EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0147-20130701

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2013-07-01

2009L0147 — DA — 01.07.2013 — 001.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF

af 30. november 2009

om beskyttelse af vilde fugle

(kodificeret udgave)

(EFT L 020, 26.1.2010, p.7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

RÅDETS DIREKTIV 2013/17/EU af 13. maj 2013

  L 158

193

10.6.2013
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF

af 30. november 2009

om beskyttelse af vilde fugle

(kodificeret udgave)EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ),

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 2 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle ( 3 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 4 ). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram ( 5 ) skal der iværksættes særlige aktioner for biodiversiteten, herunder til beskyttelse af fugle og deres levesteder.

(3)

På medlemsstaternes område i Europa er der konstateret en tilbagegang i bestanden af et stort antal vilde fuglearter. Denne tilbagegang foregår i visse tilfælde meget hurtigt og udgør en alvorlig fare for bevarelsen af det naturlige miljø, navnlig på grund af, at den biologiske ligevægt hermed er truet.

(4)

De fuglearter, der i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, er i vid udstrækning trækfugle, og må derfor betragtes som fælles eje. Effektiv beskyttelse af fuglene er et typisk grænseoverskridende miljøproblem, som medlemsstaterne har et fælles ansvar for.

(5)

Beskyttelse af de fuglearter, der i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, er en nødvendig foranstaltning for at virkeliggøre Fællesskabets målsætning med henblik på bedre levevilkår og bæredygtig udvikling.

(6)

De foranstaltninger, der skal træffes, må vedrøre de forskellige faktorer, som kan indvirke på fuglebestandens størrelse, dvs. følger af menneskelige aktiviteter, herunder især forringelse og forurening af fuglenes levesteder, fangst af og drab på fugle, samt den handel, sådanne aktiviteter kan give anledning til. Omfanget af de foranstaltninger, der skal indgå som led i en beskyttelsespolitik, må tilpasses de forhold, som gælder for de forskellige arter.

(7)

Beskyttelse omfatter bevarelse på lang sigt samt forvaltning af de naturlige ressourcer, som er en integrerende del af de europæiske folks arv. Den giver mulighed for at regulere disse ressourcer samt opstiller bestemmelser vedrørende deres udnyttelse på grundlag af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at den naturlige ligevægt for de pågældende fuglearter kan bevares og genoprettes i det omfang, dette med rimelighed er muligt.

(8)

Det er absolut nødvendigt at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder, hvis samtlige fuglearter skal bevares. Visse fuglearter bør omfattes af særlige beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår deres levesteder med henblik på at sikre, at disse arter kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområder. Disse bestemmelser bør ligeledes tage hensyn til trækfugle og samordnes med henblik på oprettelse af et samlet hele.

(9)

For at undgå, at kommercielle interesser skal påvirke jagt- eller fangstniveauet i skadelig retning, er det nødvendigt at indføre et generelt forbud mod markedsføring og begrænse undtagelserne til kun at gælde for de arter, hvis biologiske status tillader det, under hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige egne.

(10)

Der kan drives jagt på visse fuglearter på grund af bestandens størrelse og fugleartens geografiske udbredelse og formeringsevne inden for Fællesskabet. Dette må betragtes som en forsvarlig udnyttelse, for så vidt som der for en sådan jagtudøvelse sættes visse grænser, som skal overholdes, således at bestanden kan opretholdes på et tilfredsstillende niveau.

(11)

Midler, indretninger eller metoder, der tilsigter massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab, samt jagt fra visse transportmidler skal forbydes på grund af det urimeligt store indhug, der herved gøres eller kan gøres i bestanden af de pågældende arter.

(12)

På grund af den betydning, som visse særlige situationer kan have, bør der være mulighed for at gøre undtagelser på visse betingelser og under kontrol fra Kommissionens side.

(13)

Beskyttelse af fugle, herunder særlig trækfugle, giver stadig anledning til problemer, som bør undersøges videnskabeligt. Ved hjælp af sådanne undersøgelser vil det desuden være muligt at vurdere effektiviteten af de trufne foranstaltninger.

(14)

Det må i samråd med Kommissionen påses, at eventuel indførelse af fuglearter, der ikke i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, ikke på nogen måde skader flora og fauna i de pågældende medlemsstater.

(15)

Kommissionen udarbejder og tilsender hvert tredje år medlemsstaterne en sammenfattende rapport på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender, vedrørende anvendelsen af de nationale bestemmelser, der fastsættes i medfør af dette direktiv.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 6 ).

