [jurisdiktion].

Denne udtalelse er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [deltageren]. Ingen andre kan støtte ret på denne udtalelse, og indholdet af denne udtalelse må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Eurosystemet af centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]
Tillæg IV

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER

1.    Generelle bestemmelser

a) I dette tillæg beskrives ordningerne mellem [indsæt centralbankens navn] og deltagere, eller afviklingssystemer, hvis en eller flere komponenter i SSP eller telekommunikationsnetværket svigter eller påvirkes af en ekstraordinær udefrakommende hændelse, eller hvis svigtet påvirker en deltager eller et afviklingssystem.

b) Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette appendiks refererer til lokal tid på ECB’s hjemsted, dvs. Central European Time (CET ( 20 )).

2.    Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer

a) Ved indtræden af en ekstraordinær udefrakommende hændelse og/eller ved funktionssvigt i SSP eller telekommunikationsnetværket, som har indflydelse på den normale drift i TARGET2, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at gennemføre foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer.

b) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står til rådighed i TARGET2:

i) overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

ii) ændring af åbningstiden for SSP, og

iii) påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalinger, som defineret i punkt 6, henholdsvis litra c) og d).

c) I forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer har [indsæt centralbankens navn] et frit skøn med hensyn til, hvorvidt og hvilke foranstaltninger der gennemføres til afvikling af betalingsordrer.

3.    Kommunikation vedrørende fejlhændelser

a) Oplysning om funktionssvigt i SSP og/eller ekstraordinære udefrakommende hændelser skal meddeles deltagerne gennem de nationale kommunikationskanaler, ICM-modulet og T2IS. Især skal meddelelser til deltagere indeholde følgende oplysninger:

i) en beskrivelse af hændelsen

ii) den forventede forsinkelse i behandlingen (såfremt kendt)

iii) oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget, og

iv) vejledning til deltagerne.

b) [indsæt centralbankens navn] kan derudover beslutte at gøre deltagere bekendt med eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, som vil kunne påvirke den normale drift af TARGET2.

4.    Overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

a) Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, litra a), indtræder, kan driften af SSP blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for samme område eller til et andet område.

▼M4

b) Såfremt driften af SSP eller T2S-platformen er overført fra et område (område 1) til et andet (område 2), skal deltagerne gøre deres bedste for at afstemme deres positioner indtil det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller de ekstraordinære udefrakommende hændelser indtraf, og give [indsæt centralbankens navn] alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

▼M4

c) Hvis en likviditetsoverførselsordre fra en ►M6  PM-konto til en særlig T2S-kontantkonto ◄ debiteres på deltagerens PM-konto i SSP i område 1, men efter afstemningen ikke fremgår som debiteret i SSP'en i område 2, skal centralbanken, som er ansvarlig for deltageren, debitere deltagerens PM-konto i område 2, således at balancen på deltagerens PM-konto tilbageføres til dens niveau før overflytningen.

▼B

5.    Ændring af åbningstid

a) Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides, eller begyndelsestidspunktet for en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel udvidet åbningstid for TARGET2 skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse med [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], med forbehold af de begrænsninger, som er indeholdt i dette tillæg.

b) Åbningstiden kan udvides og lukketidspunktet dermed udskydes, hvis et funktionssvigt i SSP er indtruffet i løbet af dagen, men ikke er afhjulpet inden kl.18.00. En sådan udskydelse må under normale omstændigheder ikke overstige to timer og skal meddeles deltagerne så tidligt som muligt. Hvis en sådan udskydelse er meddelt inden kl. 16.50, skal der stadig være et tidsrum på mindst én time mellem sluttidspunktet for kundebetalingsordrer og sluttidspunktet for interbankbetalingsordrer. Når der er givet meddelelse om udskydelse, kan den ikke trækkes tilbage.

c) Lukketidspunktet skal udskydes i tilfælde, hvor et svigt i SSP er indtruffet før kl. 18.00, men ikke er afhjulpet inden kl. 18.00. [indsæt centralbankens navn] skal straks give deltagere meddelelse om udskydelse af lukketidspunktet.

d) Når problemet i SSP er løst, skal følgende skridt iagttages:

i) [indsæt centralbankens navn] skal søge at afvikle alle betalinger, som er i kø, i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

ii) Deltagernes slutsaldi skal være opgjort i løbet af en time, og denne tid nedsættes til 30 minutter, såfremt funktionssvigtet i SSP indtræffer kl. 17.30 eller senere (i tilfælde hvor funktionssvigtet i SSP stadig ikke var løst kl. 18.00).

iii) På skæringstidspunktet for interbankbetalinger skal end of day-proceduren, herunder adgang til Eurosystemets stående faciliteter, finde sted.

e) Afviklingssystemer, som anmoder om likviditet tidligt om morgenen, skal have indført metoder til at håndtere de tilfælde, hvor åbningstiden er udskudt pga. af et funktionssvigt i SSP den foregående dag.

6.    Nødprocedurer

▼M7

a) Såfremt [indsæt centralbankens navn] anser det for nødvendigt, iværksætter den nødprocedurebehandlingen af betalingsordrer i nødprocedureløsningen i SSP. I disse tilfælde ydes kun et mindstemål af service til deltagerne og afviklingssystemerne. [Indsæt centralbankens navn] skal give deltagerne og afviklingssystemerne meddelelse ved iværksættelse af nødprocedurebehandlingen ved hjælp af ethvert tilgængeligt kommunikationsmiddel.

b) Under nødprocedurebehandlingen fremsendes betalingsordrerne af deltagerne og godkendes af [indsæt centralbankens navn]. Endvidere kan afviklingssystemerne fremsende filer med betalingsinstruktioner, som kan uploades i nødprocedureløsningen af [indsæt centralbankens navn].

▼B

c) Følgende betalinger skal anses som »meget kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] skal gøre sit bedste for at behandle dem i nødproceduresituationer:

▼M6

i) betalinger med relation til CLS Bank International, med undtagelse af betalinger med relation til CLS CCP-tjenester og CLS-Now-tjenester

▼B

ii) end of day-afvikling ved slutning af dagen af EURO1

iii) centrale modparters krav om marginindbetaling.

▼M7

d) Betalinger, der er påkrævede for at undgå systemisk risiko, skal anses som »kritiske«, og [indsæt centralbankens navn] kan beslutte at indlede nødprocedurer i forhold til dem.

e) Deltagerne skal afgive betalingsordrer til nødprocedurebehandling direkte i nødprocedureløsningen, og information til betalingsmodtagerne fremsendes gennem [angiv kommunikationsmidler]. Afviklingssystemerne fremsender filer, der indeholder betalingsinstruktioner, til [indsæt centralbankens navn] med henblik på upload i nødprocedureløsningen, og giver [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at gøre dette. [Indsæt centralbankens navn] kan, undtagelsesvis, også lægge betalinger ind på vegne af deltagerne. Information om kontosaldi, debiteringer og krediteringer kan indhentes fra [indsæt centralbankens navn].

▼B

f) Betalingsordrer, som allerede er afgivet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], men placeret i kø, kan også blive undergivet nødprocedure. I disse tilfælde skal [indsæt centralbankens navn] bestræbe sig på at undgå dobbeltbehandling af betalingsordrer, men deltagerne bærer risikoen for dobbeltbehandling, hvis den skulle forekomme.

g) Ved nødprocedurebehandling af betalingsordrer skal deltagere stille yderligere sikkerhed. Under nødprocedurer kan der modregnes i indgående nødprocedurebetalinger for at dække udgående nødprocedurebetalinger. Til brug for nødprocedurer bliver deltageres disponible likviditet muligvis ikke taget i betragtning af [indsæt centralbankens navn].

7.    Funktionssvigt knyttet til deltagere eller afviklingssystemer

▼M7

a) I tilfælde af, at en deltager har et problem, som forhindrer denne i at afvikle betalinger i TARGET2, har vedkommende deltager ansvaret for at afhjælpe problemet. En deltager kan først og fremmest benytte interne løsninger eller ICM funktionaliteten, dvs. backup-omfordelinger af likviditet og backup-nødprocedurebetalinger (f.eks. CLS, EURO1).

▼B

b) Hvis en deltager beslutter at benytte ICM funktionaliteten til at yde backup-omfordelinger af likviditet, skal [indsæt centralbankens navn] på anmodning fra deltageren åbne denne funktionalitet via ICM-modulet. På anmodning fra deltageren skal [indsæt centralbankens navn] sende en ICM meddelelse for at informere andre deltagere om deltagerens brug af backup-likviditetsomfordelinger. Deltageren er ansvarlig for, at der udelukkende udbetales sådanne backup-omfordelinger af likviditet til andre deltagere, med hvilke den bilateralt har aftalt at benytte sådanne betalinger, og for eventuelle andre yderligere skridt i forbindelse med disse udbetalinger.

c) Såfremt de foranstaltninger, som er nævnt i litra a), er udtømte eller utilstrækkelige, kan deltageren anmode om støtte fra [indsæt centralbankens navn].

d) Såfremt et funktionssvigt berører et afviklingssystem, er det afviklingssystemets ansvar at afhjælpe funktionssvigtet. På anmodning fra afviklingssystemet kan [indsæt centralbankens navn] beslutte at handle på dettes vegne. [indsæt centralbankens navn] afgør efter eget skøn, hvilken assistance den giver afviklingssystemet, herunder under natafviklingen i afviklingssystemet. Følgende nødprocedureforanstaltninger kan benyttes:

i) Afviklingssystemet iværksætter clean payments, dvs. betalinger som ikke er knyttet til den underliggende transaktion via deltagergrænsefladen.

ii) [indsæt centralbankens navn] opretter og/eller behandler XML-instrukser/filer på afviklingssystemets vegne, og/eller

iii) [indsæt centralbankens navn] foretager clean payments på afviklingssystemets vegne.

e) De detaljerede nødprocedureforanstaltninger vedrørende afviklingssystemer skal være beskrevet i den bilaterale aftale mellem [indsæt centralbankens navn] og det relevante afviklingssystem.

8.    Andre bestemmelser

a) Såfremt visse data er utilgængelige, fordi en af de hændelser, der er omtalt i punkt 3, litra a), er indtruffet, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at indlede eller fortsætte med behandling af betalingsordrer og/eller drive TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på grundlag af de senest tilgængelige data som fastsat af [indsæt centralbankens navn]. På anmodning herom fra [indsæt centralbankens navn], skal deltagere og afviklingssystemer på ny indgive deres FileAct/Interact-meddelelser eller foretage andre foranstaltninger, som efter [indsæt centralbankens navn]’s skøn er påkrævet.

▼M5

b) I tilfælde af funktionssvigt hos [indsæt centralbankens navn] kan nogle eller alle dens tekniske funktioner vedrørende TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] udføres af andre centralbanker i Eurosystemet eller ►M6  SSP's driftshold ◄ .

▼M4

c) [indsæt centralbankens navn] kan kræve, at deltagerne deltager i regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som deltagerne måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af deltagerne selv.

▼B
Tillæg V

DRIFTSPLAN

1. TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB’s hjemsted), 1. maj, 1. juledag og 2. juledag.

2. Referencetiden for systemet er lokal tid på ECB’s hjemsted, dvs. CET.

3. Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter følgende plan:

▼M6Tidspunkt

Beskrivelse

6.45-7.00

Forretningsvindue til at forberede dagens operationer (1)

7.00-18.00

Den aktuelle bankdags åbningstid

17.00

Sluttidspunkt for kundebetalinger, dvs. betalinger, hvor betalingens ordregiver og/eller modtager ikke er en direkte eller indirekte deltager, som identificeret i systemet ved brug af en MT 103 eller MT 103 + meddelelse

18.00

Sluttidspunkt for interbankbetalinger, dvs. andre betalinger end kundebetalinger

Sluttidspunkt for likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

Kort efter 18.00

Færdiggørelse af de sidste algoritmer i TARGET2

Efter færdiggørelse af de sidste algoritmer

TARGET2 sender meddelelse til TIPS om at iværksætte ændring af bankdagen i TIPS

Kort efter færdiggørelsen af de sidste algoritmer

»End-of-day«-filer (General Ledger) modtaget fra TIPS

18.00-18.45 (2)

Behandling ved udgangen af dagen

18.15 (2)

Det almindelige sluttidspunkt for brug af stående faciliteter

Kort efter 18.30 (3)

Data til ajourføring af regnskabssystemer er til rådighed for centralbankerne

18.45-19.30 (3)

Starttidspunkt for behandling (ny bankdag)

19.00 (3)-19.30 (2)

Levering af likviditet på PM-kontoen

19.30 (3)

»Start-of-procedure«-meddelelse og afvikling af stående ordrer om overførsel af likviditet fra PM-kontiene til afviklingskonti/tekniske konti (afvikling relateret til afviklingssystem)

Start på likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

19.30 (3)-22.00

Udførelse af yderligere likviditetsoverførsler via ICM-modulet for afviklingsprocedure 6 realtid; udførelse af yderligere likviditetsoverførsler via ICM-modulet, før afviklingssystemet sender »start-of-cycle«-meddelelser for afviklingsprocedure 6 grænseflade; tidsrum til natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 realtid og afviklingsprocedure 6 grænseflade)

22.00-1.00

Tidsvindue til teknisk vedligeholdelse

1.00-7.00

Natafvikling i afviklingssystemet (kun for afviklingsprocedure 6 realtid og afviklingsprocedure 6 grænseflade)

Likviditetsoverførsler mellem TARGET2 og TIPS

(1)    »Dagens operationer«: finder sted i den aktuelle bankdags åbningstid og ved end-of-day processing.

(2)   Slutter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.

(3)   Starter 15 minutter senere på den sidste dag i eurosystemets reservekravsperiode.

▼B

4. ICM-modulet er til rådighed for likviditetsoverførsel fra kl. 19.30 ( 21 ) til 18.00 den følgende dag, undtagen i tidsrummet for den tekniske vedligeholdelse fra 22.00 til 01.00.

5. Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres i medfør af punkt 5 i appendiks IV.

▼M6

6. Opdaterede oplysninger om den fælles platforms driftsstatus skal være tilgængelige på TARGET2 Information System (T2IS) på en særlig hjemmeside på ECB's websted. Oplysninger om SSP'ens operationelle status på T2IS og ECB's websted opdateres kun i løbet af bankdagen.

▼M3
Tillæg VI

GEBYRER OG FAKTURERING

Gebyrer for direkte deltagere

1. Det månedlige gebyr for behandling af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] for direkte deltagere, afhængigt af den løsning, den direkte deltager har valgt, er enten:

a) 150 EUR pr. PM-konto og et fast gebyr pr. debettransaktion (debit entry) på 0,80 EUR, eller

b) 1 875  EUR pr. PM-konto og et gebyr pr. debettransaktion (debit entry) bestemt som følger på grundlag af omfanget af debettransaktioner (antal behandlede poster) pr. måned:Bånd

Fra

Til

Pris

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

over 100 000

0,125 EUR

Der skal ikke betales gebyr ved likviditetsoverførsel mellem en deltagers PM-konto og dennes afviklingskonti.

▼M6

For likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto eller fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, der er sendt fra en deltagers PM-konto, og likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul eller likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul, der modtages på en deltagers PM-konto, opkræves et gebyr i henhold til priserne beskrevet ovenfor under litra a) og b) for den pågældende PM-konto.

▼M3

2. Månedsgebyret for multi-adressat-adgang er 80 EUR for hver 8-cifret BIC-adresse bortset fra BIC-koden for den direkte deltagers konto.

3. For direkte deltagere, som ikke ønsker BIC-koden for deres konto offentliggjort i TARGET2-registret, gælder et supplerende månedsgebyr på 30 EUR pr. konto.

4. Månedsgebyret for hver direkte deltagers registrering af en indirekte deltager i TARGET2-registret er 20 EUR.

5. Engangsgebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode-indehaver i TARGET2-registret for filialer af direkte og indirekte deltagere, filialer af korrespondenter og adresserbare BIC-kode-indehavere, som er medlemmer af den samme gruppe, som defineret i artikel 1, er 5 EUR.

6. Månedsgebyret for hver registrering af en adresserbar BIC-kode-indehaver for en korrespondent i TARGET2-registret er 5 EUR.

7. Månedsgebyret for direkte deltagere, der abonnerer på TARGET2's tillægstjenester for T2S er 50 EUR for de deltagere, der har valgt mulighed a) i punkt 1 ovenfor, og 625 EUR for de deltagere, der har valgt mulighed b) i punkt 1 ovenfor.

Gebyrer for likviditetspooling

8. For CAI-modus er det månedlige gebyr 100 EUR for hver konto, som er omfattet af gruppen.

9. For AL-modus er det månedlige gebyr 200 EUR for hver konto, som er omfattet af AL-gruppen. Hvis AL-gruppen anvender CAI-modus, skal konti, der ikke er omfattet af AL-modus, betale det månedlige gebyr for CAI på 100 EUR pr. konto.

10. For såvel AL-modus som CAI-modus gælder den degressive struktur for transaktionsgebyrer, som er angivet i punkt 1, litra b), for alle betalinger foretaget af deltagere i gruppen, som om disse betalinger var afgivet fra én deltagers konto.

