EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Kommissionens forordning (EU) n r. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — DA — 31.12.2014 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1089/2010

af 23. november 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester

(EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 102/2011 af 4. februar 2011

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1253/2013 af 21. oktober 2013

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1312/2014 af 10. december 2014

  L 354

8

11.12.2014


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 313, 13.11.2012, s.  20 (1089/2010)
▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1089/2010

af 23. november 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenesterEUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) ( 1 ), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2007/2/EF fastsættes de generelle regler for opbygningen af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab. Inden for rammerne af denne infrastruktur kræves det, at medlemsstaterne stiller datasæt, der svarer til et eller flere af bilagene til direktiv 2007/2/EF, og de tilsvarende geodatatjenester til rådighed i overensstemmelse med de tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester.

(2)

I de tekniske ordninger tages der højde for relevante brugerkrav, som er fastslået gennem en undersøgelse af forskellige interessenters brugerkrav og ved en analyse af det indsendte referencemateriale og de relevante EU-miljøpolitikker såvel som af politikker eller aktiviteter, som kan have en indvirkning på miljøet.

(3)

På baggrund af de testresultater, som interessenterne har indberettet, svar fra medlemsstaterne via de nationale kontaktpunkter på en forespørgsel angående cost-benefit-betragtninger og dokumentation fra undersøgelser, som medlemsstaterne har udført vedrørende omkostninger og fordele ved geodatainfrastruktur på regionalt niveau, har Kommissionen analyseret gennemførligheden af de tekniske foranstaltninger og undersøgt, om de sandsynlige omkostninger og fordele står i et rimeligt forhold til hinanden.

(4)

Repræsentanter fra medlemsstaterne såvel som andre fysiske og juridiske personer med interesse i geodata, herunder brugere, producenter, leverandører af tillægstjenester og koordinerende instanser, har alle fået mulighed for at deltage i udformningen af de tekniske ordninger via de foreslåede eksperter og for at evaluere udkastet til gennemføringsbestemmelserne gennem en høring og afprøvning blandt interessenterne.

(5)

For at opnå interoperabilitet og udnytte resultaterne af bruger- og producentsamfundenes bestræbelser integreres internationale standarder, hvor det er hensigtsmæssigt, i begreberne og definitionerne af elementerne i de geodatatemaer, der er opført i bilag I, II eller III til direktiv 2007/2/EF.

(6)

For at sikre interoperabilitet og harmonisering mellem geodatatemaerne bør medlemsstaterne opfylde kravene vedrørende fælles datatyper, identifikation af geografiske objekter, metadata for interoperabilitet, generiske netværksmodeller og andre begreber og bestemmelser, som gælder for alle geodatatemaer.

(7)

For at sikre interoperabilitet og harmonisering inden for et geodatatema bør medlemsstaterne benytte de klassifikationer og definitioner af geografiske objekter, de tilhørende nøgleattributter og associeringsroller, datatyper, værdidomæner og specifikke bestemmelser, der gælder for de enkelte geodatatemaer.

(8)

Da de kodelisteværdier, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, ikke indgår i forordningen, bør denne først anvendes, når kodelisteværdierne er vedtaget ved en retsakt. Derfor bør anvendelsen af forordningen udsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 22 i direktiv 2007/2/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:▼M3

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes kravene til de tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester svarende til temaerne i bilag I, II og III til direktiv 2007/2/EF.

2.  Denne forordning finder ikke anvendelse på nettjenester, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2009 ( 2 ).

▼B

Artikel 2

Definitioner

▼M2

I denne forordning finder de temaspecifikke definitioner i bilagene anvendelse, og derudover forstås ved:

▼B

1.

»abstrakt type« (abstract type) : en type, som ikke kan instantieres, men som kan have attributter og associeringsroller tilknyttet

2.

»associeringsrolle« (association role) : en værdi eller et objekt, som en type har en relation til, som beskrevet i artikel 8, stk. 2, litra b), i direktiv 2007/2/EF

3.

»attribut« (attribute) : en karakteristik af en type, jf. artikel 8, stk. 2, litra c), i direktiv 2007/2/EF

▼M2 —————

▼B

5.

»kodeliste« (code list) : en åben værdiliste, som kan udvides

6.

»datatype« (data type) : en deskriptor for et sæt værdier, der mangler identitet, i overensstemmelse med ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄

7.

»domæneværdiliste« (enumeration) : en værdiliste, hvis instanser omfatter et lukket udfaldsrum af navngivne værdier. I attributter med fastlagte værdisæt kan værdierne kun komme fra denne liste

8.

»eksternt objekt-id« (external object identifier) : et entydigt objekt-id, som offentliggøres af den ansvarlige myndighed, og som kan anvendes af eksterne applikationer som henvisning til et geografisk objekt

9.

»id« (identifier) : en lingvistisk uafhængig sekvens af tegn til entydig og permanent identifikation af det, som den associeres med, i overensstemmelse med ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄

10.

»instantiere« (instantiate) : oprette et objekt, som er i overensstemmelse med definitionen, attributterne, associeringsrollerne og restriktionerne for den instantierede type

11.

»lag« (layer) : en basisenhed af geografiske informationer, der kan anmodes om i form af et kort fra en server i overensstemmelse med ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄

12.

»livscyklusinformation« (life-cycle information) : et sæt egenskaber for et geografisk objekt, som beskriver de tidsmæssige karakteristika for en version af et geografisk objekt, eller ændringerne fra version til version

13.

»metadataelement« (metadata element) : en særskilt metadataenhed i overensstemmelse med ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄

14.

»pakke« (package) : en generel mekanisme, som har til formål at arrangere elementer i grupper

15.

»register« (register) : et sæt filer indeholdende id'er, som er tildelt til objekter, med beskrivelser af de associerede objekter, i overensstemmelse med ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄

16.

»geografisk objekttype« (spatial object type) : en klassificering af geografiske objekter

17.

»stil« (style) : kortlægning på baggrund af geografiske objekttyper med egenskaber og restriktioner til parametriske symboler, anvendt til tegning af kort

18.

»undertype til« (sub-type of) : et forhold mellem en mere specifik type og en mere generel type, hvor den mere specifikke type er i fuld overensstemmelse med den mere generelle type og indeholder yderligere oplysninger efter tilpasning på baggrund af ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄

19.

»type« (type) : geografisk objekttype eller datatype

20.

»voidable« (mulighed for at være tom) : en void (tom) værdi, der kan knyttes til en attribut eller en associeringsrolle, hvis der ikke findes en tilsvarende værdi i de geodatasæt, som opretholdes af medlemsstaterne, eller der ikke kan udledes en tilsvarende værdi fra eksisterende værdier til en rimelig pris. Hvis en attribut eller en associeringsrolle ikke er voidable, skal cellen i tabellen, hvori voidability (muligheden for at være tom) angives, stå tom;

▼M2

21.

»egenskab« (property) : attribut- eller associeringsrolle

22.

»foreningstype« (union type) : en type bestående af ét og kun ét af flere alternativer (angivet som medlemsattributter) i overensstemmelse med ISO/TS 19103:2005

23.

»associeringsklasse« (association class) : en type, som definerer yderligere egenskaber på grundlag af en relation mellem to andre typer

24.

»dækning« (coverage) : et geografisk objekt, der returnerer værdier fra sit interval for enhver direkte position inden for sit spatiale, temporale eller spatiotemporale domæne i overensstemmelse med ISO 19123:2007

25.

»domæne« (domain) : et veldefineret sæt i overensstemmelse med ISO/TS 19103:2005

26.

»interval« (range) : et sæt objektattributværdier, der via en funktion er tilknyttet elementerne i dækningsdomænet i overensstemmelse med EN ISO 19123:2007

27.

»korrigeret kvadratnet« (rectified grid) : et kvadratnet, hvor der er en affin transformation mellem koordinatnet og koordinater i et koordinatreferencesystem i overensstemmelse med EN ISO 19123:2007

28.

»referencekvadratnet« (referenceable grid) : et kvadratnet forbundet med en transformation, der kan anvendes til at konvertere koordinatnetværdier til koordinatværdier for et eksternt koordinatreferencesystem i overensstemmelse med EN ISO 19123:2007

29.

»tessellation« (tessellation) : inddeling af et rum i en række delrum af samme omfang som det rum, der inddeles. En tessellation i et 2D-rum består af et sæt ikkeoverlappende polygoner, der dækker det pågældende område helt

30.

»nærmere værdi« (narrower value) : en værdi, som er hierarkisk forbundet til en mere overordnet grundværdi.

▼M3

31.

»endepunkt (end point)« : internetadressen, der anvendes til direkte kald af en operation, som stilles til rådighed af en geodatatjeneste

32.

»adgangspunkt (access point)« : internetadresse, der omfatter en detaljeret beskrivelse af geodatatjenesten, herunder en liste over endepunkter, som muliggør dens udførelse

33.

»aktiverbar geodatatjeneste (invocable spatial data service)« :

alle følgende geodatatjenester:

a) en geodatatjeneste med metadata, som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 ( 3 )

b) en geodatatjeneste med mindst én ressourcefinder, som er et adgangspunkt

c) en geodatatjeneste i overensstemmelse med et dokumenteret og offentligt tilgængeligt sæt tekniske specifikationer, der giver de nødvendige oplysninger med henblik på dens udførelse

34.

»interoperabel geodatatjeneste (interoperable spatial data service)« : en aktiverbar geodatatjeneste, som opfylder kravene i bilag VI

35.

»harmoniseret geodatatjeneste (harmonised spatial data service)« : en interoperabel geodatatjeneste, som opfylder kravene i bilag VII

36.

»konform geodatatjeneste (conformant spatial data service)« : en geodatatjeneste, som opfylder kravene i denne forordning

37.

»operation (operation)« : en handling, som understøttes af en geodatatjeneste

38.

»grænseflade (interface)« : det nævnte sæt operationer, som karakteriserer en enheds adfærd, jf. ISO 19119 : 2005.

▼B

Artikel 3

Fælles typer

Typer, der er fælles for flere af temaerne i bilag I, II og III til direktiv 2007/2/EF, skal være i overensstemmelse med definitionerne og restriktionerne samt omfatte attributterne og associeringsrollerne i bilag I.

Artikel 4

Typer til udveksling og klassificering af geografiske objekter

▼M2

1.  Til udveksling og klassificering af geografiske objekter fra datasæt, som opfylder betingelserne i artikel 4 i direktiv 2007/2/EF, skal medlemsstaterne benytte de geografiske objekttyper og associerede datatyper, domæneværdilister og kodelister, der defineres i bilag II, III og IV for de temaer, som datasættene er tilknyttet.

▼B

2.  Geografiske objekttyper og datatyper skal stemme overens med definitionerne og restriktionerne samt omfatte attributterne og associeringsrollerne i ►M2  bilagene ◄ .

▼M1

3.  De domæneværdilister og kodelister, som anvendes i attributterne eller associeringsrollerne tilhørende geografiske objektdatatyper, skal stemme overens med definitionerne og omfatte værdierne i ►M2  bilagene ◄ . ►M2  Værdierne i domæneværdilisterne og i kodelisterne er sprogneutrale mnemotekniske koder til computere. Værdierne kan ligeledes omfatte et sprogspecifikt navn, der kan anvendes i daglig tale. ◄

▼M1 —————

▼B

Artikel 5

Typer

1.  For hver type, der defineres i denne forordning, angives der et sprogneutralt navn til computere i parentes i overskriften på den sektion, hvor kravene til den pågældende type beskrives. Dette sprogneutrale navn anvendes til at referere til den pågældende type i definitionen af en attribut eller en associeringsrolle.

2.  Typer, som er undertyper til en anden type, omfatter også alle denne types attributter og associeringsroller.

3.  Abstrakte typer instantieres ikke.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 6

▼M3

Kodelister og domæneværdilister for geodatasæt

▼M2

1.   ►M3  Kodelisterne skal være af en af de nedenstående typer, som angivet i bilag I til IV: ◄

a) kodelister, hvis tilladte værdier udelukkende omfatter de værdier, der er angivet i denne forordning

b) kodelister, hvis tilladte værdier omfatter de værdier, der er angivet i denne forordning, og nærmere værdier defineret af dataudbyderne

c) kodelister, hvis tilladte værdier omfatter de værdier, der er angivet i denne forordning, og yderligere værdier på ethvert niveau defineret af dataudbyderne

d) kodelister, hvis tilladte værdier omfatter alle værdier defineret af dataudbyderne.

I forbindelse med litra b), c) og d) kan dataudbyderne ud over de tilladte værdier anvende de værdier, der er angivet i den relevante tekniske Inspire-vejledning (INSPIRE Technical Guidance), der findes på Det Fælles Forskningscenters Inspire-websted.

2.  Kodelisterne kan være hierarkiske. Værdierne i hierarkiske kodelister kan have en mere generel grundværdi. Hvor de gyldige værdier i en hierarkisk kodeliste er angivet i en tabel i denne forordning, er grundværdierne anført i den sidste kolonne.

3.  Hvis en dataudbyder, for så vidt angår en attribut med en kodelistetype i henhold til stk. 1, litra b), c) eller d), angiver en værdi, som ikke er angivet i denne forordning, anføres den pågældende værdi og definitionen heraf i et register.

4.  Attributter og associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper eller datatyper med en kodelistetype kan kun antage værdier, der er tilladte i overensstemmelse med specifikationen af kodelisten.

5.  Attributter og associeringsroller tilhørende geografiske objekttyper eller datatyper med en domæneværdilistetype kan kun antage værdier fra den liste, der gælder for domæneværdilistetypen.

▼B

Artikel 7

Kodning

1.  Alle kodningsregler, der anvendes til kodning af geodata, skal stemme overens med EN ISO 19118. I særdeleshed angives der skemakonverteringsregler for alle objekttyper og alle attributter og associeringsroller foruden den anvendte uddatastruktur.

2.  Hver enkelt kodningsregel, som anvendes til kodning af geodata, gøres tilgængelig.

Artikel 8

Opdateringer

1.  Medlemsstaterne gør med jævne mellemrum dataopdateringer tilgængelige.

2.  Alle opdateringer foretages senest seks måneder efter en ændring i kildedatasættet, medmindre der er angivet en anden periode for et specifikt geodatatema i ►M2  bilagene ◄ .

▼M3

3.  Dataopdateringerne skal stilles til rådighed for alle relaterede geodatatjenester i henhold til den frist, der er anført i stk. 2.

▼B

Artikel 9

Forvaltning af id'er

1.  Datatypen Identifier, som er defineret i punkt 2.1 i bilag I, anvendes som type for det eksterne objekt-id for et geografisk objekt.

2.  Det eksterne objekt-id, som anvendes til entydig identifikation af geografiske objekter, må ikke udskiftes i hele det geografiske objekts livscyklus.

Artikel 10

Geografiske objekters livscyklus

1.  Forskellige versioner af det samme geografiske objekt skal altid være instanser af den samme geografiske datatype.

2.  Attributterne namespace og localId for det eksterne objekt-id skal forblive de samme for forskellige versioner af et geografisk objekt.

3.  Hvis attributterne beginLifespanVersion og endLifespanVersion anvendes, må værdien for endLifespanVersion ikke ligge før værdien for beginLifespanVersion.

Artikel 11

Tidsreferencesystemer

1.  Standardtidsreferencesystemet, som der henvises til i punkt 5, afsnit B, i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 ( 4 ), benyttes, medmindre der fastsættes et andet tidsreferencesystem for et specifikt geodatatema i ►M2  bilagene ◄ .

2.  Hvis der anvendes andre tidsreferencesystemer, specificeres disse i datasættets metadata.

Artikel 12

Andre krav og bestemmelser

▼M2

1.  Værdidomænet for de geografiske egenskaber, der defineres i denne forordning, begrænses til Simple Feature-geoskemaet, som defineret i Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, medmindre andet er fastsat for et specifikt geodatatema eller en specifik geodatatype.

▼B

2.  Alle målingsværdier udtrykkes i ►M2  SI-enheder eller ikke-SI-enheder, der er godkendt til brug i forbindelse med det internationale enhedssystem ◄ , medmindre andet er specifikt fastsat for et specifikt geodatatema eller en specifik geodatatype.

3.  Hvis attributterne validFrom og validTo anvendes, må værdien for validTo ikke ligge før værdien for validFrom.

4.  Derudover finder alle temaspecifikke krav i bilag II anvendelse.

Artikel 13

Krav til metadata af hensyn til interoperabiliteten

De metadata, der beskriver et geodatasæt, skal omfatte nedenstående metadataelementer, som er nødvendige af hensyn til interoperabiliteten:

1.

koordinatreferencesystem : beskrivelse af det/de koordinatreferencesystemer, der anvendes i datasættet

2.

tidsreferencesystem :

beskrivelse af det/de tidsreferencesystemer, der anvendes i datasættet

Dette element er kun obligatorisk, hvis geodatasættet indeholder tidsoplysninger, som ikke henviser til standardtidsreferencesystemet.

3.

kodning : beskrivelse af den/de computersprogskonstruktioner, der angiver repræsentationen af dataobjekter i en post, en fil, en meddelelse, en lagerenhed eller en transmissionskanal

4.

topologisk konsistens :

korrekthed af de udtrykkeligt kodede topologiske egenskaber for datasættene, som beskrevet i anvendelsesområdet

Dette element er kun obligatorisk, hvis datasættet indeholder typer fra den generiske netværksmodel (Generic Network Model) og ikke sikrer midterlinjetopologi (forbindelse mellem midterlinjer) for nettet.

5.

tegnsæt :

det tegnsæt, der anvendes i datasættet.

Dette element er kun obligatorisk, hvis det anvendte tegnsæt ikke er baseret på UTF-8.

▼M2

6.

geografisk repræsentationstype : den metode, der anvendes til at repræsentere geografisk information geografisk.

▼B

Artikel 14

Visualisering

1.  Med henblik på visualisering af geodatasæt ved hjælp af en visningsnettjeneste, jf. Kommissionens forordning nr. 976/2009 ( 5 ), skal følgende være tilgængeligt:

a) de i bilag II specificerede lag for det tema eller de temaer, som datasættet er associeret med

b) mindst en standardvisualiseringsstil for hvert lag med som minimum en associeret titel og et entydigt id.

2.  For hvert lag defineres der i bilag II følgende:

a) en titel på laget, som kan læses af et menneske, til fremvisning i brugergrænsefladen

▼M2

b) den/de geografiske objekttyper eller undersæt, der udgør indholdet i laget.

▼M2

3.  For geografiske objekttyper, hvis objekter kan klassificeres yderligere ved anvendelse af en attribut med en kodelisteværdi, kan der defineres flere lag. Hvert af disse lag skal omfatte de geografiske objekter, der svarer til en specifik kodelisteværdi. Ved definitionen af disse sæt lag i bilag II, III og IV skal alle nedenstående krav opfyldes:

a) pladsholderen <KodelisteVærdi> skal repræsentere værdierne i den relevante kodeliste, og det første bogstav skal være med stort

b) pladsholderen <menneskeligt læsbart navn> skal repræsentere det navn på kodelisteværdierne, der kan læses af mennesker

c) den geografiske objekttype skal omfatte den relevante attribut og kodeliste i parentes

d) der skal anføres et eksempel på et lag.

▼M3

Artikel 14 a

Krav til aktiverbare geodatatjenester

Senest 10. december 2015 stiller medlemsstaterne metadata om de aktiverbare geodatatjenester til rådighed i overensstemmelse med kravene i bilag V.

Artikel 14b

Interoperabilitetsordninger og harmoniseringskrav i forbindelse med aktiverbare geodatatjenester

De aktiverbare geodatatjenester, som vedrører dataene indeholdt i mindst et konformt geodatasæt, skal opfylde interoperabilitetskravene i bilag V og VI, og, hvor det er praktisk muligt, harmoniseringskravene i bilag VII.

▼B

Artikel 15

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på [tyvendedagen] efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.
BILAG I

▼M2

FÆLLES TYPER, DEFINITIONER OG KRAV

1.   TYPER, SOM DEFINERES I EUROPÆISKE OG INTERNATIONALE STANDARDER

Følgende fælles typer, som anvendes i attributterne eller associeringsrollerne tilhørende geografiske objektdatatyper, defineres som følger:

1) For typerne Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity og Volume gælder definitionerne i ISO/TS 19103:2005.

2) For typerne DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface og GM_Tin gælder definitionerne i EN ISO 19107:2005.

3) For typerne TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period og TM_Position gælder definitionerne i EN ISO 19108:2005/AC:2008.

4) For typen GF_PropertyType gælder definitionerne i EN ISO 19109:2006.

5) For typerne CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution og URL gælder definitionerne i EN ISO 19115:2005/AC:2008.

6) For typen CV_SequenceRule gælder definitionerne i EN ISO 19123:2007.

7) For typerne AbstractFeature, Quantity og Sign gælder definitionerne i EN ISO 19136:2009.

8) For typerne LocalisedCharacterString, PT_FreeText og URI gælder definitionerne i CEN ISO/TS 19139:2009.

9) For typen LC_LandCoverClassificationSystem gælder definitionerne i ISO 19144-2:2012.

10) For typerne GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface og SF_SpatialSamplingFeature gælder definitionerne i ISO 19156:2011.

11) For typerne Category, Quantity, QuantityRange og Time gælder definitionerne i Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12) For typerne TimeValuePair og Timeseries gælder definitionerne i Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13) For typerne CGI_LinearOrientation og CGI_PlanarOrientation gælder definitionerne i CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   FÆLLES DATATYPER

2.1.    Id (Identifier)

Eksternt entydigt objekt-id, som offentliggøres af den ansvarlige myndighed og kan anvendes af eksterne applikationer til at henvise til det geografiske objekt.

Attributter for datatypen IdentifierAttribut

Definition

Type

Voidability

localId

Et lokalt id, som tildeles af dataudbyderen. Det lokale id er entydigt inden for et navneområde, dvs. at der ikke findes andre geografiske objekter med samme entydige id.

CharacterString

 

namespace

Navneområde, som entydigt identificerer datakilden for det geografiske objekt.

CharacterString

 

versionId

Et id for den specifikke version af det geografiske objekt med en maksimal længde på 25 tegn. Hvis specifikationen af en geografisk datatype med et eksternt objekt-id indeholder livscyklusinformation, skelnes der mellem de forskellige versioner af det geografiske objekt ved hjælp af versions-id'et. Versions-id'et er entydigt for alle versioner af det geografiske objekt.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Berørt part (RelatedParty)

En organisation eller en person med tilknytning til en ressource.

Attributter for datatypen RelatedPartyAttribut

Definition

Type

Voidability

individualName

Navn på berørt person.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Navn på berørt organisation.

PT_FreeText

voidable

positionName

Stillingsbetegnelse for den berørte part, f.eks. afdelingschef.

PT_FreeText

voidable

contact

Kontaktoplysninger for den berørte part.

