EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010A0429(01)-20150201

Consolidated text: Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/224/2015-02-01

2010A1429 — DA — 01.02.2015 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side

(EUT L 108 af 29.4.2010, s. 3)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

PROTOKOL til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af den Europæiske Union

  L 93

2

28.3.2014

►M2

AFGØRELSE Nr. 1/2014 VEDTAGET AF STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSRÅDET EU-MONTENEGRO af 12. december 2014

  L 28

45

4.2.2015
▼B

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE

mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden sideKONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »medlemsstater«, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB og DET EUROPÆISKE ATOMENERGI-FÆLLESSKAB

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN MONTENEGRO, i det følgende benævnt »Montenegro«,

på den anden side,

tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER HENSYN TIL de stærke bånd mellem parterne og deres fælles værdier, parternes vilje til at styrke disse bånd og etablere nære og varige forbindelser på grundlag af gensidighed og fælles interesse, som vil sætte Montenegro i stand til at styrke og udvide forbindelserne med Fællesskabet og dets medlemsstater,

SOM TAGER HENSYN TIL betydningen af denne aftale inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen med landene i det sydøstlige Europa for skabelse og befæstelse af en stabil europæisk orden baseret på samarbejde, i hvilket Den Europæiske Union er en hjørne-sten, såvel som inden for rammerne af stabilitetspagten,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union er rede til i videst muligt omfang at integrere Montenegro i de politiske og økonomiske hovedstrømninger i Europa, og landets status som potentiel kandidat til EU-medlemskab på basis af traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »EU-traktaten«) og opfyldelse af de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde i juni 1993, såvel som SAP-betingelserne, forudsat at denne aftale gennemføres til fulde, navnlig hvad angår det regionale samarbejde,

SOM TAGER det europæiske partnerskab I BETRAGTNING, hvori indsatsområder, der bør prioriteres for at støtte landets indsats på at nærme sig Den Europæiske Union, fastlægges,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville bidrage med alle midler til den politiske, økonomiske og institutionelle stabilisering i Montenegro, samt i regionen gennem udvikling af civilsamfundet og demokratisering, opbygning af institutioner og reform af den offentlige forvaltning, regional handelsintegration og et udvidet økonomisk samarbejde og gennem samarbejde på en lang række områder, særlig inden for retlige anliggender, frihed og sikkerhed og styrkelse af den nationale og regionale sikkerhed,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilsagn om at ville øge de politiske og økonomiske friheder som det virkelige grundlag for denne aftale samt deres tilsagn om at ville respektere menneskerettighederne og retsstaten, herunder rettighederne for personer, der tilhører nationale mindretal, og de demokratiske principper gennem et flerpartisystem med frie og retfærdige valg,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes forpligtelse til fuldt ud at respektere og anvende alle principperne og bestemmelserne i FN-pagten, fra OSCE, navnlig i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (i det følgende benævnt »slutakten fra Helsingfors«), slutdokumenterne fra Madrid- og Wien-konferencerne, Paris-chartret for et nyt Europa, og principperne i stabilitetspagten for Sydøsteuropa for dermed at bidrage til den regionale stabilitet og samarbejdet mellem landene i regionen,

SOM BEKRÆFTER alle flygtninges og internt fordrevnes ret til at vende tilbage og til beskyttelse af deres ejendom og andre menneskerettigheder i tilknytning hertil,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til principperne for den frie markedsøkonomi og bæredygtig udvikling såvel som Fællesskabets beredvillighed til at bidrage til den økonomiske reform i Montenegro,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til frihandel i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, der følger af WTO-medlemsskabet,

SOM TAGER HENSYN TIL parternes ønske om yderligere at udvikle den regelmæssige politiske dialog om bilaterale og internationale anliggender af gensidig interesse, herunder de regionale aspekter, under hensyntagen til Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP),

SOM TAGER HENSYN TIL parternes tilslutning til at bekæmpe organiseret kriminalitet og til at styrke samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme på basis af erklæringen fra den europæiske konference den 20. oktober 2001,

SOM ER OVERBEVIST OM, at stabiliserings- og associeringsaftalen (i det følgende benævnt »denne aftale«) vil skabe et nyt klima for deres indbyrdes økonomiske forbindelser og i særdeleshed for udviklingen af handel og investeringer, som er en forudsætning for økonomisk omstrukturering og modernisering,

SOM HOLDER SIG Montenegros tilsagn for øje om at ville tilnærme sin lovgivning til Fællesskabets i de relevante sektorer og implementere den effektivt,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Fællesskabet er villigt til at yde en afgørende støtte til gennemførelsen af reformer og hertil at benytte alle til rådighed stående instrumenter inden for samarbejde og faglig, finansiel og økonomisk bistand på et alsidigt vejledende flerårigt grundlag,

SOM BEKRÆFTER, at bestemmelserne i denne aftale, som falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »EF-traktaten«), er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som særskilte kontraherende parter, og ikke som part i Fællesskabet, indtil Det Forenede Kongerige og Irland (alt efter omstændighederne) meddeler Montenegro, at de er blevet bundet som part i Fællesskabet i overensstemmelse med protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til EU-traktaten og EF-traktaten. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til de nævnte traktater,

SOM HENVISER TIL Zagreb-topmødet, hvor der appelleredes til en yderligere befæstelse af forbindelserne mellem landene i stabiliserings- og associeringsprocessen og Den Europæiske Union samt et udvidet regionalt samarbejde,

SOM HENVISER TIL, at Thessaloniki-topmødet underbyggede stabiliserings- og associeringsprocessen som den politiske ramme for Den Europæiske Unions forbindelser med de vestlige Balkanlande og understregede udsigten til deres integration med Den Europæiske Union i takt med deres individuelle reformfremskridt og egen fortjeneste,

SOM HENVISER TIL undertegnelsen af den centraleuropæiske frihandelsaftale i Bukarest den 19. december 2006 som middel til at øge landets evne til at tiltrække investeringer og dets muligheder for at blive integreret i den globale økonomi,

SOM ØNSKER at etablere et kulturelt samarbejde og udvikle informationsudveksling,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:Artikel 1

1.  Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side.

2.  Formålene med denne associering er:

a) at støtte Montenegros bestræbelser på at styrke demokratiet og retsstaten

b) at bidrage til politisk, økonomisk og institutionel stabilitet i Montenegro og til stabilisering i regionen

c) at skabe passende rammer for en politisk dialog og således gøre det muligt at udvikle nære politiske forbindelser mellem parterne

d) at støtte Montenegros bestræbelser på at udvikle sit økonomiske og internationale samarbejde, også gennem en tilnærmelse af landets lovgivning til Fællesskabets

e) at støtte Montenegros bestræbelser på at fuldføre omstillingen til en fungerende markedsøkonomi

f) at fremme harmoniske økonomiske forbindelser og gradvis at oprette et frihandelsområde mellem Fællesskabet og Montenegro

g) at fremme det regionale samarbejde på alle områder, der er omfattet af denne aftale.AFSNIT I

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne som stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og som defineret i konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i slutakten fra Helsingfors og Paris-chartret om et nyt Europa, og respekten for de folkeretlige principper, herunder fuldt samarbejde med Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien (ICTY), og retsstaten såvel som de markedsøkonomiske principper, som de fremgår af CSCE-dokumentet fra Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, danner grundlaget for parternes interne og eksterne politik og udgør væsentlige elementer i denne aftale.

Artikel 3

Bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler udgør et væsentligt element i denne aftale.

Artikel 4

De kontraherende parter bekræfter den betydning, de tillægger indfrielsen af internationale forpligtelser, særlig et uindskrænket samarbejde med ICTY.

Artikel 5

International og regional fred og stabilitet, udvikling af gode naboskabsforbindelser, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal er af central betydning for stabiliserings- og associeringsprocessen som omhandlet i konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 21. juni 1999. Denne aftale indgås og gennemføres inden for rammerne af konklusionerne af samlingen i Rådet for Den Europæiske Union den 29. april 1997 på grundlag af Montenegros egen fortjeneste.

Artikel 6

Montenegro er indstillet på at fremme samarbejdet og gode naboskabsforbindelser med de andre lande i regionen, også hvad angår passende gensidige indrømmelser i forbindelse med person-, vare- og kapitalbevægelser og tjenesteydelser samt projekter af fælles interesse, herunder vedrørende grænsekontrol, bekæmpelse af organiseret kriminalitet, korruption, hvidvaskning af penge, ulovlig migration og handel, navnlig handel med mennesker, håndvåben og lette våben samt ulovlig narkotika. Dette tilsagn er en væsentlig faktor i udviklingen af forbindelserne og samarbejdet mellem parterne og bidrager således til den regionale stabilitet.

Artikel 7

Parterne bekræfter den betydning, de tillægger bekæmpelsen af terrorisme og implementeringen af internationale forpligtelser på dette område.

Artikel 8

Associeringen skal gennemføres gradvis og fuldføres over en overgangsperiode på højst 5 år.

Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger jævnligt, normalt årligt, gennemførelsen af aftalen og Montenegros vedtagelse og gennemførelse af lovmæssige, administrative, institutionelle og økonomiske reformer. Undersøgelsen skal ske på baggrund af præamblens bestemmelser og i overensstemmelse med de generelle principper i den fremtidige aftale. Der skal tages behørigt hensyn til prioriteterne i det europæiske partnerskab, som er relevante for aftalen, og til sammenhængen med de mekanismer, der er oprettet som led i stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig statusrapporten om stabiliserings- og associeringsprocessen.

På basis af denne undersøgelse vil stabiliserings- og associeringsrådet rette henstillinger og eventuelt træffe afgørelser. Hvis der indkredses særlige problemer, henvises de til denne aftales tvistbilæggelsesordning.

Associeringen skal fuldføres gradvis. Senest tre år efter denne aftales ikrafttræden foretager stabiliserings- og associeringsrådet en indgående undersøgelse af denne aftales anvendelse. På baggrund heraf vurderer stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke fremskridt Montenegro har gjort, og træffer eventuelt afgørelse om, hvilken retning de efterfølgende stadier i associeringen skal tage.

Den oven for nævnte undersøgelse vedrører ikke frie varebevægelser, for hvilke der fastlægges en særlig tidsplan i afsnit IV.

Artikel 9

Denne aftale skal være fuldt ud forenelig med og gennemføres i overensstemmelse med de relevante WTO-bestemmelser, særlig artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT 1994) og artikel V i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).AFSNIT II

POLITISK DIALOG

Artikel 10

1.  Den politiske dialog mellem parterne udvikles yderligere inden for denne aftales rammer. Den skal ledsage og befæste tilnærmelsen mellem Den Europæiske Union og Montenegro og bidrage til at etablere nære solidaritetsforbindelser og nye former for samarbejde mellem parterne.

2.  Den politiske dialog skal især fremme:

a) Montenegros fuldstændige integration i samfundet af demokratiske nationer og dets gradvise tilnærmelse til Den Europæiske Union

b) større sammenfald i parternes holdning til internationale spørgsmål, herunder FUSP-anliggender, eventuelt også gennem informationsudveksling, navnlig sådanne, som vil kunne få væsentlige virkninger for parterne

c) regionalt samarbejde og opbygning af gode naboskabsforbindelser

d) fælles synspunkter vedrørende sikkerhed og stabilitet i Europa, herunder samarbejde på områder, der er omfattet af Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

3.  Parterne skønner, at spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) og deres fremføringsmidler, både til statslige og ikke-statslige instanser, udgør en af de alvorligste trusler mod stabiliteten og sikkerheden i verden. Parterne er derfor enige om at samarbejde og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved en fuldstændig overholdelse og indfrielse på nationalt plan af deres eksisterende forpligtelser i henhold til internationale nedrustnings- og ikke-spredningstraktater og -aftaler og andre relevante internationale forpligtelser. Parterne er enige om, at denne bestemmelse vil udgøre et væsentligt element i denne aftale og vil indgå i den politiske dialog, der vil ledsage og befæste disse elementer.

Parterne er desuden enige om at samarbejde og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved:

a) at tage skridt til alt efter tilfældet at undertegne, ratificere eller tiltræde og til fulde gennemføre alle andre relevante internationale instrumenter

b) at indføre en effektiv ordning for national eksportkontrol til at overvåge eksport og overførsel af goder med relation til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol med, at teknologi med dobbelt anvendelsesformål ikke anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben, samt til at iværksætte effektive sanktioner mod omgåelse af eksportkontrollen

c) den politiske dialog om dette spørgsmål kan foregå på regional basis.

Artikel 11

1.  Den politiske dialog finder sted i Stabiliserings- og associeringsrådet, som skal have almindelig kompetence til at behandle alle anliggender, som parterne måtte ønske at forelægge det.

2.  På anmodning af parterne kan den politiske dialog også finde sted under følgende former:

a) i givet fald på møder mellem højtstående tjenestemænd, der repræsenterer Montenegro på den ene side og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, generalsekretæren/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen på den anden side

b) under fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler mellem parterne, herunder passende kontakter i tredjelande og i De Forenede Nationer, OSCE, Europarådet og andre internationale fora

c) med alle andre midler, som vil kunne bidrage til at konsolidere, udvikle og uddybe denne dialog, herunder de midler, der er nævnt i Thessaloniki-dagsordenen, som blev vedtaget i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003.

Artikel 12

En politisk dialog på parlamentarikerplan finder sted i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg, der er nedsat ved artikel 125.

Artikel 13

Den politiske dialog kan finde sted inden for multilaterale rammer og som en regional dialog med inddragelse af andre lande i regionen, herunder inden for rammerne af EU-Vestbalkan-forummet.AFSNIT III

REGIONALT SAMARBEJDE

Artikel 14

I overensstemmelse med sin tilslutning til international og regional fred og stabilitet og til udvikling af gode naboskabsforbindelser fremmer Montenegro aktivt det regionale samarbejde. Fællesskabets bistandsprogrammer kan via programmer for faglig bistand støtte projekter, der har en regional eller grænseoverskridende dimension.

Når Montenegro påtænker at udvide sit samarbejde med et af de i artikel 15, 16 og 17 omhandlede lande, underretter det Fællesskabet og dets medlemsstater herom og hører dem i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.

Montenegro gennemfører fuldt ud de gældende bilaterale aftaler, som er indgået i henhold til aftalememorandummet om handelsfremme og liberalisering, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2001 af Serbien og Montenegro, og den centraleuropæiske frihandelsaftale, der blev undertegnet i Bukarest den 19. december 2006.

Artikel 15

Samarbejde med andre lande, som har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale

Efter undertegnelsen af denne aftale indleder Montenegro forhandlinger med de lande, der allerede har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale, med henblik på at indgå bilaterale konventioner om regionalt samarbejde, der har til formål at udvide samarbejdet mellem de berørte lande.

Hovedelementerne i disse konventioner skal være:

a) politisk dialog

b) oprettelse af frihandelsområder, som er forenelige med de relevante WTO-bestemmelser

c) gensidige indrømmelser vedrørende arbejdstagernes bevægelighed, etablering, udveksling af tjenesteydelser, løbende betalinger og kapitalbevægelser samt anden politik vedrørende personbevægelser på samme niveau som denne aftales

d) bestemmelser om samarbejde på andre områder, også sådanne som eventuelt ikke er omfattet af denne aftale, navnlig på området retfærdighed, frihed og sikkerhed.

Disse konventioner skal om fornødent indeholde bestemmelser om de nødvendige institutionelle mekanismer.

Konventionerne indgås senest to år efter denne aftales ikrafttræden. Montenegros beredvillighed til at indgå sådanne konventioner er en forudsætning for, at forbindelserne mellem Montenegro og Den Europæiske Union udvikles yderligere.

Montenegro indleder tilsvarende forhandlinger med de resterende lande i regionen, når disse har undertegnet en stabiliserings- og associeringsaftale.

Artikel 16

Samarbejde med andre lande, der er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

Montenegro indgår i et regionalt samarbejde med de andre stater, der berøres af stabiliserings- og associeringsprocessen, på nogle eller alle de områder, der er omfattet af denne aftale, navnlig på områder af fælles interesse. Dette samarbejde skal altid være foreneligt med principperne og målene for denne aftale.

Artikel 17

Samarbejde med andre lande, der er kandidater til at tiltræde EU, og som ikke er berørt af stabiliserings- og associeringsprocessen

1.  Montenegro bør befordre sit samarbejde og indgå en konvention om regionalt samarbejde med ethvert land, der er kandidat til tiltrædelse af EU, på alle de af denne aftale omfattede samarbejdsområder. En sådan konvention bør sigte på gradvis at tilpasse de bilaterale forbindelser mellem Montenegro og det pågældende land til den relevante del af forbindelserne mellem Fællesskabet og dets medlemsstater og det pågældende land.

2.  Montenegro indleder forhandlinger med Tyrkiet, som har indgået en toldunion med Fællesskabet, med henblik på indgåelse på et gensidigt fordelagtigt grundlag af en aftale om oprettelse af et frihandelsområde i overensstemmelse med artikel XXIV i GATT 1994 og om liberalisering af etablering og udveksling af tjeneste-ydelser mellem dem på et niveau, der svarer til denne aftale, i overensstemmelse med artikel V i GATS.

Disse forhandlinger bør indledes snarest muligt med henblik på indgåelse af nævnte aftale inden udgangen af den i artikel 18, stk. 1, omhandlede overgangsperiode.AFSNIT IV

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 18

1.  Fællesskabet og Montenegro opretter gradvis et frihandelsområde i en periode af en varighed på højst fem år begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med aftalens bestemmelser og bestemmelserne i GATT 1994 og WTO. I den sammenhæng tager de hensyn til de herefter fastsatte specifikke krav.

2.  Den kombinerede nomenklatur anvendes til tarifering af varer i samhandelen mellem parterne.

3.  Med henblik på denne aftale omfatter told og afgifter, der har samme virkning som told, enhver form for told eller afgift, der pålægges i forbindelse med indførsel eller udførsel af en vare, herunder enhver form for tillægsafgifter i forbindelse med indførslen eller udførslen, dog ikke:

a) afgifter, der svarer til en national skat, som pålægges i overensstemmelse med stk. 2 i artikel III i GATT fra 1994

b) antidumping- eller udligningstold

c) gebyrer eller afgifter, der står i rimeligt forhold til udgifterne til den tjeneste, der er ydet.

4.  For hver vare, skal den basistold, som de efterfølgende toldreduktioner anvendes på, og som er anført i denne aftale, være:

a) Fællesskabets fælles toldtarif som er fastsat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 ( 1 ), som anvendes erga omnes på dagen for undertegnelsen af aftalen,

b) den montenegrinske toldtarif ( 2 ).

5.  Hvis der efter undertegnelsen af denne aftale anvendes toldnedsættelser på et erga omnes-grundlag, navnlig nedsættelser, som skyldes:

a) toldforhandlinger i WTO eller

b) Montenegros tiltrædelse af WTO eller

c) reduktioner efter Montenegros tiltrædelse af WTO

skal den reducerede told erstatte basistolden, der er omhandlet i stk. 4, fra den dato, hvor sådanne nedsættelser anvendes.

6.  Fællesskabet og Montenegro meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser og eventuelle ændringer heraf.KAPITEL I

Industrivarer

Artikel 19

Definition

1.  Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet eller Montenegro, som henhører under kapitel 25-97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der er opregnet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), til WTO-aftalen om landbrug.

2.  Handelen mellem parterne med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, reguleres i overensstemmelse med denne traktats bestemmelser.

Artikel 20

EF-indrømmelser for industrivarer

1.  Told ved indførsel til Fællesskabet og afgifter med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Montenegro afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.  Kvantitative restriktioner på indførsler til Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning på industrivarer med oprindelse i Montenegro afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 21

Montenegrinske indrømmelser for industrivarer

1.  Told ved indførsel i Montenegro af andre varer med oprindelse i Fællesskabet end dem, der er opført i bilag I, afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

2.  Afgifter med samme virkning som told ved indførsel i Montenegro af industrivarer med oprindelse i Fællesskabet afskaffes ved denne aftales ikrafttræden.

3.  Told ved indførsel i Montenegro af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i bilag I, nedsættes gradvis og afskaffes efter tidsplanen i bilaget.

4.  Kvantitative restriktioner ved indførsel i Montenegro af varer med oprindelse i Fællesskabet og foranstaltninger med tilsvarende virkning afskaffes på datoen for denne aftales ikrafttræden.

Artikel 22

Told og restriktioner på eksport

1.  Fællesskabet og Montenegro afskaffer i deres indbyrdes handel al eksporttold og alle afgifter med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

2.  Fællesskabet og Montenegro afskaffer indbyrdes alle kvantitative restriktioner på eksport og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved denne aftales ikrafttræden.

Artikel 23

Fremskyndet nedsættelse af told

Montenegro erklærer sig rede til at nedsætte sin told over for Fællesskabet hurtigere end fastsat i artikel 21, hvis den generelle økonomiske situation og forholdene i den berørte erhvervssektor tillader det.

Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger situationen i den henseende og fremsætter relevante henstillinger.KAPITEL II

Landbrug og fiskeri

Artikel 24

Definition

1.  Bestemmelserne i dette kapitel gælder for handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet eller Montenegro.

2.  Udtrykket »landbrugsprodukter og fiskevarer« betegner de produkter, der er angivet i kapitel 1-24 i den kombinerede nomenklatur, og de produkter, der er angivet i bilag 1, stk. 1, nr. ii), i WTO-aftalen om landbrug.

3.  Denne definition omfatter fisk og fiskevarer henhørende under kapitel 3, pos. 1604 og 1605 og underpos. 0511 91 , 2301 20 og ex 1902 20 (»pastaprodukter med fyld, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent«).

Artikel 25

Forarbejdede landbrugsprodukter

Protokol 1 fastsætter handelsordningen for de forarbejdede landbrugsprodukter, der er opført deri.

Artikel 26

EF-indrømmelser på indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Montenegro

1.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugs-produkter med oprindelse i Montenegro.

2.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet told og afgifter med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Montenegro, med undtagelse af produkter henhørende under pos. 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 og 2204 i den kombinerede nomenklatur.

For produkter henhørende under kapitel 7 og 8 i den kombinerede nomenklatur, og for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditold og en specifik told, gælder afskaffelsen kun værdielementet af tolden.

3.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden fastsætter Fællesskabet den gældende told ved indførsel i Fællesskabet af spædekalveprodukter som defineret i bilag II og med oprindelse i Montenegro til 20 % af værditolden og 20 % af den specifikke told som fastsat i Fællesskabets fælles toldtarif inden for et årligt toldkontingent på 800 tons slagtekrops vægt.

Artikel 27

Montenegrinske indrømmelser for landbrugsprodukter

1.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet.

2.  Ved denne aftales ikrafttræden skal Montenegro:

a) afskaffe den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIa

b) gradvis nedsætte den gældende told ved indførsel af visse landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIb, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag

c) gradvis nedsætte den gældende told til 50 % ved indførsel af visse landbrugs-produkter med oprindelse i Fællesskabet, som angivet i bilag IIIc, efter den tidsplan, der er angivet for hvert produkt i nævnte bilag.

▼M1

3.  Fra ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale, der tager hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, skal Montenegro anvende den gældende told på visse landbrugsprodukter med oprindelse i Den Europæiske Union inden for de mængder, der er angivet i bilag IIId.

▼B

Artikel 28

Vin- og spiritusprotokol

Protokol 2 fastsætter ordningen for de vin- og spiritusprodukter, der er omhandlet i denne protokol.

Artikel 29

EF-indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Montenegro.

2.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Fællesskabet al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Montenegro, undtagen dem, der er anført i bilag IV. Bestemmelserne i bilag IV gælder for de deri angivne varer.

Artikel 30

Montenegrinske indrømmelser for fisk og fiskevarer

1.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro alle kvantitative restriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet.

2.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden afskaffer Montenegro al told og foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag V. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.

▼M1

3.  Fra datoen for ikrafttrædelsen af protokollen til denne aftale, der tager hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, ikrafttræden afskaffer Montenegro al told og alle foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel af fisk og fiskevarer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen dem, der er anført i bilag Va. Bestemmelserne i bilag V gælder for de deri angivne varer.

