EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0582-20180722

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) n r. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2018-07-22

02011R0582 — DA — 22.07.2018 — 009.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 582/2011

af 25. maj 2011

om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 64/2012 af 23. januar 2012

  L 28

1

31.1.2012

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 519/2013 af 21. februar 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 136/2014 af 11. februar 2014

  L 43

12

13.2.2014

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 133/2014 af 31. januar 2014

  L 47

1

18.2.2014

►M5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 627/2014 af 12. juni 2014

  L 174

28

13.6.2014

►M6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1718 af 20. september 2016

  L 259

1

27.9.2016

►M7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1347 af 13. juli 2017

  L 192

1

24.7.2017

►M8

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2400 af 12. december 2017

  L 349

1

29.12.2017

►M9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/932 af 29. juni 2018

  L 165

32

2.7.2018


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 300, 17.11.2015, s.  49 (582/2011)

►C2

Berigtigelse, EUT L 303, 20.11.2015, s.  109 (133/2014)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 582/2011

af 25. maj 2011

om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst)Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes en række foranstaltninger til gennemførelse af artikel 4, 5, 6 og 12 i forordning (EF) nr. 595/2009.

Den ændrer også forordning (EF) nr. 595/2009 og direktiv 2007/46/EF.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»Motorsystem« : motoren, emissionsbegrænsningssystemet og kommunikationsgrænsefladen (hardware og meddelelser) mellem motorsystemets elektroniske styreenhed(er) (ECU) og andre styreenheder for drivaggregater eller køretøj.

2)

»Driftsprøveplan« : ældningscyklussens og driftsprøveplanens periode til bestemmelse af forringelsesfaktorerne for motorens efterbehandlingssystemfamilie.

3)

»Motorfamilie« : en af fabrikanten foretaget gruppering af motorer, som gennem deres konstruktion, således som den er defineret i punkt 6 i bilag I, har ensartede egenskaber hvad angår emissioner fra udstødningen; alle motorer i motorfamilien skal opfylde de gældende emissionsgrænseværdier.

4)

»Motortype« : en motorkategori, som ikke på væsentlige punkter adskiller sig fra de i del 1 i tillæg 4 til bilag I angivne specifikationer.

5)

»Køretøjstype med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer« : en gruppe af køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden på væsentlige punkter vedrørende motorens og køretøjets egenskaber som angivet i tillæg 4 til bilag I.

6)

»DeNOx-system« : et selektivt katalytisk reduktionssystem (Selective Catalytic Reduction — i det følgende benævnt »SCR«), en NOx-adsorber, en passiv eller aktiv NOx-katalysator eller et andet system til efterbehandling af udstødningen, som er konstrueret til reducere emissionen af nitrogenoxider (Nox).

7)

»System til efterbehandling af udstødningen« : katalysator (oxidations-, 3-vejs eller anden type), partikelfilter, deNOx-system, kombineret deNOx-partikelfilter eller eventuelle andre emissionsbegrænsende anordninger, som er monteret nedstrøms for motoren.

8)

»OBD-system« (egendiagnosesystem) :

et system i et køretøj eller motor, som kan:

a) detektere fejl, der påvirker motorsystemets ydelse med hensyn til emission, og

b) gøre opmærksom på deres opståen gennem et alarmsystem og

c) identificere det sandsynlige fejlområde ved hjælp af oplysninger lagret i computer-hukommelsen og/eller kommunikere sådanne oplysninger ud af køretøjet.

▼M4

9)

»Kvalificeret forringet komponent eller system« (Qualified Deteriorated Component or System — i det følgende benævnt »QDC«) : en komponent eller et system, der med vilje er blevet forringet f.eks. ved fremskyndet aldring eller ved at have været manipuleret på en kontrolleret måde, og som af den godkendende myndighed er blevet accepteret i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, med henblik på anvendelse til demonstrering af motorsystemets OBD-ydelse.

▼B

10)

»ECU« : motorsystemets elektroniske styreenhed.

11)

»Diagnosefejlkode« (i det følgende benævnt »DTC«) : en numerisk eller alfanumerisk identifikator, som identificerer eller afmærker en fejl.

12)

»Bærbart emissionsmålingssystem« (Portable Emissions Measurement System — i det følgende benævnt »PEMS«) : et bærbart emissionsmålingssystem, som opfylder kravene i tillæg 2 til bilag II.

13)

»Fejlindikator«(i det følgende benævnt »MI«) : en indikator, som er en del af alarmsystemet, og som i tilfælde af funktionsfejl tydeligt gør føreren af køretøjet opmærksom herpå.

14)

»Ældningscyklus« : den køretøjsdrift (hastighed, belastning, effekt), som skal udføres under driftsprøveplanen.

15)

»Kritiske emissionsrelaterede komponenter« : følgende komponenter, som primært er konstrueret med henblik på emissionsbegrænsning: et eventuelt system til efterbehandling af udstødningen, motorens ECU og hermed forbundne følere og aktuatorer samt udstødningsrecirkulationssystemet (Exhaust Gas Recirculation — i det følgende benævnt »EGR«) inklusive alle tilhørende filtre, kølere, reguleringsventiler og rør.

16)

»Kritisk emissionsrelateret vedligeholdelse« : den nødvendige vedligeholdelse af kritiske emissionsrelaterede komponenter.

17)

»Emissionsrelateret vedligeholdelse« : den vedligeholdelse, som i væsentlig grad påvirker emissionen, eller som sandsynligvis vil påvirke emissionsforringelsen af køretøjet eller motoren ved normal drift.

18)

»Motorfamilie mht. efterbehandlingssystem« : fabrikantens gruppering af motorer, som opfylder definitionen på motorfamilie, men videreinddeles i motorer, der anvender tilsvarende systemer til efterbehandling af udstødningen.

▼M4

19)

»Wobbe-indeks (nedre Wl, eller øvre Wu)« :
forholdet mellem den ækvivalente brændværdi af en gas pr. enhedsvolumen og kvadratroden af dens relative massefylde ved samme referencebetingelser:
image
Der også kan angives som
image

20)

»λ-forskydningsfaktor (Sλ)« : et udtryk, som er fastsat i punkt A.5.5.1. i tillæg 5 til bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til en ændring af luftoverskudskoefficienten λ, hvis motoren drives med en gas af anden sammensætning end ren methan.

▼B

21)

»Ikke-emissionsrelateret vedligeholdelse« : den vedligeholdelse, som ikke i væsentlig grad påvirker emissionen, og som ikke har en varig indvirkning på emissionsforringelsen af køretøjet eller motoren ved normal drift, når vedligeholdelsen er foretaget.

22)

»OBD-motorfamilie« : fabrikantens gruppering af motorsystemer med samme metode til overvågning/diagnosticering af emissionsrelaterede fejl.

23)

»Scanningsværktøj« : eksternt prøvningsudstyr, der anvendes til standardiseret kommunikation fra uden for køretøjet med OBD-systemet i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning.

24)

»Understøttende emissionsstrategi« (Auxiliary Emission Strategy — AES) : en emissionsstrategi, der aktiveres, og som erstatter eller modificerer en grundlæggende emissionsstrategi med et specifikt formål for øje og som reaktion på et specifikt sæt betingelser vedrørende omgivelser og/eller drift, og som kun forbliver operationel, så længe disse betingelser eksisterer.

25)

»Grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi« (Base Emissions Strategy — i det følgende benævnt »BES«) : en emissionsbegrænsningsstrategi, som gælder hele motorens arbejdshastigheds- og belastningsområde, medmindre en AES aktiveres.

26)

»Funktionsrate under brug« : raten for det antal gange, hvor der har eksisteret sådanne betingelser, at en overvågningsenhed eller en gruppe af overvågningsenheder burde have detekteret en fejl, i forhold til det antal kørecyklusser, som er relevant for den pågældende overvågningsenhed eller gruppe af overvågningsenheder.

27)

»Motorstart« : indebærer sluttet tænding, tørning af motor og forbrændingsstart, og den er fuldendt, når motorhastigheden når 150 min-1 under den normale tomgangshastighed i varm tilstand.

28)

»Driftssekvens« : en sekvens, der består af en motorstart, en (motor)driftsperiode, motorstandsning og tiden indtil næste motorstart, hvor en specifik OBD-overvågningsenhed er i funktion indtil afslutningen, og hvor en eventuel fejl ville blive detekteret.

29)

»Emissionsgrænseovervågning« :

overvågning af en fejl, der medfører overskridelse af OBD-grænseværdierne, og som består af:

a) direkte emissionsmåling via og/eller udstødningsemissionsføler(e) og en model til at korrelere de direkte emissioner til de specifikke emissioner for den gældende prøvningscyklus,

b) indikering af en stigning i emissionerne ved korrelation af computerdata for input og output med prøvecyklusspecifikke emissioner.

30)

»Overvågning af funktionsdygtighed« : fejlovervågning, der består i funktionalitetskontroller og overvågningsparametre, der ikke er direkte korrelerede til emissionsgrænser, og som anvendes ved komponenter eller systemer for at kontrollere, om de fungerer indenfor det påkrævede område.

31)

»Rationalitetssvigt« : en fejl, hvor signalet fra en individuel føler eller komponent afviger fra det forventede, når det vurderes i forhold til signaler fra andre følere eller komponenter i styringssystemet, herunder tilfælde, hvor alle de målte signaler og data for komponent-output individuelt er inden for det område, der forbindes med normal drift for den relevante føler eller komponent, og hvor ingen af følerne eller komponenterne individuelt angiver fejl.

32)

»Overvågning for totalt funktionssvigt« : overvågning med henblik på at detektere en fejl, der medfører et fuldstændigt udfald af den ønskede funktion i et system.

33)

»Fejl« : et svigt eller en forringelse i et motorsystem, herunder OBD-systemet, som med rimelighed kan forventes at medføre enten en forøgelse af motorens emission af et af de regulerede forurenende stoffer eller en reduktion af OBD-systemets virkningsgrad.

34)

»Den generelle nævner« : angiver antallet af gange, hvor køretøjet er kørt, idet der er taget hensyn til generelle betingelser.

35)

»Tændingscyklustællingen« : angiver antallet af motorstarter, som køretøjet har været udsat for.

36)

»En kørecyklus« : er sekvens bestående af motorstart, (køretøjets) driftsperiode, motorstandsning og tiden indtil næste motorstart.

37)

»Gruppe af overvågningsenheder« : en række OBD-overvågningsenheder, der, i forbindelse med vurdering af en OBD-motorfamilies funktionsdygtighed under brug, anvendes til kontrol af, om emissionsbegrænsningssystemet fungerer korrekt.

38)

»Nettoeffekt« : effekt på prøvebænk målt på enden af krumtapakslen, eller hvad der svarer til denne, ved en given motorhastighed med det tilbehør, der er angivet i bilag XIV, bestemt ved atmosfæriske referencebetingelser.

39)

»Største nettoeffekt« : nettoeffektens højeste værdi målt ved fuld belastning på motoren.

40)

»Wall flow-dieselpartikelfilter« : et dieselpartikelfilter (Diesel Particulate Filter — i det følgende benævnt »DPF«), hvor al udstødningsgassen tvinges gennem en væg, som bortfiltrerer den faste masse.

41)

»Kontinuerlig regenerering« : efterbehandlingssystemets regenereringsproces, som enten foregår permanent eller mindst én gang pr. WHTC-varmstartprøvning (World Harmonised Transient Driving Cycle).

▼M1

42)

»kundetilpasning« : enhver ændring af et køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, som er foretaget efter specifik anmodning fra en kunde, og som skal godkendes.

43)

»OBD-informationer« : informationer i et OBD-system for ethvert elektronisk system i køretøjet.

44)

»overførselssystem« : et system som defineret i artikel 3, nr. 23), i direktiv 2007/46/EF, overført fra en gammel køretøjstype til en ny køretøjstype.

▼M4

45)

»Dieseltilstand« : den normale driftstilstand af en dobbeltbrændstofmotor, under hvilken motoren ikke anvender gasformige brændstoffer uanset motordriftsforholdene.

46)

»Dobbeltbrændstofmotor« : et motorsystem, som er konstrueret til samtidig drift med dieselbrændstof og et gasformigt brændstof, idet begge brændstoffer måles separat, og hvor den forbrugte mængde af et af brændstofferne i forhold til det andet kan variere afhængigt af driften.

47)

»Dobbeltbrændstofstilstand« : den normale driftstilstand for en dobbeltbrændstofmotor, under hvilken den samtidigt forbruger dieselbrændstof og et gasformigt brændstof ved nogle motordriftsforhold.

48)

»Dobbeltbrændstofkøretøj« : et køretøj, der drives af en dobbeltbrændstofmotor, og hvor de af motoren anvendte brændstoffer leveres fra separate lagringssystemer i køretøjet.

49)

»Servicetilstand« : en særlig tilstand for en dobbeltbrændstofmotor, som aktiveres med henblik på reparation, eller hvis køretøjet skal fjernes fra trafikken, når drift i dobbeltbrændstoftilstand ikke er mulig.

50)

»Gas/energiforhold (GER)« : for dobbeltbrændstofmotorer, forholdet (udtrykt i procent) mellem energiindholdet i det gasformige brændstof og energiindholdet i begge brændstoffer (diesel og gas), idet energiindholdet i brændstofferne defineres som den nedre brændværdi.

51)

»Gennemsnitligt gasforhold« : det gennemsnitlige gas/energiforhold beregnet under en specifik driftssekvens.

52)

»Type 1A-dobbeltbrændstofmotor« : en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), og som ikke i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

53)

»Type 1B-dobbeltbrændstofmotor« : en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), og som ikke i tomgang udelukkende anvender diesel i dobbeltbrændstoftilstand, og som har en dieseltilstand.

54)

»Type 2A-dobbeltbrændstofmotor« : en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold på mellem 10 og 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %), og som ikke har nogen dieseltilstand, eller en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), men som i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

55)

»Type 2B-dobbeltbrændstofmotor« : en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold på mellem 10 og 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %), og som ikke har nogen dieseltilstand, eller en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke er lavere end 90 % (GERWHTC ≥ 90 %), men som i tomgang udelukkende anvender diesel, og som ikke har nogen dieseltilstand.

56)

»Type 3B-dobbeltbrændstofmotor« : en dobbeltbrændstofmotor, der fungerer i den varme WHTC-prøvningscyklus med et gennemsnitligt gasforhold, som ikke overstiger 10 % (GERWHTC ≤ 10 %), og som har en dieseltilstand.

▼M1

Artikel 2a

Adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  Fabrikanter iværksætter de nødvendige foranstaltninger og procedurer i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009 og bilag XVII til nærværende forordning for at sikre, at OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer stilles til rådighed fra deres websteder i et standardiseret format, således at de er let og umiddelbart tilgængelige og på en sådan måde, således at uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang. Fabrikanterne skal endvidere stille undervisningsmateriale til rådighed for uafhængige aktører og autoriserede forhandlere og reparatører.

2.  Den godkendende myndighed udsteder først typegodkendelse, når fabrikanten har indgivet en attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

3.  Attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i artikel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009.

4.  Attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer udarbejdes i overensstemmelse med den model, der er fastsat i tillæg 1 til bilag XVII.

5.  Adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer omfatter følgende:

a) en utvetydig identifikation af det køretøj, system, den komponent eller separate teknisk enhed, som fabrikanten har ansvaret for

b) servicehåndbøger, herunder service- og vedligeholdelsesoptegnelser

c) tekniske manualer

d) komponent- og diagnoseinformationer (f.eks. teoretiske min./maks.-værdier for målinger)

e) kredsløbsdiagrammer

f) diagnosefejlkoder (herunder fabrikantspecifikke koder)

g) identifikationsnummer for køretøjstypens softwarekalibrering

h) oplysninger, som vedrører og leveres ved hjælp af proprietært værktøj og udstyr

i) dataregistreringsinformation og bidirektionelle overvågnings- og prøvningsdata

j) standardarbejdsenheder eller -tidsrum for reparations- og vedligeholdelsesopgaver, hvis forhandlere og reparatører, der er autoriseret af fabrikanten, har adgang hertil enten direkte eller via en tredjepart

k) i forbindelse med etapevis typegodkendelse: de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 2b.

6.  En autoriseret forhandler eller reparatør inden for en given leverandørs distributionssystem anses for at være en uafhængig aktør i denne forordnings forstand, hvis han leverer reparations- og vedligeholdelsesydelser i forbindelse med køretøjer, der er omfattet af en anden leverandørs distributionssystem, som han ikke deltager i.

7.  Reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer skal altid være tilgængelige, når der bortses fra den nødvendige vedligeholdelse af informationssystemet.

8.  Med henblik på fremstilling og vedligeholdelse af OBD-kompatible udskiftnings- eller servicekomponenter samt diagnoseværktøj og prøveudstyr skal fabrikanten uden forskelsbehandling stille de relevante OBD-informationer, reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet til rådighed for enhver interesseret fabrikant eller reparatør af komponenter, diagnoseværktøj eller prøveudstyr.

9.  Fabrikanten skal stille efterfølgende ændringer af eller supplementer til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer til rådighed på sit websted, så snart de stilles til rådighed for autoriserede reparatører.

10.  Hvis reparations- og vedligeholdelsesoptegnelser for et køretøj opbevares i en central database, som tilhører køretøjsfabrikanten eller forvaltes på vegne af denne, skal uafhængige reparatører, der er godkendt og autoriseret som krævet i henhold til punkt 2.2 i bilag XVII, have adgang til sådanne oplysninger gratis og på samme vilkår som autoriserede reparatører, så det er muligt for dem at indføre oplysninger om reparation og vedligeholdelse, som de har udført.

11.  Fabrikanten skal stille følgende oplysninger til rådighed for interesserede parter:

a) relevante oplysninger, der gør det muligt at udvikle udskiftningskomponenter, der er afgørende for, at OBD-systemet fungerer korrekt

b) oplysninger, der gør det muligt at udvikle generiske diagnoseværktøjer.

Med henblik på litra a) i første afsnit må udviklingen af udskiftningskomponenter ikke begrænses af:

a) manglende relevante oplysninger

b) de tekniske krav vedrørende strategierne for fejlindikation, hvis OBD-systemets grænseværdier overskrides, eller hvis OBD-systemet ikke kan opfylde de grundlæggende OBD-overvågningskrav, der er fastsat i denne forordning

c) særlige ændringer vedrørende håndteringen af OBD-information, afhængigt af om køretøjet er i bezindrift eller gasdrift

d) typegodkendelse af gasdrevne køretøjer, som indeholder et begrænset antal mindre mangler.

For så vidt angår litra b) i første afsnit, skal uafhængige aktører have adgang til ODX-filerne via fabrikantens websted, hvis fabrikanter anvender diagnoseværktøj og prøveudstyr i overensstemmelse med ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) og ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) i deres franchiserede netværk.

