EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0767-20181226

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/2018-12-26

02009R0767 — DA — 26.12.2018 — 002.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 767/2009

af 13. juli 2009

om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 568/2010 af 29. juni 2010

  L 163

30

30.6.2010

►M2

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 939/2010 af 20. oktober 2010

  L 277

4

21.10.2010

►M3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279 af 11. december 2017

  L 328

3

12.12.2017

►M4

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1903 af 5. december 2018

  L 310

22

6.12.2018


Berigtiget ved:

 C1

Berigtigelse, EUT L 192, 22.7.2011, s.  71 (767/2009)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 767/2009

af 13. juli 2009

om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Denne forordning har til formål i overensstemmelse med de generelle principper i forordning (EF) nr. 178/2002 at harmonisere betingelserne for markedsføring og anvendelse af foder med henblik på at sikre et højt niveau for fodersikkerhed og således et højt niveau for beskyttelsen af folkesundheden samt en tilfredsstillende information af brugere og forbrugere og styrke et velfungerende indre marked.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastsættes regler for markedsføring og anvendelse af foder både til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, i Fællesskabet, herunder krav til mærkning, emballering og præsentation.

2.  Denne forordning finder anvendelse med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser på foderområdet, navnlig:

a) direktiv 90/167/EØF

b) direktiv 2002/32/EF

c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier ( 1 )

d) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum ( 2 )

e) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ( 3 )

f) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer ( 4 )

g) forordning (EF) nr. 1831/2003, og

h) Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ( 5 ).

3.  Denne forordning finder ikke anvendelse på vand, hvad enten det indtages direkte af dyrene eller bevidst tilsættes foder. Den finder dog anvendelse på foder, som er beregnet til indtagelse sammen med vand.

Artikel 3

Definitioner

1.  Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner:

a) definitionerne af »foder«, »foderstofvirksomhed« og »markedsføring« i forordning (EF) nr. 178/2002

b) definitionerne af »fodertilsætningsstof«, »forblanding«, »tekniske hjælpestoffer« og »daglig ration« i forordning (EF) nr. 1831/2003 og

c) definitionerne af »virksomhed« og »kompetent myndighed« i forordning (EF) nr. 183/2005.

2.  Endvidere forstås ved:

a) »leder af foderstofvirksomhed«: den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at kravene i denne forordning overholdes i den foderstofvirksomhed, som er under vedkommendes ledelse

b) »fodring af dyr«: indførelse af foder i dyrets fordøjelseskanal gennem munden med det formål at opfylde dyrets ernæringsbehov og/eller opretholde sunde dyrs produktivitet

c) »dyr, der anvendes i fødevareproduktionen«: alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter, der normalt anvendes til konsum i Fællesskabet

d) »dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen«: alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes, men ikke anvendes til konsum, såsom pelsdyr, selskabsdyr og dyr, der holdes i laboratorier, zoologiske haver eller cirkusser

e) »pelsdyr«: alle dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, og som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af pels, og som ikke anvendes til konsum

f) »selskabsdyr«: alle dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, og som tilhører arter, der fodres, opdrættes eller holdes, men normalt ikke anvendes til konsum i Fællesskabet

g) »fodermidler«: vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentligste formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov, i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand eller til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger

h) »foderblanding«: blanding af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætningsstoffer, beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder

i) »fuldfoder«: foderblanding, som på grund af sin sammensætning fuldt ud dækker den daglige ration

j) »tilskudsfoder«: foderblanding, der har et stort indhold af visse stoffer, men som på grund af sin sammensætning kun sammen med andet foder dækker den daglige ration

k) »mineralsk foder«: tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske

l) »mælkeerstatning«: foderblanding, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til unge dyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller -kid

m) »bærestof«: stof, der anvendes til at opløse, fortynde, dispergere eller på anden måde ændre et fodertilsætningsstofs fysiske form med henblik på at lette håndtering, tilsætning eller anvendelse af tilsætningsstoffet uden at ændre dets teknologiske funktion og uden selv at have en teknologisk virkning

n) »særligt ernæringsformål«: opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos dyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte er eller kunne blive forstyrret midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation

o) »foder med særlige ernæringsformål«: foder, der på grund af sin særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces, som klart adskiller det fra almindeligt foder, kan opfylde et særligt ernæringsformål. Foder med særlige ernæringsformål omfatter ikke foderlægemidler efter betydningen i direktiv 90/167/EØF

p) »forurenede fodermidler«: foder, der indeholder en større mængde uønskede stoffer, end hvad der tolereres i henhold til direktiv 2002/32/EF

q) »datoen for mindste holdbarhed«: den periode, for hvilken den mærkningsansvarlige garanterer, at foderet bevarer de angivne egenskaber under egnede opbevaringsforhold; der må kun angives én dato for mindste holdbarhed for foderet som helhed, og den bestemmes på grundlag af datoen for mindsteholdbarhed for hver enkelt af foderets bestanddele

r) »parti«: en identificerbar mængde foder, hvorom det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsom oprindelse, sort, emballagetype, emballeringsvirksomhed, afsender eller mærkning og i tilfælde af en produktionsproces en produktionsenhed fra ét anlæg, hvor der anvendes ensartede produktionsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende og oplagres sammen

s) »mærkning«: betegnelse af foder med angivelser, oplysninger, varemærker, handelsbetegnelser, billeder eller symboler på ethvert medium, der henviser til eller ledsager foderet, såsom emballage, beholdere, skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter eller internetsider, herunder til reklameformål

t) »etiket«: enhver form for vedhæng, tegn, mærke, billede eller andet beskrivende materiale, som er skrevet, trykt, stencilleret, angivet, stemplet eller præget på eller fæstnet til en pakning eller beholder med foder

u) »præsentation«: foderets form, fremtræden eller emballage, de anvendte emballeringsmaterialer samt den måde, hvorpå foderet er arrangeret, og de omgivelser, hvori det udstilles.KAPITEL 2

GENERELLE KRAV

Artikel 4

Krav vedrørende sikkerhed og markedsføring

1.  Foder må kun markedsføres og anvendes, hvis det:

a) er sikkert

b) ikke har en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden.

Bestemmelserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 178/2002 finder tilsvarende anvendelse på foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

2.  Ud over bestemmelserne i denne artikels stk. 1 skal ledere af foderstofvirksomheder, der markedsfører foder, sikre, at foderet:

a) er sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet og af sædvanlig handelskvalitet

b) er mærket, emballeret og præsenteret i henhold til bestemmelserne i denne forordning og anden gældende fællesskabslovgivning.

Bestemmelserne i artikel 16 i forordning (EF) nr. 178/2002 finder tilsvarende anvendelse på foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

3.  Foder skal opfylde de tekniske bestemmelser om urenheder og andre kemiske bestanddele i denne forordnings bilag I.

Artikel 5

Foderstofvirksomhedernes ansvarsområder og forpligtelser

1.  Ledere af foderstofvirksomheder skal tilsvarende opfylde forpligtelserne i artikel 18 og 20 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.

2.  Den mærkningsansvarlige giver de kompetente myndigheder adgang til alle oplysninger vedrørende sammensætningen af og de påståede egenskaber ved det foder, den pågældende person markedsfører, der gør det muligt at efterprøve rigtigheden af de oplysninger, der gives i mærkningen, herunder de nøjagtige vægtprocenter for de fodermidler, der indgår i foderblandinger.

3.  I tilfælde af særligt presserende hensyn til menneskers og dyrs sundhed eller til miljøet og med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2004/48/EF kan den kompetente myndighed give køberen de oplysninger, som myndigheden har adgang til i henhold til denne artikels stk. 2, forudsat at den efter afvejning af producenternes og købernes respektive legitime interesser konkluderer, at en sådan udlevering af oplysninger er berettiget. I givet fald kræver den kompetente myndighed, at køberen underskriver en fortrolighedsklausul som forudsætning for videregivelse af oplysningerne.