▼B

Artikel 31

Revisionsklausul

Under hensyntagen til omfanget af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer mellem parterne, deres særlige følsomheder, reglerne for Fællesskabets fælles landbrugs- og fiskeripolitik, reglerne for Montenegros landbrugs- og fiskeripolitik, landbrugets og fiskeriets rolle i Montenegros økonomi, følgerne af de multilaterale handelsforhandlinger i WTO's regi og af Montenegros eventuelle tiltrædelse af WTO undersøger Fællesskabet og Montenegro i stabiliserings- og associeringsrådet senest tre år efter denne aftales ikrafttræden produkt for produkt og på et ordnet og egnet gensidigt grundlag mulighederne for at indrømme hinanden yderligere lempelser med sigte på en større liberalisering af handelen med landbrugsprodukter og fiskevarer.

Artikel 32

Beskyttelsesklausul vedrørende landbrug og fiskeri

Uanset andre bestemmelser i denne aftale, særlig artikel 41, indleder parterne, hvis importen af varer med oprindelse i den ene af de to parter, som er genstand for de i henhold til artikel 25, 26, 27, 28, 29 og 30 indrømmede lempelser, i betragtning af landbrugs- og fiskerimarkedernes særlige følsomhed giver anledning til alvorlige forstyrrelser for den anden parts markeder eller interne reguleringsmekanismer, omgående konsultationer med henblik på at finde en passende løsning. Den berørte part kan, indtil en sådan løsning foreligger, træffe sådanne egnede foranstaltninger, som den skønner nødvendige.

Artikel 33

Beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter, fiskevarer og fødevarer undtagen vin og spiritus

1.  Montenegro sørger for at beskytte Fællesskabets geografiske betegnelser, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ( 3 ), som ændret, i overensstemmelse med betingelserne i denne artikel. Montenegros geografiske betegnelser kan registreres i Fællesskabet på de betingelser, der er anført i denne forordning.

2.  Montenegro forbyder enhver brug på sit territorium af navne, der er beskyttede i Fællesskabet, på lignende produkter, som ikke opfylder specifikationerne i den geografiske betegnelse. Dette gælder selv i tilfælde, hvor produktets rigtige geografiske oprindelse er angivet, hvor den pågældende geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse, hvor navnet er ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »efterligning«, »metode« eller lignende.

3.  Montenegro afviser registrering af et varemærke, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde.

4.  De varemærker, hvis anvendelse svarer til de i stk. 2 anførte tilfælde, og som er registrerede i Montenegro eller etableret i kraft af deres brug, anvendes ikke længere efter den 1. januar 2009. Dette gælder dog ikke varemærker, som er registrerede i Montenegro, og varemærker, som er etablerede i kraft af deres brug, og som er ejet af statsborgere i tredjelande, forudsat at de ikke er af en sådan art, at de på nogen måde kan snyde offentligheden med hensyn til produktets kvalitet, specifikation og geografiske oprindelse.

5.  Enhver brug af de geografiske betegnelser, som er beskyttet i overensstemmelse med stk. 1, som det udtryk, der i daglig tale anvendes som det almindelige navn for sådanne varer i Montenegro, skal ophøre senest den 1. januar 2009.

6.  Montenegro sørger for, at produkter, der udføres fra territoriet efter den 1. januar 2009, ikke krænker bestemmelserne i denne artikel.

7.  Montenegro sørger for den i stk. 1-6 omhandlede beskyttelse såvel på eget initiativ som på anmodning af berørte parter.KAPITEL III

Almindelige bestemmelser

Artikel 34

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på handelen mellem parterne med alle varer, medmindre andet er fastsat i dette kapitel eller i protokol 1.

Artikel 35

Udvidede indrømmelser

Bestemmelserne i dette afsnit forhindrer på ingen måde nogen af parterne i ensidigt at træffe gunstigere foranstaltninger.

Artikel 36

Standstill

1.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres ny told ved indførsel eller udførsel eller afgifter med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende told eller afgifter forhøjes i samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro.

2.  Fra datoen for denne aftales ikrafttræden må der ikke indføres nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, ej heller må allerede gældende foranstaltninger gøres mere restriktive i samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro.

3.  Uden at dette berører lempelserne i henhold til artikel 26, 27, 28, 29 og 30 må bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 2 på ingen måde medføre nogen begrænsning af Montenegros og Fællesskabets respektive landbrugs- og fiskeripolitik eller af vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til disse politikker, for så vidt den i bilag II-V og i protokol 1 vedtagne importordning ikke berøres.

Artikel 37

Forbud mod afgiftsdiskrimination

1.  Fællesskabet og Montenegro afstår fra og afskaffer enhver eksisterende foranstaltning eller praksis af intern fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskels-behandling mellem varer fra den ene part og lignende varer med oprindelse på den anden parts område.

2.  Varer, der udføres til en parts område, må ikke begunstiges med godtgørelse af en intern indirekte afgift, der er højere end den indirekte afgift, de pålægges.

Artikel 38

Finanstold

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 39

Toldunioner, frihandelsområder, grænsehandelsordninger

1.  Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger, for så vidt som de ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2.  I de i artikel 18 nævnte overgangsperioder berører denne aftale ikke gennemførelsen af den specifikke præferenceordning for varebevægelserne, som enten er nedfældet i grænseaftaler, der tidligere er indgået mellem en eller flere medlemsstater og Serbien og Montenegro, eller som følger af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i afsnit III, og som Montenegro har indgået for at fremme den regionale handel.

3.  Der finder konsultationer sted mellem parterne i stabiliserings- og associeringsrådet om de aftaler, der er omtalt i denne artikels stk. 1 og 2, og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af, at et tredjeland tiltræder Unionen, skal der navnlig afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Montenegros gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 40

Dumping og subsidier

1.  Ingen af denne aftales bestemmelser er til hinder for, at parterne træffer handelsbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 og artikel 41.

2.  Hvis en af parterne konstaterer, at der finder dumping og/eller udligningsberettiget subsidiering sted i samhandelen med den anden part, kan den pågældende part træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og egen relevante interne lovgivning.

Artikel 41

Sikkerhedsklausul

1.  Bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

2.  Uanset denne artikels stk. 1 kan den importerende part, når en vare fra en part indføres på den anden parts område i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om:

a) væsentlig skade for indenlandske producenter af samme eller direkte konkurrerende varer på den importerende parts område, eller

b) alvorlige forstyrrelser i en økonomisk sektor eller vanskeligheder, der kan medføre en alvorlig forringelse af den økonomiske situation i en region i den importerende part,

træffe passende bilaterale foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

3.  Bilaterale beskyttelsesforanstaltninger mod indførsler fra den anden part må ikke være mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at afhjælpe de problemer, som defineret i stk. 2, der er opstået som følge af aftalen. De beskyttelses-foranstaltninger, der vedtages, bør bestå af en suspension i forhøjelsen eller nedsættelsen af de præferencemargener, der indrømmes i henhold til denne aftale for den pågældende vare, op til et maksimumloft svarende til den basistold, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5 for samme vare. Sådanne foranstaltninger skal omfatte klare elementer, der gradvis fører til, at de afskaffes senest ved udløbet af den fastsatte periode, og de kan ikke træffes for en periode på over to år.

Under meget ekstraordinære omstændigheder kan foranstaltningerne forlænges i yderligere en periode på højst to år. Der må ikke anvendes bilaterale beskyttelses-foranstaltninger ved indførsel af en vare, som tidligere har været genstand for en sådan foranstaltning, i en periode på mindst fire år efter foranstaltningens udløb.

4.  I de i denne artikel omhandlede tilfælde giver Fællesskabet eller Montenegro, før de træffer de heri fastsatte foranstaltninger, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 5, litra b), stabiliserings- og associeringsrådet alle de oplysninger, der er nødvendige for en omhyggelig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

5.  Ved gennemførelsen af ovenstående stk. 1, 2, 3 og 4 gælder følgende bestemmelser:

a) Problemer, der opstår som følge af den i denne artikel omhandlede situation, indbringes for stabiliserings- og associeringsrådet til undersøgelse, som kan træffe alle nødvendige afgørelser til at afhjælpe dem.

Hvis stabiliserings- og associeringsrådet eller den eksporterende part ikke har truffet nogen afgørelse til at gøre en ende på problemet, eller der ikke er fundet nogen tilfredsstillende løsning inden 30 dage efter, at stabiliserings- og associeringsrådet har fået forelagt sagen, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemet i overensstemmelse med denne artikel. Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Beskyttelsesforanstaltninger efter artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelses-foranstaltninger skal bevare det præferenceniveau/den præferencemargen, der indrømmes i henhold til denne aftale.

b) Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan den berørte part i de situationer, der er omhandlet i denne artikel, øjeblikkeligt indføre midlertidige foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og den underretter straks den anden part herom.

Beskyttelsesforanstaltningerne meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

6.  Undergiver Fællesskabet eller Montenegro indførslen af varer, som vil kunne medføre de problemer, der henvises til i denne artikel, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i samhandelsmønstret, underretter det den anden part herom.

Artikel 42

Knaphedsklausul

1.  Hvis overholdelse af bestemmelserne i dette afsnit fører til:

a) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på levnedsmidler eller andre varer af væsentlig betydning for den eksporterende part, eller

b) genudførsel til et tredjeland af en vare, for hvilken den eksporterende part anvender kvantitative eksportrestriktioner, eksportafgifter eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning, eller hvis de ovenfor nævnte situationer giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part,

kan denne part træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i denne artikel.

2.  Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i de i denne aftale fastlagte ordningers funktion, skal foretrækkes. Foranstaltningerne må ikke anvendes på en sådan måde, at de bliver redskab for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling, hvor samme forhold råder, eller bliver en skjult begrænsning af handelen, og de ophæves, når omstændighederne ikke længere berettiger, at de opretholdes.

3.  Fællesskabet eller Montenegro giver, før de træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 4, stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger med henblik på at nå til en løsning, der er acceptabel for parterne. Parterne kan i stabiliserings- og associeringsrådet enes om andre midler til at bringe vanskelighederne til ophør. Er der ikke opnået enighed senest 30 dage efter, at sagen er indbragt for stabiliserings- og associeringsrådet, kan den eksporterende part anvende foranstaltninger i medfør af denne artikel på udførslen af den pågældende vare.

4.  Når ekstraordinære og kritiske omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet eller Montenegro, alt efter hvem der er berørt, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

5.  Alle foranstaltninger, der anvendes i medfør af denne artikel, meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og er dér genstand for periodiske drøftelser, navnlig med henblik på at fastsætte en tidsplan for deres afskaffelse, så snart omstændighederne tillader det.

Artikel 43

Statsmonopoler

Montenegro tilpasser gradvis eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved aftalens ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og Montenegro med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår.

Artikel 44

Oprindelsesregler

Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder oprindelsesreglerne i protokol 3 ved anvendelsen af denne aftales bestemmelser.

Artikel 45

Tilladte restriktioner

Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller varer i transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Sådanne forbud eller restriktioner må dog ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 46

Mangel på administrativt samarbejde

1.  Parterne er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til dette afsnit, og de understreger, at de er fast besluttet på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og beslægtede anliggender.

2.  Har en part på grundlag af objektive oplysninger konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med dette afsnit, kan denne part i henhold til denne artikel midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer.

3.  I denne artikel forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a) gentagen overtrædelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus

b) gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol med oprindelsesbeviset

c) gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at få tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde for at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præference-behandling, er ægte eller korrekte.

I denne artikels forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig.

4.  Præferencebehandlingen kan midlertidigt suspenderes på følgende betingelser:

a) Den part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig, giver uden unødig forsinkelse stabiliserings- og associeringsudvalget meddelelse herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget med henblik på at nå frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

b) Har parterne indledt konsultationer i stabiliserings- og associeringsudvalget, jf. ovenfor, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest tre måneder efter meddelelsen, kan den berørte part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension skal uden unødig forsinkelse meddeles stabiliserings- og associeringsudvalget.

c) Midlertidige suspensioner i henhold til denne artikel skal begrænses til, hvad der er nødvendigt for at beskytte den berørte parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare i seks måneder, dog med mulighed for fornyelse. Stabiliserings- og associeringsudvalget underrettes straks efter vedtagelsen om midlertidige suspensioner. Disse skal med regelmæssige mellemrum behandles i stabiliserings- og associeringsudvalget, navnlig med henblik på at de bringes til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.  Samtidig med, at der gives meddelelse til stabiliserings- og associeringsudvalget i henhold til denne artikels stk. 4, litra a), bør den pågældende part offentliggøre en meddelelse til importører i sin officielle tidende. Det bør af meddelelsen til importørerne fremgå, at det på grundlag af objektive oplysninger findes godtgjort, at der for den pågældende vare foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.

Artikel 47

Såfremt de kompetente myndigheder begår fejl i forvaltningen af præferenceordningen for eksport og særlig i anvendelsen af bestemmelserne i den til denne aftale knyttede protokol 3, og den pågældende fejl får følger med hensyn til importafgifter, kan den kontraherende part, der står over for disse følger, anmode stabiliserings- og associeringsrådet om at undersøge mulighederne for indførelse af alle passende foranstaltninger til løsning af problemet.

Artikel 48

Denne aftale berører ikke anvendelsen af fællesskabsretten på De Kanariske Øer.AFSNIT V

ARBEJDSKRAFTENS BEVÆGELIGHED, ETABLERING, TJENESTEYDELSER OG KAPITALKAPITEL I

Arbejdskraftens bevægelighed

Artikel 49

1.  På de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i hver af medlemsstaterne:

a) behandles arbejdstagere, der er statsborgere i Montenegro, og som er lovligt beskæftiget på en medlemsstats område, på lige fod med medlemsstatens egne statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet forskelsbehandling, for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse

b) har den lovligt bosiddende ægtefælle og børn af en på en medlemsstats område lovligt beskæftiget arbejdstager, med undtagelse af sæsonarbejdere og arbejdstagere, der er omfattet af bilaterale aftaler som omhandlet i artikel 50, medmindre andet er fastsat ved sådanne aftaler, adgang til denne medlemsstats arbejdsmarked i det tidsrum, hvor denne arbejdstager har arbejdstilladelse.

2.  Montenegro indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat og lovligt beskæftiget på Montenegros område, samt deres ægtefæller og børn, som lovligt er bosiddende på dets område, den i stk. 1 omhandlede behandling på de betingelser og efter de retningslinjer, der gælder i Montenegro.

Artikel 50

1.  Under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og til deres gældende lovgivning og regler vedrørende arbejdstagernes mobilitet:

a) bør de bestående muligheder for adgang til beskæftigelse for montenegrinske arbejdstagere, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til bilaterale aftaler, opretholdes og om muligt forbedres

b) overvejer de øvrige medlemsstater velvilligt muligheden for at indgå lignende aftaler.

2.  Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger efter tre år andre forbedringer, herunder mulighed for adgang til erhvervsuddannelse i overensstemmelse med gældende regler og procedurer i medlemsstaterne og under hensyntagen til arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne og i Fællesskabet.

Artikel 51

1.  Der skal vedtages bestemmelser med henblik på en koordinering af de sociale sikringssystemer for arbejdstagere, der er statsborgere i Montenegro, og som er lovligt beskæftiget i en medlemsstat, og for deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér. Stabiliserings- og associeringsrådet træffer en afgørelse om indførelse af følgende bestemmelser, som dog ikke må påvirke rettigheder og forpligtelser i henhold til bilaterale aftaler, hvorved der indrømmes en mere favorabel behandling:

a) alle tidsrum, i hvilke sådanne arbejdstagere har været forsikret eller beskæftiget eller har haft ophold i de forskellige medlemsstater, sammenlægges for så vidt angår pension og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, invaliditet og dødsfald, samt lægehjælp for sådanne arbejdstagere og deres familiemedlemmer

b) alle pensioner og andre ydelser, der udbetales på grund af alderdom, dødsfald, arbejdsulykke eller erhvervssygdom eller invaliditet som følge heraf, undtagen bidragsfri ydelser, skal frit kunne overføres til den sats, der anvendes efter lovgivningen i debitormedlemsstaten eller -medlemsstaterne

c) de pågældende arbejdstagere modtager familieydelser for deres familie-medlemmer som defineret ovenfor.

2.  Montenegro indrømmer arbejdstagere, som er statsborgere i en medlemsstat, og som er lovligt beskæftiget på dets område, samt deres familiemedlemmer, som er lovligt bosiddende dér, en behandling svarende til den, der er omhandlet i stk. 1, punkt b) og c).KAPITEL II

Etablering

Artikel 52

Definition

I denne aftale forstås ved:

a) henholdsvis »fællesskabsvirksomhed« og »montenegrinsk virksomhed«, en virksomhed, som er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Montenegros lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjem-sted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Montenegros område. Har en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med henholdsvis en medlemsstats eller Montenegros lovgivning, alene sit vedtægtsmæssige hjemsted på henholdsvis Fællesskabets eller Montenegros område, betragtes den dog som henholdsvis en fællesskabs-virksomhed eller en montenegrinsk virksomhed, hvis dens aktiviteter har en faktisk og vedvarende forbindelse til økonomien i henholdsvis en af medlems-staterne eller Montenegro

b) »datterselskab« af en virksomhed, en virksomhed, som faktisk kontrolleres af en anden virksomhed

c) »filial« af en virksomhed, et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, således at sidstnævnte vel vidende, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen

d) »etablering«,

i) hvad angår statsborgere, retten til at indlede og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette foretagender, herunder virksomheder, som de faktisk kontrollerer. Statsborgere må i deres selvstændige erhvervsvirksomhed eller forretningsvirksomhed ikke søge eller tage beskæftigelse på den anden parts arbejdsmarked og kan ikke opnå nogen ret til adgang til den anden parts arbejdsmarked. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på dem, der ikke udelukkende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed

ii) hvad angår fællesskabsvirksomheder eller montenegrinske virksomheder, retten til at indlede og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet

e) »drift«, udøvelse af erhvervsvirksomhed

f) »erhvervsvirksomhed«, i princippet virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv samt håndværk

g) »fællesskabsstatsborgere« og »montenegrinske statsborgere«, fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Montenegro.

For så vidt angår international søtransport, herunder intermodale transport-forløb, der indbefatter en sørejse, finder bestemmelserne i dette kapitel og kapitel III også anvendelse på fællesskabsstatsborgere eller montenegrinske statsborgere, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Montenegro, og rederier, der er etableret uden for Fællesskabet eller Montenegro, og som kontrolleres af henholdsvis fællesskabsstatsborgere eller montenegrinske statsborgere, såfremt deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Montenegro i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger

h) »finansielle tjenester« de aktiviteter, der er beskrevet i bilag VI. Stabiliserings- og associeringsrådet kan udvide eller ændre nævnte bilags anvendelsesområde.

Artikel 53

1.  Montenegro letter etableringen af virksomheders drift på sit område for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere. Med henblik herpå skal Montenegro ved aftalens ikrafttræden:

a) i forbindelse med fællesskabsvirksomheders etablering på Montenegros område indrømme disse en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b) hvad angår drift af fællesskabsvirksomheders datterselskaber og filialer på Montenegros område, når de først er etableret, indrømme en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, det indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

2.  Fællesskabet og dets medlemsstater indrømmer ved denne aftales ikrafttræden:

a) hvad angår montenegrinske virksomheders etablering, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder eller tredjelandes virksomheder, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige

b) hvad angår drift af datterselskaber og filialer af montenegrinske virksomheder etableret på deres område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, medlemsstaterne indrømmer egne virksomheder og filialer eller datterselskaber og filialer af tredjelandes virksomheder etableret på deres område, alt efter hvilken der er den mest fordelagtige.

3.  Parterne må ikke indføre nye forskrifter eller foranstaltninger, som medfører forskelsbehandling, for så vidt angår en anden parts virksomheders etablering på deres område eller deres drift, når de først er etableret, sammenlignet med egne virksomheder.

4.  Fire år efter denne aftales ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjerne for en udvidelse af ovennævnte bestemmelser til også at gælde for aftaleparternes statsborgeres etablering med henblik på udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.

5.  Uanset denne artikels bestemmelser:

a) har datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder fra denne aftales ikrafttræden ret til at benytte og leje fast ejendom i Montenegro

b) har datterselskaber og filialer af fællesskabsvirksomheder desuden ret til fra aftalens ikrafttræden at erhverve og udøve ejendomsret til fast ejendom på lige fod med montenegrinske virksomheder, og hvad angår offentlige goder/goder af fælles interesse samme rettigheder som montenegrinske virksomheder, når disse rettigheder er nødvendige af hensyn til udøvelsen af den erhvervsvirksomhed, med henblik på hvilken de er etableret.

Artikel 54

1.  Med forbehold af bestemmelserne i artikel 56 og med undtagelse af de i bilag VI beskrevne finansielle tjenesteydelser kan hver af parterne regulere virksomheders og statsborgeres etablering og aktiviteter på sit område, for så vidt denne regulering ikke medfører nogen forskelsbehandling af den anden parts virksomheder og statsborgere i forhold til egne virksomheder og statsborgere.

2.  Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part med hensyn til finansielle tjenesteydelser ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder til beskyttelse af investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en »fiduciary duty« (tillidsforpligtelse), eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Sådanne foranstaltninger må af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

3.  Intet i denne aftale må fortolkes som et krav om, at en part skal videregive oplysninger om enkeltkunders forhold og konti eller fortrolige eller retsbeskyttede oplysninger, som er i offentlige organers besiddelse.

Artikel 55

1.  Med mindre andet er fastsat i den multilaterale aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde ( 4 ) (i det følgende benævnt »ECAA«), finder bestemmelserne i dette kapitel ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje og søtransport i form af cabotage.

2.  Stabiliserings- og associeringsrådet kan rette henstillinger med henblik på at forbedre betingelserne for etablering og drift af virksomhed på de i stk. 1 nævnte områder.

Artikel 56

1.  Bestemmelserne i artikel 53 og 54 udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer sammenlignet med filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn.

2.  Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne retlige eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjeneste-ydelser, af forsigtighedshensyn.

Artikel 57

For at lette fællesskabsstatsborgeres og montenegrinske statsborgeres adgang til at indlede og udøve reguleret erhvervsvirksomhed i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet undersøger stabiliserings- og associeringsrådet, hvilke skridt der skal tages for at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser. Det kan træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik herpå.

Artikel 58

1.  En fællesskabsvirksomhed, der er etableret i Montenegro, eller en montenegrinsk virksomhed, der er etableret i Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet i henholdsvis Montenegro og Fællesskabet at beskæftige eller at lade sine datterselskaber eller filialer beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Montenegro, forudsat at det drejer sig om nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de pågældende udelukkende beskæftiges af virksomheder, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for tidsrummet for sådan beskæftigelse.

2.  Som nøglepersonale i ovennævnte virksomheder, i det følgende benævnt »organisationer«, betragtes »virksomhedsinternt udstationerede«, som defineret i dette stykkes litra c), inden for følgende kategorier, forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende har været beskæftiget i den eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering:

a) personer i en overordnet stilling i en organisation, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under virksomhedens bestyrelse eller aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

i) der leder foretagendet eller en afdeling eller underafdeling af det

ii) der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

iii) der personligt har beføjelser til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der er beskæftiget i en organisation, og som besidder en ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden kan der ud over den for foretagendet specifikke viden indgå et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en anerkendt faggruppe

c) ved en »virksomhedsinternt udstationeret« forstås en fysisk person, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en af parternes område, og udstationeringen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3.  Montenegrinske statsborgeres og fællesskabsstatsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets og Montenegros område tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i overordnede stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af et datterselskab eller en filial af en montenegrinsk virksomhed på Fællesskabets område eller af et datterselskab eller en filial af en fællesskabsvirksomhed på Montenegros område, når:

a) disse repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg eller levering af tjenesteydelser, når de ikke modtager betaling fra en kilde i etablerings-værtslandet og

b) virksomheden har sin hovedvirksomhed uden for henholdsvis Fællesskabet eller Montenegro og ikke har andre repræsentanter, kontorer, filialer eller datterselskaber i henholdsvis den pågældende medlemsstat og Montenegro.KAPITEL III

Levering af tjenesteydelser

Artikel 59

1.  Fællesskabet og Montenegro forpligter sig til i overensstemmelse med følgende bestemmelser gradvis at tillade levering af tjenesteydelser foretaget af fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere eller montenegrinske virksomheder eller statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.  I takt med den i stk. 1 omhandlede liberaliseringsproces tillader parterne midlertidig bevægelsesfrihed for fysiske personer, som leverer tjenesteydelser, eller som er beskæftiget hos en leverandør af tjenesteydelser som nøglepersonale, som defineret i artikel 58, herunder fysiske personer, som repræsenterer en fællesskabsvirksomhed eller -statsborger eller en montenegrinsk virksomhed eller statsborger, og som søger midlertidig adgang med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgåelse af aftaler om salg af tjenesteydelser for den pågældende leverandør af tjenesteydelser, når sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden og ikke selv leverer tjenesteydelser.