Artikel 2b

Etapevis typegodkendelse

1.  I tilfælde af etapevis typegodkendelse som defineret i artikel 3, nr. 7), i direktiv 2007/46/EF er slutfabrikanten ansvarlig for at give adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer for egen/egne fremstillingsetape(r) og forbindelsen til den/de foregående etape(r).

Desuden skal slutfabrikanten på sit websted giver uafhængige aktører følgende oplysninger:

a) webadresse på fabrikant(er), der er ansvarlige for den/de forudgående etape(r)

b) navn og adresse på alle fabrikanter, der er ansvarlige for den/de forudgående etape(r)

c) typegodkendelsesnummer for den/de forudgående etape(r)

d) motornummer.

2.  Hver fabrikant, som har ansvaret for en eller flere bestemte etaper i typegodkendelsen, skal via sit websted at give adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om, hvilke etaper i typegodkendelsen, han har ansvaret for, og forbindelsen til den/de forudgående etape(r).

3.  Den fabrikant, der har ansvaret for en eller flere etaper i typegodkendelsen, forelægger følgende oplysninger for den fabrikant, der har ansvaret for den næste etape:

a) den overensstemmelsesattest vedrørende den/de etape(r), han har ansvaret for

b) attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, herunder tillæggene hertil

c) typegodkendelsesnummeret svarende til den/de etape(r), han har ansvaret for

d) de dokumenter, der er nævnt i litra a), b) og c), og som er leveret af fabrikanten/fabrikanterne, der er involveret i de foregående etaper.

Hver fabrikant bemyndiger den fabrikant, der har ansvaret for den næste etape, til at videregive dokumenterne til de fabrikanter, der er ansvarlige for eventuelle efterfølgende etaper og den endelige etape.

Desuden skal den fabrikant, der har ansvaret for en eller flere bestemte etaper i typegodkendelsen, på et aftalemæssigt grundlag:

a) give den fabrikant, der har ansvaret for den næste etape, adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer og grænsefladeoplysninger, svarende til den/de pågældende etaper, han har ansvaret for

b) på anmodning fra den fabrikant, der har ansvaret for den næste etape i typegodkendelsen, give adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer og grænsefladeoplysninger, svarende til den/de pågældende etaper, han har ansvaret for.

4.  En fabrikant, herunder en slutfabrikant, må kun opkræve gebyrer i overensstemmelse med artikel 2f, for den/de etape(r), som han har ansvaret for.

Fabrikanten, herunder en slutfabrikant, må ikke opkræve gebyrer for levering af oplysninger vedr. webstedets adresse eller kontaktoplysninger for nogen anden fabrikant.

Artikel 2c

Kundetilpasninger

1.  Som undtagelse fra artikel 2a gælder, at, hvis antallet af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af en given kundetilpasning, er mindre end 250 producerede enheder på verdensplan, skal reparations- og vedligeholdelsesinformationerne vedrørende kundetilpasningen gøres umiddelbart og lettilgængelige, således at uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang.

Til servicering og omprogrammering af de elektroniske styreenheder, som vedrører kundetilpasning, stiller fabrikanten det respektive proprietære specialiserede diagnoseværktøj eller prøveudstyr til rådighed for uafhængige operatører, som stilles til rådighed for autoriserede reparatører.

Kundetilpasningerne opføres på fabrikantens websted for reparations- og vedligeholdelsesinformationer og angives i attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer på tidspunktet for typegodkendelsen.

2.  Hvis antallet af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omfattet af en given kundetilpasning, er højere end 250 enheder på verdensplan, kan fabrikanten indtil den 31. december 2015 fravige forpligtelsen i medfør af artikel 2a til at give adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer i et standardiseret format. Hvis fabrikanten gør brug af denne undtagelse, skal han give adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, således at de er umiddelbart og lettilgængelige, og således at uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang.

3.  Til servicering af kundetilpassede systemer stiller fabrikanterne proprietært specialiseret diagnoseværktøj eller prøveudstyr til rådighed for uafhængige aktører via salg og udlejning.

4.  Fabrikanten skal i attesten om adgang til køretøjets OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer i forbindelse med typegodkendelsen nævne de kundetilpasninger, for hvilke forpligtelsen i artikel 2a til at give adgang til køretøjets OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer i et standardiseret format er fraveget, samt en eventuel hertil knyttet elektronisk styreenhed.

Sådanne tilpasninger og eventuelle elektroniske styreenheder, der er knyttet til dem, skal også angives på fabrikantens websted for reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

Artikel 2d

Fabrikanter af små mængder af køretøjer

1.  Som undtagelse fra artikel 2a giver fabrikanter, hvis årlige produktion på verdensplan af en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af denne forordning, er mindre end 250 enheder, adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, således at de er umiddelbart og lettilgængelige og på en sådan måde, at uafhængige aktører ikke forskelsbehandles i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang.

2.  Det køretøj, system, komponent og separate tekniske enhed, der er omfattet af stk. 1, skal være opført på fabrikantens websted for reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

3.  Den godkendende myndighed underretter Kommissionen om hver enkelt typegodkendelse, der udstedes for fabrikanter af små mængder.

Artikel 2e

Overførselssystemer

1.  Med hensyn til overførselssystemer, der er opført i tillæg 3 til bilag XVII, kan fabrikanten indtil den 30. juni 2016 fravige forpligtelsen til at omprogrammere de elektroniske styreenheder efter standarderne i bilag XVII.

En sådan undtagelse skal være angivet på attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer for køretøjet på tidspunktet for typegodkendelsen.

Systemer, for hvilke en fabrikant fraviger forpligtelsen til at omprogrammere de elektroniske styreenheder efter de standarder, der er nævnt i bilag XVII, skal anføres på hans websted for reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

2.  Med henblik på servicering og omprogrammering af de elektroniske styreenheder i de overførselssystemer systemer, for hvilke fabrikanten fraviger forpligtelsen til at omprogrammere de elektroniske styreenheder i overensstemmelse med de standarder, der er nævnt i bilag XVII, skal fabrikanterne sikre, at det respektive proprietære værktøj og udstyr kan købes eller lejes af uafhængige operatører.

Artikel 2f

Gebyrer for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

1.  Fabrikanter kan opkræve rimelige og forholdsmæssige gebyrer for adgangen til de reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, som er omfattet af denne forordning.

For så vidt angår første afsnit skal et gebyr anses for at være urimeligt, hvis det afholder uafhængige aktører fra at søge adgang, fordi det ikke står i forhold til anvendelsesomfanget.

2.  Fabrikanten skal stille reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet, herunder transaktionsrelaterede tjenester som f.eks. omprogrammering og teknisk bistand, om køretøjer til rådighed på time-, dags-, måneds- og årsbasis, og gebyrerne for adgang til disse informationer skal stå i forhold til adgangsperiodens længde.

Som supplement til tidsbaseret adgang kan fabrikanterne tilbyde transaktionsbaseret adgang, hvor der opkræves gebyrer pr. transaktion og ikke for den periode, hvor adgang gives. Hvis fabrikanter tilbyder begge adgangssystemer, skal uafhængige reparatører vælge et foretrukket system, enten tidsbaseret eller transaktionsbaseret.

Artikel 2g

Overholdelse af forpligtelser vedrørende adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  En godkendende myndighed kan til enhver tid på eget initiativ, på grundlag af en klage eller på grundlag af en vurdering foretaget af en teknisk tjeneste kontrollere, om en bestemt fabrikant overholder forordning (EF) nr. 595/2009, denne forordning og betingelserne i attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

2.  Hvis en godkendende myndighed konstaterer, at fabrikanten ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, skal den godkendende myndighed, der har udstedt den relevante typegodkendelse, træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe situationen.

Disse foranstaltninger kan omfatte inddragelse eller suspension af typegodkendelsen, bøder eller andre foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 595/2009.

3.  Den godkendende myndighed foretager kontrol med henblik på at undersøge, om fabrikanten har overholdt sine forpligtelser med hensyn til adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, hvis en uafhængig aktør eller en brancheorganisation, der repræsenterer uafhængige aktører, indgiver en klage til den godkendende myndighed.

4.  Den godkendende myndighed kan ved gennemførelsen af denne kontrol anmode den tekniske tjeneste eller enhver anden uafhængig ekspert om at undersøge, om disse forpligtelser er opfyldt.

Artikel 2h

Forummet om adgang til køretøjsinformationer

Dækningsområdet for de aktiviteter, der gennemføres af forummet om adgang til køretøjsinformationer, jf. artikel 13, stk. 9, i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 ( 1 ) udvides til at omfatte køretøjer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 595/2009.

På grundlag af dokumentation om forsætlig eller utilsigtet misbrug af OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, rådgiver forummet Kommissionen om foranstaltninger for at undgå et sådant misbrug af oplysninger.

▼B

Artikel 3

Typegodkendelseskrav

▼M4

1.  For at opnå EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed, EF-typegodkendelse af køretøjer med godkendte motorstyresystemer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten i henhold til bestemmelserne i bilag I dokumentere, at køretøjerne eller motorsystemerne underkastes prøvningerne og opfylder kravene i artikel 4 og 14 og i bilag III-VIII, X, XIII, XIV og XVII. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne er i overensstemmelse med de specifikationer for referencebrændstoffer, som er fastsat i bilag IX. Hvis der er tale om dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer, skal fabrikanten desuden opfylde kravene i bilag XVIII.

▼M8

For at opnå EF-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten også dokumentere, at kravene i artikel 6 og bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 ( 2 ) er opfyldt med hensyn til den pågældende køretøjsgruppe. Dette krav finder imidlertid ikke anvendelse, hvis fabrikanten angiver, at nye køretøjer af den type, der skal godkendes, ikke vil blive registreret, solgt eller ibrugtaget i Unionen på eller efter de datoer, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2017/2400 for den pågældende køretøjsgruppe.

▼M1

1a.  Hvis køretøjets OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer ikke er tilgængelige, eller hvis de ikke opfylder kravene i artikel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009, artikel 2b, 2c og 2d i nærværende forordning og bilag XVII til nærværende forordning, når ansøgningen om typegodkendelse indgives, skal fabrikanten fremsende disse oplysninger inden den senest forekommende af følgende datoer: senest seks måneder efter den dato, som er angivet i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 595/2009 eller senest seks måneder efter datoen for typegodkendelse.

1b.  Forpligtelsen til at indgive oplysninger inden for de i stk. 1a fastsatte frister finder kun anvendelse, hvis køretøjet efter typegodkendelse bringes i omsætning.

Hvis køretøjet bringes i omsætning mere end seks måneder efter typegodkendelsen, indgives oplysningerne på den dato, det bringes i omsætning.

1c.  Den godkendende myndighed kan antage, at fabrikanten har iværksat tilfredsstillende foranstaltninger og procedurer med hensyn til adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, på grundlag af en udfyldt attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, såfremt der ikke er modtaget nogen klage, og fabrikanten indgiver attesten inden for de i stk. 1a fastsatte frister.

Hvis attesten for overensstemmelse ikke indgives inden for denne periode, skal den godkendende myndighed træffe passende foranstaltninger til sikring af overensstemmelse.

▼M4

2.  For at opnå EF-typegodkendelse af køretøjer med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal fabrikanten sikre, at monteringskravene i punkt 4 i bilag I er opfyldt. I tilfælde af dobbeltbrændstofkøretøjer skal fabrikanten sikre, at de supplerende monteringskrav i punkt 6 i bilag XVIII er opfyldt.

3.  For at opnå udvidelse af EF-typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer, som er typegodkendt i henhold til nærværende forordning, med en referencemasse på over 2 380 kg og indtil 2 610 kg skal fabrikanten opfylde kravene i punkt 5 i bilag VIII.

4.  Bestemmelserne om alternativ godkendelse, som angivet i punkt 2.4.1 i bilag X og punkt 2.1 i bilag XIII, gælder ikke for EF-typegodkendelser af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed. Disse bestemmelser gælder heller ikke for dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer.

5.  Ethvert motorsystem og ethvert konstruktionselement, som kan have indflydelse på emissionerne af forurenende gasser og partikler, skal være udformet, konstrueret, samlet og monteret på en sådan måde, at motoren og køretøjet under normale driftsforhold opfylder forskrifterne i forordning (EF) nr. 595/2009 og i nærværende forordning. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne opfylder de krav til off cycle-emission, som er fastsat i artikel 14 og i bilag VI til nærværende forordning. I tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer finder bestemmelserne i bilag XVIII anvendelse.

6.  For at opnå EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed eller EF-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner og reparations- og vedligeholdelsesinformationer med henblik på at opnå en brændstofuafhængig, brændstofbegrænset eller brændstofspecifik typegodkendelse, skal fabrikanten sikre, at kravene i punkt 1 i bilag I er opfyldt.

▼B

7.  For at opnå en EF-typegodkendelse af en benzin- eller E85-dreven motor, skal fabrikanten sikre at de specifikke krav vedrørende indtag på brændstoftanke til benzindrevne- og E85-drevne køretøjer, fastsat i punkt 4.3 i bilag I, er opfyldt.

8.  For at opnå en EF-typegodkendelse skal fabrikanten sikre, at de specifikke krav vedrørende det elektroniske systems sikkerhed er fastsat i punkt 2.1 i bilag X, er opfyldt.

9.  Fabrikanten træffer tekniske foranstaltninger for at sikre, at udstødningsemissionerne begrænses effektivt i henhold til nærværende forordning i hele køretøjets normale livscyklus og under normale driftsforhold. Heri indgår, at slanger, slangestudse og slangeforbindelser, der anvendes i de emissionsbegrænsende systemer, skal være udført i overensstemmelse med den oprindelige konstruktions hensigt.

10.  Fabrikanten sikrer, at resultaterne af emissionsprøvningerne overholder de gældende grænseværdier under alle specificerede prøvningsbetingelser i nærværende forordning.

11.  Fabrikanten skal bestemme de forringelsesfaktorer, som skal anvendes til at påvise, at emission af forurenende gasser og partikler fra en motorfamilie eller en familie af motorefterbehandlingssystemer fortsat er i overensstemmelse med de gældende emissionsgrænseværdier i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009 i den normale levetid, som er fastsat i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

Procedurerne for påvisning af en motor- eller efterbehandlingssystemfamilies overholdelse af de relevante emissionsgrænseværdier i den normale levetid er angivet i bilag VII i nærværende forordning.

12.  For motorer med styret tænding, der skal underkastes prøvningerne i bilag IV, skal det maksimalt tilladte carbonmonoxidindhold i udstødningsgasserne ved normal tomgangshastighed være i overensstemmelse med den mængde, der er angivet af køretøjsfabrikanten. Den højeste volumenmængde af carbonmonoxid må dog ikke overstige 0,3 %.

Volumenmængden af carbonmonoxid i udstødningsgassen må ved høj tomgangshastighed ikke overstige 0,2 % vol., når motorhastigheden er mindst 2 000 min-1 og lambda-værdien er 1 ± 0,03 eller i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer.

13.  Hvis der er tale om lukkede krumtaphuse, skal fabrikanter i forbindelse med prøvningerne i bilag V sikre, at motorens ventilationssystem ikke tillader emission af krumtaphusgasser i atmosfæren. Hvis der er tale om åbne krumtaphuse, skal emissionerne måles og lægges til udstødningsemissionerne efter de bestemmelser, der er fastsat i bilag V.

14.  I forbindelse med ansøgning om typegodkendelse forelægger fabrikanten for den godkendende myndighed oplysninger, der godtgør, at deNOx-systemets emissionsbegrænsende funktion opretholdes under alle forhold, der regelmæssigt forekommer på Den Europæiske Unions område, herunder især lave temperaturer.

Fabrikanter giver desuden den godkendende myndighed oplysninger om, hvorledes et eventuelt EGR-system fungerer, herunder dets drift ved lave omgivende temperaturer.

Disse oplysninger skal også omfatte en beskrivelse af eventuelle påvirkninger af emissionerne i forbindelse med drift ved lave omgivende temperaturer.

▼M1 —————

▼B

Artikel 4

OBD-system

1.  Fabrikanterne sikrer, at alle motorsystemer og køretøjer er udstyret med et OBD-system.

2.  OBD-systemet skal være udformet, konstrueret og monteret i et køretøj i overensstemmelse med bilag X, således at det er i stand til at identificere, registrere og gøre opmærksom på de forskellige typer forringelser eller fejl, der er angivet i nævnte bilag i hele køretøjets livscyklus.

3.  Fabrikanten sikrer, at OBD-systemet opfylder kravene i bilag X, herunder kravene til dets funktionsdygtighed under brug, under alle normale og med rimelighed forudsigelige i EU forekommende kørselsforhold, jf. også de normale driftsforhold, som er specificeret i bilag X.

4.  Ved prøvning med en kvalificeret forringet komponent, skal OBD-systemets fejlindikator aktiveres i overensstemmelse med bilag X. OBD-systemets fejlindikator kan også blive aktiveret ved emissionsniveauer, der ligger under OBD-systemets grænseværdier som specificeret i bilag X.

5.  Fabrikanten skal sikre at bestemmelserne for OBD-motorfamiliers funktionsdygtighed under brug er fastsat i bilag X, bliver fulgt.

6.  Data, der vedrører OBD-systemets funktionsdygtighed under brug, skal lagres og stilles til rådighed uden kryptering ved hjælp af OBD-systemets standard OBD-kommunikationsprotokol i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag X.

7.  I en periode på tre år efter de datoer, der er angivet i artikel 8, stk. 1 og stk. 2, i forordning (EF) nr. 595/2009 kan fabrikanten vælge at OBD-systemer skal opfylde alternative bestemmelser, jf. bilag X i nærværende forordning, med henvisning til dette stykke.

▼M5

8.  De i punkt 2.3.3.3 i bilag X angivne alternative bestemmelser for DPF-funktionsovervågning kan efter anmodning fra fabrikanten anvendes indtil den 31. december 2015 for så vidt angår nye typer af køretøjer eller motorer og indtil den 31. december 2016 for alle nye køretøjer, der sælges, registreres eller ibrugtages i Unionen.

▼M1

Artikel 5

Ansøgning om EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

▼B

1.  Fabrikanten indgiver en ansøgning til den godkendende myndighed om EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed.

2.  Ansøgningen i stk. 1 udformes i overensstemmelse med den model for oplysningsskemaet, som er fastsat i tillæg 4 til bilag I. Til det formål anvendes tillæggets del 1.