Artikel 6

Begrænsninger og forbud

1.  Foder må ikke indeholde eller bestå af materialer, hvis markedsføring eller anvendelse som fodermidler er underlagt begrænsninger eller er forbudt. Listen over sådanne materialer er anført i bilag III.

2.  Kommissionen ændrer listen over materialer, hvis markedsføring eller anvendelse som foder er underlagt begrænsninger eller er forbudt, under hensyn til især videnskabelig dokumentation, teknologiske fremskridt, meddelelser i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) og resultater af offentlig kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen bringe hasteproceduren i artikel 28, stk. 5, i anvendelse til vedtagelse af sådanne ændringer.KAPITEL 3

MARKEDSFØRING AF SÆRLIGE TYPER FODER

Artikel 7

Fodertypers egenskaber

1.  Kommissionen kan efter proceduren i artikel 28, stk. 3, vedtage retningslinjer, hvori det præciseres, hvordan man skelner mellem fodermidler, fodertilsætningsstoffer og andre produkter såsom veterinærlægemidler.

2.  Kommissionen kan, hvis det er relevant, træffe foranstaltninger til at afklare, hvorvidt et produkt kan anses for at være foder i henhold til denne forordning.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

Artikel 8

Indhold af fodertilsætningsstoffer

1.  Uden at det berører anvendelsesbetingelserne i den relevante retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof godkendes, må fodermidler og tilskudsfoder ikke indeholde fodertilsætningsstoffer i mængder, der er over 100 gange større end den maksimumsgrænse, der er fastsat for indholdet af det pågældende stof i fuldfoder, eller fem gange større, når der er tale om coccidiostatika og histomonostatika.

2.  Den i stk. 1 omhandlede mængde på 100 gange den maksimumgrænse, der er fastsat for indholdet af det pågældende stof i fuldfoder, må kun overskrides, hvis sammensætningen af de pågældende produkter opfylder det særlige ernærningsformål i forbindelse med det relevante anvendelsesformål i henhold til denne forordnings artikel 10. Betingelserne for anvendelse af denne form for foder præciseres nærmere i listen over anvendelsesområder. Hvis producenten af denne form for foder anvender de fodertilsætningsstoffer, der er nævnt i bilag IV, kapitel 2, til forordning (EF) nr. 183/2005, skal han godkendes i overensstemmelse med artikel 10, nr. 1), litra b), i den nævnte forordning.

Artikel 9

Markedsføring af foder med særlige ernæringsformål

Foder med særlige ernæringsformål må kun markedsføres som sådant, hvis dets anvendelsesformål er indeholdt i den liste over anvendelsesområder, der er opstillet i henhold til artikel 10, og det har de ernæringsmæssige egenskaber, der er væsentlige for det pågældende ernæringsformål, der er fastlagt i listen.

Artikel 10

Liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

1.  Kommissionen kan ajourføre listen over anvendelsesområder, sådan som den i øjeblikket fremgår af direktiv 2008/38/EF, ved at tilføje et anvendelsesformål, trække et anvendelsesformål tilbage, eller tilføje, slette eller ændre de betingelser, der er knyttet til sådanne anvendelsesformål.

2.  Proceduren for ajourføring af listen over anvendelsesområder kan påbegyndes på grundlag af en ansøgning til Kommissionen fra en fysisk eller juridisk person med hjemsted i Fællesskabet eller efter anmodning fra en medlemsstat. En gyldig ansøgning omfatter et dossier, som dokumenterer, at den specifikke sammensætning af foderet opfylder det relevante påtænkte ernæringsformål, og at det ikke har negative virkninger for dyrs eller menneskers sundhed, miljøet eller dyrevelfærden.

3.  Kommissionen stiller straks ansøgningen, herunder dossieret, til rådighed for medlemsstaterne.

4.  Giver foreliggende videnskabelige og tekniske oplysninger Kommissionen grund til at formode, at anvendelse af det pågældende foder muligvis ikke vil opfylde det påtænkte ernæringsformål eller vil kunne have negative virkninger for dyrs eller menneskers sundhed, miljøet eller dyrevelfærden, anmoder Kommissionen inden tre måneder efter modtagelsen af en gyldig ansøgning Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om en udtalelse. Autoriteten afgiver udtalelse senest seks måneder efter modtagelsen af anmodningen. Tidsfristen forlænges, hvis autoriteten ønsker supplerende oplysninger fra ansøgeren.

5.  Senest seks måneder efter modtagelse af en gyldig ansøgning eller, hvis det er relevant, efter at have modtaget autoritetens udtalelse vedtager Kommissionen en forordning, hvorved den ajourfører listen over anvendelsesområder, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 6.

6.  Uanset stk. 5 skal Kommissionen senest seks måneder efter modtagelse af en gyldig ansøgning eller, hvis det er relevant, efter at have modtaget autoritetens udtalelse, afslutte proceduren og beslutte at undlade at gennemføre ajourføringen på et hvilket som helst stadium i proceduren, hvis den finder den pågældende ajourføring ubegrundet. Kommissionen anvender forskriftsproceduren i artikel 28, stk. 3.

I sådanne tilfælde underretter Kommissionen i givet fald ansøgeren og medlemsstaterne direkte og oplyser i sin skrivelse om årsagerne til, at den ikke finder, at en ajourføring er begrundet.

7.  Kommissionen kan efter forskriftsproceduren i artikel 28, stk. 3, vedtage gennemførelsesbestemmelser om udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger.KAPITEL 4

MÆRKNING, PRÆSENTATION OG EMBALLERING

Artikel 11

Principper for mærkning og præsentation

1.  Foders mærkning og præsentation må ikke vildlede brugeren, navnlig ikke

a) med hensyn til foderets anvendelsesformål eller karakteristika, især dets art, fremstillings- eller produktionsmåde, egenskaber, sammensætning, mængde og holdbarhed samt de dyrearter eller dyrekategorier, foderet er beregnet til

b) ved at tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har, eller ved at antyde, at det har særlige egenskaber, når alt lignende foder har de samme egenskaber, eller

c) med hensyn til mærkningens overensstemmelse med EF-fortegnelsen og EF-kodekserne, jf. artikel 24 og 25.

2.  Fodermidler og foderblandinger, der markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere i henhold til artikel 23, stk. 2, skal være ledsaget af et dokument, der indeholder alle obligatoriske mærkningsoplysninger som fastsat i denne forordning.

3.  Hvis foder udbydes til salg ved hjælp af fjernkommunikationsteknik som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg ( 6 ), skal de mærkningsoplysninger, der er obligatoriske i henhold til denne forordning, undtagen oplysningerne i artikel 15, litra b), d) og e), samt i artikel 16, stk. 2, litra c), eller artikel 17, stk. 1, litra d), fremgå af det materiale, der bruges til fjernsalget eller gives på en anden passende måde, inden der indgås en aftale om fjernsalg. De oplysninger, der er nævnt i artikel 15, litra b), d og e), samt i artikel 16, stk. 2, litra c), eller artikel 17, stk. 1, litra d), gives senest på det tidspunkt, hvor foderet leveres.

4.  Mærkningsbestemmelser ud over dem, der er anført i dette kapitel, er fastsat i bilag II.

5.  I bilag IV til denne forordning er der fastsat tilladte tolerancer for afvigelser mellem de i mærkningen angivne værdier for sammensætningen af et fodermiddel eller en foderblanding og de værdier, der måles ved analyser som led i den offentlige kontrol i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 12

Ansvar

1.  Den mærkningsansvarlige skal sikre, at mærkningsoplysningerne gives og er indholdsmæssigt korrekte.

2.  Den leder af en foderstofvirksomhed, der først markedsfører foderet, eller, hvor det er relevant, den leder af en foderstofvirksomhed, under hvis navn eller firmanavn foderet markedsføres, er den mærkningsansvarlige.

3.  I det omfang deres aktiviteter har betydning for mærkningen i den virksomhed, der er under deres ledelse, sikrer lederne af foderstofvirksomheder, at de oplysninger, der gives, opfylder kravene i denne forordning, uanset hvordan oplysningerne formidles.