3.  Fire år efter træffer stabiliserings- og associeringsrådet de fornødne foranstaltninger til gradvis at gennemføre bestemmelserne i stk. 1. Der tages hensyn til, hvilket fremskridt parterne har gjort med lovgivningstilnærmelse.

Artikel 60

1.  Parterne afstår fra foranstaltninger og tiltag, som set i sammenligning med situationen på dagen forud for denne aftales ikrafttræden gør betingelserne for levering af tjenesteydelser betydeligt mere restriktive for fællesskabsvirksomheder og -statsborgere eller montenegrinske virksomheder og statsborgere, som er etableret hos en anden part end den, hvor modtageren af den pågældende ydelse er bosat.

2.  Hvis en part skønner, at foranstaltninger truffet af den anden part siden denne aftales ikrafttræden fører til en situation, der er væsentligt mere restriktiv, hvad angår levering af tjenesteydelser, sammenlignet med situationen på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, kan førstnævnte part anmode den anden part om, at der indledes konsultationer.

Artikel 61

Med hensyn til udveksling af transporttjenesteydelser mellem Fællesskabet og Montenegro gælder følgende bestemmelser:

1) Med hensyn til landtransport fastsætter protokol 4 de gældende regler for forholdet mellem parterne for navnlig at sikre uindskrænket transittrafik ad landevej gennem Montenegro og Fællesskabet som helhed, en effektiv anvendelse af princippet om ikke-forskelsbehandling og en gradvis harmonisering af den montenegrinske transportlovgivning med Fællesskabets.

2) Med hensyn til international søtransport forpligter parterne sig til effektivt at anvende princippet om uhindret adgang til det internationale marked for søtransport og trafik på et kommercielt grundlag og at overholde internationale og europæiske forpligtelser vedrørende sikkerheds- og miljøstandarder.

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved international søtransport.

3) Ved anvendelsen af principperne i stk. 2:

a) må parterne ikke indføre lastfordelingsklausuler i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande

b) skal parterne ved denne aftales ikrafttræden afskaffe alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske og andre hindringer, som vil kunne få en restriktiv eller diskriminerende indvirkning på den frie udveksling af tjenesteydelser inden for international søtransport

c) hver af parterne skal bl.a. indrømme skibe, der drives af statsborgere eller virksomheder fra den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer egne skibe, hvad angår adgang til havne, der er åbne for international handel, brug af infrastruktur og søfartshjælpetjenester i havnene samt dermed forbundne gebyrer og afgifter, toldfaciliteter og tildeling af liggeplads og laste- og lossefaciliteter.

4) Med henblik på at sikre en koordineret udvikling og en gradvis liberalisering af transporten mellem parterne, afpasset efter deres gensidige handelsbehov, vil betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport blive behandlet i (ECAA).

5) Forud for indgåelsen af ECAA træffer parterne ingen foranstaltninger, som er mere restriktive eller diskriminerende set i forhold til situationen før denne aftales ikrafttræden.

6) Montenegro tilpasser gradvis sin lovgivning, herunder administrative, tekniske og andre regler, til den til enhver tid gældende fællesskabslovgivning på området for lufttransport, søtransport, transport ad indre vandveje og landtransport, for så vidt det tjener liberaliseringen og den gensidige adgang til parternes markeder og letter person- og godstrafikken.

7) I takt med de fælles fremskridt i virkeliggørelsen af målene i dette kapitel undersøger stabiliserings- og associeringsrådet midler til at skabe de nødvendige betingelser for øget frihed til at levere tjenesteydelser inden for luft- og landtransport og transport ad indre vandveje.KAPITEL IV

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 62

Parterne forpligter sig til i frit konvertibel valuta i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII i overenskomsten om Den Internationale Valutafond at tillade betalinger og overførsler på betalingsbalancens løbende poster mellem Fællesskabet og Montenegro.

Artikel 63

1.  Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med direkte investeringer i virksomheder, der er oprettet i overensstemmelse med værtslandets lovgivning, og investeringer foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og ethvert afkast heraf.

2.  Hvad angår transaktioner på betalingsbalancens kapitalposter, sikrer parterne fra aftalens ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med kreditter med berøring til handelstransaktioner eller levering af tjenesteydelser, i hvilke en valutaindlænding i en af parterne deltager, og med lån og kreditter med en løbetid på over et år.

3.  Montenegro indrømmer ved aftalens ikrafttræden fællesskabsstatsborgere, som køber fast ejendom i landet, samme behandling som landets egne statsborgere.

4.  Fællesskabet og Montenegro sikrer tillige ved denne aftales ikrafttræden frie kapitalbevægelser i forbindelse med porteføljeinvesteringer og lån og kreditter med en løbetid på under et år.

5.  Uden at det berører stk. 1, må parterne ikke indføre nye restriktioner for kapitalbevægelser og løbende betalinger mellem valutaindlændinge i Fællesskabet og Montenegro og må ikke gøre de bestående ordninger mere restriktive.

6.  Uden at det berører bestemmelserne i artikel 62 og denne artikel, kan henholdsvis Fællesskabet og Montenegro i særlige tilfælde, hvor kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Montenegro forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for valutakurs- eller pengepolitikken i Fællesskabet eller Montenegro, træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kapitalbevægelser mellem Fællesskabet og Montenegro i en periode på højst seks måneder, hvis sådanne foranstaltninger er strengt nødvendige.

7.  Intet i ovenstående bestemmelser må fortolkes således, at rettighederne for erhvervsdrivende hos parterne til eventuelt at opnå en gunstigere behandling i henhold til en eksisterende bilateral eller multilateral aftale, der involverer parterne i denne aftale, begrænses.

8.  Parterne konsulterer hinanden med henblik på at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Montenegro for at fremme denne aftales mål.

Artikel 64

1.  I det første tre år efter denne aftales ikrafttræden træffer Fællesskabet og Montenegro foranstaltninger til skabelse af de nødvendige betingelser for en videre gradvis anvendelse af Fællesskabets regler om frie kapitalbevægelser.

2.  Ved udgangen af det andet år efter aftalens ikrafttræden fastlægger stabiliserings- og associeringsrådet retningslinjer for fuldstændig anvendelse af Fællesskabets regler om kapitalbevægelser i Montenegro.KAPITEL V

Almindelige bestemmelser

Artikel 65

1.  Bestemmelserne i dette afsnit anvendes med forbehold af begrænsninger begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed.

2.  De finder ikke anvendelse på virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis på den ene eller den anden parts område er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

Artikel 66

For så vidt angår dette afsnit er intet i denne aftale til hinder for, at parterne anvender deres love og forskrifter vedrørende indrejse og ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering samt levering af tjenesteydelser, forudsat at de ikke anvender dem på en sådan måde, at fordelene for en af parterne i henhold til en særlig bestemmelse i denne aftale reduceres til nul eller begrænses. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af artikel 65.

Artikel 67

Virksomheder, som kontrolleres og udelukkende ejes i fællesskab af montenegrinske virksomheder eller statsborgere og fællesskabsvirksomheder eller -statsborgere, er også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 68

1.  Den mestbegunstigelsesbehandling, der indrømmes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, finder ikke anvendelse på skattefordele, som parterne indrømmer eller vil indrømme i fremtiden på basis af aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning eller andre skatteordninger.

2.  Ingen af bestemmelserne i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at parterne forhindres i at vedtage eller håndhæve foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse på grundlag af skattebestemmelserne i aftaler om afskaffelse af dobbeltbeskatning eller andre beskatningsaftaler eller indenlandsk skattelovgivning.

3.  Ingen bestemmelse i dette afsnit må fortolkes på en sådan måde, at den hindrer medlemsstaterne eller Montenegro i ved anvendelsen af de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning at sondre mellem skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, særlig hvad angår bopælssted.

Artikel 69

1.  Parterne bestræber sig så vidt muligt på at undgå at indføre restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, af hensyn til betalingsbalancen. En part, der indfører sådanne foranstaltninger, forelægger snarest muligt den anden part en tidsplan for deres ophævelse.

2.  Hvis en eller flere af medlemsstaterne eller Montenegro har alvorlige vanskeligheder eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til betalingsbalancen, kan Fællesskabet eller Montenegro, alt efter tilfældet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til WTO-overenskomsten, for en begrænset periode vedtage restriktive foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende import, som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancens stilling. Fællesskabet og Montenegro underretter straks den anden part herom.

3.  Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger for overførsler i forbindelse med investeringer, navnlig ikke for hjemtagelse af investerede eller geninvesterede beløb og alle former for indtægter heraf.

Artikel 70

Bestemmelserne i dette afsnit tilpasses gradvis, navnlig i lyset af kravene i henhold til artikel V i GATS.

Artikel 71

Bestemmelserne i denne aftale er ikke til hinder for, at hver af parterne anvender alle foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre omgåelse af deres foranstaltninger vedrørende tredjelandes adgang til deres marked ved hjælp af denne aftales bestemmelser.AFSNIT VI

TILNÆRMELSE AF LOVGIVNING, LOVHÅNDHÆVELSE OG KONKURRENCEREGLER

Artikel 72

1.  Parterne erkender betydningen af, at Montenegro eksisterende lovgivning tilnærmes til Fællesskabets lovgivning og implementeres effektivt. Montenegro bestræber sig på at sikre, at eksisterende og fremtidig lovgivning gradvis gøres forenelig med gældende fællesskabsret. Montenegro sikrer, at eksisterende og fremtidig lovgivning implementeres og håndhæves behørigt.

2.  Denne tilnærmelse indledes på tidspunktet for denne aftales undertegnelse og udvides gradvis til at gælde alle elementer i gældende fællesskabsret, der er omhandlet i denne aftale, ved udgangen af den overgangsperiode, der er fastlagt i artikel 8 i denne aftale.

3.  Tilnærmelsen vil i første omgang fokusere på grundlæggende elementer i gældende fællesskabsret vedrørende det indre marked, herunder lovgivning om den finansielle sektor, retfærdighed, frihed og sikkerhed og på handelsområdet. I anden etape fokuserer Montenegro på de resterende dele af gældende fællesskabsret.

Tilnærmelsen foretages på basis af et program, som aftales mellem Europa-Kommissionen og Montenegro.

4.  Montenegro fastlægger også i forståelse med Europa-Kommissionen retningslinjerne for tilsyn med gennemførelsen af lovgivnings-tilpasningen og lovhåndhævelsen.

Artikel 73

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

1.  Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion i det omfang, det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Montenegro:

i) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

ii) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på Fællesskabets eller Montenegros område eller en væsentlig del heraf

iii) al statsstøtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter.

2.  Alle former for praksis, der strider mod denne artikels bestemmelser, skal vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis af anvendelsen af de gældende konkurrenceregler i Fællesskabet, særlig artikel 81, 82, 86 og 87 i EF-traktaten, og de fortolkningsbestemmelser, der er vedtaget af Fællesskabets institutioner.

3.  Parterne sikrer, at en operationel uafhængig offentlig myndighed tillægges de nødvendige beføjelser til fuldt ud at anvende denne artikels stk. 1, nr. i) og ii), på private og offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige rettigheder.

4.  Montenegro opretter inden et år efter denne aftales ikrafttræden en operationel uafhængig myndighed, som tillægges de nødvendige beføjelser til at anvende stk. 1, nr. iii). Denne myndighed skal bl.a. have beføjelse til at godkende statsstøtteordninger og individuel støtte i overensstemmelse med denne artikels stk. 2 samt beføjelse til at kræve ulovligt ydet statsstøtte tilbagebetalt.

5.  Fællesskabet og Montenegro sikrer hver især gennemsigtighed på statsstøtteområdet bl.a. ved at forelægge den anden part en regelmæssig årsrapport eller tilsvarende efter den metode og præsentationsform, der anvendes i Fællesskabets oversigt over statsstøtte. På anmodning af en af parterne stiller den anden part oplysninger til rådighed om særlige enkelttilfælde af offentlig støtte.

6.  Montenegro foretager en udtømmende opgørelse over støtteordninger, der er gældende forud for oprettelsen af den i stk. 4 nævnte myndighed, og afpasser disse støtteordninger efter kriterierne i stk. 2 senest fire år efter denne aftales ikrafttræden.

7.  

a) For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1, nr. iii), anerkender parterne, at al offentlig støtte ydet af Kroatien i de første fem år efter aftalens ikrafttræden skal vurderes under hensyntagen til, at Montenegro betragtes som et område svarende til de områder i Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i EF-traktaten.

b) Inden fire år efter denne aftales ikrafttræden forelægger Montenegro Europa-Kommissionen sine BNP-tal pr. indbygger harmoniseret på NUTS II-niveau. Den i stk. 4 nævnte myndighed og Europa-Kommissionen foretager derefter i fællesskab en vurdering af de montenegrinske regioners støtteberettigelse samt den maksimale støtteintensitet i forhold hertil for at udarbejde et kort over regional støtte på basis af de relevante EF-retningslinjer.

8.  I protokol 5 fastsættes reglerne om statsstøtte i stålindustrien. Protokollen fastsætter, hvilke regler der gælder i tilfælde af, at der ydes støtte til omstruktureringsformål til stålindustrien. Det understreges, at støtten til omstrukturering er ekstraordinær, og at den skal være tidsbegrænset, samt at den skal knyttes til kapacitetsnedskæringer inden for rammerne af gennemførlighedsprogrammer.

9.  Hvad angår de varer, der er omhandlet i afsnit II, kapitel IV:

a) finder bestemmelsen i stk. 1, nr. iii), ikke anvendelse

b) vurderes enhver praksis, der er i strid med stk. 1, nr. i), på basis af de kriterier, der er fastlagt af Fællesskabet efter artikel 36 og 37 i EF-traktaten, og specifikke fællesskabsinstrumenter, der er vedtaget på dette grundlag.

10.  Hvis en af parterne skønner, at en given praksis er uforenelig med stk. 1, kan den træffe passende foranstaltninger efter konsultationer i Stabiliserings- og associeringsrådet eller efter tredive arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til sådanne konsultationer. Intet i denne artikel er til hinder for eller berører på nogen måde muligheden af, at Fællesskabet eller Montenegro træffer udligningsforanstaltninger i overensstemmelse med GATT 1994 og WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger eller dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 74

Offentlige virksomheder

Ved udgangen af det tredje år efter denne aftales ikrafttræden anvender Montenegro for offentlige virksomheder og virksomheder, som er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, principperne i EF-traktaten, særlig artikel 86.

Særlige rettigheder for offentlige virksomheder i overgangsperioden omfatter ikke muligheden for at indføre kvantitative begrænsninger eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ved indførsel fra Fællesskabet til Montenegro.

Artikel 75

Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret

1.  Parterne bekræfter under henvisning til bestemmelserne i denne artikel og bilag VII den betydning, de tillægger en passende og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

2.  Fra denne aftales ikrafttræden indrømmer parterne, hvad angår anerkendelse og beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, hinandens selskaber og statsborgere en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, de indrømmer tredjelande i henhold til bilaterale aftaler.

3.  Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til senest fem år efter denne aftales ikrafttræden at sikre et niveau for beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til det, der gælder i Fællesskabet, herunder effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

4.  Montenegro forpligter sig til i ovennævnte periode at tiltræde de multilaterale konventioner om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, der er omhandlet i bilag VII. Stabiliserings- og associeringsrådet kan træffe afgørelse om at tilpligte Montenegro at tiltræde specifikke multilaterale konventioner på området.

5.  Skulle der opstå problemer vedrørende intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker handelsvilkårene, indbringes de på en af parternes anmodning som hastesag for stabiliserings- og associeringsrådet, for at der kan findes en gensidigt tilfredsstillende løsning på dem.

Artikel 76

Offentlige indkøb

1.  Fællesskabet og Montenegro betragter en åbning med hensyn til tildeling af offentlige kontrakter på grundlag af princippet om ikke-diskriminering og gensidighed, særlig WTO-reglerne, som et ønskeligt mål.

2.  Montenegrinske virksomheder indrømmes, uanset om de er etableret i Fællesskabet eller ej, fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Fællesskabet i overensstemmelse med Fællesskabets regler for offentlige indkøb på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes fællesskabs-virksomheder.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på kontrakter vedrørende offentlige forsyningsværker, når Montenegros regering engang har vedtaget lovgivning til at indføre Fællesskabets regler på dette område. Fællesskabet undersøger med mellemrum, om Montenegro faktisk har indført sådan lovgivning.

3.  Fællesskabsvirksomheder etableret i Montenegro i henhold til bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, har fra aftalens ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes montenegrinske virksomheder.

4.  Fællesskabsvirksomheder, som ikke er etableret i Montenegro, indrømmes fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden adgang til udbudsprocedurerne i Montenegro på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, der indrømmes montenegrinske virksomheder.

5.  Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger fra tid til anden Montenegros mulighed for at give adgang til udbudsprocedurerne i Montenegro for alle fællesskabsvirksomheder. Montenegro aflægger årligt rapport til stabiliserings- og associeringsrådet om de foranstaltninger, de har truffet for at øge gennemsigtigheden og sørge for effektiv juridiske revision af beslutninger, der er truffet på området for offentlig indkøb.

6.  Hvad angår etablering, drift, levering af tjenesteydelser mellem Fællesskabet og Montenegro samt beskæftigelse og arbejdskraftsbevægelser i forbindelse med opfyldelsen af offentlige kontrakter, finder bestemmelserne i artikel 49-64 anvendelse.

Artikel 77

Standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

1.  Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til gradvis at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets tekniske forskrifter og europæiske procedurer for standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering.

2.  Med henblik herpå bestræber parterne sig på:

a) at fremme anvendelsen af Fællesskabets tekniske forskrifter, europæiske standarder og procedurer for overensstemmelsesvurdering

b) at yde støtte til at fremme udviklingen af kvalitetsinfrastruktur: standardisering, måling, akkreditering og overensstemmelsesvurdering

c) at fremme Montenegros deltagelse i arbejdet vedrørende standarder, overensstemmelsesvurdering, måling og tilsvarende funktioner i forskellige organisationer (f.eks. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET ( 5 ) osv.)

d) om nødvendigt at indgå en aftale om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer, når først lovgivningsrammen og procedurerne i Montenegro er tilstrækkelig tilnærmet Fællesskabets, og den fornødne ekspertise er til rådighed.

Artikel 78

Forbrugerbeskyttelse

Parterne samarbejder om at afstemme forbrugerbeskyttelsesstandarderne i Montenegro efter Fællesskabets. Der bør opnås en effektiv beskyttelse af forbrugeren for at sikre, at markedsøkonomien fungerer godt, og denne beskyttelse afhænger af, at der opbygges administrative strukturer til markedstilsyn og lovhåndhævelse på området.

Med henblik herpå fremmer og sikrer parterne med deres fælles interesser for øje følgende:

a) en aktiv forbrugerbeskyttelsespolitik, der er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne, herunder større udbredelse af information og udvikling af uafhængige organisationer

b) harmonisering af lovgivning og afstemning af forbrugerbeskyttelsen i Montenegro med Fællesskabets

c) en effektiv retsbeskyttelse af forbrugerne for at højne kvalitetsniveauet og garantere passende sikkerhedsstandarder for konsumgoder

d) de kompetente myndigheders overvågning af reglerne og adgang til domstolene i tilfælde af tvister

e) udveksling af oplysninger om farlige produkter.

Artikel 79

Arbejdsvilkår og ligestilling

Montenegro harmoniserer gradvis sin lovgivning med Fællesskabets lovgivning på områderne arbejdsvilkår, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og ligestilling.AFSNIT VII

RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED

Artikel 80

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i samarbejdet om retfærdighed, frihed og sikkerhed lægger parterne særlig vægt på befæstelse af retsstaten og styrkelse af institutionerne på alle forvaltningsniveauer i almindelighed og i forbindelse med retshåndhævelse og retsvæsenets administration i særdeleshed. Samarbejdet skal navnlig sigte mod at styrke domstolenes uafhængighed og forbedre deres effektivitet, forbedre politiets og andre lovhåndhævende instansers funktionsmåde, bidrage med passende uddannelse og bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet.

Artikel 81

Beskyttelse af personoplysninger

Montenegro harmoniserer fra denne aftales ikrafttræden sin lovgivning om beskyttelse af personoplysninger med fællesskabslovgivningen og anden europæisk og international lovgivning om privatlivets fred. Montenegro opretter en eller flere uafhængige tilsynsorganer, der har tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til effektivt at overvåge og sikre håndhævelsen af den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Parterne samarbejder om at nå dette mål.

Artikel 82

Visum, grænseforvaltning, asyl og migration

Parterne samarbejder på områderne visum, grænsekontrol, asyl og migration og etablerer en ramme for dette samarbejde, også på regionalt plan, under hensyntagen til og fuld udnyttelse af andre eksisterende initiativer på dette felt.

Samarbejdet om ovennævnte anliggender baseres på gensidige konsultationer og nær koordination mellem parterne og omfatter faglig og administrativ bistand til:

a) udveksling af information om lovgivning og praksis

b) udarbejdelse af lovgivning

c) effektivisering af institutioner

d) personaleuddannelse

e) sikkerhed ved rejsedokumenter og afsløring af falske dokumenter

f) grænseforvaltning.

Samarbejdet skal navnlig fokusere på:

a) asylområdet: implementering af national lovgivning, der opfylder standarderne i Genève-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen om flygtninges retsstilling indgået i New York den 31. januar 1967, for således at sikre, at »non-refoulement«-princippet respekteres tillige med asylansøgeres og flygtninges andre rettigheder

b) området lovlig migration: indrejseregler og indrejste personers rettigheder og stilling. I forbindelse med migration er parterne enige om at yde andre landes statsborgere, der er lovligt bosat på deres områder, en rimelig behandling og at føre en integrationspolitik med sigte på at give dem samme rettigheder og forpligtelser som deres egne statsborgere.

Artikel 83

Forhindring og kontrol af ulovlig indvandring, tilbagetagelse

1.  Parterne samarbejder om at forhindre og kontrollere ulovlig indvandring. Til det formål er Montenegro og medlemsstaterne enige om at tilbagetage egne statsborgere, der ulovligt opholder sig på deres områder, og parterne er også enige om [at indgå] og fuldt ud gennemføre en aftale om tilbagetagelse, herunder om forpligtelsen til at tilbagetage tredjelandsstatsborgere og statsløse personer.

Medlemsstaterne og Montenegro udstyrer deres statsborgere med passende identitetspapirer og giver dem adgang til de dertil nødvendige administrative faciliteter.

Særlige procedurer for tilbagetagelse af statsborgere, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer fastlægges inden for rammerne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Montenegro om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold.

2.  Montenegro accepterer at indgå tilbagetagelsesaftaler med landene i stabiliserings- og associeringsprocessen.

3.  Montenegro forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre en fleksibel og hurtig implementering af alle i denne artikel omhandlede tilbagetagelsesaftaler.

4.  Stabiliserings- og associeringsrådet undersøger, hvilken anden fælles indsats der kan gøres for at forebygge og kontrollere ulovlig indvandring, herunder menneskesmugling og illegale migrationsnet.

Artikel 84

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

1.  Parterne samarbejder om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og narkotikakriminalitet i særdeleshed og til finansiering af terrorisme.

2.  Samarbejdet på dette område kan omfatte administrativ og faglig bistand med henblik på at fremme anvendelsen af forskrifter og egnede standarder og mekanismer til at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme svarende til dem, der er vedtaget i Fællesskabet og internationale fora på dette område, navnlig Financial Action Task Force (FATF).

Artikel 85

Samarbejde om ulovlig narkotika

1.  Parterne samarbejder inden for deres respektive beføjelser og kompetence om at sikre en afbalanceret og integreret tilgang til narkotikaanliggender. Politikken og indsatsen på dette område skal rettes mod at styrke strukturerne til bekæmpelse af ulovlig narkotika, at reducere udbuddet af, den ulovlige handel med og efterspørgslen efter ulovlig narkotika, at afhjælpe de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af stofmisbrug samt mod en mere effektiv kontrol med prækursorer.

2.  Parterne enes om de nødvendige metoder for samarbejde til at realisere disse mål. Aktionerne baseres på i fællesskab vedtagne principper, der er på linje med EU's narkotikakontrolstrategi.