Contact

voidable

role

Partens roller i relation til en ressource, f.eks. ejer.

PartyRoleValue

voidable

Restriktioner for datatypen RelatedParty

Som minimum anføres personens navn eller stillingsbetegnelse eller organisationens navn.

2.3.    Kontakt (Contact)

Kommunikationskanaler, via hvilke det er muligt at få adgang til en person eller til oplysninger.

Attributter for datatypen ContactAttribut

Definition

Type

Voidability

address

Angivelse af en adresse i fritekst.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Supplerende oplysninger om, hvordan og hvornår en person eller en organisation kan kontaktes.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Organisationens eller personens e-mailadresse.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Tidsrum, inden for hvilket organisationen eller personen kan kontaktes.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Organisationens eller personens telefaxnummer.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Organisationens eller personens telefonnummer.

CharacterString

voidable

website

Organisationens eller personens sider på World Wide Web.

URL

voidable

2.4.    Dokumenthenvisning (DocumentCitation)

Henvisning med det formål at referere entydigt til et dokument.

Attributter for datatypen DocumentCitationAttribut

Definition

Type

Voidability

name

Dokumentets navn.

CharacterString

 

shortName

Dokumentets korte eller alternative titel.

CharacterString

voidable

date

Datoen for udarbejdelse, offentliggørelse eller ændring af dokumentet.

CI_Date

voidable

link

Link til en onlineversion af dokumentet.

URL

voidable

specificReference

Henvisning til en specifik del af dokumentet.

CharacterString

voidable

2.5.    Lovhenvisning (LegislationCitation)

Henvisning med det formål at referere entydigt til en retsakt eller en specifik del af en retsakt.

Denne type er en undertype til DocumentCitation.

Attributter for datatypen LegislationCitationAttribut

Definition

Type

Voidability

identificationNumber

Kode, der anvendes til at identificere lovgivningsinstrumentet.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Officielt dokumentnummer, der anvendes til at identificere lovgivningsinstrumentet entydigt.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datoen for lovgivningsinstrumentets ikrafttræden.

TM_Position

 

dateRepealed

Datoen for lovgivningsinstrumentets ophævelse.

TM_Position

 

level

Det niveau, som lovgivningsinstrumentet vedtages på.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Henvisning til det lovtidende, hvori lovgivningen er offentliggjort.

OfficialJournalInformation

 

Restriktioner for datatypen LegislationCitation

Når linkattributtet er tomt (void), henvises til lovtidende.

2.6.    Oplysninger om lovtidende (OfficialJournalInformation)

Fuld henvisning til lovgivningsinstrumentets placering i det officielle lovtidende.

Attributter for datatypen OfficialJournalInformationAttribut

Definition

Type

Voidability

officialJournalIdentification

Henvisning til placeringen i det nr. af lovtidende, hvori lovgivningsinstrumentet blev offentliggjort. Denne henvisning består af tre dele:

— Titel på det pågældende lovtidende

— Årgang og/eller serienummer.

— Sidetal

CharacterString

 

ISSN

Internationalt standardserienummer (ISSN) er et ottecifret nummer, der identificerer det periodikum, hvori lovgivningsinstrumentet blev offentliggjort.

CharacterString

 

ISBN

Internationalt standardbognummer (ISBN) er et nicifret nummer, der entydigt identificerer den bog, hvori lovgivningsinstrumentet blev offentliggjort.

CharacterString

 

linkToJournal

Link til en onlineversion af lovtidende.

URL

 

2.7.    Tematisk id (ThematicIdentifier)

Tematisk id, som anvendes til entydig identifikation af det geografiske objekt.

Attributter for datatypen ThematicIdentifierAttribut

Definition

Type

Voidability

identifier

Entydigt id, som anvendes til at identificere det geografiske objekt i det angivne identifikationssystem.

CharacterString

 

identifierScheme

Id, der definerer det system, som anvendes til at tildele id'et.

CharacterString

 

▼B

3.   FÆLLES DOMÆNEVÆRDILISTER

3.1.    Vertikal position (VerticalPositionValue)

Den relative vertikale position af et geografisk objekt.Tilladte værdier for domæneværdilisten VerticalPositionValue

Værdi

Definition

onGroundSurface

Det geografiske objekt befinder sig ved jordoverfladen.

suspendedOrElevated

Det geografiske objekt er ophængt eller er højt placeret.

underground

Det geografiske objekt befinder sig under jorden.

4.   FÆLLES KODELISTER

▼M2

4.1.    Facilitetens tilstand (ConditionOfFacilityValue)

Tilstand af en facilitet med hensyn til fuldførelse og brug.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter værdierne i nedenstående tabel og nærmere værdier defineret af dataudbyderne.

Værdier for kodelisten ConditionOfFacilityValueVærdi

Navn

Definition

functional

driftsklar

Faciliteten er driftsklar.

projected

projekteret

Faciliteten er i gang med at blive udformet. Konstruktionen er endnu ikke påbegyndt.

underConstruction

under opførelse

Faciliteten er under opførelse og endnu ikke driftsklar. Dette gælder udelukkende for facilitetopførelsens første del og ikke for vedligeholdelsesarbejde.

disused

anvendes ikke

Faciliteten anvendes ikke længere, men er hverken nedlukket eller under nedlukning.

decommissioned

nedlukket

Faciliteten anvendes ikke længere og er nedlukket eller under nedlukning.

▼B

4.2.    Landekode (CountryCode)

Landekoden defineres i Vejledning i udformning af EU-publikationer, som udgives af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

▼M2 —————

▼M1

De tilladte værdier for denne kodeliste er landekoderne på to bogstaver, som er anført i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer, som udgives af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

▼M2

4.3.    Lovgivningsniveau (LegislationLevelValue)

Det niveau, som en retsakt eller konvention er blevet vedtaget på.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter alle værdier defineret af dataudbyderne.

Dataudbyderne kan anvende de værdier, der er angivet i den relevante Inspire-vejledning om den generiske konceptuelle Inspire-model (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Partsrolle (PartyRoleValue)

De roller, som tilfalder parter med tilknytning til eller ansvar for en ressource.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter værdierne i følgende kodelister eller andre kodelister angivet af dataudbyderne:

 Rollekode (CI_RoleCode): Funktioner varetaget af en ansvarlig part, som angivet i EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 En berørt parts rolle (RelatedPartyRoleValue): Klassifikation af berørte parters roller, som angivet i nedenstående tabel.

Værdier for kodelisten RelatedPartyRoleValueVærdi

Navn

Definition

authority

myndighed

En part, der er juridisk bemyndiget til at overvåge en ressource og/eller parter med tilknytning til en ressource.

operator

driftsherre

En part, der varetager driften af en ressource.

owner

ejer

En part, der ejer en ressource, f.eks. i retlig henseende.

4.5.    Standardnavne for klima og prognoser (CFStandardNamesValue)

Definitioner af fænomener, der observeres i meteorologien og oceanografien.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter alle værdier defineret af dataudbyderne.

Dataudbyderne kan anvende de værdier, der er angivet i den relevante Inspire-vejledning om den generiske konceptuelle Inspire-model.

4.6.    Køn (GenderValue)

En persons eller en gruppe af personers køn.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende de værdier, der er angivet i nedenstående tabel.

Værdier for kodelisten GenderValueVærdi

Navn

Definition

female

hunkøn

En person eller en gruppe af personer af hunkøn.

male

hankøn

En person eller en gruppe af personer af hankøn.

unknown

ukendt

En person eller en gruppe af personer af ukendt køn.

▼B

5.   GENERISK NETVÆRKSMODEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Geografiske objekttyper

5.1.1.    Krydsreference (CrossReference)

Repræsenterer en reference mellem to elementer i det samme netværk.Associeringsroller for den geografiske objekttype CrossReference

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

element

De krydsrefererede elementer.

NetworkElement

 

5.1.2.    Generel forbindelse (GeneralisedLink)

En abstrakt basistype, der repræsenterer et lineært netværkselement, som kan anvendes som et mål i en lineær referering.

Denne type er en undertype til NetworkElement.

Denne type er abstrakt.

5.1.3.    Skæring ude af niveau (GradeSeparatedCrossing)

Indikator for hvilken af to eller flere skærende elementer der befinder sig underst og øverst, som skal anvendes, hvis højdekoordinaterne ikke er til stede eller ikke er pålidelige.

Denne type er en undertype til NetworkElement.Associeringsroller for den geografiske objekttype GradeSeparatedCrossing

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

element

Sekvensens af skærende forbindelser. Sekvensen afspejler højden: Den første forbindelse er den nederste forbindelse.

Link

 

5.1.4.    Forbindelse (Link)

Et kurvelineært netværkselement, som forbinder to positioner og repræsenterer en homogen sti i netværket. De forbundne positioner kan repræsenteres som knuder.

Denne type er en undertype til GeneralisedLink.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype Link

Attribut

Definition

Type

Voidability

centrelineGeometry

Den geometri, som repræsenterer forbindelsens midterlinje.

GM_Curve

 

fictitious

Indikation for, at midterlinjegeometrien for forbindelsen er en lige linje uden mellemliggende kontrolpunkter – medmindre den lige linje repræsenterer geografien i datasættets opløsning korrekt.

Boolean

 Associeringsroller for den geografiske objekttype Link

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

endNode

Den valgfri endeknude for denne forbindelse. Endeknuden kan være samme instans som startknuden.

Node

 

startNode

Den valgfri startknude for denne forbindelse.

Node

 

5.1.5.    Forbindelsessekvens (LinkSequence)

Et netværkselement, som repræsenterer en kontinuerlig sti i netværket uden forgreninger. Elementet har en defineret begyndelse og slutning, og alle positioner på forbindelsessekvensen kan identificeres ved hjælp af en enkelt parameter som f.eks. længden.

Denne type er en undertype til GeneralisedLink.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype LinkSequence

Attribut

Definition

Type

Voidability

link

Den ordnede samling af retningsangivende forbindelser, som udgør forbindelsessekvensen.

DirectedLink

 

5.1.6.    Forbindelsessæt (LinkSet)

En samling af forbindelsessekvenser og/eller individuelle forbindelser med en specifik funktion eller betydning i et netværk.

Denne type er en undertype til NetworkElement.

Denne type er abstrakt.Associeringsroller for den geografiske objekttype LinkSet

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

link

Et sæt forbindelser og forbindelsessekvenser, som udgør forbindelsessættet.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Netværk (Network)

Et netværk er en samling af netværkselementer.Attributter for den geografiske objekttype Network

Attribut

Definition

Type

Voidability

geographicalName

Stednavn for dette netværk.

GeographicalName

voidableAssocieringsroller for den geografiske objekttype Network

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

elements

Samling af elementer, som udgør netværket.

NetworkElement

 

5.1.8.    Netværksområde (NetworkArea)

Et todimensionalt element i et netværk.

Denne type er en undertype til NetworkElement.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype NetworkArea

Attribut

Definition

Type

Voidability

geometry

Repræsenterer de geometriske egenskaber for området.

GM_Surface

 

5.1.9.    Netværkstilslutning (NetworkConnection)

Repræsenterer en logisk tilslutning mellem to eller flere netværkselementer i forskellige netværk.

Denne type er en undertype til NetworkElement.Attribut

Definition

Type

Voidability

type

Kategorisering af netværkstilslutningen.

ConnectionTypeValue

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

element

Netværkselementer i forskellige netværk.

NetworkElement

 

Alle elementer skal forekomme i forskellige netværk.

5.1.10.    Netværkselement (NetworkElement)

Abstrakt basistype, som repræsenterer et element i et netværk. Alle elementer i netværket har en funktion, som har en betydning i netværket.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype NetworkElement

Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 Associeringsroller for den geografiske objekttype NetworkElement

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

inNetwork

De netværk, som netværkselementet er medlem af.

Network

voidable

5.1.11.    Netværksegenskab (NetworkProperty)

Abstrakt basistype, der repræsenterer fænomener, som er placeret på eller langs et netværkselement. Denne basistype angiver generelle egenskaber, der kan anvendes til at associere de netværksrelaterede fænomener (netværksegenskaber) med netværkselementerne.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype NetworkProperty

Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

networkRef

Geografisk reference for den netværksrelaterede egenskab.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Knude (Node)

Repræsenterer en betydningsfuld position i netværket, som altid forekommer i starten eller i slutningen af en forbindelse.

Denne type er en undertype til NetworkElement.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype Node

Attribut

Definition

Type

Voidability

geometry

Knudens placering.

GM_Point

 Associeringsroller for den geografiske objekttype Node

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

spokeEnd

Forbindelser, som samles i knuden.

Link

voidable

spokeStart

Forbindelser med udspring fra knuden.

Link

voidable

5.2.    Datatyper

5.2.1.    Retningsangivende forbindelse (DirectedLink)

En forbindelse i enten positiv eller negativ retning.Attributter for datatypen DirectedLink

Attribut

Definition

Type

Voidability

direction

Angiver, hvorvidt den retningsangivende forbindelse stemmer overens (positiv) eller ikke stemmer overens (negativ) med forbindelsens positive retning.

Sign

 Associeringsroller for datatypen DirectedLink

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

link

Forbindelsen.

Link

 

5.2.2.    Forbindelsesreference (LinkReference)

En netværksreference til et lineært netværkselement.

Denne type er en undertype til NetworkReference.Attribut

Definition

Type

Voidability

applicableDirection

Retninger for den generelle forbindelse, som referencen finder anvendelse for. Hvis en egenskab ikke finder anvendelse for en retning langs en forbindelse, men i stedet repræsenterer et fænomen langs en forbindelse, vil »inDirection« referere til højre side i forbindelsens retning.

LinkDirectionValue

voidable

Lineære referencemål skal være lineære netværkselementer. Det vil sige, at målet for netværksreferencen, hvis der anvendes lineære referencer, eller hvis retning er irrelevant, skal være en forbindelse eller en forbindelsessekvens.

5.2.3.    Netværksreference (NetworkReference)

En reference til et netværkselement.Associeringsroller for datatypen NetworkReference

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

element

Det refererede netværkselement.

NetworkElement

 

5.2.4.    Enkel lineær reference (SimpleLinearReference)

En netværksreference, som er begrænset til en del af det lineære netværkselement. Denne del skal være den del af netværkselementet, som ligger mellem fromPosition og toPosition.

Denne type er en undertype til LinkReference.Attributter for datatypen SimpleLinearReference

Attribut

Definition

Type

Voidability

fromPosition

Startpositionen for det lineære element udtrykt som en afstand fra starten af det lineære netværkselement langs med kurvegeometrien.

Length

 

offset

I relevante tilfælde et udspring fra midterlinjegeometrien for den generelle forbindelse. Et positivt udspring er et udspring til højre i forbindelsens retning, og et negativt er et udspring til venstre.

Length

voidable

toPosition

Slutpositionen for det lineære element udtrykt som en afstand fra starten af det lineære netværkselement langs med kurvegeometrien.

Length

 

5.2.5.    Enkel punktreference (SimplePointReference)

En netværksreference, som er begrænset til et punkt på det lineære netværkselement. Punktet er det sted på netværkselementet, hvor positionen atPosition er placeret langs med netværket.

Denne type er en undertype til LinkReference.Attributter for datatypen SimplePointReference

Attribut

Definition

Type

Voidability

atPosition

Punktets position udtrykt som en afstand fra starten af det lineære netværkselement langs med kurvegeometrien.

Length

 

offset

I relevante tilfælde et udspring fra midterlinjegeometrien for den generelle forbindelse. Et positivt udspring er et udspring til højre i forbindelsens retning, og et negativt er et udspring til venstre.

Length

voidable

5.3.    Kodelister

5.3.1.    Forbindelsestype (ConnectionTypeValue)

Typer af forbindelser mellem forskellige netværk.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ ConnectionTypeValue

Værdi

Definition

crossBorderConnected

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige netværk af samme type, men inden for tilstødende områder. De refererede netværkselementer repræsenterer de forskellige, men geografisk forbundne fænomener i den virkelige verden.

crossBorderIdentical

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige netværk af samme type, men inden for tilstødende områder. De refererede netværkselementer repræsenterer de samme fænomener i den virkelige verden.

intermodal

Forbindelse mellem to netværkselementer i forskellige transportnet, som anvender forskellige transportformer. Forbindelsen udgør en mulighed for det transporterede medium (mennesker, varer osv.) til at skifte fra en transportform til en anden.

▼B

5.3.2.    Forbindelsesretning (LinkDirectionValue)

Liste over værdier for retninger for en forbindelse.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ LinkDirectionValue

Værdi

Definition

bothDirections

I begge retninger.

inDirection

I forbindelsens retning.

inOppositeDirection

I modsat retning af forbindelsen.

▼M2

6.   DÆKNINGSMODEL (COVERAGE MODEL)

Inspire-dækningsmodellen består af følgende pakker:

 Dækninger (basis) (Coverages (Base))

 Dækninger (domæne og interval) (Coverages (Domain And Range))

6.1.    Dækninger (basis)

6.1.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Dækninger (basis) omfatter den geografiske objekttype Dækning.

6.1.1.1.   Dækning (Coverage)

Geografisk objekt, der, som en funktion, returnerer værdier fra sit interval for enhver direkte position inden for sit spatiale, temporale eller spatiotemporale domæne.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

metadata

Applikationsspecifikke metadata for dækningen.

Any

 

rangeType

Beskrivelse af intervalværdiernes struktur.

RecordType

 

6.2.    Dækninger (domæne og interval)

6.2.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Dækninger (domæne og interval) omfatter følgende geografiske objekttyper:

 Dækning (domæne- og intervalrepræsentation) (Coverage (Domain And Range Representation))

 Korrigeret kvadratnetdækning (Rectified Grid Coverage)

 Referencekvadratnetdækning (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Dækning (domæne- og intervalrepræsentation) (CoverageByDomainAndRange)

Dækning, hvor domæne og interval angives som særskilte egenskaber.

Denne type er en undertype til Coverage.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

coverageFunction

Beskrivelse af, hvorledes der kan opnås intervalværdier på lokaliteter i dækningsdomænet.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguration af dækningsdomænet ved hjælp af koordinater.

Any

 

rangeSet

Et sæt værdier, der via en funktion er tilknyttet elementerne i dækningsdomænet.

Any

 

Kvadratnetfunktionen gælder kun for domæner, der er kvadratnet.

6.2.1.2.   Korrigeret kvadratnetdækning (RectifiedGridCoverage)

Dækning, hvor domænet er et korrigeret kvadratnet.

Denne type er en undertype til CoverageByDomainAndRange.

Domænet skal være et korrigeret kvadratnet.

Kvadratnetpunkter for en RectifiedGridCoverage skal falde sammen med cellecentrene i de geografiske kvadratnetsystemer, som er defineret i punkt 2.2 i bilag II, på ethvert opløsningsniveau.

6.2.1.3.   Referencekvadratnetdækning (ReferenceableGridCoverage)

Dækning, hvor domænet er et referencekvadratnet.

Denne type er en undertype til CoverageByDomainAndRange.

Domænet skal være et referencekvadratnet.

6.2.2.    Datatyper

6.2.2.1.   Dækningsfunktion (CoverageFunction)

Beskrivelse af, hvorledes der kan opnås intervalværdier på lokaliteter i dækningsdomænet.

Denne type er en foreningstype.Attribut

Definition

Type

Voidability

ruleDefinition

En formel eller uformel beskrivelse af dækningsfunktionen som tekst.

CharacterString

 

ruleReference

En formel eller uformel beskrivelse af dækningsfunktionen som reference.

URI

 

gridFunction

Regel for kortlægning af kvadratnetgeometrier.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Kvadratnetfunktion (GridFunction)

En eksplicit regel for kortlægning af kvadratnetgeometrierAttribut

Definition

Type

Voidability

sequenceRule

Beskrivelse af, hvorledes kvadratnetpunkterne sekvenseres med henblik på associering med værdielementerne i dækningens intervalsæt.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Det kvadratnetpunkt, der skal associeres med den første post i dækningens intervalsæt.

Integer

 

7.   OBSERVATIONSMODEL (OBSERVATIONS MODEL)

Inspire-observationsmodellen består af følgende pakker:

 Observationsreferencer (Observation References)

 Processer (Processes)

 Observerbare egenskaber (Observable Properties)

 Specifikke observationer (Specialised Observations)

7.1.    Observationsreferencer

7.1.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Observationsreferencer omfatter den geografiske objekttype observationssæt.

7.1.1.1.   Observationssæt (ObservationSet)

Forbinder et sæt observationer.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

extent

Information om den geografiske udstrækning og det tidsmæssige omfang.

EX_Extent

 Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

member

Et medlem af ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Processer

7.2.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Processer omfatter den geografiske objekttype Proces.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Beskrivelse af en observationsproces.

Denne type er en undertype til OM_Process.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

voidable

name

Processens navn

CharacterString

voidable

type

Procestype

CharacterString

voidable

documentation

Yderligere information (online/offline) om processen.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parameter, der styrer anvendelsen af processen og således dens output.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Person eller organisation med tilknytning til processen.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Datatyper

7.2.2.1.   Procesparameter (ProcessParameter)

Beskrivelsen af den pågældende parameterAttribut

Definition

Type

Voidability

name

Navn på procesparameter.

ProcessParameterNameValue

 

description

Beskrivelse af procesparameter.

CharacterString

 

7.2.3.    Kodelister

7.2.3.1.   Navn på procesparameter (ProcessParameterNameValue)

En kodeliste med procesparameternavne.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter alle værdier defineret af dataudbyderne.

7.3.    Observerbare egenskaber

7.3.1.    Datatyper

7.3.1.1.   Restriktion (Constraint)

En restriktion for en egenskab, f.eks. bølgelængde = 200nm.Attribut

Definition

Type

Voidability

constrainedProperty

Den egenskab, der begrænses, f.eks. »farve«, hvis restriktionen er »farve = blå«.

PhenomenonTypeValue

 

label

En titel for restriktionen som helhed, som kan læses af et menneske.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Kategorirestriktion (CategoryConstraint)

En restriktion baseret på en kvalifikationskategori, f.eks. farve = »rød«.

Denne type er en undertype til Constraint.Attribut

Definition

Type

Voidability

comparison

En sammenligningsoperator. I forbindelse med en kategorirestriktion skal den være »equalTo« eller »notEqualTo«.

ComparisonOperatorValue

 

value

Værdien for den egenskab, der begrænses, f.eks. »blå« (hvis den begrænsede egenskab er farve).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Intervalrestriktion (RangeConstraint)

En numerisk intervalrestriktion af en egenskab, f.eks. bølgelængde 300nm og bølgelængde ≥ 600nm.

Denne type er en undertype til Constraint.Attribut

Definition

Type

Voidability

value

Det numeriske værdiinterval for den egenskab, der begrænses.