4.  Ledere af foderstofvirksomheder med ansvar for detail- eller distributionsaktiviteter, der ikke påvirker mærkningen, bidrager med fornøden omhu til at sikre, at mærkningskravene er opfyldt, især ved ikke at levere foder, som de på grundlag af de foreliggende oplysninger og i deres egenskab af fagfolk ved eller burde have formodet ikke opfylder disse krav.

5.  Lederne af foderstofvirksomheder sikrer i de virksomheder, der er under deres ledelse, at de obligatoriske mærkningsoplysninger formidles i hele fødevarekæden, så den endelige bruger af foderet kan få stillet oplysningerne til rådighed i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 13

Anprisninger

1.  Det kan i mærkningen og ved præsentationen af fodermidler og foderblandinger fremhæves, at foderet indeholder eller ikke indeholder et bestemt stof, ligesom særlige ernæringsegenskaber eller -processer eller særlige funktioner i tilknytning til et af disse elementer kan fremhæves, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) anprisningen er objektiv, kan kontrolleres af de kompetente myndigheder og er let forståelig for brugeren af foderet, og

b) den mærkningsansvarlige fremlægger efter anmodning fra den kompetente myndighed videnskabelig dokumentation for anprisningen, enten med henvisning til offentligt tilgængelige videnskabelige beviser eller med dokumenteret virksomhedsforskning. Den videnskabelige dokumentation skal foreligge, når foderet markedsføres. Købere har ret til at gøre den kompetente myndighed opmærksom på deres tvivl vedrørende anprisningens sandfærdighed. Såfremt det konkluderes, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for anprisningen, betragtes mærkningen i forbindelse med anprisningen som vildledende i henhold til artikel 11. I tilfælde af, at den kompetente myndighed betvivler, at anprisningens sandfærdighed er dokumenteret videnskabeligt, kan den forelægge spørgsmålet for Kommissionen. Kommissionen kan i givet fald træffe en afgørelse efter at have modtaget en udtalelse fra autoriteten efter rådgivningsproceduren i artikel 28, stk. 2.

2.  Med forbehold af stk. 1 er anprisninger vedrørende optimering af ernæringen og fremme eller beskyttelse af de fysiologiske forhold tilladt, medmindre de indeholder en anprisning som nævnt i stk. 3, litra a).

3.  Fodermidlers eller foderblandingers mærkning eller præsentation må ikke indeholde anprisninger om, at

a) det kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom, undtagen coccidiostatika og histomonostatika, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003; dette litra finder imidlertid ikke anvendelse på anprisninger i forbindelse med ernæringsmæssige ubalancer, forudsat at der ikke er påvist nogen forbindelse til patologiske symptomer

b) det har et særligt ernæringsformål, der er angivet på den i artikel 9 omhandlede liste over anvendelsesområder, medmindre det opfylder de deri fastsatte krav.

4.  De i artikel 25 omhandlede EF-kodekser kan omfatte specifikationer vedrørende kravene i stk. 1 og 2.

Artikel 14

Præsentation af mærkningsoplysninger

1.  De obligatoriske mærkningsoplysninger skal gives i deres helhed på et fremtrædende sted på emballagen, beholderen, en dertil fæstnet etiket eller i ledsagedokumentet, jf. artikel 11, stk. 2, idet de skal være iøjnefaldende og let læselige og ikke må kunne slettes, og idet de gives på det officielle sprog eller mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat eller region, hvor foderet markedsføres.

2.  De obligatoriske mærkningsoplysninger skal være lette at identificere og må ikke skjules af andre oplysninger. Den farve, skrifttype og -størrelse, der anvendes, må ikke skjule eller fremhæve bestemte oplysninger, medmindre formålet er at henlede opmærksomheden på sikkerhedssætninger.

3.  De i artikel 25 omhandlede EF-kodekser kan omfatte specifikationer vedrørende kravene i stk. 1 og 2 samt præsentationen af den frivillige mærkning, jf. artikel 22.

Artikel 15

Generelle obligatoriske mærkningskrav

Et fodermiddel eller en foderblanding må ikke markedsføres, medmindre mærkningen indeholder følgende oplysninger:

a) fodertype: »fodermiddel«, »fuldfoder« eller »tilskudsfoder«, alt efter hvad der er relevant

 for »fuldfoder« kan betegnelsen »mælkeerstatning som fuldfoder« anvendes, hvis det er relevant

 for tilskudsfoder kan følgende betegnelser anvendes, hvis det er relevant: »mineralsk foder« eller »mælkeerstatning som tilskudsfoder«

 til selskabsdyr bortset fra katte og hunde kan »fuldfoder« eller »tilskudsfoder« erstattes af »foderblanding«

b) navn eller firmanavn og adresse på den foderstofvirksomhedsleder, der er mærkningsansvarlig

c) virksomhedens godkendelsesnummer, hvis den har et sådant nummer, for den mærkningsansvarlige, tildelt i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 1774/2002 for virksomheder godkendt i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 1774/2002 eller artikel 17 i forordning (EF) nr. 1774/2002 eller artikel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005. Har en mærkningsansvarlig flere godkendelsesnumre, angives det nummer, der er tildelt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005

d) partiets referencenummer

e) nettomængden udtrykt i masseenheder for faste produkter og i masse- eller rumfangsenheder for flydende produkter

f) listen over fodertilsætningsstoffer, med overskriften »tilsætningsstoffer«, jf. kapitel I i bilag VI eller VII, alt efter hvad der er relevant, dog med forbehold af mærkningsbestemmelser i den retsakt, hvorved det enkelte fodertilsætningsstof er godkendt

g) vandindhold, jf. punkt 6 i bilag I.

Artikel 16

Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler

1.  Ud over at skulle opfylde kravene i artikel 15 skal mærkningen af fodermidler omfatte følgende:

a) navnet på fodermidlet; navnet anvendes i overensstemmelse med artikel 24, stk. 5

b) den obligatoriske angivelse for den pågældende kategori, jf. listen i bilag V; den obligatoriske angivelse kan erstattes af de oplysninger, der er fastlagt i den i artikel 24 omhandlede EF-fortegnelse for hvert enkelt fodermiddel i den pågældende kategori.

2.  Ud over at skulle opfylde kravene i stk. 1 skal mærkningen af fodermidler omfatte følgende, når fodermidlerne indeholder tilsætningsstoffer:

a) de dyrearter eller dyrekategorier, som fodermidlet er beregnet til, når de pågældende tilsætningsstoffer ikke er blevet godkendt til alle dyrearter eller er blevet godkendt med maksimumsgrænser for nogle arter

b) brugsanvisning i overensstemmelse med bilag II, punkt 4, hvor der fastsættes et maksimumsindhold af de pågældende tilsætningsstoffer

c) datoen for mindsteholdbarhed for tilsætningsstoffer bortset fra teknologiske tilsætningsstoffer.

Artikel 17

Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger

1.  Ud over at skulle opfylde kravene i artikel 15 skal mærkningen af foderblandinger omfatte følgende:

a) dyrearter eller dyrekategorier, som foderblandingen er beregnet til

b) brugsanvisning med angivelse af det formål, som foderet er beregnet til; sådanne anvisninger skal i givet fald være i overensstemmelse med bilag II, punkt 4

c) i tilfælde hvor producenten ikke er den mærkningsansvarlige:

 producentens navn eller firmanavn og adresse, eller

 producentens godkendelsesnummer jf. artikel 15, litra c), eller et identifikationsnummer i henhold til artikel 9, 23 eller 24 i forordning (EF) nr. 183/2005; hvis dette nummer ikke findes, så et identifikationsnummer tildelt efter anmodning fra producenten eller lederen af den importerende foderstofvirksomhed med det format, der er angivet i kapitel II i bilag V til forordning (EF) nr. 183/2005

d) datoen for mindste holdbarhed, angivet som følger:

 »Skal anvendes inden …« efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt dag — for foder, der er meget letfordærveligt på grund af nedbrydningsprocesser

 »Skal helst anvendes inden …« efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt måned — for øvrigt foder

Hvis fremstillingsdatoen er angivet i mærkningen, kan datoen for mindste holdbarhed angives sammen med teksten »… (antal dage eller måneder) efter fremstillingsdatoen«

e) listen over de fodermidler, som foderet er sammensat af, med overskriften »Sammensætning« og med angivelse af navnet på hvert enkelt fodermiddel i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra a), idet de pågældende fodermidler angives i rækkefølge efter faldende vægt beregnet ud fra foderblandingens vandindhold; listen kan omfatte angivelse af vægtprocenten

f) de obligatoriske angivelser, jf. kapitel II i bilag VI eller VII, alt efter hvad der er relevant.