11. Det månedlige gebyr på 1 875  EUR, som er nævnt i punkt 1, litra b), skal betales af den relevante gruppeleder, og det månedlige gebyr på 150 EUR, som er nævnt i punkt 1, litra a), skal betales af alle øvrige medlemmer af gruppen. Hvis en AL-gruppe udgør en del af en CAI-gruppe, og AL-gruppelederen er den samme som CAI-gruppelederen, skal det månedlige gebyr på 1 875  EUR kun betales én gang. Hvis AL-gruppen er del af en CAI-gruppe, og CAI-gruppelederen er en anden end AL-gruppelederen, skal CAI-gruppelederen betale et supplerende månedsgebyr på 1 875  EUR. I disse tilfælde sendes fakturaen for samtlige gebyrer for alle konti i CAI-gruppen (herunder AL-gruppekontiene) til CAI-gruppelederen.

Gebyrer for indehavere af primære PM-konti

12. I tillæg til de gebyrer, der er fastsat ovenfor i dette tillæg, opkræves den primære PM-konto et månedligt gebyr på 250 EUR for hver tilknyttet ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ .

13. Indehavere af en primær PM-konto opkræves følgende gebyrer for de T2S-tjenester, der er tilknyttet til de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ . Disse poster faktureres særskilt.Takst

Pris

Forklaring

Afviklingstjenester:

▼M7

Likviditetsoverførselsordrer fra T2S DCA til T2S DCA

14,1 eurocent

pr. overførsel

Saldointerne bevægelser (dvs. indefrysning, ophør af indefrysning, reservering af likviditet osv.)

9,4 eurocent

pr. transaktion

▼M3

Informationstjenester

A2A-rapporter

0,4 eurocent

Pr. post genereret i en A2A-rapport

A2A-forespørgsler

0,7 eurocent

Pr. post genereret i en A2A-forespørgsel

U2A-forespørgsler

10 eurocent

Pr. udført søgefunktion

▼M6

Downloadede U2A-forespørgsler

0,7 eurocent

Pr. post genereret i en U2A-forespørgsel og downloadet

▼M3

Meddelelser, som samles i en fil

0,4 eurocent

Pr. meddelelse i en fil

Overførsler

1,2 eurocent

Pr. overførsel

▼M6

Gebyrer for indehavere af tilkoblede PM-konti

13a. Indehaveren af den tilknyttede PM-konto opkræves følgende gebyrer for TIPS-tjenesten, som er forbundet med de særlige TIPS-kontantkonti, der er knyttet til den PM-konto.Takst

Pris

Begrundelse

Tjenesteydelser vedrørende afvikling

Øjeblikkelig betalingsordre

0,20 eurocent

Opkræves også for uafviklede transaktioner

Anmodning om tilbagekaldelse

0,00

 

Negativt tilbagekaldelsessvar

0,00

 

Positivt tilbagekaldelsessvar

0,20 eurocent

Opkræves af indehaveren af den tilknyttede PM-konto, der er knyttet til den særlige TIPS-kontantkonto, der skal krediteres (også for uafviklede transaktioner)

13b. De første ti millioner kumulative øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, er gebyrfri. [Indsæt centralbankens navn] opkræver gebyrer fra indehaverne af tilknyttede PM-konti for alle yderligere øjeblikkelige betalingsordrer og positive tilbagekaldelsessvar, som er modtaget gennem TIPS-platformen ved udgangen af 2019, det efterfølgende år.

▼M3

Fakturering

▼M5

14. For så vidt angår direkte deltagere finder følgende bestemmelser vedrørende fakturering anvendelse. Den direkte deltager (AL- eller CAI-gruppelederen i tilfælde af, at AL- eller CAI-modus anvendes) modtager de relevante fakturaer for den foregående måned, hvori de gebyrer, der skal betales, præciseres, senest den niende arbejdsdag i den efterfølgende måned. ►M6  Indbetaling skal ske senest den 14. bankdag i den pågældende måned på den konto, som [indsæt centralbankens navn] har angivet, eller debiteres en konto angivet af indehaveren af PM-kontoen. ◄

▼B
Tillæg VII

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION A

Standard for flere end ét kreditinstituts anvendelse af AL-modusArtikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker

1.  AL-gruppens medlemmer anerkender og erklærer udtrykkeligt, at deres tiltræden af denne aftale tjener deres gensidige økonomiske, sociale og finansielle interesser, idet alle AL-gruppens medlemmers betalingsordrer kan afvikles i deres respektive TARGET2-delsystemer, indtil et beløb, der modsvarer den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, hvorved der sikres en optimal udnyttelse af den likviditet, som er til rådighed i andre TARGET2-delsystemer.

2.  AL nationale centralbanker har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmerne, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradag-kreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af de øvrige AL-gruppemedlemmer hos deres respektive AL nationale centralbanker, som får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler enhver af AL-gruppemedlemmerne over for AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.  AL-gruppemedlemmer hæfter over for alle AL nationale centralbanker for alle fordringer, der opstår som følge af afvikling i deres respektive TARGET2-delsystem af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer. AL-gruppemedlemmer kan ikke støtte ret på interne ordninger inden for gruppen vedrørende opdeling af hæftelser for at undgå forpligtelser over for AL nationale centralbanker i forbindelse med aggregeringen af alle ovennævnte hæftelser.

2.  Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må på intet tidspunkt overstige den aggregerede sum af den samlede disponible likviditet på alle disse PM-konti.

3.  AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende CAI-modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

4.  AL-gruppemedlemmer skal sikre, at der består en intern aftale mellem dem, som bl.a. indeholder:

a) reglerne for AL-gruppens interne organisation

b) vilkårene for AL-gruppelederens pligt til at underrette AL-gruppemedlemmerne

c) omkostninger ved AL-modus (herunder fordelingen heraf mellem AL-gruppemedlemmerne), og

d) de gebyrer, som skal betales som vederlag mellem AL-gruppemedlemmerne indbyrdes for tjenester under AL-aftalen og reglerne for beregningen af finansielle modydelser.

Med undtagelse af litra d) kan AL-gruppemedlemmer afgøre, hvorvidt de vil oplyse om denne interne aftale eller dele deraf til AL nationale centralbanker. AL-gruppemedlemmer skal give de oplysninger, som der henvises til i litra d) til AL nationale centralbanker.

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.  Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til sit respektive TARGET2-delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal dens respektive AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er sikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som de andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for en sådan AL national centralbanks ydelse af intradag-kredit.

2.  Betalingsordrer, der er afgivet af AL-gruppemedlemmerne, som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.  Medmindre der indledes insolvensbehandling mod et eller flere AL-gruppemedlemmer, kan en AL national centralbank fra ethvert AL-gruppemedlem kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af afvikling af betalingsordrer fra ethvert AL-gruppemedlem i sidstnævntes TARGET2-delsystem.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.  AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.  Alle AL-gruppemedlemmer skal give deres respektive AL nationale centralbank og AL-gruppelederen alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, som fastsat i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, bestemmelser om slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.  AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som nævnt i stk. 2, der vedrører denne selv eller noget andet AL-gruppemedlem.

4.  AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.  AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især optræde som fuldmægtig for AL-gruppemedlemmerne vedrørende følgende transaktioner:

a) enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også fra og til afviklingskonti), omfordeling af transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b) likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c) generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i udligningen

d) hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer

6.  AL-gruppemedlemmerne giver udtrykkeligt afkald på deres eventuelle rettigheder i forhold til AL-gruppelederen i medfør af [indsæt, hvis relevant, en henvisning til den relevante bestemmelse i national lovgivning], som skyldes kombinationen af lederens egenskab af indehaver af en PM-konto og AL-gruppemedlem og dennes egenskab af AL-gruppeleder.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.  Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.  Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger vedrørende deres respektive AL-gruppemedlem(mer), som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. alle ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendig for at leve op til definitionen af en gruppe, indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.  Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle PM-konti tilhørende AL-gruppens medlemmer, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø, samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.  Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.  Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2-delsystem, det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for det pågældende AL-gruppemedlem datoen for ophør af dettes deltagelse i AL-aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL- gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.  Denne aftale eller ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale ophører automatisk, uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt en eller flere af følgende hændelser indtræffer:

a) ændringer eller afbrydelse af links mellem AL-gruppemedlemmer, som er nødvendige for at leve op til definitionen af en gruppe, som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår], eller som har indvirkning på et eller flere AL-gruppemedlemmer, og/eller

b) alle andre betingelser for benyttelse af AL-modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår], ikke længere er opfyldt af alle eller af et eller flere AL-gruppemedlemmer.

4.  Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af et AL-gruppemedlem i det relevante TARGET2-delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og den AL nationale centralbank. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på de PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.  Med forbehold af stk. 3 kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med den relevante AL nationale centralbank, til enhver tid uden varsel og med øjeblikkelig virkning bringe ethvert AL-gruppemedlems deltagelse i denne aftale til ophør, hvis dette AL-gruppemedlem har overtrådt et af vilkårene heri. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen. Hvis deltagelse er ophørt på denne måde, er de AL-gruppemedlemmer, hvis deltagelse i aftalen ikke er ophørt, berettiget til at bringe deres deltagelse i aftalen til ophør på betingelse af, at de giver den administrerende nationale centralbank og den pågældende AL nationale centralbank skriftligt varsel på fem bankdage herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL- gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

6.  Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med de andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør uden varsel og med øjeblikkelig virkning, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for de AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning herom skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

7.  Denne aftale forbliver i kraft, så længe der mindst er to AL-gruppemedlemmer.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto hos den administrerende nationale centralbank]. Dette berører ikke:

a) forholdet mellem et AL-gruppemedlem og dettes respektive AL nationale centralbank, som er undergivet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b) rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er undergivet loven for den AL nationale centralbank, som administrerer PM-kontoen for det AL-gruppemedlem, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.  I forhold til alle AL-gruppemedlemmer og deres respektive AL nationale centralbanker skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.  [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]

AFTALE OM AGGREGERET LIKVIDITET — VERSION B

Standard for ét kreditinstituts anvendelse af AL-modusArtikel 1

Aftalens gyldighed

Denne aftale og eventuelle ændringer heraf bliver først gyldig, når den administrerende nationale centralbank efter at have modtaget alle de oplysninger og bilag, som den anser for nødvendige, skriftligt bekræfter, at aftalen eller ændringer heraf er i overensstemmelse med de krav, som er fastlagt i de respektive vilkår for deltagelse i TARGET2-delsystemer.

Artikel 2

De gensidige interesser mellem de AL nationale centralbanker

AL nationale centralbanker har en gensidig interesse i at yde intradag-kredit til AL-gruppemedlemmerne, da dette øger den generelle effektivitet i afviklingen af betalinger i TARGET2. Der stilles sikkerhed for intradag-kreditten i overensstemmelse med artikel 18 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, idet debetsaldoen, der opstår ved effektuering af en betalingsordre, dækkes af den disponible likviditet på de PM-konti, som indehaves af AL-gruppemedlemmerne hos deres respektive AL nationale centralbanker, får sikkerhed for opfyldelse af de forpligtelser, som påhviler AL-gruppemedlemmerne over for de AL nationale centralbanker.

Artikel 3

AL-gruppemedlemmers rettigheder og forpligtelser

1.  AL-gruppemedlemmer hæfter over for alle AL nationale centralbanker for alle fordringer, der opstår som følge af afvikling i deres respektive TARGET2-delsystemer af betalingsordrer fra alle AL-gruppemedlemmer.

2.  Summen af alle betalingsordrer, som er afviklet af AL-gruppemedlemmerne over deres PM-konti, må aldrig overstige den aggregerede sum af den disponible likviditet på alle disses PM-konti.

3.  AL-gruppemedlemmer er beføjede til at anvende konsolideret kontoinformation (CAI) modus, som beskrevet i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

Artikel 4

AL nationale centralbankers rettigheder og forpligtelser

1.  Hvis et AL-gruppemedlem afgiver en betalingsordre til et TARGET2-delsystem på et beløb, der overstiger den disponible likviditet på dette AL-gruppemedlems PM-konto, skal den relevante AL nationale centralbank yde intradag-kredit, som er kreditsikret ved den disponible likviditet på andre PM-konti, som AL-gruppemedlemmet har hos sin respektive AL nationale centralbank eller på PM-konti, som andre AL-gruppemedlemmer har hos deres respektive AL nationale centralbanker. En sådan intradag-kredit er undergivet de regler, som gælder for sådanne AL nationale centralbankers ydelse af intradag-kredit.

2.  Betalingsordrer, der er afgivet af AL-gruppemedlemmerne, som overstiger den disponible likviditet på alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti, stilles i kø, indtil der er tilstrækkelig likviditet til rådighed.

3.  Alle AL nationale centralbanker kan af AL-gruppemedlemmerne kræve den fulde opfyldelse af alle forpligtelser som følge af AL-gruppemedlemmernes afvikling af betalingsordrer i de TARGET2-delsystemer, hvor de har PM-konti.

Artikel 5

AL-gruppelederens udnævnelse og opgaver

1.  AL-gruppemedlemmerne udnævner hermed [angiv den deltager, der er udnævnt til AL-gruppeleder] til AL-gruppeleder, som skal være kontaktled med hensyn til alle administrative forhold, der vedrører AL-gruppen.

2.  Alle AL-gruppemedlemmer skal give de relevante AL nationale centralbanker alle oplysninger, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.  AL-gruppelederen skal straks meddele den administrerende nationale centralbank alle oplysninger som angivet i stk. 2.

4.  AL-gruppelederen er ansvarlig for intradag-overvågning af den likviditet, som er til rådighed inden for AL-gruppen.

5.  AL-gruppelederen har fuldmagt vedrørende alle AL-gruppemedlemmernes PM-konti og skal især udføre følgende transaktioner:

a) enhver ICM transaktion vedrørende AL-gruppemedlemmernes PM-konti, herunder bl.a. alle ændringer af prioritet mellem betalingsordrer, tilbagekaldelse, ændring af afviklingstidspunkt, overførsel af likviditet (herunder også fra og til afviklingskonti), omfordeling af transaktioner i kø, reservering af likviditet til AL-gruppen og fastsættelse og ændringer af limits vedrørende AL-gruppen

b) likviditetstransaktioner ved afslutning af dagen mellem AL-gruppemedlemmernes PM-konti til sikring af, at alle saldi på AL-gruppemedlemmernes PM-konti bliver udlignet, så ingen af disse saldi har debetsaldo ved afslutning af dagen, eller, hvis relevant, en debetsaldo, som der ikke er stillet godkendt sikkerhed for (herefter »udligning« (levelling out))

c) generelle instrukser, hvorefter der skal gennemføres en automatisk udligning, dvs. bestemmelse af rækkefølgen af AL-gruppemedlemmernes PM-konti med disponibel likviditet, som skal debiteres som led i udligningen

d) hvis AL-gruppelederen ikke har givet nogen udtrykkelige instruktioner, som omtalt i litra b) og c), skal der ske en automatisk udligning, idet der begyndes med den PM-konto, der har den største positive saldo, og fortsættes i faldende rækkefølge med PM-konti med mindre saldi indtil den PM-konto, der har den største debetsaldo.

Samme kriterier som bestemt i litra c) og d) skal anvendes, såfremt en fyldestgørelsesgrund som defineret i [indsæt henvisning til de relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] indtræffer.

Artikel 6

Den administrerende nationale centralbanks opgaver

1.  Den administrerende nationale centralbank skal være det normale kontaktled vedrørende alle administrative forhold, der angår AL-gruppen.

2.  Alle AL nationale centralbanker skal straks give den administrerende nationale centralbank alle oplysninger om det AL-gruppemedlem, som kan have betydning for gyldigheden, håndhævelsen og gennemførelsen af denne aftale, herunder bl.a. indtræden af misligholdelse som defineret i [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og alle hændelser, som vil kunne have indflydelse på gyldigheden og/eller realisation af [indsæt henvisning til pantsætning, slutafregning ved netting eller andre relevante bestemmelser i det regelsæt, der gennemfører de Harmoniserede Vilkår].

3.  Den administrerende nationale centralbank skal have adgang til alle relevante oplysninger vedrørende alle PM-konti tilhørende AL-gruppens medlemmer, herunder bl.a. oplysninger med hensyn til kreditlimits, saldi, total omsætning, afviklede betalinger, betalinger i kø, samt oplysninger om AL-gruppemedlemmernes limits og likviditetsreserveringer.

Artikel 7

Denne aftales varighed og ophør

1.  Denne aftale er af ubegrænset varighed.

2.  Hvert AL-gruppemedlem kan ensidigt bringe sin deltagelse i denne aftale til ophør, betinget af at det giver 14 bankdages skriftligt varsel til den AL nationale centralbank, i hvis TARGET2-delsystem det deltager, og til den administrerende nationale centralbank. Den administrerende nationale centralbank bekræfter over for AL-gruppemedlemmet datoen for ophør af dettes deltagelse i AL-aftalen og underretter alle AL nationale centralbanker om denne dato, og disse skal underrette deres AL-gruppemedlemmer herom. Såfremt det pågældende AL-gruppemedlem var AL-gruppeleder, skal de øvrige AL-gruppemedlemmer straks udnævne en ny AL-gruppeleder.