RangeBounds

 

uom

Anvendte måleenheder i restriktionen.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Intervalgrænser (RangeBounds)

Start- og slutgrænseværdierne for et numerisk interval (f.eks. start ≥ 50, slut ≤ 99).Attribut

Definition

Type

Voidability

startComparison

Den komparator, der anvendes for den nedre intervalgrænse (f.eks. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Intervallets nedre grænse.

Real

 

endComparison

Den komparator, der anvendes for den øvre intervalgrænse (f.eks. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Intervallets øvre grænse.

Real

 

7.3.1.5.   Skalarrestriktion (ScalarConstraint)

En numerisk skalarrestriktion af en egenskab, f.eks. længde ≥ 1m.

Denne type er en undertype til Constraint.Attribut

Definition

Type

Voidability

value

Den numeriske værdi for den egenskab, der begrænses.

Real

 

comparison

Den komparator, der skal anvendes i restriktionen, f.eks. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Anvendte måleenheder i restriktionen.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Anden restriktion (OtherConstraint)

En restriktion, der ikke er modelleret på en struktureret måde, men som kan beskrives ved at anvende attributten »description« i fritekst.

Denne type er en undertype til Constraint.Attribut

Definition

Type

Voidability

description

En beskrivelse af restriktionen.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistisk mål (StatisticalMeasure)

En beskrivelse af et statistisk mål, f.eks. »dagligt maksimum«.Attribut

Definition

Type

Voidability

label

En titel for det statistiske mål, som kan læses af et menneske.

CharacterString

 

statisticalFunction

En statistisk funktion, f.eks. middel.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Et tidsinterval for statistikberegningen, f.eks. en dag, en time.

TM_Duration

 

aggregationLength

Et endimensionalt rumligt interval for statistikberegningen, f.eks. 1 m.

Length

 

aggregationArea

Et todimensionalt rumligt interval for statistikberegningen, f.eks. 1 kvadratmeter.

Area

 

aggregationVolume

Et tredimensionalt rumligt interval for statistikberegningen, f.eks. 1 kubikmeter.

Volume

 

otherAggregation

Enhver anden type aggregering.

Any

 Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

derivedFrom

Et statistisk mål kan afledes fra et andet, f.eks. kan månedlige maksimumtemperaturer afledes fra daglige middeltemperaturer.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Domæneværdilister

7.3.2.1.   Sammenligningsoperator (ComparisonOperatorValue)

En domæneværdiliste med sammenligningsoperatorer (f.eks. større end)Værdi

Definition

equalTo

lig med

notEqualTo

ikke lig med

lessThan

mindre end

greaterThan

større end

lessThanOrEqualTo

mindre end eller lig med

greaterThanOrEqualTo

større end eller lig med

7.3.3.    Kodelister

7.3.3.1.   Type fænomen (PhenomenonTypeValue)

En kodeliste med fænomener (f.eks. temperatur, vindhastighed).

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter værdierne i følgende kodelister eller andre kodelister defineret af dataudbyderne:

 Standardnavne for klima og prognoser (CFStandardNamesValue): Definitioner af fænomener, der observeres i meteorologien og oceanografien, som angivet i punkt 4.5 i dette bilag.

 Navn på parameter for profilelement (ProfileElementParameterNameValue): Egenskaber, der kan observeres og karakterisere profilelementet, som angivet i punkt 3.3.8 i bilag IV.

 Navn på parameter for jordafledt objekt (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Jordrelaterede egenskaber, der kan afledes af jorddata og andre data, som angivet i punkt 3.3.9 i bilag IV.

 Navn på parameter for jordprofil (SoilProfileParameterNameValue): Egenskaber, der kan observeres og karakterisere jordprofilen, som angivet i punkt 3.3.12 i bilag IV.

 Navn på parameter for jordprøvetagningsområde (SoilSiteParameterNameValue): Egenskaber, der kan observeres og karakterisere jordprøvetagningsområdet, som angivet i punkt 3.3.13 i bilag IV.

 EU's referencekomponent for luftkvalitet (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definitioner af fænomener vedrørende luftkvalitet i forbindelse med indberetning i henhold til EU-lovgivningen som angivet i punkt 13.2.1.1 i bilag IV.

 WMO GRIB Tabel 4.2 for koder og flag (GRIB_CodeTable4_2Value): Definitioner af fænomener, der observeres i meteorologien, som angivet i punkt 13.2.1.2 i bilag IV.

 BODC P01 Parameteranvendelse (BODC_P01ParameterUsageValue): Definitioner af fænomener, der observeres i oceanografien, som angivet i punkt 14.2.1.1 i bilag IV.

7.3.3.2.   Type statistisk funktion (StatisticalFunctionTypeValue)

En kodeliste med statistiske funktioner (f.eks. maksimum, minimum, middel)

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter alle værdier defineret af dataudbyderne.

7.4.    Specifikke observationer

7.4.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Specifikke observationer omfatter følgende geografiske objekttyper:

 Kvadratnetobservation

 Kvadratnetserieobservation

 Punktobservation

 Samling af punktobservationer

 Multipunktobservation

 Punkttidsserieobservation

 Profilobservation

 Trajektorieobservation

7.4.1.1.   Kvadratnetobservation (GridObservation)

Observation i form af et kvadratfelt på et givet tidspunkt.

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingSolid eller SF_SamplingSurface.

phenomenonTime skal være en TM_Instant.

result skal være en RectifiedGridCoverage eller RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Kvadratnetserieobservation (GridSeriesObservation)

Observation i form af et kvadretnetfelt i udvikling på flere efter hinanden følgende tidspunkter

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingSolid.

phenomenonTime skal være en TM_Period.

result skal være en RectifiedGridCoverage eller ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Punktobservation (PointObservation)

Observation i form af en måling af en egenskab på et givet punkt i tid og rum

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingPoint.

phenomenonTime skal være en TM_Instant.

7.4.1.4.   Samling af punktobservationer (PointObservationCollection)

En samling af punktobservationer

Denne type er en undertype til ObservationSet.

Hver komponent skal være en PointObservation.

7.4.1.5.   Multipunktobservation (MultiPointObservation)

Observation i form af et sæt målinger foretaget på nøjagtig samme tidspunkt, men på forskellige lokaliteter.

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface eller SF_SamplingSolid.

phenomenonTime skal være en TM_Instant.

result skal være en MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Punkttidsserieobservation (PointTimeSeriesObservation)

Observation i form af en tidsserie af punktmålinger af en egenskab på et bestemt sted i rum

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingPoint.

phenomenonTime skal være en TM_Period.

result skal være en Timeseries.

7.4.1.7.   Profilobservation (ProfileObservation)

Observation i form af en måling af en egenskab langs en vertikal profil i rum på et givet tidspunkt.

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest skal være en SF_SamplingCurve.

phenomenonTime skal være en TM_Instant.

result skal være en ReferenceableGridCoverage eller en RectifiedGridCoverage.

Resultatets spatiale domæne skal indeholde en vertikal akse.

7.4.1.8.   Trajektorieobservation (TrajectoryObservation)

Observation i form af måling af en egenskab langs en meanderende kurve i tid og rum

Denne type er en undertype til SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime skal være en TM_Period.

result skal være en Timeseries.

hvert punkt i resultatet skal være en TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest skal være en SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Datatyper

7.4.2.1.   En triplet af tid, lokalitet og værdi (TimeLocationValueTriple)

Et triplesæt af tid, lokalitet og værdi (måling), f.eks. på et punkt langs en trajektorie.

Denne type er en undertype til TimeValuePair.Attribut

Definition

Type

Voidability

location

Geografisk lokalitet, hvor værdien er gyldig.

GM_Position

 

7.5.    Krav til observationer

Hvis typen OM_Observation eller enhver undertype heraf anvendes til at stille data til rådighed, skal nedenstående krav opfyldes:

1) Typen Process skal anvendes til at angive den procedure, der anvendes i en OM_Observation.

2) Når der refereres til en EnvironmentalMonitoringFacility fra en OM_Observation, angives en parameterattribut med navneattributten »relatedMonitoringFeature« og en værdiattribut af typen AbstractMonitoringFeature.

3) For alle kodninger, der anvendes for alle eller en del af et OM_Observation-resultat, skal der stilles en offentlig programmeringsgrænseflade for applikationer (API) til rådighed til læsning af den kodede fil. Denne API skal være i stand til at eksponere de oplysninger, der er nødvendige for at forstå geografiske objekter under Inspire.

4) Hvis attributten processParameter er omfattet af procedureegenskaben for et OM_Observation-objekt, skal dens værdi (et navn) omfattes af parameterattributten for OM_Observation-objektet.

8.   AKTIVITETSKOMPLEKSMODEL (ACTIVITY COMPLEX MODEL)

Aktivitetskompleksmodellen under Inspire omfatter pakken Aktivitetskompleks (Activity Complex)

8.1.    Aktivitetskompleks

8.1.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Aktivitetskompleks omfatter den geografiske objekttype Aktivitetskompleks.

8.1.1.1.   Aktivitetskompleks (ActivityComplex)

En teknisk-økonomisk enhed, der ledes af en juridisk enhed (driftsherre) og udfører de aktiviteter, der er anført i Eurostats NACE-nomenklatur fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 ( 6 ). Aktivitetskomplekset skal repræsentere hele området på den samme eller en anden geografisk lokalitet, der ledes af den samme driftsherre, herunder al infrastruktur, udstyr og materialer.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

thematicId

Aktivitetskompleksets tematiske id.

ThematicIdentifier

 

geometry

Den geometri, der anvendes til at definere aktivitetskompleksets udstrækning eller beliggenhed.

GM_Object

 

function

Aktiviteter, der udføres af aktivitetskomplekset. Funktionen beskrives ved aktiviteten og kan suppleres med information om input og output.

Function

 

name

Aktivitetskompleksets beskrivende navn.

CharacterString

voidable

validFrom

Det tidspunkt, hvor aktivitetskomplekset begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt, hvor aktivitetskomplekset ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

8.1.2.    Datatyper

8.1.2.1.   Funktion (Function)

Funktionen af noget angivet som en aktivitet og valgfrit input og/eller output.Attribut

Definition

Type

Voidability

activity

Kategoribeskrivelse af enkelte og organiserede sæt af teknisk relaterede processer, som gennemføres af en økonomisk enhed, privat eller offentlig, af profitsøgende eller ikkeprofitsøgende karakter.

EconomicActivityValue

 

input

Ethvert klassificeret eller registreret materiale, som indgår i en teknisk eller økonomisk enhed efter sin funktion.

InputOutputValue

voidable

output

Ethvert klassificeret eller registreret materiale, som udgår fra en teknisk eller økonomisk enhed efter sin funktion.

InputOutputValue

voidable

description

En nærmere beskrivelse af funktionen.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacitet (Capacity)

En kvantificering af en faktisk eller potentiel kapacitet til at udføre en aktivitet, som typisk ikke ændrer sig, ikke ændrer sig ofte, eller ikke ændrer sig i væsentlig grad.Attribut

Definition

Type

Voidability

activity

Kategoribeskrivelse af enkelte og organiserede sæt af teknisk relaterede processer, som gennemføres af en økonomisk enhed, privat eller offentlig, af profitsøgende eller ikkeprofitsøgende karakter.

EconomicActivityValue

 

input

Målbar information om ethvert klassificeret eller registreret materiale, som indgår i en teknisk eller økonomisk enhed efter sin funktion.

InputOutputAmount

 

output

Målbar information om ethvert klassificeret eller registreret materiale, som udgår fra en teknisk eller økonomisk enhed efter sin funktion.

InputOutputAmount

 

time

Varigheden af den angivne kapacitet, f.eks. et år for en årlig kapacitet

TM_Duration

 

description

En beskrivelse af kapaciteten.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Input- eller outputmængde (InputOutputAmount)

Typen og - hvor der foreligger oplysninger om det - den målbare mængde af et klassificeret eller registreret materiale, som indgår i eller udgår fra en teknisk eller økonomisk enhed.Attribut

Definition

Type

Voidability

inputOutput

Ethvert klassificeret eller registreret materiale, som indgår i eller udgår fra en teknisk eller økonomisk enhed efter sin funktion.

InputOutputValue

 

amount

Den mængde (f.eks. volumen eller masse) af det klassificerede eller registrerede materiale, som indgår i eller udgår fra en teknisk eller økonomisk enhed.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Tilladelse (Permission)

Officiel afgørelse (formelt samtykke), hvorved der gives tilladelse til drift af et aktivitetskompleks eller en del heraf på visse vilkår med det formål at sikre, at anlæggene eller dele af anlæggene beliggende på samme anlægsområde drevet af samme driftsherre opfylder de krav, der er fastlagt af en kompetent myndighed. En tilladelse kan omfatte en eller flere funktioner og fastsætte kapacitetsparametre. Termen kan udvides til at omfatte andre former for certifikater eller dokumenter af særlig relevans afhængigt af anvendelsesområdet (f.eks. ISO, EMA, nationale kvalitetsstandarder mv.).Attribut

Definition

Type

Voidability

id

Identifikationsreference til tilladelsen.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Parter med tilknytning til den tilladelse, aktivitetskomplekset er omfattet af, der kan have mange forskellige roller, herunder som kompetent myndighed eller virksomhed.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Tidsreference, der komplementerer definitionen af tilladelsen.

DateTime

voidable

dateFrom

En dato fra hvilken tilladelsen gælder og er gyldig.

DateTime

voidable

dateTo

En dato frem til hvilken tilladelsen gælder og er gyldig.

DateTime

voidable

description

En beskrivelse af tilladelsen.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funktion eller funktioner, som er omfattet af tilladelsen.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksimalt aktivitetsinput og/eller -output i henhold til tilladelsen

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Beskrivelse af aktivitetskompleks (ActivityComplexDescription)

Yderligere information om et aktivitetskompleks, herunder beskrivelse heraf, adresse, kontaktoplysninger og berørte parter.Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

description

En komplementerende definition af »aktivitetskomplekset« og dets egenskaber.

PT_FreeText

voidable

address

En adresse for aktivitetskomplekset, f.eks. adressen på aktivitetsstedet.

AddressRepresentation

voidable

contact

Kontaktoplysninger for aktivitetskomplekset.

Contact

voidable

relatedParty

Information om parter med tilknytning til aktivitetskomplekset. Parterne kan have mange forskellige roller, herunder som ejere, driftsherrer eller kompetente myndigheder.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Kodelister

8.1.3.1.   Økonomisk aktivitet (EconomicActivityValue)

Klassifikation af økonomiske aktiviteter.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter værdierne i følgende kodelister eller andre kodelister angivet af dataudbyderne:

 EU's nomenklatur for økonomiske aktiviteter (EconomicActivityNACEValue): Økonomiske aktiviteter i henhold til Eurostats NACE-klassifikationsværdier som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 ( 7 ).

 EU's affaldsstatistik og nomenklatur for økonomiske aktiviteter (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Klassifikation af økonomiske aktiviteter i henhold til afdeling 8 i bilag I til forordning (EF) nr. 2150/2002 ( 8 ).

 EU's klassifikation af nyttiggørelse og bortskaffelse af affald (WasteRecoveryDisposalValue): Klassifikation af nyttiggørelses- og bortskaffelsesoperationer i henhold til bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2008/98 ( 9 ).

8.1.3.2.   Input eller output (InputOutputValue)

Klassifikation af input eller output

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter værdierne i følgende kodelister eller andre kodelister angivet af dataudbyderne.

 EU's produktklassifikation (ProductCPAValue): Klassifikation af produkter efter økonomisk aktivitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 ( 10 ).

 EU's affaldsklassifikation (WasteValue): Klassifikation af affald i henhold til afgørelse 2000/532/EF ( 11 ).

8.2.    Krav til aktivitetskomplekser

Når en dataudbyder anvender en undertype til ActivityComplex til at stille oplysninger til rådighed om status, fysisk kapacitet, tilladelser og/eller yderligere information, skal de relevante kodelister og datatyper (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) i pakken ActivityComplex anvendes.

▼B
BILAG II

KRAV TIL GEODATATEMAERNE I BILAG I TIL DIREKTIV 2007/2/EF

1.   KOORDINATREFERENCESYSTEMER

1.1.    Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 forstås der ved:

»datum« : en parameter eller et sæt af parametre, som definerer udgangspositionen, målestoksforholdet og koordinatsystemets retning, i overensstemmelse med EN ISO 19111

»geodætisk datum« : et datum, som beskriver forholdet mellem koordinatsystemet og Jorden, i overensstemmelse med EN ISO 19111

»koordinatsystem« : et sæt matematiske regler, som fastlægger sammenhængen mellem et punkt og dets koordinater, i overensstemmelse med EN ISO 19111

»koordinatreferencesystem« : et koordinatsystem, som er knyttet til den virkelige verden ved et datum, i overensstemmelse med EN ISO 19111. Denne definition omfatter koordinatsystemer, som er baseret på geodætiske eller kartesiske koordinater, og koordinatsystemer, som er baseret på kortprojektioner.

»kortprojektion« : en ændring af koordinater, som er baseret på et en-til-en-forhold, fra et geodætisk koordinatsystem til et plan, der er baseret på samme datum, i overensstemmelse med EN ISO 19111

»kombineret koordinatreferencesystem« : et koordinatreferencesystem, som anvender to andre uafhængige koordinatreferencesystemer, et til den horisontale komponent og et til den vertikale komponent, til at beskrive en position, i overensstemmelse med EN ISO 19111

»geodætisk koordinatsystem« : et koordinatsystem, hvor positionerne fastlægges ved geodætisk bredde, geodætisk længde og (i tredimensionale tilfælde) ellipsoidehøjde i overensstemmelse med EN ISO 19111.

▼M2

»havets overflade« (MSL) (mean sea level (MSL)) : havoverfladens gennemsnitshøjde ved en tidevandsstation for alle tidevandsstadier over en 19-årig periode, normalt bestemt ud fra timemålinger af højden ud fra et fastsat referenceniveau (datum)

»laveste astronomiske tidevand (LAT) (lowest astronomical tide (LAT)) : det laveste tidevand, som kan forudsiges at opstå under gennemsnitlige meteorologiske betingelser og under enhver kombination af astronomiske betingelser.«

▼B

1.2.    Datum for tredimensionale og todimensionale koordinatreferencesystemer

For tredimensionale og todimensionale koordinatsystemer og den horisontale komponent i kombinerede koordinatsystemer, som anvendes til at stille geodatasæt til rådighed, skal datum være et datum fra det europæiske terrestriske referencesystem fra 1989 (ETRS89) for områder inden for dets geografiske anvendelsesområde eller et datum fra det internationale terrestriske referencesystem (ITRS) eller andre geodætiske koordinatreferencesystemer i overensstemmelse med ITRS for områder, som ligger uden for det geografiske anvendelsesområde for ETRS89. Med »i overensstemmelse med ITRS« menes, at systemets definition baseres på ITRS' definition, og at der foreligger et veldokumenteret forhold mellem begge systemer i henhold til EN ISO 19111.

1.3.    Koordinatreferencesystemer

Geodatasæt skal gøres tilgængelige ved hjælp af mindst et af de koordinatreferencesystemer, som specificeres under punkt 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3, medmindre en af de i punkt 1.3.4 anførte betingelser er opfyldt.

1.3.1.    Tredimensionale koordinatreferencesystemer

 Tredimensionale kartesiske koordinater, som baseres på det datum, der er specificeret i 1.2, og som anvender parametre for ellipsoiden i det geodætiske referencesystem fra 1980 (GRS80).

 Tredimensionale geodætiske koordinater (bredde, længde og ellipsoidehøjde), som baseres på det i punkt 1.2 specificerede datum, og som anvender parametre for ellipsoiden i GRS80.

1.3.2.    Todimensionale koordinatreferencesystemer

 Todimensionale geodætiske koordinater (bredde og længde), som baseres på det i punkt 1.2 specificerede datum, og som anvender parametre for ellipsoiden i GRS80.

 Plankoordinater, som anvender Lambert fladetro azimutkoordinatreferencesystem baseret på ETRS89.

 Plankoordinater, som anvender Lambert konform-konisk koordinatreferencesystem baseret på ETRS89.

 Plankoordinater, som anvender transversal Mercator-koordinatreferencesystemet baseret på ETRS89.

1.3.3.    Kombinerede koordinatreferencesystemer

1. Til den horisontale komponent i det kombinerede koordinatreferencesystem skal et af de i punkt 1.3.1 anførte koordinatsystemer anvendes.

2. Til den vertikale komponent skal et af nedenstående koordinatreferencesystemer anvendes:

 til den vertikale komponent på land skal det europæiske vertikalreferencesystem (EVRS) anvendes til at udtrykke tyngdekraftrelaterede højder inden for dets geografiske anvendelsesområde. Andre vertikale referencesystemer, som relaterer sig til Jordens tyngdefelt, skal anvendes til at udtrykke tyngdekraftrelaterede højder i områder, der ligger uden for det geografiske anvendelsesområde for EVRS.

▼M2

 til den vertikale komponent i den frie atmosfære skal der anvendes barometrisk tryk, som konverteres til højde ved hjælp af ISO 2533:1975 International standardatmosfære eller andre lineære eller parametriske referencesystemer. Hvis der anvendes andre parametriske referencesystemer, skal disse beskrives med en tilgængelig reference ved hjælp af EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 til den vertikale komponent i havområder, hvor der er et betydeligt tidevandsområde (tidevand), skal det laveste astronomiske tidevand (LAT) anvendes som referenceoverflade.

 til den vertikale komponent i havområder, hvor der ikke er et betydeligt tidevandsområde, på åbent farvand og i farvande, der er dybere end 200 m, skal havets overflade (MSL) eller et veldefineret referenceniveau, der ligger tæt på MSL, anvendes som referenceoverflade.

▼B

1.3.4.    Andre koordinatreferencesystemer

Der kan anvendes andre end de i punkt 1.3.1, 1.3.2 eller 1.3.3 nævnte koordinatreferencesystemer i følgende tilfælde:

1. Der kan fastlægges andre koordinatreferencesystemer for bestemte geodatatemaer i dette bilag.

2. Medlemsstaterne kan definere egnede koordinatsystemer for regioner uden for det europæiske fastland.

De geodætiske koder og parametre, der er nødvendige for at beskrive disse koordinatsystemer og for at muliggøre konverteringer og ændringer, skal dokumenteres, og der skal oprettes et id i overensstemmelse med EN ISO 19111 og ISO 19127.

1.4.    Anvendte koordinatreferencesystemer i netværkets visningstjenester

For at vise geodatasæt vha. netværkets visningstjenester, som anført i forordning nr. 976/2009/EF, skal som minimum koordinatreferencesystemet for de todimensionale geodætiske koordinater (bredde, længde) være tilgængeligt.

1.5.    Id'er for koordinatreferencesystemet

1. Koordinatreferencesystemets parametre og id'er skal forvaltes i et eller flere fælles registre for koordinatreferencesystemer.

2. Kun id'er, der indgår i et fælles register, må benyttes som reference til koordinatreferencesystemerne i dette afsnit.