2.  Følgende krav gælder for den i stk. 1, litra e), omhandlede liste:

a) Navnet på og vægtprocenten for et fodermiddel skal angives, hvis indholdet af det pågældende fodermiddel er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik.

b) Hvis vægtprocenten for de fodermidler, der indgår i en foderblanding til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, ikke er angivet i mærkningen, skal den mærkningsansvarlige, jf. dog direktiv 2004/48/EF, efter anmodning fremlægge oplysninger om den mængdemæssige sammensætning for køberen, idet angivelserne skal ligge inden for +/– 15 % af værdierne for foderets sammensætning.

c) For foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, kan den specifikke angivelse af fodermidlets navn erstattes af navnet på den kategori, som fodermidlerne tilhører.

3.  I tilfælde af særligt presserende hensyn til menneskers og dyrs sundhed eller til miljøet og med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2004/48/EF kan den kompetente myndighed give køberen de oplysninger, som myndigheden har adgang til i henhold til artikel 5, stk. 2, forudsat at myndigheden efter afvejning af producenternes og købernes respektive legitime interesser konkluderer, at en sådan udlevering af oplysninger er berettiget. I givet fald kræver den kompetente myndighed, at køberen underskriver en fortrolighedsklausul som forudsætning for videregivelse af oplysningerne.

4.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra c), opstiller Kommissionen en liste over kategorier af fodermidler, som det er tilladt at angive i stedet for de enkelte fodermidler i mærkningen af foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

Artikel 18

Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål

Ud over at skulle opfylde de generelle obligatoriske krav i artikel 15, 16 og 17, alt efter hvad der er relevant, skal mærkningen af foder med særlige ernæringsformål omfatte følgende:

a) betegnelsen »diætetisk«, som er forbeholdt foder med særlige ernæringsformål, ved siden af foderets betegnelse, jf. artikel 15, litra a)

b) de påkrævede oplysninger vedrørende anvendelsesformålet, jf. kolonne 1-6 i den i artikel 9 omhandlede liste over anvendelsesområder

c) en anbefaling om at konsultere en ernæringsekspert eller dyrlæge inden anvendelse af foderet eller inden forlængelse af anvendelsesperioden.

Artikel 19

Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr

På etiketten til foder til selskabsdyr skal der være angivet et frikaldsnummer eller anden passende kommunikationsform, hvor køberen kan indhente oplysninger ud over de obligatoriske oplysninger vedrørende:

a) de fodertilsætningsstoffer, som foderet til selskabsdyr indeholder

b) de fodermidler, der indgår heri, og som er nævnt efter kategori, jf. artikel 17, stk. 2, litra c).

Artikel 20

Særlige obligatoriske mærkningskrav for foder, der ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen

1.  Ud over at skulle opfylde kravene i artikel 15, 16, 17 og 18 skal foder, der ikke er i overensstemmelse med kravene i fællesskabslovgivningen som nævnt i bilag VIII, såsom forurenede stoffer, være forsynet med de mærkningsoplysninger, der er fastsat i det pågældende bilag.

2.  Kommissionen kan ændre bilag VIII for at bringe det i overensstemmelse med fremskridt på lovgivningsområdet i retning af en udvikling af standarder.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

Artikel 21

Undtagelser

1.  De i artikel 15, litra c), d), e) og g), og i artikel 16, stk. 1, litra b), omhandlede oplysninger er ikke nødvendige, hvis køberen inden hver handel skriftligt har givet afkald på disse oplysninger. En handel kan omfatte flere leverancer.

2.  På pakket foder kan de i artikel 15, litra c), d) og e), og i artikel 16, stk. 2, litra c), eller i artikel 17, stk. 1, litra c), d) og e), omhandlede oplysninger gives på pakningen uden for det område, hvor etiketten er anbragt, jf. artikel 14, stk. 1. I så fald skal det angives, hvor disse oplysninger findes.

3.  Uden at det berører bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr. 183/2005, er de i artikel 15, litra c), d), e) og g), og i artikel 16, stk. 1, litra b), i nærværende forordning omhandlede oplysninger ikke obligatoriske for fodermidler, der ikke indeholder fodertilsætningsstoffer ud over konserveringsmidler eller ensileringstilsætningsstoffer, og som fremstilles og leveres af en foderstofvirksomhedsleder, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 183/2005, til en bruger af foder i primærproduktionsleddet med henblik på anvendelse på dennes egen bedrift.

4.  De i artikel 17, stk. 1, litra f), omhandlede obligatoriske angivelser er ikke nødvendige for blandinger af helt korn og hele frø og frugter.

5.  For foderblandinger, der består af højst tre fodermidler, er de i artikel 17, stk. 1, litra a) og b), omhandlede oplysninger ikke nødvendige, hvis de anvendte fodermidler klart fremgår af beskrivelsen.

6.  For mængder på højst 20 kg fodermidler eller foderblandinger, der er bestemt til den endelige bruger og sælges i løs vægt, kan de i artikel 15, 16 og 17 omhandlede oplysninger bringes til køberens kendskab ved relevante opslag på salgsstedet. I så fald gives oplysningerne i artikel 15, litra a), og artikel 16, stk. 1, eller artikel 17, stk. 1, litra a) og b), alt efter hvad der er relevant, skriftligt til køberen, senest med eller på fakturaen.

7.  For mængder af foder til selskabsdyr, som sælges i pakninger med flere beholdere, kan de i artikel 15, litra b), c), f) og g), og i artikel 17, stk. 1, litra b), c), e) og f), omhandlede oplysninger gives på den ydre emballage i stedet for på hver enkelt beholder, forudsat at hele den samlede mængde i pakningen ikke overstiger 10 kg.

8.  Uanset denne forordning kan medlemsstaterne anvende nationale bestemmelser for foder til dyr, der anvendes til videnskabelige formål eller forsøg, forudsat at dette formål klart fremgår af etiketten. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om sådanne bestemmelser.

Artikel 22

Frivillig mærkning

1.  Ud over de obligatoriske mærkningsoplysninger kan mærkningen af fodermidler og foderblandinger også indeholde frivillige mærkningsoplysninger, forudsat at de generelle principper i denne forordning overholdes.

2.  De i artikel 25 omhandlede EF-kodekser kan omfatte yderligere betingelser for den frivillige mærkning.

Artikel 23

Emballage

1.  Fodermidler og foderblandinger må kun markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Pakningerne eller beholderne skal være lukket på en sådan måde, at lukkemekanismen beskadiges ved åbning og ikke kan genanvendes.

2.  Uanset stk. 1 kan foder markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere, når der er tale om:

a) fodermidler

b) foderblandinger, der er fremstillet udelukkende ved at blande helt korn, hele frø eller hele frugter

c) leverancer mellem producenter af foderblandinger indbyrdes

d) leverancer af foderblandinger direkte fra producenten til brugeren af foder

e) leverancer fra producenter af foderblandinger til emballeringsvirksomheder

f) foderblandinger i mængder på højst 50 kg, der er bestemt til den endelige bruger, og som udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket

g) sliksten.KAPITEL 5

EF-FORTEGNELSE OVER FODERMIDLER OG EF-KODEKSER FOR GOD MÆRKNINGSPRAKSIS

Artikel 24

EF-fortegnelse over fodermidler

1.  Der udarbejdes en EF-fortegnelse over fodermidler (»fortegnelsen«) som et redskab til at forbedre mærkningen af fodermidler og foderblandinger. Fortegnelsen skal lette udvekslingen af oplysninger om produkternes egenskaber og opstiller en ikke udtømmende liste over fodermidler. Fortegnelsen skal for hvert af de fodermidler, den omfatter, indeholde mindst følgende oplysninger:

a) navn

b) identifikationsnummer

c) en beskrivelse af fodermidlet, herunder oplysninger om fremstillingsprocessen, hvis det er relevant

d) oplysninger, der erstatter den obligatoriske angivelse, jf. artikel 16, stk. 1, litra b)

e) en ordliste, hvori de forskellige processer og tekniske udtryk, der er nævnt, er forklaret.