3.  Denne aftale ophører automatisk og uden varsel med øjeblikkelig virkning, hvis kravene til benyttelse af AL-modus, som omtalt i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] ikke længere er opfyldt.

4.  Uanset indtræden af en hændelse som nævnt i stk. 3, forbliver en betalingsordre, som allerede er afgivet af AL-gruppemedlemmet i det relevante TARGET2-delsystem, gyldig og retskraftig i forhold til alle AL-gruppemedlemmer og AL nationale centralbanker. [indsæt hvis relevant: Derudover forbliver [indsæt henvisning til pantsætning og/eller slutafregning ved netting eller andre relevante sikkerhedsarrangementer] gyldige efter ophør af denne aftale, indtil alle debetpositioner på de PM-konti, hvis likviditet er blevet aggregeret, er fuldt ud afregnet af AL-gruppemedlemmerne.]

5.  Med forbehold af stk. 3 kan den administrerende nationale centralbank, efter aftale med AL nationale centralbanker, til enhver tid bringe denne aftale til ophør, hvis noget AL-gruppemedlem har overtrådt en af aftalens bestemmelser. En sådan beslutning skal skriftligt rettes til alle AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

6.  Den administrerende nationale centralbank kan, efter aftale med andre AL nationale centralbanker, bringe denne aftale til ophør, hvis fortsættelse deraf ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2 eller for AL nationale centralbankers udførelse af deres opgaver i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. En eventuel beslutning om at bringe denne aftale til ophør skal skriftligt rettes til AL-gruppemedlemmerne og angive grundene til beslutningen.

Artikel 8

Ændringsprocedure

Enhver ændring af denne aftale, herunder udvidelse af AL-gruppen til andre deltagere, er kun gyldig og retskraftig, hvis alle deltagere skriftligt har givet samtykke dertil.

Artikel 9

Lovvalg

Denne aftale er underkastet, fortolkes og gennemføres i henhold til [indsæt henvisning til den lov, der finder anvendelse på AL-gruppelederens PM-konto]. Dette berører ikke:

a) forholdet mellem AL-gruppemedlemmerne og deres respektive AL nationale centralbanker, som er underkastet den respektive AL nationale centralbanks lov, og

b) rettigheder og forpligtelser mellem AL nationale centralbanker, som er underkastet loven vedrørende den AL nationale centralbank, som administrerer den PM-konto, hvis disponible likviditet benyttes som sikkerhedsstillelse.

Artikel 10

Anvendelse af [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår]

1.  I forhold til hver af AL-gruppemedlemmernes PM-konti skal de relevante bestemmelser i [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] afgøre alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er reguleret i denne aftale.

2.  [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede Vilkår] og denne aftale skal anses som led i samme aftaleforhold.

Udfærdiget i så mange kopier, som der er parter, den […dato…]

▼M3
BILAG IIA

▼M6

HARMONISEREDE VILKÅR FOR ÅBNING OG DRIFT AF EN SÆRLIG T2S-KONTANTKONTO I TARGET2

▼M3

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I disse Harmoniserede Vilkår (herefter »Vilkår«) forstås ved:

▼M4

»automatisk sikkerhedsstillelse« (auto-collateralisation) : intradag-kredit, der er ydet i centralbankpenge af en national centralbank inden for euroområdet, som udløses, når en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ ikke har tilstrækkelige midler til at afvikle værdipapirtransaktioner, hvorved der stilles sikkerhed for denne intradag-kredit enten ved værdipapirer, der købes (collateral on flow), eller ved værdipapirer, som ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ allerede besidder (collateral on stock). En transaktion med automatisk sikkerhedsstillelse består af to særskilte transaktioner, en, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse, og en, der vedrører tilbagebetalingen. Den kan desuden omfatte en tredje transaktion, der vedrører eventuel overflytning af sikkerhed. Med henblik på artikel 16 anses alle tre transaktioner for være indgået i systemet og for at være uigenkaldelige på samme tidspunkt som transaktionen, der bevilger automatisk sikkerhedsstillelse

▼M6

»særlig T2S-kontantkonto« (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) : en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til kontantbetalinger i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S

▼M3

»øjeblikkelig likviditetsoverførselsordre« (immediate liquidity transfer order) : en instruks om at udføre en ►M6  likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodulet ◄ , en ►M6  likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto ◄ eller en likviditetsoverførselsordre mellem ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ i realtid efter modtagelse af den pågældende instruks

»på forhånd defineret likviditetsoverførselsordre« (predefined liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en PM-konto, der først skal udføres på et nærmere fastsat tidspunkt eller ved en nærmere fastsat begivenhed

»tilpasning af likviditet« (liquidity adjustment) : den tilladelse, som ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ har givet til sin deltagende værdipapircentral eller [indsæt centralbankens navn] ved ►M6  særlige T2S-kontraktmæssige ◄ ordninger, som er behørigt dokumenteret og registreret i stamdataene for at kunne indlede likviditetsoverførsler mellem en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ og en PM-konto, eller mellem to ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

» ►M6  likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul ◄ « (DCA to PM liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en PM-konto

» ►M6  likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto ◄ « (PM to DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄

»likviditetsoverførselsordre mellem ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ « (DCA to DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra i) en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ , der er knyttet til den samme primære PM-konto, eller ii) en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ , som indehaves af den samme juridiske enhed

▼M4

»primær PM-konto« (Main PM account) : den PM-konto, som en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ er knyttet til, og til hvilken den resterende saldo automatisk repatrieres ved udgangen af dagen

▼M3

»stående likviditetsoverførselsordre« (standing liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt kontantbeløb eller »alle kontanter«, der er tilgængelige i den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ i T2S, fra en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en PM-konto, der skal udføres gentagende gange på et nærmere defineret tidspunkt eller ved en nærmere fastsat begivenhed i behandlingscyklussen i T2S, indtil ordren slettes eller gyldighedsperioden udløber

»stamdata« (static data) : det sæt af forretningsobjekter, der er specifikke for en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ eller centralbank, i T2S og som ejes af henholdsvis ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ eller den centralbank, som T2S kræver, for at kunne behandle de transaktionelle data, der vedrører ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ eller centralbanken

»virksomhedsidentifikationskode« (Business Identifier Code (BIC)) : en kode som defineret ved ISO Standard nr. 9362

»ISO-landekode« (ISO country code) : en kode som defineret ved ISO Standard nr. 3166-1

▼M6

»bankdag« (business day) eller »TARGET2 bankdag« (TARGET2 business day) : en dag, på hvilken TARGET2 er åben for afvikling af betalingsordrer som angivet i tillæg V

▼M3

»responsum« (capacity opinion) : en deltagerspecifik udtalelse, som indeholder en vurdering af deltagerens retsevne til at påtage sig og opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår

»centralbanker« (CBs) : centralbanker i Eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker

»tilkoblet centralbank« (connected NCB) : en national centralbank, bortset fra en national centralbank i Eurosystemet, som er tilkoblet TARGET2 i henhold til særlig aftale

»kreditinstitut« (credit institution) : enten a) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) 575/2013, [og, indsæt nationale bestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU, hvis relevant], der er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed, eller b) et kreditinstitut som defineret i traktatens artikel 123, stk. 2, som er underlagt kontrol efter normer, som er sammenlignelige med tilsyn af en kompetent myndighed

»en national centralbank inden for euroområdet« (euro area NCB) : en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

»centralbank i Eurosystemet« (Eurosystem CB) : Den Europæiske Centralbank (ECB) eller en national centralbank inden for euroområdet

»misligholdelse« (event of default) :

en forestående eller allerede indtruffet hændelse, hvis indtræden kan indebære en risiko for en deltagers manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår eller andre regler, der gælder for forholdet mellem denne deltager og [indsæt centralbankens navn] eller en anden centralbank, herunder:

a) hvor deltageren ikke længere opfylder adgangsbetingelserne i artikel 5 eller de tekniske krav anført i artikel 6, stk. 1, litra a), romertal i

b) indledning af insolvensbehandling vedrørende deltageren

c) indgivelse af begæring om en behandling, som er angivet i litra b)

d) deltagerens udstedelse af en skriftlig erklæring om manglende betalingsevne vedrørende al eller en del af sin gæld eller manglende evne til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med intradag-kredit

e) deltagerens indgåelse af en frivillig generel aftale eller ordning med sine kreditorer

f) hvor deltageren er eller af den relevante deltagende centralbank anses for at være insolvent eller ude af stand til at betale sin gæld

▼M6

g) hvor deltagerens positive saldo på dennes PM-konto, særlige T2S-kontantkonto eller særlige TIPS-kontantkonto eller alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver er indefrosset, omfattet af arrest, udlæg, beslaglagt eller omfattet af nogen anden foranstaltning, som har til formål at beskytte offentlige interesser eller deltagerens kreditorer

▼M3

h) hvor deltagerens deltagelse i et andet TARGET2-delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet

i) hvor en tilsikring eller en erklæring, som er afgivet af deltageren forud for kontraktindgåelsen eller efter gældende lov forudsættes at være fremsat af deltageren, er ukorrekt eller usand

j) overdragelse af alle eller en væsentlig del af deltagerens aktiver

»insolvensbehandling« (insolvency proceedings) : insolvensbehandling som defineret i artikel 2, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF ( 24 )

»TARGET2-netværksleverandør« (TARGET2 network service provider) : en leverandør af elektroniske netværksopkoblinger, der er godkendt af Styrelsesrådet med henblik på afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2

»T2S-netværksleverandør« (T2S network service provider) : en virksomhed, der har indgået en licensaftale med Eurosystemet om levering af forbindelsestjenester vedrørende T2S

»betalingsmodtager« (payee) : — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 28 i disse Vilkår — en TARGET2-deltager, hvis ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betaler« (payer) : — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 28 i disse Vilkår — en TARGET2-deltager, hvis ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

»betalingsordre« (payment order) : en ►M6  likviditetsoverførselsordre fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodulet ◄ , en ►M6  likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto ◄ eller en likviditetsoverførselsordre mellem ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

»betalingsmodul« (Payments Module, PM) : et SSP-modul, hvor TARGET2-deltagernes betalinger afvikles på PM-konti

»PM-konto« (PM account) :

en konto, som en TARGET2-deltager har i betalingsmodulet hos en centralbank i Eurosystemet, som er nødvendig, for at deltageren kan:

a) afgive betalingsordrer til og modtage betalinger via TARGET2, og

b) afvikle disse betalinger hos den pågældende centralbank i Eurosystemet

»fælles platform (SSP)« (Single Shared Platform, SSP) : den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører

»TARGET2-Securities« (T2S) eller »T2S-platform« (T2S Platform) : den hardware, det software eller andre komponenter i den tekniske infrastruktur, gennem hvilken Eurosystemet leverer tjenester til deltagende værdipapircentraler og centralbanker i Eurosystemet, som muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling

»nationale centralbanker, som er SSP-leverandører« (SSP-providing NCBs) : Deutsche Bundesbank, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver den fælles platform til gavn for Eurosystemet

»4CB« (4CBs) : Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia og Banco de España i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver T2S-platformen til gavn for Eurosystemet

»blanket til indsamling af stamdata« (static data collection form) : en blanket, som er udarbejdet af [indsæt centralbankens navn] til registrering af ansøgere i forbindelse med TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]s tjenester og til registrering af ændringer i forbindelse med levering af disse tjenester

»suspendering« (suspension) : den midlertidige ophævelse af en deltagers rettigheder og forpligtelser i en periode, som fastsættes af [indsæt centralbankens navn]

»T2S GUI« (T2S GUI) : det modul på T2S-platformen, som gør det muligt for ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive betalingsordrer

»TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]« (TARGET2-[insert CB/country reference]) : TARGET2-delsystemet for [indsæt centralbankens navn]

»TARGET2« : den helhed, der består af alle centralbankernes TARGET2-delsystemer

»TARGET2-delsystem« (TARGET2 component system) : ethvert af centralbankernes realtidsbruttoafviklings- (RTGS-)systemer, der er en del af TARGET2

»TARGET2-deltager« (TARGET2 participant) : enhver deltager i et TARGET2-delsystem

▼M6

»deltager« eller »direkte deltager« (participant or direct participant) : en enhed, som har mindst én PM-konto (indehaver af en PM-konto) og/eller én særlig T2S-kontantkonto (indehaver af en særlig T2S-kontantkonto) og/eller én særlig TIPS-kontantkonto (indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto) hos en centralbank i eurosystemet

▼M3

»teknisk funktionssvigt i TARGET2« (technical malfunction of TARGET2) : problemer, fejl eller funktionssvigt i den tekniske infrastruktur og/eller computersystemerne, som anvendes af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], herunder den fælles platform eller T2S-platformen eller en hvilken som helst anden hændelse, som gør det umuligt at udføre og afslutte ►M6  behandlingen af betalingsordrer i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] den samme bankdag ◄

»disponibel likviditet« (available liquidity) : en positiv saldo på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , som er nedbragt med et beløb der er anvendt til reservering af likviditet eller indefrysning af midler

»deltagende værdipapircentral« (»participating Central Securities Depository« or »participating CSD«) : en værdipapircentral, der har underskrevet T2S-rammeaftalen

»A2A« eller »applikation-til-applikation« (»A2A« or »Application-to-application«) : det forbindelsesmodus, som gør det muligt for ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ at udveksle oplysninger med T2S-platformens softwareapplikation

»U2A« eller »bruger-til-applikation« (»U2A« or »User-to-application«) : det forbindelsesmodus, som gør det muligt for ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ at udveksle oplysninger med T2S-platformens softwareapplikationer gennem en grafisk grænseflade

»T2S-Kendenavn« eller »T2S DN« (»T2S Distinguished Name« or »T2S DN«) : den netværksadresse, der skal indgå i alle meddelelser, der rettet til systemet

»filial« (branch) : en filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 17), i forordning (EU) nr. 575/2013

»uafviklet betalingsordre« (non-settled payment order) : en betalingsordre, som ikke er afviklet samme bankdag, som den er accepteret

»realtidsbruttoafvikling« (real-time gross settlement) : behandling og afvikling i realtid af betalingsordrer på grundlag af den enkelte transaktion.

▼M7

»Informations- og kontrolmodul« (Information and Control Module, ICM) : det SSP-modul, som gør det muligt for indehavere af PM-konti at få online information, og som giver dem mulighed for at afgive likviditetsoverførselsordrer, styre likviditet og, hvis det er relevant, iværksætte backup-betalingsordrer eller betalingsordrer til nødprocedureløsningen i en nødsituation

▼M6

»ICM-meddelelse« (ICM broadcast message) : information, som stilles til rådighed samtidig for alle eller en udvalgt gruppe af indehavere af PM-konti via ICM-modulet

»TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-tjeneste« (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) : afvikling i centralbankpenge af øjeblikkelige betalingsordrer i TIPS-platformen

»TIPS-platform« (TIPS Platform) : den fælles tekniske infrastruktur, som leveres af de nationale centralbanker, der er TIPS-platformsleverandører

»nationale centralbanker, som er TIPS-platformsleverandører« (TIPS-Platform providing NCBs) : Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia i deres egenskab af de centralbanker, der opbygger og driver TIPS-platformen til gavn for eurosystemet

»særlig TIPS-kontantkonto« (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) : en konto, som besiddes af en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto, som er åbnet i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], og som anvendes til øjeblikkelige betalingstjenester til dennes kunder

»øjeblikkelig betalingsordre« (instant payment order) : i overensstemmelse med Det Europæiske Betalingsråds ordning for SEPA øjeblikkelige kreditoverførsler (SCT Inst), en betalingsinstruks, som kan udføres 24 timer i døgnet alle årets dage med øjeblikkelig eller tæt på øjeblikkelig behandling og underretning til betaleren

»anmodning om tilbagekaldelse« (recall request) : i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en besked fra en indehaver af en særlig TIPS-kontantkonto med en anmodning om tilbagebetaling af en afviklet øjeblikkelig betalingsordre

»positivt tilbagekaldelsessvar« (positive recall answer) : i overensstemmelse med SCT Inst-ordningen, en betalingsordre iværksat af modtageren af en anmodning om tilbagekaldelse, som svar på en anmodning om tilbagekaldelse til fordel for afsenderen af denne anmodning om tilbagekaldelse

»likviditetsoverførselsordre fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto« (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en PM-konto til en særlig TIPS-kontantkonto

»likviditetsoverførselsordre fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul« (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) : en instruks om at overføre et specifikt beløb fra en særlig TIPS-kontantkonto til en PM-konto.

▼M7

»investeringsselskab« (investment firm) : et investeringsselskab som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU], bortset fra institutter nævnt i [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører artikel 2, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU], forudsat at investeringsselskabet er:

a) godkendt og under tilsyn af en godkendt kompetent myndighed, der er udpeget som sådan i henhold til direktiv 2014/65/EU, og

b) berettiget til at udføre de aktiviteter, som er nævnt under [indsæt de nationale lovbestemmelser, som gennemfører punkt 2, 3, 6 og 7 i afdeling A i bilag I til direktiv 2014/65/EU]

»nødprocedureløsning« (Contingency Solution) : SSP-funktionaliteten, der behandler meget kritiske og kritiske betalinger i en nødsituation.