2.   GEOGRAFISKE KVADRATNETSYSTEMER

2.1.    Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 forstås der ved:

»kvadratnet« : et netværk, som består af to eller flere sæt af kurver, hvori kurverne for hvert sæt skærer kurverne af de andre sæt på en algoritmisk måde

»kvadratnetcelle« : en celle, som afgrænses af kvadratnetkurver

»kvadratnetpunkt« : et punkt på en skæring mellem to eller flere kurver i et kvadratnet.

2.2.    Kvadratnet

▼M2

Et af de kvadratnet med en fast og entydig placering, som defineres i punkt 2.2.1 og 2.2.2, skal anvendes som en georeferenceramme for at stille data i kvadratnet til rådighed i Inspire, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

1) I bilag II-IV kan der angives andre kvadratnet for specifikke geodatatemaer. I dette tilfælde skal data, der udveksles ved hjælp af et sådant temaspecifikt kvadratnet, benytte de standarder, hvori kvadratnetdefinitionen indgår sammen med dataene eller henvises til som reference.

2) Til kvadratnetreferering i regioner uden for det europæiske fastland kan medlemsstaterne definere deres eget kvadratnet baseret på et geodætisk koordinatsystem i overensstemmelse med ITRS og Lamberts arealtro azimutalprojektion i henhold til de samme principper, som fastsættes for det i punkt 2.2.1 anførte kvadratnet. I dette tilfælde skal der oprettes et id for koordinatsystemet.

▼B

2.2.1.    ►M2  Arealtro kvadratnet  ◄

▼M2 —————

▼B

Kvadratnettet er baseret på koordinatsystemet for Lamberts arealtro azimutalprojektion fra ETRS89 (ETRS89-LAEA), hvor midten af projektionen befinder sig 52° N, 10° E og falsk øst: x0 = 4 321 000 m, falsk nord: y0 = 3 210 000 m.

Kvadratnettets oprindelse falder sammen med den falske oprindelse for koordinatsystemet (x=0, y=0) ETRS89-LAEA.

Kvadratnetpunkter på kvadratnet, som er baseret på ETRS89-LAEA, skal falde sammen med kvadratnetpunkterne på kvadratnettet.

Kvadratnettet er hierarkisk med opløsninger på 1m, 10m, 100m, 1 000 m, 10 000 m og 100 000 m.

Retningen for kvadratnettet er syd-nord, vest-øst.

Dette kvadratnet kaldes Grid_ETRS89-LAEA. Med henblik på identifikation af det pågældende opløsningsniveau opgives cellestørrelsen i meter.

▼M2 —————

▼B

For at sikre en utvetydig reference til og identifikation af kvadratnetcellen anvendes cellens kode, som består af cellens størrelse og koordinaterne for det nederste venstre hjørne i ETRS89-LAEA. Cellestørrelsen skal angives i meter (»m«) for cellestørrelser op til 100 m eller kilometer (»km«) for cellestørrelser på 1 000 m og derover. Værdier for forandret nordlig bredde og forandret østlig længde skal divideres med 10n, hvor n er antallet af efterstillede nuller i cellestørrelsesværdien.

▼M2

2.2.2.    Zoneinddelt geografisk kvadratnet

1. Når data i kvadratnet leveres ved anvendelse af geodætiske koordinater som angivet i punkt 1.3 i dette bilag, kan det harmoniserede kvadratnet med flere cellestørrelser som defineret under dette punkt anvendes som en georeferenceramme.

2. Opløsningsniveauerne er defineret i tabel 1.

3. Kvadratnettet skal være baseret på det geodætiske koordinatsystem i overensstemmelse med ETRS89-GRS80.

4. Kvadratnettets oprindelse skal falde sammen med skæringspunktet mellem Ækvator og Greenwichmeridianen (GRS80 bredde φ=0; GRS80 længde λ=0).

5. Retningen for kvadratnettet skal være syd-nord og vest-øst i henhold til det net, der defineres af meridianer og paralleller for ellipsoiden i GRS80.

6. Til kvadratnetreferering i regioner uden for det europæiske fastland kan dataudbyderne definere deres eget kvadratnet baseret på et geodætisk koordinatsystem i overensstemmelse med ITRS i henhold til de samme principper, som fastsættes for det paneuropæiske Grid_ETRS89-GRS80zn. I dette tilfælde skal der oprettes et id for koordinatreferencesystemet og et tilsvarende id for kvadratnettet.

7. Dette kvadratnet skal inddeles i zoner. Kvadratnettets syd-nord-opløsning skal have lige vinkelafstand. Kvadratnettets vest-øst-opløsning skal etableres som resultatet af vinkelafstand multipliceret med zonefaktoren som defineret i tabel 1.

8. Kvadratnettet skal betegnes Grid_ETRS89-GRS80zn_res, hvor n er antallet af zoner res cellestørrelsen i vinkelenheder som angivet i tabel 1.Tabel 1

Fælles Grid_ETRS89-GRS80: Breddeafstand (opløsningsniveau) og længdeafstand for hver zone

Opløsningsniveauer

BREDDEAFSTAND

(buesekunder)

LÆNGDEAFSTAND (buesekunder)

Cellestørrelse

Zone 1

(Bredde 0°-50°)

Zone 2

(Bredde 50°-70°)

Zone 3

(Bredde 70°-75°)

Zone 4

(Bredde 75°-80°)

Zone 5

(Bredde 80°-90°)

NIVEAU 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

NIVEAU 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

NIVEAU 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

NIVEAU 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

NIVEAU 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

NIVEAU 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

NIVEAU 6

120

120

240

360

480

720

2 M

NIVEAU 7

60

60

120

180

240

360

1 M

NIVEAU 8

30

30

60

90

120

180

30 S

NIVEAU 9

15

15

30

45

60

90

15 S

NIVEAU 10

5

5

10

15

20

30

5 S

NIVEAU 11

3

3

6

9

12

18

3 S

NIVEAU 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

NIVEAU 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

NIVEAU 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

NIVEAU 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

NIVEAU 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

NIVEAU 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

NIVEAU 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

NIVEAU 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

NIVEAU 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

NIVEAU 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

NIVEAU 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

NIVEAU 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

NIVEAU 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   STEDNAVNE

3.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter fra datasæt, som er relevante for geodatatemaet Stednavne:

 navngivet sted.

3.1.1.    Navngivet sted (NamedPlace)

En enhed i den virkelige verden, som et eller flere egennavne refererer til.Attributter for den geografiske objekttype NamedPlace

Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for oprettelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for erstatning med et andet objekt eller nedlæggelse af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

geometry

Geometri associeret med det navngivne sted. Denne dataspecifikation begrænser ikke geometrityperne.

GM_Object

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

En visualiseringsgrad udtrykt som det modsatte af et vejledende målestoksforhold eller en afstand på jorden, over hvilken det navngivne sted og det/de associerede navne ikke længere skal vises i en basisvisningstjeneste.

MD_Resolution

voidable

localType

Dataudbyderens beskrivelse af den type enhed, der er angivet vha. et eller flere stednavne, på mindst et af de officielle sprog i Den Europæiske Union.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

En visualiseringsgrad udtrykt som det modsatte af et vejledende målestoksforhold eller en afstand på jorden, under hvilken det navngivne sted og det/de associerede navne ikke længere skal vises i en basisvisningstjeneste.

MD_Resolution

voidable

name

Navnet på det navngivne sted.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Id for et geografisk objekt, der repræsenterer samme enhed, men som forekommer i et andet tema i INSPIRE.

Identifier

voidable

type

Beskrivelse af den type enhed, der er angivet vha. et eller flere stednavne.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Datatyper

3.2.1.    Stednavn (GeographicalName)

Egennavn anvendt for en enhed i den virkelige verden.Attributter for datatypen GeographicalName

Attribut

Definition

Type

Voidability

grammaticalGender

Klasser af navneord opdelt efter de associerede ords bøjning.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Grammatisk kategori af navneord, som udtrykker forskelle i antal.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Sproget, som navnet er angivet på, anført som en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med enten ISO 639-3 eller ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitative oplysninger, som gør det muligt at afklare, hvilken anerkendelse der skal gives til navnet med hensyn til autorisation og/eller aktualitet.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Oplysninger, der gør det muligt at fastlægge, hvorvidt navnet er det, som bruges/blev brugt i det område, hvor det geografiske objekt befinder sig på det tidspunkt, hvor navnet er/var i brug.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Behørig, korrekt eller autoriseret (fastlagt i det relevante lingvistiske samfund) udtale af stednavnet.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Original datakilde, hvorfra stednavnet tages og integreres i det datasæt, hvori det distribueres/udgives. For nogle navngivne geografiske objekter kan det referere tilbage til det udgivende datasæt, hvis der ikke findes andre oplysninger.

CharacterString

voidable

spelling

Den korrekte skrivemåde for stednavnet.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Udtale af navn (PronunciationOfName)

Behørig, korrekt eller autoriseret (fastlagt i det relevante lingvistiske samfund) udtale af det geografiske navn.Attribut

Definition

Type

Voidability

pronunciationIPA

Behørig, korrekt eller autoriseret (fastlagt i det relevante lingvistiske samfund) udtale af et navn, angivet med det internationale fonetiske alfabet (IPA, International Phonetic Alphabet).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Behørig, korrekt eller autoriseret (fastlagt i det relevante lingvistiske samfund) udtale af et navn, angivet vha. et link til en lydfil.

URI

voidable

Mindst en af de to attributter pronunciationSoundLink og pronunciationIPA skal fremgå.

3.2.3.    Stavning af navn (SpellingOfName)

Korrekt måde at skrive et navn på.Attributter for datatypen SpellingOfName

Attribut

Definition

Type

Voidability

script

Sæt af grafiske symboler (f.eks. et alfabet), som anvendes til at skrive navnet med, udtrykt i en kode på fire bogstaver som defineret i ISO 15924, hvor det er muligt.

CharacterString

voidable

text

Måden, hvorpå navnet skrives.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metoden, der anvendes til konvertering af navne mellem forskellige sæt af grafiske symboler.

CharacterString

voidable

3.3.    Kodelister

3.3.1.    Grammatisk køn (GrammaticalGenderValue)

Stednavnets grammatiske køn.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ GrammaticalGenderValue

Værdi

Definition

Common

»Almindeligt« grammatisk køn (sammensmeltningen af »maskulin« og »feminin«).

Feminine

Feminint grammatisk køn.

Masculine

Maskulint grammatisk køn.

Neuter

Neutralt grammatisk køn.

▼B

3.3.2.    Grammatisk tal (GrammaticalNumberValue)

Stednavnets grammatiske tal.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ GrammaticalNumberValue

Værdi

Definition

Dual

Dobbelt grammatisk tal.

Plural

Flertalsgrammatisk tal.

Singular

Entalsgrammatisk tal.

▼B

3.3.3.    Navnestatus (NameStatusValue)

Status for det geografiske navn. Det vil sige de oplysninger, som gør det muligt at afklare, hvilken anerkendelse der skal gives til navnet, med hensyn til autorisation og/eller aktualitet.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ NameStatusValue

Værdi

Definition

Historical

Historisk navn, der aktuelt ikke anvendes.

Official

Aktuelt brugt navn, og som er officielt godkendt eller fastlagt ved lov.

Other

Aktuelt, men ikke officielt eller godkendt navn.

standardised

Aktuelt brugt navn, der er accepteret eller anbefalet af et organ udnævnt med rådgivningsfunktion og/eller beføjelser til at træffe beslutninger i forbindelse med toponomi.

▼B

3.3.4.    Type navngivet sted (NamedPlaceTypeValue)

Typen af det navngivne sted.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ NamedPlaceTypeValue

Værdi

Definition

administrativeUnit

Administrative enheder, der inddeler områder, hvor medlemsstater har og/eller udøver jurisdiktion på lokalt, regionalt og nationalt plan, som adskilles af administrative grænser.

Building

Bygningers geografiske beliggenhed.

hydrography

Hydrografiske elementer, herunder havområder og alle andre vandområder og -enheder forbundet hermed, herunder vandløbsopland og delopland.

Landcover

Fysisk og biologisk dække af jordens overflade, herunder kunstige overflader, landbrugsarealer, skove, (semi-)naturlige områder, vådområder.

Landform

Geomorfologisk egenskab for terrænet.

Other

Et geografisk objekt, der ikke er omfattet af andre typer i kodelisten.

populatedPlace

Et sted, der bebos af mennesker.

protectedSite

Område, der er udpeget eller forvaltes inden for en ramme af international, fællesskabs- og medlemsstatslovgivning for at nå bestemte bevaringsmål.

transportNetwork

Vej-, jernbane-, luft-, vand- og kabelbanetransportnet og hermed forbundet infrastruktur. Omfatter forbindelser mellem forskellige net.

▼B

3.3.5.    Oprindelse (NativenessValue)

Stednavnets oprindelse.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ NativenessValue

Værdi

Definition

Endonym

Navn på et geografisk kendetegn på et officielt eller almindeligt anerkendt sprog, der forekommer i det område, hvor kendetegnet er placeret.

Exonym

Navn brugt på et specifikt sprog for et geografisk kendetegn, der er placeret uden for det område, hvor sproget er udbredt, og som er i en form, som afviger fra det pågældende endonym/de pågældende endonymer i det område, hvor det geografiske kendetegn er placeret.

▼B

3.4.    LagLag for geodatatemaet Stednavne

Lagets navn

Lagets titel

Geografisk objekttype

GN.GeographicalNames

Stednavne

NamedPlace

▼M2

4.   ADMINISTRATIVE ENHEDER

4.1.    Strukturen for geodatatemaet Administrative enheder

De typer, som angives for geodatatemaet Administrative enheder, struktureres i følgende pakker:

 Administrative enheder (Administrative Units)

 Havenheder (Maritime Units)

4.2.    Administrative enheder

4.2.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Administrative enheder omfatter følgende geografiske objekttyper:

 Administrativ grænse

 Administrativ enhed

 Kondominium

4.2.1.1.   Administrativ grænse (AdministrativeBoundary)

En grænse mellem administrative enheder.Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

country

Landekode på to tegn i overensstemmelse med Vejledning til udformning af EU-publikationer, som udgives af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk repræsentation af grænselinjen.

GM_Curve

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

legalStatus

Retlig status for den administrative grænse.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

De hierarkiske niveauer for alle tilstødende administrative enheder, som denne grænse er en del af.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Den tekniske status for den administrative grænse.

TechnicalStatusValue

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

admUnit

De administrative enheder, som adskilles af denne administrative grænse.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administrativ enhed (AdministrativeUnit)

Forvaltningsenhed, hvor en medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktionelle rettigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan.Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

country

Landekode på to tegn i overensstemmelse med Vejledning til udformning af EU-publikationer, som udgives af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk repræsentation af det geografiske område, som hører under denne administrative enhed.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

name

Officielt nationalt stednavn for den administrative enhed angivet på flere sprog, hvis det er nødvendigt.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematisk id, som svarer til de nationale administrative koder, der defineres i hvert land.

CharacterString

 

nationalLevel

Niveau i det nationale administrative hierarki, hvorved den administrative enhed er etableret.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Navn på det niveau i det nationale administrative hierarki, hvorved den administrative enhed er etableret.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Center for national eller lokal forvaltning.

ResidenceOfAuthority

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

administeredBy

Administrativ enhed, der er etableret på det samme nationale administrative hierarkiniveau, som forvalter denne administrative enhed.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

De administrative grænser mellem denne administrative enhed og alle tilstødende enheder.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Administrativ enhed, der er etableret på samme nationale administrative hierarkiniveau, og som forvaltes i fællesskab af denne administrative enhed.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominium, som forvaltes af denne administrative enhed.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Enhed, der er etableret på et lavere nationalt administrativt hierarkiniveau, som forvaltes af den administrative enhed.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Enhed, der er etableret på et højere nationalt administrativt hierarkiniveau, og som forvaltes af denne administrative enhed.

AdministrativeUnit

voidable

Associeringsrollen kondominium finder kun anvendelse for administrative enheder, hvis nationalLevel=»1st order« (landeniveau).

En enhed på laveste niveau kan ikke associere med enheder på et lavere niveau.

En enhed på højeste niveau kan ikke associere med enheder på et højere niveau.

4.2.1.3.   Kondominium (Condominium)

Et administrativt område etableret uafhængigt af enhver national administrativ områdeopdeling, som forvaltes af to eller flere lande.Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk repræsentation af det geografiske område, som hører under dette kondominium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

name

Officielt stednavn for dette kondominium angivet på flere sprog, hvis det er nødvendigt.

GeographicalName

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

admUnit

Den administrative enhed, som forvalter kondominiumet.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Datatyper

4.2.2.1.   Hjemsted for myndighed (ResidenceOfAuthority)

Datatype, som repræsenterer navn og beliggenhed for myndighedens hjemsted.Attribut

Definition

Type

Voidability

geometry

Beliggenhed for myndighedens hjemsted.

GM_Point

voidable

name

Navn på myndighedens hjemsted.

GeographicalName

 

4.2.3.    Domæneværdilister

4.2.3.1.   Retlig status (LegalStatusValue)

Beskrivelse af den retlige status for de administrative grænser.Værdi

Definition

agreed

Den opgrænsende grænse er aftalt mellem to tilstødende administrative enheder og er nu stabil.

notAgreed

Den opgrænsende grænse er ikke blevet aftalt mellem to tilstødende administrative enheder og kan ændres.

4.2.3.2.   Teknisk status (TechnicalStatusValue)

Beskrivelse af den tekniske status for administrative grænser.Værdi

Definition

edgeMatched

Grænserne for tilstødende administrative enheder har det samme sæt af koordinater.

notEdgeMatched

Grænserne for tilstødende administrative enheder har ikke det samme sæt af koordinater.

4.2.4.    Kodelister

4.2.4.1.   Administrativt hierarkiniveau (AdministrativeHierarchyLevel)

Administrationsniveauer i det nationale administrative hierarki. Denne kodeliste afspejler det niveau i den administrative strukturs hierarkiske pyramide, som er baseret på geometrisk sammenlægning af regioner, og beskriver ikke nødvendigvis underordningen mellem de relevante administrative myndigheder.

Denne kodeliste skal forvaltes i et fælles register over kodelister.

4.3.    Havenheder

4.3.1.    Geografiske objekttyper

Pakken Havenheder omfatter følgende geografiske objekttyper:

 Basislinje

 Havgrænse

 Havområde

4.3.1.1.   Basislinje (Baseline)

Den linje, hvorfra søterritoriets ydre grænser og visse andre ydre grænser måles.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

segment

Segment af en basislinje.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Havgrænse (MaritimeBoundary)

En linje, der adskiller enhver type havjurisdiktion.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

geometry

Geometrisk repræsentation af havgrænsen.

GM_Curve

 

country

Det land, som havområdet for denne grænse tilhører.

CountryCode

 

legalStatus

Retlig status for havgrænsen.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Den tekniske status for havgrænsen.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Havområde (MaritimeZone)

Et havbælte som defineret i internationale traktater og konventioner, hvor kyststater udøver jurisdiktion.Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

geometry

Geometrisk repræsentation af det geografiske område, som hører under dette havområde.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Type havområde.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Det land, som havområdet tilhører.

CountryCode

 

name

Navn eller navne på havområdet.

GeographicalName

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

baseline

Basislinje eller basislinjer, der anvendes til afgrænsning af havområdet.

Baseline

voidable

boundary

Grænsen eller grænserne for havområdet.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Datatyper

4.3.2.1.   Basislinjesegment (BaselineSegment)

Det basislinjesegment, hvorfra søterritoriets ydre grænser og visse andre ydre grænser måles.Attribut

Definition

Type

Voidability

geometry

Geometrisk repræsentation af basislinjesegmentet.

GM_Curve

 

segmentType

Den basislinjetype, der anvendes for dette segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Kodelister

4.3.3.1.   Type basislinjesegment (BaselineSegmentTypeValue)

De typer basislinjer, der anvendes til at måle søterritoriets bredde.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende de værdier, der er angivet i nedenstående tabel.Værdi

Navn

Definition

normal

normal

Den normale basislinje for måling af søterritoriets bredde er lavvandslinjen langs kysten, som angivet på søkort udfærdiget i stor målestok og officielt anerkendt af kyststaten.

straight

ret

Basislinjen for måling af søterritoriets bredde er den rette basislinje, der trækkes ved at forbinde de pågældende punkter.

archipelagic

arkipelag

Basislinjen for måling af søterritoriets bredde er den rette basislinje, som forbinder de yderste punkter på de yderste øer og tørlagte rev i arkipelaget.

4.3.3.2.   Type havområde (MaritimeZoneTypeValue)

Type havområde.

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende de værdier, der er angivet i nedenstående tabel.Værdi

Navn

Definition

internalWaters

Indre farvande

Farvande på den landvendte side af kyststatens søterritoriums basislinjer.

territorialSea

Søterritorium

Et havbælte af en defineret bredde, der ikke strækker sig ud over 12 sømil målt fra basislinjerne fastlagt i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention.

contiguousZone

Tilstødende zone

En zone, der støder op til en kyststats søterritorium, og som ikke må strække sig ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af søterritoriet måles.

exclusiveEconomicZone

Eksklusiv økonomisk zone

Et område beliggende ud over og stødende op til en kyststats søterritorium, som er undergivet den særlige retlige ordning, i henhold til hvilken kyststatens rettigheder og jurisdiktion og andre staters rettigheder og friheder er fastlagt ved de relevante bestemmelser i De Forenede Nationers havretskonvention.

continentalShelf

Kontinentalsokkel

Et havområde beliggende ud over og stødende op til en kyststats søterritorium, hvis ydregrænse fastlægges i overensstemmelse med artikel 76 i De Forenede Nationers havretskonvention.

4.4.    Temaspecifikke krav

1. Hver enkelt instans af den geografiske objekttype AdministrativeUnit, med undtagelse af den enhed på landeniveau, som repræsenterer en medlemsstat, og enheder, som forvaltes i fællesskab, skal referere nøjagtigt til en enhed på et højere niveau i det administrative hierarki. Denne korrespondance skal udtrykkes af associeringsrollen upperLevelUnit for den geografiske objekttype AdministrativeUnit.

2. Hver enkelt instans af den geografiske objekttype AdministrativeUnit, med undtagelse af typer på det laveste niveau, skal referere til de tilsvarende enheder på et lavere niveau. Denne korrespondance skal udtrykkes af associeringsrollen lowerLevelUnit for den geografiske objekttype AdministrativeUnit.

3. Hvis en administrativ enhed forvaltes i samarbejde mellem to eller flere andre administrative enheder, skal associeringsrollen administeredBy anvendes. De enheder, som forvalter denne enhed i fællesskab, skal anvende den inverterede rolle coAdminister.

4. Administrative enheder på samme administrative hierarkiniveau må ikke dele fællesområder.

5. Instanser af den geografiske objekttype AdministrativeBoundary skal svare til kanterne i den topologiske struktur for hele (inklusive alle niveauer) grænsegrafen.