2.  Den først udgave af EF-fortegnelsen vedtages i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 28, stk. 2, senest den 21. marts 2010, og de fodermidler, den indeholder, skal være dem, der er opført i del B i bilaget til direktiv 96/25EF og i kolonne 2-4 i bilaget til direktiv 82/471/EØF. Ordlisten består af del A, afsnit IV, i bilaget til direktiv 96/25/EF.

3.  Proceduren i artikel 26 finder anvendelse ved ændringer af fortegnelsen.

4.  Denne artikel berører ikke sikkerhedskravene i artikel 4.

5.  Foderstofvirksomhedslederes brug af fortegnelsen er frivillig. Det navn på et fodermiddel, der er opført i fortegnelsen, må imidlertid kun anvendes, forudsat at alle relevante bestemmelser i fortegnelsen er opfyldt.

6.  Den person, der for første gang markedsfører et fodermiddel, som ikke er opført i fortegnelsen, skal straks give meddelelse om anvendelsen heraf til de i artikel 26, stk. 1, omtalte repræsentanter for de europæiske foderstofbrancher. Repræsentanterne for de europæiske foderstofbrancher offentliggør et register over disse meddelelser på internettet og ajourfører registeret regelmæssigt.

Artikel 25

EF-kodekser for god mærkningspraksis

1.  Kommissionen tilskynder til udarbejdelse af to EF-kodekser for god mærkningspraksis (i det følgende benævnt »kodekserne«) — én for foder til selskabsdyr og én for foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og som kan indeholde et afsnit om foderblandinger til pelsdyr.

2.  Kodekserne har til formål at bidrage til at sikre bedre mærkning. De indeholder navnlig bestemmelser om præsentationen af mærkningsoplysninger, jf. artikel 14, om frivillig mærkning, jf. artikel 22, og om anvendelse af anprisninger, jf. artikel 13.

3.  Proceduren i artikel 26 anvendes ved udarbejdelsen og enhver ændring af kodekserne.

4.  Foderstofvirksomhedslederes brug af kodekserne er frivillig. Brugen af enhver af kodekserne kan angives i mærkningen, forudsat at alle relevante bestemmelser i en sådan kodeks er opfyldt.

Artikel 26

Udarbejdelse af kodekserne samt ændringer af EF-fortegnelsen og EF-kodekserne

1.  Udkast til ændringer af EF-fortegnelsen, udkast til kodekserne samt udkast til ændringer heraf udvikles og ændres af alle relevante repræsentanter for de europæiske foderstofbrancher:

a) i samråd med andre interesserede parter som f.eks. brugerne af foder

b) i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder og, hvor det er relevant, autoriteten

c) under hensyntagen til erfaringerne fra udtalelser afgivet af autoriteten samt den videnskabelige og den teknologiske udvikling.

2.  Med forbehold af stk. 3 vedtager Kommissionen foranstaltninger i overensstemmelse med denne artikel efter rådgivningsproceduren i artikel 28, stk. 2.

3.  Der skal vedtages ændringer til EF-fortegnelsen med henblik på fastsættelse af de maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, jf. bilag I, punkt 1, eller niveauet for botanisk renhed, jf. bilag I, punkt 2, eller vandindholdet, jf. bilag I, punkt 6, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel 16, stk. 1, litra b). Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 28, stk. 4.

4.  Enhver foranstaltning i henhold til denne artikel vedtages, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) de er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1

b) deres indhold er praktisk anvendeligt i hele Fællesskabet for de brancher, som de gælder for, og

c) de er hensigtsmæssige som middel til at nå målene i denne forordning.

5.  Fortegnelsen offentliggøres i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Titlerne og referencerne til kodekserne offentliggøres i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.KAPITEL 6

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Gennemførelsesforanstaltninger

1.  Kommissionen kan ændre bilagene for at tilpasse dem til den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

2.  Andre gennemførelsesforanstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 28, stk. 3, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

Artikel 28

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt »komitéen«).

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

6.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk.1-4, og stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.

Artikel 29

Ændring af forordning (EF) nr. 1831/2003

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1831/2003 foretages følgende ændringer:

1) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

a) Litra d) affattes således:

»d) i givet fald det godkendelsesnummer, der er tildelt den virksomhed, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffet eller forblandingen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne ( *1 ) eller, alt efter hvad der er relevant, med artikel 5 i direktiv 95/69/EF

b) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit i slutningen:

»For så vidt angår forblandinger finder litra b), d), e) og g) ikke anvendelse på de deri anvendte fodertilsætningsstoffer.«

2) Stk. 3 affattes således:

»3.  Ud over oplysningerne i stk. 1 forsynes emballagen eller beholderen for et fodertilsætningsstof, der tilhører en funktionel gruppe angivet i bilag III, eller for en forblanding indeholdende et tilsætningsstof, der tilhører en funktionel gruppe angivet i bilag III, med de i samme bilag omhandlede oplysninger, der skal være tydelige, let læselige og ikke må kunne slettes.«

3) Stk. 4 affattes således:

»4.  I tilfælde af forblandinger skal ordet »forblanding« fremgå af mærkningen. Bærestoffer skal, når der er tale om fodermidler, angives i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder ( *2 ), og når vand anvendes som bærestof, angives forblandingens vandindhold. Der må kun angives én dato for mindste holdbarhed for hver forblanding som helhed; en sådan dato for mindsteholdbarhed fastsættes på grundlag af datoen for mindsteholdbarhed for hver enkelt af forblandingens bestanddele.

Artikel 30

Ophævelse

Artikel 16 i direktiv 70/524/EØF og direktiv 79/373/EØF, 80/511/EØF, 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og beslutning 2004/217/EF ophæves med virkning fra den 1. september 2010.

Henvisninger til de ophævede direktiver og den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IX.

Artikel 31

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver senest den 1. september 2010 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 32

Overgangsbestemmelser

1.  Uanset artikel 33, stk. 2, kan foder, der er blevet markedsført eller mærket i overensstemmelse med direktiv 79/373/EØF, 82/471/EØF, 93/74/EØF og 96/25/EF før den 1. september 2010, fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

2.  Uanset artikel 8, stk. 2, kan de i den artikel omtalte fodertyper, som allerede er blevet markedsført lovligt før den 1. september 2010, fortsat markedsføres, indtil der er truffet en afgørelse om en ansøgning om ajourføring af listen over anvendelsesområder, jf. artikel 10, forudsat at en sådan ansøgning er blevet fremsat før den 1. september 2010.

3.  Uanset denne forordnings bilag I, punkt 1, kan fodermidler markedsføres og anvendes, indtil der fastsættes en specifik maksimumsgrænse for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, forudsat at de mindst opfylder betingelserne i del A, afsnit II, punkt 1, i bilaget til direktiv 96/25/EF. Denne undtagelse ophører den 1. september 2012.

4.  Der kan træffes foranstaltninger med henblik på at lette overgangen til anvendelse af denne forordning. Det kan navnlig præciseres, på hvilke betingelser foder kan mærkes i overensstemmelse med denne forordning, før den tages i anvendelse. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 28, stk. 4.

Artikel 33

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2010.

Artikel 31 og 32 anvendes dog fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG I

Tekniske bestemmelser om urenheder, mælkeerstatning, fodermidler til binding eller denaturering, askeindhold og vandindhold, jf. artikel 4

1. I overensstemmelse med god praksis som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005 skal fodermidler være fri for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, hvis der ikke er fastsat nogen maksimumsgrænse for indholdet heraf i den i artikel 24 omhandlede fortegnelse.