▼M3

Artikel 2

Anvendelsesområde

Disse Vilkår regulerer forholdet mellem den relevante nationale centralbank inden for euroområdet og dennes indehaver af en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ for så vidt angår åbning og drift af den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ .

Artikel 3

Tillæg

1.  Følgende tillæg udgør en integreret del af disse Vilkår:

Tillæg I

:

Parametre for de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ — Tekniske specifikationer

Tillæg II

:

TARGET2-kompensationsordningen vedrørende åbning og drift af ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

Tillæg III

:

Standard for afgivelse af juridiske og landespecifikke responsa

Tillæg IV

:

Driftskontinuitet og nødprocedurer

Tillæg V

:

Driftsplan

Tillæg VI

:

Gebyroversigt.

2.  I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem indholdet af et tillæg og indholdet af nogen anden bestemmelse i disse Vilkår skal sidstnævnte være afgørende.

▼M6

Artikel 4

Generel beskrivelse af TARGET2

1.  TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti, særlige T2S-kontantkonti med henblik på værdipapirtransaktioner og særlige TIPS-kontantkonti med henblik på øjeblikkelige betalinger.

2.  Følgende transaktioner behandles i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]:

a) transaktioner, som er en direkte følge af eller udført i forbindelse med eurosystemets pengepolitiske operationer

b) afvikling af eurobenet af valutaoperationer, som berører eurosystemet

c) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i grænseoverskridende netting-systemer for store betalinger

d) afvikling af eurooverførsler som følge af transaktioner i eurodetailbetalingssystemer, som er systemisk vigtige

e) afvikling af kontantdelen af værdipapirtransaktioner

f) likviditetsoverførselsordrer mellem særlige T2S-kontantkonti, likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto,

fa) øjeblikkelige betalingsordrer

fb) positive tilbagekaldelsessvar

fc) likviditetsoverførselsordrer fra en særlig TIPS-kontantkonto til et betalingsmodul og likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig TIPS-kontantkonto, og

g) andre betalingsordrer i euro rettet til TARGET2-deltagere.

3.  TARGET2 yder realtidsbruttoafvikling af betalinger i euro med afvikling i centralbankpenge på tværs af PM-konti, særlige T2S-kontantkonti og særlige TIPS-kontantkonti. TARGET2 er opbygget og fungerer på grundlag af den fælles platform, hvorigennem betalingsordrer sendes og behandles, og hvor betalinger til sidst modtages på samme tekniske måde. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige T2S-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af T2S-platformen. For så vidt angår den tekniske drift af de særlige TIPS-kontantkonti, er TARGET2 opbygget teknisk og fungerer på grundlag af TIPS-platformen. [indsæt centralbankens navn] er leverandøren af ydelser i medfør af disse vilkår. Handlinger og undladelser fra de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, og de fire centralbankers side betragtes som handlinger og undladelser begået af [indsæt centralbankens navn], som denne er ansvarlig for i overensstemmelse med artikel 21 nedenfor. Deltagelse i henhold til disse vilkår udgør intet aftaleforhold mellem indehaverne af særlige T2S-kontantkonti og de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, eller de fire centralbanker, når sidstnævnte handler i egenskab heraf. Instrukser, meddelelser og information, som en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto modtager fra eller sender til den fælles platform eller T2S-platformen vedrørende ydelser, som leveres i overensstemmelse med disse vilkår, anses for modtaget fra og sendt til [indsæt centralbankens navn].

4.  TARGET2 er juridisk indrettet som en flerhed af betalingssystemer bestående af alle de TARGET2-delsystemer, som er anmeldt som »systemer« i henhold til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 98/26/EF. TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er betegnet som et »system« i henhold til [indsæt de relevante lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 98/26/EF].

5.  Deltagelse i TARGET2 sker via deltagelse i et TARGET2-delsystem. Disse vilkår beskriver de gensidige rettigheder og forpligtelser for indehavere af særlige T2S-kontantkonti i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og [indsæt centralbankens navn]. Reglerne for behandling af betalingsordrer i henhold til disse vilkår (afsnit IV og tillæg I) omfatter alle betalingsordrer afgivet af eller betalinger modtaget af alle indehavere af særlige T2S-kontantkonti.

▼M3

AFSNIT II

DELTAGELSE

Artikel 5

Adgangskriterier

1.  Følgende typer af enheder kan på anmodning godkendes som ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2 [indsæt centralbank/landereference]:

▼M6

a) kreditinstitutter, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

b) kreditinstitutter, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

▼M3

c) nationale centralbanker i medlemsstaterne samt ECB,

forudsat at de i litra a) og b) omhandlede enheder ikke er omfattet af restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstaterne i henhold til artikel 65, stk. 1, litra b), artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, hvis gennemførelse [centralbank/landereference], efter at have underrettet ECB, anser for uforenelig med den effektive funktion af TARGET2.

2.  [indsæt centralbankens navn] kan efter eget skøn også give følgende enheder adgang som ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ :

▼M7

a) medlemsstaternes centralregeringers finansministerier eller regionale finansielle myndigheder

▼M3

b) organer inden for den offentlige sektor i medlemsstaterne, som har bemyndigelse til at føre konti for kunder

▼M7

c)

 

i) investeringsselskaber, som har deres hjemsted i Unionen eller i EØS, herunder hvor de handler gennem en filial, som er etableret Unionen eller i EØS, og

ii) investeringsselskaber, som har deres hjemsted uden for EØS, forudsat at de handler gennem en filial, som er etableret i Unionen eller i EØS

▼M3

d) enheder, som forvalter afviklingssystemer, og som handler i egenskab heraf

e) kreditinstitutter eller en enhed opregnet under litra a) — d), og i begge tilfælde, hvor disse er etableret i et land, med hvilket Unionen har indgået en monetær aftale, der giver adgang for alle disse enheder til betalingssystemer i Unionen på de betingelser, som er fastsat i den monetære aftale, og forudsat at det retlige system, som gælder i landet, svarer til den relevante EU-lovgivning.

3.  Udstedere af elektroniske penge som defineret i [indsæt nationale lovbestemmelser, som gennemfører artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF ( 25 )], har ikke ret til at deltage i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 6

Ansøgningsprocedure

1.  For at [indsæt centralbankens navn] kan åbne en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ for en enhed, skal den pågældende enhed opfylde alle adgangskriterier i [indsæt centralbankens navn] bestemmelser, der opfylder artikel 5, og skal

a) opfylde følgende tekniske krav:

i) installere, lede, drive og overvåge og sikre sikkerheden i den påkrævede IT-infrastruktur til den tekniske opkobling til SSP og/eller T2S-platformen og afgive betalingsordrer til dette. I forbindelse hermed kan ansøgeren inddrage tredjeparter, men bærer desuagtet selv ansvaret. I forbindelse med direkte opkobling til T2S-platformen skal ansøgeren om en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ navnlig indgå aftale med T2S-netværksleverandøren for at opnå den nødvendige opkobling og de nødvendige tilladelser i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg I, samt

ii) have bestået de test og fået de tilladelser, som kræves af [indsæt centralbankens navn] og

b) opfylde følgende juridiske krav:

i) fremsende et juridisk responsum vedrørende deltagers retsevne i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse, og

▼M7

ii) for de kreditinstitutter eller investeringsselskaber, der er etableret uden for EØS, og som opererer gennem en filial, der er etableret i Unionen eller i EØS, fremsende et landespecifikt responsum i den i tillæg III angivne form, medmindre de oplysninger og erklæringer, som skal afgives i et sådant responsum, allerede er indhentet af [indsæt centralbankens navn] i anden forbindelse.

▼M3

2.  Enheder, der ønsker at åbne en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ , skal indgive skriftlig ansøgning herom til [indsæt centralbankens navn], og denne skal mindst omfatte følgende dokumentation/oplysninger:

a) udfyldte blanketter vedrørende indsamling af stamdata fra [indsæt centralbankens navn]

b) det juridiske responsum, hvis krævet af [indsæt centralbankens navn], og

c) det landespecifikke responsum, hvis krævet af [indsæt centralbankens navn].

▼M6

3.  [Indsæt centralbankens navn] kan desuden kræve yderligere oplysninger, som den anser som nødvendige for at træffe afgørelse vedrørende ansøgningen om at oprette en særlig T2S-kontantkonto.

▼M3

4.  [Indsæt centralbankens navn] skal afslå ansøgningen om at åbne en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ , hvis:

a) adgangskriterierne nævnt i artikel 5 ikke er opfyldt

b) en eller flere af deltagelseskriterierne nævnt i stk. 1 ikke er opfyldt, og/eller

c) en sådan åbning af en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.

▼M6

5.  [Indsæt centralbankens navn] meddeler skriftligt ansøgeren sin afgørelse vedrørende ansøgningen om at åbne en særlig T2S-kontantkonto senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget ansøgningen. Såfremt [indsæt centralbankens navn] udbeder sig yderligere oplysninger i medfør af stk. 3, skal meddelelse om afgørelsen gives senest en måned efter, at [indsæt centralbankens navn] har modtaget disse oplysninger fra ansøgeren. Et afslag på ansøgningen skal indeholde en begrundelse herfor.

▼M3

Artikel 7

▼M6

Indehavere af særlige T2S-kontantkonti

▼M3

►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] skal følge kravene i artikel 6. De skal mindst have én ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ hos [indsæt centralbankens navn].

Artikel 8

Links mellem værdipapirkonti og ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

1.   ►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ kan anmode [indsæt centralbankens navn] om at knytte ►M6  indehaverens særlige T2S-kontantkonto ◄ til en eller flere værdipapirkonti, som indehaveren besidder på egne vegne eller på vegne af kunder, som besidder værdipapirkonti hos en eller flere deltagende værdipapircentraler.

2.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ , der knytter deres ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ til værdipapirkonti på vegne af kunder i henhold til stk. 1, har ansvaret for at oprette og vedligeholde en fortegnelse over tilknyttede værdipapirkonti, og hvis relevant, rammerne for sikkerhedsstillelsen for kunderne.

3.  Som følge af anmodningen i stk. 1 anses ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ for at have bemyndiget værdipapircentralen, hvor disse tilknyttede værdipapirkonti føres, til at debitere den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ et beløb, der følger af værdipapirtransaktioner, der finder sted på disse værdipapirkonti.

4.  Stk. 3 finder anvendelse uanset de aftaler, som ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ har indgået med værdipapircentralen og/eller med indehaverne af værdipapirkontiene.

AFSNIT III

PARTERNES FORPLIGTELSER

Artikel 9

Forpligtelser for [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄

1.  [indsæt centralbankens navn] skal på anmodning af ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ åbne og drive [en eller flere] ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ denomineret i euro. Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår eller krævet i henhold til lov, skal [indsæt centralbankens navn] anvende alle til rådighed stående rimelige midler for at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men uden at garantere et resultat.

2.  Gebyrerne for tjenester vedrørende de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ er fastsat i tillæg VI. Indehaveren af den primære PM-konto, som den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ er knyttet til, er ansvarlig for betaling af disse gebyrer.

3.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal sikre, at de er opkoblet til TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på bankdage i overensstemmelse med driftsplanen i tillæg V.

4.   ►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ erklærer og indestår overfor [indsæt centralbankens navn] for, at udførelse af indehaverens forpligtelser i henhold til disse Vilkår ikke strider mod nogen lov, administrative bestemmelser eller vedtægt, som indehaveren er underlagt, eller nogen aftale, som indehaveren er bundet af.

5.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal sikre, at likviditeten på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ forvaltes korrekt i løbet af dagen. Denne forpligtelse omfatter, men er ikke begrænset til, regelmæssige oplysninger om likviditetspositionen. [indsæt centralbankens navn] skal stille en daglig kontoopgørelse til rådighed for de ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ , som har valgt denne service på T2S-platformen, forudsat at indehaverne er opkoblet til T2S-platformen via en T2S-netværksleverandør.

Artikel 10

Samarbejde og informationsudveksling

1.  Ved opfyldelse af deres forpligtelser og udøvelse af deres rettigheder i henhold til disse Vilkår skal [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄ samarbejde tæt med henblik at sikre stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. De skal give hinanden alle oplysninger eller dokumenter, som er relevante for opfyldelse af deres respektive forpligtelser og udøvelse af deres respektive rettigheder i henhold til disse Vilkår, med forbehold af forpligtelser som følge af bankhemmeligheden.

2.  [Indsæt centralbankens navn] skal etablere og drive en systemunderstøttelsesfunktion til at bistå ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ med hensyn til problemer, som opstår i forbindelse med systemoperationer.

▼M6

3.  Opdaterede oplysninger om driftsstatus for SSP-platformen og T2S-platformen skal være tilgængelige på henholdsvis TARGET2's informationssystem (T2IS) og TARGET2-Securities informationssystem, på særlige hjemmesider på ECB's websted. T2IS og TARGET2-Securities informationssystemet kan anvendes til at indhente oplysninger om alle hændelser, som påvirker de pågældende platformes normale drift.

▼M3

4.  [Indsæt centralbankens navn] kan enten sende meddelelser til ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ ved hjælp af udsendelse af meddelelser eller andre kommunikationsmidler. I det omfang ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ har en PM-konto, kan de indsamle oplysninger gennem ICM-modulet, eller de kan indsamle oplysninger gennem T2S GUI.

5.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ er ansvarlige for en rettidig ajourføring af bestående blanketter vedrørende stamdata og fremsendelse af nye blanketter til [indsæt centralbankens navn]. ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ er ansvarlige for kontrol af nøjagtigheden af de oplysninger, som angår dem og som [indsæt centralbankens navn] har indlagt i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

6.  [Indsæt centralbankens navn] anses for at have fuldmagt til at meddele de nationale centralbanker, som er SSP-leverandører, og 4CB alle oplysninger om ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄ , som førstnævnte kan have behov for i deres egenskab af serviceadministratorer i overensstemmelse med den aftale, som er indgået med TARGET2-netværksleverandøren og/eller T2S-netværksleverandøren.

7.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal underrette [indsæt centralbankens navn] om alle ændringer vedrørende deres retsevne og relevante lovmæssige ændringer, som påvirker spørgsmål, der er indeholdt i det landespecifikke responsum vedrørende lovgivning, som angår dem.

8.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal underrette [indsæt centralbankens navn] om:

a) alle nye indehavere af værdipapirkonti, der er knyttet til den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ i henhold til artikel 8, stk. 1, og som de accepterer, og

b) enhver ændring vedrørende indehaverne af værdipapirkonti, der er opregnet under litra a).

▼M7

9.  Indehaverne af særlige kontantkonti for T2S skal straks underrette [indsæt centralbankens navn], såfremt misligholdelse indtræffer i forhold til dem selv, eller hvis de er underlagt kriseforebyggelses- eller krisestyringsforanstaltninger som omhandlet i direktiv 2014/59/EU eller anden tilsvarende gældende lovgivning.

▼M3

Artikel 11

Angivelse, suspendering og lukning af den primære PM-konto

1.   ►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ skal angive den primære PM-konto, som den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ er knyttet til. Den primære PM-konto kan besiddes i et andet TARGET2-delsystem end [indsæt centralbankens navn] og kan tilhøre en juridisk enhed, der er forskellig fra ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ .

2.  En deltager, der anvender internetbaseret adgang, kan ikke angives som indehaver af en primær PM-konto.

3.  Såfremt indehaveren af den primære PM-konto og ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ er forskellige juridiske enheder, og såfremt deltagelsen af den indehaver af den primære PM-konto, der er blevet angivet, er suspenderet eller ophørt, skal [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ tage alle rimelige og praktiske gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel. ►M6  Indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ skal straks tage alle nødvendige skridt til at angive en ny primær PM-konto, som er ansvarlig for alle udestående fakturaer. Fra dagen for suspenderingen eller ophævelsen af indehaveren af den primære PM-kontos deltagelse og indtil en ny indehaver af en primær PM-konto er blevet angivet, skal alle resterende midler på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ ved udgangen af dagen overføres til en konto hos [indsæt centralbankens navn]. Disse midler er underlagt tilbagebetalingsbetingelserne i [indsæt henvisning til de ordninger, der gennemfører artikel 12, stk. 5, i de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2], som til enhver tid opdateres.

4.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ måtte pådrage sig, som følge af suspenderingen eller ophævelsen af indehaveren af den primære PM-kontos deltagelse.

AFSNIT IV

ÅBNING OG DRIFT AF DEN ►M6  SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTO ◄ OG BEHANDLING AF OPERATIONER

Artikel 12

Åbning og administration af den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄

1.  [indsæt centralbankens navn] åbner og fører mindst én ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ for hver ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ . En ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ skal kunne identificeres ►M6  ved hjælp et entydigt kontonummer på op til 34 cifre ◄ , som struktureres som følger. 