Artikel 86

Modvirkning og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og andre ulovlige aktiviteter

Parterne samarbejder om at bekæmpe og modvirke kriminalitet og ulovlige aktiviteter, også organiseret kriminalitet, såsom:

a) menneskesmugling og -handel

b) ulovlige aktiviteter på det økonomiske område, særlig falskmøntneri og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, ulovlige transaktioner med produkter, såsom industriaffald, radioaktivt materiale og transaktioner med ulovlige varer eller varemærkeforfalskninger

c) korruption, både i den private og offentlige sektor, særlig i forbindelse med uigennemsigtig administrativ praksis

d) skattesvig

e) identitetstyveri

f) ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

g) ulovlig våbenhandel

h) dokumentfalsk

i) smugling og ulovlig handel med varer, herunder biler

j) cyberkriminalitet.

Med hensyn til falskmøntneri samarbejder Montenegro tæt sammen med Det Europæiske Fællesskab for at bekæmpe falskmøntneri og fjerne og straffe enhver form for falskmøntneri på sit område. Med hensyn til forebyggelse sigter Montenegro mod at indføre foranstaltninger, som svarer til dem i fællesskabslovgivningen, og at tilslutte sig internationale aftaler på området. Montenegro kan få støtte fra Fællesskabet til udveksling, bistand og uddannelse i beskyttelse mod falskmøntneri. Regionalt samarbejde og overholdelse af anerkendte internationale standarder for bekæmpelse af organiseret kriminalitet fremmes.

Artikel 87

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne skal i overensstemmelse med internationale konventioner, som de er part i, og med deres respektive love og bestemmelser samarbejde om at forhindre og undertrykke terror-handlinger samt finansiering heraf:

a) inden for rammerne af implementeringen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001), andre relevante FN-resolutioner, internationale konventioner og instrumenter

b) ved udveksling af oplysninger om terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med folkeretten og indenlandsk lovgivning

c) ved udveksling af erfaringer vedrørende midler og metoder til bekæmpelse af terrorisme og på tekniske områder og inden for uddannelse og ved udveksling af erfaringer med forhindring af terrorisme.AFSNIT VIII

SAMARBEJDSPOLITIKKER

Artikel 88

1.  Fællesskabet og Montenegro etablerer et nært samarbejde om at bidrage til Montenegros udvikling og vækstpotentiel. Samarbejdet skal styrke de eksisterende økonomiske bånd på det bredest mulige grundlag til fordel for begge parter.

2.  Der fastlægges politik og andre foranstaltninger til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling i Montenegro. Den pågældende politik bør fra begyndelsen sikre, at miljømæssige hensyn fuldt ud indarbejdes og er tilpasset de krav, der må stilles til en harmonisk social udvikling.

3.  Samarbejdspolitikkerne indpasses i rammer for et regionalt samarbejde. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, der kan fremme samarbejdet mellem Montenegro og dets nabolande, herunder medlemsstater, for således at bidrage til den regionale stabilitet. Stabiliserings- og associeringsrådet kan fastlægge prioriteter mellem og inden for de samarbejdspolitikker, der er beskrevet i det følgende, i overensstemmelse med det europæiske partnerskab.

Artikel 89

Økonomisk politik og handelspolitik

Fællesskabet og Montenegro befordrer den økonomiske reformproces ved at samarbejde om en bedre forståelse af de grundlæggende elementer i deres respektive økonomier og om udformning og gennemførelse af økonomisk politik i en markedsøkonomi.

Med henblik herpå skal Fællesskabet og Montenegro samarbejde om:

a) at udveksle oplysninger om makroøkonomiske resultater og udsigter og om udviklingsstrategier

b) i fællesskab at undersøge økonomiske spørgsmål af gensidig interesse, herunder fastlæggelse af rammer for økonomisk politik og midlerne til gennemførelse heraf, og

c) at fremme et bredere samarbejde med henblik på at fremskynde tilstrømningen af knowhow og adgangen til nye teknologier.

Montenegro bestræber sig på at etablere en funktionsdygtig markedsøkonomi og på gradvis at tilnærme sine politikker til de stabilitetsorienterede politikker i Den Økonomiske og Monetære Union. Fællesskabet kan på anmodning af myndighederne i Montenegro yde bistand til at støtte Montenegros indsats på området.

Samarbejdet skal også sigte mod at styrke retsreglerne på erhvervsområdet gennem en stabil og ikke-diskriminerende handelsrelateret lovramme.

Samarbejdet på dette område omfatter udveksling af oplysninger om principperne for Den Økonomiske og Monetære Union og dens funktion.

Artikel 90

Statistisk samarbejde

Samarbejdet mellem parterne koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende statistik. Det rettes navnlig mod at udvikle et effektivt og bæredygtigt statistisk system, der kan levere sammenlignelige, pålidelige, objektive og akkurate data til planlægning og overvågning af omstillings- og reformprocessen i Montenegro. Det bør også sætte Montenegros statistiske institut i stand til bedre at imødekomme nationale brugeres behov (både den offentlige forvaltning og den private sektor). Det statistiske system skal følge de grundlæggende statistiske principper, der er fastlagt af De Forenede Nationer, den europæiske statistiske adfærdskodeks og reglerne i den europæiske lovgivning om statistikker og udvikles i retning af gældende fællesskabsret. Parterne skal samarbejde, navnlig for at sikre, at personoplysninger forbliver fortrolige, for gradvis at øge dataindsamlingen og dataoverførslen til det europæiske statistiske system og for at udveksle oplysninger om metoder, videregivelse af knowhow og uddannelse.

Artikel 91

Bank- og forsikringsvirksomhed samt andre finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet mellem Montenegro og Fællesskabet koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende bank- og forsikringsvirksomhed og finansielle tjenesteydelser. Parterne samarbejder med henblik på at skabe og udvikle egnede rammer for fremme af bank- og forsikringsvirksomhed og sektoren for finansielle tjenesteydelser i Montenegro baseret på fair konkurrence og på at sikre lige vilkår.

Artikel 92

Samarbejde om intern kontrol og ekstern revision

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende offentlig intern finanskontrol og ekstern revision. Parterne samarbejder især gennem udarbejdelse og vedtagelse af de fornødne regler om at udvikle gennemsigtige, effektive og økonomiske systemer for offentlig intern finanskontrol (herunder finansforvaltning og finanskontrol og funktionelt uafhængig intern revision), og uafhængige systemer for ekstern kontrol i Montenegro i overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og metoder og bedste praksis i EU. Samarbejdet skal også koncentreres om kapacitetsopbygning af den øverste revisionsinstans i Montenegro. For at kunne udføre de samarbejds- og harmoniseringsopgaver, der følger af ovenstående krav, bør samarbejdet også koncentreres om at få etableret og styrket centrale harmoniseringsenheder for finans-forvaltning og finanskontrol og for intern revision.

Artikel 93

Investeringsfremme og -beskyttelse

Samarbejdet mellem parterne, inden for deres respektive beføjelser, om investeringsfremme og -beskyttelse rettes mod at skabe et gunstigt klima for såvel nationale som udenlandske private investeringer, der er absolut nødvendige for den økonomiske og industrielle revitalisering i Montenegro. De særlige formål med samarbejdet er, at der i Montenegro skabes bedre retlige rammer for fremme og beskyttelse af investeringer.

Artikel 94

Industrisamarbejde

Samarbejdet skal sigte mod at fremme modernisering og omstrukturering af industrien og individuelle sektorer i Montenegro. Det skal også omfatte industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende med det formål at styrke den private sektor på betingelser, der tilgodeser miljøet.

Industrisamarbejdsinitiativerne skal afspejle prioriteter, som parterne fastlægger i fællesskab. De tager hensyn til de regionale aspekter af industriudviklingen og fremmer tværnationale partnerskaber, hvor dette er relevant. De skal særlig omfatte egnede rammebetingelser for virksomhederne, øget knowhow i managementhenseende samt større markedsreklame og gennemsigtighed på markederne og bedre erhvervsbetingelser. Opmærksomheden rettes særlig mod effektive eksportfremmende aktiviteter i Montenegro.

Der vil i samarbejdet blive taget behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende industripolitik.

Artikel 95

Små og mellemstore virksomheder

Parterne søger med samarbejdet at udvikle og styrke den private sektors små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og at etablere nye foretagender på områder, der byder på vækstmuligheder og samarbejde mellem SMV'er i Fællesskabet og Montenegro. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende SMV'er, samt til de ti retningslinjer i det europæiske charter om små virksomheder.

Artikel 96

Turisme

Samarbejdet mellem parterne inden for turisme tager navnlig sigte på at styrke strømmen af information om turisme (via internationale netværk, databanker osv.), at fremme udviklingen af infrastruktur, som fører til investering i turistsektoren, og at få Montenegro til at deltage i større europæiske turistorganisationer. Det vil også have til formål at undersøge mulighederne for fælles tiltag og for større samarbejde mellem turisterhvervet, eksperter og regeringer og deres kompetente kontorer på turistområdet, og på at videregive knowhow (gennem uddannelse, udvekslinger og seminarer). Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til gældende fællesskabsret vedrørende denne sektor.

Samarbejdet kan indpasses i rammer for et regionalt samarbejde.

Artikel 97

Landbrug og agroindustri

Samarbejdet mellem parterne vil blive udvidet inden for alle prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende landbrug samt dyre- og plantesundheds-området. Samarbejdet tager navnlig sigte på at modernisere og omstrukturere Montenegros landbrug og agroindustri, navnlig for at opfylde Fællesskabets sundhedskrav, forbedre forvaltningen af vand og udviklingen af landdistrikter og på at udvikle skovbruget i Montenegro og støtte en gradvis tilnærmelse af Montenegros lovgivning og praksis til Fællesskabets regler og standarder.

Artikel 98

Fiskeri

Parterne undersøger muligheden for at identificere gensidigt fordelagtige anliggender af fælles interesse i fiskerisektoren. Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder i tilknytning til gældende fællesskabsret på fiskeriområdet, herunder overholdelse af internationale forpligtelser vedrørende internationale og regionale fiskeriorganisationers regler for forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne.

Artikel 99

Told

Parterne etablerer et samarbejde på dette område for at sikre overholdelse af de bestemmelser, der skal vedtages på handelsområdet, og tilnærmelse af Montenegros toldsystem til Fællesskabets, for dermed at bane vejen for de liberaliseringsforanstaltninger, der er planlagt i henhold til denne aftale, samt for den gradvise tilnærmelse af den montenegrinske toldlovgivning til gældende fællesskabsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende told.

Protokol 6 fastsætter regler for gensidig administrativ bistand mellem parterne på toldområdet.

Artikel 100

Beskatning

Parterne indleder et samarbejde på beskatningsområdet, som skal omfatte foranstaltninger til yderligere reform af Montenegros skattesystem og omstrukturering af skatteforvaltningen for at forbedre skatteopkrævningen og bekæmpe skattesvig.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til EU-retten vedrørende beskatning og bekæmpelse af skadelig skattekonkurrence. Eliminering af skadelig skattekonkurrence skal ske på basis af principperne i adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, som Rådet vedtog den 1. december 1997.

Samarbejdet vil også blive lagt an på at øge gennemsigtigheden og bekæmpe korruption og på informationsudveksling med EU-medlemsstaterne for at fremme håndhævelsen af foranstaltninger til forebyggelse af skattesvig, skatteflugt og skatteunddragelse. Montenegro skal også fuldende netværket af bilaterale aftaler med medlemsstaterne i overensstemmelse med den seneste ajourføring af OECD's modeloverenskomst om indkomst og kapital og på grundlag af OECD's modeloverenskomst om udveksling af oplysninger om skatteanliggender, i det omfang den anmodende medlemsstat tiltræder disse.

Artikel 101

Socialt samarbejde

På beskæftigelsesområdet rettes samarbejdet navnlig mod modernisering af arbejdsanvisnings- og erhvervsvejledningstjenesterne, opfølgningsforanstaltninger og fremme af lokaludvikling for at hjælpe til omstrukturering af industri og arbejdsmarked. Det omfatter også f.eks. undersøgelser, udstationering af eksperter og oplysning og uddannelse.

Parterne samarbejder om at lette en reform af den montenegrinske beskæftigelsespolitik gennem udvidet økonomisk reform og integration. Samarbejdet rettes også mod støtte til tilpasning af det montenegrinske sociale sikringssystem til de nye økonomiske og sociale krav og mod tilpasning af den montenegrinske lovgivning om arbejdsvilkår og lige muligheder for mænd og kvinder, for mennesker med handicap og for minoritetsgrupper, samt forbedring af beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med det eksisterende beskyttelsesniveau i Fællesskabet som reference. Montenegro skal garantere tiltrædelse og effektiv gennemførelse af ILO's grundlæggende konventioner.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 102

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Parterne samarbejder om at højne niveauet inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i Montenegro samt om ungdomspolitik og ungdomsarbejde, herunder folkeoplysning. En prioritet inden for de videregående uddannelser skal være at realisere målene i Bologna-erklæringen, der er afgivet som led i den mellemstatslige Bologna-proces.

Parterne samarbejder også om at sikre adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse på alle niveauer i Montenegro uden forskelsbehandling begrundet i køn, hudfarve, etnisk oprindelse eller religion.

De relevante fællesskabsprogrammer og -instrumenter bidrager til en modernisering af uddannelsesinstitutioner og -aktiviteter i Montenegro.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på dette område.

Artikel 103

Kulturelt samarbejde

Parterne forpligter sig til at fremme det kulturelle samarbejde. Dette samarbejde skal bl.a. tjene til at øge den gensidige forståelse og anseelse mellem enkeltpersoner, samfund og folk. Parterne forpligter sig også til at samarbejde om at fremme kulturel mangfoldighed, bl.a. inden for rammerne af UNESCO's konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Artikel 104

Samarbejde på det audiovisuelle område

Parterne samarbejder om at fremme den audiovisuelle industri i Europa og tilskynde til samproduktion inden for film og fjernsyn.

Samarbejdet kunne bl.a. omfatte programmer og faciliteter til uddannelse af journalister og andre mediearbejdere samt faglig bistand til medierne, offentlige såvel som private, for at styrke deres uafhængighed, professionalisme og forbindelser med de europæiske medier.

Montenegro bringer sin politik vedrørende regulering af indholdet af radio- og tv-spredningsvirksomhed på tværs af grænser på linje med Fællesskabets og harmoniserer sin lovgivning med gældende fællesskabsret. Montenegro er særlig opmærksom på anliggender vedrørende erhvervelse af intellektuelle ejendomsrettigheder til programmer og udsendelser via satellit, kabel og jordbaserede frekvenser.

Artikel 105

Informationssamfundet

Samarbejdet udvides inden for alle områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende informationssamfundet. Der skal især være tale om at støtte Montenegros gradvise tilnærmelse af politik og lovgivning i denne sektor til Fællesskabets.

Parterne samarbejder også med sigte på en yderligere udvikling af informationssamfundet i Montenegro. Det overordnede mål vil være at forberede samfundet som helhed til den digitale tidsalder, at tiltrække investeringer og sikre driftskompatibilitet i net og tjenester.

Artikel 106

Netværk og tjenester inden for elektronisk kommunikation

Samarbejdet koncentreres i første række om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende dette område. Parterne styrker især samarbejdet inden for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med det endelige mål, at Montenegro overtager gældende fællesskabsret i denne sektor tre år efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 107

Information og kommunikation

Fællesskabet og Montenegro træffer de nødvendige foranstaltninger til at fremme den gensidige udveksling af information. Der lægges særlig vægt på programmer, der kan bringe basisinformation om Fællesskabet ud til offentligheden og specialiseret information til erhvervslivet i Montenegro.

Artikel 108

Transport

Samarbejdet mellem parterne koncentreres om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende transport.

Samarbejdet kan navnlig tage sigte på at omstrukturere og modernisere Montenegros transportformer, forbedre passager- og godstrafikken, udvide adgangen til transportmarkeder og -faciliteter, herunder havne og lufthavne. Samarbejdet kan endvidere støtte udviklingen af multimodal infrastruktur i forbindelse med de vigtigste transeuropæiske net, særlig for at styrke de regionale forbindelser i Sydøsteuropa på linje med aftalememorandummet om udvikling af de centrale regionale transportnet. Formålet med samarbejdet er at indføre driftsstandarder svarende til dem, der findes i Fællesskabet og at udvikle et transportsystem i Montenegro, der er foreneligt med og tilpasset Fællesskabets system og forbedre miljøbeskyttelsen inden for transport.

Artikel 109

Energi

Samarbejdet koncentreres navnlig om prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret på energiområdet. Det skal tage udgangspunkt i energifællesskabstraktaten og skal uddybes med henblik på Montenegros gradvise integration i de europæiske energimarkeder. Samarbejdet kan navnlig omfatte:

a) udformning og planlægning af energipolitik, herunder modernisering af infrastruktur, forbedring og diversificering af udbud og forbedring af adgangen til energimarkedet, herunder lettelse af transit, overførsel og distribution og istandsættelse af elforbindelser af regional betydning til nabolande

b) fremme af energibesparelser, energieffektivitet, vedvarende energikilder og undersøgelse af energiproduktion og -forbrug på miljøet

c) fastlæggelse af rammebetingelser for omstrukturering af energiselskaber og samarbejde mellem virksomheder i denne sektor.

Artikel 110

Nuklear sikkerhed

Parterne samarbejder på området nuklear sikkerhed og kontrolforanstaltninger. Samarbejdet vil kunne omfatte følgende anliggender:

a) forbedring af parternes love og bestemmelser om strålingsbeskyttelse, nuklear sikkerhed og regnskab og kontrol med nukleare materialer samt styrkelse af kontrolmyndighederne og deres midler

b) tilskyndelse til fremme af aftaler mellem EU's medlemsstater eller Det Europæiske Atomenergifællesskab og Montenegro om hurtig varsling og informationsudveksling i tilfælde af nukleare ulykker og om katastrofeberedskab samt om nukleare sikkerheds-spørgsmål generelt, hvis dette er relevant

c) ansvar over for tredjemand på det nukleare område.

Artikel 111

Miljø

Parterne udvikler og styrker deres samarbejde på miljøområdet om den vitale opgave at bekæmpe yderligere miljøforringelse og begynde at forbedre miljøsituationen med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling.

Parterne skal navnlig samarbejde om at styrke de administrative strukturer og procedurer for at sikre en strategisk planlægning af miljøspørgsmål og koordination mellem de relevante aktører, og de skal fokusere på at tilpasse Montenegros lovgivning til gældende fællesskabsret. Samarbejdet bør også fokusere på strategier for en væsentlig nedbringelse af lokal, regional og grænseoverskridende luft- og vandforurening, indførelse af et system for effektiv, ren, bæredygtig produktion og forbrug af vedvarende energi og gennemførelse af vurderinger af virkningerne på miljøet og strategiske miljøvurderinger Der skal specielt sigtes mod ratifikation og gennemførelse af Kyoto-protokollen.

Artikel 112

Samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling

Parterne fremmer samarbejdet inden for civil videnskabelig forskning og teknologisk udvikling (FTU) på basis af gensidig fordel og, under hensyntagen til de til rådighed værende ressourcer, rimelig adgang til hinandens programmer under forudsætning af passende beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til gældende fællesskabsret vedrørende forskning og teknologisk udvikling.

Artikel 113

Regional og lokal udvikling

Parterne bestræber sig på at styrke det regionale og lokale udviklingssamarbejde med henblik på at bidrage til økonomisk udvikling og nedbringe regionale skævheder. Der sættes særlig ind på grænseoverskridende, transnationalt og mellemregionalt samarbejde.

Der tages i samarbejdet behørigt hensyn til prioriterede områder, som har tilknytning til EU-retten vedrørende regionaludvikling.

Artikel 114

Offentlig administration

Samarbejdet rettes mod at sikre, at der opbygges en effektiv og ansvarlig offentlig forvaltning i Montenegro, navnlig med henblik på at støtte implementering af retsstatsprincipperne, velfungerende statsinstitutioner til gavn for den montenegrinske befolkning som helhed og en gnidningsløs udvikling af forbindelserne mellem EU og Montenegro.

Samarbejdet fokuserer i første række på opbygning af institutioner, herunder udformning og anvendelse af gennemsigtige og upartiske ansættelsesprocedurer, forvaltning af menneskelige ressourcer, karriereudvikling for offentligt ansatte, efteruddannelse og fremme af etikken i den offentlige forvaltning. Samarbejdet dækker alle niveauer af offentlig forvaltning, herunder lokalforvaltning.AFSNIT IX

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 115

Montenegro kan med henblik på at virkeliggøre denne aftales mål og i overensstemmelse med artikel 5, 116 og 118 modtage finansiel bistand fra Fællesskabet i form af gavebistand og lån, herunder lån fra Den Europæiske Investeringsbank. Bistand fra Fællesskabet er betinget af, at der sker yderligere fremskridt med opfyldelsen af Københavnskriterierne, særlig hvad angår fremskridt med indfrielse af de specifikke prioriteter i det europæiske partnerskab. Der tages også hensyn til resultaterne af de årlige undersøgelser af landene i stabiliserings- og associeringsprocessen, især til modtagernes arbejde med at gennemføre demokratiske, økonomiske og institutionelle reformer og andre af Rådets konklusioner, navnlig vedrørende tilpasningsprogrammerne. Bistanden til Montenegro afstemmes efter konstaterede behov, valgte prioriteringer, absorptionskapacitet og tilbagebetalingsevne samt gennemførelsen af de økonomiske reformer og omstruktureringen af økonomien.

Artikel 116

Den finansielle bistand i form af gavebistand omfattes af de operative foranstaltninger, der er fastsat i den relevante rådsforordning, inden for flerårige, vejledende rammer og baseret på årlige handlingsprogrammer, der fastlægges af Fællesskabet efter konsultationer med Montenegro.

Den finansielle bistand kan omfatte alle samarbejdsområder, idet der lægges særlig vægt på retfærdighed, frihed og sikkerhed, tilnærmelse af lovgivning, økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse.

Artikel 117

På anmodning af Montenegro kan Fællesskabet, hvis der er særligt behov for det, i koordination med internationale finansielle institutioner undersøge muligheden for ekstra-ordinær makrofinansiel bistand på visse betingelser og under hensyntagen til alle disponible ressourcer. Denne bistand frigives, såfremt de betingelser, som skal fastlægges i et program, der aftales mellem Montenegro og Den Internationale Valutafond, er opfyldt.

Artikel 118

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de disponible ressourcer drager parterne omsorg for, at Fællesskabets bidrag bevilges i nær koordination med bidrag fra andre kilder, såsom medlemsstaterne, andre lande og internationale finansielle institutioner.

Med henblik herpå udveksler parterne med regelmæssige mellemrum oplysninger om alle bistandskilder.AFSNIT X

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 119

Der oprettes et stabiliserings- og associeringsråd, som skal overvåge anvendelsen og gennemførelsen af denne aftale. Det træder med regelmæssige mellemrum sammen på et passende niveau, samt når omstændighederne kræver det. Det undersøger alle vigtige problemer, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, samt alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 120

1.  Stabiliserings- og associeringsrådet består af medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Europa-Kommissionen på den ene side og medlemmer af den montenegrinske regering på den anden side.

2.  Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

3.  Medlemmerne af stabiliserings- og associeringsrådet kan lade sig repræsentere i overensstemmelse med de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

4.  Formandskabet i stabiliserings- og associeringsrådet beklædes på skift af en repræsentant for Fællesskabet og en repræsentant for Montenegro i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen.

5.  Den Europæiske Investeringsbank deltager i stabiliserings- og associeringsrådets arbejde som observatør, for så vidt angår anliggender, der vedrører den.

Artikel 121

Stabiliserings- og associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til inden for aftalens rammer at træffe afgørelser i de i aftalen anførte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Stabiliserings- og associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger. Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 122

1.  Stabiliserings- og associeringsrådet bistås i udøvelsen af sine hverv af et stabiliserings- og associeringsudvalg, der består af repræsentanter for Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanter for Europa-Kommissionen på den ene side og repræsentanter for Montenegro på den anden side.

2.  Stabiliserings- og associeringsrådet fastlægger i sin forretningsorden, hvilke opgaver stabiliserings- og associeringsudvalget skal tillægges, og som omfatter forberedelse af stabiliserings- og associeringsrådets møder, og det bestemmer, hvorledes stabiliserings- og associeringsudvalget skal fungere.

3.  Stabiliserings- og associeringsrådet kan delegere enhver af sine beføjelser til stabiliserings- og associeringsudvalget. I så fald træffer stabiliserings- og associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 121.