3.  Fabrikanten leverer sammen med ansøgningen en dokumentationspakke, der fyldestgørende forklarer alle emissionspåvirkende konstruktionselementer, motorsystemets emissionsbegrænsningsstrategi, de metoder, med hvilke motorsystemet styrer output-variabler, som har betydning for emissionerne, om denne styring er direkte eller indirekte, og det i punkt 4 og 5 i bilag XIII krævede advarsels- og ansporingssystem. Dokumentationspakken skal bestå af følgende dele, inklusive de i punkt 8 i bilag I angivne oplysninger:

a) En formel dokumentationspakke, som skal opbevares af den godkendende myndighed. Den formelle dokumentationspakke kan på anmodning stilles til rådighed for de berørte parter.

b) En udvidet dokumentationspakke, som skal forblive fortrolig. Den udvidede dokumentationspakke kan opbevares af den godkendende myndighed eller kan, efter den godkendende myndigheds valg, opbevares af fabrikanten, men den administrative myndighed skal have adgang til at kontrollere den på godkendelsestidspunktet og på ethvert tidspunkt, så længe godkendelsen er gældende. Når dokumentationspakken opbevares af fabrikanten, skal den godkendende myndighed tage de nødvendige skridt til at sikre, at den ikke ændres efter godkendelsen.

4.  Foruden den i stk. 3 omhandlede informationspakke fremlægger fabrikanten følgende oplysninger:

a) Hvis der er tale om motorer med styret tænding, en erklæring fra fabrikanten om den mindste procentdel fejltændinger ud af det samlede antal tændinger, som enten ville medføre, at emissionerne overskrider grænseværdierne i bilag X, hvis denne procentdel fejltændinger forekom fra starten af emissionsprøvningen som beskrevet i bilag III, eller ville medføre en sådan overophedning af katalysatoren (-erne), at det kunne føre til uoprettelig skade.

b) En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet, for at hindre indgreb i og ændring af computeren/computerne til emissionsbegrænsning, herunder også faciliteten til opdatering under anvendelse af et fabriksgodkendt program eller en fabriksgodkendt kalibrering.

c) Dokumentation for OBD-systemet i overensstemmelse med kravene i punkt 5 i bilag X.

d) OBD-relaterede oplysninger med henblik på adgang til OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer i overensstemmelse med forordningens krav.

e) Erklæring om overholdelse af off-cycle emissioner i overensstemmelse med kravene i artikel 14 og i punkt 9 i bilag VI.

f) En erklæring om overholdelse af OBD-funktionsdygtighed under brug i overensstemmelse med kravene i tillæg 6 til bilag X.

▼M1

g) Attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

▼B

h) Den oprindelige plan for prøvning efter ibrugtagning i overensstemmelse med punkt 2.4. til bilag II.

i) I givet fald kopi af andre typegodkendelser indeholdende relevante data med henblik på udvidelse af godkendelser og bestemmelse af forringelsesfaktorer.

▼M4

j) I givet fald den dokumentationspakke, som er nødvendig for korrekt montering af motorer, der er typegodkendt som separat teknisk enhed.

▼B

5.  Fabrikanten indleverer en motor eller i givet fald en stammotor, som er repræsentativ for den type, som søges godkendt, til den tekniske tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen.

6.  Ændringer af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der foretages efter typegodkendelse, skal ikke automatisk ugyldiggøre en typegodkendelse, medmindre de oprindelige karakteristika eller tekniske parametre er blevet ændret på en måde, der påvirker motorens eller forureningsbegrænsningssystemets funktion.

▼M1

Artikel 6

Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

▼B

1.  Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold af bestemmelserne i bilag VII til direktiv 2007/46/EF, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I, i nærværende forordning.

En godkendende myndighed må ikke tildele samme nummer til to forskellige motortyper.

▼M4

1a.  Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b) Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, som gælder for motorsystemet eller motorfamilien, skal være opfyldt.

c) Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

d) Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 og 5.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10 i bilag XIII til nærværende forordning samt punkt 1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning, finder anvendelse.

▼M4

2.  Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 5 til bilag I.

▼B

Artikel 7

Ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  Fabrikanten fremsender til den godkendende myndighed en ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

2.  Ansøgningen i stk. 1 udformes i overensstemmelse med den model for oplysningsskemaet, som er fastsat i delt 2 i tillæg 4 til bilag I. Ansøgningen ledsages af en kopi af EF-typegodkendelsesattesten for motorsystemet eller motorfamilien som separat teknisk enhed udstedt i overensstemmelse med artikel 6.

3.  Fabrikanten skal levere en dokumentationspakke, som fyldestgørende forklarer elementerne i advarsels- og ansporingssystemet, som findes i køretøjet i henhold til kravene i bilag XIII. Denne dokumentationspakke leveres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3.

4.  Foruden den i stk. 3 omhandlede informationspakke fremlægger fabrikanten følgende oplysninger:

a) En beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet, for at hindre indgreb i og ændring af styreenheder for køretøjet, som er omfattet af nærværende forordning, herunder også faciliteten til opdatering under anvendelse af et fabriksgodkendt program eller en fabriksgodkendt kalibrering.

b) En beskrivelse af OBD-komponenterne i køretøjet i overensstemmelse med kravene i punkt 5 i bilag X.

c) Oplysninger om OBD-komponenterne i et køretøj med henblik på adgang til OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesoplysninger.

▼M1

d) Attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

▼B

e) I givet fald kopier af andre typegodkendelser sammen med data, der er relevante for udvidelse af godkendelser.

5.  Ændringer af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der foretages efter typegodkendelse, ugyldiggør ikke automatisk en typegodkendelse, medmindre de oprindelige karakteristika eller tekniske parametre er blevet ændret på en måde, der påvirker motorens eller forureningsbegrænsningssystemets funktion.

Artikel 8

Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til køretøjsreparations- og vedligeholdelsesinformationer og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold af bestemmelserne i bilag VII til direktiv 2007/46/EF, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.

En godkendende myndighed må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper.

▼M4

1a.  Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b) Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal være opfyldt.

c) Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

▼M8

d) Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10.1 i bilag XIII til nærværende forordning samt punkt 1.1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning, finder anvendelse.

▼M8

e) De krav, der er fastsat i artikel 6 og bilag II til forordning (EU) 2017/2400, er opfyldt med hensyn til den pågældende køretøjsgruppe, medmindre fabrikanten angiver, at nye køretøjer af den type, der skal godkendes, ikke vil blive registreret, solgt eller ibrugtaget i Unionen på eller efter de datoer, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i nævnte forordning for den respektive køretøjsgruppe.

▼M4

2.  Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 6 til bilag I.

▼B

Artikel 9

Ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  Fabrikanten indsender til den godkendende myndighed en ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

2.  Ansøgningen i stk. 1 udformes i overensstemmelse med den model for oplysningsskemaet, som er fastsat i tillæg 4 til bilag I. Til det formål anvendes tillæggets del 1 og 2.

3.  Fabrikanten leverer en dokumentationspakke, der fyldestgørende forklarer alle emissionspåvirkende konstruktionselementer, motorsystemets emissionsbegrænsningsstrategi, de metoder, med hvilke motorsystemet styrer output-variabler, som har betydning for emissionerne, om denne styring er direkte eller indirekte, og det i bilag XIII krævede advarsels- og ansporingssystem. Denne dokumentationspakke leveres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3.

4.  Foruden den i stk. 3 omhandlede informationspakke fremlægger fabrikanten de oplysninger, der kræves i artikel 5, stk. 4, litra a) til i), og artikel 7, stk. 4, litra a) til e):

5.  Fabrikanten indleverer en motor, som er repræsentativ for den type, som søges godkendt, til den tekniske tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen.

6.  Ændringer af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der foretages efter typegodkendelse, ugyldiggør ikke automatisk en typegodkendelse, medmindre de oprindelige karakteristika eller tekniske parametre er blevet ændret på en måde, der påvirker motorens eller forureningsbegrænsningssystemets funktion.

Artikel 10

Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

1.  Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til køretøjsreparations- og vedligeholdelsesinformationer og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

Med forbehold af bestemmelserne i bilag VII til direktiv 2007/46/EF, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.

En godkendende myndighed må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper.

▼M4

1a.  Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Der er allerede blevet meddelt typegodkendelse for et køretøj i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 49 på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om EF-typegodkendelse.

b) Kravene i artikel 2a-2f i nærværende forordning om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer skal være opfyldt.

c) Kravene i punkt 6.2 i bilag X til nærværende forordning skal være opfyldt i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 4, stk. 7.

▼M8

d) Alle andre undtagelser, som er fastsat i punkt 3.1 i bilag VII til nærværende forordning, punkt 2.1 og 6.1 i bilag X til nærværende forordning, punkt 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 og 10.1.1 i bilag XIII til nærværende forordning og punkt 1.1 i tillæg 6 til bilag XIII til nærværende forordning finder anvendelse.

▼M8

e) De krav, der er fastsat i artikel 6 og bilag II til forordning (EU) 2017/2400, er opfyldt med hensyn til den pågældende køretøjsgruppe, medmindre fabrikanten angiver, at nye køretøjer af den type, der skal godkendes, ikke vil blive registreret, solgt eller ibrugtaget i Unionen på eller efter de datoer, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i nævnte forordning for den respektive køretøjsgruppe.

▼M4

2.  Ved meddelelse af en EF-typegodkendelse i henhold til stk. 1 og 1a udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i tillæg 7 til bilag I.

▼B

Artikel 11

Produktionens overensstemmelse

1.  Der skal træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse i henhold til artikel 12 i direktiv 2007/46/EF.

2.  Produktionens overensstemmelse kontrolleres på grundlag af beskrivelsen i typegodkendelsesattesten som fastsat i tillæg 5, 6 og 7 til bilag I, afhængigt af hvad der er relevant.

3.  Produktionens overensstemmelse skal vurderes i henhold til de særlige betingelser, der er fastsat i punkt 7 i bilag I, og de relevante statistiske metoder fastsat i tillæg 1, 2 og 3 til dette bilag.

Artikel 12

Overensstemmelse efter ibrugtagning

1.  Foranstaltningerne til sikring af overensstemmelse efter ibrugtagning af køretøjer eller motorsystemer, der er typegodkendt i henhold til nærværende forordning eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EØF ( 3 ), træffes i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 2007/46/EF og i overensstemmelse med kravene i bilag II til nærværende forordning for så vidt angår køretøjer eller motorsystemer typegodkendt i henhold til nærværende forordning og med kravene i bilag XII til nærværende forordning for så vidt angår køretøjer eller motorsystemer typegodkendt i henhold til direktiv 2005/55/EF.

2.  Fabrikanten træffer de nødvendige tekniske foranstaltninger til at sikre effektiv begrænsning af emissioner fra udstødningen i hele køretøjets levetid ved normal brug. Overensstemmelse med nærværende forordnings bestemmelser kontrolleres i forhold til et motorsystems normale livscyklus ved normale driftsforhold, når dette er monteret i et køretøj, jf. bilag II til nærværende forordning.

3.  Fabrikanten meddeler den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, resultaterne af prøvning efter ibrugtagning i overensstemmelse med den oprindelige plan, der blev forelagt i forbindelse med typegodkendelsen. Eventuelle afvigelser fra den oprindelige plan skal behørigt begrundes over for den godkendende myndighed.

4.  Hvis den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, ikke er tilfreds med fabrikantens indrapportering, jf. punkt 10 i bilag II, eller hvis der er indrapporteret tegn på utilfredsstillende overensstemmelse efter ibrugtagning, kan den anmode fabrikanten om at gennemføre bekræftende prøvninger. Den godkendende myndighed gennemgår den rapport om bekræftende prøvninger, der indsendes af fabrikanten.

5.  Hvis den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, ikke er tilfreds med resultaterne af prøvninger efter ibrugtagning eller bekræftende prøvninger i henhold til de kriterier, der er fastsat i bilag II, eller på baggrund af prøvning efter ibrugtagning gennemført af en medlemsstat, skal den forlange, at fabrikanten forelægger en plan over korrigerende foranstaltninger til afhjælpning af den manglende overensstemmelse i henhold til artikel 13 og punkt 9 i bilag II.

6.  En medlemsstat kan gennemføre og rapportere egne overvågningsprøvninger foretaget på grundlag af proceduren for overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning, som er fastsat i bilag II. Oplysninger om udvælgelse, vedligeholdelse og fabrikantens deltagelse i aktiviteterne registreres. På anmodning fra en godkendende myndighed skal den godkendende myndighed, der udstedte den oprindelige godkendelse, afgive de oplysninger om typegodkendelsen, der er nødvendige for at gennemføre prøvning i overensstemmelse med den i bilag II fastsatte procedure.

7.  Hvis en medlemsstat har påvist, at en køretøjstype ikke er i overensstemmelse med de gældende krav i denne artikel og i bilag II, skal den gennem sin egen godkendende myndighed straks underrette den godkendende myndighed, der udstedte den oprindelige typegodkendelse, i overensstemmelse med kravene i artikel 30, stk. 3, i direktiv 2007/46/EF.

Efter at have givet denne meddelelse og i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF underretter den godkendende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt den oprindelige typegodkendelse straks fabrikanten om, at en motor- eller køretøjstype ikke er i overensstemmelse med kravene i disse bestemmelser.

8.  Efter den i punkt 7 nævnte meddelelse, og såfremt tidligere overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning viste overensstemmelse, kan den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, kræve, at fabrikanten gennemfører yderligere bekræftende prøvninger efter at have hørt eksperterne i den medlemsstat, som indrapporterede det svigtende køretøj.

Hvis der ikke foreligger sådanne prøvningsdata, skal fabrikanten senest 60 dage efter modtagelsen af den i punkt 7 nævnte meddelelse enten forelægge den pågældende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, en plan for korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 13 eller gennemføre yderligere overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning med et tilsvarende køretøj for at efterprøve, om køretøjs- eller motortypen opfylder kravene eller ej. Hvis fabrikanten på tilfredsstillende måde kan påvise over for den godkendende myndighed, at der er brug for mere tid til at gennemføre yderligere prøvning, kan fristen forlænges.

9.  Eksperter fra den medlemsstat, der i overensstemmelse med punkt 7 indrapporterede den ikke-overensstemmende motor- eller køretøjstype, indbydes til at overvære de yderligere overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning, som er nævnt i punkt 8. Resultaterne af prøvningerne skal desuden meddeles den pågældende medlemsstat og de godkendende myndigheder.

Hvis disse overensstemmelsesprøvninger eller bekræftende prøvninger viser, at motor- eller køretøjstypen er ikke-overensstemmende, skal den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, kræve, at fabrikanten forelægger en plan for korrigerende foranstaltninger for at udbedre den manglende overensstemmelse. Planen for korrigerende foranstaltninger skal opfylde bestemmelserne i artikel 13 og punkt 9 i bilag II.

Hvis overensstemmelsesprøvningerne efter ibrugtagning viser overensstemmelse, indsender fabrikanten en rapport til den godkendende myndighed. Den godkendende myndighed indsender rapporten til den medlemsstat, som indrapporterede den ikke-overensstemmende køretøjstype, og til de godkendende myndigheder. Rapporten skal indeholde prøvningsresultaterne, jf. punkt 10 i bilag II.

10.  Den godkendende myndighed, som udstedte den oprindelige typegodkendelse, holder den medlemsstat, som fastslog, at motor- eller køretøjstypen ikke var i overensstemmelse med de gældende krav, underrettet om udviklingen og resultaterne i drøftelserne med fabrikanten, de bekræftende prøvninger og de korrigerende foranstaltninger.

Artikel 13

Korrigerende foranstaltninger

1.  På anmodning fra den godkendende myndighed og efter prøvning efter ibrugtagning i overensstemmelse med artikel 12 forelægger fabrikanten planen for korrigerende foranstaltninger for den godkendende myndighed senest 60 arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen fra den godkendende myndighed. Hvis fabrikanten på tilfredsstillende måde kan påvise over for den godkendende myndighed, at der er brug for mere tid til at undersøge årsagen til den manglende overensstemmelse for at kunne forelægge en plan for korrigerende foranstaltninger, kan fristen forlænges.

2.  De korrigerende foranstaltninger gælder for alle motorer efter ibrugtagning, der tilhører samme motorfamilie eller OBD-motorfamilie, og udvides også til motorfamilier eller OBD-familier, som med sandsynlighed kan rammes af samme fejl. Fabrikanten vurderer, om der er behov for at ændre typegodkendelsesdokumenterne og underretter den godkendende myndighed om sin beslutning.

3.  Den godkendende myndighed henvender sig til fabrikanten for i fællesskab med denne at nå frem til en plan for korrigerende foranstaltninger og gennemførelsen af disse. Konstaterer den godkendende myndigheden, der har udstedt den oprindelige typegodkendelse, at det ikke er muligt at nå til enighed, indledes den relevante procedure i artikel 30, stk. 1 og stk. 5, i direktiv 2007/46/EF.

4.  Den godkendende myndighed skal inden for en frist på 30 dage fra den dato, hvor den har modtaget planen for korrigerende foranstaltninger fra fabrikanten godkende eller forkaste denne. Den godkendende myndighed skal inden for samme tidsfrist desuden underrette fabrikanten og alle medlemsstater om sin afgørelse om at godkende eller forkaste planen for korrigerende foranstaltninger.

5.  Fabrikanten er ansvarlig for gennemførelsen af den godkendte plan for korrigerende foranstaltninger.

6.  Fabrikanten fører register over, hvilke motorsystemer eller køretøjer der er tilbagekaldt og udbedret, eller ændret, og hvilket værksted der har udført arbejdet. Den godkendende myndighed har på forlangende adgang til registeret under gennemførelsen af planen og i en periode på fem år efter gennemførelsen af planen.

7.  Enhver reparation eller ændring, jf. punkt 6, skal anføres i en attest, som fabrikanten udsteder til motorens eller køretøjets ejer.

Artikel 14

Krav om begrænsning af off-cycle emissioner

1.  Fabrikanten træffer alle de fornødne foranstaltninger i overensstemmelse med nærværende forordning og artikel 4 i forordning (EF) nr. 595/2009 for at sikre, at udstødningsemissionerne begrænses effektivt i hele køretøjets normale livscyklus og under normale driftsforhold.

Disse foranstaltninger skal tage hensyn til følgende:

a) de generelle krav, herunder ydelseskravene og forbuddet mod manipulationsstrategier

b) kravene om effektiv begrænsning af udstødningsemissionerne under de omgivende forhold, som køretøjet kan forventes at fungere under, og under de driftsforhold, som kan forekomme

c) kravene vedrørende off-cycle laboratorieprøvning i forbindelse med typegodkendelse

▼M1

d) kravene til demonstrationsprøvningen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) ved typegodkendelse og eventuelle supplerende krav vedrørende off-cycle prøvning af køretøjet under brug, jf. denne forordning

▼B

e) kravet om, at fabrikanten skal udstede en overensstemmelseserklæring vedrørende kravene om begrænsning af off-cycle emissioner.