Betegnelse

Format

Indhold

Del A

Kontotype

1. ciffer

»K« for kontantkonto

Centralbankens landekode

2. ciffer

ISO landekode 3166-1

Valutakode

3. ciffer

EUR

Del B

Kontoindehaver

11. ciffer

BIC-kode

Del C

Kontoens delklassifikation

indtil 17. ciffer

Fritekst (alfanumerisk) angivet af ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄

2.  En debetsaldo er ikke tilladt på de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ .

3.  Der må ikke føres midler på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ over nat. Ved begyndelse og afslutning på en bankdag skal saldoen på de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ være 0. ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ anses for at have instrueret [indsæt centralbankens navn] om at overføre den resterende saldo ved dagens afslutning, som anført i tillæg V, til den primære PM-konto, som henvist til i artikel 11, stk. 1.

4.  Den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ anvendes kun i perioden mellem T2S »start på dagen« og T2S »slut på dagen« som defineret i T2S's detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne.

5.  Der opkræves ikke rente for de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ .

Artikel 13

Operationer der kan udføres gennem den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄

►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ kan udføre følgende operationer gennem den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , enten på egne vegne eller på vegne af sine kunder, forudsat at indehaveren har angivet de nødvendige værdipapirkonti:

a)  ►M6  likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodul ◄

b) likviditetsoverførselsordre mellem ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

c) afvikling af kontantinstrukser, der stammer fra T2S-platformen, og

d) kontantoverførsler mellem den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ og [indsæt navn på centralbanken]s ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , navnlig i forbindelse med punkt 8 og 9 i bilag IIIa.

Artikel 14

Accept og returnering af betalingsordrer

1.  Betalingsordrer afgivet af ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ anses for accepteret af [indsæt centralbankens navn], hvis:

a) betalingsmeddelelsen opfylder de regler, som T2S-netværksleverandøren har opstillet

b) betalingsmeddelelsen opfylder formateringsreglerne og betingelserne for TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], herunder dobbeltordrekontrollen beskrevet i tillæg I, og

c) i tilfælde, hvor en betaler eller betalingsmodtager er suspenderet, den suspenderede deltagers centralbanks udtrykkelige godkendelse er opnået.

2.  [indsæt centralbankens navn] skal straks afvise en betalingsordre, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1. [indsæt centralbankens navn] skal underrette ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ om afvisning af en betalingsordre, som angivet i tillæg I.

▼M6

3.  T2S-platformen fastsætter sin tidsstempling for behandling af betalingsordrer i den rækkefølge, som de modtages.

▼M3

Artikel 15

Reservering og indefrysning af likviditet

1.  Deltagere kan reservere eller indefryse likviditet på deres ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ . Dette udgør ikke en afviklingsgaranti over for tredjepart.

2.  En anmodning om reservering eller indefrysning af et vist beløb er en instruks fra en deltager til [indsæt centralbankens navn] om at reducere den likviditet, der er til rådighed, med det pågældende beløb.

3.  En anmodning om reservering er en instruks, som behandles, hvis den likviditet, der er til rådighed, er lig med eller højere end det beløb, der skal reserveres. Hvis den likviditet, der er til rådighed, er mindre, reserveres den, og underskuddet kan dækkes af indkommende likviditet indtil det fulde beløb, der skal reserveres, er til rådighed.

4.  En anmodning om indefrysning er en instruks, som behandles, hvis den likviditet, der er til rådighed, er lig med eller højere end det beløb, der skal indefryses. Hvis den likviditet, der er til rådighed, er mindre, foretages der ingen indefrysning, og anmodningen om indefrysning afgives igen, indtil det fulde beløb, der skal indefryses, kan dækkes af likviditet, der er til rådighed.

5.  Deltageren kan når som helst i løbet af bankdagen, på hvilken en anmodning om reservering eller indefrysning af likviditet er blevet behandlet, instruere [indsæt centralbankens navn] om at ophæve reserveringen eller indefrysningen. Delvis ophævelse er ikke tilladt.

6.  Alle anmodninger om reservering eller indefrysning af likviditet i henhold til denne artikel udløber ved udgangen af bankdagen.

Artikel 16

Tidspunkt for hvornår en overførselsordre er indgået og ikke længere kan tilbagekaldes

1.  Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, og artikel 5 i direktiv 98/26/EF og [indsæt nationale lovbestemmelser, der gennemfører disse artikler i direktiv 98/26/EF] anses likviditetsoverførselsordrer mellem ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ og ►M6  likviditetsoverførselsordrer fra en særlig T2S-kontantkonto til et betalingsmodulet ◄ som indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor den relevante indehavers ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ er debiteret. ►M6  Likviditetsoverførselsordrer fra et betalingsmodul til en særlig T2S-kontantkonto ◄ reguleres af de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en PM-konto i TARGET2, der gælder for det TARGET2-delsystem, hvorfra de hidrører.

▼M6

2.  Med hensyn til første punktum i artikel 3, stk. 1, og artikel 5 i direktiv 98/26/EF og [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører disse artikler i direktiv 98/26/EF] og for alle transaktioner, der afvikles på særlige T2S-kontantkonti, finder følgende regler anvendelse.

a) For alle transaktioner, der afvikles på særlige T2S-kontantkonti, og som skal matches af to særskilte overførselsordrer, anses overførselsordrerne for at være indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor T2S-platformen erklærer, at de opfylder de tekniske regler for T2S, og som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor transaktionen angives som »matchet« på T2S-platformen, eller

b) som en undtagelse til litra a) for transaktioner, der involverer en deltagende værdipapircentral, som har en særskilt matchingkomponent, hvor overførselsordrer sendes direkte til den deltagende værdipapircentral for at blive matchet i den særskilte matchingkomponent, anses sådanne overførselsordrer for at være indgået i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på det tidspunkt, hvor den deltagende værdipapircentral erklærer, at de opfylder de tekniske regler for T2S, og som uigenkaldelige på det tidspunkt, hvor transaktionen angives som »matchet« på T2S-platformen. En fortegnelse over værdipapircentraler, for hvilke litra b) finder anvendelse, findes på ECB's websted.

▼M6 —————

▼M3

AFSNIT V

SIKKERHEDSKRAV, BEREDSKABSPLANER OG BRUGERGRÆNSEFLADER

Artikel 17

Driftskontinuitet og nødprocedurer

Såfremt der indtræffer en ekstraordinær, udefrakommende hændelse eller anden begivenhed, som påvirker transaktioner på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , gælder de driftskontinuitets- og nødprocedurer, som er beskrevet i tillæg IV.

Artikel 18

Sikkerhedskrav

1.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal indføre tilstrækkelige sikkerhedskontroller til beskyttelse af deres systemer mod uautoriseret adgang og benyttelse. ►M6  Indehaverne af særlige T2S-kontantkonti er eneansvarlige for en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed vedrørende deres systemer. ◄

2.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal underrette [indsæt centralbankens navn] om enhver sikkerhedsmæssig hændelse i deres tekniske infrastruktur og, hvor det er hensigtsmæssigt, om sikkerhedsmæssige hændelser i den tekniske infrastruktur hos tredjepartsleverandører. ►M6  [indsæt centralbankens navn] kan kræve yderligere oplysninger om hændelsen og, såfremt det er nødvendigt, kræve at indehaverne af særlige T2S-kontantkonti træffer passende foranstaltninger for at forhindre, at en sådan hændelse indtræffer igen. ◄

▼M7

3.  [Indsæt centralbankens navn] kan pålægge alle indehavere af særlige kontantkonti for T2S og/eller de indehavere af særlige kontantkonti for T2S, som [indsæt centralbankens navn] betragter som værende af afgørende betydning, yderligere sikkerhedskrav, navnlig med hensyn til cybersikkerhed eller forebyggelse af svig.

▼M3

Artikel 19

Brugergrænseflader

1.   ►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ , eller indehaveren af den primære PM-konto, der handler på dennes vegne, anvender enten en eller begge af følgende måder til at få adgang til den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ :

a) direkte opkobling til T2S-platformen i enten U2A eller A2A modus, eller

b)  ►M6  ICM ◄ i forbindelse med TARGET2's tillægstjenester for T2S.

2.  En direkte opkobling til T2S-platformen gør det muligt for ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ at:

a) få adgang til og, hvis relevant, ændre oplysningerne vedrørende deres konti

b) forvalte likviditet og iværksætte likviditetsoverførselsordrer fra de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ .

3.   ►M6  ICM ◄ i forbindelse med TARGET2's tillægstjenester for T2S gør det muligt for indehaveren af den primære PM-konto at:

a) få adgang til oplysningerne vedrørende deres konti

b) forvalte likviditet og iværksætte likviditetsoverførselsordrer til og fra de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ .

Yderligere tekniske detaljer vedrørende ►M6  ICM ◄ findes i [indsæt nationale bestemmelser, der gennemfører tillæg I til bilag II til denne retningslinje].

AFSNIT VI

KOMPENSATION, ANSVARSORDNING OG DOKUMENTATION

Artikel 20

Kompensationsordning

Hvis midler forbliver på en ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ over nat, pga. et teknisk funktionssvigt i enten SSP'en eller på T2S-platformen, skal [indsæt centralbankens navn] give tilbud om kompensation til deltagerne i overensstemmelse med den særlige procedure, som er fastlagt i tillæg II.

Artikel 21

Ansvarsordning

1.  I udførelsen af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår er [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ bundet af en almindelig agtpågivenhedspligt i forhold til hinanden.

2.  [indsæt centralbankens navn] er ansvarlig over for sine ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i tilfælde af svig (herunder bl.a. forsæt) eller grov uagtsomhed for alle tab, som skyldes behandlingen i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference]. I tilfælde af simpel uagtsomhed er [indsæt centralbankens navn]'s ansvar begrænset til ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkontos ◄ direkte tab, dvs. det pågældende transaktionsbeløb og/eller rentetab derpå, men undtaget følgetab.

3.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forstyrrelse eller svigt i den tekniske infrastruktur (herunder bl.a. [indsæt centralbankens navn]'s edb infrastruktur, programmer, data, applikationer eller netværk), såfremt en sådan forstyrrelse eller et sådant svigt opstår på trods af, at [indsæt centralbankens navn] har indført foranstaltninger, som er rimelige og nødvendige til beskyttelse af denne infrastruktur mod forstyrrelse og svigt, og til at afhjælpe følgerne af sådan forstyrrelse eller sådant svigt (herunder bl.a. iværksætte og gennemføre driftskontinuitets- og nødprocedurer, som omtalt i tillæg IV).

4.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig:

a) i det omfang tabet skyldes ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ selv, eller

b) hvis tabet skyldes udefrakommende hændelser, som er uden for [indsæt centralbankens navn]'s rimelige kontrol (force majeure).

▼M6

5.  Uanset [indsæt de nationale lovbestemmelser, der gennemfører direktiv 2015/2366/EU] finder stk. 1-4 anvendelse i det omfang, [indsæt centralbankens navn]s ansvar kan udelukkes.

▼M3

6.  [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal tage alle rimelige og praktisk gennemførlige skridt til at begrænse eventuel skade eller tab som angivet i denne artikel.

7.  Til at udføre nogle eller alle forpligtelser i henhold til disse Vilkår kan [indsæt centralbankens navn] befuldmægtige tredjeparter til at optræde i sit navn, specielt telekommunikations- eller andre netværksleverandører eller andre enheder, såfremt dette er påkrævet for at opfylde [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelser, eller dette er normal markedspraksis. [indsæt centralbankens navn]'s forpligtelse er begrænset til behørigt valg af og befuldmægtigelse af en eventuel sådan tredjepart, og [indsæt centralbankens navn]'s ansvar er begrænset tilsvarende. I dette stykke anses de nationale centralbanker, der er SSP-leverandører, og 4CB ikke for tredjeparter.

Artikel 22

Dokumentation

1.  Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, foretages alle betalingsmeddelelser og meddelelser forbundet med betalingsbehandling i forbindelse med de ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ , som f.eks. bekræftelser på debiteringer og krediteringer samt saldomeddelelser, mellem [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ gennem T2S-netværksleverandøren.

2.  Elektroniske eller skriftlige optegnelser over meddelelser, som opbevares af [indsæt centralbankens navn] eller af T2S-netværksleverandøren, skal anerkendes som dokumentation for betalinger, som er behandlet af [indsæt centralbankens navn]. Den gemte og udprintede version af T2S-netværksleverandørens oprindelige meddelelse anerkendes som dokumentation, uanset den oprindelige meddelelses form.

3.  Hvis en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkontos ◄ forbindelse til T2S-netværksleverandøren svigter, skal indehaveren anvende en af de alternative måder til overførsel af meddelelser, der er aftalt med [indsæt centralbankens navn]. I disse tilfælde har den gemte eller udprintede version af meddelelsen, som fremskaffes af [indsæt centralbankens navn], samme gyldighed som dokumentation som den oprindelige meddelelse, uanset dens form.

4.  [indsæt centralbankens navn] skal opbevare fuldstændige fortegnelser over indehavernes afgivne betalingsordrer og modtagne betalinger i [indsæt det tidsrum, der kræves i den relevante nationale lovgivning] fra det tidspunkt, hvor disse betalingsordrer er afgivet, og betalinger modtaget, forudsat at disse fuldstændige fortegnelser omfatter mindst fem år for alle ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i TARGET2, som er genstand for konstant overvågen i henhold til restriktive foranstaltninger vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller medlemsstater eller længere, såfremt dette kræves af specifikke lovbestemmelser.

5.  [indsæt centralbankens navn]'s egne bøger og arkiver (uanset om de er opbevaret på papir, mikrofilm, mikrofiche, eller lagret elektronisk eller på magnetbånd eller i nogen anden mekanisk reproducerbar form eller på anden måde) skal anerkendes som dokumentation for alle indehavernes forpligtelser og for faktiske omstændigheder, som parterne støtter sig på.

AFSNIT VII

OPSIGELSE OG LUKNING AF ►M6  SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI ◄

Artikel 23

Varighed og opsigelse af ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

1.  Med forbehold af artikel 24 åbnes en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på ubestemt tid.

2.  En ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ kan på ethvert tidspunkt opsige sin ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] med et varsel på 14 bankdage, medmindre indehaveren aftaler et kortere varsel med [indsæt centralbankens navn].

3.  [indsæt centralbankens navn] kan på ethvert tidspunkt opsige indehaverens ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2-[indsæt central bank/landereference] med et varsel på tre måneder, medmindre den aftaler et andet varsel med indehaveren.

4.  Ved opsigelse af den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ er fortrolighedspligten som fastsat i artikel 27 fortsat gældende i et tidsrum på 5 år regnet fra opsigelsesdatoen.

5.  Ved opsigelse af den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ skal den lukkes i overensstemmelse med artikel 25.

Artikel 24

Suspendering og ekstraordinær ophævelse af deltagelse

1.  En ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkontos ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ophæves straks og uden varsel eller suspenderes, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

a) indledning af insolvensbehandling, og/eller

b) indehaveren opfylder ikke længere adgangsbetingelserne anført i artikel 5.

▼M6

Med henblik på dette stykke gælder udøvelsen af kriseforebyggelsesforanstaltninger eller krisestyringsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU over for en indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ikke som en automatisk indledning af insolvensbehandling.

▼M3

2.  [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel suspendere eller ophæve ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkontos ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvis:

a) et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1) indtræffer

b) indehaveren væsentligt har overtrådt disse Vilkår

c) indehaveren ikke opfylder en væsentlig forpligtelse over for [indsæt centralbankens navn]

d) indehaveren er udelukket fra eller på anden måde ophørt som medlem af en TARGET2 Closed Group of Users (CUG), og/eller

e) nogen anden hændelse relateret til indehaveren indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2-delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.

3.  Ved udøvelse af sit skøn i henhold til stk. 2 skal [indsæt centralbankens navn] bl.a. tage hensyn til betydningen af misligholdelsen eller de begivenheder, som er nævnt i litra a)-c).

4.  

►M4  a) Såfremt [indsæt centralbankens navn] suspenderer eller ophæver en indehavers deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] i henhold til stk. 1 eller 2, skal [indsæt centralbankens navn] straks, via en ICM-meddelelse eller en T2S-meddelelse, underrette den pågældende indehavere, andre centralbanker og ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ samt PM-kontoindehavere i alle TARGET2-delsystemer om denne suspendering eller ophævelse. Denne meddelelse anses for at være udstedt af den indehavers og PM-kontoindehavers hjemmecentralbank, som modtager meddelelsen. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Så snart en sådan ICM meddelelse (for så vidt angår indehavere af PM-konti) eller en T2S-meddelelse (for så vidt angår ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ ) er modtaget af deltagerne, skal disse anses for at være underrettet om ophævelsen/suspenderingen af den pågældende ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkontos ◄ deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller et andet TARGET2-delsystem. Deltagerne bærer ethvert tab, der opstår som følge af afgivelse af en betalingsordre til deltagere, hvis deltagelse er suspenderet eller ophævet, såfremt denne betalingsordre blev indført i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] efter modtagelse af ICM-meddelelsen eller T2S-meddelelsen, afhængig hvilken teknisk mulighed i artikel 19, som ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ benytter.

5.  Ved ophævelse af en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkontos ◄ deltagelse accepterer TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] ikke nye betalingsordrer fra denne indehaver.