2. Fodermidlers botaniske renhed må ikke være mindre end 95 %, medmindre en anden grænse er fastsat i den i artikel 24 omhandlede fortegnelse. Til botaniske urenheder regnes urenheder i form af plantematerialer, der er uskadelige for dyrene, f.eks. strå, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt. Indholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må ikke overstige 0,5 % for hver type olieholdige frø eller frugter.

3. Jernindholdet i mælkeerstatninger til kalve med en levende vægt på 70 kg eller derunder skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4. Hvis fodermidler anvendes til denaturering eller binding af andre fodermidler, kan produktet stadig betragtes som et fodermiddel. Navnet på samt arten og mængden af det fodermiddel, der anvendes til binding eller denaturering, skal angives i mærkningen. Hvis et fodermiddel er anvendt til binding af et andet fodermiddel, må det procentvise indhold af førstnævnte fodermiddel ikke overstige 3 % af den samlede vægt.

5. Indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, må ikke overstige 2,2 % af tørstoffet. Grænsen på 2,2 % kan dog overskrides for:

 fodermidler

 foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler

 mineralsk foder

 foderblandinger med et indhold på over 50 % biprodukter af ris eller sukkerroer

 foderblandinger til opdrættede fisk med et indhold af fiskemel på over 15 %

forudsat at indholdet er angivet på etiketten.

6. Såfremt der ikke er fastsat en anden værdi i bilag V eller i den i artikel 24 omhandlede fortegnelse, skal vandindholdet i foder angives, hvis det overstiger:

 5 % i mineralsk foder uden organiske bestanddele

 7 % i mælkeerstatninger og andre foderblandinger, der indeholder over 40 % mælkeprodukter

 10 % i mineralsk foder med organiske bestanddele

 14 % i andet foder.
BILAG II

Generelle mærkningsbestemmelser, jf. artikel 11, stk. 4

1. Det indhold, som er angivet, eller som skal angives, refererer til foderets vægt, medmindre andet er anført.

2. Datoer angives numerisk efter rækkefølgen dag, måned og år, og formatet angives i mærkningen på følgende måde: »DD/MM/ÅÅ«.

3. Synonyme betegnelser på visse sprog:

a) På tjekkisk kan betegnelsen »krmiva« erstattes af »produkty ke krmení«, alt efter hvad der er relevant, på tysk kan betegnelsen »Einzelfuttermittel« erstattes af »Futtermittel-Ausgangserzeugnis«, på græsk kan »πρώτη ύλη ζωοτροφών« erstattes af »απλή ζωοτροφή«, og på italiensk kan »materia prima per mangimi« erstattes af »mangime semplice«

▼M3

b) Følgende udtryk er tilladt som betegnelse for foder til selskabsdyr: på bulgarsk »храна«, på spansk »alimento«, på tjekkisk kan betegnelsen »kompletní krmná směs« erstattes af »kompletní krmivo«, og »doplňková krmná směs« kan erstattes af »doplňkové krmivo«, på engelsk »pet food«, på italiensk »alimento«, på ungarsk »állateledel«, på nederlandsk »samengesteld voeder«, på polsk »karma«, på slovensk »hrana za hišne živali«, på finsk »lemmikkieläinten ruoka«, på estisk »lemmikloomatoit«, på kroatisk »hrana za kućne ljubimce«.

▼B

4. I brugsanvisningen for tilskudsfoder og fodermidler, der indeholder tilsætningsstoffer i mængder, der overstiger de fastsatte maksimumsgrænser for fuldfoder, angives den maksimale mængde

 i gram eller kilogram eller volumenenheder tilskudsfoder og fodermidler pr. dyr pr. dag eller

 i procentdel af den daglige ration eller

 pr. kg fuldfoder eller procentdel i fuldfoder

for at sikre, at den pågældende maksimumsgrænse for fodertilsætningsstoffer i den daglige ration overholdes.

5. Uden at det berører analysemetoderne, kan udtrykket »råprotein« erstattes af »protein«, »råfedt« kan erstattes af »fedtindhold«, og »råaske« kan erstattes af »forbrændt rest« eller »uorganisk stof« i forbindelse med foder til selskabsdyr.
BILAG III

Liste over materialer, som er underlagt begrænsninger, eller som det er forbudt at markedsføre eller at anvende som foder, jf. artikel 6

Kapitel 1: Forbudte materialer

1) Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding.

2) Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra.

3) Frø samt andet planteformeringsmateriale, der efter høst er behandlet med plantebeskyttelsesmidler og under hensyntagen til deres anvendelsesformål (formering), og eventuelle biprodukter heraf.

4) Træ, herunder savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler som defineret i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter ( 7 ).

▼M1

5) Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand ( 8 ), uanset om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra ( 9 )

6) Fast byaffald ( 10 ), som f.eks. husholdningsaffald

▼B

7) Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien.

▼M1

8) Proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner.

▼B

Kapitel 2: Materialer, der er underlagt begrænsninger

▼M2
BILAG IV

Tilladte tolerancer i forbindelse med mærkning af sammensætningen af fodermidler eller foderblandinger, jf. artikel 11, stk. 5

▼M3

Del A: Tolerancerne for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII

1. Tolerancerne i denne del omfatter tekniske og analytiske afvigelser. Når der er fastsat analytiske tolerancer på EU-plan, som dækker måleusikkerhed og variationer i de anvendte procedurer, tilpasses værdierne i punkt 2 i overensstemmelse hermed, så de kun omfatter tekniske tolerancer.

2. Hvis det konstateres, at sammensætningen af et fodermiddel eller en foderblanding afviger fra den angivne værdi af de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII, gælder følgende tolerancer:Bestanddel

Deklareret indhold af bestanddelen

Tolerance (1)

 

[%]

Under den angivne værdi

Over den angivne værdi

råfedt

< 8

1

2

8-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råfedt, foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

< 16

2

4

16-24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

råprotein

< 8

1

1

8-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råprotein, foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

< 16

2

2

16-24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

råaske

< 8

2

1

8-32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

træstof

< 10

1,75

1,75

10-20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

sukker

< 10

1,75

3,5

10-20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

stivelse

< 10

3,5

3,5

10-20

35 %

35 %

> 20

7

7

calcium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnesium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

natrium

< 1

0,3

0,6

1-5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

samlet indhold af fosfor

< 1

0,3

0,3

1-5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

aske, der er uopløselig i saltsyre

< 1

ingen fastsatte grænser

0,3

►M4  1-5 ◄

30 %

> 5

1,5

kalium

< 1

0,2

0,4

1-5

20 %

40 %

> 5

1

2

vandindhold

< 2

ingen fastsatte grænser

0,4

2-< 5

20 %

5-12,5

1

> 12,5

8 %

energiværdi (2)

 

5 %

10 %

proteinværdi (2)

 

10 %

20 %

(1)   Tolerancerne er angivet enten som en absolut procentværdi (denne værdi skal trækkes fra/lægges til det deklarerede indhold) eller som en relativ værdi markeret med »%« efter værdien (denne procentsats skal anvendes på det deklarerede indhold til at beregne den acceptable afvigelse).

(2)   Tolerancerne finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat nogen tolerance i overensstemmelse med en EU-metode eller i overensstemmelse med en officiel national metode i den medlemsstat, hvor foderet markedsføres, eller i overensstemmelse med en metode, som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

▼M2

Del B:     Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse med bilag I, V, VI og VII

1. Tolerancerne i denne del omfatter kun tekniske afvigelser. De gælder for fodertilsætningsstoffer, der er opført på listen over fodertilsætningsstoffer og på listen over analytiske bestanddele.

For fodertilsætningsstoffer, der er opført som analytiske bestanddele, gælder tolerancerne den samlede mængde, der er angivet i mærkningen som den mængde, der med sikkerhed er indeholdt i foderet på datoen for mindste holdbarhed.