Artikel 123

Stabiliserings- og associeringsudvalget kan nedsætte underudvalg. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttrædelsesdato nedsætter stabiliserings- og associeringsudvalget de nødvendige underudvalg til en tilfredsstillende gennemførelse af denne aftale.

Der oprettes et underudvalg, som skal beskæftige sig med migrationsanliggender.

Artikel 124

Stabiliserings- og associeringsrådet kan beslutte at nedsætte andre særlige udvalg eller instanser til at bistå det i udførelsen af dets hverv. Stabiliserings- og associeringsrådet fastsætter i sin forretningsorden de nærmere retningslinjer for sådanne udvalgs og instansers sammensætning og opgaver samt for deres funktionsmåde.

Artikel 125

Der nedsættes et parlamentarisk stabiliserings- og associeringsudvalg. Det skal være forum for medlemmer af det montenegrinske parlament og af Europa-Parlamentet med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemmer af Montenegros parlament.

Det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

Formandskabet i det parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg beklædes på skift af et medlem af Europa-Parlamentet og af et medlem af det montenegrinske parlament i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i dets forretningsorden.

Artikel 126

Inden for denne aftales anvendelsesområde forpligter hver af parterne sig til at sikre, at fysiske og juridiske personer fra den anden part uden forskelsbehandling i forhold til deres egne statsborgere gives adgang til parternes kompetente domstole og administrative organer, for at de kan forsvare deres individuelle rettigheder og ejendomsrettigheder.

Artikel 127

Intet i denne aftale forhindrer en af parterne i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt foranstaltningerne ikke ændrer konkurrencevilkårene for varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for indfrielsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 128

1.  Inden for de områder, denne aftale omfatter, og med forbehold af særlige bestemmelser heri:

a) må de ordninger, der anvendes af Montenegro over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

b) må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Montenegro, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem montenegrinske statsborgere eller virksomheder.

2.  Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke parternes ret til at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning på skattepligtige, som ikke befinder sig i samme situation med hensyn til bopæl.

Artikel 129

1.  Parterne træffer de fornødne almindelige eller særlige foranstaltninger til opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De sikrer, at aftalens målsætning virkeliggøres.

2.  Parterne er enige om på anmodning af en af dem straks gennem passende kanaler at konsultere hinanden med henblik på drøftelse af ethvert spørgsmål vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale og andre relevante aspekter af forbindelserne mellem dem.

3.  Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for stabiliserings- og associeringsrådet. I så fald anvendes artikel 130 og alt efter omstændighederne protokol 7.

Stabiliserings- og associeringsrådet kan bilægge tvister ved en bindende afgørelse.

4.  Såfremt en part finder, at den anden part har misligholdt en forpligtelse i henhold til denne aftale, kan den træffe passende foranstaltninger. Forinden skal den, bortset fra i særligt hastende tilfælde, tilsende stabiliserings- og associeringsrådet alle relevante oplysninger, der er nødvendige for en indgående behandling af situationen med henblik på at finde en løsning, der kan accepteres af parterne.

Ved valget af foranstaltninger foretrækkes de, der forstyrrer aftalens gennemførelse mindst muligt. Disse foranstaltninger meddeles straks stabiliserings- og associeringsrådet og gøres, hvis den anden part ønsker det, til genstand for drøftelser i stabiliserings- og associeringsrådet, stabiliserings- og associeringsudvalget eller i et andet organ, der er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124.

5.  Bestemmelserne i stk. 2, 3 og 4 berører på ingen måde artikel 32, 40, 41, 42, 46 og protokol 3 (definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder til administrativt samarbejde).

Artikel 130

1.  Hvis der opstår uenighed mellem parterne om fortolkningen eller gennemførelsen af denne aftale, indbringer den ene eller den part en formel anmodning om, at der findes en løsning på problemet, for den anden part og for stabiliserings- og associeringsrådet.

Hvis en part mener, at den anden part har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne aftale, fordi vedkommende har truffet en foranstaltning eller har undladt at handle, skal begrundelsen for denne opfattelse fremgå af den formelle anmodning om, at problemet løses, og alt efter omstændighederne kan den pågældende part træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 129, stk. 4.

2.  Parterne tilstræber at løse problemet ved i god tro at indgå drøftelser med stabiliserings- og associeringsrådet og andre organer omhandlet i stk. 3 med henblik på hurtigst muligt at nå frem til en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

3.  Parterne giver stabiliserings- og associeringsrådet alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne behandle spørgsmålet indgående.

Spørgsmålet drøftes på hvert eneste møde i stabiliserings- og associeringsrådet, indtil der er truffet en løsning, medmindre der er indledt en voldgiftssag, jf. protokol 7. En tvist konstateres løst, når stabiliserings- og associeringsrådet har truffet en bindende afgørelse om at løse problemet, jf. artikel 129, stk. 3, eller når det har erklæret tvisten for løst.

Drøftelser af en tvist kan også foregå på ethvert møde i stabiliserings- og assoceringsudvalget eller ethvert andet udvalg eller organ, som er oprettet på grundlag af artikel 123 eller 124, efter aftale mellem parterne eller på anmodning af en af parterne. Drøftelserne kan også foregå skriftligt.

Alle oplysninger, der afgives under konsultationerne, behandles fortroligt.

4.  Med hensyn til spørgsmål, der falder ind under protokol 7's anvendelsesområde, kan parterne hver især indbringe tvisten til at blive afgjort ved voldgift i overensstemmelse med samme protokol, hvis parterne ikke har kunne nå til en løsning inden for to måneder efter, at tvistbilæggelsesproceduren er blevet indledt i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 131

Denne aftale berører, indtil der er opnået lige rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder i henhold til denne aftale, ikke rettigheder, der er dem sikret på grundlag af bestående aftaler mellem en eller flere medlemsstater på den ene side og Montenegro på den anden side.

Artikel 132

Protokol 8 fastlægger de generelle principper for Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer.

Bilag I-VII og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 133

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

Hver af parterne kan suspendere aftalen med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at den anden part ikke overholder et eller flere væsentlige dele af aftalen.

Artikel 134

I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Montenegro.

Artikel 135

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i disse traktater, og på den anden side for Montenegros område.

Artikel 136

Denne aftale deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 137

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og på det officielle sprog i Montenegro, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 138

Parterne godkender denne aftale i overensstemmelse med egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 139

Interimsaftale

Såfremt bestemmelserne i visse dele af denne aftale, særlig bestemmelserne vedrørende frie varebevægelser og de relevante bestemmelser om transport, i afventning af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for denne aftales ikrafttræden, bringes i anvendelse ved en interimsaftale mellem Fællesskabet og Montenegro, er parterne enige om, at udtrykket »datoen for denne aftales ikrafttræden« med henblik på afsnit IV, artikel 73, 74 og 75 i denne aftale og protokol 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 samt de relevante bestemmelser i protokol 4 hertil betyder datoen for interimsaftalens ikrafttræden i relation til de forpligtelser, der er indeholdt i ovennævnte bestemmelser.

Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete.

V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem.

V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju.

Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

A Magyar Köztársaság részéről

signatory

Għal Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

U ime Republike Crne Gore

signatory

BILAG I
BILAG I.A

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

(jf. artikel 21)

Toldsatserne nedsættes som følger:

a) på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

b) den 1. januar i det første år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 50 % af basistolden

c) den 1. januar i det andet år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 25 % af basistolden

d) den 1. januar i det tredje år efter aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.KN-kode

Varebeskrivelse

2515

Marmor, travertin, ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten med en tilsyneladende densitet på 2 500  kg/m3 eller derover samt alabast, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

 

–  Marmor og travertin:

2515 11 00

– –  Rå eller groft tildannet

2515 12

– –  Kun tilskåret, ved savning eller på anden måde, til blokke eller plader af kvadratisk eller rektangulær form:

2515 12 20

– – –  Af tykkelse 4 cm og derunder

2515 12 50

– – –  Af tykkelse over 4 cm, men ikke over 25 cm

2515 12 90

– – –  Andet

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825 :

2522 20 00

–  Læsket kalk

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

 

–  Portlandcement:

2523 29 00

– –  Andet

3602 00 00

Tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt

3603 00

Tændsnore, også detonerende; fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

3603 00 10

–  Tændsnore, også detonerende

3603 00 90

–  Andet

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kølevæsker) og tilberedte væsker til afrimning

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ:

4406 90 00

–  Andet

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler:

 

–  Af træ

4410 12

– –  OSB-plader:

4410 12 10

– – –  Ubearbejdet eller kun slebne

4410 19 00

– –  Andet

4412

Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

4412 10 00

–  af bambus

 

–  Andet:

4412 94

– –  Stavlimet eller bloklimet finér:

4412 94 10

– – –  med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ

4412 94 90

– – –  Andet

4412 99

– –  Andet:

4412 99 70

– – –  Andet

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

 

–  Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 51

– –  Som dækker anklen:

 

– – –  Andet:

 

– – – –  Som dækker anklen, men ikke nogen del af læggen, med længste indvendige mål:

 

– – – – –  24 cm og derover:

6403 51 15

– – – – – –  Herrefodtøj

6403 51 19

– – – – – –  Damefodtøj

 

– – – –  Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – –  24 cm og derover:

6403 51 95

– – – – – –  Herrefodtøj

6403 51 99

– – – – – –  Damefodtøj

6405

Andet fodtøj:

6405 10 00

–  med overdel af læder eller kunstlæder

7604

Stænger og profiler, af aluminium:

7604 10

–  Af ulegeret aluminium:

7604 10 90

– –  Glasprofiler

 

–  Af aluminiumlegeringer:

7604 29

– –  Andet:

7604 29 90

– – –  Glasprofiler

7616

Andre varer af aluminium:

 

–  Andet:

7616 99

– –  Andet:

7616 99 90

– – –  Andet

8415

Luftkonditioneringsmaskiner bestående af en motordreven ventilator og elementer til ændring af luftens temperatur og fugtighed, herunder maskiner uden mulighed for særskilt regulering af fugtighedsgraden

 

–  Andet:

8415 81 00

– –  Med køleelement og ventil til vending af køle-/varmekredsløbet (reversible varmepumper):

8507

Elektriske akkumulatorer, herunder separatorer (også kvadratiske eller rektangulære)

8507 20

–  Andre blyakkumulatorer:

 

– –  Andet:

8507 20 98

– – –  Andet

8517

Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443 , 8525 , 8527 eller 8528

 

–  Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

8517 12 00

– –  Telefonapparater til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 ), herunder stationcars og racerbiler:

 

–  Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med gnisttænding

8703 22

– –  med slagvolumen over 1 000 cm3, men ikke over 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –  Nye:

ex 8703 22 10

– – – –  motorvogne til personbefordring

8703 22 90

– – –  Brugte

8703 23

– –  med slagvolumen over 1 500 cm3, men ikke over 3 000 cm3:

 

– – –  Nye:

8703 23 19

– – – –  Andet:

ex 8703 23 19

– – – – –  motorvogne til personbefordring

8703 23 90

– – –  Brugte

 

–  Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor):

8703 32

– –  med slagvolumen over 1 500  cm3, men ikke over 2 500 cm3:

 

– – –  Nye:

8703 32 19

– – – –  Andet:

ex 8703 32 19

– – – – –  motorvogne til personbefordring

8703 32 90

– – –  Brugte

8703 33

– –  med slagvolumen over 2 500  cm3:

 

– – –  Nye:

8703 33 11

– – – –  Indrettet til beboelse eller camping

8703 33 90

– – –  Brugte
BILAG I.B

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER

(jf. artikel 21)

Toldsatserne nedsættes som følger:

a) på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 85 % af basistolden

b) den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 70 % af basistolden

c) den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 55 % af basistolden

d) den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af basistolden

e) den 1. januar i det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 20 % af basistolden

f) den 1. januar i det femte år efter denne aftales ikrafttræden afskaffes den resterende importtold.KN-kode

Varebeskrivelse

2501

Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen; havvand:

 

–  Salt (herunder bordsalt og denatureret salt) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen;

 

– –  Andet:

 

– – –  Andet:

2501 00 91

– – – –  Salt egnet til menneskeføde

3304

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater:

 

–  Andet:

3304 99 00

– –  Andet

3305

Hårplejemidler:

3305 10 00

–  Hårvaskemidler

3305 90

–  Andet:

3305 90 90

– –  Andet

3306

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser; tandtråd i pakninger til detailsalg:

3306 10 00

–  Tandplejemidler

3401

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer, også med indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater til vask af huden, i flydende form eller som creme, i pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

 

–  Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og præparater, i form af stænger, blokke eller støbte stykker og figurer og papir, vat, filt, fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler:

3401 11 00

– –  Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)

3402

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe); overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler (herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte rengørings- og rensemidler, også med indhold af sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401 :

3402 20

–  Præparater i pakninger til detailsalg:

3402 20 20

– –  Overfladeaktive præparater

3402 20 90

– –  Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3402 90

–  Andet:

3402 90 90

– –  Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler

3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast:

 

–  Sække og poser (herunder kræmmerhuse):

3923 21 00

– –  af polymerer af ethylen

3923 29

– –  af anden plast:

3923 29 10

– – –  af polyvinylchlorid

3923 90

–  Andet:

3923 90 10

– –  Ekstruderede plasttrådnet, rørformede eller flade

3923 90 90

– –  Andet

3926

Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos. 3901 -3914 :

3926 90

–  Andet:

 

– –  Andet:

3926 90 97

– – –  Andet

4011

Nye dæk, af gummi:

4011 10 00

–  Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir:

 

–  Kufferter, beautybokse, dokumentmapper, skoletasker o. lign.:

4202 11

– –  Med yderside af læder, kunstlæder eller laklæder:

4202 11 10

– – –  Dokumentmapper, skoletasker og lign.

4202 11 90

– – –  Andet

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder:

4203 10 00

–  Beklædningsgenstande

 

–  Handsker og luffer:

4203 29

– –  Andet:

4203 29 10

– – –  Beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshandsker)

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ

4418 10

–  Vinduer, glasdøre og rammer dertil:

4418 10 50

– –  Af nåletræ

4418 10 90

– –  Andet

4418 20

–  Døre og rammer dertil, samt dørtærskler:

4418 20 50

– –  Af nåletræ

4418 20 80

– –  I andre tilfælde

4418 40 00

–  Forskallinger til betonstøbning

4418 90

–  Andet:

4418 90 10

– –  Laminerede bjælker og lignende lamineret træ (limtræ)

4418 90 80

– –  Andet

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikke-perforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803 ; håndgjort papir og pap:

 

–  Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse eller kemiskmekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde:

4802 55

– –  I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men ikke over 150 g pr. m2, i ruller

4802 55 15

– – –  I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m2 eller derover, men under 60 g pr. m2:

ex 4802 55 15

– – – –  undtagen rå tapet

4802 55 25

– – –  af vægt 60 g pr. m2 eller derover, men under 75 g pr. m2:

ex 4802 55 25

– – – –  undtagen rå tapet

4802 55 30

– – –  af vægt 75 g pr. m2 eller derover, men under 80 g pr. m2:

ex 4802 55 30

– – – –  undtagen rå tapet

4802 55 90

– – –  Af vægt 80 g og derover:

ex 4802 55 90

– – – –  undtagen rå tapet

4819

Æsker, kartoner, sække, poser og andre emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer af papir eller pap, af den art der anvendes i kontorer, butikker og lign.:

4819 10 00

–  Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

4819 20 00

–  Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

4819 30 00

–  Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller derover

4819 40 00

–  Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

4820

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer, stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og dokumentomslag, blanketsæt, også med karbonark, samt lignende varer af papir eller pap; album til prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller pap:

4820 10

–  Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger, ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke, notesblokke, dagbøger og lignende varer:

4820 10 10

– –  Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og kvitteringsblokke

4820 20 00

–  Stilehæfter

4820 90 00

–  Andet

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk:

4821 10

–  Trykt:

4821 10 10

– –  Selvklæbende

4821 90

–  Andet:

4821 90 10

– –  Selvklæbende

4910 00 00

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier:

4911 10

–  Reklametryksager, varekataloger og lignende varer:

4911 10 10

– –  Varekataloger

4911 10 90

– –  Andet

 

–  Andet:

4911 99 00

– –  Andet

5111

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår:

 

–  Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover:

5111 19

– –  Andet:

5111 19 10

– – –  Af vægt over 300 g pr. m2, men ikke over 450 g pr. m2

5111 19 90

– – –  Af vægt over 450 g pr. m2

5112

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår:

 

–  Med indhold af uld eller fine dyrehår på 85 vægtprocent eller derover:

5112 11 00

– –  Af vægt ikke over 200 g pr. m2

5112 19

– –  Andet:

5112 19 10

– – –  Af vægt over 200 g pr. m2, men ikke over 375 g pr. m2

5112 19 90

– – –  Af vægt over 375 g pr. m2

5209

Vævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2:

 

–  Bleget:

5209 21 00

– –  Lærredsvævet

5209 22 00

– –  Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 29 00

– –  Andet

 

–  Farvede:

5209 31 00

– –  Lærredsvævet

5209 32 00

– –  Kipervævet med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 39 00

– –  Andet

 

–  Fremstillet af garn af forskellige farver:

5209 41 00

– –  Lærredsvævet

5209 43 00

– –  Andet kipervævet stof med 3 eller 4 bindinger (inkl. heraf afledte bindinger)

5209 49 00

– –  Andet

6101

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6103 :

6101 90

–  af andre tekstilmaterialer:

6101 90 20

– –  Frakker, pjækkerter, kapper, slag og lignende varer

ex 6101 90 20

– – –  af uld eller fine dyrehår

6101 90 80

– –  Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer

ex 6101 90 80

– – –  af uld eller fine dyrehår

6115

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (f.eks. mod åreknuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage:

 

–  Andet:

6115 95 00

– –  af bomuld

6115 96

– –  af syntetiske fibre:

6115 96 10

– – –  Knæstrømper

 

– – –  Andet:

6115 96 99

– – – –  Andet

6205

Skjorter, til mænd eller drenge:

6205 20 00

–  af bomuld

6205 30 00

–  af kemofibre

6205 90

–  af andre tekstilmaterialer:

6205 90 10

– –  Af hør eller ramie

6205 90 80

– –  Andet

6206

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger:

6206 10 00

–  Af natursilke eller affald af natursilke

6206 20 00

–  af uld eller fine dyrehår

6206 30 00

–  af bomuld

6206 40 00

–  af kemofibre

6206 90

–  af andre tekstilmaterialer:

6206 90 10

– –  Af hør eller ramie

6206 90 90

– –  Andet

6207

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge:

 

–  Trusser og underbenklæder:

6207 11 00

– –  af bomuld

6207 19 00

– –  af andre tekstilmaterialer

 

–  Natkjoler og pyjamas:

6207 21 00

– –  af bomuld

6207 22 00

– –  af kemofibre

6207 29 00

– –  af andre tekstilmaterialer

 

–  Andet:

6207 91 00

– –  af bomuld

6207 99

– –  af andre tekstilmaterialer

6207 99 10

– – –  af kemofibre

6207 99 90

– – –  Andet

6208

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger:

 

–  Underkjoler og underskørter:

6208 11 00

– –  af kemofibre

6208 19 00

– –  af andre tekstilmaterialer

 

–  Natkjoler og pyjamas:

6208 21 00

– –  af bomuld

6208 22 00

– –  af kemofibre

6208 29 00

– –  af andre tekstilmaterialer

 

–  Andet:

6208 91 00

– –  af bomuld

6208 92 00

– –  af kemofibre

6208 99 00

– –  af andre tekstilmaterialer

6211

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning, andre beklædningsgenstande:

 

–  andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge:

6211 32

– –  af bomuld:

6211 32 10

– – –  Arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –  Forede træningsdragter:

6211 32 31

– – – –  Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –  Andet:

6211 32 41

– – – – –  Øvre del

6211 32 42

– – – – –  Nedre del

 

–  andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger:

6211 42

– –  af bomuld:

6211 42 10

– – –  Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –  Forede træningsdragter:

6211 42 31

– – – –  Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –  Andet:

6211 42 41

– – – – –  Øvre del

6211 42 42

– – – – –  Nedre del

6211 42 90

– – –  Andet

6211 43

– –  af kemofibre:

6211 43 10

– – –  Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning

 

– – –  Forede træningsdragter:

6211 43 31

– – – –  Med yderstof af ét og samme stof

 

– – – –  Andet:

6211 43 41

– – – – –  Øvre del

6211 43 42

– – – – –  Nedre del

6211 43 90

– – –  Andet

6301

Plaider og lignende tæpper:

6301 20

–  Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning) af uld eller fine dyrehår

6301 20 10

– –  Af trikotage

6301 20 90

– –  Andet

6301 90

–  Andre plaider og lignende tæpper:

6301 90 10

– –  Af trikotage

6301 90 90

– –  Andet

6302

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer:

 

–  Andet sengelinned, trykt:

6302 21 00

– –  af bomuld

 

–  Andet sengelinned:

6302 31 00

– –  af bomuld

 

–  Andet dækketøj:

6302 51 00

– –  af bomuld

6302 53

– –  af kemofibre:

6302 53 90

– – –  Andet

6403

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder:

 

–  Andet fodtøj, med ydersål af læder:

6403 59

– –  Andet:

 

– – –  Andet:

 

– – – –  Fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer:

 

– – – – –  Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – – –  24 cm og derover:

6403 59 35

– – – – – – –  Herrefodtøj

6403 59 39

– – – – – – –  Damefodtøj

 

– – – –  Andet, med længste indvendige mål:

 

– – – – –  24 cm og derover:

6403 59 95

– – – – – –  Herrefodtøj

6403 59 99

– – – – – –  Damefodtøj

6802

Bearbejdede monument- og bygningssten (undtagen skifer) samt varer af monument- og bygningssten, bortset fra varer henhørende under pos. 6801 ; terninger og lignende varer til mosaikarbejder, af naturlige stenarter (herunder skifer), også på et underlag; granulater, splinter og pulver af naturlige stenarter (herunder skifer), kunstigt farvet:

 

–  Monument- og bygningssten og varer deraf, kun tilhuggede eller udsavede, med plan eller jævn overflade:

6802 21 00

– –  Marmor, travertin og alabast

6802 23 00

– –  Granit

6802 29 00

– –  Andre stenarter:

ex 6802 29 00

– – –  Anden kalksten

 

–  Andet:

6802 91

– –  Marmor, travertin og alabast:

6802 91 10

– – –  Poleret alabast, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget

6802 91 90

– – –  Andet

6802 93

– –  Granit:

6802 93 10

– – –  Poleret, dekoreret eller på anden måde bearbejdet, men ikke udhugget, af nettovægt 10 kg og derover

6802 93 90

– – –  Andet

6810

Varer af cement, beton eller kunststen, også forstærkede:

 

–  tagsten, fliser, mursten og lignende varer:

6810 11

– –  Blokke og mursten til bygningsbrug:

6810 11 10

– – –  Af letbeton (på basis af bimsbeton, granulerede slagger og lign.)