2.  Fabrikanten skal overholde de specifikke krav samt de dertil knyttede prøvningsprocedurer, som er fastsat i bilag VI.

▼M6 —————

▼B

Artikel 15

Forureningsbegrænsende anordninger

1.   ►M1  Fabrikanten sikrer, at forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger, der er beregnet til montering på EF-typegodkendte motorsystemer eller -køretøjer, som er omfattet af forordning (EF) nr. 595/2009, er EF-typegodkendt som separate tekniske enheder i overensstemmelse med kravene i denne artikel og i artikel 1a, 16 og 17. ◄

Katalysatorer, deNOx-anordninger og partikelfiltre betragtes i forbindelse med nærværende forordning som forureningsbegrænsende anordninger.

2.  Originale forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger af en type, som er omfattet af punkt 3.2.12 i tillæg 4 til bilag I, og som er beregnet til montering på et køretøj, som det relevante typegodkendelsesdokument vedrører, behøver ikke at opfylde alle bestemmelserne i bilag XI, hvis de opfylder kravene i punkt 2.1, 2.2 og 2.3 i nævnte bilag.

3.  Fabrikanten sikrer, at den originale forureningsbegrænsende anordning er forsynet med en identifikationsmærkning.

4.  De identifikationsmærkninger, der er nævnt i stk. 3, omfatter følgende:

a) motor- eller køretøjsfabrikantens firmanavn eller -mærke

b) den originale forureningsbegrænsende anordnings fabrikat og identifikationsnummer som anført i de oplysninger, der er nævnt i punkt 3.2.12.2 i tillæg 4 til bilag I.

▼M6 —————

▼B

Artikel 16

Ansøgning om EF-typegodkendelse af en type forureningsbegrænsende udskiftningsanordning som separat teknisk enhed

1.  Fabrikanten indgiver en ansøgning til den godkendende myndighed om EF-typegodkendelse af en type forureningsbegrænsende udskiftningsanordning som en separat teknisk enhed.

2.  Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model for oplysningsskemaet, som er fastsat i tillæg 1 til bilag XI.

▼M1

3.  Fabrikanten indsender attesten om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

▼B

4.  Fabrikanten forelægger følgende for den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af typegodkendelsesprøvningen:

a) et eller flere motorsystemer af en type, der er godkendt i overensstemmelse med nærværende forordning, og som er udstyret med en ny original forureningsbegrænsende anordning

b) et prøveeksemplar af den pågældende type forureningsbegrænsende udskiftningsanordning

c) et ekstra prøveeksemplar af den pågældende type forureningsbegrænsende udskiftningsanordning, når den forureningsbegrænsende udskiftningsanordning er beregnet til at blive monteret i et køretøj, der er udstyret med et OBD-system.

5.  Prøvemotorerne skal i forbindelse med stk. 4, litra a), udvælges af ansøgeren med den godkendende myndigheds godkendelse.

▼M4

Prøvningsbetingelserne skal opfylde kravene i punkt 6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

Prøvemotorerne skal opfylde følgende krav:

a) der må ikke være fejl ved systemet til forureningsbegrænsning

b) eventuelle dårligt fungerende eller stærkt slidte originaldele, som har betydning for emissionen, skal repareres eller udskiftes

c) de skal være korrekt trimmet og indstillet efter fabrikantens specifikationer før emissionsprøvningen.

6.  Prøven skal i forbindelse med stk. 4, litra b) og c), være forsynet med en tydelig og ikke-sletbar mærkning med ansøgerens firmanavn eller mærke og handelsbetegnelse.

7.  Prøven skal i forbindelse med stk. 4, litra c), være en kvalificeret forringet komponent.

Artikel 17

Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af en forureningsbegrænsende udskiftningsanordning som separat teknisk enhed

1.  Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EF-typegodkendelse for en forureningsbegrænsende udskiftningsanordning som separat teknisk enhed og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En godkendende myndighed må ikke tildele samme nummer til to forskellige typer forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger.

Samme typegodkendelsesnummer kan omfatte brugen af den pågældende type forureningsbegrænsende udskiftningsanordning på en række forskellige køretøjs- eller motortyper.

2.  Ved anvendelsen af stk. 1 udsteder den godkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest, der udformes i overensstemmelse med den model, som er fastsat i tillæg 2 i bilag XI.

3.  Såfremt fabrikanten over for den godkendende myndighed kan godtgøre, at den forureningsbegrænsende udskiftningsanordning er af en type, som er angivet i punkt 3.2.12.2 i tillæg 4 til bilag I, er udstedelse af typegodkendelse ikke betinget af efterprøvning af overensstemmelse med de i punkt 4 i bilag XI angivne krav.

▼M6

Artikel 17a

Overgangsbestemmelser for visse typegodkendelser og typeattester

1.  Med virkning fra den 1. september 2018 skal de nationale myndigheder, af grunde, der vedrører emissioner, nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til nye typer af køretøjer eller motorer prøvet ved procedurer, der ikke opfylder kravene i punkt 4.2.2.2 og 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 og 4.3.1.2 og 4.3.1.2.1 og 4.3.1.2.2 i tillæg 1 til bilag II.

2.  Med virkning fra den 1. september 2019 skal de nationale myndigheder for så vidt angår nye køretøjer, som ikke er i overensstemmelse med punkt 4.2.2.2 og 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 og 4.3.1.2 og 4.3.1.2.1 og 4.3.1.2.2 i tillæg 1 til bilag II, anse typeattester, der er udstedt for disse køretøjer, for ikke længere at være gyldige i henhold til artikel 26 i direktiv 2007/46/EF og skal af grunde, der vedrører emissioner, forbyde registrering, salg og ibrugtagning af sådanne køretøjer.

Fra den 1. september 2019 og med undtagelse af udskiftningsmotorer til ibrugtagne køretøjer, skal de nationale myndigheder forbyde salg eller anvendelse af nye motorer, som ikke er i overensstemmelse med punkt 4.2.2.2 og 4.2.2.2.1 og 4.3.1.2 og 4.3.1.2.1 i tillæg 1 til bilag II.

▼B

Artikel 18

Ændringer af forordning (EF) nr. 595/2009

Forordning (EF) nr. 595/2009 ændres som angivet i bilag XV til nærværende forordning.

Artikel 19

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

Direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag XVI til nærværende forordning.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAGSFORTEGNELSE

BILAG I

Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse

Tillæg 1

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse, når standardafvigelsen er tilfredsstillende

Tillæg 2

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse, når standardafvigelsen er utilfredsstillende eller ikke foreligger

Tillæg 3

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse på fabrikantens begæring

Tillæg 4

Modeller for oplysningsskemaet

Tillæg 5

Model for EF-typegodkendelsesattest for en motortype/motorkomponent som separat teknisk enhed

Tillæg 6

Model for EF-typegodkendelsesattest for en motortype/motorkomponent som separat teknisk enhed

Tillæg 7

Model for EF-typegodkendelsesattest for en køretøjstype med hensyn til et system

Tillæg 8

Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke

Tillæg 9

Nummereringssystem for EF-typegodkendelsesattester

Tillæg 10

Forklarende bemærkninger

BILAG II

Køretøjers eller motorers overensstemmelse efter ibrugtagning

Tillæg 1

Prøvningsprocedure for emissionsprøvning af køretøjer ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer

Tillæg 2

Bærbart emissionsmålingsudstyr

Tillæg 3

Kalibrering af bærbart emissionsmålingsudstyr

Tillæg 4

Metode til kontrol af ECU-momentssignalets overensstemmelse

BILAG III

Kontrol af udstødningsemissioner

BILAG IV

Emissionsdata til brug for typegodkendelse ved teknisk kontrol

BILAG V

Kontrol af emissionen af krumtaphusgasser

BILAG VI

Krav om begrænsning af off-cycle emissioner (OCE) og emissioner under brug

Tillæg 1

PEMS-demonstrationsprøvning ved typegodkendelse

BILAG VII

Efterprøvning af motorsystemers holdbarhed

BILAG VIII

CO2-emissioner og brændstofforbrug

BILAG IX

Specifikationer for referencebrændstoffer

BILAG X

Egendiagnosesystem (OBD)

Tillæg 5

Vurdering af OBD-systemets funktionsdygtighed under brug i indfasningsperioden

BILAG XI

EF-typegodkendelse af forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger som separate tekniske enheder

Tillæg 1

Model for oplysningsskemaet

Tillæg 2

Model for EF-typegodkendelsesattest

Tillæg 3

Holdbarhedsprøvning til evaluering af en forureningsbegrænsende udskiftningsanordnings emissionsegenskaber

Tillæg 4

Sekvens for termisk ældning

Tillæg 5

Prøvningscyklus for dataindsamling fra chassisdynamometer eller kørsel på vej

Tillæg 6

Aftapnings- og vejningsprocedure

Tillæg 7

Eksempel på driftsprøveplan omfattende termiske sekvenser, smøremiddelforbrugssekvenser og regenereringssekvenser

Tillæg 8

Flowdiagram for gennemførelse af driftsprøveplanen

BILAG XII

Overensstemmelse efter ibrugtagning af motorer og køretøjer, der er typegodkendt i henhold til direktiv 2005/55/EF

BILAG XIII

Krav til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte drift

Tillæg 6

Demonstration af den mindste acceptable reagenskvalitet CDmin

BILAG XIV

Måling af motorens nettoeffekt

BILAG XV

Ændringer af forordning (EF) nr. 595/2009

BILAG XVI

Ændringer af direktiv 2007/46/EF

BILAG ХVII

Adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Tillæg 1

Fabrikantens attest om adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer

Tillæg 2

OBD-informationer

Tillæg 3

Liste over overførselssystemer, der er omfattet af artikel 2e

BILAG XVIII

Specifikke tekniske krav til dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer

Tillæg 1

Typer af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer — liste over de vigtigste driftskrav
BILAG I

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKENDELSE

1.   KRAV VEDRØRENDE BRÆNDSTOFUAFHÆNGIG/BRÆNDSTOFBEGRÆNSET GODKENDELSE

1.1.    Krav vedrørende brændstofuafhængig typegodkendelse

Der udstedes brændstofuafhængig godkendelse på baggrund af kravene i punkt 1.1.1 til 1.1.6.1.

▼M4

1.1.1. Stammotoren skal overholde nærværende forordnings krav til de relevante referencebrændstoffer, som er specificeret i bilag IX. Der gælder særlige krav til naturgas/biomethandrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, jf. punkt 1.1.3.

▼M6

1.1.2.  ►M9  Hvis fabrikanten tillader, at motorfamilien drives af kommercielle brændstoffer, som ikke overholder hverken Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF ( 4 ) eller CEN-standard EN 228:2012 for blyfri benzin eller CEN-standard EN 590:2013 for diesel, f.eks. FAME B100 (CEN-standard EN 14214), FAME-dieselblandinger B20/B30 (CEN-standard EN 16709), paraffinholdigt brændstof (CEN-standard EN 15940) eller andre, skal fabrikanten foruden at opfylde kravene i punkt 1.1.1: ◄

a) opgive, hvilke brændstoffer motorfamilien kan køre på i punkt 3.2.2.2.1 i oplysningsskemaet i del 1 i tillæg 4, enten ved henvisning til en officiel standard eller en varespecifikation for et mærkespecifikt kommercielt brændstof, der ikke opfylder officielle standarder som dem, der er nævnt i punkt 1.1.2. Fabrikanten skal også angive, at funktionerne i OBD-systemet ikke påvirkes af anvendelsen af det angivne brændstofforbrug

▼M9

a1) bestemme effektkorrektionsfaktoren for hvert brændstof, der er oplyst i medfør af punkt 5.2.7, hvis relevant

▼M6

b) påvise, at stammotoren opfylder kravene i bilag III og i tillæg 1 i bilag VI til denne forordning for de angivne brændstoffer; den godkendende myndighed kan anmode om, at demonstrationskravene udvides til at omfatte dem, der er fastsat i bilag VII og bilag X

c) være forpligtet til at opfylde de i bilag II angivne krav til overensstemmelse efter ibrugtagning ved anvendelse af de pågældende brændstoffer, herunder eventuelle blandinger mellem de oplyste brændstoffer og de kommercielle brændstoffer i direktiv 98/70/EF og i de relevante CEN-standarder.

På fabrikantens anmodning anvendes de krav, der er fastsat i dette punkt, på brændstoffer, der anvendes til militære formål.

Med henblik på første afsnit, litra a), skal en brændstofanalyserapport om prøvebrændstoffet — hvis emissionsprøvningerne udføres for at påvise overholdelse af kravene i denne forordning — vedlægges prøvningsrapporten og som minimum omfatte de parametre, der er anført i brændstoffabrikantens officielle specifikation for brændstoffet.

▼M4

1.1.3. Hvis der er tale om naturgas/biomethandrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, skal fabrikanten påvise, at stammotoren er i stand til at tilpasse sig til enhver naturgas/biomethanbrændstofsammensætning, som kan optræde på markedet. Denne påvisning kan foretages i henhold til dette punkt og, hvis der er tale om dobbeltbrændstofmotorer, desuden i henhold til de supplerende bestemmelser om brændstoftilpasningsproceduren som fastsat i punkt 6.4 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

For komprimeret naturgas/biomethan (CNG) er der sædvanligvis to brændstoftyper med henholdsvis høj brændværdi (H-gas) og lav brændværdi (L-gas), men med betydelig spredning inden for begge områder; de afviger betydeligt med hensyn til energiindhold, udtrykt ved Wobbe-indeks, og med hensyn til λ-forskydningsfaktor (Sλ). Naturgasser med en λ-forskydningsfaktor mellem 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) anses for at være H-gas, mens naturgasser med en λ-forskydningsfaktor mellem 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) anses for at være L-gas. Referencebrændstoffernes sammensætning afspejler ekstreme variationer i Sλ.

Stammotoren skal opfylde forskrifterne i nærværende forordning vedrørende referencebrændstofferne GR (brændstof 1) og G25 (brændstof 2) som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages manuel rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger (selvtilpasning er påkrævet). Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

Hvis der er tale om flydende naturgas/biomethan (LNG), skal stammotoren opfylde forskrifterne i nærværende forordning vedrørende referencebrændstofferne GR (brændstof 1) og G20 (brændstof 2) som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages manuel rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger (selvtilpasning er påkrævet). Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

1.1.3.1. På fabrikantens begæring kan motoren afprøves på et tredje brændstof (brændstof 3), hvis λ-forskydningsfaktoren (Sλ) ligger mellem 0,89 (dvs. det nedre område for GR) og 1,19 (dvs. det øvre område for G25), f.eks. når brændstof 3 er et kommercielt brændstof. Resultaterne af denne prøvning kan danne grundlag for vurderingen af produktionens overensstemmelse.

▼M4

1.1.4. For motorer, som drives af CNG og er selvtilpassende dels til H-gasområdet, dels til L-gasområdet, og som kan omstilles mellem H-området og L-området ved hjælp af en omskifter, skal stammotoren afprøves i begge omskifterens positioner på det relevante referencebrændstof som foreskrevet i bilag IX for hvert område. Som brændstof anvendes GR (brændstof 1) og G23 (brændstof 3) for H-gasområdet, samt G25 (brændstof 2) og G23 (brændstof 3) for L-gasområdet. Stammotoren skal i begge omskifterens positioner opfylde kravene i dette regulativ uden omstilling af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

1.1.4.1. På fabrikantens begæring kan motoren afprøves på et tredje brændstof i stedet for G23 (brændstof 3), hvis λ-forskydningsfaktoren (Sλ) ligger mellem 0,89 (dvs. det nedre område for GR) og 1,19 (dvs. det øvre område for G25), f.eks. når brændstof 3 er et kommercielt brændstof. Resultaterne af denne prøvning kan danne grundlag for vurderingen af produktionens overensstemmelse.

▼M6

1.1.5. For naturgasdrevne/biomethandrevne motorer bestemmes for hvert forurenende stof emissionsforholdet »r« som følger:

image

eller

image

og

image

▼M4

1.1.6. For LPG skal fabrikanten påvise stammotorens evne til at tilpasse sig til enhver brændstofsammensætning, som kan optræde på markedet.

For LPG forekommer variationer i C3/C4-sammensætningen. Disse variationer afspejler sig i referencebrændstofferne. Stammotoren skal opfylde kravene i dette direktiv vedrørende referencebrændstofferne A og B som foreskrevet i bilag IX, uden at der foretages rejustering af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

1.1.6.1. For hvert forurenende stof bestemmes emissionsforholdet »r« som følger:

image

▼M4

1.2.   Krav vedrørende brændstofbegrænset typegodkendelse ved motorer, som drives af naturgas/biomethan eller LPG, herunder dobbeltbrændstofmotorer

Der udstedes brændstofbegrænset godkendelse på baggrund af kravene i punkt 1.2.1 til 1.2.2.2.

1.2.1. Typegodkendelse med hensyn til emissionen fra udstødningen for motorer, som kører på CNG og er indstillet til at køre på gas i enten H-området eller L-området

Stammotoren skal prøves på det relevante referencebrændstof som foreskrevet i bilag IX for hvert område. Som brændstof anvendes GR (brændstof 1) og G23 (brændstof 3) for H-gasområdet, samt G25 (brændstof 2) og G23 (brændstof 3) for L-gasområdet. Stammotoren skal opfylde kravene i dette regulativ uden omstilling af brændstofsystemet mellem de to prøvninger. Efter skift af brændstof tillades dog én tilpasningskørsel gennem én WHTC-varmcyklus uden måling. Efter tilpasningskørslen afkøles motoren i overensstemmelse med punkt 7.6.1 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

1.2.1.1. På fabrikantens begæring kan motoren prøves på et tredje brændstof i stedet for G23 (brændstof 3), hvis λ-forskydningsfaktoren (Sλ) ligger mellem 0,89 (dvs. det nedre område for GR) og 1,19 (dvs. det øvre område for G25), f.eks. når brændstof 3 er et kommercielt brændstof. Resultaterne af denne prøvning kan danne grundlag for vurderingen af produktionens overensstemmelse.

1.2.1.2. For hvert forurenende stof bestemmes emissionsforholdet »r« som følger:

image

eller

image

og

image

1.2.1.3. Motoren skal ved levering til kunden være forsynet med en mærkat, jf. punkt 3.3, som angiver, hvilket gasområde motoren er godkendt til.

▼M4

1.2.2. Typegodkendelse med hensyn til emissionen fra udstødningen for motorer, som kører på naturgas/biomethan eller LPG og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning.