6. Den geografiske udstrækning for et kondominium må ikke være en del af den geometri, der repræsenterer den geografiske udstrækning for en administrativ enhed.

7. Kondominiumer må kun forvaltes af administrative enheder på landeniveau.

4.5.    Lag

Lag for geodatatemaet Administrative enhederLagets navn

Lagets titel

Geografisk objekttype

AU.AdministrativeUnit

Administrativ enhed

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administrativ grænse

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.Baseline

Basislinje

Baseline

AU.<KodelisteVærdi> (1)

Eksempel: AU.ContiguousZone

<menneskeligt læsbart navn>

Eksempel: tilstødende zone

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Havgrænse

MaritimeBoundary

(1)   Der skal anføres et lag for hver kodelisteværdi i henhold til artikel 14, stk. 3.

▼B

5.   ADRESSER

5.1.    Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 forstås der ved:

»adresserbart objekt« : et geografisk objekt, hvortil det giver mening at associere adresser.

5.2.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter fra datasæt, som er relevante for geodatatemaet Adresser:

 adresse

 adresseområdenavn

 adressekomponent

 navn på administrativ enhed

 postdeskriptor

 navn på færdselsåre.

5.2.1.    Adresse (Address)

En identifikation af den faste beliggenhed af en ejendom ved hjælp af en struktureret komposition af stednavne og id'er.Attribut

Definition

Type

Voidability

alternativeIdentifier

Eksternt, tematisk id for det geografiske adresseobjekt, som muliggør interoperabilitet med eksisterende systemer eller programmer.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

locator

Designator eller navn, som kan læses af mennesker.

AddressLocator

 

position

Position af et karakteristisk punkt, som repræsenterer adressens placering i henhold til en bestemt specifikation, herunder oplysninger om positionens oprindelse.

GeographicPosition

 

status

Adressens gyldighed inden for adressens geografiske objekts livscyklus (version).

StatusValue

voidable

validFrom

Dato og tidspunkt for hvornår denne version af adressen var eller bliver gyldig i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt for hvornår denne version af adressen ophørte eller vil ophøre med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

building

Bygning, som adressen tilhører eller er tilknyttet.

Typen skal specificeres under geodatatemaet Bygninger

voidable

component

Angiver, at adressekomponenten indgår som en del af adressen.

AddressComponent

 

parcel

Matrikulær parcel, som denne adresse tilhører eller er tilknyttet.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Primær (overordnet) adresse, som denne (underordnede) adresse er tæt knyttet til.

Address

voidable

En adresse skal have en adressekomponent for administrativ enhed på niveau 1 (Land).

En adresse skal have nøjagtig én geografisk standardposition (standardattributten for det geografiske objekt GeographicPosition skal være »true«).

5.2.2.    Adresseområdenavn (AddressAreaName)

En adressekomponent, der repræsenterer navnet på et geografisk område eller en geografisk lokalitet, som omfatter et antal adresserbare objekter til adresseringsformål, men som ikke er en administrativ enhed.

Denne type er en undertype til AddressComponent.Attributter for den geografiske objekttype AddressAreaName

Attribut

Definition

Type

Voidability

name

Egennavn, som anvendes for adresseområdet.

GeographicalName

 Associeringsroller for den geografiske objekttype AddressAreaName

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

namedPlace

Det navngivne sted, som dette adresseområde repræsenterer.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Adressekomponent (AddressComponent)

Id eller stednavn for et specifikt geografisk område, sted eller et andet geografisk objekt, som definerer en adresses virkefelt.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype AddressComponent

Attribut

Definition

Type

Voidability

alternativeIdentifier

Eksternt, tematisk id for det geografiske objekt for adressekomponenten, som muliggør interoperabilitet med eksisterende systemer eller programmer.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

status

Adressekomponentens gyldighed inden for adressekomponentens geografiske objekts livscyklus (version).

StatusValue

voidable

validFrom

Dato og tidspunkt for hvornår denne version af adressekomponenten var eller bliver gyldig i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt for hvornår denne version af adressekomponenten ophørte eller vil ophøre med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidableAssocieringsroller for den geografiske objekttype AddressComponent

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

situatedWithin

En anden adressekomponent, inden for hvilken det geografiske objekt, som repræsenteres af denne adressekomponent, befinder sig.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Navn på administrativ enhed (AdminUnitName)

En adressekomponent, som repræsenterer navnet på en forvaltningsenhed, hvor en medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktion på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Denne type er en undertype til AddressComponent.Attributter for den geografiske objekttype AdminUnitName

Attribut

Definition

Type

Voidability

level

Administrationsniveau i det nationale administrative hierarki.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Officielt stednavn for den administrative enhed angivet på flere sprog, hvis det er nødvendigt.

GeographicalName

 Associeringsroller for den geografiske objekttype AdminUnitName

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

adminUnit

Den administrative enhed, som er kilden til indholdet i navnet på den administrative enhed (AdminUnitName).

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Postdeskriptor (PostalDescriptor)

En adressekomponent, som repræsenterer en identifikation af en underinddeling af adresser og postleveringspunkter i et land, en region eller en by med henblik på postomdeling.

Denne type er en undertype til AddressComponent.Attribut

Definition

Type

Voidability

postCode

En kode, der oprettes og vedligeholdes med henblik på postomdeling, som identificerer en underinddeling af adresser og postleveringspunkter.

CharacterString

 

postName

Et eller flere navne, der oprettes og vedligeholdes med henblik på postomdeling, som identificerer en underinddeling af adresser og postleveringspunkter.

GeographicalName

 

Hvis der ikke findes et postnummer, skal der benyttes et postnavn.

Hvis der ikke findes et postnavn, skal der benyttes et postnummer.

5.2.6.    Navn på færdselsåre (ThoroughfareName)

En adressekomponent, som repræsenterer navnet på en passage eller en vej fra et sted til et andet.

Denne type er en undertype til AddressComponent.Attributter for den geografiske objekttype ThoroughfareName

Attribut

Definition

Type

Voidability

Name

Navn på færdselsåren.

ThoroughfareNameValue

 Associeringsroller for den geografiske objekttype ThoroughfareName

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

transportLink

En eller flere transportnetforbindelser, som det geografiske objekt for færdselsårenavnet er blevet knyttet til.

TransportLink

voidable

5.3.    Datatyper

5.3.1.    Adresselokalisator (AddressLocator)

En designatoreller et navn, der kan læses af mennesker, som gør det muligt for en bruger eller et program at referere til og skelne adressen fra naboadresser inden for virkefeltet for færdselsårens navn, adresseområdets navn, den administrative enheds navn eller en postdeskriptor, hvor adressen er beliggende.Attribut

Definition

Type

Voidability

Designator

Et tal eller en række af tegn, som entydigt identificerer lokalisatoren inden for det/de relevante virkefelt(er).

LocatorDesignator

 

Level

Det niveau, som lokalisatoren referer til.

LocatorLevelValue

 

Name

Et stednavn eller en beskrivende tekst tilknyttet en ejendom, som identificeres af lokalisatoren.

LocatorName

 Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

withinScopeOf

Den adressekomponent, som definerer det virkefelt, inden for hvilket adresselokatoren er tildelt i henhold til regler, som sikrer utvetydighed.

AddressComponent

voidable

Hvis der ikke findes en designator, skal der anvendes et navn.

Hvis der ikke findes et navn, skal der anvendes en designator.

5.3.2.    Adresserepræsentation (AddressRepresentation)

Repræsentation af et geografisk objekt for en adresse til brug i eksterne programskemaer, som skal omfatte de grundlæggende adresseoplysninger i læsbar form.Attributter for datatypen AddressRepresentation

Attribut

Definition

Type

Voidability

addressArea

Navn eller navne på et geografisk område eller et geografisk sted, som omfatter et antal adresserbare objekter til adresseringsformål, men som ikke er en administrativ enhed.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Navn eller navne på en forvaltningsenhed, hvor en medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktion på lokalt, regionalt og nationalt plan.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Et tal eller en sekvens af tegn, som gør det muligt for en bruger eller et program at fortolke, analysere og formatere lokalisatoren inden for det relevante virkefelt. En lokalisator kan omfatte flere lokalisatordesignatorer.

CharacterString

 

locatorName

Egennavn/-navne på enheden i den virkelige verden, som identificeres af lokalisatoren.

GeographicalName

 

postCode

En kode, der oprettes og vedligeholdes med henblik på postomdeling, som identificerer en underinddeling af adresser og postleveringspunkter.

CharacterString

voidable

postName

Et eller flere navne, der oprettes og vedligeholdes med henblik på postomdeling, som identificerer en underinddeling af adresser og postleveringspunkter.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Navn eller navne på en passage eller en vej fra et sted til et andet som f.eks. en gade eller en vandvej.

GeographicalName

voidableAssocieringsroller for datatypen AddressRepresentation

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

addressFeature

Reference til adressens geografiske objekt.

Address

voidable

5.3.3.    Geografisk position (GeographicPosition)

Positionen for et karakteristisk punkt, som repræsenterer adressens placering i henhold til en bestemt specifikation, herunder oplysninger om positionens oprindelse.Attributter for datatypen GeographicPosition

Attribut

Definition

Type

Voidability

Default

Angiver, hvorvidt denne position skal anses som værende standard.

Boolean

 

Geometry

Positionen for et punkt angivet med koordinater i det valgte geografiske referencesystem.

GM_Point

 

Method

Beskrivelse af hvordan og af hvem den geografiske position for adressen blev oprettet eller udledt.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Oplysninger, der definerer den specifikation, som blev brugt til at oprette eller udlede adressens geografiske position.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Lokalisatordesignator (LocatorDesignator)

Et tal eller en række af tegn, som entydigt identificerer lokalisatoren inden for det/de relevante virkefelt(er). Den fulde identifikation af lokalisatoren skal omfatte en eller flere lokalisatordesignatorer.Attributter for datatypen LocatorDesignator

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den identificerende del af lokalisatordesignatoren, som består af et eller flere cifre eller andre tegn.

CharacterString

 

type

Type lokalisatorværdi, som gør det muligt for et program at fortolke, analysere eller formatere den i henhold til visse regler.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Lokalisatornavn (LocatorName)

Egennavn på enheden i den virkelige verden, som identificeres af lokalisatoren.Attributter for datatypen LocatorName

Attribut

Definition

Type

Voidability

name

Den identificerende del af lokalisatornavnet.

GeographicalName

 

type

Type lokalisatorværdi, som gør det muligt for et program at fortolke, analysere eller formatere den i henhold til visse regler.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Del af navn (PartOfName)

En del af det fulde navn, som stammer fra underinddelingen af færdselsårenavne i særskilte semantiske dele ved brug af det samme sprog og script, som benyttes til færdselsårens fulde navn.Attributter for datatypen PartOfName

Attribut

Definition

Type

Voidability

part

Den tegnstreng, som udtrykker den særskilte del af navnet ved brug af samme sprog og script, som benyttes til færdselsårens fulde navn.

CharacterString

 

type

En klassificering af delen af navnet i henhold til navnets semantik (betydning) i færdselsårens fulde navn.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Værdi for færdselsårenavn (ThoroughfareNameValue)

Egennavn, som anvendes for en færdselsåre, eventuelt med en underinddeling af navnet i dele.Attributter for datatypen ThoroughfareNameValue

Attribut

Definition

Type

Voidability

name

Egennavn, som anvendes for færdselsåren.

GeographicalName

 

nameParts

En eller flere dele, som navnet på færdselsåren kan inddeles i.

PartOfName

voidable

5.4.    Kodelister

5.4.1.    Geometrimetode (GeometryMethodValue)

Beskrivelse af hvordan og af hvem denne geografiske position for adressen blev oprettet eller udledt.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ GeometryMethodValue

Værdi

Definition

byAdministrator

Besluttet og optaget manuelt af det officielle organ, der er ansvarligt for adressetildeling, eller af datasætforvalteren.

byOtherParty

Besluttet og optaget manuelt af en anden aktør.

fromFeature

Automatisk afledt fra et andet geografisk objekt under INSPIRE, der er forbundet med adressen eller adressekomponenten.

▼B

5.4.2.    Geometrispecifikation (GeometrySpecificationValue)

Oplysninger, der definerer den specifikation, som blev brugt til at oprette eller udlede adressens geografiske position.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ GeometrySpecificationValue

Værdi

Definition

addressArea

Position, der er afledt af det forbundne adresseområde.

adminUnit1stOrder

Position, der er afledt af den forbundne højeste administrative enhed.

adminUnit2ndOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af anden rang.

adminUnit3rdOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af tredje rang.

adminUnit4thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af fjerde rang.

adminUnit5thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af femte rang.

adminUnit6thOrder

Position, der er afledt af den forbundne administrative enhed af sjette rang.

Building

Position har til formål at fastsætte den forbundne bygning.

Entrance

Position har til formål at fastsætte indgangsdøren eller -porten.

Parcel

Position har til formål at fastsætte den forbundne parcel.

postalDelivery

Position har til formål at fastsætte et postleveringspunkt.

postalDescriptor

Position, der er afledt af det forbundne postkodeområde.

Segment

Position, der er afledt af det forbundne segment for en færdselsåre.

thoroughfareAccess

Position har til formål at fastsætte adgangsstedet fra færdselsåren.

utilityService

Position har til formål at fastsætte et punkt for almennyttige ydelser.

▼B

5.4.3.    Lokalisatordesignatortype (LocatorDesignatorTypeValue)

Beskrivelse af den anvendte semantik i lokalisatordesignatoren.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Værdi

Definition

addressIdentifierGeneral

Adresseidentifikator bestående af tal og/eller bogstaver.

addressNumber

Adresseidentifikator, der udelukkende består af tal.

addressNumber2ndExtension

Anden udvidelse af adressetallet.

addressNumberExtension

Udvidelse til adressetallet.

buildingIdentifier

Bygningsidentifikator bestående af tal og/eller bogstaver.

buildingIdentifierPrefix

Præfiks til bygningstallet.

cornerAddress1stIdentifier

Adresseidentifikator forbundet med det primære navn på færdselsåren i en hjørneadresse.

cornerAddress2ndIdentifier

Adresseidentifikator forbundet med det andet navn på færdselsåren i en hjørneadresse.

entranceDoorIdentifier

Identifikator for en indgangsdør, -låge eller -port.

floorIdentifier

Identifikator for en etage eller en sal i en bygning.

kilometrePoint

Et mærke på en vej, hvis værdi fastsætter den eksisterende afstand mellem vejens startpunkt og det mærke, der er målt langs vejen.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator for et postleveringspunkt.

staircaseIdentifier

Identifikator for en trappe, der almindeligvis ligger i en bygning.

unitIdentifier

Identifikator for en dør, bolig, suite eller et værelse i en bygning.

▼B

5.4.4.    Lokalisatorniveau (LocatorLevelValue)

Det niveau, som lokalisatoren referer til.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ LocatorLevelValue

Værdi

Definition

accessLevel

Lokalisatoren udpeger en særlig adgang til et areal, en bygning eller lignende ved hjælp af et indgangstal eller en lignende identifikator.

postalDeliveryPoint

Lokalisatoren udpeger et postleveringspunkt.

siteLevel

Lokalisatoren udpeger et særligt areal, en særlig bygning eller lignende ejendom ved hjælp af et adressetal, bygningstal, bygnings- eller ejendomsnavn.

unitLevel

Lokalisatoren udpeger en særlig del af bygningen.

▼B

5.4.5.    Lokalisatornavnetype (LocatorNameTypeValue)

Beskrivelse af den anvendte semantik i lokalisatornavnet.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ LocatorNameTypeValue

Værdi

Definition

buildingName

Navn på bygning eller bygningsdel.

descriptiveLocator

Narrativ, tekstmæssig beskrivelse af placeringen eller det adresserbare objekt.

roomName

Identifikator for en bolig, suite eller et værelse i en bygning.

siteName

Navn på fast ejendom, bygningskompleks eller grund.

▼B

5.4.6.    Deltype (PartTypeValue)

En klassificering af delen af navnet i henhold til navnets semantik i det fulde navn for færdselsåren.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ PartTypeValue

Værdi

Definition

Name

Del af navnet, der udgør kernen eller roden i navnet på færdselsåren.

namePrefix

Del af navnet, der anvendes til at adskille forbindelsesord uden at sortere det væsentlige fra kernen i navnet på færdselsåren.

qualifier

Del af navnet, der bestemmer navnet på færdselsåren.

Type

Del af navnet, der angiver færdselsårekategorien eller -typen.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Aktuel gyldighed for adressen eller adressekomponenten i den virkelige verden.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ StatusValue

Værdi

Definition

alternative

En almindeligt brugt adresse eller adressekomponent, som dog adskiller sig fra hovedadressen eller -adressekomponenten som fastsat af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren.

Current

Nuværende eller gyldig adresse eller adressekomponent i henhold til det officielle organ med ansvar for adressetildeling, eller som af datasætforvalteren betragtes som den mest passende, almindeligt brugte adresse.

proposed

En adresse eller adressekomponent, der venter på at blive godkendt af datasætforvalteren eller det officielle organ med ansvar for adressetildeling.

reserved

En adresse eller adressekomponent, der er godkendt af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren, men som endnu ikke er implementeret.

Retired

En adresse eller adressekomponent, der ikke længere er den almindeligt brugte, eller som er ophævet af det officielle organ med ansvar for adressetildeling eller af datasætforvalteren.

▼B

5.5.    Temaspecifikke krav

5.5.1.    Adresseposition

1. I datasættet skal positionen for adressen repræsenteres af koordinaterne for det faktiske sted med den størst mulige nøjagtighed. Dette skal være de mest nøjagtige direkte registrerede koordinater eller, hvis disse ikke foreligger, koordinater udledt af en af adressekomponenterne, idet den komponent, som muliggør den mest nøjagtige bestemmelse af positionen, gives højst prioritet.

2. Hvis en adresse har mere end en position, skal attributten specification udfyldes med forskellige værdier for hver enkelt.

5.5.2.    Associeringsroller

1. Associeringsrollen withinScopeOf skal udfyldes for alle lokalisatorer, som er tilknyttet i overensstemmelse med regler, som skal sikre utvetydighed inden for en adressekomponent (dvs. navn på færdselsåre, navn på adresseområde, postdeskriptor eller navn på administrativt enhed).

2. Associeringsrollen parentAddress skal udfyldes for alle adresser, som er tilknyttet en overordnet (eller primær) adresse.

3. En adresse skal være associeret med navnet på landet, hvori adressen befinder sig. Desuden skal en adresse være associeret med de øvrige adressekomponenter, som er nødvendige for utvetydig identifikation og placering af adresseinstansen.

5.6.    LagLag for geodatatemaet Adresser

Lagets navn

Lagets titel

Geografisk objekttype

AD.Address

Adresser

Address

6.   MATRIKULÆRE PARCELLER

6.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter fra datasæt, som er relevante for geodatatemaet Matrikulære parceller:

 basisejendomsenhed

 matrikulær grænse

 matrikulær parcel

 matrikulær zoneinddeling.

Matrikulære parceller skal altid gøres tilgængelige.

Medlemsstaterne skal tilgængeliggøre basisejendomsenheder i tilfælde, hvor der kun foreligger entydige matrikulære referencer for basisejendomsenheder og ikke for parceller.

Medlemsstaterne skal tilgængeliggøre de matrikulære grænser i tilfælde, hvor der registreres absolut plan nøjagtighed for den matrikulære grænse.

6.1.1.    Basisejendomsenhed (BasicPropertyUnit)

Den basisenhed tilhørende en ejer, som er registreret i en matrikelbog, et matrikelregister eller lignende. Den defineres ved entydigt ejerskab og homogene ejendomsrettigheder, og den kan bestå af en eller flere tilstødende eller geografisk adskilte parceller.Attribut

Definition

Type

Voidability

areaValue

En værdi for det registrerede areal, som angiver en kvantificering af arealet, der er projiceret på det horisontale plan af de matrikulære parceller, som udgør basisejendomsenheden.

Areal

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematisk id på nationalt niveau, generelt den fuldstændige nationale kode for basisejendomsenheden. Skal sikre en tilknytning til det nationale matrikelregister eller lignende.

CharacterString

 

validFrom

Officiel dato og officielt tidspunkt hvor basisejendomsenheden er/vil blive lovligt etableret.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt hvor basisejendomsenheden ophører/vil ophøre med at blive benyttet.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

administrativeUnit

En administrativ enhed på laveste administrative niveau, som denne basisejendomsenhed hører under.

AdministrativeUnit

voidable

Værdien for areaValue skal angives i kvadratmeter.

6.1.2.    Matrikulær grænse (CadastralBoundary)

En del af den matrikulære parcels omrids. En enkelt matrikulær grænse kan være delt af tilstødende matrikulære parceller.Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Anslået absolut plan nøjagtighed for den matrikulære grænse i det anvendte INSPIRE-koordinatreferencesystem. Absolut plan nøjagtighed er gennemsnitsværdien af den positionelle usikkerhed for et sæt af positioner, hvor de positionelle usikkerheder er afstanden mellem en målt position og det, som betragtes som værende den tilsvarende absolutte position.

Length

voidable

geometry

Geometri for den matrikulære grænse.

GM_Curve

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

validFrom

Officiel dato og officielt tidspunkt hvor den matrikulære grænse er/vil blive lovligt etableret.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt hvor den matrikulære grænse ophører/vil ophøre med at blive anvendt.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

parcel

Den/de matrikulære parceller, som skitseres af denne matrikulære grænse. En matrikulær grænse kan skitsere en eller flere matrikulære parceller.

CadastralParcel

voidable

Værdien for estimatedAccuracy skal angives i meter.

6.1.3.    Matrikulær parcel (CadastralParcel)

Areal, som defineres i matrikelregistre eller lignende.Attribut

Definition

Type

Voidability

areaValue

En værdi for det registrerede areal, der angiver en kvantificering af arealet, som er projiceret på det horisontale plan af den matrikulære parcel.

Areal

voidable

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

geometry

Geometri for den matrikulære parcel.

GM_Object

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

label

Et stykke tekst, som ofte anvendes til visning af identifikation for den matrikulære parcel.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematisk id på nationalt niveau, generelt den fuldstændige nationale kode, for den matrikulære parcel. Skal sikre en tilknytning til det nationale matrikelregister eller lignende.

CharacterString

 

referencePoint

Et punkt inden for den matrikulære parcel.

GM_Point

voidable

validFrom

Officiel dato og officielt tidspunkt hvor den matrikulære parcel er/vil blive lovligt etableret.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt hvor den matrikulære parcel ophører/vil ophøre med at blive anvendt.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

administrativeUnit

En administrativ enhed på laveste administrative niveau, som denne matrikulære parcel hører under.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Den/de basisejendomsenheder, som denne matrikulære parcel hører under.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Den matrikulære zoneinddeling på laveste niveau, som denne matrikulære parcel hører under.

