EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — DA — 01.02.2020 — 005.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 13. december 2010

om udstedelse af eurosedler

(omarbejdning)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

(EUT L 035 af 9.2.2011, s. 26)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 2013/358/EU af 21. juni 2013

  L 187

13

6.7.2013

 M2

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 2014/29/EU af 29. august 2013

  L 16

51

21.1.2014

 M3

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/286 af 27. november 2014

  L 50

42

21.2.2015

 M4

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/47 af 29. november 2018

  L 9

194

11.1.2019

►M5

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2020/141 af 22. januar 2020

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 13. december 2010

om udstedelse af eurosedler

(omarbejdning)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»national centralbank« : den nationale centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

b)

»eurosedler« : de pengesedler, som opfylder betingelserne i beslutning ECB/2003/4 samt de tekniske specifikationer, som Styrelsesrådet har fastlagt

c)

»kapitalindskudsnøgle« : de nationale centralbankers andele (udtrykt i procent) af den i ECB indskudte kapital, som fås ved på de nationale centralbanker at anvende vægtene i den i artikel 29.1 i ESCB-statutten omhandlede fordelingsnøgle, som er gældende for det relevante regnskabsår

d)

»seddelfordelingsnøgle« : de procentsatser, som fås ved at medtage ECB’s andel af summen af udstedte eurosedler og ved at anvende kapitalindskudsnøglen (afrundet til nærmeste multiplum af 0,0005 procentpoint) på de nationale centralbankers andel af den nævnte sum. Hvis disse procentsatser ikke sammenlagt udgør 100 %, udlignes forskellen på følgende måde i) hvis det samlede tal er under 100 %, lægges 0,0005 procentpoint til de mindste andele i stigende orden, indtil præcis 100 % er nået; eller ii) hvis det samlede tal er over 100 %, trækkes 0,0005 procentpoint fra de største andele i faldende orden, indtil præcis 100 % er nået. ►M5  Bilag I til denne afgørelse fastlægger seddelfordelingsnøglen gældende fra den 1. februar 2020. ◄

Artikel 2

Udstedelse af eurosedler

ECB og de nationale centralbanker udsteder eurosedler.

Artikel 3

Udstederes forpligtelser

1.  De nationale centralbanker sætter eurosedler i omløb og tager eurosedler ud af omløb og udfører enhver form for fysisk håndtering af alle eurosedler, herunder sedler udstedt af ECB.

2.  De nationale centralbanker skal på indehaverens forlangende acceptere alle eurosedler til ombytning til eurosedler af samme værdi, eller for kontohaveres vedkommende til kreditering på konti hos den modtagende nationale centralbank.

3.  De nationale centralbanker skal behandle alle de af dem accepterede eurosedler som forpligtelser og behandle dem på samme måde.

4.  De nationale centralbanker må ikke overføre de af dem accepterede eurosedler til andre nationale centralbanker og skal holde sådanne eurosedler til rådighed for genudstedelse. Som undtagelse herfra og i overensstemmelse med regler vedtaget af Styrelsesrådet gælder:

a) 

den modtagende nationale centralbank kan destruere ødelagte, beskadigede, slidte eller inddragne eurosedler, og

b) 

eurosedler hos de nationale centralbanker kan af logistiske årsager fordeles på ny i store mængder inden for Eurosystemet.

Artikel 4

Fordeling af eurosedler inden for Eurosystemet

1.  Den samlede værdi af eurosedler i omløb fordeles til medlemmerne af Eurosystemet under anvendelse af seddelfordelingsnøglen.

2.  På grund af forskellen mellem værdien af de eurosedler, som hver enkelt national centralbank tildeles i henhold til seddelfordelingsnøglen, og værdien af de eurosedler, som den pågældende nationale centralbank sætter i omløb, opstår Eurosystem-interne saldi. ECB har Eurosystem-interne tilgodehavender hos nationale centralbanker i forhold til deres andele af kapitalindskudsnøglen til en værdi svarende til værdien af de eurosedler, som ECB udsteder.

Artikel 5

Ophævelse

Afgørelse ECB/2001/15 ophæves. Henvisninger til den ophævede afgørelse skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.

▼M5
BILAG I

SEDDELFORDELINGSNØGLE FRA DEN 1. FEBRUAR 2020(%)

Den Europæiske Centralbank

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

I ALT

100,0000

▼B
BILAG IIOPHÆVET AFGØRELSE MED EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER

Afgørelse ECB/2001/15

EFT L 337 af 20.12.2001, s. 52

Afgørelse ECB/2003/23

EUT L 9 af 15.1.2004, s. 40

Afgørelse ECB/2004/9

EFT L 205 af 9.6.2004, s. 17

Afgørelse ECB/2006/25

EUT L 24 af 31.1.2007, s. 13

Afgørelse ECB/2007/19

EUT L 1 af 4.1.2008, s. 7

Afgørelse ECB/2008/26

EUT L 21 af 24.1.2009, s. 75

Top