(17)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre visse bilag for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(18)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

1.  Dette direktiv vedrører beskyttelse af alle de fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten finder anvendelse. Det omhandler bevarelse, forvaltning og regulering af de pågældende arter og fastsætter regler for udnyttelse af de nævnte arter.

2.  Dette direktiv gælder for fugle samt for deres æg, reder og levesteder.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at opretholde eller tilpasse bestanden af samtlige de i artikel 1 omhandlede arter på et niveau, som især imødekommer økologiske, videnskabelige og kulturelle krav og samtidig tilgodeser økonomiske og rekreative hensyn.

Artikel 3

1.  Medlemsstaterne træffer ud fra de i artikel 2 omhandlede hensyn alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for alle de i artikel 1 omhandlede fuglearter.

2.  Beskyttelse, opretholdelse og genskabelse af biotoper og levesteder omfatter i første række følgende foranstaltninger:

a) oprettelse af beskyttede områder

b) vedligeholdelse og forvaltning i overensstemmelse med de økologiske krav af levesteder både i og uden for de beskyttede områder

c) genskabelse af ødelagte biotoper

d) oprettelse af nye biotoper.

Artikel 4

1.  For arter, som er anført i bilag I, træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til deres levesteder for at sikre, at de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde.

I denne forbindelse tages der hensyn til:

a) arter, der trues af udslettelse

b) arter, der er følsomme over for bestemte ændringer af deres levesteder

c) arter, der anses for sjældne, fordi bestanden er ringe eller den lokale udbredelse begrænset

d) andre arter, der kræver speciel opmærksomhed på grund af deres levesteders særlige beskaffenhed.

Ved vurderinger i forbindelse hermed skal der tages hensyn til tendenser og variationer vedrørende bestandens størrelse.

Medlemsstaterne udlægger som særligt beskyttede områder navnlig sådanne områder, som med hensyn til antal og udstrækning er bedst egnede til beskyttelse af disse arter, idet der tages hensyn til behovet for at beskytte arterne i det geografiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder anvendelse.

2.  Under hensyn til beskyttelsesbehovene i det geografiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder anvendelse, træffer medlemsstaterne tilsvarende foranstaltninger med hensyn til regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter, som ikke er anført i bilag I, for så vidt angår de pågældende arters yngle-, fjerskifte- og overvintringsområder samt rasteområderne inden for deres trækruter. Med henblik herpå er medlemsstaterne i særlig grad opmærksomme på, at vådområderne, og især vådområder af international betydning, beskyttes.

3.  Medlemsstaterne fremsender alle relevante oplysninger til Kommissionen, således at denne kan tage passende initiativer til den samordning, som er nødvendig, for at de i stk. 1 og 2 omhandlede områder kan udgøre et samlet hele, der imødekommer behovet for beskyttelse af de pågældende arter i det geografiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder anvendelse.

4.  Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger med henblik på i de i stk. 1 og 2 nævnte beskyttede områder at undgå forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af fuglene, i det omfang en sådan forurening, forringelse eller forstyrrelse har væsentlig betydning for formålet med denne artikel. Medlemsstaterne bestræber sig på at undgå forurening eller forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede områder.

Artikel 5

Med forbehold af artikel 7 og 9 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at indføre en generel ordning til beskyttelse af alle de i artikel 1 omhandlede fuglearter, herunder især forbud mod:

a) forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvilken metode der anvendes

b) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder og æg samt fjerne deres reder

c) at indsamle deres æg i naturen og opbevare disse, også selv om de er tomme

d) forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden, i det omfang, en sådan forstyrrelse har væsentlig betydning for formålet med dette direktiv

e) at være i besiddelse af fugle af arter, som det ikke er tilladt at jage og indfange.

Artikel 6

1.  Med forbehold af stk. 2 og 3 forbyder medlemsstaterne for samtlige i artikel 1 omhandlede fuglearter salg, transport med henblik på salg og besiddelse med henblik på salg samt udbud til salg af levende og døde fugle såvel som let genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse fugle.