Stammotoren skal opfylde emissionskravene på referencebrændstofferne GR og G25 for CNG, på referencebrændstofferne GR og G20 i tilfælde af LNG eller på referencebrændstofferne A og B i tilfælde af LPG som foreskrevet i bilag IX. Mellem prøvningerne er finindstilling af brændstofsystemet tilladt. Denne finindstilling består i rekalibrering af brændstofsystemets database uden ændring hverken af den grundlæggende reguleringsstrategi eller grundlæggende struktur af databasen. Eventuel nødvendig udskiftning af dele, som direkte vedrører brændstofgennemstrømningen (såsom indsprøjtningsdyser), er tilladt.

1.2.2.1. Hvis fabrikanten ønsker det, kan motoren prøves på enten referencebrændstofferne GR og G23 eller referencebrændstofferne G25 og G23, i hvilket tilfælde typegodkendelsen kun er gyldig for gasser i henholdsvis H-gasområdet eller L-gasområdet.

1.2.2.2. Motoren skal ved levering til kunden være forsynet med et mærke, jf. punkt 3.3, som angiver, hvilken gassammensætning motoren er kalibreret til.

▼M4

1.3.    Krav til brændstofspecifik typegodkendelse

1.3.1. En brændstofspecifik typegodkendelse kan meddeles for motorer, som drives af LNG, herunder dobbeltbrændstofmotorer, mærket med et godkendelsesmærke med bogstaverne »LNG20«, jf. punkt 3.1 i dette bilag.

1.3.2. Fabrikanten kan kun ansøge om en brændstofspecifik typegodkendelse for motorer, som er kalibreret til en bestemt LNG-gassammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3 % fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5 %.

1.3.3. I tilfælde af en dobbeltbrændstofmotorfamilie, hvor motorerne er kalibreret til en bestemt LNG-gassammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3 % fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5 %, skal stammotoren udelukkende afprøves på G20 som anført i bilag IX.

▼B

2.   GODKENDELSE AF ET MEDLEM AF EN MOTORFAMILIE HVAD ANGÅR EMISSIONER FRA UDSTØDNINGEN

2.1. Bortset fra i det punkt 2.2 omhandlede tilfælde skal typegodkendelsen af en stammotor uden yderligere prøvning udvides til at gælde alle medlemmer af motorfamilien, gældende for enhver brændstofsammensætning inden for det område, stammotoren er godkendt til (for de i punkt 1.2.2 beskrevne motorer) hhv. samme brændstofområde (for motorerne beskrevet enten i punkt 1.1 eller 1.2), som stammotoren er typegodkendt til.

2.2. Såfremt den tekniske tjeneste finder, at den stammotor, der er udvalgt i forbindelse med den indgivne ansøgning, ikke fuldt ud repræsenterer den motorfamilie, som er defineret i del 1 i tillæg 4, kan den tekniske tjeneste vælge en alternativ og om nødvendigt en ekstra referencetestmotor.

3.   MÆRKNING AF MOTOR

▼M6

3.1.

Hvis der tale om en motor, som er typegodkendt som separat teknisk enhed, eller et køretøj, som er typegodkendt med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, skal motoren være forsynet med:

a) motorfabrikantens fabriks- eller handelsmærke

b) fabrikantens handelsbeskrivelse af motoren.

▼M4

3.2.

Enhver motortype, der er godkendt som separat teknisk enhed i henhold til nærværende forordning, skal være påført et EF-typegodkendelsesmærke. Dette mærke består af følgende:

▼B

3.2.1. Et rektangel omkring et lille »e« efterfulgt af den talkombination, der kendetegner den medlemsstat, som har udstedt EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed:

1

for Tyskland

2

for Frankrig

3

for Italien

4

for Nederlandene

5

for Sverige

6

for Belgien

7

for Ungarn

8

for Tjekkiet

9

for Spanien

11

for Det Forenede Kongerige

12

for Østrig

13

for Luxembourg

17

for Finland

18

for Danmark

19

for Rumænien

20

for Polen

21

for Portugal

23

for Grækenland

24

for Irland

▼M2

25

for Kroatien

▼B

26

for Slovenien

27

for Slovakiet

29

for Estland

32

for Letland

34

for Bulgarien

36

for Litauen

49

for Cypern

50

for Malta

▼M6

3.2.1.1. For naturgas/biomethandrevne motorer skal en af følgende mærkninger anbringes efter EF-typegodkendelsesmærket:

a) »H« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i H-gasområdet

b) »L« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i L-gasområdet

c) »HL« for motorer, der er godkendt og kalibreret til gasser i både H-gasområdet og L-gasområdet

d) »Ht« for motorer, der er godkendt og kalibreret til en bestemt gassammensætning i H-området af gasser og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i H-området ved finjustering af motorens brændstofsystem

e) »Lt« for motorer, der er godkendt og kalibreret til en bestemt gassammensætning i L-området og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i L-området ved finjustering af motorens brændstofsystem

f) »HLt« for motorer, der er godkendt og kalibreret til en bestemt gassammensætning i enten H- eller L-gasområdet og kan omstilles til en anden nærmere bestemt gas i enten H- eller L-gasområdet ved finjustering af motorens brændstofsystem

g) »CNGfr« i alle andre tilfælde, hvor motoren drives af CNG/biomethan og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

h) »LNGfr« i de tilfælde, hvor motoren drives af LNG og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

i) »LPGfr« i de tilfælde, hvor motoren drives af LPG og er konstrueret til at køre på brændstof af en bestemt sammensætning af gastyper

j) »LNG20« i tilfælde af motorer, som er godkendt og kalibreret til en bestemt LNG-sammensætning, der resulterer i en λ-forskydningsfaktor, som ikke afviger mere end 3 % fra λ-forskydningsfaktoren for G20 som anført i bilag IX, og hvis ethanolindhold ikke overstiger 1,5 %

k) »LNG« i tilfælde af motorer, som er godkendt og kalibreret til andre LNG-sammensætninger.

3.2.1.2. For dobbeltbrændstofmotorer skal godkendelsesmærket indeholde en række cifre efter det nationale symbol, som angiver, for hvilke dobbeltbrændstofmotortyper og for hvilke gastyper godkendelsen er udstedt. Denne serie cifre skal bestå af to cifre, som identificerer typen af dobbeltbrændstofmotor som defineret i artikel 2, efterfulgt af det eller de bogstaver, der er anført i punkt 3.2.1.1 for den naturgas/biomethan-sammensætning, som motoren anvender. De to cifre, som identificerer typen af dobbeltbrændstofmotor som defineret i artikel 2, er følgende:

a) 1A for dobbeltbrændstofmotorer af type 1A

b) 1B for dobbeltbrændstofmotorer af type 1B

c) 2A for dobbeltbrændstofmotorer af type 2A

d) 2B for dobbeltbrændstofmotorer af type 2B

e) 3B for dobbeltbrændstofmotorer af type 3B

3.2.1.3. For dieseldrevne motorer med kompressionstænding skal godkendelsesmærket angive bogstavet »D« efter det nationale symbol.

3.2.1.4. For ED95-drevne (ethanol) motorer med kompressionstænding skal godkendelsesmærket angive bogstaverne »ED« efter det nationale symbol.

3.2.1.5. For E85-drevne (ethanol) motorer med styret tænding skal godkendelsesmærket angive »E85« efter det nationale symbol.

3.2.1.6. For benzindrevne motorer med styret tænding skal godkendelsesmærket angive »P« efter det nationale symbol.

▼M4

3.2.2. EF-typegodkendelsesmærket skal også i nærheden af rektanglet omfatte »basisgodkendelsesnummeret«, som udgør del 4 af det typegodkendelsesnummer, der er omhandlet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF, med et foranstillet bogstav, der angiver det emissionsniveau, for hvilket EF-typegodkendelsen er udstedt.

3.2.3. EF-typegodkendelsesmærket skal være påført motoren, så det er let læseligt og ikke kan slettes. Det skal være synligt, når motoren er monteret på køretøjet og skal være fastgjort til en motordel, som er nødvendig for motorens normale funktion og sædvanligvis ikke kræver udskiftning i hele motorens livscyklus.

Foruden mærkningen på motoren kan EF-typegodkendelsesmærket også være tilgængeligt via instrumentbrættet. Det skal i så fald være let tilgængeligt for kontrol, og det skal fremgå af køretøjets instruktionsvejledning, hvordan man får adgang til mærket.

▼B

3.2.4. Tillæg 8 indeholder et eksempel på EF-godkendelsesmærket.

▼M4

3.3.

Mærker på naturgas/biomethan- og LPG-drevne motorer

For naturgas/biomethan- og LPG-drevne motorer med brændstofbegrænset typegodkendelse påføres følgende mærker med de i punkt 3.3.1 angivne oplysninger:

▼B

3.3.1.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

I det i punkt 1.2.1.3 omhandlede tilfælde skal mærkets ordlyd være »MÅ KUN ANVENDES MED NATURGAS I H-OMRÅDET«. I givet fald erstattes »H« af »L«.

I det i punkt 1.2.2.2 omhandlede tilfælde skal mærkets ordlyd være »MÅ KUN ANVENDES MED NATURGAS AF SPECIFIKATION …« eller i givet fald »MÅ KUN ANVENDES MED LPG AF SPECIFIKATION …«. Alle oplysninger i den pågældende tabel i bilag IX skal gives med de enkeltbestanddele og grænser, som angives af motorens fabrikant.

Bogstaverne og tallene skal være mindst 4 mm høje.

Hvis pladsmangel forhindrer en sådan mærkning, kan der anvendes en forenklet kode. I så tilfælde skal forklarende noter indeholdende samtlige ovennævnte oplysninger være lettilgængelige for den person, der fylder brændstoftanken eller vedligeholder eller reparerer motoren og dens tilbehør, samt for de berørte myndigheder. Placeringen og indholdet af disse forklarende noter fastlægges ved aftale mellem fabrikanten og den godkendende myndighed.

3.3.2.

Egenskaber

Mærkaterne skal være holdbare i hele motorens livscyklus. De skal være let læselige, og bogstaver og tal må ikke kunne slettes. Deres fastgørelse skal være holdbar i hele motorens livscyklus, og de må ikke kunne fjernes, uden at de ødelægges eller gøres ulæselige.

3.3.3.

Placering

Mærkaterne skal være fastgjort til en motordel, som er nødvendig for motorens normale funktion og sædvanligvis ikke kræver udskiftning i hele motorens livscyklus. Endvidere skal sådanne mærkater være anbragt således, at de er tydelige, efter at motoren er blevet forsynet med alt motorudstyr, som er nødvendigt for motorens funktion.

3.4.

Ved ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller en EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, skal den i punkt 3.3 omhandlede mærkning desuden være placeret tæt på brændstofpåfyldningsåbningen.

4.   MONTERING PÅ KØRETØJET

4.1.

Motorens montering på køretøjet skal være foretaget på en sådan måde, at der sikres overholdelse af typegodkendelseskravene. I forbindelse med typegodkendelse af motoren skal der tages hensyn til følgende egenskaber:

4.1.1. Motorens indsugningsvakuum må ikke overstige det i del 1 i tillæg 4 i forbindelse med typegodkendelse af motoren angivne.

4.1.2. Udstødningsmodtrykket må ikke overstige det i del 1 i tillæg 4 i forbindelse med typegodkendelse af motoren angivne.

4.1.3. Den effekt, der optages af hjælpeudstyr til drift af motoren, må ikke overstige det i del 1 i tillæg 4 i forbindelse med typegodkendelse af motoren angivne.

4.1.4. Egenskaberne for systemet til efterbehandling af udstødningen skal være i overensstemmelse med det i del 1 i tillæg 4 i forbindelse med typegodkendelse af motoren angivne.

4.2.

Montering af en typegodkendt motor på et køretøj

Montering af en motor, som er typegodkendt som separat teknisk enhed på et køretøj, skal desuden opfylde følgende krav:

a) For så vidt angår OBD-systemets overensstemmelse skal monteringen, jf. tillæg 1 til bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, opfylde fabrikantens krav som angivet i del 1 i tillæg 4.

▼M6

b) For så vidt angår overensstemmelse af systemet til sikring af, at NOx-begrænsningsforanstaltningerne fungerer korrekt, skal monteringen jf. tillæg 4 til bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49 opfylde fabrikantens krav som angivet i del 1 i bilag 1 til nævnte regulativ.

▼M4

c) Monteringen på et køretøj af en dobbeltbrændstofmotor, der er typegodkendt som separat teknisk enhed, skal desuden opfylde de specifikke monteringskrav, som er fastsat i punkt 6 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49, samt fabrikantens monteringskrav som fastsat i punkt 7 i bilag XVIII til nærværende forordning.

▼B

4.3.

Indtag på brændstoftanke til benzindrevne eller E85-drevne motorer

4.3.1. Benzintankens eller E85-tankens påfyldningsåbning skal være udformet således, at det ikke er muligt at påfylde brændstof fra en benzinstander, hvor studsen på betjeningspistolen har en udvendig diameter på 23,6 mm eller derover.

4.3.2. Punkt 4.3.1 finder ikke anvendelse på køretøjer, som overholder begge nedenstående betingelser:

a) køretøjet er udformet og konstrueret således, at intet udstyr til begrænsning af emissionen af luftforurenende gasser beskadiges af blyholdig benzin, og

b) køretøjet er på iøjnefaldende, let læselig og ikke sletbar måde mærket med det i ISO 2575-2004 specificerede symbol for blyfri benzin på et sted, der er umiddelbart synligt for en person, der fylder brændstof på brændstoftanken. Yderligere mærkning er tilladt.

4.3.3. Der skal træffes foranstaltninger til at undgå for stor fordampningsemission samt brændstofudslip på grund af manglende tankdæksel. Det kan ske på en af følgende måder:

a) et fastsiddende tankdæksel med automatisk åbning og lukning

b) konstruktionsmæssige begrænsninger, der forhindrer stor fordampningsemission, selv om tankdækslet mangler

c) eller, for køretøjerne M1 eller N1, andre foranstaltninger med samme virkning. Eksempler herpå kan omfatte, men er ikke begrænset til, tankdæksel fastgjort med strip eller kæde eller et tankdæksel, hvortil der anvendes samme nøgle som til køretøjets tænding. I sidstnævnte tilfælde må nøglen kun kunne fjernes fra tankdækslet, når dette er i låst position.

5.   KRAV OG PRØVNINGER EFTER IBRUGTAGNING

5.1.    Indledning

Dette punkt indeholder specifikationer og prøvninger for ECU-data ved typegodkendelse med henblik på prøvning efter ibrugtagning.

5.2.    Generelle krav

▼M4

5.2.1. Med henblik på prøvning efter ibrugtagning skal den beregnede belastning (motorens drejningsmoment som procentdel af maksimalt drejningsmoment til rådighed ved det aktuelle motoromdrejningstal), motoromdrejningstal, kølevæsketemperatur, det øjeblikkelige brændstofforbrug og referenceværdien for motorens maksimale drejningsmoment som funktion af motoromdrejningstallet angives i realtid af den elektroniske styreenhed (ECU) med en frekvens på mindst 1 Hz som obligatoriske datastrømsoplysninger.

▼B

5.2.2. Udgangsmomentet kan anslås af ECU'en ved hjælp af indbyggede algoritmer og således beregne det indre moment og friktionsmomentet.

5.2.3 Det motordrejningsmoment, der fremkommer gennem ovennævnte datastrømsoplysninger, skal muliggøre en direkte sammenligning med de værdier, der blev målt ved bestemmelse af motoreffekten i overensstemmelse med bilag XIV. Navnlig skal eventuelle korrektioner vedrørende hjælpeudstyr indgå i de datastrømsoplysninger, der nævnt ovenfor.

5.2.4. Adgangen til de oplysninger, der kræves i punkt 5.2.1, skal være i overensstemmelse med kravene i bilag X og de standarder, der er omhandlet i tillæg 6 til bilag 9B i FN/ECE-regulativ nr. 49.

5.2.5. Den gennemsnitlige belastning ved hver driftsbetingelse i Nm beregnet ud fra de i punkt 5.2.1 krævede oplysninger, må højst afvige fra den målte gennemsnitlige belastning ved den pågældende driftsbetingelse med

a) 7 % ved bestemmelse af motoreffekten i overensstemmelse med bilag XIV

▼M9

b) 10 % ved gennemførelsen af World Harmonised Steady state Cycle-prøvningen (WHSC) i overensstemmelse med bilag III bortset fra tilstand 1 og 13 (tomgangstilstand)

▼B

I henhold til FN/ECE-regulativ nr. 85 ( 5 ) må motorens faktiske maksimale belastning afvige fra den maksimale referencebelastning med 5 % på grund af variabiliteten i fremstillingsprocessen. I værdierne ovenfor er der taget hensyn til denne tolerance.

5.2.6. Den eksterne adgang til de i punkt 5.2.1 krævede oplysninger må ikke påvirke køretøjets emissioner eller ydelse.

▼M9

5.2.7. Hvis forskellen mellem den målte drejningsmomentværdi ved et oplyst kommercielt brændstof og drejningsmomentet beregnet på baggrund af de i punkt 5.2.1 krævede oplysninger overskrider en af værdierne i punkt 5.2.5, bestemmes en effektkorrektionsfaktor for hvert yderligere kommercielle brændstof, som fabrikanten tillader i overensstemmelse med punkt 1.1.2, for motorfamilien. Korrektionsfaktoren beregnes som forholdet mellem det gennemsnitlige målte maksimale drejningsmoment [Nm] med referencebrændstoffet, jf. bilag IX, og det gennemsnitlige målte maksimale drejningsmoment [Nm] med det oplyste kommercielle brændstof.

▼B

5.3.    Kontrol af tilgængeligheden og overensstemmelsen af de ECU-oplysninger, som kræves til prøvning efter ibrugtagning

5.3.1. Tilgængeligheden af de i punkt 5.2.1 omhandlede datastrømsoplysninger, jf. kravene i punkt 5.2.2, påvises ved hjælp af et eksternt OBD-scanningsværktøj som beskrevet i bilag X.

5.3.2. Hvis der ikke kan skaffes korrekt adgang til disse oplysninger gennem anvendelse af et korrekt fungerende scanningsværktøj, anses motoren for ikke-overensstemmende.

▼M9

5.3.3. Opfyldelse af kravet i punkt 5.2.5 skal påvises for stammotoren til motorfamilien ved bestemmelse af motoreffekt i henhold til bilag XIV og ved WHSC-prøvning i henhold til bilag III og off-cycle laboratorieprøvning ved typegodkendelse i henhold til punkt 6 i bilag VI.

5.3.3.1. Opfyldelse af kravet i punkt 5.2.5 skal påvises for hvert medlem af motorfamilien ved bestemmelse af motoreffekten i henhold til bilag XIV.Til dette formål udføres der supplerende målinger under drift ved flere forskellige delbelastninger og motorhastigheder (f.eks. de forskellige WHSC-indstillinger og nogle supplerende vilkårlige punkter).