▼M5

6.  Såfremt en indehaver af DCA-konti er suspenderet fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på et andet grundlag end de nævnte i stk. 1, litra a), gemmes alle dennes indgående og udgående betalingsordrer og bliver kun præsenteret til afvikling efter, at de udtrykkeligt er blevet accepteret af den suspenderede indehaver af DCA-kontis centralbank.

▼M5

7.  Hvis en indehaver af en DCA-konto suspenderes fra TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] på et grundlag præciseret i artikel 1, litra a), skal udgående betalingsordrer fra den pågældende indehaver af DCA-kontoen kun behandles på baggrund af dens repræsentanters instrukser, herunder repræsentanter udpeget af en kompetent myndighed eller en domstol, såsom indehaveren af DCA-kontoens kurator, eller i henhold til en afgørelse fra en kompetent myndighed eller en domstol, der kan håndhæves, og som giver instruktioner om, hvordan betalingerne skal behandles. Alle indgående betalinger behandles i overensstemmelse med stk. 6.

▼M3

Artikel 25

Lukning af ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄

1.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ kan anmode [indsæt centralbankens navn] om at lukke deres ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ til enhver tid, forudsat at de giver [indsæt centralbankens navn] et varsel på 14 bankdage herom.

2.  Ved ophør af deltagelse, i henhold til enten artikel 23 eller 24, skal [indsæt centralbankens navn] lukke den pågældende indehavers ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ , efter at have afviklet eller afvist eventuelle betalingsordrer, og gjort brug af sin panteret og modregningsret i henhold til artikel 26.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

[indsæt centralbankens navn]'s panteret og modregningsret

1.  [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have pant i indehaverens bestående og fremtidige indeståender på dennes ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ , og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

1a. [indsæt hvis anvendelig: En indehavers bestående og fremtidige fordringer mod [indsæt centralbankens navn], som opstår i medfør af indestående på den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , skal overføres til [indsæt centralbankens navn] til sikkerhed for enhver af [indsæt centralbankens navn]'s bestående og fremtidige fordringer på indehaveren, der opstår på baggrund af [indsæt henvisning til det regelsæt, der gennemfører disse Vilkår]. En sådan sikkerhedsstillelse etableres alene ved den omstændighed, at midler er krediteret indehaverens ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ .]

1b. [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] skal have flydende pant i indehaverens bestående og fremtidige indeståender på dennes ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ , og dermed sikkerhed for alle bestående og fremtidige fordringer, som måtte opstå som følge af retsforholdet mellem parterne.]

2.  [indsæt hvis anvendelig: [indsæt centralbankens navn] har den i stk. 1 nævnte ret, selvom dens fordringer kun er betingede eller endnu ikke forfaldne.]

3.  [indsæt hvis anvendelig: Deltageren, i sin egenskab af ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ , anerkender herved stiftelse af en panteret til fordel for [indsæt centralbankens navn], hos hvem denne ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ er oprettet; denne anerkendelse udgør stiftelse af pant i aktiver til fordel for [indsæt centralbankens navn] i henhold til [indsæt relevant nationalitet (tillægsord)] lov. Ethvert beløb, der indbetales på den pantsatte ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ , pantsættes uigenkaldeligt alene i kraft af at blive indbetalt, uden nogen begrænsning, og tjener til sikkerhed for fuldstændig opfyldelse af de sikrede forpligtelser.]

4.  I tilfælde af:

a) misligholdelse som angivet i artikel 24, stk. 1, eller

b) anden misligholdelse eller en hændelse som angivet i artikel 24, stk. 2, som har medført ophævelse eller suspendering af en indehavers deltagelse, uafhængigt af påbegyndelse af nogen form for insolvensbehandling vedrørende en indehaver, og uafhængigt af nogen overdragelse, arrest eller udlæg eller nogen anden disposition over eller vedrørende indehaverens rettigheder,

forfalder alle indehaverens forpligtelser automatisk og straks til øjeblikkelig betaling, uden varsel og uden betingelse om nogen forudgående godkendelse fra nogen myndighed. Derudover bliver de gensidige forpligtelser mellem indehaveren og [indsæt centralbankens navn] automatisk modregnet i hinanden, og den part, der skylder det største beløb, betaler forskellen til den anden part.

5.  [indsæt centralbankens navn] giver straks indehaveren meddelelse om en eventuel modregning i henhold til stk. 4, efter modregningen har fundet sted.

6.  [indsæt centralbankens navn] kan uden varsel debitere enhver indehavers ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ med et beløb, som indehaveren skylder [indsæt centralbankens navn] i kraft af retsforholdet mellem indehaveren og [indsæt centralbankens navn].

Artikel 27

Fortrolighed

1.  [indsæt centralbankens navn] skal behandle alle følsomme eller hemmelige oplysninger fortroligt, herunder når sådanne oplysninger angår betaling, tekniske eller organisatoriske oplysninger, som tilhører ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ eller indehaverens kunder, medmindre indehaveren eller dennes kunder skriftligt har givet tilladelse til videregivelse [indsæt følgende udtryk, hvis anvendeligt i henhold til national lovgivning: eller en sådan videregivelse er tilladt eller påkrævet i henhold til [indsæt tillægsord for nationalbetegnelse] lov].

▼M6

1a.  Som undtagelse til stk. 1 giver indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto sit samtykke til, at oplysninger om enhver foranstaltning truffet i henhold til artikel 24 ikke skal betragtes som fortrolig.

▼M5

2.  Som undtagelse til stk. 1 giver indehaveren af en DCA-konto samtykke til, at [indsæt centralbankens navn] kan videregive ►M6  betalingen ◄ , tekniske eller organisatoriske oplysninger om indehaveren af en DCA-konto, andre DCA'er indehavet af indehavere af DCA-konti fra samme gruppe eller indehaveren af en DCA-kontos kunder, der er erhvervet som led i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], til a) andre centralbanker eller tredjeparter, som er involveret i drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], for så vidt dette er nødvendigt for, at TARGET2 kan fungere effektivt eller for at kunne overvåge eksponeringen for indehaveren af en DCA-konto eller dennes gruppe, b) andre centralbanker for at kunne udføre de nødvendige analyser for markedsoperationer, pengepolitiske funktioner, finansiel stabilitet eller finansiel integration eller ►M7  c) myndigheder i medlemsstaterne og Unionen med ansvar for tilsyn, afvikling og overvågning, herunder centralbanker, for så vidt dette er nødvendigt for, at disse kan udføre deres offentlige opgaver, og under forudsætning af, at videregivelsen ikke er i strid med den gældende lovgivning. ◄ [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for finansielle og kommercielle følger af en sådan videregivelse.

3.  Som undtagelse til stk. 1 og på betingelse af, at dette ikke gør det muligt, hverken direkte eller indirekte, at identificere ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ eller dennes kunder, kan [indsæt centralbankens navn] anvende, videregive eller offentliggøre betalingsoplysninger vedrørende ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ eller dennes kunder til statistiske, historiske, forskningsmæssige eller andre formål, i udøvelse af sine offentlige funktioner eller andre offentlige enheders udøvelse af deres funktioner, til hvem oplysningerne er videregivet.

▼M3

4.  Oplysninger om drift af TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], hvortil ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ har haft adgang, må kun anvendes til de formål, som er bestemt i disse Vilkår. ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i skal behandle sådanne oplysninger fortroligt, medmindre [indsæt centralbankens navn] skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelse. ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal sikre, at tredjeparter, til hvem de udliciterer, uddelegerer eller giver opgaver i underentreprise, som har eller kan have indflydelse på opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til disse Vilkår, er bundet af de i denne artikel indeholdte krav om fortrolighed.

5.  Til afvikling af betalingsordrer har [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at behandle og overføre de nødvendige data til T2S-netværksleverandøren.

Artikel 28

Persondatabeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og hermed forbundne forhold

1.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ anses for at være bekendt med og skal handle i overensstemmelse med alle forpligtelser, der påhviler dem i forbindelse med lovgivning om persondatabeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, i særdeleshed for så vidt angår gennemførelse af egnede foranstaltninger angående betalinger, som debiteres eller krediteres deres ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ . Inden ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ indgår kontraktforhold med T2S-netværksleverandøren, skal de endvidere gøre sig bekendt med dennes politik for indhentning af data.

2.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ anses for at have givet [indsæt centralbankens navn] bemyndigelse til at indhente alle oplysninger vedrørende dem fra alle finansielle og tilsynsmæssige myndigheder eller erhvervsorganisationer, både indenlandske og udenlandske, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for indehavernes deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

3.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger, og som de er underlagt i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. Tilsvarende gælder at:

a) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ , som er betaler:

i) skal indehaveren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået

▼M6

ii) indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto indfører ikke likviditetsoverførsler fra den særlige T2S-kontantkonto til et betalingsmodul eller likviditetsoverførsler fra en særlig T2S-kontantkonto til en særlig T2S-kontantkonto i TARGET2, med undtagelse af likviditetsoverførselsordrer mellem forskellige konti hos den samme indehaver af særlige T2S-kontantkonti, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester

▼M3

b) når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ , som er betalingsmodtager, skal indehaveren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået.

I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som i de gældende administrative eller restriktive foranstaltninger.

Artikel 29

Meddelelser

1.  Medmindre andet er bestemt i disse Vilkår, skal alle påkrævede eller tilladte meddelelser i henhold til disse Vilkår sendes ved anbefalet brev, pr. telefax eller på anden måde skriftligt, eller ved bekræftet meddelelse gennem T2S-netværksleverandøren. Meddelelser til [indsæt centralbankens navn] sendes til lederen af [indsæt betalingssystemafdelingen eller den relevante centralbankenhed] i [indsæt centralbankens navn], [medtag den relevante adressat i centralbanken] eller til [indsæt centralbankens BIC-adresse]. Meddelelser til ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ skal stiles til denne på den adresse, det faxnummer eller den SWIFT-adresse, som indehaveren til enhver tid meddeler [indsæt centralbankens navn].

2.  Som bevis for, at en meddelelse er sendt, er det tilstrækkeligt at godtgøre, at den blev afleveret på den relevante adresse, eller at kuverten med meddelelsen var behørigt adresseret og afsendt.

3.  Alle meddelelser skal formuleres på [indsæt det relevante nationalsprog og/eller »engelsk«].

4.   ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ er bundet af alle [indsæt centralbankens navn]'s blanketter og dokumenter, som indehaverne har udfyldt og/eller underskrevet, herunder bl.a. blanketter vedrørende stamdata, som angivet i artikel 6, stk. 2, litra a), og oplysninger afgivet i medfør af artikel 10, stk. 5, som fremsendtes i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og som [indsæt centralbankens navn] med rimelighed må antages at have modtaget fra indehaverne, deres ansatte eller befuldmægtigede.

Artikel 30

Kontraktforhold til T2S-netværksleverandør

1.   ►M6  Indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ kan indgå en særskilt aftale med en T2S-netværksleverandør vedrørende de tjenester, der skal leveres i forbindelse med indehaverens benyttelse af den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ . Retsforholdet mellem en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ og T2S-netværksleverandøren er alene reguleret af forretningsbetingelser i deres særskilte aftale.

2.  De tjenester, der leveres af T2S-netværksleverandøren, udgør ikke en del af de tjenester, som udføres af [indsæt centralbankens navn] for så vidt angår TARGET2.

3.  [indsæt centralbankens navn] er ikke ansvarlig for handlinger, fejl eller undladelser begået af T2S-netværksleverandøren (herunder dennes ledelse, medarbejdere og underleverandører), eller for handlinger, fejl eller undladelser begået af tredjeparter, som er valgt af ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ for at opnå adgang til T2S-netværksleverandørens netværk.

Artikel 31

Ændringsprocedure

[indsæt centralbankens navn] kan til enhver tid ensidigt ændre disse Vilkår, herunder tillæg hertil. Ændringer til disse Vilkår, herunder tillæg hertil, meddeles ved brug af [indsæt relevant kommunikationsmiddel]. Ændringer anses for at være accepteret, medmindre ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ udtrykkeligt gør indsigelse herimod senest 14 dage efter at være blevet underrettet om ændringerne. Såfremt en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ gør indsigelse mod ændringerne, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til straks at ophæve indehaverens deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] og lukke alle indehaverens ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ .

Artikel 32

Tredjepartsrettigheder

1.  En ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ må ikke overdrage, pantsætte eller transportere nogen rettighed, interesse, forpligtelse, noget ansvar eller nogen fordring, som udspringer fra eller har forbindelse med disse Vilkår, til tredjepart uden [indsæt centralbankens navn]'s skriftlige samtykke.

2.  Disse Vilkår skaber ingen rettigheder for eller forpligtelser i forhold til andre end [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference].

Artikel 33

Lovvalg, jurisdiktion og opfyldelsessted

1.  Det gensidige forhold mellem [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] er undergivet [indsæt tillægsord som landebetegnelse] lov.

2.  Med forbehold for Den Europæiske Unions Domstols kompetence har den kompetente domstol i [indsæt centralbankens hjemsted] enekompetence vedrørende enhver tvist, der udspringer af et spørgsmål angående forholdet nævnt i stk.1.

3.  Opfyldelsesstedet i forbindelse med retsforholdet mellem [indsæt henvisning til centralbank] og ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄ er [indsæt centralbankens hjemsted].

Artikel 34

Gyldighed af enkelte bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser i Vilkårene.

Artikel 35

Ikrafttræden og retskraft

1.  Disse Vilkår træder i kraft den [indsæt relevante dato].

2.  [indsæt hvis relevant i henhold til den relevante nationale lov: Ved anmodning om en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] tiltræder anmodende enheder automatisk disse Vilkår indbyrdes og i forhold til [indsæt centralbankens navn].]
Tillæg I

▼M6

PARAMETRE FOR DE SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI — TEKNISKE SPECIFIKATIONER

▼M3

I tillæg til Vilkårene gælder følgende regler for forbindelsen med T2S-platformen:

1.    Tekniske krav for deltagelse i TARGET2-[indsæt centralbankens landereference] med hensyn til infrastruktur, netværk og formater

1) T2S anvender en T2S-netværksleverandørs tjenester ved udveksling af meddelelser. Hver ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ , der anvender en direkte opkobling, skal have forbindelse til mindst et sikkert IP-netværk hos en T2S-netværksleverandør.

2) Hver ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ skal bestå en række test til efterprøvning af dennes tekniske og operationelle formåen, for at kunne deltage i TARGET2-[centralbanken/landereference].

3) Til brug for afgivelse af likviditetsoverførselsordrer i den ►M6  særlige T2S-kontantkonto ◄ anvendes T2S-netværksleverandørernes tjenester. Likviditetsoverførselsordrer adresseres direkte til T2S DN og indeholder følgende oplysninger:

a) ved likviditetsoverførsler mellem to ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ : det entydige 34-cifrede kontonummer for både den afsendende og modtagende ►M6  indehaver af den særlige T2S-kontantkonto ◄ , eller

b) ved likviditetsoverførsler fra en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ til en PM-konto: det entydige 34-cifrede kontonummer for den sendende ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ og kontonummeret for den modtagende PM-konto.

4) Ved udveksling af oplysninger med T2S-platformen anvendes enten A2A eller U2A modus. Sikkerheden i udveksling af meddelelser mellem ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ og T2S-platformen hviler udelukkende på Public Key Infrastructure (PKI)-tjenesten, som en T2S-netværksleverandør udbyder. Information om PKI-tjenesten kan findes i den af T2S-netværksleverandøren leverede dokumentation.

5)  ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal opfylde kravene til ISO20022 meddelelsesstruktur og feltspecifikationer. Alle meddelelser skal omfatte en Business Application Header (BAH). Meddelelsesstruktur, feltspecifikationer og BAH'er er defineret i ISO-dokumentationen i henhold til de restriktioner, der gælder for T2S, jf. kapitel 3.3.3 Cash management i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S.

6) Felternes indhold skal godkendes af T2S-platformen i henhold til kravene i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S.

2.    Meddelelsestype

Følgende systemmeddelelsestyper behandles, afhængig af abonnement:Meddelelsestype

Beskrivelse

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Dobbeltordrekontrol

1) Alle likviditetsordrer skal igennem en dobbeltordrekontrol, som har til formål at returnere likviditetsordrer, som ved en fejl er afgivet mere end én gang.

2) Følgende parametre i meddelelsestyperne kontrolleres:

 ordrereference (End to End Id)

 debet- og kreditkonto ( ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ eller PM-konto), og

 det instruerede beløb.

3) Hvis alle felter, der er beskrevet i punkt 2) i en netop indgivet likviditetsoverførselsordre er identiske med felterne i en likviditetsoverførselsordre, som er blevet accepteret men endnu ikke afviklet, eller en likviditetsoverførselsordre, der er blevet afviklet inden for de sidste tre bankdage, afvises den senest indgivne likviditetsoverførselsordre.

4.    Fejlkoder

Hvis en likviditetsoverførselsordre afvises på grund af manglende opfyldelse vedrørende felterne i stk. 3, nr. 2, modtager ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ en statusmeddelelse [camt.025], som beskrevet i kapitel 4.1 i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S.