2.  For de i bilag III, del A, opregnede arter er der ikke forbud mod de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, forudsat at fuglene er blevet dræbt, indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

3.  For de i bilag III, del B, anførte arter kan medlemsstaterne på deres område tillade de i stk. 1 omhandlede aktiviteter og fastsætte begrænsninger herfor, forudsat at fuglene er blevet dræbt, indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

Medlemsstater, som ønsker at meddele en sådan tilladelse, rådfører sig forinden med Kommissionen for sammen med denne at undersøge, om der er rimelig grund til at antage, at markedsføring af fugle af den pågældende art i Fællesskabet som helhed medfører eller vil kunne medføre fare for bestandes størrelse, artens geografiske udbredelse eller dens evne til at formere sig; viser undersøgelsen, at den påtænkte tilladelse efter Kommissionens opfattelse medfører eller vil kunne medføre en af ovennævnte farer, sender Kommissionen medlemsstaten en begrundet henstilling, hvorved der gøres indsigelse mod markedsføring af den pågældende art. Består der efter Kommissionens opfattelse ingen sådan fare, meddeler den medlemsstaten dette.

Kommissionens henstilling offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

En medlemsstat, der meddeler en tilladelse i henhold til dette stykke, undersøger med regelmæssige mellemrum, om forudsætningerne for at meddele tilladelsen stadig er til stede.

Artikel 7

1.  De i bilag II nævnte arter kan under hensyn til bestandens størrelse samt arternes geografiske udbredelse og formeringsevne inden for Fællesskabet som helhed jages i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Medlemsstaterne påser, at jagten på disse arter ikke er i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes udbredelsesområder.

2.  De i bilag II, del A, nævnte arter kan jages i det geografiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder anvendelse.

3.  De i bilag II, del B, nævnte arter kan kun jages i de medlemsstater, hvorunder de er angivet.

4.  Medlemsstaterne sikrer sig, at jagt, herunder i givet fald falkejagt, således som den skal finde sted i henhold til de i medlemsstaterne gældende jagtbestemmelser, udøves i overensstemmelse med princippet om en fornuftig udnyttelse og en økologisk afbalanceret regulering af de pågældende fuglearter, samt at jagtudøvelsen er forenelig med de bestemmelser, der følger af artikel 2, med hensyn til bestandene af disse arter og særlig af trækkende arter.

De drager især omsorg for, at de arter, som omfattes af jagtlovgivningen, ikke jages i redetiden eller i de forskellige faser af yngletiden.

Når det drejer sig om trækkende arter, påser de især, at de arter, der omfattes af jagtlovgivningen, ikke jages i yngletiden og under deres træk til redebygningsstedet.

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen alle formålstjenlige oplysninger om den praktiske gennemførelse af deres jagtlovgivning.

Artikel 8

1.  For så vidt angår jagt på, fangst af eller drab på fugle i overensstemmelse med dette direktiv forbyder medlemsstaterne anvendelse af alle midler, indretninger eller metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab, som kan medføre, at en art forsvinder lokalt; de forbyder herunder navnlig anvendelse af de i bilag IV, litra a), nævnte midler, indretninger og metoder.

2.  Endvidere forbyder medlemsstaterne al jagt fra de i bilag IV, litra b), nævnte transportmidler på de i samme bilag nævnte betingelser.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterne kan af nedenstående grunde fravige artikel 5-8, såfremt der ikke findes nogen anden tilfredsstillende løsning:

a) 

 af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed

 af hensyn til sikkerheden for luftfarten

 for at hindre omfattende skader på afgrøder, besætninger, skove, fiskeri- og vandområder

 for at beskytte flora og fauna

b) i forsknings- og undervisningsøjemed, for at genoprette og forny bestanden samt for at muliggøre opdræt i forbindelse med de her nævnte formål

c) for på strengt kontrollerede betingelser at tillade selektiv indfangning, besiddelse eller enhver anden fornuftig anvendelse af bestemte fuglearter i mindre mængder.

2.  I undtagelsesbestemmelserne som omhandlet i stk. 1 skal anføres:

a) de arter, der er omfattet af undtagelserne

b) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller –metoder

c) de risikovilkår samt de omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne undtagelsesbestemmelser kan meddeles

d) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke grænser og af hvilke personer

e) den kontrol, der skal føres.

3.  Medlemsstaterne tilsender hvert år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af stk. 1 og 2.

4.  På grundlag af oplysninger, som Kommissionen råder over, herunder navnlig de oplysninger, den har fået tilsendt i henhold til stk. 3, påser den til stadighed, at følgerne af de i stk. 1 nævnte undtagelser ikke er i strid med dette direktiv. Den træffer passende forholdsregler i så henseende.