▼M9

5.3.3.2. Hvis det er relevant, bestemmes effektkorrektionsfaktoren for den i punkt 5.2.7 nævnte motorfamilie med stammotoren til motorfamilien.

▼M4

5.3.4. Såfremt den prøvede motor ikke opfylder kravene i bilag XIV med hensyn til hjælpeudstyr, korrigeres det målte drejningsmoment i overensstemmelse med korrektionsmetoden i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

5.3.5. ECU-momentsignalets overensstemmelse anses for at være påvist, hvis momentsignalet holder sig inden for de tolerancer, der er fastsat i punkt 5.2.5.

6.   MOTORFAMILIE

▼M4

6.1.    Parametre, der er bestemmende for motorfamilien

Den af fabrikanten bestemte motorfamilie skal overholde bestemmelserne i punkt 5.2 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer bestemmelserne i punkt 3.1 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

6.2.    Valg af stammotor

Stammotoren for motorfamilien udvælges i overensstemmelse med kravene i punkt 5.2.4 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer i punkt 3.1.2 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

6.3.    Parametre til bestemmelse af OBD-motorfamilien

OBD-motorfamilien bestemmes ved de grundlæggende konstruktionsparametre, som skal være fælles for alle motorsystemer i familien i overensstemmelse med punkt 6.1 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼M4

6.4.    Udvidelse af en motorfamilie med henblik på at optage et nyt motorsystem heri

6.4.1. Efter anmodning fra fabrikanten og efter den godkendende myndigheds godkendelse kan et nyt motorsystem optages som medlem af en certificeret motorfamilie, hvis kravene i punkt 6.1 er opfyldt.

6.4.2. Hvis konstruktionselementerne i stammotorsystemet svarer til konstruktionselementerne i det nye motorsystem i henhold til punkt 6.2, eller i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer i henhold til punkt 3.1.2 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49, skal stammotorsystemet forblive uændret, og fabrikanten ændrer det oplysningsskema, der er angivet i bilag I.

6.4.3. Hvis konstruktionselementerne i det nye motorsystem ikke svarer til konstruktionselementerne i stammotorsystemet i henhold til punkt 6.4.2, men er repræsentative for hele motorfamilien, skal det nye motorsystem blive den nye stammotor. I dette tilfælde skal det påvises, at de nye konstruktionselementer overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og det oplysningsskema, der er angivet i bilag I, skal ændres.

▼B

7.   PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

7.1.    Generelle forskrifter

Der træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse i henhold til artikel 12 i direktiv 2007/46/EF. Produktionens overensstemmelse kontrolleres på grundlag af beskrivelsen i typegodkendelsesattesten som fastsat i tillæg 4 til dette bilag. Ved anvendelse af tillæg 1, 2 eller 3 skal den målte emission af forurenende gasser og partikler fra motorer, som skal underkastes kontrol af produktionens overensstemmelse, justeres ved at benytte de relevante forringelsesfaktorer for den pågældende motor, som anført i tillægget til EF-typegodkendelsesattesten, som er udstedt i henhold til nærværende forordning.

Bestemmelserne i bilag X til direktiv 2007/46/EF finder anvendelse, hvis myndighederne finder producentens kontrolprocedure utilfredsstillende.

Alle motorer, som skal prøves, udtages tilfældigt fra serieproduktionen.

7.2.    Emission af forurenende stoffer

7.2.1. Hvis der skal foretages måling af emissionen af forurenende stoffer, og motorens typegodkendelse har været genstand for en eller flere udvidelser, skal prøvningen ske på de motorer, som er beskrevet i informationspakken svarende til den pågældende udvidelse.

7.2.2. Overensstemmelse af en motor, som underkastes forureningsprøvning:

Efter at motoren er overgivet til myndighederne, må fabrikanten ikke foretage nogen justering af de udvalgte motorer.

7.2.2.1. Der udtages tre motorer fra serieproduktionen af de pågældende motorer. Motorerne underkastes WHTC-prøvning og, hvis relevant, WHSC-prøvning med henblik på kontrol af produktionens overensstemmelse. De relevante grænseværdier er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

7.2.2.2. Hvis den godkendende myndighed er tilfreds med produktionsstandardafvigelsen angivet af fabrikanten i henhold til bilag X til direktiv 2007/46/EF, udføres prøvningerne i henhold til tillæg 1 til dette bilag.

Hvis den godkendende myndighed er tilfreds med produktionsstandardafvigelsen angivet af fabrikanten i henhold til bilag X til direktiv 2007/46/EF, udføres prøvningerne i henhold til tillæg 2 til dette bilag.

På fabrikantens begæring kan prøverne udføres i henhold til tillæg 3 til dette bilag.

7.2.2.3. På grundlag af prøvning af motoren ved stikprøveudtagning, jf. punkt 7.2.2.2, anses serieproduktionen af de pågældende motorer for at være overensstemmende, når afgørelsen »godkendt« er opnået for alle de forurenende stoffer, og for uoverensstemmende, når afgørelsen »forkastet« er opnået for ét forurenende stof, i henhold til de prøvningskriterier, der finder anvendelse i det pågældende tillæg.

Når afgørelsen »godkendt« er nået for ét forurenende stof, må denne afgørelse ikke ændres som følge af resultatet af en eventuel supplerende prøvning, som udføres med henblik på en afgørelse for de øvrige forurenende stoffers vedkommende.

Hvis ikke samtlige forurenende stoffer opnår afgørelsen »godkendt«, og hvis intet forurenende stof fører til afgørelsen »forkastet«, foretages prøvning af endnu en motor (se figur 1).

Nås ingen afgørelse, kan fabrikanten til hver en tid beslutte at standse prøvningen. I så tilfælde registreres dette som en afgørelse om forkastelse.

Figur 1
Diagram over prøvning af produktionens overensstemmelse image

7.2.3. Prøvningerne udføres på nyproducerede motorer.

7.2.3.1. På fabrikantens anmodning kan prøvningerne udføres på køretøjer, som er kørt til i maksimalt 125 timer. I dette tilfælde foretages tilkørslen af fabrikanten, som forpligter sig til ikke at foretage nogen justering af disse motorer.

7.2.3.2. Når fabrikanten anmoder om at foretage tilkørsel i overensstemmelse med punkt 7.2.3.1, kan dette ske på:

a) alle de motorer, som prøves

b) den først afprøvede motor, idet der bestemmes en forskydningskoefficient på følgende måde:

i) de forurenende emissioner måles både på den nyproducerede motor og før den tilkøringsperioden på maksimalt 125 timer, jf. punkt 7.2.3.1, på den først prøvede motor

ii) forskydningskoefficienten for emissionen mellem de to prøvninger beregnes for hvert forurenende stof:

Emissioner ved anden prøvning/emissioner ved første prøvning

Forskydningskoefficienten kan have en værdi på under én.

De efterfølgende prøvningsmotorer underkastes ikke tilkørselsproceduren, men deres emissioner i nyfremstillet stand ændres med forskydningskoefficienten.

I så fald benyttes følgende værdier:

a) for den første motor, værdierne fra anden prøvning

b) for de øvrige motorer, værdierne i nyfremstillet stand ganget med forskydningskoefficienten.

▼M4

7.2.3.3. For diesel-, ethanol- (ED95), benzin-, E85-, LNG20-, LNG- og LPG-drevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, kan alle disse prøvninger foretages med de relevante kommercielle brændstoffer. På anmodning af fabrikanten kan de i bilag IX anførte referencebrændstoffer dog anvendes. Dette indebærer prøvninger som beskrevet i punkt 1 i dette bilag med mindst to af referencebrændstofferne for hver LPG- eller LNG-drevne motor, herunder dobbeltbrændstofmotorer.

7.2.3.4. For CNG-drevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, kan alle disse prøvninger foretages med kommercielt brændstof på følgende måde:

a) for H-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for H-området (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00)

b) for L-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for L-området (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19)

c) for HL-mærkede motorer med kommercielt brændstof inden for hele λ-forskydningsfaktorens område (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

På anmodning af fabrikanten kan de i bilag IX anførte referencebrændstoffer dog anvendes. Dette indebærer prøvninger som beskrevet i punkt 1 i dette bilag.

7.2.3.5. Manglende overensstemmelse af gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer

Ved eventuel tvist som følge af manglende overensstemmelse af gasdrevne motorer, herunder dobbeltbrændstofmotorer, ved brug af et kommercielt brændstof, skal der foretages prøvninger på hvert referencebrændstof, som stammotoren er blevet afprøvet på, og eventuelt på det ekstra tredje brændstof som omhandlet i punkt 1.1.4.1 og 1.2.1.1, som stammotoren kan have været afprøvet på. I givet fald omregnes resultatet ved hjælp af de relevante faktorer »r«, »ra« eller »rb« som beskrevet i punkt 1.1.5, 1.1.6.1 og 1.2.1.2. Hvis r, ra eller rb er mindre end én, skal der ikke foretages nogen korrektion. De målte resultater og i givet fald de beregnede resultater skal godtgøre, at motoren opfylder grænseværdierne med alle de relevante brændstoffer (f.eks. brændstof 1, 2 og 3 for naturgasdrevne motorer og brændstof A og B for LPG-drevne motorer).

7.2.3.6. Prøvning af overensstemmelse ved produktion af en gasdrevet motor, som er udformet med henblik på at køre på ét brændstof af en bestemt sammensætning i henhold til punkt 1.2.2 i dette bilag, skal foretages på det brændstof, som motoren er kalibreret til.

▼B

7.3.    Egendiagnosesystem (OBD)

▼M4

7.3.1. Hvis den godkendende myndighed finder produktionskvaliteten utilfredsstillende, kan den anmode om, at overensstemmelsen ved produktion af OBD-systemet kontrolleres. En sådan kontrol foretages i overensstemmelse med følgende:

Der udtages en tilfældig motor fra serieproduktionen, og den underkastes de prøvninger, der er beskrevet i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49. En dobbeltbrændstofmotor skal køre i dobbeltbrændstoftilstand og i givet fald i dieseltilstand. Prøvningerne kan udføres på en motor, der er tilkørt i maksimalt 125 timer.

7.3.2. Produktionen anses for at være overensstemmende, hvis den pågældende motor opfylder kravene i de prøvninger, der er foreskrevet i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, og i tilfælde af dobbeltbrændstofmotorer de supplerende krav, der er fastsat i punkt 7 i bilag 15 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

7.3.3. Opfylder den fra produktionsserien udtagne motor ikke kravene i punkt 7.3.2, udtages en yderligere stikprøve på fire motorer af produktionsserien, som underkastes de i punkt 7.3.1 omhandlede prøvninger.

▼B

7.3.4. Produktionen anses for overensstemmende, hvis mindst tre motorer ud af den yderligere stikprøve på fire motorer opfylder kravene i de i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49 beskrevne prøvninger.

7.4.    Nødvendige ECU-oplysninger til prøvning efter ibrugtagning

7.4.1. Tilgængeligheden af de i punkt 5.2.1 omhandlede datastrømsoplysninger, jf. kravene i punkt 5.2.2, påvises ved hjælp af et eksternt OBD-scanningsværktøj som beskrevet i bilag X.

7.4.2. Hvis der ikke kan skaffes korrekt adgang til disse oplysninger selv om scanningsværktøjet fungerer korrekt i overensstemmelse med bilag X, anses motoren for ikke-overensstemmende.

7.4.3. ECU-momentsignalets overensstemmelse med kravene i punkt 5.2.2 og 5.2.3, påvises ved at gennemføre WHSC-prøvningen i overensstemmelse med bilag III.

▼M4

7.4.4. Såfremt prøvningsudstyret ikke opfylder kravene i bilag XIV med hensyn til hjælpeudstyr, korrigeres det målte drejningsmoment i overensstemmelse med korrektionsmetoden i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49.

▼B

7.4.5. ECU-momentsignalets overensstemmelse anses for at være tilstrækkelig, hvis det beregnede moment holder sig inden for de tolerancer, der er fastsat i punkt 5.2.5.

7.4.6. Fabrikanten skal for hver fremstillet motortype i hver fremstillet motorfamilie jævnligt foretage en undersøgelse af tilgængeligheden og overensstemmelsen af de ECU-oplysninger, der kræves i forbindelse med prøvning efter ibrugtagning.

7.4.7. Resultatet af fabrikantens undersøgelse skal stilles til rådighed for den godkendende myndighed på dennes anmodning.

7.4.8. På den godkendende myndigheds anmodning skal fabrikanten påvise, at ECU-oplysningerne ved serieproduktion er tilgængelige og overensstemmende ved at gennemføre den relevante prøvning som omhandlet i punkt 7.4.1-7.4.4 på en stikprøve af motorer udtaget fra samme motortype. Reglerne for prøveudtagning, herunder dens størrelse og statistiske godkendelses- eller forkastelseskriterier, skal være dem, som er angivet i dette bilag om kontrol af overensstemmelse og emissioner.

8.   DOKUMENTATION

8.1.  ►M4  Den dokumentationspakke, som kræves i artikel 5, 7 og 9, og som gør det muligt for den godkendende myndighed at evaluere emissionsbegrænsningsstrategier og de systemer, der er indbygget i køretøjet og motoren for at sikre korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger, samt de dokumentationspakker, som kræves i henhold til bilag VI (off-cycle-emissioner), bilag X (OBD) og bilag XVIII (dobbeltbrændstofmotorer), skal stilles til rådighed i de to følgende dele: ◄

a) Den »formelle dokumentationspakke«, som på anmodning kan stilles til rådighed for de berørte parter.

b) Den »udvidede dokumentationspakke«, som skal forblive strengt fortrolig.

8.2. Den formelle dokumentationspakke kan være kortfattet, forudsat at der fremlægges bevis for, at enhver form for output tilladt af en matrix inden for de individuelle inputenheders område er identificeret. Dokumentationen skal beskrive, hvordan det i bilag XIII påkrævede ansporingssystem fungerer, herunder hvilke parametre, der er nødvendige for at få adgang til de systemrelaterede oplysninger. Dette materiale opbevares af den godkendende myndighed.

▼M4

8.3. Den udvidede dokumentationspakke skal omfatte følgende:

a) oplysninger om alle AES og alle BES, herunder en beskrivelse af de parametre, der modificeres af alle AES, og de grænsebetingelser, under hvilke disse virker, samt en angivelse af, hvilke AES og BES, der forventes at være aktive under de betingelser, der er gældende i prøvningsprocedurerne i bilag VI

b) en beskrivelse af brændstofkontrolsystemets logik, indstillingsstrategier og omkoblingspunkter for alle driftsformer

c) en fuldstændig beskrivelse af det i bilag XIII krævede ansporingssystem, herunder de relevante overvågningsstrategier

d) beskrivelsen af de foranstaltninger mod ulovlige ændringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra b), og artikel 7, stk. 4, litra a).

▼B

8.3.1. Den udvidede dokumentationspakke, som skal forblive strengt fortrolig. Den kan opbevares af den godkendende myndighed eller, efter den godkendende myndigheds valg, af fabrikanten. Såfremt fabrikanten beholder dokumentationspakken, skal den mærkes og dateres af den godkendende myndighed efter gennemgang og godkendelse. Den godkendende myndighed skal have adgang til at kontrollere den på godkendelsestidspunktet eller på ethvert tidspunkt, så længe godkendelsen er gældende.
Tillæg 1

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse, når standardafvigelsen er tilfredsstillende

1. I dette tillæg beskrives den fremgangsmåde, der skal anvendes til kontrol af produktionens overensstemmelse hvad angår emission af forurenende stoffer, når standardafvigelsen i fabrikantens produktion er tilfredsstillende. Der anvendes den i tillæg 1 til FN/ECE-regulativ nr. 49 beskrevne fremgangsmåde med følgende undtagelser:

▼M4

1.1. I punkt A.1.3. i tillæg 1 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2. I punkt A.1.3. i tillæg 1 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til figur 1 i punkt 8.3 som en henvisning til figur 1 i bilag I til nærværende forordning.
Tillæg 2

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse, når standardafvigelsen er utilfredsstillende eller ikke foreligger

1. I dette tillæg beskrives den fremgangsmåde, der skal anvendes til kontrol af produktionens overensstemmelse hvad angår emission af forurenende stoffer, når standardafvigelsen af fabrikantens produktion enten ikke er tilfredsstillende eller ikke foreligger. Der anvendes den i tillæg 2 til FN/ECE-regulativ nr. 49 beskrevne fremgangsmåde med følgende undtagelser:

▼M4

1.1. I punkt A.2.3. i tillæg 2 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.
Tillæg 3

Fremgangsmåde ved kontrol af produktionens overensstemmelse på fabrikantens begæring

1. I dette tillæg beskrives fremgangsmåden, når produktionens overensstemmelse på fabrikantens begæring kontrolleres hvad angår emission af forurenende stoffer. Der anvendes den i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 beskrevne fremgangsmåde med følgende undtagelser:

▼M4

1.1. I punkt A.3.3. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 5.3 som en henvisning til tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 595/2009.

1.2. I punkt A.3.3. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til figur 1 i punkt 8.3 som en henvisning til figur 1 i bilag I til nærværende forordning.

1.3. I punkt A.3.5. i tillæg 3 til FN/ECE-regulativ nr. 49 læses henvisningen til punkt 8.3.2 som en henvisning til punkt 7.2.2 i dette bilag.
Tillæg 4

Modeller for oplysningsskemaet

vedrørende:

EF-typegodkendelse af en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhed

EF-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer

EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede.

Hvis de i dette tillæg omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

Forklarende noter (om udfyldelse af skemaet):

Bogstaverne A, B, C, D, E, svarende til medlemmer af motorfamilier, erstattes med de faktiske navne på motorfamiliemedlemmerne.

Hvis den samme værdi/beskrivelse for en bestemt motoregenskab gælder for alle medlemmer af en motorfamilie, slås de tilsvarende celler A-E sammen.

Hvis familien består af mere end 5 medlemmer, kan der tilføjes nye kolonner.

▼M6

Hvis der ansøges om EF-typegodkendelse af en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhed, udfyldes den generelle del og del 1 og 3.

Hvis der ansøges om EF-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, udfyldes den generelle del og del 2.

Hvis der ansøges om EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer, udfyldes den generelle del og del 1, 2 og 3.

▼B

Forklarende fodnoter findes i tillæg 10 til dette bilag. 

 

Stammotor eller motortype

Medlemmer af motorfamilien

A

B

C

D

E

0.

GENERELT

0.l.

Fabriksmærke (firmabetegnelse):

 

0.2.

Type

 

0.2.0.3.