5.    Afviklingsudløsere

1) Ved umiddelbare likviditetsoverførselsordre kræves ingen specifik XML-tag,

2) På forhånd definerede likviditetsoverførselsordrer og stående likviditetsoverførselsordrer kan udløses på et nærmere angivet tidspunkt eller ved en nærmere angivet begivenhed på afviklingsdagen:

 ved afvikling på et nærmere angivet tidspunkt anvendes »XML-tag Time(/ExctnTp/Tm/)«

 ved afvikling i forbindelse med en nærmere angivet begivenhed anvendes XML-tag »(EventType/ExctnTp/Evt/)«

3) Gyldighedsperioden for stående likviditetsoverførselsordrer bestemmes ved følgende XML-tags »FromDate/VldtyPrd/FrDt/« og »ToDate/VldtyPrd/ToDt/«.

6.    Afvikling af likviditetsoverførselsordrer

Likviditetsoverførselsordrer bliver hverken genbrugt, stillet i kø eller modregnet.

De forskellige status for likviditetsoverførselsordrer er beskrevet i kapitel 1.6.4 i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S.

7.    Anvendelse af U2A og A2A modus

1) U2A og A2A modus kan anvendes til at erhverve information og styre likviditet. T2S-netværksleverandørernes netværk er det underliggende tekniske kommunikationsnet for udveksling af information og gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Følgende modus er tilgængelige for ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ :

a) applikation til applikation-modus (A2A)

I A2A overføres meddelelser mellem T2S-platformen og indehaverens interne applikation. Indehaveren skal derfor sikre, at en hensigtsmæssig applikation er tilgængelig til udveksling af XML-meddelelser (anmodninger og svar)

b) bruger-til-applikation modus (U2A)

U2A muliggør direkte kommunikation mellem en indehaver og T2S GUI. Informationen vises i en browser, som kører på et PC-system. For at få adgang til U2A skal IT-infrastrukturen være i stand til at understøtte cookies og JavaScript. T2S Brugerhåndbogen indeholder yderligere detaljer.

2) Stamdata skal kunne ses i U2A modus. Der tilbydes kun skærmbilleder på engelsk.

3) Information leveres i »pull« modus, dvs. at hver indehaver skal anmode om at få leveret information.

4) Adgangsrettigheder til U2A og A2A modus tildeles ved anvendelse af T2S GUI.

5) »Non Repudiation of Origin« (NRO) signaturen gør det muligt for modtageren af en meddelelse at bevise, at meddelelsen er blevet udstedt og ikke senere er blevet ændret.

6) Hvis en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ har tekniske problemer og ikke er i stand til at afgive likviditetsoverførselsordrer, kan denne kontakte sin centralbank, som efter bedste evne handler på vegne af ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ .

8.    Relevant dokumentation

Yderligere oplysninger og eksempler, som forklarer ovennævnte regler, findes i de til enhver tid gældende detaljerede funktionsspecifikationer i T2S og T2S Brugerhåndbogen, der er offentliggjort på engelsk på [indsæt centralbankens navn]'s og ECB's websted.
Tillæg II

TARGET2-KOMPENSATIONSORDNINGEN VEDRØRENDE ÅBNING OG DRIFT AF ►M6  SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI ◄

1.    Generelle principper

a) Hvis der forekommer teknisk funktionssvigt i TARGET2, kan ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ fremsætte krav om kompensation i overensstemmelse med TARGET2-kompensationsordningen, som er indeholdt i dette tillæg.

b) Medmindre ECB's Styrelsesråd beslutter andet, finder TARGET2-kompensationsordningen ikke anvendelse, hvis det tekniske funktionssvigt i TARGET2 skyldes udefrakommende begivenheder, der ligger uden for den pågældende centralbanks rimelige kontrol eller er forårsaget af handlinger eller undladelser fra tredjeparter.

c) Kompensation i henhold til TARGET2-kompensationsordningen er den eneste kompensationsprocedure, der tilbydes i tilfælde af teknisk funktionssvigt i TARGET2. ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ kan dog anvende andre retlige midler til at fremsætte erstatningskrav for tab. Hvis en ►M6  indehaver af en særlige T2S-kontantkonto ◄ accepterer et kompensationstilbud i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, udgør dette en uigenkaldelig aftale om, at indehaveren dermed frafalder alle krav relateret til de betalingsordrer, som er genstand for dennes accept af kompensation (herunder krav om erstatning for følgeskader), som vedkommende ville kunne fremsætte over for nogen centralbank, og at indehaverens modtagelse af den modsvarende kompensationsudbetaling er til fuld og endelig afgørelse af alle sådanne krav. ►M6  Indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ skal, op til det beløb der er modtaget i henhold til TARGET2-kompensationsordningen, skadesløsholde de berørte centralbanker for ethvert yderligere krav, som rejses af andre deltagere eller en tredjepart i forbindelse med den pågældende betalingsordre eller betaling.

d) Afgivelse af et kompensationstilbud udgør ikke en indrømmelse af erstatningsansvar fra [indsæt centralbankens navn]'s eller fra nogen anden centralbanks side, for så vidt angår et teknisk funktionssvigt i TARGET2.

2.    Betingelser for kompensationstilbud

a) En betaler kan fremsætte krav om kompensation for et administrationsgebyr og en rentekompensation, såfremt et teknisk funktionssvigt i TARGET2 har været årsag til, at en likviditetsordre ikke blev afviklet den bankdag, hvor den blev accepteret.

b) En betalingsmodtager kan fremsætte krav om et administrationsgebyr, hvis vedkommende pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 ikke modtog en betaling, som denne forventede at modtage på en bestemt bankdag. En betalingsmodtager kan også fremsætte krav om rentekompensation, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

i) hvor deltagere har adgang til den marginale udlånsfacilitet: en betalingsmodtager måtte pga. et teknisk funktionssvigt i TARGET2 gøre brug af den marginale udlånsfacilitet og/eller

ii) for så vidt angår alle deltagere: det var teknisk umuligt at få adgang til pengemarkedet, eller en sådan refinansiering var umulig af andre objektivt rimelige grunde.

3.    Beregning af kompensation

a) Vedrørende kompensationstilbud til en betaler gælder følgende:

i) Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende sådanne betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betalingsmodtager

▼M4

ii) Rentekompensation fastlægges ved anvendelse af en referencerente, som fastsættes fra dag til dag. Denne referencerente skal være den laveste af EONIA-renten (euro overnight index average) og den marginale udlånsrente. Referencerenten anvendes på det beløb af betalingsordren, som på grund af det tekniske funktionssvigt i TARGET2 ikke er blevet afviklet, for hver dag i perioden fra datoen for den faktiske afgivelse eller — for så vidt angår betalingsordrer angivet i punkt. 2, litra b), nr. ii) — den tilsigtede afgivelse af betalingsordren indtil den dato, hvor betalingsordren blev eller kunne være blevet afviklet. Renter eller gebyrer, som fremkommer ved at placere midler fra uafviklede betalingsordrer på indlån i Eurosystemet, skal alt efter omstændighederne, fratrækkes eller tillægges et eventuelt kompensationsbeløb, og

▼M3

iii) Der betales ikke rentekompensation, hvis og i det omfang midler fra uafviklede betalingsordrer blev placeret i markedet eller anvendt til at opfylde reservekravene.

b) Vedrørende kompensationstilbud til en betalingsmodtager gælder følgende:

i) Administrationsgebyret er 50 EUR for den første uafviklede betalingsordre, 25 EUR for hver af de fire næste sådanne betalingsordrer og 12,50 EUR for hver af de følgende betalingsordrer. Administrationsgebyret beregnes separat i relation til hver betaler.

ii) Den metode, som er angivet i litra a), romertal ii), for beregning af rentekompensation, finder anvendelse, bortset fra at rentekompensationen skal betales som den rente, der er lig med forskellen mellem den marginale udlånsrente og referencerenten, og skal beregnes af beløbet, der er anvendt af den marginale udlånsfacilitet som følge af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

4.    Proceduremæssige regler

a) Et krav om kompensation skal indgives på det skema, som findes på [indsæt centralbankens navn]'s websted på engelsk (se [indsæt henvisning til centralbankens websted]). Betalere skal indgive et særskilt skema for hver betalingsmodtager, og betalingsmodtagere skal indgive et særskilt skema for hver betaler. Tilstrækkelige yderligere oplysninger og dokumenter skal tilvejebringes til støtte for de oplysninger, som er anført i skemaet. Der kan kun fremsættes et krav vedrørende en bestemt betaling eller betalingsordre.

b)  ►M6  Indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ skal indgive skemaer til [indsæt centralbankens navn] senest fire uger efter et teknisk funktionssvigt i TARGET2. Alle yderligere oplysninger og dokumentation, som [indsæt centralbankens navn] anmoder om, skal indleveres inden to uger efter en sådan anmodning.

c) [indsæt centralbankens navn] vurderer kravene og fremsender dem til ECB. Medmindre ECB's Styrelsesråd har bestemt andet og meddelt ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ dette, bedømmes alle fremsatte krav om kompensationstilbud senest fjorten uger efter indtræden af det tekniske funktionssvigt i TARGET2.

d) [indsæt centralbankens navn] meddeler de relevante ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ resultatet af bedømmelsen anført under litra c). Såfremt bedømmelsen medfører et tilbud om kompensation, skal de pågældende ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ inden fire uger efter fremsættelsen af dette tilbud enten acceptere tilbuddet eller afvise det, for så vidt angår hver enkelt betaling eller betalingsordre, som er omfattet af hvert enkelt krav, ved underskrivelse af et standardacceptbrev (som er tilgængeligt på [indsæt centralbankens navn]'s websted (se [indsæt henvisning til centralbankens websted])). Hvis [indsæt centralbankens navn] ikke har modtaget et sådant acceptbrev inden fire uger, anses de pågældende ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ for at have afvist tilbuddet om kompensation.

e) [indsæt centralbankens navn] skal udbetale kompensationsbetalinger efter modtagelse af ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkontos ◄ accept af kompensationstilbuddet. Der betales ikke renter af kompensationsbetaling.
Tillæg III

STANDARD FOR AFGIVELSE AF JURIDISKE OG LANDESPECIFIKKE OG RESPONSA

STANDARD FOR AFGIVELSE AF JURIDISKE RESPONSA FOR ►M6  INDEHAVERE AF SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI ◄ I TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

Deltagelse i [systemets navn]

[beliggenhed]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive dette responsum som [intern eller ekstern] juridisk rådgiver for [angiv navn på eller filial af ►M6  indehaveren af en særlig T2S-kontantkonto ◄ ] vedrørende spørgsmål i relation til lovgivningen i [jurisdiktion hvor indehaveren har hjemsted — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med [indsæt indehaverens navn] (herefter »Indehaveren«)s deltagelse i [navn på TARGET2-delsystemet] (herefter »Systemet«).

Dette responsum er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for responsummet. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for dette responsum, og responsummet indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Alle erklæringer og udtalelser, som er fremsat nedenfor, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed efter lovgivningen i [jurisdiktion], uanset om Indehaveren handler gennem sit hovedkontor eller en eller flere filialer, som er etableret inden for eller uden for [jurisdiktion], for så vidt angår afgivelse af likviditetsoverførselsordrer eller modtagelse af likviditetsoverførsler.

I.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for dette responsum har vi gennemgået:

1) en bekræftet genpart af [angiv de relevante stiftelsesdokumenter] for Indehaveren, som er gældende på datoen for deres udstedelse

2) [hvis relevant] et udskrift fra [angiv det relevante selskabsregister] og [hvis relevant] [register over kreditinstitutter eller tilsvarende register]

3) [i den udstrækning, det er relevant] genpart af Indehaverens tilladelse eller anden dokumentation for godkendelse til at yde bank-, investerings-, betalings- eller andre finansielle tjenester i [jurisdiktion]

4) [hvis relevant] en genpart af en af Indehaverens bestyrelse eller det relevante besluttende organ truffet beslutning af [indsæt dato], der dokumenterer Indehaverens aftale om at overholde Systemdokumentationen, som defineret nedenfor, og

5) [angiv fuldmagt og andre dokumenter, som indeholder eller dokumenterer den påkrævede tegningsret for den eller de personer, som underskriver den relevante Systemdokumentation (som defineret nedenfor) på vegne af Indehaveren]

og alle øvrige dokumenter, som vedrører Indehaverens stiftelse, kompetence og tilladelser, som er nødvendige eller relevante for afgivelse af dette responsum (herefter »Indehaverdokumenterne«).

Til brug for dette responsum har vi desuden gennemgået:

1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2] Systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2) […].

Reglerne og […] betegnes herefter som »Systemdokumentationen« (og sammen med Indehaverdokumenterne som »Dokumenterne«).

II.   ANTAGELSER

I dette responsum har vi for så vidt angår Dokumentationen lagt til grund, at:

1) Systemdokumentationen, som vi har modtaget, er originaleksemplarer eller tro kopier

2) Vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3) Indehaverdokumenterne er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter, og

4) Indehaverdokumentationen er bindende for de angivne parter, som de er adresseret til, og vilkårene heri er ikke misligholdt.

III.   UDTALELSER VEDRØRENDE ►M6  INDEHAVEREN AF EN SÆRLIG T2S-KONTANTKONTO ◄

A. Indehaveren er et selskab, som er behørigt stiftet og registreret eller på anden måde behørigt oprettet eller etableret i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

B. Indehaveren har den fornødne selskabsretlige kompetence til at udøve rettighederne og opfylde forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som indehaveren er bundet af.

C. Indehaverens udøvelse af rettighederne og opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen, som indehaveren er bundet af, vil på ingen måde være i modstrid med nogen lovbestemmelse i [jurisdiktion], som finder anvendelse på Indehaveren og Indehaverdokumenterne.

D. Der kræves ingen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering af Indehaveren fra eller hos domstolene, staten, eller administrative, retlige eller offentlige myndigheder, som har kompetence i [jurisdiktion] i forbindelse med vedtagelsen, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen del af Systemdokumentationen eller gennemførelsen og udøvelsen af rettigheder og opfyldelsen af forpligtelser i medfør heraf.

E. Indehaveren har foretaget enhver påkrævet corporate action og andre fornødne skridt i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], med henblik på at sikre, at Indehaverens forpligtelser efter Systemdokumentationen er lovlige, gyldige og bindende.

Dette responsum er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [indehaveren]. Ingen andre kan støtte ret på dette responsum, og indholdet af dette responsum må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]

STANDARD FOR AFGIVELSE AF LANDESPECIFIKKE RESPONSA FOR IKKE-EØS ►M6  INDEHAVERE AF SÆRLIGE T2S-KONTANTKONTI ◄ I TARGET2

[indsæt centralbankens navn]

[adresse]

[systemets navn]

[beliggenhed]

[dato]

(til)

Vi er blevet anmodet om at afgive dette responsum som [ekstern] juridisk rådgiver for [angiv indehaverens navn eller indehaverens filial] (herefter »Indehaveren«) vedrørende spørgsmål, som opstår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion, hvor Indehaveren er etableret — herefter »jurisdiktion«] i forbindelse med Indehaverens deltagelse i et system, som er et TARGET2-delsystem (herefter »Systemet«). Henvisninger heri til lovgivningen i [jurisdiktion] omfatter alle gældende lovbestemmelser og administrative bestemmelser i [jurisdiktion]. Vi afgiver en udtalelse heri i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion] med særlig henblik på Indehaveren, som er etableret uden for [indsæt Systemets medlemsstat] for så vidt angår rettigheder og forpligtelser, der følger af deltagelse i Systemet, som angivet i Systemdokumentationen defineret nedenfor.

Dette responsum er begrænset til lovgivningen i [jurisdiktion], som denne er gældende på datoen for responsummet. Vi har ikke foretaget undersøgelse af lovgivningen i nogen anden jurisdiktion som grundlag for dette responsum, og responsummet indeholder ingen eksplicit eller implicit vurdering heraf. Vi har lagt til grund, at der ikke er noget forhold efter lovgivningen i en anden jurisdiktion, som har indvirkning på dette responsum.

1.   GENNEMGÅEDE DOKUMENTER

Til brug for dette responsum har vi gennemgået de nedenfor angivne dokumenter og øvrige dokumenter, som vi har anset for nødvendige eller relevante herfor:

1) [indsæt henvisning til det regelsæt, som gennemfører de Harmoniserede vilkår for åbning og drift af en ►M6  særlig T2S-kontantkonto ◄ i TARGET2]-systemet, dateret [indsæt dato] (herefter »Reglerne«), og

2) alle andre dokumenter, som regulerer Systemet og/eller forholdet mellem Indehaveren og andre deltagere i Systemet samt mellem deltagerne i Systemet og [indsæt centralbankens navn].

Reglerne og […] benævnes herefter »Systemdokumentationen«.