Artikel 10

1.  Medlemsstaterne støtter forskning og andet arbejde med henblik på beskyttelse, forvaltning og udnyttelse af bestanden af samtlige de i artikel 1 omhandlede fuglearter. Særlig opmærksomhed vises forskning og arbejde vedrørende de i bilag V nævnte emner.

2.  Medlemsstaterne tilsender Kommissionen alle nødvendige oplysninger, således at den kan træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre en samordning af forskning og arbejde, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 11

Medlemsstaterne påser, at der ved indførelse af fuglearter, som ikke i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, ikke tilføjes den lokale flora og fauna nogen skade. De rådfører sig med Kommissionen herom.

Artikel 12

1.  Medlemsstaterne tilsender hvert tredje år fra den 7. april 1981 Kommissionen en rapport om gennemførelsen af de nationale bestemmelser, der er udstedt i henhold til dette direktiv.

2.  Kommissionen udarbejder hvert tredje år en sammenfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhandlede oplysninger. Den del af udkastet til denne rapport, der vedrører oplysninger fra en given medlemsstat, tilsendes myndighederne i denne medlemsstat til gennemsyn og berigtigelse. Den endelige udgave af rapporten tilsendes medlemsstaterne.

Artikel 13

Gennemførelsen af de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv, må ikke medføre en forringelse af de nuværende forhold med hensyn til bevarelse af samtlige de i artikel 1 omhandlede fuglearter.

Artikel 14

Medlemsstaterne kan træffe beskyttelsesforanstaltninger, der er strengere end dem, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 15

Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilag I og V til den tekniske og videnskabelige udvikling, skal vedtages. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 16, stk. 2.

Artikel 16

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 17

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Direktiv 79/409/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag VI, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 19

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

▼M1
BILAG II

DEL A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

DEL B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

Anser brachyrhynchus

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netta rufina

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aythya marila

+

 
 

+

+

 

+

+

 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

Somateria mollissima

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Clangula hyemalis

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta nigra

 
 
 

+

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta fusca

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Bucephala clangula

 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Mergus serrator

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Mergus merganser

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Bonasa bonasia

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Francolinus francolinus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris barbara

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris chukar

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coturnix coturnix

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Meleagris gallopavo

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

Rallus aquaticus

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinula chloropus

+

 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 

+

Haematopus ostralegus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluvialis apricaria

+

 
 

+

 
 

+

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 

+

Pluvialis squatarola

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Vanellus vanellus

+

 
 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris canutus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philomachus pugnax

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa limosa

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa lapponica

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius phaeopus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius arquata

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa erythropus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tringa totanus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa nebularia

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus ridibundus

+

 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

Larus canus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus fuscus

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus argentatus

+

 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus cachinnans

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus marinus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Columba oenas

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 

Streptopelia turtur

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Alauda arvensis

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

Turdus merula

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

Turdus pilaris

 
 
 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 

+

+

 

Turdus philomelos

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus iliacus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus viscivorus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Sturnus vulgaris

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Garrulus glandarius

+

 
 

+

+

 
 
 
 

+

+

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, HR = Hrvatska, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

▼B
BILAG III

DEL A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

DEL B

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola
BILAG IV

a) 

 Snarer (med undtagelse af Finland og Sverige for så vidt angår fangst af Lagopus lagopus lagopus og Lagopus mutus nord for 58° nordlig bredde), limpinde, kroge, levende fugle, der er blindede eller lemlæstede, og som anvendes som lokkefugle, samt båndoptagere og elektriske anordninger

 kunstigt lys, spejle, anordninger til belysning af målet, sigteanordninger til skydning om natten med billedkonvertere eller elektroniske billedforstærkere

 sprængstoffer

 net, fælder, madding indeholdende gift eller bedøvende midler

 halv- eller helautomatiske våben, hvis magasin kan rumme mere end to patroner

b) 

 fly, motordrevne køretøjer

 både, der kan fremføres med større hastighed end 5 kilometer i timen; på det åbne hav kan medlemsstaterne af sikkerhedshensyn tillade benyttelse af motorbåde med en maksimal hastighed på 18 kilometer i timen; medlemsstaterne underretter Kommissionen om de meddelte tilladelser.
BILAG V

a) Udarbejdelse under hensyn til fuglenes geografiske udbredelsesområde af nationale lister over de fuglearter, der trues af udslettelse, eller som er særlig udsatte