CadastralZoning

voidable

Værdien for areaValue skal angives i kvadratmeter.

Geometritypen skal være GM_Surface eller GM_MultiSurface.

6.1.4.    Matrikulær zoneinddeling (CadastralZoning)

Mellemliggende arealer, som anvendes til opdeling af nationale områder i matrikulære parceller.Attribut

Definition

Type

Voidability

beginLifespanVersion

Dato og tidspunkt for indsættelse eller ændring af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dato og tidspunkt for udskiftning eller tilbagetrækning af denne version af det geografiske objekt i geodatasættet.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Anslået absolut plan nøjagtighed for matrikulære parceller inden for den matrikulære zoneinddeling i det anvendte INSPIRE-koordinatsystem. Absolut plan nøjagtighed er gennemsnitsværdien af den positionelle usikkerhed for et sæt af positioner, hvor de positionelle usikkerheder er afstanden mellem en målt position og det, som betragtes som værende den tilsvarende absolutte position.

Length

voidable

geometry

Geometri for den matrikulære zoneinddeling.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

label

Et stykke tekst, som ofte anvendes til visning af identifikation for den matrikulære zoneinddeling.

CharacterString

 

level

Niveau for den matrikulære zoneinddeling i det nationale matrikulære hierarki.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Navn på niveauet for matrikulær zoneinddeling i det nationale matrikulære hierarki på mindst et af de officielle sprog i Den Europæiske Union.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Navn på den matrikulære zoneinddeling.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematisk id på nationalt niveau, som regel hele den nationale kode, for den matrikulære zoneinddeling.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Målestokstal i størrelsesforholdet fra det oprindelige papirkort (hvis et sådant eksisterer), som den matrikulære zoneinddeling svarer til.

Integer

voidable

referencePoint

Et punkt inden for den matrikulære zoneinddeling.

GM_Point

voidable

validFrom

Officiel dato og officielt tidspunkt hvor den matrikulære zoneinddeling er/vil blive lovligt etableret.

DateTime

voidable

validTo

Dato og tidspunkt hvor den matrikulære zoneinddeling ophører/vil ophøre med at blive anvendt.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

upperLevelUnit

Det næste overniveau for matrikulær zoneinddeling, som denne matrikulære zoneinddeling hører under.

CadastralZoning

voidable

Værdien for estimatedAccuracy skal angives i meter.

En matrikulær zoneinddeling på et lavere niveau skal være en del af en zoneinddeling på overniveau.

6.2.    Kodelister

6.2.1.    Matrikulært zoneinddelingsniveau (CadastralZoningLevelValue)

Hierarkiske niveauer for matrikulær zoneinddeling.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ CadastralZoningLevelValue

Værdi

Definition

1stOrder

Øverste niveau (største områder) i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger, lig med eller svarende til kommuner.

2ndOrder

Andet niveau i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger.

3rdOrder

Tredje niveau i hierarkiet for matrikulære zoneinddelinger.

▼B

6.3.    Temaspecifikke krav

6.3.1.    Geometrisk repræsentation

1. Værdidomænet for de geografiske egenskaber, der defineres under dette punkt, er ikke begrænset til Simple Feature-geoskemaet som defineret i EN ISO 19125-1.

2. Hvis der foreligger matrikulære grænser, skal de matrikulære grænser, som svarer til omridset på den matrikulære parcel, udgøre en/flere lukket/lukkede ring/ringe.

6.3.2.    Formgivning af objektreferencer

Alle instanser af den geografiske objektdatatype CadastralParcel skal som tematisk id have tilknyttet attributten nationalCadastralReference. Denne attribut skal gøre det muligt for brugerne at finde oplysninger om rettigheder, ejere og anden matrikulær information i de nationale matrikelregistre eller lignende.

6.3.3.    Koordinatreferencesystemer

Hvis data for geodatatemaet Matrikulære parceller gøres tilgængelige i plane koordinater ved brug af Lambert konform-konisk projektion, skal de også gøres tilgængelige i mindst et af de af de andre koordinatsystemer, som angives i punkt 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3.

6.4.    Afbildningsregler

6.4.1.    LagLag for geodatatemaet Matrikulære parceller

Lagets navn

Lagets titel

Geografisk objekttype

CP.CadastralParcel

Matrikulær parcel

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Matrikulær zoneinddeling

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Matrikulær grænse

CadastralBoundary

7.   TRANSPORTNET

7.1.    Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 forstås der ved:

»flyvepladsreferencepunkt« : en udpeget geografisk beliggenhed af en flyveplads, som er placeret i nærheden af flyvepladsens oprindelige eller planlagte geometriske centrum, og som sædvanligvis forbliver på den oprindelige placering

»lufthavn/helikopterlandingsplads« : et defineret område til lands eller til vands (herunder bygninger, installationer og udstyr), som enten fuldt eller delvist skal benyttes til flyvemaskiners/helikopteres ankomst, afgang og overfladebevægelser

»dybvandsrute« : en rute i et udpeget område inden for nogle definerede begrænsninger, hvor der i henhold til en angivet minimumsvanddybde er kontrolleret for afstand til havbunden og nedsænkede genstande

»kombineret forbindelse« : en forbindelse mellem to elementer i forskellige transportnet, som anvender forskellige transportformer, hvilket gør det muligt at skifte det transporterede medium (mennesker, varer osv.) fra en transportform til en anden

»lineært element« : et endimensionalt objekt, der fungerer som den akse, langs hvilken den lineære referering finder sted

»lineær referering« : en angivelse af en lokalitet i forhold til et endimensionalt objekt som en måling langs (eller eventuelt med udspring fra) det element

»navigationshjælpeudstyr« : fysisk navigationshjælpeudstyr, som er anbragt på Jordens overflade, det kan f.eks. være Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalisator, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) osv., som kan hjælpe med at dirigere lufttrafikken sikkert gennem eksisterende luftruter

»objektreferering« : tilrådighedsstillelse af et objekts geografiske udstrækning ved at referere til et eksisterende geografisk objekt eller en samling af geografiske objekter

»rangerbanegård« : et område, som krydses af et antal forbundne parallelle jernbanespor (som regel mere end to), hvor togene standser for at læsse/aflæsse fragt uden at forstyrre trafikken på hovedjernbanelinjen

»betydningsfuldt punkt« : et specifikt geografisk sted, som enten anvendes til at definere en Air Traffic Service (ATS)-rute, en flyvemaskines flyvelinje eller til andre navigations-/ATS-formål.

▼M1

»Area Navigation (RNAV)« : betyder en navigationsmetode, der muliggør flyvning på en ønsket flyvelinje inden for dækningen af stationsrefereret navigationshjælpeudstyr eller inden for grænserne for kapabiliteten for isoleret hjælpeudstyr eller en kombination af begge

»TACAN-navigation« : betyder en navigationsmetode, der muliggør flyvning på en ønsket flyvelinje inden for dækningen af stationsrefereret Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)-navigationsudstyr.

▼B

7.2.    Strukturen for geodatatemaet Transportnet

De typer, som angives for geodatatemaet Transportnet, struktureres i følgende pakker:

 fælles transportelementer

 lufttransportnet

 kabeltransportnet

 jernbanetransportnet

 vejtransportnet

 vandtransportnet.

7.3.    Fælles transportelementer

7.3.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for fælles transportelementer:

 adgangsbegrænsning

 facilitetens tilstand

 vedligeholdelsesmyndighed

 kantpæl

 ejermyndighed

 begrænsning for køretøjer

 retning for færdselsstrøm

 transportområde

 transportforbindelse

 transportforbindelsessekvens

 transportforbindelsessæt

 transportnet

 transportknude

 transportobjekt

 transportpunkt

 transportegenskab

 vertikal position.

7.3.1.1.   Adgangsbegrænsning (AccessRestriction)

En begrænsning for adgangen til et transportelement.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype AccessRestriction

Attribut

Definition

Type

Voidability

restriction

Adgangsbegrænsningens beskaffenhed.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Facilitetens tilstand (ConditionOfFacility)

Tilstand af et transportnetelement med hensyn til fuldførelse og brug.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype ConditionOfFacility

Attribut

Definition

Type

Voidability

currentStatus

Værdi for aktuel tilstand af et transportnetelement med hensyn til fuldførelse og brug.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Vedligeholdelsesmyndighed (MaintenanceAuthority)

Den myndighed, som er ansvarlig for vedligehold af transportelementet.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype MaintenanceAuthority

Attribut

Definition

Type

Voidability

authority

Identifikation af vedligeholdelsesmyndigheden.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Kantpæl (MarkerPost)

Referencepunkt, som er placeret langs en rute i et transportnet, sædvanligvis ved regelmæssige intervaller, som angiver afstanden fra rutens begyndelse eller et andet referencepunkt til kantpælens placering.

Denne type er en undertype til TransportPoint.Attributter for den geografiske objekttype MarkerPost

Attribut

Definition

Type

Voidability

location

Afstand fra rutens begyndelse eller fra et andet referencepunkt til det punkt, hvor kantpælen er placeret.

Distance

 Associeringsroller for den geografiske objekttype MarkerPost

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

route

Rute i et transportnet langs hvilken kantpælen er placeret.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Ejermyndighed (OwnerAuthority)

Den myndighed, som ejer transportelementet.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype OwnerAuthority

Attribut

Definition

Type

Voidability

authority

Identifikation af ejermyndigheden.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Begrænsning for køretøjer (RestrictionForVehicles)

Begrænsninger for køretøjer på et transportelement.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype RestrictionForVehicles

Attribut

Definition

Type

Voidability

measure

Begrænsningsforanstaltningen.

Measure

 

restrictionType

Begrænsningstypen.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Retning for færdselsstrøm (TrafficFlowDirection)

Angiver retningen af færdselsstrømmen i forhold til retningen af transportforbindelsesvektoren.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

direction

Angiver retningen af færdselsstrømmen.

LinkDirectionValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt af typen Link eller LinkSequence.

7.3.1.8.   Transportområde (TransportArea)

Overflade, der repræsenterer den geografiske udstrækning af et element i et transportnet.

Denne type er en undertype til NetworkArea.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportområdet begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt hvor transportområdet ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

Alle transportområder har et eksternt objekt-id.

7.3.1.9.   Transportforbindelse (TransportLink)

Et lineært geografisk objekt, som beskriver geometrien og transportnettets forbindelser mellem to punkter i nettet.

Denne type er en undertype til Link.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportforbindelsen begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt hvor transportforbindelsen ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

Alle transportforbindelser har et eksternt objekt-id.

7.3.1.10.   Transportforbindelsessekvens (TransportLinkSequence)

Et lineært geografisk objekt, der består af en ordnet samling af transportforbindelser, som repræsenterer en kontinuerlig sti i transportnettet uden forgreninger. Elementet har en defineret begyndelse og slutning, og alle positioner på transportforbindelsessekvensen kan identificeres ved hjælp af en enkelt parameter som f.eks. længden. Det beskriver et element på transportnettet, som er karakteriseret ved et eller flere tematiske id'er og/eller egenskaber.

Denne type er en undertype til LinkSequence.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportforbindelsessekvensen begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt hvor transportforbindelsessekvensen ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

En transportforbindelsessekvens skal bestå af transportforbindelser, som alle tilhører samme transportnet.

Alle transportforbindelsessekvenser har et eksternt objekt-id.

7.3.1.11.   Transportforbindelsessæt (TransportLinkSet)

En samling af transportforbindelsessekvenser og/eller individuelle transportforbindelser med en specifik funktion eller betydning i et transportnet.

Denne type er en undertype til LinkSet.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportforbindelsessættet begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt, hvor transportforbindelsessættet ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidableAssocieringsrolle

Definition

Type

Voidability

post

Kantpæl langs en rute i et transportnet.

MarkerPost

voidable

Et transportforbindelsessæt skal bestå af transportforbindelser og/eller transportforbindelsessekvenser, som alle tilhører samme transportnet.

Alle transportforbindelsessekvenser har et eksternt objekt-id.

7.3.1.12.   Transportnet (TransportNetwork)

Samling af netværkselementer, som tilhører en enkelt transportform.

Denne type er en undertype til Network.Attributter for den geografiske objekttype TransportNetwork

Attribut

Definition

Type

Voidability

inspireId

Eksternt objekt-id for det geografiske objekt.

Identifier

 

typeOfTransport

Type transportnet, som er baseret på den type infrastruktur, nettet benytter.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transportknude (TransportNode)

Et geografisk punktobjekt, som bruges til forbindelser.

Denne type er en undertype til Node.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportknuden begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt, hvor transportknuden ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

Alle transportknuder har et eksternt objekt-id.

7.3.1.14.   Transportobjekt (TransportObject)

En identitetsbase for transportnetobjekter i den virkelige verden.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype TransportObject

Attribut

Definition

Type

Voidability

geographicalName

Et stednavn, som benyttes til at identificere transportnetobjektet i den virkelige verden. Det er en »nøgle« til underforstået associering mellem forskellige repræsentationer af objektet.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Transportpunkt (TransportPoint)

Et geografisk punktobjekt - som ikke er en knude - der repræsenterer positionen af et element i et transportnet.

Denne type er en undertype til NetworkElement.

Denne type er en undertype til TransportObject.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

geometry

Transportpunktets beliggenhed.

GM_Point

 

validFrom

Det tidspunkt hvor transportpunktet begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt hvor transportpunktet ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

Alle transportpunkter har et eksternt objekt-id.

7.3.1.16.   Transportegenskab (TransportProperty)

En reference til en egenskab, som anvendes for nettet. Denne egenskab kan gælde for hele det element på nettet, som det associeres med, eller - hvis der er tale om lineære geografiske objekter - den kan beskrives ved hjælp af en lineær reference.

Denne type er en undertype til NetworkProperty.

Denne type er abstrakt.Attribut

Definition

Type

Voidability

validFrom

Det tidspunkt hvor transportegenskaben begyndte at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

validTo

Det tidspunkt hvor transportegenskaben ophører med at eksistere i den virkelige verden.

DateTime

voidable

Alle transportegenskaber har et eksternt objekt-id.

7.3.1.17.   Vertikal position (VerticalPosition)

Et vertikalt niveau i forhold til andre transportelementer.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attributter for den geografiske objekttype VerticalPosition

Attribut

Definition

Type

Voidability

verticalPosition

Transportelementets forholdsvise vertikale position.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Domæneværdilister

7.3.2.1.   Transporttype (TransportTypeValue)

Mulige typer på transportnet.Tilladte værdier for domæneværdilisten TransportTypeValue

Værdi

Definition

air

Transportnettet består af lufttransport.

cable

Transportnettet består af kabeltransport.

rail

Transportnettet består af jernbanetransport.

road

Transportnettet består af vejtransport.

vand

Transportnettet består af vandtransport.

7.3.3.    Kodelister

7.3.3.1.   Adgangsbegrænsning (AccessRestrictionValue)

Typer af adgangsbegrænsninger for et transportelement.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AccessRestrictionValue

Værdi

Definition

forbiddenLegally

Adgang til transportelementet er forbudt ved lov.

physicallyImpossible

Adgang til transportelementet er fysisk umuligt, fordi der eksisterer barrierer eller andre fysiske forhindringer.

Private

Adgang til transportelementet er begrænset, fordi det er privatejet.

publicAccess

Transportelementet er åbent for offentlig adgang.

Seasonal

Adgang til transportelementet afhænger af årstiden.

Toll

Adgang til transportelementet er genstand for vejafgift.

▼B

7.3.3.2.   Begrænsningstype (RestrictionTypeValue)

Mulige begrænsninger for køretøjer, som har adgang til et transportelement.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RestrictionTypeValue

Værdi

Definition

maximumDoubleAxleWeight

Den maksimale vægt per dobbeltaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumDraught

Den maksimale dybdegang for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumFlightLevel

Det maksimale flyveniveau, der er tilladt for et køretøj på et transportelement.

maximumHeight

Den maksimale højde for et køretøj, der kan passere under et andet objekt.

maximumLength

Den maksimale længde for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumSingleAxleWeight

Den maksimale vægt per enkeltaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumTotalWeight

Den maksimale samlede vægt for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumTripleAxleWeight

Den maksimale vægt per treaksel på et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

maximumWidth

Den maksimale bredde for et køretøj, der er tilladt på et transportelement.

minimumFlightLevel

Det minimale flyveniveau, der er tilladt for et køretøj på et transportelement.

▼B

7.4.    Lufttransportnet

7.4.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for lufttransportnettet:

 flyvepladsområde

 flyvepladskategori

 flyvepladsknude

 flyvepladstype

 luftfartsforbindelse

 luftfartsforbindelsessekvens

 luftfartsknude

 luftrute

 luftruteforbindelse

 luftrumsområde

 forpladsområde

 luftfartsfacilitetens tilstand

 angivet punkt

 elementlængde

 elementbredde

 områdets højde over havets overflade

 instrumentindflyvningsprocedure

 grænse for laveste højde over havets overflade

 navigationshjælpemidler

 procedureforbindelse

 landingsbaneområde

 landingsbanens midterlinjepunkt

 standardiseret instrumentindflyvning

 standardiseret instrumentudflyvning

 belægningens sammensætning

 rullebaneområde

 landings- og startområde

 grænse for øvre højde over havets overflade

 brugsbegrænsning.

7.4.1.1.   Flyvepladsområde (AerodromeArea)

Et defineret område til lands eller til vands (herunder bygninger, installationer og udstyr), som enten fuldt eller delvist skal benyttes til flyvemaskiners og/eller helikopteres ankomst, afgang og overfladebevægelser.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.4.1.2.   Flyvepladskategori (AerodromeCategory)

Flyvepladskategori angående udstrækning og vigtigheden af de lufttrafiktjenester, som tilbydes til og fra flyvepladsen.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

aerodromeCategory

Værdi, som angiver kategorien af en flyveplads.

AerodromeCategoryValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en flyvepladsknude eller et flyvepladsområde.

7.4.1.3.   Flyvepladsknude (AerodromeNode)

Knude, som er beliggende på flyvepladsreferencepunktet i en lufthavn/på en helikopterlandingsplads, som anvendes til at repræsentere den på en forenklet måde.

Denne type er en undertype til AirNode.Attributter for den geografiske objekttype AerodromeNode

Attribut

Definition

Type

Voidability

designatorIATA

Flyvepladsens (lufthavn/helikopterlandingsplads) IATA-kode på tre bogstaver.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Flyvepladsens (flyveplads/helikopterlandingsplads) ICAO-stedsangivelse på fire bogstaver som anført i ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableAssocieringsroller for den geografiske objekttype AerodromeNode

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

controlTowers

Et sæt af kontroltårne, der tilhører en flyveplads (lufthavn/helikopterlandingsplads).

Typen skal specificeres under geodatatemaet Bygninger

voidable

7.4.1.4.   Flyvepladstype (AerodromeType)

En kode, som angiver typen af flyveplads.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

aerodromeType

Flyvepladstype.

AerodromeTypeValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en flyvepladsknude eller et flyvepladsområde.

7.4.1.5.   Luftfartsforbindelse (AirLink)

Et lineært geografisk objekt, som beskriver geometrien og forbindelserne i lufttransportnettet mellem to punkter i nettet.

Denne type er en undertype til TransportLink.

Denne type er abstrakt.

7.4.1.6.   Luftfartsforbindelsessekvens (AirLinkSequence)

Et lineært geografisk objekt, som består af en ordnet samling af luftfartsforbindelser, som repræsenterer en kontinuerlig linje i luftfartsnettet uden forgreninger.

Denne type er en undertype til TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Luftfartsknude (AirNode)

En knude på et luftfartsnet.

Denne type er en undertype til TransportNode.

Denne type er abstrakt.Attributter for den geografiske objekttype AirNode

Attribut

Definition

Type

Voidability

significantPoint

Attribut, som angiver, hvorvidt knuden er et betydningsfuldt punkt eller ej.

Boolean

 

7.4.1.8.   Luftrute (AirRoute)

En angivet rute til kanalisering af den nødvendige færdselsstrøm for tilrådighedsstillelse af lufttrafiktjenester, som gælder fra starten gennem den indledende opstigning til starten af indflyvningen og landingen.

Denne type er en undertype til TransportLinkSet.Attributter for den geografiske objekttype AirRoute

Attribut

Definition

Type

Voidability

airRouteType

Ruteklassificering.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kode eller designator, som identificerer en luftfartsrute.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Luftruteforbindelse (AirRouteLink)

En del af en rute, hvor der som regel flyves uden mellemlandinger, hvilket vises ved hjælp af to på hinanden følgende betydningsfulde punkter.

Denne type er en undertype til AirLink.Attributter for den geografiske objekttype AirRouteLink

Attribut

Definition

Type

Voidability

airRouteLinkClass

En luftruteforbindelses klasse eller type.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Luftrumsområde (AirspaceArea)

En defineret mængde i luften, beskrevet som en horisontal projektion med vertikale grænser.

Denne type er en undertype til TransportArea.Attributter for den geografiske objekttype AirspaceArea

Attribut

Definition

Type

Voidability

AirspaceAreaType

En kode, der angiver den generelle struktur eller de generelle karakteristika for et givent luftrum.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Forpladsområde (ApronArea)

Et defineret område i en lufthavn/på en helikopterlandingsplads, hvor flyvemaskiner/helikoptere fyldes med eller tømmes for passagerer, post eller last og tankes op med brændstof, parkerer eller bliver vedligeholdt.

Denne type er en undertype til TransportArea.

▼C1

7.4.1.12.   Luftfartsfacilitetens tilstand (ConditionOfAirFacility)

▼B

Tilstand af et lufttransportnetelement med hensyn til fuldførelse og brug.

Denne type er en undertype til ConditionOfFacility.

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en flyvepladsknude, et flyvepladsområde eller et landingsbaneområde.

7.4.1.13.   Angivet punkt (DesignatedPoint)

Et geografisk sted, som ikke er markeret af radionavigationsudstyr, der anvendes til at definere en ATS-rute, flyvemaskinens flyvelinje eller til andre navigations- eller ATS-formål.

Denne type er en undertype til AirNode.Attributter for den geografiske objekttype DesignatedPoint

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den kodede designator for punktet.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elementlængde (ElementLength)

Elementets fysiske længde.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

length

Elementets fysiske længde.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er et landingsbaneområde, et rullebaneområde eller landings- og startområde.

7.4.1.15.   Elementbredde (ElementWidth)

Elementets fysiske bredde.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

width

Elementets fysiske bredde.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er et landingsbaneområde, et rullebaneområde eller landings- og startområde.

7.4.1.16.   Områdets højde over havets overflade (FieldElevation)

Flyvepladsens højde angivet som en vertikal afstand mellem det højeste punkt på flyvepladsens landingsområde og den gennemsnitlige havoverflade.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

altitude

Værdi for områdets højde over havets overflade.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en flyvepladsknude eller et flyvepladsområde.