6810 11 90

– – –  Andet

 

–  Andet:

6810 91

– –  Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder:

6810 91 90

– – –  Andet

6810 99 00

– –  Andet

6904

Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer:

6904 10 00

–  mursten

6904 90 00

–  Andet

6905

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug:

6905 10 00

–  tagsten

7207

Halvfabrikata af jern og ulegeret stål

 

–  Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7207 11

– –  Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

7207 11 90

– – –  Smedede

7207 12

– –  Andre varer, med rektangulært tværsnit:

7207 12 90

– – –  Smedede

7207 19

– –  Andet

 

– – –  Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

7207 19 12

– – – –  Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 19 19

– – – –  Smedede

7207 19 80

– – –  Andet

7207 20

–  Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

 

– –  Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

 

– – –  Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:

 

– – – –  Andet, med indhold i vægt:

7207 20 15

– – – – –  Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent

7207 20 17

– – – – –  Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover

7207 20 19

– – –  Smedede

 

– –  Andre varer, med rektangulært tværsnit:

7207 20 32

– – –  Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 20 39

– – –  Smedede

 

– –  Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:

7207 20 52

– – –  Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning

7207 20 59

– – –  Smedede

7207 20 80

– –  Andet

7213

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:

7213 10 00

–  Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen

 

–  Andet:

7213 91

– –  med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm:

7213 91 10

– – –  Af den art der anvendes til armering af beton

 

– – –  Andet:

7213 91 49

– – – –  Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent

ex 7213 91 49

– – – – –  Undtagen af diameter 8 mm og derunder

7213 99

– –  Andet:

7213 99 10

– – –  Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent

7213 99 90

– – –  Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

7214

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:

7214 10 00

–  Smedede

7214 20 00

–  Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen

 

–  Andet:

7214 99

– –  Andet:

 

– – –  Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7214 99 10

– – – –  Af den art der anvendes til armering af beton

 

– – – –  I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter:

7214 99 31

– – – – –  80 mm og derover

7214 99 39

– – – – –  Under 80 mm

7214 99 50

– – – –  Andet

 

– – –  Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover:

 

– – – –  Med cirkelformet tværsnit af diameter:

7214 99 71

– – – – –  80 mm og derover

7214 99 79

– – – – –  Under 80 mm

7214 99 95

– – – –  Andet

7215

Andre stænger af jern og ulegeret stål:

7215 10 00

–  Af automatstål, kun koldtbehandlede

7215 50

–  Andet, kun koldtbehandlede:

 

– –  Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:

7215 50 11

– – –  Med rektangulært tværsnit

7215 50 19

– – –  Andet

7215 50 80

– –  Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover

7215 90 00

–  Andet

7224

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål:

7224 10

–  Ingots og andre ubearbejdede former:

7224 10 10

– –  Af værktøjsstål

7224 10 90

– –  Andet

7224 90

–  Andet:

 

– –  Andet:

 

– – –  Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:

 

– – – –  Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:

 

– – – – –  Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:

7224 90 05

– – – – – –  Med indhold af kulstof på 0,7 vægtprocent og derunder, af mangan på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 1,2 vægtprocent, af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 2,3 vægtprocent; med indhold af bor på 0,0008 vægtprocent og derover, uden at nogen anden bestanddel når op på den minimumsmængde, der er anført i bestemmelse 1.f) til dette kapitel

7224 90 07

– – – – – –  Andet

7224 90 14

– – – – –  Andet

7224 90 18

– – – –  Smedede

 

– – –  Andet:

 

– – – –  Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:

7224 90 31

– – – – –  Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent

7224 90 38

– – – – –  Andet

7224 90 90

– – – –  Smedede

7228

Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål:

7228 20

–  Stænger af siliciummanganstål:

7228 20 10

– –  Med rektangulært tværsnit, varmtvalset på fire sider

 

– –  Andet:

7228 20 99

– – –  Andet

7228 30

–  Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:

7228 30 20

– –  Af værktøjsstål

 

– –  Med indhold af kulstof på 0,9 vægtprocent og derover, men ikke over 1,15 vægtprocent, og af chrom på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2 vægtprocent, også med indhold af molybden på ikke over 0,5 vægtprocent:

7228 30 41

– – –  Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover

7228 30 49

– – –  Andet

 

– –  Andet:

 

– – –  Med cirkulært tværsnit, af:

7228 30 61

– – – –  80 mm og derover

7228 30 69

– – – –  Under 80 mm

7228 30 70

– – –  Med rektangulært tværsnit, varmtvalset på fire sider

7228 30 89

– – –  Andet

7228 40

–  Andre stænger, kun smedede:

7228 40 10

– –  Af værktøjsstål

7228 40 90

– –  Andet

7228 60

–  Andre stænger:

7228 60 20

– –  Af værktøjsstål

7228 60 80

– –  Andet

7314

Tråddug (herunder endeløse bånd), trådnet og trådgitter, af jern- og ståltråd; strækmetal, af jern og stål:

7314 20

–  Trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne, af tråd med største tværmål på 3 mm og derover og med maskestørrelse på 100 cm2 og derover:

7314 20 90

– –  Andet

 

–  Andet trådnet og trådgitter, sammensvejset i berøringspunkterne:

7314 39 00

– –  Andet

7317 00

Spiger, søm, stifter, tegnestifter, bølgesøm, hæfteklammer (bortset fra varer henhørende under pos. 8305 ) og lignende varer, af jern og stål, også med hoved af andet materiale, undtagen varer med hoved af kobber:

 

–  Andet:

 

– –  Af tråd:

7317 00 40

– – –  Søm af stål med indhold af kulstof på 0,5 vægtprocent og derover, hærdede

 

– – –  Andet:

7317 00 69

– – – –  Andet

7317 00 90

– –  Andet

7605

Tråd af aluminium:

 

–  Af ulegeret aluminium:

7605 11 00

– –  Med største tværmål på over 7 mm

7605 19 00

– –  Andet

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm:

 

–  Af rektangulær eller kvadratisk form:

7606 11

– –  Af ulegeret aluminium:

 

– – –  I andre tilfælde, af tykkelse:

7606 11 91

– – – –  Under 3 mm

7606 11 93

– – – –  3 mm og derover, men under 6 mm

7606 11 99

– – – –  6 mm og derover

7606 12

– –  Af aluminiumlegeringer:

 

– – –  Andet:

 

– – – –  I andre tilfælde, af tykkelse:

7606 12 91

– – – – –  Under 3 mm

7606 12 93

– – – – –  3 mm og derover, men under 6 mm

7606 12 99

– – – – –  6 mm og derover

7607

Folie af aluminium, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,2 mm, også med påtryk eller med underlag af papir, pap, plast og lignende materialer:

 

–  Uden underlag:

7607 11

– –  Kun valset:

7607 11 10

– – –  Af tykkelse under 0,021 mm

7607 11 90

– – –  Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 19

– –  Andet:

7607 19 10

– – –  Af tykkelse under 0,021 mm

 

– – –  Af tykkelse 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 19 99

– – – –  Andet

7607 20

–  Med underlag:

7607 20 10

– –  Af tykkelse (uden underlag), under 0,021 mm

 

– – –  Af tykkelse (uden underlag) 0,021 mm og derover, men ikke over 0,2 mm

7607 20 99

– – –  Andet

7610

Konstruktioner (undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406 ) og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, rækværker, søjler og piller), af aluminium; plader, stænger, profiler, rør o.lign., af aluminium, forarbejdet til brug i konstruktioner:

7610 10 00

–  Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler

7610 90

–  Andet:

7610 90 90

– –  Andet

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd o.lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug:

7614 10 00

–  med kerne af stål

7614 90 00

–  Andet

8311

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, af uædle metaller eller metalcarbider, overtrukket eller fyldt med flusmidler, af den art der anvendes ved lodning eller svejsning af metaller eller metalcarbider; tråd og stænger af agglomereret pulver, af uædle metaller, til brug ved metallisering ved sprøjtning:

8311 10

–  Overtrukne elektroder til lysbuesvejsning, af uædle metaller:

8311 10 10

– –  Svejseelektroder med jern- eller stålkerne, overtrukket med ildfast materiale

8311 10 90

– –  Andet

8311 20 00

–  Fyldt tråd til lysbuesvejsning, af uædle metaller

8418

Køleskabe, frysere og andre maskiner og apparater til køling og frysning, elektriske og andre; varmepumper, undtagen luftkonditionerings-maskiner henhørende under pos. 8415 :

8418 10

–  Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre:

8418 10 20

– –  Med rumindhold over 340 liter:

ex 8418 10 20

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 10 80

– –  Andet:

ex 8418 10 80

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

 

–  Køleskabe til husholdningsbrug:

8418 21

– –  Med kompressoraggregat:

 

– – –  Andet:

 

– – – –  I andre tilfælde, med rumindhold:

8418 21 91

– – – – –  250 liter og derunder

8418 21 99

– – – – –  Over 250 liter, men ikke over 340 liter

8418 30

–  Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder:

8418 30 20

– –  Med rumindhold 400 liter og derunder:

ex 8418 30 20

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 30 80

– –  Med rumindhold over 400 liter, men ikke over 800 liter

ex 8418 30 80

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40

–  Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder:

8418 40 20

– –  Med rumindhold 250 liter og derunder:

ex 8418 40 20

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8418 40 80

– –  Med rumindhold over 250 liter, men ikke over 900 liter

ex 8418 40 80

– – –  Undtagen til anvendelse i civile luftfartøjer

8422

Opvaskemaskiner; maskiner og apparater til rensning eller tørring af flasker og andre beholdere; maskiner og apparater til påfyldning, lukning, forsegling eller etikettering af flasker, dåser, æsker, sække og andre beholdere; maskiner og apparater til kapsling af flasker, glas, rør og lignende beholdere; andre emballeringsmaskiner og emballeringsapparater (herunder maskiner til emballering med krympefolie); maskiner og apparater til tilsætning af kulsyre til drikkevarer:

 

–  opvaskemaskiner:

8422 11 00

– –  Til husholdningsbrug

8426

Svingkraner og andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucker og krantrucker:

 

–  Andre maskiner og apparater:

8426 91

– –  Bestemt til montering på vejgående køretøjer:

8426 91 10

– – –  Hydrauliske kraner til lastning eller losning af køretøjer

8426 91 90

– – –  Andet

8450

Vaskemaskiner, også med tørremaskine:

 

–  Maskiner med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder:

8450 11

– –  Fuldautomatiske:

 

– – –  Med en kapacitet på 6 kg tørt tøj og derunder:

8450 11 11

– – – –  Frontbetjente

8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger:

8483 30

–  Lejehuse uden kugle- og rullelejer; aksellejer:

8483 30 80

– –  Aksellejer

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 ), herunder stationcars og racerbiler:

 

–  Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med gnisttænding

8703 24

– –  med slagvolumen over 3 000  cm3:

8703 24 10

– – –  Nye:

ex 8703 24 10

– – – –  motorvogne til personbefordring

8703 24 90

– – –  Brugte

 

–  Andre automobiler og motorkøretøjer, med forbrændingsmotor med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor):

8703 33

– –  med slagvolumen over 2 500  cm3:

 

– – –  Nye:

8703 33 19

– – – –  Andet:

ex 8703 33 19

– – – – –  motorvogne til personbefordring

9401

Siddemøbler (undtagen varer henhørende under pos. 9402 ), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil:

9401 40 00

–  Siddemøbler, undtagen camping- og havemøbler, der kan omdannes til senge

 

–  Andre siddemøbler, med stel af træ:

9401 61 00

– –  Polstrede

9401 69 00

– –  Andet

 

–  Andre siddemøbler, med stel af metal:

9401 71 00

– –  Polstrede

9401 79 00

– –  Andet

9401 80 00

–  Andre siddemøbler

9403

Andre møbler og dele dertil:

9403 40

–  Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener:

9403 40 90

– –  Andet

9403 50 00

–  Møbler af træ, af den art der anvendes i soveværelser

9403 60

–  Andre møbler af træ:

9403 60 10

– –  Møbler af træ, af den art der anvendes i spise- og dagligstuer

9403 60 90

– –  Andre møbler af træ

9404

Sengebunde; sengeudstyr og lign. (f.eks. madrasser, vattæpper, dyner og puder), forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi og lign.) eller celleplast, med eller uden overtræk:

 

–  Madresser:

9404 29

– –  Af andet materiale:

9404 29 10

– – –  Med fjederindlæg (springmadrasser)

9404 90

–  Andet:

9404 90 90

– –  Andet

9406 00

Præfabrikerede bygninger:

 

–  Andet:

9406 00 20

– –  Af træ

BILAG II

DEFINITION AF SPÆDKALVEPRODUKTER

(omhandlet i. artikel 26, stk. 3)

Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen i dette bilag afgøres i henhold til koderne i den kombinerede nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelsen af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.KN-kode

Taric-under-opdeling

Varebeskrivelse

0102

 

Hornkvæg, levende:

0102 90

 

–  Andet:

 

 

– –  Tamkvæg:

 

 

– – –  Af vægt over 300 kg:

 

 

– – – –  Kvier (ungdyr, der endnu aldrig har kælvet):

ex 0102 90 51

 

– – – – –  Til slagtning:

 

10

–  Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –  Andet:

 

11

21

31

91

–  Kvier, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 320 kg og derover, men ikke over 470 kg (1)

 

 

– – – –  Andet:

ex 0102 90 71

 

– – – – –  Til slagtning:

 

10

–  Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –  Andet:

 

21

91

–  Tyre og stude, som endnu ikke har fået blivende tænder, af vægt 350 kg og derover, men ikke over 500 kg (1)

0201

 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:

ex 0201 10 00

 

–  Hele og halve kroppe

 

91

–  Hele kroppe, af vægt 180 kg og derover, men ikke over 300 kg, og halve kroppe af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

0201 20

 

–  Andre udskæringer, ikke udbenet:

ex 0201 20 20

 

– –  »Quartiers compensés«:

 

91

–  »Quartiers compensés« af vægt 90 kg og derover, men ikke over 150 kg, med svag forbening af brusken (især ved skambensforbindelsen og ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

ex 0201 20 30

 

– –  Forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

91

–  Forfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg, med svag forbening af brusken (især ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

ex 0201 20 50

 

– –  Bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte:

 

91

–  Bagfjerdinger, adskilte, af vægt 45 kg og derover, men ikke over 75 kg (for såkaldte »pistoler« dog af vægt 38 kg og derover, men ikke over 68 kg), med svag forbening af brusken (især ved torntappene), med lyserødt kød og fint struktureret, hvidt til lysegult fedt (1)

(1)   Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

BILAG IIIa

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR PRIMÆRE LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 2, litra a))

Toldfrihed for ubegrænsede mængder fra datoen for denne aftales ikrafttrædenKN-kode

Varebeskrivelse

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:

0101 90

–  Andet:

 

– –  Heste:

0101 90 11

– – –  Til slagtning

0101 90 19

– – –  Andre varer

0101 90 30

– –  Æsler

0101 90 90

– –  Æsler og mulæsler

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

–  Af vægt 185 g og derunder:

0105 12 00

– –  Kalkuner

0105 19

– –  I andre tilfælde

0105 19 20

– – –  Gæs

0105 19 90

– – –  Ænder og perlehøns

0106

Andre dyr, levende:

 

–  Pattedyr:

0106 19

– –  I andre tilfælde

0106 19 10

– – –  Tamkaniner

0106 19 90

– – –  Andre varer

0106 20 00

–  Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

 

–  Fugle:

0106 39

– –  I andre tilfælde

0106 39 10

– – –  Duer

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset:

0205 00 20

–  Fersk eller kølet

0205 00 80

–  Frosset

0206

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206 10

–  Af hornkvæg, fersk eller kølet:

0206 10 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –  I andre tilfælde

0206 10 91

– – –  Lever

0206 10 95

– – –  Nyretappe

0206 10 99

– – –  Andre varer

 

Af hornkvæg, frosset:

0206 21 00

– –  Tunger

0206 22 00

– –  Lever

0206 29

– –  I andre tilfælde

0206 29 10

– – –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– – –  I andre tilfælde

0206 29 91

– – – –  Nyretappe

0206 29 99

– – – –  Andre varer

0206 30 00

–  Af svin, fersk eller kølet

 

–  Af svin, frosset:

0206 41 00

– –  Lever

0206 49

– –  I andre tilfælde

0206 49 20

– – –  Af tamsvin

0206 49 80

– – –  Andre varer

0206 80

–  Andre varer, fersk eller kølet:

0206 80 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –  I andre tilfælde

0206 80 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 80 99

– – –  Af får og geder

0206 90

– –  I andre tilfælde, frosset:

0206 90 10

– –  Til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

– –  I andre tilfælde

0206 90 91

– – –  Varer af heste, æsler, mulæsler og muldyr

0206 90 99

– – –  Af får og geder

0208

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset:

0208 10

–  Af kaniner eller harer:

 

– –  Af tamkaniner:

0208 10 11

– – –  Fersk eller kølet

0208 10 19

– – –  Frosset

0208 10 90

– – –  Andre varer

0208 30 00

–  Af primater

0208 40

–  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

0208 40 10

– –  Kød af hvaler

0208 40 90

– –  Andre varer

0208 50 00

–  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0208 90

–  Andre varer

0208 90 10

– –  Af tamduer

 

– –  Af vildt, undtagen kaniner og harer:

0208 90 20

– – –  Af vagtler

0208 90 40

– – –  Andre varer

0208 90 55

– –  Kød af sæler

0208 90 60

– –  Af rensdyr

0208 90 70

– –  Frølår

0208 90 95

– –  Andre varer

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:

 

–  Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald:

0210 91 00

– –  Af primater

0210 92 00

– –  Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia)

0210 93 00

– –  Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

0210 99

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Kød:

0210 99 10

– – – –  Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

 

– – – –  Af får og geder:

0210 99 21

– – – – –  Ikke udbenet

0210 99 29

– – – – –  Udbenet

0210 99 31

– – – –  Af rensdyr

0210 99 39

– – – –  Andre varer

 

– – –  Spiseligt slagteaffald:

 

– – – –  Af tamsvin:

0210 99 41

– – – – –  Lever

0210 99 49

– – – – –  Andre varer

 

– – – –  Af hornkvæg::

0210 99 51

– – – – –  Nyretappe

0210 99 59

– – – – –  Andre varer

0210 99 60

– – – –  Af får og geder

 

– – – –  I andre tilfælde

 

– – – – –  Lever af fjerkræ:

0210 99 71

– – – – – –  Lever af overfedede gæs og ænder (»foie gras«), saltede eller i saltlage

0210 99 79

– – – – – –  Andre varer

0210 99 80

– – – – –  Andre varer

0210 99 90

– – –  Spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

–  Æg af fjerkræ:

 

– –  Til udrugning:

0407 00 11

– – –  Af kalkuner eller gæs

0407 00 19

– – –  Andre varer

0408

Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

–  Æggeblommer:

0408 11

– –  Tørrede:

0408 11 20

– – –  Uegnet til menneskeføde

0408 19

– –  I andre tilfælde

0408 19 20

– – –  Uegnet til menneskeføde

 

–  I andre tilfælde

0408 91

– –  Tørrede:

0408 91 20

– – –  Uegnet til menneskeføde

0408 99

– –  I andre tilfælde

0408 99 20

– – –  Uegnet til menneskeføde

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212 :

0601 10

–  Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst:

0601 10 10

– –  Hyacinter

0601 10 20

– –  Narcisser

0601 10 30

– –  Tulipaner

0601 10 40

– –  Gladiolus

0601 10 90

– –  Andre varer

0601 20

–  Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og –rødder:

0601 20 10

– –  Cikorieplanter og –rødder

0601 20 30

– –  Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner

0601 20 90

– –  Andre varer

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

0602 90

–  I andre tilfælde

0602 90 10

– –  Mycelium

0602 90 20

– –  Ananasplanter

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde:

 

–  I andre tilfælde

0604 91

– –  Friske:

0604 91 20

– – –  Juletræer

0604 91 40

– – –  Grene af nåletræer

0604 91 90

– – –  Andre varer

0604 99

– –  I andre tilfælde

0604 99 10

– – –  Kun tørrede

0604 99 90

– – –  Andre varer

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713 33

– –  Havebønner (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –  Andre varer

0713 39 00

– –  Andre varer

0713 40 00

–  Linser

0713 50 00

–  Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor)

0713 90 00

–  Andre varer

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; marv af sagopalmer:

0714 10

–  Maniokrod:

0714 10 10

– –  Pellets af mel

 

– –  I andre tilfælde

0714 10 91

– – –  Af den art der anvendes til menneskeføde, i pakninger af nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne og uden skræl, også snittede

0714 10 99

– – –  Andre varer

0714 20

–  Batater (søde kartofler):

0714 20 10

– –  Friske, hele, bestemt til menneskeføde

0714 20 90

– –  Andre varer

0714 90

–  I andre tilfælde

 

– –  Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse:

0714 90 11

– – –  Af den art der anvendes til menneskeføde, i pakninger af nettovægt ikke over 28 kg, enten friske og hele, eller frosne og uden skræl, også snittede

0714 90 19

– – –  Andre varer

0714 90 90

– –  Andre varer

0801

Kokosnødder, paranødder og akajonødder, friske eller tørrede, også afskallede:

 

–  Kokosnødder:

0801 11 00

– –  Tørrede

0801 19 00

– –  Andre varer

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede:

 

–  Mandler:

0802 11

– –  Med skal:

0802 11 10

– – –  Bitre mandler

0802 11 90

– – –  Andre varer

0802 12

– –  Afskallede:

0802 12 10

– – –  Bitre mandler

0802 12 90

– – –  Andre varer

 

–  Hasselnødder (Corylus-arter):

0802 21 00

– –  Med skal

0802 22 00

– –  Afskallede:

ex 0802 22 00

– – –  I pakninger af nettovægt 2,5kg og derunder

ex 0802 22 00

– – –  Andre varer

 

–  Valnødder:

0802 31 00

– –  Med skal

0802 32 00

– –  Afskallede

0802 40 00

–  Spiselige kastanjer (Castanea-arter)

0802 50 00

–  Pistacienødder

0802 60 00

–  Queenslandnødder

0802 90

–  I andre tilfælde

0802 90 20

– –  Arecanødder (betelnødder), kolanødder og pekannødder

0802 90 50

– –  Pinjekerner

0802 90 85

– –  Andre varer

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede:

0804 10 00

–  Dadler

0804 30 00

–  Ananas

0804 40 00

–  Avocadoer

0804 50 00

–  Guavabær, mango og mangostaner

0806

Druer, friske eller tørrede:

0806 20

–  Tørrede:

0806 20 10

– –  Korender

0806 20 30

– –  Sultanas

0806 20 90

– –  Andre varer

0810

Andre frugter, friske:

0810 60 00

–  Durianfrugter

0810 90

–  I andre tilfælde

0810 90 30

– –  Tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi og sapotiller

0810 90 40

– –  Passionsfrugter, caramboler og pitahaya

 

– –  Ribs, solbær og stikkelsbær, friske:

0810 90 50

– – –  Solbær

0810 90 60

– – –  Ribs

0810 90 70

– – –  Andre varer

0810 90 95

– –  Andre varer

0811

Frugter og nødder, også kogt i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 90

–  I andre tilfælde

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

 

– – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 90 11

– – – –  Tropiske frugter og tropiske nødder

0811 90 19

– – – –  Andre varer

 

– – –  I andre tilfælde

0811 90 31

– – – –  Tropiske frugter og tropiske nødder

0811 90 39

– – – –  Andre varer

 

– –  I andre tilfælde

0811 90 50

– – –  Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – –  Frugter af arterne Vaccinium myrtilloides og Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –  Tropiske frugter og tropiske nødder

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0812 90

–  I andre tilfælde

0812 90 70

– –  Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler, pitahaya og tropiske nødder

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 -0806 ; blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel

0813 40

–  Andre frugter

0813 40 50

– –  Melontræsfrugter (papaya)

0813 40 60

– –  Tamarinder

0813 40 70

– –  Cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya

0813 40 95

– –  Andre varer

0813 50

–  Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:

 

– –  Blandet tørret frugt, undtagen frugt henhørende under pos. 0801 -0806 :

 

– – –  Uden indhold af svesker:

0813 50 12

– – – –  Af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya

0813 50 15

– – – –  Andre varer

0813 50 19

– – –  Med indhold af svesker

 

– –  Blandinger udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802 :

0813 50 31

– – –  Af tropiske nødder

0813 50 39

– – –  Andre varer

 

– –  Andre blandinger:

0813 50 91

– – –  Uden indhold af svesker eller figner

0813 50 99

– – –  Andre varer

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

 

–  Rå kaffe:

0901 11 00

– –  Med koffeinindhold

0901 12 00

– –  Koffeinfri

0902

Te, også aromatiseret:

0902 10 00

–  Grøn te (ikke fermenteret), i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

0902 20 00

–  Anden grøn te (ikke fermenteret)

0902 30 00

–  Sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

0902 40 00

–  Anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret te

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

 

–  Peber:

0904 11 00

– –  Ikke knust eller formalet

0904 12 00

– –  Knust eller formalet

0904 20

–  Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede:

 

– –  Ikke knust eller formalet

0904 20 10

– – –  Sød peber

0904 20 30

– – –  Andre varer

0904 20 90

– –  Knust eller formalet

0905 00 00

Vanille

0906

Kanel og kanelblomster:

 

–  Ikke knust eller formalet

0906 11 00

– –  Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –  Andre varer

0906 20 00

–  Knust eller formalet

0907 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

0908

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme:

0908 10 00

–  Muskatnød

0908 20 00

–  Muskatblomme

0908 30 00

–  Kardemomme

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær:

0909 10 00

–  Anis og stjerneanis

0909 20 00

–  Koriander

0909 30 00

–  Spidskommen

0909 40 00

–  Kommen

0909 50 00

–  Fennikel, enebær

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier:

0910 10 00

–  Ingefær

0910 20

–  Safran:

0910 20 10

– –  Ikke knust eller formalet

0910 20 90

– –  Knust eller formalet

0910 30 00

–  Gurkemeje

 