b) Registrering og økologisk beskrivelse af de områder, der for trækfugle har særlig betydning under deres træk, overvintring og redebygning

c) Registrering af oplysninger om størrelsen af bestanden af trækfugle på grundlag af data opnået ved ringmærkning

d) Bestemmelse af, hvilken indflydelse de forskellige fangstmåder har på bestandenes størrelse

e) Udarbejdelse og udvikling af økologiske metoder til forebyggelse af skader forårsaget af fugle

f) Bestemmelse af visse arters betydning som forureningsindikatorer

g) Undersøgelse af den kemiske forurenings skadelige virkninger på fuglearternes udbredelse.
BILAG VI

DEL AOPHÆVET DIREKTIV MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

(jf. artikel 18)

Rådets direktiv 79/409/EØF

(EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1)

 

Tiltrædelsesakten af 1979, bilag I, punkt XIII.1.F

(EFT L 291 af 19.11.1979, s. 111)

 

Rådets direktiv 81/854/EØF

(EFT L 319 af 7.11.1981, s. 3)

 

Kommissionens direktiv 85/411/EØF

(EFT L 233 af 30.8.1985, s. 33)

 

Tiltrædelsesakten af 1985, bilag I, punkt X.1.h) og X.6

(EFT L 302 af 15.11.1985, s. 218)

 

Rådets direktiv 86/122/EØF

(EFT L 100 af 16.4.1986, s. 22)

 

Kommissionens direktiv 91/244/EØF

(EFT L 115 af 8.5.1991, s. 41)

 

Rådets direktiv 94/24/EF

(EFT L 164 af 30.6.1994, s. 9)

 

Tiltrædelsesakten af 1994, bilag I, punkt VIII.E.1

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 175)

 

Kommissionens direktiv 97/49/EF

(EFT L 223 af 13.8.1997, s. 9)

 

Rådets forordning (EF) nr. 807/2003

(EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36)

Udelukkende bilag III, nr. 29)

Tiltrædelsesakten af 2003, bilag II, punkt 16.C.1

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 667)

 

Rådets direktiv 2006/105/EF

(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368)

Udelukkende henvisningen til direktiv 79/409/EØF i artikel 1 og i bilaget, del A, nr. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/102/EF

(EUT L 323 af 3.12.2008, s. 31)

 

DEL BLISTE OVER FRISTER FOR GENNEMFØRELSE I NATIONAL RET

(jf. artikel 18)

Direktiver

Gennemførelsesfrist

79/409/EØF

7. april 1981

81/854/EØF

85/411/EØF

31. juli 1986

86/122/EØF

91/244/EØF

31. juli 1992

94/24/EF

29. september 1995

97/49/EF

30. september 1998

2006/105/EF

1. januar 2007

2008/102/EF
BILAG VIISAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 79/409/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2-5

Artikel 2-5

Artikel 6, stk. 1, 2 og 3

Artikel 6, stk. 1, 2 og 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3

Artikel 7, stk. 4, første punktum

Artikel 7, stk. 4, første afsnit

Artikel 7, stk. 4, andet punktum

Artikel 7, stk. 4, andet afsnit

Artikel 7, stk. 4, tredje punktum

Artikel 7, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 4, fjerde punktum

Artikel 7, stk. 4, fjerde afsnit

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, indledning

Artikel 9, stk. 2, indledning

Artikel 9, stk. 2, første led

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 9, stk. 2, andet led

Artikel 9, stk. 2, litra b)

Artikel 9, stk. 2, tredje led

Artikel 9, stk. 2, litra c)

Artikel 9, stk. 2, fjerde led

Artikel 9, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 2, femte led

Artikel 9, stk. 2, litra e)

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 9, stk. 4

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 1, første punktum

Artikel 10, stk. 2, første punktum

Artikel 10, stk. 1, andet punktum

Artikel 10, stk. 2, andet punktum

Artikel 10, stk. 2

Artikel 11-15

Artikel 11-15

Artikel 16, stk. 1

Artikel 17

Artikel 16

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Bilag I

Bilag I

Bilag II/1

Bilag II, del A

Bilag II/2

Bilag II, del B

Bilag III/1

Bilag III, del A

Bilag III/2

Bilag III, del B

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII( 1 ) Udtalelse af 10.6.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 20.10.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.11.2009.

( 3 ) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.

( 4 ) Jf. bilag VI, del A.

( 5 ) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

( 6 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top