2.   ANTAGELSER

I dette responsum har vi for så vidt angår Systemdokumentationen lagt til grund, at:

1) Systemdokumentationen er inden for de relevante parters kompetence og beføjelser og er gyldigt godkendt og vedtaget og, hvor nødvendigt, gennemført af de relevante parter

2) vilkårene i Systemdokumentationen og de rettigheder og forpligtelser, som den medfører, er gyldige og retligt bindende i henhold til lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat], som den angiver at være undergivet, og valget af [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat] lov som gældende for Systemdokumentationen anerkendes af lovgivningen i [indsæt henvisning til Systemets medlemsstat]

3) de dokumenter, som vi har modtaget i genpart eller som eksempler er i overensstemmelse med originalerne.

3.   UDTALELSE

På grundlag af og med forbehold af det foran anførte og med de forbehold, som er anført nedenfor, er det vores vurdering, at:

3.1.    Landespecifikke retlige forhold [for så vidt det er relevant]

Følgende forhold ved lovgivningen i [jurisdiktion] er i overensstemmelse med og på intet punkt uforenelige med Indehaverens forpligtelser i medfør af Systemdokumentationen: [fortegnelse over landespecifikke retlige forhold].

▼M7

3.2.    Generelle forhold vedrørende insolvens og krisestyring

3.2.a.  Former for insolvens- og krisestyringsbehandling

Den eneste form for insolvensbehandling (herunder akkord- og gældssanering) — som i dette responsum omfatter alle foranstaltninger vedrørende Indehaveren af en særlig kontantkonto for T2S' aktiver eller enhver filial, som denne måtte have i [jurisdiktion] — Indehaveren af en særlig kontantkonto for T2S kan blive undergivet i [jurisdiktion], er følgende: [opregn foranstaltninger på originalsproget og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »insolvensbehandling«).

Ud over insolvensbehandling kan indehaveren af en særlig kontantkonti for T2S, enhver af dennes aktiver eller en eventuel filial, som denne måtte have i [jurisdiktion], blive undergivet [opregn alle relevante former for moratorium, bobehandling eller andre foranstaltninger, der medfører, at betalingsordrer til og/eller fra indehaveren af en særlig kontantkonti for T2S kan blive suspenderet, eller at begrænsninger med hensyn til sådanne betalingsordrer kan blive gjort gældende eller tilsvarende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til kriseforebyggelse og -styring, der svarer til de, der er defineret i direktiv 2014/59/EU, på originalsprog og i engelsk oversættelse] (tilsammen benævnt »foranstaltninger begrundet i insolvens«).

3.2.b.  Traktater om insolvens

[jurisdiktion] eller visse dele af [jurisdiktion], som anført, er deltager i følgende traktater om insolvensbehandling: [angiv, hvis relevant, hvilke traktater, der har eller kan have betydning for denne udtalelse].

▼M3

3.3.    Håndhævelse af Systemdokumentationen

Med forbehold af nedenstående punkter er alle bestemmelser i Systemdokumentationen bindende og har retsvirkning i overensstemmelse med deres vilkår i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion], især i tilfælde, hvor Indehaveren tages under insolvensbehandling eller undergives andre foranstaltninger begrundet i Indehaverens insolvens.

Det er særligt vores vurdering, at:

3.3.a.    Behandling af likviditetsoverførselsordrer

Bestemmelserne om behandling af likviditetsoverførselsordrer [opregning af afsnit] i Reglerne er gyldige og har retsvirkning. Særligt er alle likviditetsoverførselsordrer, som behandles i henhold til disse afsnit, gyldige og bindende og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Bestemmelsen i Reglerne, som angiver det nøjagtige tidspunkt, på hvilket likviditetsoverførselsordrer afgivet af Indehaveren til Systemet får retsvirkning og bliver uigenkaldelige [tilføj afsnit i Reglerne], er gyldige, bindende og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.b.    [indsæt centralbankens navn]'s kompetence til at udføre sine funktioner

Indledning af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren har ikke indvirkning på [indsæt centralbankens navn]'s kompetence og beføjelser i henhold til Systemdokumentationen. [angiv [for så vidt det er relevant: Samme vurdering gælder også med hensyn til enhver anden enhed, som leverer tjenester til Indehaveren direkte, som er nødvendige for deltagelse i Systemet, f.eks. netværksleverandør].

3.3.c.    Misligholdelsesbeføjelser

[Hvor de finder anvendelse på Indehaveren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne vedrørende fremskyndet opfyldelse af forpligtelser, som endnu ikke er forfaldet, krav om brug af Indehaverens indskud til modregning, tvangsfuldbyrdelse af pant, suspendering og ophævelse af deltagelse, krav om morarente og ophævelse af aftaler og transaktioner ([indsæt andre relevante vilkår i Reglerne eller i Systemdokumentationen]) gyldige og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].]

3.3.d.    Suspendering og ophævelse

Hvor de finder anvendelse på Indehaveren, er bestemmelserne indeholdt i [opregning af afsnit] i Reglerne (vedrørende suspendering og ophævelse af Indehaverens deltagelse i Systemet ved indledning af insolvensbehandling og andre foranstaltninger eller andre tilfælde af misligholdelse, som angivet i Systemdokumentationen, eller såfremt Indehaveren udgør nogen form for systemisk risiko eller har alvorlige driftsproblemer) gyldige og har retsvirkning i henhold til lovgivningen i [jurisdiktion].

3.3.e.    Overførsel af rettigheder og forpligtelser

Indehaveren kan ikke overføre, ændre sine rettigheder og forpligtelser eller på anden måde overdrage disse til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra [indsæt centralbankens navn].

3.3.f.    Lovvalg og jurisdiktion

Bestemmelserne i [opregning af pågældende afsnit] i Reglerne, og i særdeleshed med hensyn til lovvalget, tvistløsning, de kompetente domstole og procesreglerne, er gyldige og retskraftige i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.4.    Omstødelige begunstigelser

Det er vores vurdering, at ingen forpligtelser eller opfyldelse af forpligtelser ifølge Systemdokumentationen forud for nogen insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren kan tilsidesættes i medfør af disse foranstaltninger som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

I særdeleshed, og uden at det begrænser ovenstående, afgiver vi dette responsum vedrørende enhver overførselsordre afgivet af enhver deltager i Systemet. I særdeleshed er det vores vurdering, at bestemmelserne i [opregning af afsnit] i Reglerne, som fastsætter regler om håndhævelse og uigenkaldelighed af overførselsordrer, er gyldige og retskraftige, og at ingen overførselsordre afgivet af nogen deltager og behandlet i henhold til [opregn afsnit] i Reglerne kan tilsidesættes i medfør af nogen insolvensbehandling eller foranstaltning som en begunstigelse, omstødelig disposition eller på anden måde i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.5.    Fogedforretning

Hvis en af Indehaverens kreditorer begærer udlæg eller arrest (herunder indefrysning, beslaglæggelse eller nogen anden offentligretlig eller privatretlig foranstaltning med henblik på at beskytte offentlige interesser eller Indehaverens kreditorers rettigheder) — herefter »fogedforretning« — i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] ved en domstol eller en administrativ, retlig, eller anden myndighed i [jurisdiktion], er det vores vurdering, at [indsæt analyse og diskussion].

3.6.    Sikkerhedsstillelse (hvis relevant)

3.6.a.    Overdragelse af rettigheder eller deponering af aktiver som sikkerhedsstillelse, pant og/eller repo

Overdragelse som sikkerhedsstillelse er gyldig og har retsvirkning i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion]. Særligt er etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo'er under [indsæt henvisning til den relevante ordning med centralbanken] gyldig og retskraftig i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion].

3.6.b.    Prioritetsstilling for transporthaver, panthaver eller repokøber i forhold til andre fordringshavere

I tilfælde af insolvensbehandling eller andre foranstaltninger i forhold til Indehaveren går rettigheder eller aktiver, som Indehaveren har overdraget til brug for sikkerhedsstillelse eller har pantsat til [indsæt henvisning til centralbanken] eller til andre deltagere i Systemet, ved udbetaling forud for alle Indehaverens andre kreditorers fordringer og er beskyttet i forhold til sær- eller fortrinsstillede kreditorer.

3.6.c.    Indsættelse i ejendomsret til sikkerhed

Selv i tilfælde af insolvensforanstaltninger eller foranstaltninger i forhold til Indehaveren vil andre deltagere i Systemet og [indsæt centralbankens navn] som [transporthavere, panthavere eller repokøbere, som relevant] stadig kunne håndhæve og inkassere Indehaverens rettigheder og aktiver gennem [indsæt centralbankens navn] i henhold til Reglerne.

3.6.d.    Formkrav og registreringskrav

Der gælder ingen formkrav til overdragelse til sikkerhed i en Indehavers rettigheder eller aktiver eller etablering og fuldbyrdelse af pant eller repo, og det er ikke påkrævet for [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant] eller for noget særligt forhold ved sådan [overdragelse til sikkerhed, pant eller repo, som relevant], at der foretages registrering eller notering hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som er kompetent i [jurisdiktion].

3.7.    Filialer [for så vidt relevant]

3.7.a.    Udtalelsen gælder for dispositioner gennem filialer

Alle erklæringer og vurderinger, som fremsat ovenfor med hensyn til Indehaveren, gælder med samme nøjagtighed og gyldighed i medfør af lovgivningen i [jurisdiktion] i tilfælde, hvor Indehaveren handler gennem en eller flere af sine filialer beliggende uden for [jurisdiktion].

3.7.b.    Overensstemmelse med lovgivning

Indehaverens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer er på ingen måde i strid med lovgivningen i [jurisdiktion].

3.7.c.    Krævede godkendelser

Indehaverens filialers udøvelse af rettighederne eller opfyldelse af forpligtelserne i henhold til Systemdokumentationen eller disse filialers afgivelse, overførsel eller modtagelse af betalingsordrer kræver ikke nogen yderligere autorisation, godkendelse, tilladelse, registrering, notarial bekræftelse eller anden certificering fra eller hos nogen domstol eller administrativ, retlig eller offentlig myndighed, som har kompetence i [jurisdiktion].

Dette responsum er afgivet på den angivne dato og er udelukkende rettet til [indsæt centralbankens navn] og [Indehaveren]. Ingen andre kan støtte ret på dette responsum, og indholdet af dette responsum må ikke videregives til andre end dens tilsigtede modtagere samt disses juridiske rådgivere uden vores forudgående skriftlige tilladelse, bortset fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker [og [den nationale centralbank/relevante regulerende myndighed] i [jurisdiktion]].

Med venlig hilsen

[underskrift]
Tillæg IV

DRIFTSKONTINUITET OG NØDPROCEDURER

1.    Generelle bestemmelser

a) I dette tillæg beskrives ordningerne mellem [indsæt centralbankens navn] og ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄ , hvis en eller flere komponenter i TARGET2 eller en netværksleverandør svigter eller påvirkes af en ekstraordinær udefrakommende hændelse, eller hvis svigtet påvirker ►M6  indehaveren af den særlige T2S-kontantkonto ◄ .

b) Alle angivelser af specifikke tidspunkter i dette tillæg refererer til lokal tid på ECB's hjemsted, dvs. Central European Time (CET ( 26 )).

2.    Foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet

a) Ved indtræden af en ekstraordinær udefrakommende hændelse og/eller ved funktionssvigt i SSP, på T2S-platformen eller hos en netværksleverandør, som har indflydelse på den normale drift i TARGET2, er [indsæt centralbankens navn] berettiget til at gennemføre foranstaltninger vedrørende driftskontinuitet.

b) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står til rådighed i SSP:

i) overførsel af driften af SSP til et alternativt driftssted

ii) ændring af åbningstiden for SSP, og

iii) påbegyndelse af nødprocedurer for meget kritiske og kritiske betalingsordrer, som defineret i punkt 6, litra c) og d), i tillæg IV til bilag II.

c) Følgende hovedforanstaltninger vedrørende driftskontinuitet og nødprocedurer står til rådighed for på T2S-platformen:

i) overførsel af driften af T2S-platformen til et alternativt driftssted

ii) ændring af begivenheder i løbet af T2S-afviklingsdagen.

d) I forbindelse med driftskontinuitet og nødprocedurer har [indsæt centralbankens navn] et frit skøn med hensyn til, hvorvidt og hvilke foranstaltninger der gennemføres.

3.    Kommunikation vedrørende fejlhændelser

a) Oplysning om funktionssvigt i TARGET2 og/eller ekstraordinære udefrakommende hændelser skal meddeles indehaverne gennem de nationale kommunikationskanaler, ICM-modulet, T2S GUI og T2IS, som defineret i de detaljerede funktionsspecifikationer i T2S. Især skal meddelelser til indehaverne indeholde følgende oplysninger:

i) en beskrivelse af hændelsen

ii) den forventede forsinkelse i behandlingen (såfremt kendt)

iii) oplysning om de foranstaltninger, som allerede er foretaget.

b) [indsæt centralbankens navn] kan derudover beslutte at gøre indehaverne bekendt med eventuelle andre aktuelle eller forventede hændelser, som vil kunne påvirke den normale drift af TARGET2.

4.    Overførsel af driften af SSP og/eller T2S-platformen til et alternativt driftssted

a) Såfremt en af de hændelser, som er nævnt i punkt 2, litra a), indtræder, kan driften af SSP og/eller T2S-platformen blive overført til et alternativt driftssted, enten inden for samme område eller til et andet område.

b) Såfremt driften af T2S-platformen er overført til et andet område, skal ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ i) undlade at sende nye instrukser til T2S-platformen, og ii) på anmodning af [indsæt centralbankens navn] foretage en afstemning og gensende de instrukser, der ikke blev sendt inden for de sidste fem minutter før det tidspunkt, hvor funktionssvigtet eller den ekstraordinære udefrakommende hændelse indtraf og give [indsæt centralbankens navn] alle relevante oplysninger i forbindelse hermed.

5.    Ændring af åbningstid

a) Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides, eller begyndelsestidspunktet for en ny bankdag kan udskydes. I løbet af en eventuel udvidet åbningstid for TARGET2 skal betalingsordrer behandles i overensstemmelse med dette tillæg.

b) Samme bankdags åbningstid i TARGET2 kan udvides og lukketidspunktet kan derved udskydes, hvis et svigt på TARGET2-platformen eller i SSP er indtruffet i løbet af dagen, men er afhjulpet inden kl. 18:00. En sådan udskydelse må under normale omstændigheder ikke overstige to timer og skal meddeles så tidligt som muligt til ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ . Når der er givet meddelelse om udskydelse, kan den ikke trækkes tilbage.

6.    Funktionssvigt knyttet til ►M6  indehavere af særlige T2S-kontantkonti ◄

a) I tilfælde af at en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ har et problem, som forhindrer denne i at afvikle betalingsordrer i TARGET2, har vedkommende indehaver ansvaret for at afhjælpe problemet.

b) Såfremt en ►M6  indehaver af en særlig T2S-kontantkonto ◄ uventet afgiver et usædvanligt højt antal meddelelser, som udgør en risiko for T2S-platformens stabilitet, og denne ikke, på anmodning af [indsæt centralbankens navn], straks ophører hermed, kan [indsæt centralbankens navn] blokere alle yderligere meddelelser til T2S-platformen fra den pågældende indehaver.

7.    Andre bestemmelser

a) I tilfælde af funktionssvigt hos [indsæt centralbankens navn] kan nogle eller alle dens tekniske funktioner vedrørende TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] udføres af andre centralbanker i Eurosystemet.

▼M4

b) [indsæt centralbankens navn] kan kræve, at ►M6  indehaverne af særlige T2S-kontantkonti ◄ deltager i regelmæssig eller ad hoc-afprøvning af foranstaltninger angående driftskontinuitet og nødprocedurer, uddannelse eller enhver anden præventiv ordning, som [indsæt centralbankens navn] skønner nødvendig. Alle udgifter, som ►M6  indehaverne af de særlige T2S-kontantkonti ◄ måtte få som følge af sådan afprøvning eller andre foranstaltninger, afholdes alene af indehaverne selv.

▼M3
Tillæg V

DRIFTSPLAN

1. TARGET2 er åben alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB's hjemsted), 1. maj, 25. og 26. december.

2. Referencetiden for systemet er lokal tid på ECB's hjemsted, dvs. CET ( 27 )

3. Den aktuelle bankdag åbnes om aftenen på den foregående bankdag og drives efter driftsplanen i dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S (T2S Scope Defining Set of Documents).

4. T2S-platformen er til rådighed for U2A og A2A modus i løbet af hele afviklingsdagen, undtagen i tidsrummet til den tekniske vedligeholdelse fra 03:00 til 05:00. I løbet af tidsrummet til den tekniske vedligeholdelse, stilles meddelelser, der sendes ved brug af A2A modus, i kø. Det vil ikke være muligt at afgive meddelelser gennem U2A modus.

5. Åbningstiden kan ændres, såfremt driftskontinuitetsprocedurer gennemføres i medfør af punkt 2 i tillæg IV.

6. En oversigt over åbningstiden og de særlige forretningshændelser i løbet af dagen fremgår af følgende tabel:SSP

T2S

(gældende for ►M6  særlige T2S-kontantkonti ◄ )

Tidspunkt

Beskrivelse

Tidspunkt

Beskrivelse

18:45 – 19:00 (1)

Start of day processing (ny bankdag)

(afsendelse af GL-filer kort tid efter kl.18:45)

18:45 –20:00

Start-of-day procedure: