EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0692-20200101

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/2020-01-01

02011R0692 — DA — 01.01.2020 — 002.003


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2011

af 6. juli 2011

om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 253/2013 af 15. januar 2013

  L 79

5

21.3.2013

►M2

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1681 af 1. august 2019

  L 258

1

9.10.2019

►M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1569 af 23. juli 2020

  L 359

1

29.10.2020
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 692/2011

af 6. juli 2011

om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der fælles rammer for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om turisme.

Med henblik herpå skal medlemsstaterne indsamle, sammenstille, behandle og fremsende harmoniserede statistikker om udbud og efterspørgsel på turismeområdet.

Artikel 2

Definitioner

1.  

I denne forordning forstås ved:

a)

»referenceperiode« : en periode, som dataene vedrører

b)

»referenceår« : en referenceperiode på et kalenderår

c)

»NACE rev. 2« : den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Unionen som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 ( 1 )

d)

»NUTS« : den fælles nomenklatur for regionale enheder i Unionen som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 ( 2 )

e)

»sædvanligt opholdssted« : det geografiske, men ikke nødvendigvis sammenhængende område, inden for hvilket en person udfører sine hverdagsrutiner, og som bestemmes på grundlag af følgende kriterier: krydsning af administrative grænser eller afstanden fra den sædvanlige bopæl, varigheden af rejsen, rejsehyppigheden, formålet med rejsen

f)

»turisme« : den aktivitet, at rejsende rejser til en hoveddestination uden for deres sædvanlige opholdssted i under et år med et hvilket som helst formål, herunder forretning, fritid eller andet personligt formål, bortset fra det formål at lade sig beskæftige af en enhed hjemmehørende på destinationen

g)

»indenlandsk turisme« : rejser inden for en medlemsstat foretaget af rejsende, som er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

h)

»indadgående turisme« : rejser til en medlemsstat foretaget af rejsende, som ikke er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat

i)

»udadgående turisme« : rejser, som hjemmehørende i en medlemsstat, foretager uden for den pågældende medlemsstat

j)

»national turisme« : indenlandsk og udadgående turisme

k)

»intern turisme« : indenlandsk og indadgående turisme

l)

»turistindlogeringsvirksomhed« : lokal faglig enhed som defineret i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab ( 3 ), der mod betaling — idet prisen dog kan være delvis eller helt subsidieret — stiller indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold til rådighed, jf. gruppe 55.1 (hoteller og lignende overnatningsfaciliteter), 55.2 (ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold) og 55.3 (campingpladser) i NACE rev. 2.

m)

»ikke-lejet indlogering« : bl.a. vederlagsfri indlogering hos familie eller venner og indlogering i egen feriebolig, herunder timeshareboliger

n)

»endagsture« : ture uden overnatning foretaget af hjemmehørende uden for deres sædvanlige opholdssted og med udgangspunkt fra den sædvanlige bopæl.

2.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende ændringer til definitionerne i denne artikels stk. 1 med henblik på at tilpasse disse definitioner til ændringer i internationale definitioner.

Artikel 3

Omfattede områder og de krævede datas kendetegn

1.  

Med henblik på denne forordning, vedrører de data, medlemsstaterne skal fremsende i henhold til artikel 9 i denne forordning:

a) 

intern turisme for så vidt angår turistindlogeringsvirksomheders kapacitet og belægning for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 1, 2 og 3 i bilag I

b) 

intern turisme for så vidt angår turistovernatninger i ikke-lejet indlogering for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 4 i bilag I

c) 

national turisme for så vidt angår turismeefterspørgslen, dvs. deltagelse i turisme, turistrejsers og rejsendes kendetegn for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 1 og 2 i bilag II

d) 

national turisme for så vidt angår turismeefterspørgslen, dvs. kendetegnene for endagsture for de variabler, den hyppighed og de opdelinger, der er fastsat i afsnit 3 i bilag II.

2.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende tilpasning af bilagene, med undtagelse af de krævede datas frivillige karakter og begrænsningen af dataindsamlingen som defineret i bilagene, med henblik på at tage hensyn til den økonomiske, sociale eller tekniske udvikling. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af sine beføjelser i henhold til denne bestemmelse, at enhver delegeret retsakt, der vedtages, ikke pålægger medlemsstaterne og deltagerne væsentlige yderligere administrative byrder.

Artikel 4

Observationsområde

Observationsområdet for de krav, der er fastlagt i:

a) 

artikel 3, stk. 1, litra a), er alle turistindlogeringsvirksomheder som defineret i artikel 2, stk. 1, litra l), medmindre andet fremgår af bilag I

b) 

artikel 3, stk. 1, litra b), er alle turistovernatninger af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i ikke-lejet indlogering

c) 

artikel 3, stk. 1, litra c), hvad angår data om deltagelsen i turisme, er alle privatpersoner, der er hjemmehørende på medlemsstatens område, medmindre andet fremgår af afsnit 1 i bilag II

d) 

artikel 3, stk. 1, litra c), hvad angår data om turistrejsers og rejsendes kendetegn, er alle turistrejser med mindst en overnatning uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population, og som afsluttedes i løbet af referenceperioden, medmindre andet fremgår af afsnit 2 i bilag II

e) 

artikel 3, stk. 1, litra d), hvad angår kendetegnene for endagsture, er alle endagsture som defineret i artikel 2, stk. 1, litra n), medmindre andet fremgår af afsnit 3 i bilag II.

Artikel 5

Pilotundersøgelser

1.  
Kommissionen udarbejder et program for pilotundersøgelser, som kan gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis for at forberede udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af harmoniserede tabeller til satellitregnskaber for turisme og vurdere fordelene i forhold til omkostningerne ved udarbejdelsen.
2.  
Kommissionen udarbejder også et program for pilotundersøgelser, som kan gennemføres af medlemsstaterne på frivillig basis for at udvikle et system til udarbejdelse af data, der viser turismens virkninger på miljøet.

Artikel 6

Kvalitetskriterier og rapporter

1.  
Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte data.
2.  
Ved anvendelsen af denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.
3.  
Medlemsstaterne indsender hvert år en rapport til Kommissionen (Eurostat) om kvaliteten af data vedrørende referenceperioderne i referenceåret og om eventuelle metodologiske ændringer, de har foretaget. Rapporten indsendes inden ni måneder efter udgangen af referenceåret.
4.  
Ved anvendelsen af de kvalitetskriterier, der er omhandlet i stk. 2, på de data, der er omfattet af denne forordning, fastlægges ordningerne og strukturen for kvalitetsrapporterne af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

Artikel 7

Evalueringsrapport

Kommissionen forelægger senest den 12. august 2016 og derefter hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, og navnlig om deres relevans og byrden for erhvervslivet.

Artikel 8

Datakilder

Med hensyn til grundlaget for indsamlingen af data træffer medlemsstaterne alle foranstaltninger, de finder nødvendige for at opretholde kvaliteten af resultaterne. Medlemsstaterne kan producere de nødvendige statistiske data under anvendelse af en kombination af følgende forskellige kilder:

a) 

undersøgelser, hvor de indberettende enheder anmodes om at give aktuelle, præcise og fuldstændige data

b) 

andre egnede kilder, herunder administrative data, hvis disse er egnede hvad angår aktualitet og relevans.

c) 

egnede procedurer for statistisk beregning.

Artikel 9

Fremsendelse af data

1.  
Medlemsstaterne fremsender data, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 223/2009.
2.  
Medlemsstaterne fremsender de data, der er anført i bilag I og i afsnit 1 og 3 i bilag II, i form af aggregerede tabeller i henhold til en dataudvekslingsstandard, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Dataene fremsendes eller uploades elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal. De nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data vedtages af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.
3.  
Medlemsstaterne fremsender de data, der er anført i afsnit 2 i bilag II i form af mikrodatafiler — hvor hver observeret rejse er en individuel post i det indberettede datasæt — som skal være fuldstændig kontrolleret, redigeret og om nødvendigt imputeret, i henhold til en dataudvekslingsstandard, der er fastlagt af Kommissionen (Eurostat). Dataene fremsendes eller uploades elektronisk til Kommissionens (Eurostats) centrale dataportal. De nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data vedtages af Kommissionen i form af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

▼M2

4.  

Medlemsstaterne fremsender:

a) 

de validerede årlige data, der er omhandlet i afsnit 1 og 2 i bilag I, senest seks måneder efter udgangen af referenceperioden, medmindre andet er fastsat i bilag I

b) 

de validerede månedlige data, der er omhandlet i afsnit 2 i bilag I, senest otte uger efter udgangen af referenceperioderne for referenceårene 2020 og 2021 og senest seks uger efter udgangen af referenceperioden fra og med referenceåret 2022

c) 

de validerede data, der er omhandlet i afsnit 4 i bilag I, senest ni måneder efter udgangen af referenceperioden, hvis den pågældende medlemsstat har valgt at fremsende disse

d) 

de validerede data, der er omhandlet i bilag II, senest seks måneder efter udgangen af referenceperioden.

▼B

5.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, hvor det er nødvendigt, i overensstemmelse med artikel 11 vedrørende ændringer af fremsendelsesfristerne i denne artikels stk. 4, for at tage hensyn til den økonomiske, sociale eller tekniske udvikling. Sådanne ændringer skal tage hensyn til de eksisterende praksisser for dataindsamling i medlemsstaterne.
6.  
For alle data, der kræves i henhold til denne forordning, begynder første referenceperiode den 1. januar 2012, med mindre andet fremgår.

Artikel 10

Metodehåndbog

Kommissionen (Eurostat) udarbejder og ajourfører regelmæssigt i snævert samarbejde med medlemsstaterne en metodehåndbog med retningslinjer vedrørende de statistikker, der udarbejdes i henhold til denne forordning, herunder definitioner for kendetegnene for de krævede data og fælles standarder, der har til formål at sikre kvaliteten af de pågældende data.

Artikel 11

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
De delegerede beføjelser i artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 11. august 2011. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 12

Udvalgsprocedure

1.  
Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, som er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikel 13

Ophævelse

Direktiv 95/57/EF ophæves.

Medlemsstaterne indberetter resultater i henhold til direktiv 95/57/EF for alle referenceperioder i 2011.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

INTERN TURISME

Afsnit 1

TURISTINDLOGERINGSVIRKSOMHEDERS KAPACITET

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes1)  På regionalt NUTS-niveau 2 og på nationalt niveau, der skal indberettes på årsbasis

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Antal værelser

Type lokalitet a) og b)

NACE 55.2

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Type lokalitet a) og b)

NACE 55.3

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Type lokalitet a) og b)2)  [frivilligt] På nationalt niveau, der skal indberettes på årsbasis

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder

Antal sengepladser

Antal værelser

Størrelsesklasse3)  På nationalt niveau, der skal indberettes hvert tredje år

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal virksomheder, der har et eller flere værelser, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede personer, herunder kørestolsbrugere

 

B.   Begrænsning af dataindsamlingen

1) For »hoteller og lignende overnatningsfaciliteter« og for »ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 sengepladser eller derover.

2) For »campingpladser« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 pladser eller derover.

3) Medlemsstater, der tegner sig for under 1 % af det samlede årlige antal overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder i EU, kan yderligere begrænse observationsområdet, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 20 sengepladser eller derover (20 pladser eller derover).

C.   Hyppighed

Det første referenceår for de variabler, der skal indberettes hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 3), er 2015.

Afsnit 2

TURISTINDLOGERINGSVIRKSOMHEDERS BELÆGNING (INDENLANDSK OG INDADGÅENDE)

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasis1)  På regionalt NUTS-niveau 2 og på nationalt niveau

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

▼M2

I alt (alle typer turistindlogeringsvirksomheder)

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikkehjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

NUTS 3-regioner

Måneder i referenceåret (frivilligt, hvis NUTS 2-niveauet omfatter hele medlemsstaten)

▼B

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

 

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 2)  På nationalt niveau

Type indlogering

Variabler

Opdelinger

▼M2

I alt (alle typer turistindlogeringsvirksomheder)

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikkehjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) kombineret med type lokalitet b)

Større byer

▼B

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

[frivilligt] Størrelsesklasser

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

[frivilligt] Størrelsesklasser

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Type lokalitet a) og b)

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Gæstens bopæl (land eller geografisk område)

B.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes for månedlige oplysninger på nationalt niveauType indlogering

Variabler

Opdelinger

NACE 55.1

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

Nettobelægning af sengepladser

Nettobelægning af værelser

 

NACE 55.2

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

NACE 55.3

Antal overnatninger af hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

Antal overnatninger af ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder

 

Ankomster af hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

Ankomster af ikke-hjemmehørende til turistindlogeringsvirksomheder

 

C.   Begrænsning af dataindsamlingen

1) For »hoteller og lignende overnatningsfaciliteter« og for »ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 sengepladser eller derover.

2) For »campingpladser« skal observationsområdet mindst omfatte alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 10 pladser eller derover.

3) Medlemsstater, der tegner sig for under 1 % af det samlede årlige antal overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder i EU, kan yderligere begrænse observationsområdet, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 20 sengepladser eller derover (20 pladser eller derover).

4) Hvis der anvendes en begrænsning af dataindsamlingen som beskrevet under nr. 1), 2) eller 3), skal der årligt fremsendes et skøn over det samlede antal overnatninger af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende i turistindlogeringsvirksomheder, der ikke er omfattet af observationsområdet.

5) For det første referenceår, for hvilket der kræves data i henhold til denne forordning, skal skønnet som beskrevet under nr. 4) fremsendes senest 12 måneder efter udløbet af referenceperioden.

6) Medlemsstaterne kan yderligere begrænse observationsområdet for nettobelægningen af værelser i hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, så det dækker mindst alle turistindlogeringsvirksomheder, der har 25 værelser eller derover.

▼M2 —————

▼B

Afsnit 3

KLASSIFIKATIONER, DER SKAL ANVENDES MED HENBLIK PÅ AFSNIT 1 OG 2

A.   Type indlogering

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type indlogering, jf. NACE-gruppe 55.1, 55.2 og 55.3, er:

— 
hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
— 
ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
— 
campingpladser.

B.   Type lokalitet a)

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type lokalitet a), og som udtrykker urbaniseringsgraden af den kommune (eller tilsvarende administrative enhed), hvor turistindlogeringsvirksomhederne ligger, er:

— 
tætbefolket område
— 
område med gennemsnitlig befolkningstæthed
— 
tyndtbefolket område.

C.   Type lokalitet b)

De to kategorier, der skal anvendes i forbindelse med type lokalitet b), og som udtrykker, hvor tæt den kommune (eller tilsvarende administrative enhed), hvor turistindlogeringsvirksomhederne ligger, er på havet, er:

— 
kystzone
— 
ikke kystzone.

D.   Størrelsesklasse

De tre kategorier, der skal anvendes i forbindelse med størrelsesklasse, og som udtrykker antallet af værelser i turistindlogeringsvirksomhederne, er:

— 
små virksomheder: under 25 værelser
— 
mellemstore virksomheder: mellem 25 og 99 værelser
— 
store virksomheder: 100 værelser eller derover; angives særskilt på frivillig basis: »mellem 100 og 249 værelser« og »250 værelser eller derover«.

E.   Lande og geografiske områder

De kategorier, der skal anvendes i forbindelse med bopælsland eller bopælsområde for de turister, der bor i turistindlogeringsvirksomheder, er:

— 
Den Europæiske Union (Unionen); angives særskilt: hver medlemsstat
— 
Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); angives særskilt: Island, Norge, Schweiz (herunder Liechtenstein)

▼M3

— 
andre europæiske lande (ud over Unionen eller EFTA; undtagen Det Forenede Kongerige, Rusland, Tyrkiet og Ukraine)

▼M3

— 
Det Forenede Kongerige

▼B

— 
Rusland
— 
Tyrkiet
— 
Ukraine
— 
Afrika; angives særskilt: Sydafrika
— 
Nordamerika; angives særskilt: USA, Canada
— 
Syd- og Mellemamerika; angives særskilt: Brasilien
— 
Asien; angives særskilt: Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea
— 
Australien, Oceanien og øvrige områder; angives særskilt: Australien.

▼M2

F.   Større byer

De større byer, for hvilke der skal fremsendes data, skal være i overensstemmelse med artikel 4b, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1059/2003, og de skal mindst omfatte:

— 
de større byer, som tilsammen tegner sig for 90 % af de årlige overnatninger i turistindlogeringsfaciliteter i større byer i landet
— 
hovedstaden
— 
alle større byer med 200 000 indbyggere eller derover.

Med henblik herpå er større byer de lokale administrative enheder, hvor mindst 50 % af befolkningen bor i bymæssige centre; et bymæssigt centrum er en klynge af sammenhængende kvadratceller på 1 x 1 km med en tæthed på mindst 1 500 indbyggere pr. km2 og en befolkning på tilsammen mindst 50 000 indbyggere. Kommissionen (Eurostat) ajourfører sammen med medlemsstaterne regelmæssigt listen over større byer. Medlemsstaterne fremsender dataene for den seneste liste over større byer, der er tilgængelig den 31. december i referenceåret.

▼B

Afsnit 4

INTERN TURISME I IKKE-LEJET INDLOGERING

A.   Variabler, der skal indberettes på årsbasis

[frivilligt] Antal turistovernatninger i ikke-lejet indlogering i referenceåret.

B.   Opdeling

[frivilligt] Variablen under punkt A skal opdeles efter turisternes bopælsland hvad angår hjemmehørende i Unionen, mens turister hjemmehørende uden for Unionen skal opdeles i en særskilt supplerende kategori.
BILAG II

NATIONAL TURISME

Afsnit 1

DELTAGELSE I TURISME I PERSONLIGT ØJEMED

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasisVariabler

Opdelinger efter varighed af og destination for turistrejser i personligt øjemed

Sociodemografiske opdelinger

1.  Antal hjemmehørende på 15 år eller derover, som deltager i turisme i personligt øjemed i referenceåret

2.  Antal hjemmehørende på 15 år eller derover, som ikke deltager i turisme i personligt øjemed i referenceåret

a)  Enhver form for rejse (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med mindst 1 overnatning)

b)  Kun indenlandske rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med mindst 1 overnatning, men ingen udadgående rejser)

c)  Kun udadgående rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 udadgående rejse med mindst 1 overnatning, men ingen indenlandske rejser)

d)  Indenlandske og udadgående rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med mindst 1 overnatning og mindst 1 udadgående rejse med mindst 1 overnatning)

e)  Korte rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med fra 1 til 3 overnatninger)

f)  Lange rejser (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 rejse med 4 overnatninger eller derover)

g)  Lange rejser, kun indenlandske (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med 4 overnatninger eller derover, men ingen udadgående rejser med 4 overnatninger eller derover)

h)  Lange rejser, kun udadgående (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 udadgående rejse med 4 overnatninger eller derover, men ingen indenlandske rejser med 4 overnatninger eller derover)

i)  Lange rejser, indenlandske og udadgående (dvs. personer, der har foretaget mindst 1 indenlandsk rejse med 4 overnatninger eller derover, og mindst 1 udadgående rejse med 4 overnatninger eller derover)

1.  Køn
2.  Aldersgruppe
3.  [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse  ◄
4.  [frivilligt] Beskæftigelsessituation
5.  [frivilligt] Husstandsindkomst

Opdelinger efter varighed af og destination for turistrejser i personligt øjemed skal kombineres med de sociodemografiske opdelinger.

B.   Variabler og opdelinger for oplysninger, der skal indberettes hvert tredje årVariabler

Opdelinger efter hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed i referenceåret (der kan anføres flere svarmuligheder for respondenterne)

Sociodemografiske opdelinger

1.  Antal hjemmehørende på 15 år og derover, der ikke har deltaget i turisme i personligt øjemed i referenceåret (dvs. som ikke har foretaget en rejse med mindst 1 overnatning i personligt øjemed i referenceåret)

a)  Økonomiske årsager (ingen penge til ferierejser, har ikke råd til at tage på ferie)

b)  Manglende tid på grund af familiære forpligtelser

c)  Manglende tid på grund af arbejde eller uddannelse

d)  Helbredsgrunde eller nedsat mobilitet

e)  Foretrækker at blive hjemme, har ingen motivation for at rejse

f)  Sikkerhed

g)  Andre grunde

1.  Køn
2.  Aldersgruppe ►M1  
3.  [frivilligt] Højeste fuldførte uddannelse  ◄
4.  [frivilligt] Beskæftigelsessituation
5.  [frivilligt] Husstandsindkomst

Opdelingerne efter hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed i referenceåret skal kombineres med de socioøkonomiske opdelinger.

Det første referenceår for variabler, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, er 2013.

C.   Klassifikationer, der skal anvendes ved sociodemografiske opdelinger

1)

Køn : mand, kvinde.

2)

Aldersgruppe : under 15 [frivilligt], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 eller derover, med subtotaler for 25-44 og 45-64.

3)

Højeste fuldførte uddannelse : første sekundærtrin eller derunder, andet sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse), videregående uddannelse.

4)

Beskæftigelsessituation : erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig), ikke erhvervsaktiv, studerende (eller elev), andet uden for arbejdsstyrken.

5)

Husstandsindkomst : i kvartiler.

Afsnit 2

TURISTREJSER OG TURISTER, DER FORETAGER REJSERNE

A.   Variabler, der skal indberettes 

Variabler

Kategorier, der skal indberettes

Hyppighed

1.

Afrejsemåned

 

Årligt

2.

Rejsens varighed (antal overnatninger)

 

Årligt

3.

[Kun for udadgående rejser] Rejsens varighed: antal overnatninger på det indenlandske område

 

Hvert tredje år

4.

Hoveddestinationsland

i henhold til landelisten i den metodehåndbog, der er udarbejdet i henhold til denne forordnings artikel 10

Årligt

5.

Hovedformålet med rejsen

a)  Personligt: ferie og fritid

b)  Personligt: besøg hos familie og venner

c)  Personligt: andet (f.eks. pilgrimsrejse, sundhedsbehandling)

d)  Erhvervsmæssigt/forretningsmæssigt

Årligt

6.

[Kun for rejser i personligt øjemed] Type destination (flere svar mulige)

a)  By

b)  Ved havet

c)  På landet (herunder ved sø, flod osv.)

d)  Krydstogtskib

e)  Bjerge (højlandsområde, bakkeområde, osv.)

f)  Andet

Hvert tredje år

7.

[Kun for rejser i personligt øjemed] Deltagelse af børn i rejseselskabet

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

▼M2

8.

Hovedtransportmiddel

a)  Fly (rutefly, charterfly eller andre luftfartstjenester)

b)  Transportmiddel til vands (f.eks. passagerskibe og -færger, krydstogtskibe, lystfartøj, lejet fartøj)

c)  Jernbane

d)  Bus, rutebil (med eller uden fast køreplan)

d1)  (valgfrit)] bus eller rutebil med fast køreplan

d2)  (valgfrit) bus eller rutebil uden fast køreplan

e)  Privat motorkøretøj (som ejes eller leases, herunder venners/families bil)

f)  Lejet motorkøretøj (herunder samkørsels- eller delebilplatforme)

g)  Andet (f.eks. cykel)

Årligt

9.

Hovedindlogering

a)  Lejet indlogering: hoteller og lignende overnatningsfaciliteter

b)  Lejet indlogering: campingpladser (ikke til fast beboelse)

c)  Lejet indlogering: f.eks. hus, villa, lejlighed; lejet værelse/lejede værelser i en bolig

d)  Lejet indlogering: anden lejet indlogering (f.eks. vandrerhjem, marinaer, sundhedsinstitutioner)

e)  Ikkelejet indlogering: egen feriebolig

f)  Ikkelejet indlogering: indlogering uden vederlag hos familie eller venner

g)  Ikkelejet indlogering: anden ikkelejet indlogering

Årligt

10.

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedindlogeringen

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

11.

Bestilling af rejsen: bestillingskanal for hovedindlogeringen

a)  Direkte hos indlogeringsudbyderen

b)  Gennem et rejsebureau, en turarrangør, en portal eller et bureau for kortidsudlejning af ejendomme eller ferieudlejning med liste over flere indlogeringsudbydere

c)  Det var ikke nødvendigt at bestille

Hvert tredje år

11a.

(Kun for rejser med indlogering, der er bestilt ved hjælp af internettet gennem et rejsebureau, en turarrangør, en portal eller et bureau for kortidsudlejning af ejendomme eller ferieudlejning; kun for rejser med hovedindlogeringen »lejet indlogering: f.eks. hus, villa, lejlighed; lejet værelse/lejede værelser i en bolig«)

Bestilling af hovedindlogeringen via et websted eller en app som f.eks. Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

12.

Bestilling af rejsen: internetbestilling af hovedtransportmidlet

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

13.

Bestilling af rejsen: bestillingskanal for hovedtransportmidlet

a)  Direkte hos transportudbyderen

b)  Gennem et rejsebureau, en turarrangør, portal

c)  Det var ikke nødvendigt at bestille

Hvert tredje år

13a.

[Valgfrit] [Kun for rejser med transport bestilt ved hjælp af internettet gennem et rejsebureau, en turarrangør, portal]

Bestilling af hovedtransportmidlet via et websted eller en app som f.eks. BlaBlaCar

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

14.

Bestilling af rejsen: pakkerejse

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

15.

Bestilling af rejsen: internetbestilling af pakken

a)  Ja

b)  Nej

Hvert tredje år

15a.

Pakkeudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

▼B

16.

Transportudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

17.

Indlogeringsudgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

18.

[frivilligt] Udgifter til mad og drikke i caféer og restauranter afholdt af den enkelte turist under rejsen

 

Årligt

19.

Andre udgifter afholdt af den enkelte turist under rejsen; (19a) angives særskilt: varige forbrugsgoder og værdifulde varer

 

Årligt

20.

Turistens profil: køn efter følgende kategorier

a)  Mand

b)  Kvinde

Årligt

21.

Turistens profil: alder (fyldte år)

 

Årligt

22.

Turistens profil: bopælsland

 

Årligt

23.

►M1  [frivilligt] Turistens profil: Højeste fuldførte uddannelse ◄

►M1  
a)  Første sekundærtrin eller derunder
b)  Højere sekundærtrin og postsekundær undervisning (bortset fra videregående uddannelse)
c)  Videregående uddannelse  ◄

Årligt

24.

[frivilligt] Turistens profil: beskæftigelsessituation

a)  Erhvervsaktiv (ansat eller selvstændig)

b)  Ikke erhvervsaktiv

c)  Studerende (eller elev)

d)  Andet uden for arbejdsstyrken

Årligt

25.

[frivilligt] Turistens profil: husstandsindkomst i kvartiler

 

Årligt

B.   Begrænsning af dataindsamlingen

Observationsområdet er alle turistrejser med mindst 1 overnatning uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population på 15 år og derover, og som afsluttedes i referenceperioden. Data vedrørende populationen under 15 år kan indberettes særskilt på frivillig basis.

C.   Hyppighed

1) Det første referenceår for de variabler og kategorier, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 3), 6) og 7), er 2013.

2) Det første referenceår for de variabler og kategorier, for hvilke der skal fremsendes data hvert tredje år, og som er anført under punkt A, nr. 10) til 15), er 2014.

Afsnit 3

ENDAGSTURE

A.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes på årsbasis (udadgående endagsture)Variabler

[frivilligt]

Opdelinger

[frivilligt]

Sociodemografiske opdelinger

1)  Antal udadgående endagsture i personligt øjemed

2)  Antal udadgående endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)  efter bestemmelsesland

1  Køn
2.  Aldersgruppe
3.  Højeste fuldførte uddannelse  ◄
4.  Beskæftigelsessituation
5.  Husstandsindkomst

3)  Udgifter til udadgående endagsture i personligt øjemed

4)  Udgifter til udadgående endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)  efter bestemmelsesland

b)  efter udgiftskategori: transport, indkøb, restaurant-/cafébesøg, andet.

B.   Variabler og opdelinger, der skal indberettes hvert tredje år (indenlandske endagsture)Variabler

[frivilligt]

Opdelinger

[frivilligt]

Sociodemografiske opdelinger

1)  Antal indenlandske endagsture i personligt øjemed

2)  Antal indenlandske endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

 

1.  Køn
2.  Aldersgruppe
3.  Højeste fuldførte uddannelse  ◄
4.  Beskæftigelsessituation
5.  Husstandsindkomst

3)  Udgifter til indenlandske endagsture i personligt øjemed

4)  Udgifter til indenlandske endagsture i erhvervsmæssigt øjemed

a)  efter udgiftskategori: transport, indkøb, restaurant-/cafébesøg, andet.

C.   Klassifikationer, der skal anvendes ved sociodemografiske opdelinger

De klassifikationer, der skal anvendes for sociodemografiske opdelinger, er dem, der er anført under punkt C i afsnit 1 i dette bilag.

D.   Begrænsning af dataindsamlingen

Observationsområdet er alle endagsture uden for det sædvanlige opholdssted, der er foretaget af den hjemmehørende population på 15 år og derover. Data vedrørende populationen under 15 år kan indberettes særskilt på frivillig basis.

E.   Hyppighed og første referenceperioder

1) De kendetegn for endagsture, der er anført under punkt A, indberettes årligt, idet hvert af de fire kvartaler i det foregående kalenderår anføres særskilt. Første referenceperiode begynder den 1. januar 2014.

2) De kendetegn for endagsture, der er anført under punkt B, indberettes hvert tredje år, idet hvert af de fire kvartaler i det foregående kalenderår anføres særskilt. Første referenceperiode begynder den 1. januar 2015. Indberetningen er kun frivillig for den første referenceperiode.( 1 ) EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1.

( 3 ) EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1.

Top