Hvis det konstateres, at indholdet af et fodertilsætningsstof i et fodermiddel eller en foderblanding er under det angivne indhold, gælder følgende tolerancer ( 11 ):

a) 10 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er 1 000 enheder eller derover

b) 100 enheder, hvis det angivne indhold er under 1 000 enheder, men ikke under 500 enheder

c) 20 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er under 500 enheder, men ikke under 1 enhed

d) 0,2 enheder, hvis det angivne indhold er under 1 enhed, men ikke under 0,5 enhed

e) 40 % af det angivne indhold, hvis det angivne indhold er under 0,5 enhed.

2. Hvis der i retsakten om godkendelse af et fodertilsætningsstof er fastsat et minimumsindhold og/eller et maksimumsindhold for det pågældende fodertilsætningsstof, gælder de tekniske tolerancer, der er fastsat i punkt 1, kun for et indhold over minimumsindholdet eller under maksimumsindholdet, alt efter hvad der er relevant.

3. Hvis det fastsatte maksimumsindhold af et tilsætningsstof som omhandlet i punkt 2 ikke overskrides, kan afvigelsen over det angivne indhold være på op til tre gange den tolerance, der er fastsat i punkt 1. Hvis der imidlertid i retsakten om godkendelse af et fodertilsætningsstof, der tilhører gruppen af mikroorganismer, er fastsat et maksimumsindhold for det pågældende fodertilsætningsstof, må maksimumsindholdet ikke overskride den højest tilladte værdi.

▼B
BILAG VObligatorisk angivelse for fodermidler, jf. artikel 16, stk. 1, litra b)

 

Fodermidler, der består af

Obligatorisk angivelse af

1.

Tørrede planteprodukter og grovfoder

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

2.

Korn

 

3.

Produkter og biprodukter af korn

Stivelse, hvis > 20 %

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

4.

Olieholdige frø og frugter

 

5.

Produkter og biprodukter af olieholdige frø og frugter

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

6.

Bælgplantefrø

 

7.

Produkter og biprodukter af bælgplantefrø

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

8.

Knolde og rodfrugter

 

9.

Produkter og biprodukter af knolde og rodfrugter

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

10.

Produkter og biprodukter fra sukkerroeforarbejdningsindustrien

Træstof, hvis > 15 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

11.

Produkter og biprodukter fra sukkerrørsforarbejdningsindustrien

Træstof, hvis > 15 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

12.

Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf, undtagen de under 2-7 nævnte

Råprotein

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

13.

Andre planter samt produkter og biprodukter heraf, undtagen de under 8-11 nævnte

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

14.

Mejeriprodukter og biprodukter heraf

Råprotein

Vand, hvis > 5 %

Lactose, hvis > 10 %

15.

Produkter og biprodukter af landdyr

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %

16.

Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Vand, hvis > 8 %

17.

Mineralstoffer

Calcium

Natrium

Fosfor

Andre relevante mineraler

18.

Diverse produkter

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10 %

Indhold af aske, der er uopløseligt i HCl, hvis > 3,5 % tørstof

▼M3
BILAG VI

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen

Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og artikel 22, stk. 1

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn, identifikationsnummer, tilsat mængde og navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori, der er omtalt i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:

a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der anvendes i fødevareproduktionen

b) tilsætningsstoffer, der tilhører kategorierne »zootekniske tilsætningsstoffer« og »coccidiostatika og histomonostatika«

c) tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertilsætningsstoffet er godkendt, er overskredet.

Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt.

Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, skal udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet, medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof i kolonnen »Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden af det pågældende stof.

2. For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele« i stedet for at den tilsatte mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.

3. Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 4 og 6 kan erstattes af følgende kortformer, hvis en sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003:Funktionel gruppe

Navn og beskrivelse

Forkortet navn

1h

Stoffer til kontrol af radionukleidkontaminering: stoffer, der dæmper absorption af radionukleider eller fremmer udskillelse af dem

Radionukleidkontrolstoffer

1m

Stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder: stoffer, der kan undertrykke eller reducere absorptionen af mykotoksiner, fremme udskillelsen af mykotoksiner eller ændre deres virkemåde

Mykotoksinreducerende stoffer

1n

Hygiejneforbedrende midler: stoffer eller, hvor det er relevant, mikroorganismer, der påvirker foderets hygiejniske kendetegn positivt ved at mindske en specifik mikrobiologisk kontaminering

Hygiejneforbedrende midler

2b

Aromastoffer: stoffer, som forbedrer lugten eller smagen af de foderstoffer, de tilsættes

Aromastoffer

3a

Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning

Vitaminer

3b

Forbindelser af sporstoffer

Sporstoffer

3c

Aminosyrer, deres salte og analoger

Aminosyrer

3d

Urinstof og derivater heraf

Urinstof

4c

Stoffer, der har en gavnlig indvirkning på miljøet

Miljøforbedrende stoffer

4. Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.

5. Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på aromastoffer.

6. Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.

▼M4

7. Hvis et sensorisk tilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber angives frivilligt i mærkningen, skal den tilsatte mængde heraf oplyses i overensstemmelse med punkt 1, eller den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden skal, hvis der er tale om fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, oplyses i overensstemmelse med punkt 2, jf. dog punkt 6.

▼M3

8. Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.

9. Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt, skal angives.

Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1

1. Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, skal angives på etiketten under overskriften »Analytiske bestanddele« ( 12 ):Foderblanding

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele og indhold

Fuldfoder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

— Råprotein

— Træstof

— Råfedt

— Råaske

— Calcium

— Natrium

— Fosfor

— Lysin

— Methionin

Tilskudsfoder — mineralsk foder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

Drøvtyggere

— Calcium

— Natrium

— Fosfor

— Lysin

— Methionin

— Magnesium

Andet tilskudsfoder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Alle arter

Svin og fjerkræ

Svin og fjerkræ

Drøvtyggere

— Råprotein

— Træstof

— Råfedt

— Råaske

— Calcium ≥ 5 %

— Natrium

— Fosfor ≥ 2 %

— Lysin

— Methionin

— Magnesium ≥ 0,5 %

2. Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.

3. Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 forordning (EF) nr. 882/2004.
BILAG VII

Mærkningsoplysninger for fodermidler og foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

Kapitel I: Obligatorisk og frivillig mærkning af fodertilsætningsstoffer, jf. artikel 15, litra f), og artikel 22, stk. 1

1. Følgende tilsætningsstoffer skal angives med deres specifikke navn og/eller identifikationsnummer samt tilsat mængde og navnet på den funktionelle gruppe, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003, eller den kategori, der er omtalt i artikel 6, stk. 1, i samme forordning:

a) tilsætningsstoffer, for hvilke der er fastsat et maksimumsindhold for mindst én dyreart eller -kategori, der ikke anvendes i fødevareproduktionen

b) tilsætningsstoffer, der tilhører kategorierne »zootekniske tilsætningsstoffer« og »coccidiostatika og histomonostatika«

c) tilsætningsstoffer, for hvilke de anbefalede maksimumsindhold, der er fastsat i den retsakt, hvorved fodertilsætningsstoffet er godkendt, er overskredet.

Mærkningsoplysningerne skal angives i overensstemmelse med den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkendt.

Den tilsatte mængde, der er omhandlet i første afsnit, udtrykkes som mængden af fodertilsætningsstoffet, medmindre der i den retsakt, hvorved det respektive fodertilsætningsstof er godkendt, er angivet et stof i kolonnen »Minimumsindhold/Maksimumsindhold«. I så fald skal den tilsatte mængde udtrykkes som mængden af det pågældende stof.

2. For fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, der skal være angivet i henhold til punkt 1, kan den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden angives i mærkningen under overskriften »Analytiske bestanddele«, i stedet for at den tilsatte mængde angives under overskriften »Tilsætningsstoffer«.

3. Navnet på den funktionelle gruppe som omhandlet i punkt 1, 5 og 7 kan erstattes af kortformen, jf. tabellen i bilag VI, punkt 3, hvis en sådan kortform ikke er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.

4. Fodertilsætningsstoffer, der er fremhævet i mærkningen med tekst, billeder eller grafik, angives i overensstemmelse med punkt 1 eller 2, alt efter hvad der er relevant.

5. For tilsætningsstoffer i de funktionelle grupper »konserveringsmidler«, »antioxidanter«, »farvestoffer« og »aromastoffer« er det uanset punkt 1 kun nødvendigt at anføre den pågældende funktionelle gruppe. I så tilfælde giver den mærkningsansvarlige efter anmodning fra køberen denne de i punkt 1 og 2 omhandlede oplysninger.

6. Den mærkningsansvarlige oplyser efter anmodning fra køberen navn, identifikationsnummer og funktionel gruppe for de fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, til køberen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på aromastoffer.

7. Fodertilsætningsstoffer, der ikke er nævnt i punkt 1, 2 og 4, kan frivilligt angives som minimum med deres navn eller, i tilfælde af aromastoffer, som minimum med deres funktionelle gruppe.

▼M4

8. Hvis et sensorisk tilsætningsstof eller et fodertilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber angives frivilligt i mærkningen, skal den tilsatte mængde heraf oplyses i overensstemmelse med punkt 1, eller den samlede garanterede mængde i hele holdbarhedsperioden skal, hvis der er tale om fodertilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, oplyses i overensstemmelse med punkt 2, jf. dog punkt 7.

▼M3

9. Tilhører et tilsætningsstof flere funktionelle grupper, angives den funktionelle gruppe eller kategori, der svarer til tilsætningsstoffets hovedfunktion i foderet.

10. Mærkningsoplysninger, som vedrører den korrekte anvendelse af fodermidler og foderblandinger, og som er fastlagt i den retsakt, hvorved det pågældende fodertilsætningsstof er godkend, skal angives.

Kapitel II: Mærkning af analytiske bestanddele, jf. artikel 17, stk. 1, litra f), og artikel 22, stk. 1

1. Følgende analytiske bestanddele i foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, angives under overskriften »Analytiske bestanddele« ( 13 ):Foderblanding

Arter inden for målgruppen

Analytiske bestanddele

Fuldfoder

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

— Råprotein

— Træstof

— Råfedt

— Råaske

Tilskudsfoder — mineralsk foder

Alle arter

Alle arter

Alle arter

— Calcium

— Natrium

— Fosfor

Andet tilskudsfoder

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

Hunde, katte og pelsdyr

— Råprotein

— Træstof

— Råfedt

— Råaske

2. Stoffer, der angives under denne overskrift, og som også er sensoriske tilsætningsstoffer eller tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber, angives med den totale mængde.

3. Hvis energiværdien og/eller proteinværdien angives, skal det ske i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004.

▼B
BILAG VIII

Særlige bestemmelser om mærkning af foder, som ikke opfylder kravene i fællesskabslovgivningen, jf. artikel 20, stk. 1

▼M3

1. Forurenede stoffer mærkes »Foder med for stort indhold af … (angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF) — må kun anvendes som foder efter afgiftning i godkendte virksomheder«. Godkendelse af disse virksomheder sker i henhold til artikel 10, nr. 2) eller 3), i forordning (EF) nr. 183/2005.

▼B

2. Er det hensigten at mindske eller fjerne forureningen ved rensning, skal den supplerende mærkning af forurenede stoffer have følgende ordlyd: »Foder med et for stort indhold af … (angivelse af de(t) uønskede stof(fer) i overensstemmelse med bilag I til direktiv 2002/32/EF) — må kun anvendes som foder efter passende rensning«.

▼M3

3. Uden at punkt 1 og 2 derved tilsidesættes, skal tidligere fødevarer, som det er nødvendigt at forarbejde, inden de kan anvendes som foder, mærkes således: »tidligere fødevarer — må kun anvendes som foder efter … (angivelse af den relevante proces i henhold til del B i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013«.

▼B
BILAG IXSAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 79/373/EØF

Direktiv 96/25/EF

Andre retsakter: direktiv 80/511/EØF (1), 82/471/EØF (2), 93/74/EØF (3), 93/113/EF (4), eller beslutning 2004/217/EF (5)

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

(2), (4): Artikel 1

(3): Artikel 4

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2

(2), (3): Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3

Artikel 3

(3): Artikel 1, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

 

Artikel 4

 

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 12

 

(3): Artikel 10, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 10a, stk. 3

Artikel 11, litra b)

(2): Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

 

 

(3): Artikel 3

Artikel 9

 

 

(3): Artikel 6

Artikel 10

Artikel 5e

 

 

Artikel 11, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 1

(2): Artikel 5, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 5, stk. 6

Artikel 4 og artikel 6, stk. 4

 

Artikel 11, stk. 4

Artikel 6

Artikel 4

 

Artikel 11, stk. 5

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

 

Artikel 12

Artikel 5e

Artikel 5, stk. 2

(3): Artikel 5, stk. 6

Artikel 13

Artikel 5, stk. 1, og artikel 11

Artikel 5, stk. 1, og artikel 9

 

Artikel 14

Artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 5, litra c)

Artikel 5, stk. 1

(4): Artikel 7, stk. 1, afsnit E, og direktiv 70/524/EØF: Artikel 16

Artikel 15

 

Artikel 5, stk. 1, litra c) og d), og artikel 7

 

Artikel 16

Artikel 5, stk. 1, artikel 5c og artikel 5d

 

 

Artikel 17, stk. 1

Artikel 17, stk. 2

Artikel 5c, stk. 3

 

 

Artikel 17, stk. 3

 

 

(3): Artikel 5, stk. 1, 4, 7, og artikel 6, litra a)

Artikel 18

Artikel 19

 

Artikel 8

 

Artikel 20

 

Artikel 6, stk. 1, litra a)

 

Artikel 21, stk. 1

Artikel 5, stk. 5, litra d)

 

 

Artikel 21, stk. 2

 

Artikel 6, stk. 3, litra a)

 

Artikel 21, stk. 3

Artikel 5, stk. 5, litra b)

 

 

Artikel 21, stk. 4

Artikel 5, stk. 5, litra a)

 

 

Artikel 21, stk. 5

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, litra b)

 

Artikel 21, stk. 6

Artikel 21, stk. 7

Artikel 14, litra c)

 

 

Artikel 21, stk. 8

Artikel 5, stk. 3, artikel 5c, stk. 4, og artikel 5e

Artikel 5, stk. 2

 

Artikel 22

Artikel 4, stk. 1

 

(1): Artikel 1

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 10

Artikel 11

 

Artikel 27

Artikel 13

Artikel 13

(2): Artikel 13 og 14

(3): Artikel 9

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Bilaget, del A, punkt 2, 3 og 4

Bilaget, del A, afsnit II og VI

 

Bilag I

Bilaget, del A, punkt 1

Artikel 5, stk. 6

Artikel 6, stk. 4

 

Bilag II

 

 

(5): Bilaget

Bilag III

Bilaget, del A, punkt 5 og 6

Bilaget, del A, afsnit VII

 

Bilag IV

 

Bilaget, del C

 

Bilag V

Bilaget, del B

 

 

Bilag VI

Bilaget, del B

 

 

Bilag VII( 1 ) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

( 2 ) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

( 3 ) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

( 4 ) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

( 5 ) EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

( 6 ) EFT L 144 af 4.6.1997, s. 19.

( *1 ) EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.«

( *2 ) EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.«

( 7 ) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

( 8 ) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

( 9 ) Udtrykket »spildevand« omfatter ikke »procesvand«, dvs. vand fra uafhængige ledninger i fødevare- eller foderstofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32). Ledninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1). Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof- eller fødevaremateriale, og er teknisk frit for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt i retsforskrifterne for foder.

( 10 ) Udtrykket »fast byaffald« omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i forordning (EF) nr. 1774/2002.

( 11 ) I dette afsnit forstås ved 1 enhed 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU eller 100 enzymaktivitetsenheder for det pågældende fodertilsætningsstof pr. kg foder, alt efter hvad der er relevant.

( 12 ) På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat innehåll«.

( 13 ) På tysk kan »analytische Bestandteile« erstattes af »Inhaltsstoffe«. På svensk kan »Analytiska beståndsdelar« erstattes af »Analyserat innehåll«.

Top