7.4.1.17.   Instrumentindflyvningsprocedure (InstrumentApproachProcedure)

En serie forudbestemte manøvrer, som udføres under anvendelse af flyveinstrumenter. Manøvrerne er beskyttet mod hindringer fra indflyvningspunktet eller fra begyndelsen af en fastsat indflyvningsrute til et punkt, hvorfra landing kan udføres, og i tilfælde af, at landing ikke udføres, til en position, hvor kriterierne for hindringsfrihed under venteflyvning eller strækflyvning gælder.

Denne type er en undertype til ProcedureLink.

7.4.1.18.   Grænse for laveste højde over havets overflade (LowerAltitudeLimit)

Højde over havets overflade, som definerer den nedre grænse for et lufttransportnetobjekt.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

altitude

Værdi af grænsen for højde over havets overflade.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en luftruteforbindelse eller et luftrumsområde.

7.4.1.19.   Navigationshjælpemidler (Navaid)

Et eller flere navigationshjælpemidler til navigationstjenester.

Denne type er en undertype til AirNode.Attributter for den geografiske objekttype Navaid

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Det kodede id for navigationshjælpesystemet.

CharacterString

voidable

navaidType

Type navigationshjælpemiddeltjeneste.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Procedureforbindelse (ProcedureLink)

En serie forudbestemte manøvrer, som er beskyttet mod hindringer.

Denne type er en undertype til AirLink.

7.4.1.21.   Landingsbaneområde (RunwayArea)

Et defineret rektangulært område på en flyveplads/helikopterlandingsplads, som er forberedt til landing og start af flyvemaskiner.

Denne type er en undertype til TransportArea.Attributter for den geografiske objekttype RunwayArea

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Landingsbanens komplette tekstuelle designator, som benyttes til entydig identifikation af landingsbanen på en flyveplads/helikopterlandingsplads, som har mere end en.

CharacterString

voidable

runwayType

Typen af landingsbane, det kan enten være en landingsbane for flyvemaskiner eller et område for slutindflyvning eller start (FATO) for helikoptere.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Landingsbanens midterlinjepunkt (RunwayCentrelinePoint)

Et driftsmæssigt betydningsfuldt sted på midterlinjen i landingsbanens retning.

Denne type er en undertype til AirNode.Attributter for den geografiske objekttype RunwayCentrelinePoint

Attribut

Definition

Type

Voidability

pointRole

Rollen for punktet langs midterlinjen i landingsbanens retning.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardiseret instrumentindflyvning (StandardInstrumentArrival)

En angivet ankomstrute, som udføres i overensstemmelse med instrumentflyvereglerne (IFR), der forbinder et betydningsfuldt punkt, som regel på en ATS-rute, med et punkt, hvorfra den benyttede instrumentindflyvningsprocedure kan påbegyndes.

Denne type er en undertype til ProcedureLink.Attributter for den geografiske objekttype StandardInstrumentArrival

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den tekstuelle designator for den standardiserede instrumentindflyvning.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardiseret instrumentudflyvning (StandardInstrumentDeparture)

En angivet udflyvningsrute, som udføres i overensstemmelse med instrumentflyvereglerne (IFR), der forbinder flyvepladsen eller en specifik landingsbane med et angivet betydningsfuldt punkt, som regel på en angivet ATS-rute, hvorfra flyvningens en route-fase påbegyndes.

Denne type er en undertype til ProcedureLink.Attributter for den geografiske objekttype StandardInstrumentDeparture

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den tekstuelle designator for den standardiserede instrumentudflyvning.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Belægningens sammensætning (SurfaceComposition)

Sammensætning af en belægning, der er relevant for flyvepladsen/helikopterlandingspladsen.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

surfaceComposition

En kode, der angiver sammensætningen af en overflade, der er relevant for flyvepladsen/helikopterlandingspladsen.

SurfaceCompositionValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er et landingsbaneområde, et rullebaneområde, forpladsområde eller landings- og startområde.

7.4.1.26.   Rullebaneområde (TaxiwayArea)

En defineret vej på en flyveplads/helikopterlandingsplads, hvor flyvemaskiner/helikoptere kan taxie, og som fungerer som et forbindelsesled mellem de forskellige dele af flyvepladsen.

Denne type er en undertype til TransportArea.Attributter for den geografiske objekttype TaxiwayArea

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den tekstuelle designator for rullebanen.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Landings og startområde (TouchDownLiftOff)

Et belastningsbærende område, hvorpå helikopteren kan lande eller starte.

Denne type er en undertype til AirNode.Attributter for den geografiske objekttype TouchDownLiftOff

Attribut

Definition

Type

Voidability

designator

Den tekstuelle designator for landings- og startområdet.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Grænse for øvre højde over havets overflade (UpperAltitudeLimit)

Højde over havets overflade, som definerer den øverste grænse for et lufttransportnetobjekt.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

altitude

Værdi af grænsen for højde over havets overflade.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en luftruteforbindelse eller et luftrumsområde.

7.4.1.29.   Brugsbegrænsning (UseRestriction)

Begrænsninger for brug af et luftfartsnetobjekt.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

restriction

Typen af brugsbegrænsninger for luftfartsnetobjektet.

AirUseRestrictionValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en luftrute, en luftfartsforbindelse (eller en specialiseret luftfartsforbindelse), en luftfartsknude (eller en specialiseret luftfartsknude) eller et flyvepladsområde.

7.4.2.    Kodelister

7.4.2.1.   Flyvepladskategori (AerodromeCategoryValue)

Mulige flyvepladskategorier angående udstrækning og vigtigheden af lufttrafiktjenester, som tilbydes til og fra flyvepladsen.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AerodromeCategoryValue

Værdi

Definition

domesticNational

Flyveplads til indenlandske nationale lufttrafiktjenester.

domesticRegional

Flyveplads til indenlandske regionale lufttrafiktjenester.

International

Flyveplads til internationale lufttrafiktjenester.

▼B

7.4.2.2.   Flyvepladstype (AerodromeTypeValue)

En kode, som specificerer, hvorvidt en given instans af en enhed er en flyveplads eller en helikopterlandingsplads.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AerodromeTypeValue

Værdi

Definition

aerodromeHeliport

Flyveplads med helikopterlandingsplads.

aerodromeOnly

Udelukkende flyveplads.

heliportOnly

Udelukkende helikopterlandingsplads.

landingSite

Landingsplads.

▼B

7.4.2.3.   Luftruteforbindelsesklasse (AirRouteLinkClassValue)

Typen af rute ud fra et navigationssynspunkt.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AirRouteLinkClassValue

Værdi

Definition

conventional

Almindelig navigationsrute: en luftfartsrute, der hverken anvender områdenavigation eller TACAN-navigation til lufttrafiktjenester.

RNAV

Områdenavigationsrute: en luftfartsrute, der anvender Area Navigation (RNAV) til lufttrafiktjenester.

TACAN

TACAN-rute: en luftfartsrute, der anvender TACAN-navigation til lufttrafiktjenester.

▼B

7.4.2.4.   Luftrutetype (AirRouteTypeValue)

Ruteklassificering som en ATS-rute eller en nordatlantisk rute.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AirRouteTypeValue

Værdi

Definition

ATS

ATS-rute som beskrevet i ICAO, bilag 11.

NAT

North Atlantic Track (del af Organized Track System).

▼B

7.4.2.5.   Luftfartsbrugsbegrænsning (AirUseRestrictionValue)

Brugsbegrænsningerne for et luftfartsnetobjekt.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AirUseRestrictionValue

Værdi

Definition

reservedForMilitary

Luftfartsnetobjektet er udelukkende til militærbrug.

temporalRestrictions

De midlertidige begrænsninger finder anvendelse på brug af et luftfartsnetobjekt.

▼B

7.4.2.6.   Type luftrumsområde (AirspaceAreaTypeValue)

Anerkendte typer af luftrumsområde.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AirspaceAreaTypeValue

Værdi

Definition

ATZ

Airport Traffic Zone (lufthavnstrafikzone). Luftrumsområde af fastsatte dimensioner omkring en lufthavn med henblik på beskyttelse af lufthavnstrafik.

CTA

Control area (kontrolområde). Et kontrolleret luftrumsområde, der udvides opad fra en fastsat grænse over jorden.

CTR

Control zone (kontrolzone). Et kontrolleret luftfartsområde, der udvides opad fra jordarealet til en fastsat øvre grænse.

D

Danger area (fareområde). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der kan forekomme aktiviteter, der er farlige for flyvninger på fastsatte tidspunkter.

FIR

Flight information region (flyveinformationsregion). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der leveres flyveinformationstjenester og varslingstjenester. Kan eksempelvis anvendes, hvis der leveres tjenester fra mere end én enhed.

P

Prohibited area (forbudt område). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner over landområder eller territorialfarvande i en stat, inden for hvilket der er forbud mod flyvning.

R

Restricted area (område med begrænsning). Luftfartsområde af fastsatte dimensioner over landområder eller territorialfarvande i en stat, inden for hvilket flyvning er begrænset i henhold til visse fastsatte betingelser.

TMA

Terminal control area (terminalkontrolområde). Kontrolområde, der almindeligvis oprettes ved sammenløbet af ATS-ruter i nærheden af en eller flere store flyvepladser. Hovedsagelig brugt i Europa under konceptet Flexible Use of Airspace.

UIR

Upper flight information region (UIR) (øvre flyveinformationsregion). Et øvre luftfartsområde af fastsatte dimensioner, inden for hvilket der leveres flyveinformationstjenester og varslingstjenester. Hver stat fastsætter sin definition af øvre luftfartsområde.

▼B

7.4.2.7.   Type navigationshjælpemidler (NavaidTypeValue)

Type navigationshjælpemiddeltjenester.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ NavaidTypeValue

Værdi

Definition

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmåleudstyr).

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandingssystem).

ILS-DME

ILS med sammenstillet DME.

LOC

Localizer (lokalisator).

LOC-DME

LOC og DME sammenstillet.

MKR

Marker Beacon (markeringsfyr).

MLS

Microwave Landing System (mikrobølgelandingssystem).

MLS-DME

MLS med sammenstillet DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (rundstrålende radiofyr).

NDB-DME

NDB og DME sammenstillet.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (rundstrålende radiofyr) og Marker Beacon (markeringsfyr).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktisk flyvenavigationsfyr).

TLS

Transponder Landing System (transponderlandingssystem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (retningsuafhængigt radiofyr).

VOR-DME

VOR og DME sammenstillet.

VORTAC

VOR og TACAN sammenstillet.

▼B

7.4.2.8.   Punktrolle (PointRoleValue)

Landingsbanens midterlinjepunkts rolle.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ PointRoleValue

Værdi

Definition

end

Fysisk afslutning på en landingsbaneretning.

mid

Midtpunktet på en landingsbane.

start

Fysisk startpunkt på en landingsbaneretning.

threshold

Starten på denne del af landingsbanen, der kan anvendes til landing.

▼B

7.4.2.9.   Landingsbanetype (RunwayTypeValue)

En kode, som angiver forskellen mellem landingsbaner til flyvemaskiner og FATO for helikoptere.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RunwayTypeValue

Værdi

Definition

FATO

Final Approach and Take Off Area (område for slutindflyvning eller start) for helikoptere.

runway

Landingsbane for fly.

▼B

7.4.2.10.   Belægningens sammensætning (SurfaceCompositionValue)

En kode, der angiver sammensætningen af en belægning.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ SurfaceCompositionValue

Værdi

Definition

asphalt

Overflade af et lag asfalt.

concrete

Overflade af et lag beton.

grass

Overflade af et lag græs.

▼B

7.5.    Kabeltransportnet

7.5.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for kabeltransportnettet:

 kabelbaneforbindelse

 kabelbaneforbindelsessekvens

 kabelbaneforbindelsessæt

 kabelbaneknude.

7.5.1.1.   Kabelbaneforbindelse (CablewayLink)

Et lineært geografisk objekt, som beskriver geometrien og forbindelserne i et kabelnet mellem to punkter i et kabelbanetransportnet.

Denne type er en undertype til TransportLink.Attributter for den geografiske objekttype CablewayLink

Attribut

Definition

Type

Voidability

cablewayType

Kabelbanetransporttypen.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Kabelbaneforbindelsessekvens (CablewayLinkSequence)

En ordnet samling af kabelbaneforbindelser, som er karakteriseret af et eller flere tematiske id'er og/eller egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Kabelbaneforbindelsessæt (CablewayLinkSet)

En samling af kabelbaneforbindelsessekvenser og/eller individuelle kabelbaneforbindelser med en specifik funktion eller betydning i et kabeltransportnet.

Denne type er en undertype til TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Kabelbaneknude (CablewayNode)

Et geografisk punktobjekt, som bruges til at repræsenterer forbindelsen mellem to på hinanden følgende kabelbaneforbindelser.

Denne type er en undertype til TransportNode.

7.5.2.    Kodelister

7.5.2.1.   Kabelbanetype (CablewayTypeValue)

De mulige typer af kabelbanetransport.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ CablewayTypeValue

Værdi

Definition

cabinCableCar

En kabelbanetransport, hvis vogne består af en ophængt kabine til transport af grupper af mennesker og/eller varer fra et sted til et andet.

chairLift

En kabelbanetransport, hvis vogne består af ophængte stole til transport af enkeltpersoner eller grupper af mennesker fra et sted til et andet via et stålkabel eller -tov, der er slået rundt om to punkter.

skiTow

En kabelbanetransport til at trække skiløbere og snowboardere op ad bjergsiden.

▼B

7.6.    Jernbanetransportnet

7.6.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for jernbanetransportnettet:

 strækningshastighed

 nominel sporvidde

 antal spor

 jernbaneareal

 jernbaneelektrificering

 jernbanelinje

 jernbaneforbindelse

 jernbaneforbindelsessekvens

 jernbaneknude

 jernbanestationsareal

 jernbanestationskode

 jernbanestationsknude

 jernbanetype

 jernbanebrug

 rangerbanegårdsareal

 rangerbanegårdsknude.

7.6.1.1.   Strækningshastighed (DesignSpeed)

Angivelse af den maksimale hastighed, som en jernbanelinje er bygget til.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

speed

Angivelse af den maksimale hastighed, som en jernbanelinje er bygget til.

Velocity

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.2.   Nominel sporvidde (NominalTrackGauge)

Den nominelle afstand mellem de to yderste skinner (vidde) i et jernbanespor.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

nominalGauge

En enkelt værdi, som angiver sporvidden.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Angivelse af vidden på jernbanesporet som en kategori med flydende grænser i forhold til den europæiske nominelle standardbredde.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.3.   Antal spor (NumberOfTracks)

Antallet af spor på en jernbanestrækning.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Angiver, hvorvidt antallet af spor tælles som en minimum- eller en maksimumværdi.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Antal tilstedeværende spor.

Integer

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.4.   Jernbaneareal (RailwayArea)

Overflade, hvorpå der er anbragt et jernbanespor med tilhørende ballast.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.6.1.5.   Jernbaneelektrificering (RailwayElectrification)

Angivelse af hvorvidt jernbanen er udstyret med et elektrisk system, som forsyner vogne, der bevæger sig på jernbanen.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

electrified

Angiver, hvorvidt jernbanen er udstyret med et elektrisk system, som forsyner vogne, der bevæger sig på jernbanen.

Boolean

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.6.   Jernbanelinje (RailwayLine)

En samling af jernbaneforbindelsessekvenser og/eller individuelle jernbaneforbindelser, som karakteriseres ved et eller flere tematiske id'er og/eller egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportLinkSet.Attributter for den geografiske objekttype RailwayLine

Attribut

Definition

Type

Voidability

railwayLineCode

En kode, der tildeles en jernbanelinje, som er entydig inden for en medlemsstat.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Jernbaneforbindelse (RailwayLink)

Et lineært geografisk objekt, som beskriver geometrien og forbindelserne i et jernbanenet mellem to punkter i nettet.

Denne type er en undertype til TransportLink.Attributter for den geografiske objekttype RailwayLink

Attribut

Definition

Type

Voidability

fictitious

Jernbaneforbindelsen repræsenterer ikke et virkeligt og eksisterende jernbanespor, men en fiktiv bane.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Jernbaneforbindelsessekvens (RailwayLinkSequence)

Et lineært geografisk objekt, som består af en ordnet samling af jernbaneforbindelser, der repræsenterer en kontinuerlig linje i jernbanenettet uden forgreninger. Elementet har en defineret begyndelse og slutning, og alle positioner på jernbaneforbindelsessekvensen kan identificeres ved hjælp af en enkelt parameter som f.eks. længden. Det beskriver et element på jernbanenettet, som er karakteriseret ved et eller flere tematiske id'er og/eller egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Jernbaneknude (RailwayNode)

Et geografisk punktobjekt, som repræsenterer et betydende punkt på jernbanenettet eller definerer et skæringspunkt mellem jernbanespor, der anvendes til beskrivelse af sammenhængen i jernbanenettet.

Denne type er en undertype til TransportNode.Attributter for den geografiske objekttype RailwayNode

Attribut

Definition

Type

Voidability

formOfNode

Jernbaneknudens funktion inden for jernbanenetværket.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Jernbanestationsareal (RailwayStationArea)

Et objekt, der angiver et geografisk areal, og som anvendes til at repræsentere de topografiske grænser for de faciliteter på en jernbanestation (bygninger, rangerbanegårde, installationer og udstyr), som benyttes til jernbanestationens drift.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.6.1.11.   Jernbanestationskode (RailwayStationCode)

Den entydige kode, som tildeles en jernbanestation.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

stationCode

En entydig kode, som tildeles en jernbanestation.

CharacterString

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.12.   Jernbanestationsknude (RailwayStationNode)

En jernbaneknude, som repræsenterer placeringen af en jernbanestation på jernbanenettet.

Denne type er en undertype til RailwayNode.Attribut

Definition

Type

Voidability

numberOfPlatforms

En værdi, der angiver antallet af perroner på en jernbanestation.

Integer

voidable

For en jernbanestationsknude skal værdien af attributten »formOfNode« altid være »RailwayStop«.

7.6.1.13.   Jernbanetype (RailwayType)

Typen af jernbanetransport, som linjen er bygget til.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

type

Typen af jernbanetransport, som linjen er bygget til.

RailwayTypeValue

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.14.   Jernbanebrug (RailwayUse)

Den aktuelle brug af jernbanen.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

use

Den aktuelle brug af jernbanen.

RailwayUseValue

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et jernbanetransportnet.

7.6.1.15.   Rangerbanegårdsareal (RailwayYardArea)

Et objekt, der angiver et geografisk areal, og som bruges til at repræsentere de topografiske grænser for en rangerbanegård.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.6.1.16.   Rangerbanegårdsknude (RailwayYardNode)

En jernbaneknude, som forekommer inden for et rangerbanegårdsområde.

Denne type er en undertype til RailwayNode.

For en rangerbanegårdsknude skal værdien af attributten »formOfNode« altid være »RailwayStop«.

7.6.2.    Domæneværdilister

7.6.2.1.   Minimum eller maksimum antal spor (MinMaxTrackValue)

Værdier, der angiver, hvorvidt antallet af spor tælles som en maksimum, minimum eller gennemsnitlig værdi.Tilladte værdier for domæneværdilisten MinMaxTrackValue

Værdi

Definition

average

Antallet af spor er den gennemsnitlige værdi for en given del af jernbanenetværket.

maximum

Antallet af spor er den maksimale værdi for en given del af jernbanenetværket.

minimum

Antallet af spor er den minimale værdi for en given del af jernbanenetværket.

7.6.2.2.   Sporviddekategori (TrackGaugeCategoryValue)

De mulige kategorier af jernbaner for den nominelle sporvidde.Tilladte værdier for domæneværdilisten TrackGaugeCategoryValue

Værdi

Definition

broad

Den nominelle sporviddeegenskab er bredere end en standardvidde.

standard

Den nominelle sporviddeegenskab er lig med den europæiske standard (1 435 millimeter).

narrow

Den nominelle sporviddeegenskab er smallere end en standardvidde.

notApplicable

Definitionen af den nominelle sporviddeegenskab finder ikke anvendelse for denne type jernbanetransport.

7.6.3.    Kodelister

7.6.3.1.   Type jernbaneknude (FormOfRailwayNodeValue)

De mulige funktioner af en jernbaneknude inden for jernbanenetværket.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ FormOfRailwayNodeValue

Værdi

Definition

junction

Et jernbaneknudepunkt, hvor jernbanenettet har en mekanisme af jernbanespor med to bevægelige skinner og de nødvendige forbindelser. Dette gør det muligt for køretøjer at skifte fra et spor til et andet.

levelCrossing

Et jernbaneknudepunkt, hvor jernbanenettet krydses af en vej i samme plan.

pseudoNode

Et jernbaneknudepunkt, som udgør et punkt, hvor et eller flere attributter af jernbaneforbindelserne forbundet hermed ændrer deres værdi, eller et punkt til beskrivelse af nettets geometri.

railwayEnd

Kun en jernbaneforbindelse forbindes med jernbaneknudepunktet. Dette markerer afslutningen på en jernbanelinje.

railwayStop

Et sted i jernbanenettet, hvor tog stopper for at læsse/aflæsse last eller for at lade passagerer stige på og af toget.

▼B

7.6.3.2.   Jernbanetype (RailwayTypeValue)

De mulige typer af jernbanetransport.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RailwayTypeValue

Værdi

Definition

cogRailway

En jernbanetransport, der gør det muligt for vognene at køre på kraftige hældninger, der består af en jernbane med tandskinner (almindeligvis mellem køreskinnerne), hvor vognene sættes sammen med et eller flere tandhjul eller tandstænger, der går i indgreb med tandskinnerne.

funicular

En jernbanetransport, der består af et kabel, der er forbundet med en vogn på skinner, der bevæger dem op og ned ad en meget kraftig hældning. I påkommende tilfælde skaber opad- og nedadkørende vogne kontrabalance for hinanden.

magneticLevitation

En jernbanetransport baseret på en enkelt skinne, der fungerer som styrerille for en vogn og støtter den ved hjælp af en magnetisk løftemekanisme.

metro

Et jernbanesystem til bytransport, der anvendes i store byer, og som kører på et separat spor, der adskiller sig fra andre transportsystemer. Det drives ofte elektrisk og kører i nogle tilfælde under jorden.

monorail

En jernbanetransport, der er baseret på en enkelt skinne, der fungerer som både eneste støtte og styrerille.

suspendedRail

En jernbanetransport, der er baseret på en enkelt skinne, der fungerer både som støtte og styrerille, som et køretøj løftes op på for at køre langs jernbanen.

train

En jernbanetransport, der almindeligvis består af to parallelle skinner, hvorpå et motordrevet køretøj eller en togmaskine trækker en forbundet række vogne med henblik på at bevæge dem langs jernbanen for at transportere varer eller passagerer fra et punkt til et andet.

tramway

Et jernbanetransportsystem, der anvendes i byområder, som ofte kører på gadeniveau og deler gadeplads med motortrafikken og fodgængere. Sporvogne er ofte elektrisk drevne.