Motortype som separat teknisk enhed/motorfamilie som separat teknisk enhed/køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer/køretøj med hensyn til emissioner og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer (1)

 

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

 

 

 

 

 

 

0.3.

Typeidentifikationsmærker, som er anført på den separate tekniske enhed (b):

 

 

 

 

 

 

0.3.1.

Mærkets placering:

 

 

 

 

 

 

0.5.

Fabrikantens navn og adresse:

 

0.7.

For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde:

 

 

 

 

 

 

0.8.

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):

 

 

 

 

 

 

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald):

 

Del 1

:

HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN OG MOTORTYPERNE I EN MOTORFAMILIE

Del 2

:

VÆSENTLIGE EGENSKABER FOR KØRETØJSKOMPONENTERNE OG -SYSTEMERNE MED HENSYN TIL UDSTØDNINGSEMISSION

Del 3

:

ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER

Tillæg til oplysningsskemaet: oplysninger om prøvningsbetingelser

FOTOGRAFIER OG/ELLER TEGNINGER AF STAMMOTOREN/MOTORTYPEN OG, HVIS RELEVANT, AF MOTORRUMMET

FORTEGNELSE OVER EVENTUELLE YDERLIGERE BILAG.

DATO, JOURNALNUMMERDEL 1

HOVEDSPECIFIKATIONER FOR (STAM)MOTOREN OG MOTORTYPERNE I EN MOTORFAMILIE

 

 

Stammotor eller motortype

Medlemmer af motorfamilien

A

B

C

D

E

3.2.

Forbrændingsmotor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Specifikke motoroplysninger

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.1.

Arbejdsprincip: styret tænding/kompressionstænding/dobbeltbrændstof (1)

firtakts/totakts/rotation (1):

 

▼M4

3.2.1.1.1.

Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2.

Gas/energiforhold i den varme WHTC-prøvningscyklus: … % (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.2.

Antal og arrangement af cylindre:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Boring (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Slaglængde (l) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Tændingsrækkefølge

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Slagvolumen (m) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Volumetrisk kompressionsforhold (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Tegninger af forbrændingskammer, stempelkrone og, for motorer med styret tænding, stempelringe

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Normal tomgangshastighed (2) min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Høj tomgangshastighed (2) min-1

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.1.6.2.

Tomgang på diesel: ja/nej (1)(d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.1.7.

Carbonmonoxidindhold efter volumen i udstødningsgas ved tomgang (2): % som oplyst af fabrikanten (kun motorer med styret tænding)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Største nettoeffekt (n) … kW ved … min-1 fabrikstal)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

Højeste tilladte motoromdrejningshastighed som foreskrevet af fabrikanten: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Maksimalt nettodrejningsmoment (n) … Nm ved … min-1 (fabrikstal)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

Fabrikantens henvisninger i den dokumentationspakke, som kræves i artikel 5, 7 og 9 i forordning (EU) nr. 582/2011 og som gør det muligt for den godkendende myndighed at evaluere emissionsbegrænsningsstrategier og systemer indbygget i motoren, for at sikre korrekt drift af NOx-begrænsende foranstaltninger

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Brændstof

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.2.2.

Tunge erhvervskøretøjer diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1) (6)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.2.2.1.

Brændstoffer, som kan anvendes af motoren som oplyst af fabrikanten i henhold til punkt 1.1.2 i bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 (i givet fald)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Brændstoftilførsel

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.4.2.

Ved brændstofindsprøjtning (kun kompressionstænding eller dobbeltbrændstof): ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.4.2.1.

Beskrivelse af systemet

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Funktionsprincip: direkte indsprøjtning/forkammer/hvirvelkammer (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Indsprøjtningspumpe

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Type(r)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Største brændstoftilførsel (1) (2) … mm3/takt eller omdrejning ved motorhastighed på … min-1 eller alternativt et karakteristikdiagram.

(Hvis der findes ladetrykregulering, angives den karakteristiske brændstoftilførsel og ladetryk sammenstillet med motorhastighed)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Statisk indsprøjtningsindstilling (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Indsprøjtningsforstillingskurve (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsprocedure: prøvebænk/motor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Regulator

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Type

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Afskæringspunkt

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Afskæringspunkt ved last: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Maksimal hastighed, ubelastet: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Tomgangshastighed: min-1

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Indsprøjtningsledninger

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Længde: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Indvendig diameter: mm

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Common rail, fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Injektor(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Åbningstryk (2): kPa eller karakteristikdiagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Koldstartsystem

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Hjælpestartanordning

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Type(r)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

Beskrivelse af systemet

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronisk styret indsprøjtning: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

Beskrivelse af systemet (for systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1

Styreenhedens (ECU) fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

Gasspjældhusets fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

Lufttrykfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Softwarekalibreringsnummer (-numre):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Ved brændstofindsprøjtning (kun styret tænding): ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Funktionsprincip: indsugningsmanifold (enkelt/flerpunkts/direkte indsprøjtning (1)/andet angives):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

Systembeskrivelse (for systemer, der ikke har kontinuerlig indsprøjtning, anføres tilsvarende detaljer):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

Styreenhedens (ECU) fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

Brændstofregulatorens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

Luftflowfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

Brændstoffordelerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

Trykregulatorens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

Mikroomskifterens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Tomgangsskruens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

Gasspjældhusets fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

Vandtemperaturfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

Lufttemperaturfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

Lufttrykfølerens fabrikat og type:

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Softwarekalibreringsnummer (-numre):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Dyser: Åbningstryk (2): … kPa eller karakteristikdiagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Fabrikat

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Type

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Indsprøjtningsindstilling

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Koldstartsystem

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Funktionsprincip(per):

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Funktionsgrænser/indstillinger (1) (2)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Fødepumpe

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Tryk (2): … kPa eller karakteristikdiagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektrisk system

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Nominel spænding: … V, positiv/negativ tilslutning til stel (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generator

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Type:

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Nominel effekt: VA

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Tændingssystem (kun motorer med gnisttænding)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Type(r)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Arbejdsprincip

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Fortændingskurve eller –diagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statisk fortænding (2): … grader før stemplets topstilling

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Tændrør:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Fabrikat

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Type:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

Gnistgab: … mm

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Tændspole(r)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Fabrikat:

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Type:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Kølesystem: væske/luft (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Væske

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

Væskens art

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Cirkulationspumpe(r): ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Karakteristika: … eller

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Udvekslingsforhold:

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Luft

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilator: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Karakteristika … eller

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Udvekslingsforhold

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Indsugningssystem

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Tryklader: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

Systembeskrivelse (f.eks. maksimalt ladetryk … kPa, eventuelt overtryksventil):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Ladeluftkøling: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Type: luft-luft/luft-vand (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Indsugningsundertryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Tilladt minimumsværdi: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Tilladt maksimumsværdi: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger af luftindtagsrør og tilhørende dele (overtrykskammer, opvarmningsanordning, supplerende luftindtag osv.):

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

Beskrivelse af indsugningsmanifold (inklusive tegninger og/eller fotografier)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Udstødningssystem

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningsmanifold

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

Beskrivelse og/eller tegninger af de elementer i udstødningssystemet, som er en del af motorsystemet

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Største tilladte udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning (kun motorer med kompressionstænding): … kPa (3)

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.9.7.1.

Accepteret volumen for udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.9.7.2.

Udstødningssystemets volumen, som er en del af motorsystemet: … dm3

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.10.

Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Ventilindstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler eller nærmere angivelse af indstilling for alternative distributionssystemer i forhold til dødpunkter. For systemer med variable ventiltider, minimal og maksimal tid

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Reference- og/eller indstillingsspillerum (3):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.12.1.1.

Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (2)

I givet fald, beskrivelse og tegninger: …

I modsat fald kræves overensstemmelse med bilag V til forordning (EU) nr. 582/2011

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

Yderligere forureningskontrolanordninger (om nogen og hvis ikke omfattet af en anden overskrift)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Antal katalysatorer og katalysatorelementer (anfør oplysninger for hver separat enhed):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner, form og volumen:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

Type katalytisk virkning

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Samlet mængde ædelmetaller:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Relativ koncentration

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Substrat (struktur og materiale):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Celletæthed:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

Katalysatorbeholdertype(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted og referenceafstand i udstødningssystemet):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Varmeskærm: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Beskrivelse af regenereringssystemer/system til efterbehandling af udstødningen:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Normalt driftstemperaturområde: … K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Selvnedbrydende reagenser: ja/nej (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

Reagensens normale driftstemperaturområde K

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

International standard:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

Hyppigheden af reagenspåfyldning: løbende/ved service (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

Katalysatorens fabrikat

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Identifikationsnummer

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Lambda-sonde: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Fabrikat:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Placering:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Arbejdsområde:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Type:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Delens identifikationsnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Lufttilførsel: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe, o. lign.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Udstødningsrecirkulation (EGR): ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Karakteristika (fabrikat, type, flowhastighed osv.):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Partikelfilter: ja/nej (1):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

Partikelfilterets dimensioner, form og kapacitet:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

Partikelfilterets konstruktion:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Placering (referenceafstand i udstødningssystemet):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

Regeneringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

Partikelfilterfabrikat

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Delens identifikationsnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Normalt driftstemperaturområde: … (K) og –tryk: (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

I tilfælde af periodisk regenerering

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Antal WHTC-prøvecyklusser uden regenerering (n)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Antal WHTC-prøvecyklusser med regenerering (nR):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Andre systemer: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Beskrivelse og funktionsmåde

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem (OBD):

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

Nummer på OBD-motorfamilier inden for motorfamilien

 

3.2.12.2.7.0.2.

Liste over de OBD-motorfamilier (hvis relevant)

OBD-motorfamilie 1: …

OBD-motorfamilie 2: …

osv …

3.2.12.2.7.0.3.

Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under:

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

Fabrikantens henvisninger i den OBD-dokumentation, som kræves i artikel 5, stk. 4, litra c), og artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 582/2011 og som er specificeret i bilag X til nævnte forordning med henblik på godkendelse af OBD-systemet.

 

3.2.12.2.7.0.5

Eventuelt fabrikantens henvisning i dokumentationen vedrørende montering af et OBD-udstyret motorsystem i et køretøj

 

3.2.12.2.7.2.

Fortegnelse over alle komponenter, der overvåges af OBD-systemet, og disses formål (4)

 

3.2.12.2.7.3.

Beskrivelse (virkningsprincip) for

 

3.2.12.2.7.3.1

Motorer med styret tænding (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

Overvågning af katalysator (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Detektion af fejltænding: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Overvågning af lambdasonde: (4)

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

Andre komponenter, der overvåges af OBD-systemet:

 

3.2.12.2.7.3.2.

Motorer med kompressionstænding: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

Overvågning af katalysator: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

Overvågning af partikelfilter: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Overvågning af elektronisk brændstofsystem: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

Overvågning af deNOx-system: (4)

 

3.2.12.2.7.3.2.5

Andre komponenter, der overvåges af OBD-systemet: (4)

 

3.2.12.2.7.4.

Kriterier for aktivering af fejlindikator (fast antal kørecyklusser eller statistisk metode): (4)

 

3.2.12.2.7.5.

Fortegnelse over alle anvendte koder for og formater af egendiagnosemeddelelser (med forklaring af hver): (4)

 

3.2.12.2.7.6.5.

Protokolstandard for OBD-kommunikationen (4)

 

3.2.12.2.7.7.

Fabrikantens henvisning i de OBD-relaterede oplysninger, der kræves i artikel 5, stk. 4, litra d), og artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på overholdelse af bestemmelserne om adgang til køretøjets OBD-system og reparations- og vedligeholdelsesinformationer eller

 

3.2.12.2.7.7.1.

Som alternativ til en fabrikanthenvisning, jf. punkt 3.2.12.2.7.7, henvisning til addendummet til dette tillæg, som indeholder følgende skema, når dette er fuldstændiggjort i overensstemmelse med eksemplet:

Komponent — fejlkode — Overvågningsstrategi — Kriterier for fejldetektion — Kriterier for aktivering af fejlindikatoren — Sekundære parametre — Forbehandling — Demonstrationsprøve

Katalysator — P0420 — Signaler fra lambdasonde 1 og 2 — Forskel mellem signaler fra sonde 1 og sonde 2 — Tredje cyklus — Motoromdrejningstal, Motorbelastning, A/F-arbejdsmode, katalysatortemperatur — To type 1-cyklusser — Type 1

 

▼M4

3.2.12.2.7.8.0.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

▼M4

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og drift):

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.1.

Systemer til sikring af NOx-begrænsningsforanstaltningernes korrekte drift

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1.

Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse i redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2007/46/EF: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling »funktionsbegrænsning efter genstart«/»funktionsbegrænsning efter brændstofpåfyldning«/»funktionsbegrænsning efter parkering« (7) (1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.3.

Nummeret på OBD-motorfamilierne inden for den pågældende familie ved sikring af, at NOx-begrænsningsforanstaltningerne fungerer korrekt

 

▼M4

3.2.12.2.8.3.1.

Liste over OBD-motorfamilierne inden for den pågældende familie ved sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger (hvis relevant)

OBD-motorfamilie 1: …

OBD-motorfamilie 2: …

osv …

3.2.12.2.8.3.2.

Nummer på den OBD-motorfamilie, som stammotoren/motormedlemmet hører under

 

 

 

 

 

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.5.

Referencenummer på den pågældende OBD-motorfamilie ved sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger, som stammotoren/motormedlemmet hører under

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.12.2.8.6.

Laveste koncentration af den aktive ingrediens, som forekommer i reagensen, som ikke udløser advarselssystemet (CDmin): % v/v)

 

3.2.12.2.8.7.

Eventuel fabrikanthenvisning i dokumentationen vedrørende montering systemerne for at sikre korrekt drift af NOx-begrænsningsforanstaltninger i et køretøj

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.2.12.2.8.8.4.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49)

 

▼M4

3.2.17.

Specifikke oplysninger vedrørende gasdrevne motorer og dobbeltbrændstofmotorer (tunge erhvervskøretøjer) (For systemer med anden indretning gives tilsvarende oplysninger.) (hvis relevant)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.2.17.1.

Brændstof: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Trykregulator(er) eller fordamper/trykregulator(er) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

Antal trykreduktionstrin:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Tryk i sluttrinnet, mindst: … kPa — maksimun: … kPa

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

Antal hovedindstillingspunkter:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Antal tomgangsjusterpunkter:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Brændstofsystem: blandeenhed/gastilførsel/væsketilførsel/direkte tilførsel (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

Regulering af blandingen:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

Systembeskrivelser og/eller diagram og tegninger:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Blandeenhed

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Nummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Placering:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Indstillingsmuligheder:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Tilførsel i indsugningsmanifold

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Tilførsel: Singlepoint/multipoint (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Tilførsel: kontinuert/tidsstyret simultan/tidsstyret sekventiel (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Tilførselsudstyr

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Indstillingsmuligheder:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Fødepumpe (hvis relevant):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Indsprøjtningsdyse(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Direkte tilførsel

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Tilførselspumpe/trykregulator (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3

Indsprøjtningsindstilling:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Injektor(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Åbningstryk eller karakteristikdiagram (2):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Typegodkendelsesnummer:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Elektronisk styreenhed (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Type(r):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Indstillingsmuligheder:

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Softwarekalibreringsnummer (-numre):

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

NG-brændstofspecifikt udstyr

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

Variant 1 (kun ved godkendelse af motorer til flere nærmere bestemte brændstofsammensætninger)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Selvtilpassende funktion? Ja/Nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Kalibrering for en specifik gassammensætning NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Transformation for en specifik gassammensætning NG-Ht/NG-Lt/NG-HL (t) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.methan (CH4): … basis:

mol %

min. … mol %

maks … mol %

ethan (C2H6): … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

propan (C3H8): … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

butan (C4H10): … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

C5/C5+: … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

ilt (O2): … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

inaktive (N2, He osv.): … basis:

mol %

min. … mol %

maks .… mol %

▼M4

3.2.17.9.

I givet fald en fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af en dobbeltbrændstofmotor (d1)

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.4.

CO2-emissioner for tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.1.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.4.3.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4.

CO2-masseemissioner (WHTC-prøvning) (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5.

CO2-masseemissioner (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6.

CO2-masseemissioner (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand (5) (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼B

3.5.5.

Brændstofforbrug for tunge erhvervskøretøjer

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.1.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dieseltilstand) (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼M4

3.5.5.3.

Brændstofforbrug (WHSC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning) (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dieseltilstand) (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

Brændstofforbrug (WHTC-prøvning i dobbeltbrændstoftilstand) (5)(d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

▼B

3.6.

De af fabrikanten tilladte temperaturer

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Kølesystem

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Væskekøling,

højeste temperatur ved fraløb: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Luftkøling

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Referencepunkt:

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Højeste temperatur ved referencepunkt: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Højeste afgangstemperatur i ladeluft fra ladeluftkøler: … K

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Maksimal udstødningstemperatur i det punkt af udstødningsrøret (-rørene), der støder op de(n) yderste flange(r) af udstødningsmanifold(er) eller turbolader(e): … K

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Brændstoftemperatur, minimum:

K — maksimum: K

For dieselmotorer ved indsprøjtningspumpens indgang, for gasmotorer ved trykregulatorens sluttrin.

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur

Minimum: K — maksimum: K

 

 

 

 

 

 

3.8

Smøresystem

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Beskrivelse af systemet

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Smøremiddelbeholderens placering

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Fødesystem (ved pumpe/indsprøjtning i indsugning/blanding med brændstof osv.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Smørepumpe

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Fabrikat(er)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Type(r)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Blanding med brændstof

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Procent:

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Oliekøler: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Tegning(er):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Fabrikat(er):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Type(r)

 

 

 

 

 

 DEL 2

VÆSENTLIGE KARAKTERISTIKA FOR KØRETØJSKOMPONENTER OG -SYSTEMER MED HENSYN TIL UDSTØDNINGSEMISSIONER

 

 

Stammotor eller motortype

Medlemmer af motorfamilien

A

B

C

D

E

3.1

Motorfabrikant

 

3.1.1.

Producentens motorkode (som markeret på motoren eller ved andre identifikationsmidler)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Godkendelsesnummer (hvis relevant), herunder brændstofidentifikationsmærke:

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Brændstof

 

3.2.2.3.

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat

 

▼M4

3.2.2.4.1.

Dobbeltbrændstofkøretøj: ja/nej (1)

 

▼B

3.2.3.

Brændstofbeholder(e)

 

3.2.3.1.

Hovedbrændstofbeholder(e)

 

3.2.3.1.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet:

 

3.2.3.2.

Reservebeholder(e) til brændstof

 

3.2.3.2.1.