–  Andre krydderier:

0910 91

– –  Blandinger som nævnt i bestemmelse 1, punkt b), til dette kapitel:

0910 91 10

– – –  Ikke knust eller formalet

0910 91 90

– – –  Knust eller formalet

0910 99

– –  I andre tilfælde

0910 99 10

– – –  Bukkehornsfrø

 

– – –  Timian:

 

– – – –  Ikke knust eller formalet

0910 99 31

– – – – –  Vild timian (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –  Andre varer

0910 99 39

– – – –  Knust eller formalet

0910 99 50

– – –  Laurbærblade

0910 99 60

– – –  Karry

 

– – –  I andre tilfælde

0910 99 91

– – – –  Ikke knust eller formalet

0910 99 99

– – – –  Knust eller formalet

1006

Ris:

1006 10

–  Uafskallet ris:

1006 10 10

– –  Til udsæd

 

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Skoldet (parboiled):

1006 10 21

– – – –  Rundkornet

1006 10 23

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 10 25

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 10 27

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

 

– – –  I andre tilfælde

1006 10 92

– – – –  Rundkornet

1006 10 94

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 10 96

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 10 98

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 20

–  Afskallet ris (hinderis):

 

– –  Skoldet (parboiled):

1006 20 11

– – –  Rundkornet

1006 20 13

– – –  Middelkornet

 

– – –  Langkornet:

1006 20 15

– – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 17

– – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

 

– –  I andre tilfælde

1006 20 92

– – –  Rundkornet

1006 20 94

– – –  Middelkornet

 

– – –  Langkornet:

1006 20 96

– – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 20 98

– – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 30

–  Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret:

 

– –  Delvis sleben ris:

 

– – –  Skoldet (parboiled):

1006 30 21

– – – –  Rundkornet

1006 30 23

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 30 25

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 27

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

 

– – –  I andre tilfælde

1006 30 42

– – – –  Rundkornet

1006 30 44

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 30 46

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 48

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

 

– –  Sleben ris:

 

– – –  Skoldet (parboiled):

1006 30 61

– – – –  Rundkornet

1006 30 63

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 30 65

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 67

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

 

– – –  I andre tilfælde

1006 30 92

– – – –  Rundkornet

1006 30 94

– – – –  Middelkornet

 

– – – –  Langkornet:

1006 30 96

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under 3

1006 30 98

– – – – –  Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3

1006 40 00

–  Brudris

1007

Sorghum:

1007 00 10

–  Hybridsorghum, til udsæd

1007 00 90

–  Andre varer

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter:

1008 10 00

–  Boghvede

1008 20 00

–  Hirse

1008 30 00

–  Kanariefrø

1008 90

–  Andre kornsorter:

1008 90 10

– –  Triticale

1008 90 90

– –  Andre varer

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

1102 10 00

–  Rugmel:

1102 20

–  Majsmel:

1102 20 10

– –  Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

1102 20 90

– –  Andre varer

1102 90

–  I andre tilfælde

1102 90 10

– –  Bygmel

1102 90 30

– –  Havremel

1102 90 50

– –  Rismel

1102 90 90

– –  Andre varer

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn:

 

–  Gryn og groft mel:

1103 11

– –  Af hvede:

1103 11 10

– – –  hård hvede

1103 11 90

– – –  Af blød hvede og spelt

1103 13

– –  Af majs:

1103 13 10

– – –  Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

1103 13 90

– – –  Andre varer

1103 19

– –  Af andre kornsorter:

1103 19 10

– – –  Af rug

1103 19 30

– – –  Af byg

1103 19 40

– – –  Af havre

1103 19 50

– – –  Af ris

1103 19 90

– – –  Andre varer

1103 20

–  Pellets:

1103 20 10

– –  Af rug

1103 20 20

– –  Af byg

1103 20 30

– –  Af havre

1103 20 40

– –  Af majs

1103 20 50

– –  Af ris

1103 20 60

– –  Af hvede

1103 20 90

– –  Andre varer

1104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006 ; kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:

 

–  Korn, valset eller i flager:

1104 12

– –  Af havre:

1104 12 10

– – –  Valset

1104 12 90

– – –  Flager

1104 19

– –  Af andre kornsorter:

1104 19 10

– – –  Af hvede

1104 19 30

– – –  Af rug

1104 19 50

– – –  Af majs

 

– – –  Af byg

1104 19 61

– – – –  Valset

1104 19 69

– – – –  Flager

 

– – –  I andre tilfælde

1104 19 91

– – – –  Flager af ris

1104 19 99

– – – –  Andre varer

 

–  Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust):

1104 22

– –  Af havre:

1104 22 20

– – –  Kun afskallet:

1104 22 30

– – –  Afskallet og skåret eller knust

1104 22 50

– – –  Afrundet (perlegryn)

1104 22 90

– – –  Kun knust

1104 22 98

– – –  Andre varer

1104 23

– –  Af majs:

1104 23 10

– – –  Afskallet, også skåret eller knust:

1104 23 30

– – –  Afrundet (perlegryn)

1104 23 90

– – –  Kun knust

1104 23 99

– – –  Andre varer

1104 29

– –  Af andre kornsorter:

 

– – –  Af byg

1104 29 01

– – – –  Kun afskallet:

1104 29 03

– – – –  Afskallet og skåret eller knust

1104 29 05

– – – –  Afrundet (perlegryn)

1104 29 07

– – – –  Kun knust

1104 29 09

– – – –  Andre varer

 

– – –  I andre tilfælde

 

– – – –  Afskallet, også skåret eller knust:

1104 29 11

– – – – –  Af hvede

1104 29 18

– – – – –  Andre varer

1104 29 30

– – – –  Afrundet (perlegryn)

 

– – – –  Kun knust

1104 29 51

– – – – –  Af hvede

1104 29 55

– – – – –  Af rug

1104 29 59

– – – – –  Andre varer

 

– – – –  I andre tilfælde

1104 29 81

– – – – –  Af hvede

1104 29 85

– – – – –  Af rug

1104 29 89

– – – – –  Andre varer

1104 30

–  Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

1104 30 10

– –  Af hvede

1104 30 90

– –  Af andre kornsorter:

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets af kartofler:

1105 10 00

–  Mel og pulver

1105 20 00

–  Flager, granulater og pellets

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713 , af marv af sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer henhørende under kapitel 8

1106 10 00

–  Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

1106 20

–  Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos. 0714 :

1106 20 10

– –  Denatureret

1106 20 90

– –  Andre varer

1106 30

–  Af varer henhørende under kapitel 8:

1106 30 10

– –  Af bananer

1106 30 90

– –  Andre varer

1107

Malt, også brændt:

1107 10

–  Ikke brændt:

 

– –  Af hvede:

1107 10 11

– – –  Af andre kornsorter

1107 10 19

– – –  Andre varer

 

– –  I andre tilfælde

1107 10 91

– – –  Af andre kornsorter

1107 10 99

– – –  Andre varer

1107 20 00

–  Brændt

1108

Stivelse; inulin:

 

–  Stivelse:

1108 11 00

– –  Hvedestivelse

1108 12 00

– –  Majsstivelse

1108 13 00

– –  Kartoffelstivelse

1108 14 00

– –  Maniokstivelse

1108 19

– –  Anden stivelse:

1108 19 10

– – –  Risstivelse:

1108 19 90

– – – –  Andre varer

1108 20 00

–  Inulin

1109 00 00

Hvedegluten, også tørret

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

1502 00 10

–  Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler:

1502 00 90

–  Andre varer

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt:

 

–  Lardstearin og oleostearin (pressetalg):

1503 00 11

– –  Til industriel anvendelse

1503 00 19

– –  Andre varer

1503 00 30

–  Talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1503 00 90

– –  Andre varer

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1504 10

–  Olier af fiskelever samt fraktioner deraf:

1504 10 10

– –  Med indhold af vitamin A på 2 500 i.e. og derunder pr. g

 

– –  I andre tilfælde

1504 10 91

– – –  Af hellefisk og helleflynder

1504 10 99

– – –  Andre varer

1504 20

–  Fedtstoffer og olier af fisk samt fraktioner deraf, bortset fra olier af fiskelever:

1504 20 90

– –  Andre varer

1504 30

–  Fedtstoffer og olier af havpattedyr, samt fraktioner deraf:

1504 30 90

– –  Andre varer

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1507 10

–  Rå olie, også afslimet:

1507 10 10

– –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1507 90

–  I andre tilfælde

1507 90 10

– –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

1508 10

–  Råolie:

1508 10 10

– –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1508 10 90

– –  Andre varer

1508 90

–  I andre tilfælde

1508 90 10

– –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1508 90 90

– –  Andre varer

1510 00

Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509 :

1510 00 10

–  Rå olie

1510 00 90

–  Andre varer

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

–  Bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf:

1512 21

– –  Rå olie, også befriet for gossypol:

1512 21 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1512 21 90

– – –  Andre varer

1512 29

– –  I andre tilfælde

1512 29 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1512 29 90

– – –  Andre varer

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

–  Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre, samt fraktioner deraf

1514 11

– –  Råolie:

1514 11 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1514 11 90

– – –  Andre varer

1514 19

– –  I andre tilfælde

1514 19 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1514 19 90

– – –  Andre varer

 

–  I andre tilfælde

1514 91

– –  Råolie:

1514 91 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1514 91 90

– – –  Andre varer

1514 99

– –  I andre tilfælde

1514 99 10

– – –  Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

1514 99 90

– – –  Andre varer

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

1516 20

–  Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

 

– –  I andre tilfælde

 

– – –  I andre tilfælde

 

– – – –  I andre tilfælde

1516 20 98

– – – – –  Andre varer

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 ; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

 

–  Blandinger af vegetabilsk olie, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler:

1518 00 31

– –  Rå olie

1518 00 39

– –  Andre varer

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

 

–  Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks:

 

– –  Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie:

1522 00 31

– – –  Sæbefod (soap-stock)

1522 00 39

– – –  Andre varer

 

– –  I andre tilfælde

1522 00 91

– – –  Oliefod og sæbefod (soap-stock) Sæbefod (soap-stock)

1522 00 99

– – –  Andre varer

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

–  Lactose og lactosesirup:

1702 11 00

– –  Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 % og derover:

1702 19 00

– –  Andre varer

1702 20

–  Ahornsukker og ahornsirup:

1702 20 10

– –  Ahornsukker i fast form med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer

1702 20 90

– –  Andre varer

1702 30

–  Glucose eller glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør tilstand på under 20 vægtprocent

1702 30 10

– –  Isoglucose

 

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Med et glucoseindhold i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover:

1702 30 51

– – – –  I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 59

– – – –  Andre varer

 

– – –  I andre tilfælde

1702 30 91

– – – –  I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret

1702 30 99

– – – –  Andre varer

1702 40

–  Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker:

1702 40 10

– –  Isoglucose

1702 40 90

– –  Andre varer

1702 60

–  Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent undtagen invertsukker:

1702 60 10

– –  Isoglucose

1702 60 80

– –  Inulinsirup

1702 60 95

– –  Andre varer

1702 90

–  Andet, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose

1702 90 30

– –  Isoglucose

1702 90 50

– –  Maltodextrin og maltodextrinsirup

 

– –  karamel:

1702 90 71

– – –  Med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

 

– – –  I andre tilfælde

1702 90 75

– – – –  I form af pulver, også agglomereret

1702 90 79

– – – –  Andre varer

1702 90 80

– –  Inulinsirup

1702 90 99

– –  Andre varer

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

1902 20

–  Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:

1902 20 30

– –  Med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent:

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

 

–  I andre tilfælde

2007 99

– –  I andre tilfælde

 

– – –  I andre tilfælde

2007 99 98

– – – –  Andre varer

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

–  Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

2008 19

– –  Andre varer, herunder blandinger

 

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

 

– – – –  I andre tilfælde

2008 19 19

– – – – –  Andre varer

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

–  Appelsinsaft:

2009 11

– –  Frosset:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 11 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 11 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på 67 eller derunder:

2009 11 91

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 11 99

– – – –  Andet

2009 19

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 19 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 19 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 19 91

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 19 98

– – – –  Andet

 

–  Saft af grapefrugt (herunder pomelo):

2009 29

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 29 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 29 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 29 91

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 29 99

– – – –  Andet

 

–  Saft af andre citrusfrugter

2009 39

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 39 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 39 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

 

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR:

2009 39 31

– – – – –  Tilsat sukker

2009 39 39

– – – – –  Ikke tilsat sukker

 

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

 

– – – – –  Citronsaft:

2009 39 51

– – – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 55

– – – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 59

– – – – – –  Ikke tilsat sukker

 

– – – – –  Saft af andre citrusfrugter:

2009 39 91

– – – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 95

– – – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 39 99

– – – – – –  Ikke tilsat sukker

 

–  Ananassaft

2009 49

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 49 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 49 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 49 30

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 EUR, tilsat sukker

 

– – – –  Andet:

2009 49 91

– – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 49 93

– – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 49 99

– – – – –  Ikke tilsat sukker

 

–  Druesaft (herunder druemost):

2009 69

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 69 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder:

2009 69 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 30, men ikke over 67:

 

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR:

2009 69 51

– – – – –  Koncentreret

2009 69 59

– – – – –  Andet

 

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 EUR og derunder:

 

– – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent:

2009 69 71

– – – – – –  Koncentreret

2009 69 79

– – – – – –  Andet

2009 69 90

– – – – –  Andet

 

–  Æblesaft

2009 79

– –  Andet:

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 67:

2009 79 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder:

2009 79 19

– – – –  Andet

 

– – –  Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67:

2009 79 30

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 EUR, tilsat sukker

 

– – – –  Andet:

2009 79 91

– – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 79 93

– – – – –  Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 79 99

– – – – –  Ikke tilsat sukker

2009 80

–  Saft af andre frugter eller grøntsager:

 

– –  Med en Brix-værdi på over 67:

 

– – –  Pæresaft:

2009 80 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder:

2009 80 19

– – – –  Andet

 

– – –  Andet:

 

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 80 34

– – – – –  Safter af tropiske frugter

2009 80 35

– – – – –  Andet

 

– – – –  Andet:

2009 80 36

– – – – –  Safter af tropiske frugter

2009 80 38

– – – – –  Andet

2009 90

–  Blandinger af safter:

 

– –  Med en Brix-værdi på over 67:

 

– – –  Blandinger af safter af æbler og pærer:

2009 90 11

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 EUR og derunder:

2009 90 19

– – – –  Andet

 

– – –  Andet:

2009 90 21

– – – –  Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 EUR og derunder:

2009 90 29

– – – –  Andet

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 90

–  Andet:

 

– –  Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer:

2106 90 30

– – –  Af isoglucose

 

– – –  Andet:

2106 90 51

– – – –  Af lactose

2106 90 55

– – – –  Af glucose eller maltodekstrin

2106 90 59

– – – –  Andet

2302

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter:

2302 10

–  Af majs:

2302 10 10

– –  Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

2302 10 90

– –  Andet

2302 30

–  Af hvede:

2302 30 10

– –  Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover

2302 30 90

– –  Andet

2302 40

–  Af andre kornsorter:

 

– –  Af ris:

2302 40 02

– – –  Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder

2302 40 08

– – –  Andet

 

– –  Andet:

2302 40 10

– – –  Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover

2302 40 90

– – –  Andet

2302 50 00

–  Af bælgfrugter

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets:

2303 10

–  Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter:

 

– –  Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet:

2303 10 11

– – –  Over 40 vægtprocent

2303 10 19

– – –  Ikke over 40 vægtprocent

2303 20

–  Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling:

2303 20 90

– –  Andet

2303 30 00

–  Mask, bærme og andre restprodukter fra ol- eller alkoholfremstilling

2304 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede eller i form af pellets

2305 00 00

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer henhørende under pos. 2304 eller 2305 :

2306 10 00

–  Af bomuldsfrø

2306 20 00

–  Af hørfrø

2306 30 00

–  Af solsikkefrø

 

–  Af rybs- eller rapsfrø

2306 41 00

– –  Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre

2306 49 00

– –  Andet

2306 90

–  Andet:

2306 90 05

– –  Af majskim:

 

– –  Andet:

 

– – –  Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie:

2306 90 11

– – – –  Med et indhold af olivenolie på 3 vægtprocent og derunder

2306 90 19

– – – –  Med et indhold af olivenolie på over 3 vægtprocent

2306 90 90

– – –  Andet

2308 00

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet:

 

–  »Presserester fra vindruer«:

2308 00 11

– –  Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og derunder og et tørstofindhold på 40 vægtprocent og derover

2308 00 19

– –  Andet

2308 00 40

–  Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter end vindruer

2308 00 90

–  Andet

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:

2309 90

–  Andet:

2309 90 10

– –  »Solubles« af fisk eller havpattedyr

2309 90 20

– –  Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til dette kapitel

 

– – –  Andre varer, herunder tilsætningsfoder (premixes):

 

– – –  Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger, maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 51 til 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter:

 

– – – –  Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger:

 

– – – – –  Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent og derunder:

2309 90 31

– – – – – –  Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 33

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 35

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent

2309 90 39

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover

 

– – – – –  Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent:

2309 90 41

– – – – – –  Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 43

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 49

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

 

– – – – –  Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent:

2309 90 51

– – – – – –  Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent

2309 90 53

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

2309 90 59

– – – – – –  Med indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover

2309 90 70

– – – –  Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger eller maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger, men med indhold af mælkeprodukter

 

– – –  Andet:

2309 90 91

– – – –  Roeaffald tilsat melasse

 

– – – –  Andet:

2309 90 95

– – – – –  Med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof

2309 90 99

– – – – –  Andet

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i flydende eller fast form; resinoider; ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer, ikke-flygtige olier, voks eller lignende fremkommet ved enfleurage eller maceration; terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af sådanne olier:

 

–  Flygtige vegetabilske olier af citrusfrugter

3301 12

– –  Af appelsin eller pomerans:

3301 12 10

– – –  Ikke befriet for terpener

3301 12 90

– – –  Befriet for terpener

3301 13

– –  Af citron:

3301 13 10

– – –  Ikke befriet for terpener

3301 13 90

– – –  Befriet for terpener

3301 19

– –  Andet:

3301 19 20

– – –  Ikke befriet for terpener

3301 19 80

– – –  Befriet for terpener

 

–  Andre flygtige vegetabilske olier:

3301 24

– –  Af pebermynte (Mentha piperita):

3301 24 10

– – –  Ikke befriet for terpener

3301 24 90

– – –  Befriet for terpener

3301 25

– –  Af anden mynte:

3301 25 10

– – –  Ikke befriet for terpener

3301 25 90

– – –  Befriet for terpener

3301 29

– –  Andet:

 

– – –  Af kryddernellike, niaouli og ylang-ylang:

3301 29 11

– – – –  Ikke befriet for terpener:

3301 29 31

– – – –  Befriet for terpener

 

– – –  Andet:

3301 29 41

– – – –  Ikke befriet for terpener:

 

– – – –  Befriet for terpener:

3301 29 71

– – – – –  Af geranium: af jasmin: af vetiverrod:

3301 29 79

– – – – –  Af lavendel eller lavandin:

3301 29 91

– – – – –  Andet

3301 30 00

–  Resinoider

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer:

3302 10

–  Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien:

 

– –  Af den art der anvendes i drikkevareindustrien

3302 10 40

– – –  Andet

3302 10 90

– –  Af den art der anvendes i næringsmiddelindustrien

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 90

–  Andet:

3501 90 10

– –  Caseinlim

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:

 

–  Ægalbumin

3502 11

– –  Tørrede:

3502 11 10

– – –  Uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde

3502 11 90

– – –  Andet

3502 19

– –  Andet:

3502 19 10

– – –  Uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde

3502 19 90

– – –  Andet

3502 20

–  Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner:

3502 20 10

– –  Uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde

 

– –  Andet:

3502 20 91

– – –  Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)

3502 20 99

– – –  Andet

3502 90

–  Andet:

 

– –  Albuminer, undtagen ægalbumin og mælkealbumin (lactalbumin):

3502 90 20

– – –  Uegnet eller som skal gøres uegnet til menneskeføde

3502 90 70

– – –  Andet

3502 90 90

– –  Albuminater og andre albuminderivater

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501 :

3503 00 10

–  Gelatine og gelatinederivater:

3503 00 80

–  Andet

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

–  Dextrin og anden modificeret stivelse:

 

– –  Anden modificeret stivelse:

3505 10 50

– – –  Stivelse, esterificeret eller etherificeret

4101

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede:

4101 20

–  Hele huder og skind, af vægt pr. skind ikke over 8 kg i kun tørret stand, 10 kg i tørsaltet stand, eller 16 kg i frisk, vådsaltet eller på anden måde konserveret stand:

4101 20 10

– –  Friske

4101 20 30

– –  Vådsaltede

4101 20 50

– –  Tørrede eller tørsaltede:

4101 20 90

– –  Andet

4101 50

–  Hele huder og skind, af vægt over 16 kg pr. stk:

4101 50 10

– –  Friske

4101 50 30

– –  Vådsaltede

4101 50 50

– –  Tørrede eller tørsaltede:

4101 50 90

– –  Andet

4101 90 00

–  Andre varer, herunder kruponer og halve kruponer:

4102

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel:

4102 10

–  Med uld:

4102 10 10

– –  Af lam

4102 10 90

– –  Andet

 

–  Uden uld:

4102 21 00

– –  Picklede

4102 29 00

– –  Andet

4103

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller c) til dette kapitel:

4103 20 00

–  Af reptiler

4103 30 00

–  Af svin

4103 90

–  Andet:

4103 90 10

– –  Af geder eller gedekid:

4103 90 90

– –  Andet

4301

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101 , 4102 eller 4103 :

4301 10 00

–  Af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben

4301 30 00

–  Af astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben

4301 60 00

–  Af ræv, hele, også uden hoved, hale eller ben

4301 80

–  Andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben

4301 80 30

– –  Af murmeldyr

4301 80 50

– –  Af rovdyr af kattefamilien

4301 80 80

– –  Andet

4301 90 00

–  Hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder

5001 00 00

Kokoner, anvendelige til afhaspning

5002 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5003 00 00

Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

BILAG IIIb

MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR PRIMÆRE LANDBRUGSPRODUKTER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET

(jf. artikel 27, stk. 2, litra b))

Tolden for varerne i dette bilag nedsættes og afskaffes i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført for hver vare i dette bilag

 på datoen for denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af tolden

 den 1. januar i det første år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 60 % af tolden

 den 1. januar i det andet år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 40 % af tolden

 den 1. januar i det tredje år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes importtolden til 20 % af tolden

 den 1. januar i det fjerde år efter aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 0 % af toldenKN-kode

Varebeskrivelse

0102

Hornkvæg, levende:

0102 90

–  Andet:

 

– –  Tamkvæg:

0102 90 05

– – –  Af vægt 80 kg og derunder

 

– – –  Af vægt over 80 kg men ikke over 160 kg

0102 90 21

– – – –  Til slagtning

0102 90 29

– – – –  Andre varer

 

– – –  Af vægt over 160 kg men ikke over 300 kg

0102 90 41

– – – –  Til slagtning

0102 90 49

– – – –  Andre varer

 

– – –  Af vægt over 300 kg

 

– – – –  Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)

0102 90 51

– – – – –  Til slagtning

0102 90 59

– – – – –  Andre varer

 

– – – –  Køer:

0102 90 61

– – – – –  Til slagtning

0102 90 69

– – – – –  Andre varer

 

– – – –  I andre tilfælde

0102 90 71

– – – – –  Til slagtning

0102 90 79

– – – – –  Andre varer

0102 90 90

– –  Andre varer

0103

Svin, levende:

 

–  I andre tilfælde

0103 91

– –  Af vægt under 50 kg:

0103 91 10

– – –  Tamsvin

0103 91 90

– – –  Andre varer

0103 92

– –  Af vægt 50 kg og derover:

 

– – –  Tamkvæg:

0103 92 11

– – – –  Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 160 kg eller derover

0103 92 19

– – – –  Andre varer

0103 92 90

– – –  Andre varer

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende:

 

–  Af vægt 185 g og derunder:

0105 11

– –  Høns af arten Gallus domesticus:

 

– – –  Avls- og formeringshønekyllinger:

0105 11 19

– – – –  Andre varer

 

– – –  I andre tilfælde

0105 11 99

– – – –  Andre varer

 

–  I andre tilfælde

0105 94 00

– –  Høns af arten Gallus domesticus:

0105 99

– –  I andre tilfælde

0105 99 10

– – –  Ænder

0105 99 20

– – –  Gæs

0105 99 30

– – –  Kalkuner

0105 99 50

– – –  Perlehøns

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset:

 

–  Fersk eller kølet:

0203 11

– –  Hele og halve kroppe:

0203 11 10

– – –  Af tamsvin

0203 11 90

– – –  Andre varer

0203 12

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

– – –  Af tamsvin:

0203 12 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

0203 12 19

– – – –  Bov og stykker deraf

0203 12 90

– – –  Andre varer

0203 19

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Af tamsvin:

0203 19 11

– – – –  Forende og stykker deraf

0203 19 13

– – – –  Kam og stykker deraf

0203 19 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

 

– – – –  I andre tilfælde

0203 19 55

– – – – –  Udbenet

0203 19 59

– – – – –  Andre varer

0203 19 90

– – –  Andre varer

 

–  Frosne:

0203 21

– –  Hele og halve kroppe:

0203 21 10

– – –  Af tamsvin

0203 21 90

– – –  Andre varer

0203 22

– –  Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:

 

– – –  Af tamsvin:

0203 22 11

– – – –  Skinke og stykker deraf

0203 22 19

– – – –  Bov og stykker deraf

0203 22 90

– – –  Andre varer

0203 29

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Af tamsvin:

0203 29 11

– – – –  Forende og stykker deraf

0203 29 13

– – – –  Kam og stykker deraf

0203 29 15

– – – –  Brystflæsk og stykker deraf

 

– – – –  I andre tilfælde

0203 29 55

– – – – –  Udbenet

0203 29 59

– – – – –  Andre varer

0203 29 90

– – –  Andre varer

0207

Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ henhørende under pos. 0105 , fersk, kølet eller frosset

 

–  Af kalkun:

0207 24

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet:

0207 24 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

0207 24 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

0207 25

– –  Ikke udskåret, frosset:

0207 25 10

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 80 pct.-kalkuner)

0207 25 90

– – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 73 pct.-kalkuner), eller i anden form

0207 26

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet:

 

– – –  Udskårne stykker:

0207 26 10

– – – –  Udbenet

 

– – – –  Ikke udbenet:

0207 26 20

– – – – –  Halve eller kvarte

0207 26 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

0207 26 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

0207 26 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

 

– – – – –  Lår og stykker deraf:

0207 26 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

0207 26 70

– – – – – –  Andre varer

0207 26 80

– – – – –  Andre varer

 

– – –  Spiseligt slagteaffald:

0207 26 91

– – – –  Lever

0207 26 99

– – – –  Andre varer

0207 27

– –  Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset:

 

– – –  Udskårne stykker:

0207 27 10

– – – –  Udbenet

 

– – – –  Ikke udbenet:

0207 27 20

– – – – –  Halve eller kvarte

0207 27 30

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

0207 27 40

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

0207 27 50

– – – – –  Bryst og stykker deraf

 

– – – – –  Lår og stykker deraf:

0207 27 60

– – – – – –  Underlår og stykker deraf

0207 27 70

– – – – – –  Andre varer

0207 27 80

– – – – –  Andre varer

 

– – –  Spiseligt slagteaffald:

0207 27 91

– – – –  Lever

0207 27 99

– – – –  Andre varer

 

–  Af ænder, gæs eller perlehøns:

0207 32

– –  Ikke udskåret, fersk eller kølet:

 

– – –  Af ænder:

0207 32 11

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede eller uden tarme, med hoved og fødder (såkaldte 85 pct.-ænder)

0207 32 15

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

0207 32 19

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

 

– – –  Af gæs:

0207 32 51

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

0207 32 59

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

0207 32 90

– – –  Af perlehøns

0207 33

– –  Ikke udskåret, frosset:

 

– – –  Af ænder:

0207 33 11

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-ænder)

0207 33 19

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 63 pct.-ænder), eller i anden form

 

– – –  Af gæs:

0207 33 51

– – – –  Plukkede, afblødte, ikke åbnede, med hoved og fødder (såkaldte 82 pct.-gæs)

0207 33 59

– – – –  Plukkede, rensede, uden hoved og fødder, med eller uden hjerte og kråse (såkaldte 75 pct.-gæs), eller i anden form

0207 33 90

– – –  Af perlehøns

0207 34

– –  Fed lever (»foie gras«), fersk eller kølet:

0207 34 10

– – –  Af gæs

0207 34 90

– – –  Af ænder

0207 35

– –  Andre varer, ferske eller kølede:

 

– – –  Udskårne stykker:

 

– – – –  Udbenet kød:

0207 35 11

– – – – –  Af gæs

0207 35 15

– – – – –  Af ænder eller perlehøns

 

– – – –  Ikke udbenet:

 

– – – – –  Halve eller kvarte:

0207 35 21

– – – – – –  Af ænder

0207 35 23

– – – – – –  Af gæs

0207 35 25

– – – – – –  Af perlehøns

0207 35 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

0207 35 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

 

– – – – –  Bryst og stykker deraf:

0207 35 51

– – – – – –  Af gæs

0207 35 53

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

 

– – – – –  Lår og stykker deraf:

0207 35 61

– – – – – –  Af gæs

0207 35 63

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

0207 35 71

– – – – –  Gåse- og andepaletots

0207 35 79

– – – – –  Andre varer

 

– – –  Spiseligt slagteaffald:

0207 35 91

– – – –  Lever, undtagen fed lever (»foie gras«)

0207 35 99

– – – –  Andre varer

0207 36

– – –  I andre tilfælde, frosset:

 

– – –  Udskårne stykker:

 

– – – –  Udbenet kød:

0207 36 11

– – – – –  Af gæs

0207 36 15

– – – – –  Af ænder eller perlehøns

 

– – – –  Ikke udbenet:

 

– – – – –  Halve eller kvarte:

0207 36 21

– – – – – –  Af ænder

0207 36 23

– – – – – –  Af gæs

0207 36 25

– – – – – –  Af perlehøns

0207 36 31

– – – – –  Hele vinger, også uden vingespids

0207 36 41

– – – – –  Rygge, halse, rygge med hals, gumpe og vingespidser

 

– – – – –  Bryst og stykker deraf:

0207 36 51

– – – – – –  Af gæs

0207 36 53

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

 

– – – – –  Lår og stykker deraf:

0207 36 61

– – – – – –  Af gæs

0207 36 63

– – – – – –  Af ænder eller perlehøns

0207 36 71

– – – – –  Gåse- og andepaletots

0207 36 79

– – – – –  Andre varer

 

– – –  Spiseligt slagteaffald:

 

– – – –  Lever:

0207 36 81

– – – – –  Lever af overfedede gæs (»foie gras«)

0207 36 85

– – – – –  Lever af overfedede ænder (»foie gras«)

0207 36 89

– – – – –  Andre varer

0207 36 90

– – – –  Andre varer

0209 00

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget:

 

–  Svinespæk:

0209 00 11

– –  Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

0209 00 19

– –  Tørret eller røget

0209 00 30

–  Andet fedt af svin ikke henhørende under KN-kode 0209 00 11 eller 0209 00 19

0209 00 90

–  Fedt af fjerkræ

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet::

0404 10

–  Valle og modificeret valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

– –  I pulverform, som granulat eller i anden fast form

 

– – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 02

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 04

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 06

– – – – –  Over 27 %

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 12

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 14

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 16

– – – – –  Over 27 %

 

– – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 26

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 28

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 32

– – – – –  Over 27 %

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 34

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 36

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 38

– – – – –  Over 27 %

 

– –  I andre tilfælde

 

– – –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 48

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 52

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 54

– – – – –  Over 27 %

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 56

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 58

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 62

– – – – –  Over 27 %

 

– – –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med proteinindhold (nitrogenindhold × 6,38) på:

 

– – – –  15 vægtprocent og derunder og med fedtindhold på:

0404 10 72

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 74

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 76

– – – – –  Over 27 %

 

– – – –  Over 15 vægtprocent og med fedtindhold på:

0404 10 78

– – – – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 10 82

– – – – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 10 84

– – – – –  Over 27 %

0404 90

–  Andet

 

– –  Ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på:

0404 90 21

– – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 90 23

– – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 90 29

– – –  Over 27 %

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på

0404 90 81

– – –  1,5 vægtprocent og derunder

0404 90 83

– – –  Over 1,5 vægtprocent, men højst 27 vægtprocent

0404 90 89

– – –  Over 27 %

0407 00

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:

 

–  Æg af fjerkræ:

0407 00 30

– –  Andre varer

0407 00 90

–  Andre varer

0408

Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

 

–  Æggeblommer:

0408 11

– –  Tørrede:

0408 11 80

– – –  Andre varer

0408 19

– –  Andet

 

– – –  Andet

0408 19 81

– – – –  Flydende

0408 19 89

– – – –  I andre tilfælde, også frosne

 

–  Andet

0408 91

– –  Tørrede:

0408 91 80

– – –  Andre varer

0408 99

– –  Andet

0408 99 80

– – –  Andre varer

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

0602 10

–  Stiklinger uden rod samt podekviste:

0602 10 90

– –  Andre varer

0602 20

–  Træer og buske, også podede, af den art der bærer spiselige frugter eller nødder:

0602 20 10

– –  Vinplanter med rod, også podede

0602 30 00

–  Rhododendron og azalea, også podede

0602 40

–  Rosenplanter, også podede:

0602 40 10

– –  Hverken okulerede eller podede

0602 40 90

– –  Okulerede eller podede

0602 90

–  Andet

0602 90 30

– –  Grøntsagsplanter og jordbærplanter

 

– –  Andet:

 

– – –  Frilandsplanter

 

– – – –  Træer og buske

0602 90 41

– – – – –  Skovtræer

 

– – – – –  Andet:

0602 90 45

– – – – – –  Stiklinger med rod samt ungplanter

0602 90 49

– – – – – –  Andet

 

– – – –  Andre frilandsplanter

0602 90 51

– – – – –  Stauder

0602 90 59

– – – – –  Andet

 

– – –  Stueplanter

0602 90 70

– – – –  Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen kaktusser

 

– – – –  Andet:

0602 90 91

– – – – –  Blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser

0602 90 99

– – – – –  Andet

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

 

–  Friske:

0603 11 00

– –  Roser

0603 12 00

– –  Nelliker

0603 13 00

– –  Orkideer

0603 14 00

– –  Krysantemum

0603 19

– –  Andet:

0603 19 10

– – –  Gladiolus

0603 19 90

– – –  Andet

0603 90 00

–  Andet

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede:

0703 10

–  Skalotteløg og andre spiseløg:

 

– –  Spiseløg

0703 10 11

– – –  Sæt

0703 10 19

– – –  Andet

0703 10 90

– –  Skalotteløg

0703 20 00

–  Hvidløg

0703 90 00

–  Porrer og andre Allium-arter

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

0704 90

–  Andet:

0704 90 90

– –  Andet

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

 

–  Hoved- og pluksalat

0705 11 00

– –  Hovedsalat

0705 19 00

– –  Andet

 

–  Cikorie

0705 21 00

– –  Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

0705 29 00

– –  Andet

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

0706 10 00

–  Gulerødder og majroer

0706 90

–  Andet:

0706 90 10

– –  Knoldselleri

0706 90 30

– –  Peberrod (Cochlearia armoracia)

0706 90 90

– –  Andet

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0708 10 00

–  Ærter (Pisum sativum)

0708 20 00

–  Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0708 90 00

–  Andre bælgfrugter

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede:

0709 20 00

–  Asparges

0709 30 00

–  Auberginer

0709 40 00

–  Selleri, undtagen knoldselleri

 

–  Svampe og trøfler

0709 51 00

– –  Svampe af slægten Agaricus

0709 59

– –  Andet

0709 59 10

– – –  Kantareller

0709 59 30

– – –  Rørhatte

0709 59 50

– – –  Trøfler

0709 59 90

– – –  Andet

0709 90

–  Andet

0709 90 10

– –  Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

0709 90 20

– –  Bladbeder og kardoner

 

– –  Oliven

0709 90 31

– – –  Ikke til fremstilling af olie

0709 90 39

– – –  Andet

0709 90 40

– –  Kapers

0709 90 50

– –  Fennikel

0709 90 60

– –  Sukkermajs

0709 90 70

– –  Courgetter

0709 90 80

– –  Artiskokker

0709 90 90

– –  Andet

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 10 00

–  Kartofler

 

–  Bælgfrugter, også udbælgede

0710 21 00

– –  Ærter (Pisum sativum)

0710 22 00

– –  Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

0710 29 00

– –  Andet

0710 30 00

–  Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

0710 80

–  Andre grønsager:

0710 80 10

– –  Oliven

 

– –  Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta

0710 80 51

– – –  Sød peber

0710 80 59

– – –  Andet

 

– –  Svampe:

0710 80 61

– – –  Af slægten Agaricus

0710 80 69

– – –  Andet

0710 80 70

– –  Tomater

0710 80 80

– –  Artiskokker

0710 80 85

– –  Asparges

0710 80 95

– –  Andet

0710 90 00

–  Blandinger af grøntsager

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svolvldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

0711 20

–  Oliven

0711 20 10

– –  Ikke til fremstilling af olie

0711 20 90

– –  Andet

0711 40 00

–  Agurker og asier

 

–  Svampe og trøfler

0711 51 00

– –  Svampe af slægten Agaricus

0711 59 00

– –  Andet

0711 90

–  Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

 

– –  Grøntsager:

0711 90 10

– – –  Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber

0711 90 50

– – –  Spiseløg

0711 90 80

– – –  Andet

0711 90 90

– –  Blandinger af grøntsager

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

0712 20 00

–  Spiseløg

 

–  Svampe, judasøre (Auricularia spp.), bævresvamp (Tremella spp.) og trøfler

0712 31 00

– –  Svampe af slægten Agaricus

0712 32 00

– –  Judasøre (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –  Bævresvamp (Tremella spp.)

0712 39 00

– –  Andet

0712 90

–  Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

0712 90 05

– –  Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

 

– –  Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19

– – –  Andet

0712 90 30

– –  Tomater

0712 90 50

– –  Gulerødder

0712 90 90

– –  Andet

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:

0713 10

–  Ærter (Pisum sativum):

0713 10 90

– –  Andet

0713 20 00

–  Kikærter

 

–  Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):

0713 31 00

– –  Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek:

0713 32 00

– –  Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

0803 00

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

 

–  Friske:

0803 00 11

– –  Pisang

0803 00 19

– –  Andet

0803 00 90

–  Tørret

0804

Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske eller tørrede:

0804 20

–  Figner

0804 20 10

– –  Friske

0804 20 90

– –  Tørret

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede:

0805 10

–  Appelsiner:

0805 10 20

– –  Appelsiner, friske

0805 10 80

– –  Andet

0805 40 00

–  Grapefrugter, herunder pomeloer

0805 50

–  Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10

– –  Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

0805 50 90

– –  Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 00

–  Andet

0807

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske

 

–  Meloner (herunder vandmeloner)

0807 19 00

– –  Andet

0807 20 00

–  Melontræsfrugter (papaya)

0810

Andre frugter, friske:

0810 40

–  Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium

0810 40 10

– –  Tyttebær (frugter af arten Vaccinium vitis-idaea)

0810 40 30

– –  Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– –  Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– –  Andet

0811

Frugter og nødder, også kogt i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler:

0811 10

–  Jordbær

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 10 11

– – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 10 19

– – –  Andet

0811 10 90

– –  Andet

0811 20

–  Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær

 

– –  Tilsat sukker eller andre sødemidler

0811 20 11

– – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 20 19

– – –  Andet

 

– –  Andet

0811 20 31

– – –  Hindbær

0811 20 39

– – –  Solbær

0811 20 51

– – –  Ribs

0811 20 59

– – –  Brombær og morbær

0811 20 90

– – –  Andet

0811 90

–  Andet

 

– –  Andet

 

– – –  Kirsebær:

0811 90 75

– – – –  Surkirsebær (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – –  Andet

0811 90 95

– – –  Andet

ex 0811 90 95

– – – –  Abrikoser

ex 0811 90 95

– – – –  Ferskner

ex 0811 90 95

– – – –  Andet

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0812 10 00

–  Kirsebær

0812 90

–  Andet

0812 90 10

– –  Abrikoser

0812 90 20

– –  Appelsiner

0812 90 30

– –  Melontræsfrugter (papaya)

0812 90 40

– –  Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0812 90 98

– –  Andet

ex 0812 90 98

– – –  Brombær

ex 0812 90 98

– – –  Hindbær

ex 0812 90 98

– – –  Andet

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 -0806 ; blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel

0813 10 00

–  Abrikoser

0813 20 00

–  Svesker

0813 30 00

–  Æbler

0813 40

–  Andre frugter

0813 40 10

– –  Ferskner, herunder nektariner

0813 40 30

– –  Pærer

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet:

 

–  Brændt kaffe

0901 21 00

– –  Med koffeinindhold

0901 22 00

– –  Koffeinfri

0901 90

–  Andet

0901 90 10

– –  Skaller og hinder af kaffe

0901 90 90

– –  Kaffeerstatning med indhold af kaffe

1101 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:

 

–  Hvedemel:

1101 00 11

– –  Af hård hvede

1101 00 15

– –  Af blød hvede og spelt

1101 00 90

–  Mel af blandsæd af hvede og rug

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503 :

1501 00 90

–  Fedt af fjerkræ

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

1603 00 10

–  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1603 00 80

–  Andet

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 90

–  Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose:

1702 90 60

– –  Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 10 00

–  Agurker og asier

2001 90

–  Andet

2001 90 10

– –  Mangochutney

2001 90 20

– –  Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber

2001 90 50

– –  Svampe

2001 90 65

– –  Oliven

2001 90 70

– –  Sød peber

2001 90 91

– –  Tropiske frugter og tropiske nødder

2001 90 93

– –  Spiseløg

2001 90 99

– –  Andet

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2002 10

–  Tomater, hele eller i stykker:

2002 10 10

– –  Flåede

2002 10 90

– –  Andet

2002 90

–  Andet

 

– –  Med tørstofindhold på under 12 vægtprocent

2002 90 11

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

2002 90 19

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

 

– –  Med tørstofindhold på 12 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent

2002 90 31

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

2002 90 39

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

 

– –  Med tørstofindhold på over 30 vægtprocent

2002 90 91

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

2002 90 99

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2003

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2003 10

–  Svampe af slægten Agaricus

2003 10 20

– –  Foreløbigt konserverede, gennemkogte

2003 10 30

– –  Andet

2003 20 00

–  Trøfler

2003 90 00

–  Andet

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

2004 10

–  kartofler:

2004 10 10

– –  Kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt

 

– –  Andet

2004 10 99

– – –  Andet

2004 90

–  Andre grønsager og blandinger af grønsager:

2004 90 30

– –  Surkål, kapers og oliven

2004 90 50

– –  Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner (Phaseolus-arter), i bælg

 

– –  Andre varer, herunder blandinger

2004 90 91

– – –  Løg, kogte eller på anden måde varmebehandlede, men ikke yderligere tilberedt

2004 90 98

– – –  Andet

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 :

2005 10 00

–  Homogeniserede grøntsager

2005 20

–  kartofler:

 

– –  Andet

2005 20 20

– – –  I tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

2005 20 80

– – –  Andet

2005 40 00

–  Ærter (Pisum sativum)

 

–  Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter):

2005 51 00

– –  Udbælgede bønner

2005 59 00

– –  Andet

2005 60 00

–  Asparges

2005 70

–  Oliven

2005 70 10

– –  I pakninger af nettovægt 5 kg og derunder

2005 70 90

– –  Andet

 

–  Andre grønsager og blandinger af grønsager:

2005 91 00

– –  Bambusskud

2005 99

– –  Andet

2005 99 10

– – –  Frugt af arten Capsicum, bortset fra sød peber

2005 99 20

– – –  Kapers

2005 99 30

– – –  Artiskokker

2005 99 40

– – –  Gulerødder

2005 99 50

– – –  Blandinger af grøntsager

2005 99 60

– – –  Surkål

2005 99 90

– – –  Andet

2006 00

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

2006 00 10

–  Ingefær

 

–  Andet

 

– –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2006 00 31

– – –  Kirsebær

2006 00 35

– – –  Tropiske frugter og tropiske nødder

2006 00 38

– – –  Andet

 

– –  Andet

2006 00 91

– – –  Tropiske frugter og tropiske nødder

2006 00 99

– – –  Andet

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

2007 10

–  Homogeniserede tilberedninger

2007 10 10

– –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

 

– –  Andet

2007 10 91

– – –  Af tropiske frugter

2007 10 99

– – –  Andet

 

–  Andet

2007 91

– –  Citrusfrugter

2007 91 10

– – –  Med indhold af sukker på over 30 vægtprocent

2007 91 30

– – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent

2007 91 90

– – –  Andet

2007 99

– –  Andet

 

– – –  Med indhold af sukker på over 30 vægtprocent

2007 99 10

– – – –  Blomme- og sveskemos samt blomme- og sveskepuré, i pakninger af nettovægt over 100 kg, til industriel forarbejdning

2007 99 20

– – – –  Kastanjemos og –puré

 

– – – –  Andet

2007 99 31

– – – – –  Af kirsebær

2007 99 33

– – – – –  Af jordbær

2007 99 35

– – – – –  Af hindbær

2007 99 39

– – – – –  Andet

 

– – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent

2007 99 55

– – – –  Æblemos

2007 99 57

– – – –  Andet

 

– – –  Andet

2007 99 91

– – – –  Æblemos

2007 99 93

– – – –  Af tropiske frugter og tropiske nødder

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

 

–  Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede

2008 11

– –  Jordnødder

 

– – –  Andre varer, i pakninger af nettovægt

 

– – – –  Over 1 kg

2008 11 92

– – – – –  Brændt

2008 11 94

– – – – –  Andet

 

– – – –  1 kg og derunder:

2008 11 96

– – – – –  Brændt

2008 11 98

– – – – –  Andet

2008 19

– –  Andre varer, herunder blandinger

 

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 19 11

– – – –  Tropiske nødder; blandinger med indhold af tropiske nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

 

– – – –  Andet

2008 19 13

– – – – –  Mandler og pistacienødder, ristede

 

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 19 91

– – – –  Tropiske nødder; blandinger med indhold af tropiske nødder og tropiske frugter på 50 vægtprocent og derover

 

– – – –  Andet

 

– – – – –  Ristede nødder

2008 19 93

– – – – – –  Mandler og pistacienødder

2008 19 95

– – – – – –  Andet

2008 19 99

– – – – –  Andet

2008 20

–  Ananas

 

– –  Tilsat alkohol

 

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 20 11

– – – –  Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

2008 20 19

– – – –  Andet

 

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 20 31

– – – –  Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

2008 20 39

– – – –  Andet

 

– –  Ikke tilsat alkohol

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 20 51

– – – –  Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent

2008 20 59

– – – –  Andet

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 20 71

– – – –  Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent

2008 20 79

– – – –  Andet

2008 20 90

– – –  Ikke tilsat sukker

2008 30

–  Citrusfrugter

 

– –  Tilsat alkohol

 

– – –  Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent

2008 30 11

– – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 30 19

– – – –  Andet

 

– – –  Andet

2008 30 31

– – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 30 39

– – – –  Andet

 

– –  Ikke tilsat alkohol

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 30 51

– – – –  Dele af grapefrugter

2008 30 55

– – – –  Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

2008 30 59

– – – –  Andet

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 30 71

– – – –  Dele af grapefrugter

2008 30 75

– – – –  Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); clementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

2008 30 79

– – – –  Andet

2008 30 90

– – –  Ikke tilsat sukker

2008 40

–  Pærer

 

– –  Tilsat alkohol

 

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

 

– – – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 40 11

– – – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 40 19

– – – – –  Andet

 

– – – –  Andet

2008 40 21

– – – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 40 29

– – – – –  Andet

 

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 40 31

– – – –  Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 40 39

– – – –  Andet

 

– –  Ikke tilsat alkohol

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 40 51

– – – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 40 59

– – – –  Andet

 

– – –  Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 40 71

– – – –  Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 40 79

– – – –  Andet

 

– – –  Ikke tilsat sukker

2008 50

–  Abrikoser

 

– –  Tilsat alkohol

 

– – –  I pakninger af nettovægt over 1 kg

 

– – – –  Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

2008 50 11

– – – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 50 19

– – – – –  Andet

 

– – – –  Andet

2008 50 31

– – – – –  Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og derunder

2008 50 39

– – – – –  Andet

 

– – –  I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 50 51

– – – –  Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

2008 50 59

– – – –  Andet