▼B

7.6.3.3.   Jernbanebrug (RailwayUseValue)

Mulige anvendelser af jernbanerne.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RailwayUseValue

Værdi

Definition

cargo

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til lastaktiviteter.

carShuttle

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til biltogstransport.

mixed

Jernbaneanvendelsen er blandet. Det anvendes til transport af passagerer og last.

passengers

Jernbaneanvendelsen er udelukkende til passagertransport.

▼B

7.7.    Vejtransportnet

7.7.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for vejtransportnet:

 E-vej

 vejens udformning

 funktionel vejklasse

 antal vognbaner

 vej

 vejareal

 vejstrækning

 vejstrækningssekvens

 vejnavn

 vejknude

 vejserviceringsområde

 type vejservicering

 vejbelægningskategori

 vejbredde

 hastighedsgrænse

 færdselsareal.

7.7.1.1.   E-vej (ERoad)

En samling af vejstrækningssekvenser og/eller individuelle vejstrækninger, som repræsenterer en rute, der er en del af det internationale E-vejnet, og som er kendetegnet ved det europæiske rutenummer.

Denne type er en undertype til TransportLinkSet.Attributter for den geografiske objekttype ERoad

Attribut

Definition

Type

Voidability

europeanRouteNumber

En kode, som identificerer vejen i det internationale E-vejnet. Koden starter altid med bogstavet »E« efterfulgt af et en-, to- eller trecifret nummer.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Vejens udformning (FormOfWay)

En klassifikation, som baseres på vejstrækningens fysiske egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

formOfWay

Vejens fysiske form.

FormOfWayValue

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.3.   Funktionel vejklasse (FunctionalRoadClass)

En klassifikation, som er baseret på vigtigheden af den rolle, som vejen udfylder for vejnettet.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

functionalClass

Funktionel status for vejstrækningen i vejnettet.

FunctionalRoadClassValue

 

Denne egenskab kan kun tilknyttes et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.4.   Antal vognbaner (NumberOfLanes)

Antal vognbaner i et vejelement.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

direction

Angiver den retning, som antallet af vognbaner er gældende for.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Angiver, hvorvidt antallet af vognbaner tælles som en minimum- eller en maksimum værdi.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Antal vognbaner.

Integer

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.5.   Vej (Road)

En samling af vejstrækningssekvenser og/eller individuelle vejstrækninger, som karakteriseres ved et eller flere tematiske id'er og/eller en eller flere egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportLinkSet.Attributter for den geografiske objekttype Road

Attribut

Definition

Type

Voidability

localRoadCode

Identifikationskode, som den lokale vejmyndighed har tildelt vejen.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Vejens nationale nummer.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Vejareal (RoadArea)

Areal, som strækker sig til vejens grænser og omfatter færdselsområder og andre dele af vejen.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.7.1.7.   Vejstrækning (RoadLink)

Et lineært geografisk objekt, som beskriver geometrien og forbindelserne i vejnettet mellem to punkter i nettet. Vejstrækninger kan repræsentere stier, cykelstier, enkelte kørebaner, flersporede kørebaner og endda fiktive baner over trafikpladser.

Denne type er en undertype til TransportLink.

7.7.1.8.   Vejstrækningssekvens (RoadLinkSequence)

Et lineært geografisk objekt, som består af en ordnet samling af vejstrækninger, som repræsenterer en kontinuerlig linje i vejnettet uden forgreninger. Elementet har en defineret begyndelse og slutning, og alle positioner på vejstrækningssekvensen kan identificeres ved hjælp af en enkelt parameter som f.eks. længden. Det beskriver et element på vejnettet, som er karakteriseret ved et eller flere tematiske id'er og/eller en eller flere egenskaber.

Denne type er en undertype til TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Vejnavn (RoadName)

Navnet, som den ansvarlige myndighed har givet vejen.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

name

Vejens navn.

GeographicalName

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.10.   Vejknude (RoadNode)

Et geografisk punktobjekt, som bruges til at repræsentere forbindelsen mellem to vejstrækninger eller til at repræsentere et betydningsfuldt geografisk objekt som f.eks. servicestationer eller rundkørsler.

Denne type er en undertype til TransportNode.Attributter for den geografiske objekttype RoadNode

Attribut

Definition

Type

Voidability

formOfRoadNode

Beskrivelse af en vejknudes funktion i vejtransportnettet.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Vejserviceringsområde (RoadServiceArea)

Areal, som er tilknyttet vejen, og som anvendes til servicering af vejen.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.7.1.12.   Type vejservicering (RoadServiceType)

Beskrivelse af typen af vejservicering og de tilgængelige faciliteter.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

availableFacility

Facilitet, som er tilgængelig for et givent vejserviceringsområde.

ServiceFacilityValue

 

type

Type vejserviceringsområde.

RoadServiceTypeValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt af typen RoadServiceArea eller RoadNode (når formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Vejbelægningskategori (RoadSurfaceCategory)

Specifikation for status for belægningen af det associerede vejelement. Angiver, hvorvidt en vej er befæstet eller ikke.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

surfaceCategory

Type vejbelægning.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.14.   Vejbredde (RoadWidth)

Vejens bredde målt som en gennemsnitsværdi.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

measuredRoadPart

Angiver, hvilken del af vejen værdien for attributten »width« gælder for.

RoadPartValue

voidable

width

Værdi for vejbredden.

Measure

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.15.   Hastighedsgrænse (SpeedLimit)

Hastighedsgrænse for et køretøj på en vej.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

areaCondition

Hastighedsgrænsen afhænger af de miljømæssige forhold.

AreaConditionValue

voidable

direction

Angiver den retning, som hastighedsgrænsen gælder for.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Antal vognbaner, inklusive startbanen, som hastighedsgrænsen gælder for.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Angiver, om hastighedsgrænsen er en maksimum- eller minimumgrænse, og om den er anbefalet.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Kilde for hastighedsgrænse.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Værdi for hastighedsgrænse.

Velocity

 

startLane

Indeks for den første vognbane, som hastighedsgrænsen gælder for. For lande med højrekørsel henviser indeks 1 til den yderste højre bane, og indekset vokser mod venstre, for lande med venstrekørsel henviser indeks 1 til den yderste venstre bane, og indekset vokser mod højre.

Integer

voidable

validityPeriod

Periode, som hastighedsgrænsen er gældende i.

TM_Period

voidable

vehicleType

Køretøjstype, som hastighedsgrænsen er begrænset til.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Vejrforhold, som hastighedsgrænsen afhænger af.

WeatherConditionValue

voidable

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vejtransportnet.

7.7.1.16.   Færdselsareal (VehicleTrafficArea)

Areal, som repræsenterer den del af vejen, som anvendes til normal køretøjstrafik.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.7.2.    Domæneværdilister

7.7.2.1.   Funktionel vejklasse (FunctionalRoadClassValue)

Værdier for den funktionelle vejklassifikation. Denne klassifikation er baseret på vigtigheden af den rolle, som vejen udfylder i vejnettet.Tilladte værdier for domæneværdilisten FunctionalRoadClassValue

Værdi

Definition

mainRoad

De vigtigste veje i et givent net.

firstClass

De næstvigtigste veje i et givent net.

secondClass

De tredjevigtigste veje i et givent net.

thirdClass

De fjerdevigtigste veje i et givent net.

fourthClass

De femtevigtigste veje i et givent net.

fifthClass

De sjettevigtigste veje i et givent net.

sixthClass

De syvendevigtigste veje i et givent net.

seventhClass

De ottendevigtigste veje i et givent net.

eighthClass

De niendevigtigste veje i et givent net.

ninthClass

De mindst vigtige veje i et givent net.

7.7.2.2.   Minimum eller maksimum antal vognbaner (MinMaxLaneValue)

Værdier, der angiver, hvorvidt antallet af vognbaner tælles som en maksimum, minimum eller gennemsnitlig værdi.Tilladte værdier for domæneværdilisten MinMaxLaneValue

Værdi

Definition

maximum

Antallet af vognbaner er den maksimale værdi for en given del af vejnettet.

minimum

Antallet af vognbaner er den minimale værdi for en given del af vejnettet.

average

Antallet af vognbaner er den gennemsnitlige værdi for en given del af vejnettet.

7.7.2.3.   Hastighedsgrænsens beskaffenhed (SpeedLimitMinMaxValue)

Mulige værdier, som angiver beskaffenheden af en hastighedsgrænse.Tilladte værdier for domæneværdilisten SpeedLimitMinMaxValue

Værdi

Definition

maximum

Hastighedsgrænsen er en maksimal værdi

minimum

Hastighedsgrænsen er en minimal værdi.

recommendedMaximum

Hastighedsgrænsen er en anbefalet maksimal værdi.

recommendedMinimum

Hastighedsgrænsen er en anbefalet minimal værdi.

7.7.3.    Kodelister

7.7.3.1.   Områdets tilstand (AreaConditionValue)

Hastighedsbegrænsning afhængigt af området.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ AreaConditionValue

Værdi

Definition

inNationalPark

Fartgrænse i nationalparker.

insideCities

Fartgrænse i byer.

nearRailroadCrossing

Fartgrænse i nærheden af jernbane-/vejkryds.

nearSchool

Fartgrænse i nærheden af skoler.

outsideCities

Fartgrænse uden for byer.

trafficCalmingArea

Fartgrænse i trafikrolige områder.

▼B

7.7.3.2.   Type vejknuder (FormOfRoadNodeValue)

Vejknudernes funktioner.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ FormOfRoadNodeValue

Værdi

Definition

enclosedTrafficArea

Vejknudepunktet ligger i og/eller repræsenterer et lukket færdselsområde. Et færdselsområde er et område uden intern struktur af lovbestemte kørselsretninger. Mindst to veje er forbundet med området.

junction

Vejknudepunkt, hvor tre eller flere vejforbindelser mødes.

levelCrossing

Et vejknudepunkt, hvor vejen krydses af en jernbane i samme plan.

pseudoNode

Præcis to vejforbindelser forbindes med vejknudepunktet.

roadEnd

Kun en vejforbindelse forbindes med vejknudepunktet. Dette markerer afslutningen på en vej.

roadServiceArea

Areal forbundet med en vej, der har til formål at tilbyde særlige tjenester til vejen.

roundabout

Vejknudepunktet repræsenterer eller udgør en del af en rundkørsel. En rundkørsel er en vej, som danner en ring, hvor trafikken udelukkende må køre i én retning.

trafficSquare

Vejknudepunktet ligger i og/eller repræsenterer en trafikplads. En trafikplads er et område, der (delvist) er omsluttet af veje, og som anvendes til ikketrafikale formål, men som ikke er en rundkørsel.

▼B

7.7.3.3.   Vejens udformning (FormOfWayValue)

Klassifikation, som baseres på vejstrækningens fysiske egenskaber.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ FormOfWayValue

Værdi

Definition

bicycleRoad

Vej, hvor det udelukkende er cykler, der er tilladt.

dualCarriageway

Vej med fysisk separate vejbaner uanset antallet af baner, men som ikke er en motorvej eller hovedlandevej.

enclosedTrafficArea

Område uden intern struktur af lovbestemte kørselsretninger. Mindst to veje er forbundet med området.

entranceOrExitCarPark

Vej, der specielt er opført som ind- og udkørselsvej til et parkeringsområde.

entranceOrExitService

Vej, der udelukkende anvendes som ind- og udkørselsvej til en tjeneste.

freeway

Vej, der ikke krydser andre veje.

motorway

Vej, hvor bestemmelser vedrørende indkørsel og anvendelse almindeligvis finder anvendelse. Den har en eller flere separate vejbaner, der ofte er fysisk afskilte, og ingen kryds med andre veje.

pedestrianZone

Område med et vejnet, der er specielt opført til anvendelse af fodgængere.

roundabout

Vej, som danner en ring, hvor trafikken udelukkende må køre i én retning.

serviceRoad

Vej, der løber parallelt med, og anlagt til at forbinde, en vej med en relativt høj forbindelsesfunktion med veje med en lavere forbindelsesfunktion.

singleCarriageway

Vej, hvor trafikken ikke er adskilt ved hjælp af et fysisk objekt.

slipRoad

Vej, der er specielt opført som ind- og udkørselsvej til en anden vej.

tractorRoad

Vej, der udelukkende anvendes af en traktor (landbrugskøretøj eller skovbrugsmaskine) eller et terrængående køretøj (et køretøj med højere frihøjde, store dæk og firehjulstræk).

trafficSquare

Område, der (delvist) er omsluttet af veje, og som anvendes til ikketrafikale formål, men som ikke er en rundkørsel.

walkway

Vej, der er forbeholdt fodgængere og lukket for normal køretøjsanvendelse ved hjælp af en fysisk barriere.

▼B

7.7.3.4.   Del af vej (RoadPartValue)

Angivelse af den del af vejen, som måleværdien gælder for.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RoadPartValue

Værdi

Definition

carriageway

Den del af en vej, der er forbeholdt kørende trafik (kørebanen).

pavedSurface

Den del af en vej, der er asfalteret.

▼B

7.7.3.5.   Type vejservicering (RoadServiceTypeValue)

Typer af vejserviceringsområder.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RoadServiceTypeValue

Værdi

Definition

busStation

Vejtjenesten er et busstoppested.

parking

Vejtjenesten er et parkeringsområde.

restArea

Vejtjenesten er en rasteplads.

toll

Område til vejafgiftstjenester såsom billetautomater eller vejafgiftsbetalingstjenester.

▼B

7.7.3.6.   Vejbelægningskategori (RoadSurfaceCategoryValue)

Værdier, som angiver, om vejen er asfalteret eller ikke.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Værdi

Definition

paved

Vej med en hård asfaltoverflade.

unpaved

Vej uden asfalt.

▼B

7.7.3.7.   Servicefaciliteter (ServiceFacilityValue)

Mulige tilgængelige servicefaciliteter på et vejserviceringsområde.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ ServiceFacilityValue

Værdi

Definition

drinks

Der er adgang til drikkevarer.

food

Der er adgang til fødevarer.

fuel

Der er adgang til brændstoffer.

picnicArea

Der findes et picnicområde.

playground

Der findes en legeplads.

shop

Der findes en butik.

toilets

Der findes toiletter.

▼B

7.7.3.8.   Hastighedsgrænsekilde (SpeedLimitSourceValue)

Mulige kilder for hastighedsgrænser.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ SpeedLimitSourceValue

Værdi

Definition

fixedTrafficSign

Kilden er et fast færdselsskilt (områdespecifik administrativ enhed, eksplicit hastighedsgrænse).

regulation

Kilden er en bestemmelse (national bestemmelse, regel eller »implicit hastighedsgrænse«).

variableTrafficSign

Kilden er et variabelt færdselsskilt.

▼B

7.7.3.9.   Køretøjstype (VehicleTypeValue)

Mulige køretøjstyper.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ VehicleTypeValue

Værdi

Definition

allVehicle

Køretøjer af enhver art, dog ikke fodgængere.

bicycle

Et pedaldrevet tohjulet køretøj.

carWithTrailer

En personbil med anhænger.

deliveryTruck

En lastvogn af relativt begrænset størrelse, hvis nøgleanvendelse er til levering af varer og materialer.

emergencyVehicle

Et beredskabskøretøj, herunder bl.a. politi, ambulance og brand.

employeeVehicle

Et køretøj, der anvendes af en ansat i en organisation, og som anvendes i henhold til denne organisations bestemmelser.

facilityVehicle

Et køretøj, der er beregnet til et lokaliseret område inden for et privat område eller et område med begrænsninger.

farmVehicle

Køretøj, der almindeligvis forbindes med landbrugsaktiviteter.

highOccupancyVehicle

Køretøj med en række brugere svarende til (eller over) det angivne minimumsantal af passagerer.

lightRail

Toglignende transportkøretøj, der er begrænset til et jernbanenet inden for et afgrænset område.

mailVehicle

Et køretøj, der indsamler, transporterer eller leverer post.

militaryVehicle

Køretøj, der er godkendt af en militærmyndighed.

moped

To- eller trehjulede køretøjer med intern forbrændingsmotor mindre end 50 cc og en maksimal hastighed på højst 45 km/t (28 mph).

motorcycle

To- eller trehjulede køretøjer med intern forbrændingsmotor større end 50 cc og en maksimal hastighed på mindst 45 km/t (28 mph).

passengerCar

Et lille køretøj, der er beregnet til privat transport af mennesker.

pedestrian

En person til fods.

privateBus

Et køretøj til transport af store grupper mennesker, privatejet eller chartret.

publicBus

Et køretøj til transport af store grupper af mennesker, der overordnet kendetegnes ved offentliggjorte ruter og tidsplaner.

residentialVehicle

Et køretøj, hvis ejer er bosiddende (eller gæst) på en særlig vej eller et særligt byområde.

schoolBus

Køretøj, der drives på vegne af en skole med henblik på at transportere elever.

snowChainEquippedVehicle

Køretøjer af enhver art med snekæder.

tanker

En lastbil med mere end to aksler, der anvendes til transport af væsker eller gas i løs form.

taxi

Et køretøj, der er godkendt som hyrebil, der almindeligvis er udstyret med en måler.

transportTruck

En lastvogn til transport af varer over store afstande.

trolleyBus

Et buslignende massetransportkøretøj, der er forbundet med et elektrisk netværk til strømforsyning.

vehicleForDisabledPerson

Et køretøj med støtteidentificering, der betegner et køretøj til handicappede.

vehicleWithExplosiveLoad

Køretøj, der transporterer eksplosiv last.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Køretøj, der transporterer farlig last, dog ikke eksplosiv eller vandforurenende last.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Køretøj til transport af vandforurenende last.

▼B

7.7.3.10.   Vejrforhold (WeatherConditionValue)

Værdier, som angiver, om vejrforholdende påvirker hastighedsgrænserne.

▼M2

De tilladte værdier for denne kodeliste omfatter udelukkende værdierne i nedenstående tabel.

▼M1►M2  Værdier for kodelisten ◄ WeatherConditionValue

Værdi

Definition

fog

Hastighed gælder ved tåge.

ice

Hastighed gælder ved is.

rain

Hastighed gælder ved regn.

smog

Hastighed gælder ved en vis smogmængde.

snow

Hastighed gælder ved sne.

▼B

7.8.    Vandtransportnet

7.8.1.    Geografiske objekttyper

Følgende geografiske objekttyper skal anvendes til udveksling og klassificering af geografiske objekter, som er relevante for vandtransportnet:

 sømærke

 bøje

 CEMT-klasse

 tilstand af vandfaciliteten

 sejlløbsareal

 færgeoverfart

 brug af færge

 indenlandsk farvand

 havfarvand

 havneområde

 havneknude

 begrænsning for søfartøjer

 trafiksepareringssystem

 område for trafiksepareringssystem

 overfart i trafiksepareringssystem

 sejlrute i trafiksepareringssystemet

 rundkørsel i trafiksepareringssystem

 skillelinje i trafiksepareringssystem

 vandforbindelsessekvens

 vandknude

 retning for skibstrafikken

 farvand

 farvandsforbindelse

 farvandsknude.

7.8.1.1.   Sømærke (Beacon)

Et fremtrædende specialkonstrueret objekt, der udgør et kendemærke, som fungerer som fikspunkt for navigation eller anvendes til hydrografiske undersøgelser.

Denne type er en undertype til TransportPoint.

7.8.1.2.   Bøje (Buoy)

Et flydende objekt, som er fortøjet til bunden et bestemt sted (angivet på søkort) til hjælp for navigation eller til andre specifikke formål.

Denne type er en undertype til TransportPoint.

7.8.1.3.   CEMT-klasse (CEMTClass)

Klassificering af et indenlandsk farvand i henhold til CEMT (Den Europæiske Transportministerkonference).

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

CEMTClass

Værdi, som angiver klassificeringen af et indenlandsk farvand i henhold til CEMT (Den Europæiske Transportministerkonference).

CEMTClassValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vandtransportnet.

7.8.1.4.   Tilstand af vandfaciliteten (ConditionOfWaterFacility)

Tilstand af et vandtransportnetelement med hensyn til fuldførelse og brug.

Denne type er en undertype til ConditionOfFacility.

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vandtransportnet.

7.8.1.5.   Sejlløbsareal (FairwayArea)

Den primært besejlede del af et farvand.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.8.1.6.   Færgeoverfart (FerryCrossing)

Et særligt farvand, der benyttes til transport af passagerer, køretøjer eller andre typer last over et vandområde, der som regel anvendes til at forbinde to eller flere knuder i et transportnet på land.

Denne type er en undertype til Waterway.

7.8.1.7.   Brug af færge (FerryUse)

Transporttype, som udføres af en færgeoverfart.

Denne type er en undertype til TransportProperty.Attribut

Definition

Type

Voidability

ferryUse

Værdi, som angiver transporttypen, der udføres af en færgeoverfart.

FerryUseValue

 

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vandtransportnet.

7.8.1.8.   Indenlandsk farvand (InlandWaterway)

Et farvand, som defineres ved indre vandveje.

Denne type er en undertype til Waterway.

7.8.1.9.   Havfarvand (MarineWaterway)

Et farvand, som defineres ved havfarvande.

Denne type er en undertype til Waterway.Attributter for den geografiske objekttype MarineWaterway

Attribut

Definition

Type

Voidability

deepWaterRoute

Attribut, som angiver, hvorvidt havfarvandet er en dybvandsrute.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Havneområde (PortArea)

Et geografisk områdeobjekt, som anvendes til at repræsentere de fysiske grænser for alle faciliteter, som udgør et terrestrisk område i en sø- eller indlandshavn.

Denne type er en undertype til TransportArea.

7.8.1.11.   Havneknude (PortNode)

Et geografisk punktobjekt, som anvendes til at repræsentere en sø- eller indlandshavn på en forenklet måde, og som placeres tæt ved bredden af det vandområde, hvor havnen er placeret.

Denne type er en undertype til WaterNode.

7.8.1.12.   Begrænsning for søfartøjer (RestrictionForWaterVehicles)

Begrænsninger for søfartøjer på et vandtransportelement.

Denne type er en undertype til RestrictionForVehicles.

Denne egenskab kan kun associeres med et geografisk objekt, som er en del af et vandtransportnet.

7.8.1.13.   Trafiksepareringssystem (TrafficSeparationScheme)

Et system, som har til formål at reducere risikoen for kollision i områder med tæt og/eller sammenløbende trafik ved at separere modgående eller næsten modgående trafik.

Denne type er abstrakt.Associeringsroller for den geografiske objekttype TrafficSeparationScheme

Associeringsrolle

Definition

Type

Voidability

component

En komponent i et trafiksepareringssystem.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Samlingen af havfarvande, som er associeret med et trafikseparationssystem.

MarineWaterway