Antal tanke og hver enkelt tanks kapacitet:

 

3.2.8.

Indsugningssystem

 

3.2.8.3.3.

Faktisk indsugningsundertryk ved motorens mærkehastighed og ved 100 % belastning af køretøjet: kPa

 

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: … eller …

 

3.2.8.4.2.1.

Fabrikat(er)

 

3.2.8.4.2.2.

Type(r):

 

3.2.8.4.3.

Indsugningslyddæmper, tegninger

 

3.2.8.4.3.1.

Fabrikat(er):

 

3.2.8.4.3.2.

Type(r):

 

3.2.9.

Udstødningssystem

 

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegninger af udstødningssystem

 

3.2.9.2.2.

Beskrivelse og/eller tegninger af de elementer i udstødningssystemet, som ikke er en del af motorsystemet

 

3.2.9.3.1.

Faktisk udstødningsmodtryk ved nominel motoromdrejningshastighed og 100 % belastning af køretøjet (kun motorer med kompressionstænding): … kPa

 

▼M4

3.2.9.7.

Samlede volumen af udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3

 

3.2.9.7.1.

Acceptabel volumen af udstødningssystemet (køretøjet og motorsystemet): … dm3

 

▼B

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem (OBD)

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.7.8.

OBD-komponenter i køretøjet

 

3.2.12.2.7.8.0.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.4.1 i bilag X til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.7.8.1.

Liste over OBD-komponenter i køretøjet

 

3.2.12.2.7.8.2.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af fejlindikatoren (MI) (6)

 

3.2.12.2.7.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af grænsefladen til ekstern OBD-kommunikation (6)

 

▼M4

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og drift):

 

▼B

3.2.12.2.8.0.

Er der benyttet alternativ godkendelse som defineret i punkt 2.1 i bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011? Ja/Nej

 

▼M4

3.2.12.2.8.1.

System til sikring af korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

 

3.2.12.2.8.2.

Føreransporingssystem

 

▼M4

3.2.12.2.8.2.1

Motor med permanent deaktivering af føreransporingssystemet til anvendelse i redningstjenester eller køretøjer angivet i artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2007/46/EF: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.8.2.2.

Aktivering af krybeindstilling »funktionsbegrænsning efter genstart«/»funktionsbegrænsning efter brændstofpåfyldning«/»funktionsbegrænsning efter parkering« (7)(1)

 

▼B

3.2.12.2.8.3.

Eventuel fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af system, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger på en godkendt motor

 

▼M4 —————

▼M4

3.2.12.2.8.8.

Køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger«

 

3.2.12.2.8.8.1.

Liste over køretøjsmonterede komponenter til systemer, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger

 

3.2.12.2.8.8.2.

I givet fald fabrikanthenvisning i dokumentationspakken vedrørende montering på køretøjet af system, der sikrer korrekt drift af de NOx-begrænsende foranstaltninger på en godkendt motor

 

3.2.12.2.8.8.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af advarselssignalet (6)

 

3.2.12.2.8.8.4.

Der anvendes alternativ godkendelse i henhold til punkt 2.1 i bilag XIII til forordning (EU) nr. 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.8.8.5.

Opvarmet/ikke-opvarmet reagensbeholder og -doseringssystem (jf. punkt 2.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 49)

 

▼M1DEL 3

ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER

16.

ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER

16.1.

Adresse på vigtigste websted for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

16.1.1.

Dato, fra hvilken informationerne er tilgængelige (senest 6 måneder fra datoen for typegodkendelse):

16.2.

Betingelser for adgang til webstedet

16.3.

Format for de reparations- og vedligeholdelsesinformationer, der er til rådighed på webstedet

▼B
Tillæg

til oplysningsskemaet

Oplysninger om prøvningsbetingelser

1.    Tændrør

1.1. Fabrikat:

1.2. Type:

1.3. Gnistgabindstilling:

2    Tændspole

2.1. Fabrikat:

2.2. Type:

3    Anvendt smøremiddel

3.1. Fabrikat:

3.2. Type: (angiv olieprocent i blandingen, hvis smøremidlet iblandes brændstoffet)

4.    Motordrevet udstyr

4.1. Den af hjælpeudstyret/udstyret optagne effekt behøver kun bestemmes

a) hvis det påkrævede hjælpeudstyr/udstyr ikke er monteret på motoren, og/eller

b) hvis ikke påkrævet hjælpeudstyr/udstyr er monteret på motoren.

Bemærk: Kravene til motordrevet udstyr er forskellige for emissionsprøvning og effektprøvning

4.2. Liste og angivelse af detaljer til identifikation:

4.3. Optaget effekt ved motorhastigheder, der gælder ved emissionsprøvning

▼M4Tabel 1

Udstyr

Tomgang

Lav hastighed

Høj hastighed

Foretrukken hastighed(2)

n95h

Pa Påkrævet hjælpeudstyr/udstyr, jf. FN/ECE-regulativ nr. 49, bilag 4, tillæg 6

 

 

 

 

 

Pb Påkrævet hjælpeudstyr/udstyr, jf. FN/ECE-regulativ nr. 49, bilag 4, tillæg 6

 

 

 

 

 

5.    Motorydelse (fabrikstal) (8)

▼M4

5.1. Motorprøvningshastigheder ved emissionsprøvning, jf. bilag III til forordning (EU) nr. 582/2011 (9)(d5)

Lav hastighed (nlo) … rpm

Høj hastighed (nhi) … rpm

Tomgangshastighed … rpm

Anbefalet hastighed … rpm

n95h … rpm

▼M4

5.2. Erklærede værdier til effektprøvning, jf. bilag XIV til forordning (EU) nr. 582/2011 (d5)

5.2.1. Tomgangshastighed … rpm

5.2.2. Hastighed ved maks. effekt … rpm

5.2.3. Maksimal effekt … kW

5.2.4. Hastighed ved maks. drejningsmoment … rpm

5.2.5. Maksimalt drejningsmoment … Nm

6.    Belastningsindstilling af dynamometer (i givet fald)

6.3. Information om indstilling af dynamometer med fast effektabsorptionskurve (i givet fald)

6.3.1. Alternativ metode til indstilling af dynamometer med fast effektabsorptionskurve (ja / nej)

6.3.2. Intertimasse (kg):

6.3.3. Effektiv effekt, der optages ved 80 km/h, inklusive køretøjets køretab på dynamometer (kW)

6.3.4. Effektiv effekt, der optages ved 50 km/h, inklusive køretøjets køretab på dynamometer (kW)

6.4. Information om justering af dynamometer med justerbar effektabsorptionskurve (i givet fald)

6.4.1. Information om friløbstid på prøvebane.

6.4.2. Dækkenes fabrikat og type:

6.4.3. Dækstørrelse (for/bag):

6.4.4. Dæktryk (for/bag) (kPa):

6.4.5. Køretøjets prøvemasse inklusive fører (kg):

6.4.6 Information om friløbstid på vej (i givet fald)Tabel 2

Information om friløbstid på vej

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Gennemsnitlig korrigeret friløbstid

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

6.4.7. Gennemsnitlig korrigeret effekt på vej (i givet fald)Tabel 3

Gennemsnitlig korrigeret effekt på vej

V (km/h)

CP korrigeret (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

7.    Prøvningsbetingelser ved OBD-prøvning

7.1. Prøvningscyklus til kontrol af OBD-systemet:

7.2. Antal forbehandlingscyklusser, som er anvendt før OBD-kontrolprøvningerne:
Tillæg 5

Model for EF-typegodkendelsesattest for en motortype/komponent som separat teknisk enhed

Forklarende fodnoter findes i tillæg 10 til dette bilag.

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTESTMeddelelse vedrørende:

— EF-typegodkendelse (1)

— udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

— nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

— inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

Typegodkendelsesmyndighedens stempel

for en type komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 som gennemført ved forordning (EU) nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, senest ændret ved …

EF-typegodkendelsesnummer:

Begrundelse for udvidelse:

AFSNIT I

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2. Type:

0.3. Typeidentifikationsmærke hvis anført på komponenten/den separate tekniske enhed (1) (a):

0.3.1. Mærkets placering:

0.4. Fabrikantens navn og adresse:

0.5. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde:

0.6. Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):

0.7. Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald)

AFSNIT II

1. Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum

2. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningerne:

3. Prøvningsrapportens dato:

4. Prøvningsrapportens nummer:

5. Eventuelle bemærkninger: (Se addendum)

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Bilag: Informationspakke.

Prøvningsrapport.
Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr.…

1.   ANDRE OPLYSNINGER

1.1.

Følgende oplysninger gives i forbindelse med typegodkendelse af et køretøj, der er monteret med motor:

1.1.1 Motorens fabriksmærke (firmabetegnelse):

1.1.2 Type og handelsbetegnelse (anfør enhver variant):

1.1.3 Fabrikationskode som markeret på motoren:

1.1.4 Køretøjets klasse (hvis relevant) (b):

▼M4

1.1.5 Motorens klasse: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1):

▼M4

1.1.5.1 Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(d1):

▼B

1.1.6 Fabrikantens navn og adresse:

1.1.7 Navn og adresse på fabrikantens autoriserede repræsentant (udfyldes evt.):

1.2.

Hvis den under punkt 1.1 anførte motor er typegodkendt som en separat teknisk enhed:

1.2.1 Motorens/motorfamiliens typegodkendelsesnummer (1):

1.2.2 Softwarekalibreringsnummer for motorens elektroniske styreenhed (ECU):

1.3.

Rubrikker som skal udfyldes i forbindelse med typegodkendelse af motor/motorfamilie (1) som separat teknisk enhed (betegnelser som skal være overholdt ved montering af motoren på køretøjet):

1.3.1 Maksimalt og/eller minimalt indsugningsundertryk:

1.3.2 Maksimalt tilladt modtryk:

1.3.3 Udstødningssystemets volumen:

1.3.4 Eventuelle indskrænkninger i anvendelsen:

▼M4

1.4.

Emissionsværdier for motoren/stammotoren (1)

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsat (1)

DF-værdier og emissioner i en eventuel WHSC-prøvning og WHTC-prøvning specificeres i nedenstående tabel

▼B

1.4.1.    WHSC-prøvning

▼M4Tabel 4

WHSC-prøvning

WHSC-prøvning (hvis relevant) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet med DF

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh

▼B

1.4.2.    WHTC-prøvning

▼M4Tabel 5

WHTC-prøvning

WHTC-prøvning (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Koldstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart uden regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (flere/tilføj) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (flere/tilføj) (1)

Vægtet prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt prøvningsresultat med DF

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh

▼B

1.4.3.    TomgangsprøvningTabel 6

Tomgangsprøvning

Prøvning

CO-værdi

(% v/v)

Lambda (1)

Motorhastighed (min–1)

Motorolietemperatur (°C)

Prøvning ved lav tomgang

 

N/A

 

 

Prøvning ved høj tomgang

 

 

 

 

▼M1

1.4.4.    PEMS-demonstrationsprøvningTabel 6a

PEMS-demonstrationsprøvning

Køretøjstype (f.eks. M3, N3) og anvendelse (f.eks. stiv eller leddelt lastvogn, bybus)

 

Beskrivelse af køretøjet (f.eks. køretøjsmodel, prototype)

 

Godkendelses-/forkastelsesresultater (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM masse

Arbejdsvindue overensstemmelsesfaktor

 

 

 

 

 

 

Overensstemmelsesfaktor for CO2-massevindue

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om kørecyklus

By

Landevej

Motorvej

Kørecyklussens tidsmæssige fordeling på bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel, jf. punkt 4.5 i bilag II til forordning (EU) nr. 582/2011

 

 

 

Kørecyklussens tidsmæssige fordeling på acceleration, deceleration, stabil hastighed og standsning, jf. punkt 4.5.5 i bilag II til forordning (EU) nr. 582/2011

 

 

 

 

Minimum

Maksimum

Arbejdsvindue, gennemsnitlig motoreffekt (%)

 

 

CO2-masse vinduesvarighed (s)

 

 

Arbejdsvindue: Procent gyldige vinduer

 

Vindue for CO2-masse: Procent gyldige vinduer

 

Brændstofforbrugets overensstemmelsesfaktor

 

▼B

1.5

Effektmåling

1.5.1.    Motoreffekt målt på prøvebænkTabel 7

Motoreffekt målt på prøvebænk

Målt motorhastighed (rpm)

 

 

 

 

 

 

 

Målt brændstoftilførsel (g/h)

 

 

 

 

 

 

 

Målt drejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Målt effekt (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Barometertryk (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Vanddamptryk (kPa)

 

 

 

 

 

 

 

Indsugningsluftens temperatur (K)

 

 

 

 

 

 

 

Effektkorrektionsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeret effekt (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpemotoreffekt (kW) (1)

 

 

 

 

 

 

 

Nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

 

 

Nettodrejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeret specifikt brændstofforbrug (g/kWh)

 

 

 

 

 

 

 

▼M9

1.5.2.    Yderligere oplysninger, f.eks. effektkorrektionsfaktoren for hvert oplyst brændstof (i givet fald)

▼B
Tillæg 6

Model for EF-typegodkendelsesattest for en køretøjstype med en godkendt motor

Forklarende fodnoter findes i tillæg 10 til dette bilag.

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTESTMeddelelse vedrørende:

— EF-typegodkendelse (1)

— udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

— nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

— inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

Typegodkendelsesmyndighedens stempel

for en køretøjstype med en godkendt motor i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 som gennemført ved forordning (EU) nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, senest ændret ved …

EF-typegodkendelsesnummer:

Begrundelse for udvidelse:

AFSNIT I

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2. Type:

0.3. Typeidentifikationsmærke hvis anført på komponenten/den separate tekniske enhed (1) (a):

0.3.1. Mærkets placering:

0.4. Fabrikantens navn og adresse:

0.5. For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets placering og fastgørelsesmåde:

0.6. Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):

0.7. Navn og adresse på fabrikantens befuldmægtigede repræsentant (i givet fald)

AFSNIT II

1. Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum

2. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningerne:

3. Prøvningsrapportens dato:

4. Prøvningsrapportens nummer:

5. Eventuelle bemærkninger: Se addendum

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:
Tillæg 7

Model for EF-typegodkendelsesattest for en køretøjstype med hensyn til et system

Forklarende fodnoter findes i tillæg 10 til dette bilag.

Største format: A4 (210 × 297 mm)

EF-TYPEGODKENDELSESATTESTMeddelelse vedrørende:

— EF-typegodkendelse (1)

— udvidelse af EF-typegodkendelse (1)

— nægtelse af EF-typegodkendelse (1)

— inddragelse af EF-typegodkendelse (1)

Typegodkendelsesmyndighedens stempel

for en køretøjstype med hensyn til et system i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 som gennemført ved forordning (EU) nr. 582/2011.

Forordning (EF) nr. 595/2009 og forordning (EU) nr. 582/2011, senest ændret ved …

EF-typegodkendelsesnummer:

Begrundelse for udvidelse:

AFSNIT I

0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2. Type:

0.2.1. Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (1) (a):

0.3.1. Mærkets placering:

0.4. Køretøjets klasse (b):

0.5. Fabrikantens navn og adresse:

0.6. Navn(e) og adresse(r) på samlefabrik(ker):

0.7. Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald):

AFSNIT II

1. Eventuelle yderligere oplysninger: Se addendum

2. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningerne:

3. Prøvningsrapportens dato:

4. Prøvningsrapportens nummer:

5. Eventuelle bemærkninger: (Se addendum)

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

Bilag: Informationspakke.

Prøvningsrapport.

Addendum
Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.   ANDRE OPLYSNINGER

1.1.

Følgende oplysninger gives i forbindelse med typegodkendelse af et køretøj, der er monteret med motor:

1.1.1 Motorens fabriksmærke (firmabetegnelse):

1.1.2 Type og handelsbetegnelse (anfør enhver variant):

1.1.3 Fabrikationskode som markeret på motoren:

1.1.4 Køretøjets klasse (hvis relevant):

▼M4

1.1.5 Motorens klasse: Diesel/benzin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/ethanol (ED95)/ ethanol (E85)/LNG/LNG20 (1):

▼M4

1.1.5.1 Type dobbeltbrændstofmotor: Type 1A/type 1B/type 2A/type 2B/type 3B (1)(d1):

▼B

1.1.6 Fabrikantens navn og adresse:

1.1.7 Navn og adresse på fabrikantens autoriserede repræsentant (udfyldes evt.):

1.2.

Hvis den under punkt 1.1 anførte motor er typegodkendt som en separat teknisk enhed:

1.2.1 Motorens/motorfamiliens typegodkendelsesnummer (1):

1.2.2 Software kalibreringsnummer for motorens elektroniske styreenhed (ECU):

1.3.

Rubrikker som skal udfyldes i forbindelse med typegodkendelse af motor/motorfamilie (1) som separat teknisk enhed (betegnelser som skal være overholdt ved montering af motoren på køretøjet):

1.3.1 Maksimalt og/eller minimalt indsugningsundertryk:

1.3.2 Maksimalt tilladt modtryk:

1.3.3 Udstødningssystemets volumen:

1.3.4 Eventuelle indskrænkninger i anvendelsen:

▼M4

1.4.

Emissionsværdier for motoren/stammotoren (1)

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsat (1)

DF-værdier og emissioner i en eventuel WHSC-prøvning og WHTC-prøvning specificeres i nedenstående tabel

▼B

1.4.1.    WHSC-prøvning

▼M4Tabel 4

WHSC-prøvning

(WHSC-prøvning) (hvis relevant) (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet med DF

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh

▼B

1.4.2.    WHTC-prøvning

▼M4Tabel 5

WHTC-prøvning

WHTC-prøvning (10)(d5)

DF

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM masse

NH3

PM antal

Flere/tilføj (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioner

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM masse

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(#/kWh)

Koldstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart uden regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (flere/tilføj) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (flere/tilføj) (1)

Vægtet prøvningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt prøvningsresultat med DF

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-emissioner masseemission: … g/kWh

Brændstofforbrug: … g/kWh

▼B

1.4.3.    TomgangsprøvningTabel 6

Tomgangsprøvning

Prøvning

CO-værdi

(% v/v)

Lambda (1)

Motorhastighed (min–1)

Motorolietemperatur (°C)

Prøvning ved lav tomgang

 

Ikke relevant

 

 

Prøvning ved høj tomgang

 

 

 

 

▼M1

1.4.4.    PEMS-demonstrationsprøvningTabel 6a

PEMS-demonstrationsprøvning

Køretøjstype (f.eks. M3, N3) og anvendelse (f.eks. stiv eller leddelt lastvogn, bybus)

 

Beskrivelse af køretøjet (f.eks. køretøjsmodel, prototype)

 

Godkendelses-/forkastelsesresultater (7)

CO