EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0034-20190726

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/34/EF af 23. april 2009 om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/2019-07-26

02009L0034 — DA — 26.07.2019 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EF

af 23. april 2009

om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 106 af 28.4.2009, s. 7)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1243 af 20. juni 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/34/EF

af 23. april 2009

om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)KAPITEL I

GRUNDPRINCIPPER

Artikel 1

1.  Dette direktiv finder anvendelse:

a) på »instrumenter« som defineret i stk. 2

b) på måleenheder, harmonisering af målemetoder og metoder for måleteknisk kontrol samt eventuelt de til anvendelsen heraf nødvendige midler

c) for så vidt angår varemængden i færdigpakninger: fastsættelsen og fremgangsmåden ved målingen deraf samt den måletekniske kontrol dermed og mærkningen.

2.  I dette direktiv forstås ved »instrumenter« måleinstrumenter, dele af sådanne måleinstrumenter, supplerende anordninger samt måleanlæg.

3.  Medlemsstaterne kan ikke under påberåbelse af dette direktiv eller af særdirektiverne modsætte sig, forbyde eller begrænse markedsføring og anvendelse af de i stk. 1 omhandlede instrumenter eller varer, såfremt disse instrumenter eller varer er forsynet med EF-stempler og/eller EF-mærker i overensstemmelse med betingelserne i dette direktiv og i de særdirektiver, der vedrører de omhandlede instrumenter eller varer.

4.  Medlemsstaterne skal tillægge EF-typegodkendelse og EF-førstegangsverifikation samme gyldighed som de tilsvarende nationale foranstaltninger.

5.  I de særdirektiver, der vedrører de i stk. 1 omhandlede emner, angives:

 navnlig for så vidt angår de i stk. 1, litra a), omhandlede instrumenter: fremgangsmåder samt måletekniske karakteristika og tekniske forskrifter for anvendelse og funktion

 forskrifter vedrørende stk. 1, litra b) og c).

6.  I særdirektiverne kan der fastsættes en dato, fra hvilken fællesskabsbestemmelserne erstatter de gældende nationale bestemmelser.KAPITEL II

EF-TYPEGODKENDELSE

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne foretager EF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv og særdirektiverne.

2.  EF-typegodkendelse af instrumenter er en godkendelse af disse til EF-førstegangsverifikation og, såfremt der ikke kræves EF-førstegangsverifikation, en tilladelse til markedsføring og/eller anvendelse heraf. Fritages en kategori af instrumenter for EF-typegodkendelse ved særdirektiv(er), der vedrører den pågældende kategori, er disse instrumenter direkte godkendt til EF-førstegangsverifikation.

3.  Såfremt medlemsstaterne råder over det nødvendige kontroludstyr hertil, meddeler de EF-typegodkendelse til ethvert instrument, som opfylder forskrifterne i dette direktiv og i de særdirektiver, som vedrører det pågældende instrument.

4.  Kun fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant kan ansøge om EF-typegodkendelse. Ansøgningen vedrørende en og samme instrumenttype kan kun foretages i en enkelt medlemsstat.

5.  Den medlemsstat, der har meddelt en EF-typegodkendelse, træffer de nødvendige forholdsregler med henblik på at blive holdt underrettet om alle ændringer af eller tilføjelser til den godkendte instrumenttype. Den underretter de øvrige medlemsstater om disse ændringer.

Ændringer af eller tilføjelser til en godkendt instrumenttype skal godkendes i en supplerende EF-typegodkendelse fra den medlemsstat, der har udstedt EF-typegodkendelsen, når de pågældende ændringer eller tilføjelser har eller kan have indflydelse på måleresultater eller på de sædvanlige betingelser for anvendelse af instrumentet.

I stedet for tillæg til den oprindelige EF-typegodkendelsesattest gives der imidlertid ny EF-typegodkendelse for den ændrede type, såfremt denne er ændret, efter at dette direktiv eller det pågældende særdirektiv er blevet ændret eller tilpasset på en sådan måde, at den ændrede type ellers kun kunne godkendes i henhold til de nye bestemmelser.

Artikel 3

Udstedes en EF-typegodkendelse for supplerende anordninger, fastsættes i typegodkendelsen følgende:

a) de instrumentkonstruktioner, disse supplerende anordninger må tilsluttes, eller som de må indbygges i

b) de almindelige betingelser for den samlede funktion af de instrumenter, for hvilke de er godkendt.

Artikel 4

Giver den afprøvning, som foretages af et instrument i forbindelse med EF-typegodkendelse i henhold til dette direktiv og de særdirektiver, der vedrører det omhandlede instrument, et tilfredsstillende resultat, udsteder den medlemsstat, der har gennemført afprøvningen, en attest om EF-typegodkendelse.

Medlemsstaten tilsender ansøgeren denne attest.

Ansøgeren har i de tilfælde, der er nævnt i artikel 11 i dette direktiv eller i et særdirektiv, pligt til og i øvrige tilfælde ret til på alle instrumenter, der er i overensstemmelse med den godkendte type, at anbringe eller lade anbringe det i attesten omhandlede EF-godkendelsesmærke.

Artikel 5

1.  EF-typegodkendelsen gælder i ti år. Dens gyldighed kan forlænges for ti år ad gangen. Antallet af instrumenter, der kan fremstilles i overensstemmelse med den godkendte type, er ikke begrænset.

EF-typegodkendelser, som er udstedt på grundlag af forskrifter i dette direktiv og i et særdirektiv, kan ikke forlænges efter den dato, hvor en ændring eller tilpasning af disse fællesskabsforskrifter er trådt i kraft, såfremt disse EF-typegodkendelser ikke ville kunne udstedes på grundlag af disse nye forskrifter.

Forlænges gyldigheden af en EF-typegodkendelse ikke, gælder denne godkendelse dog fortsat for de instrumenter, der allerede anvendes.

2.  Anvendes en ny teknik, som ikke er omhandlet i et særdirektiv, kan der gives EF-typegodkendelse med begrænset virkning efter forudgående høring af de øvrige medlemsstater.

Godkendelsen kan begrænses således:

a) den meddeles kun et begrænset antal instrumenter

b) pligt til at meddele de kompetente myndigheder, hvor instrumenterne er installeret

c) begrænsning af anvendelsesmulighederne

d) der knyttes begrænsede særbestemmelser til den anvendte teknik.

Den kan imidlertid kun gives:

a) såfremt særdirektivet for den pågældende kategori af instrumenter er trådt i kraft

b) såfremt der ikke gøres undtagelse fra de maksimale fejltolerancer, der er fastsat i særdirektivet.

Gyldigheden af en sådan godkendelse er begrænset til højst to år. Den kan forlænges med indtil tre år.

▼M1 —————

▼B

Artikel 6

Kræves der ikke EF-typegodkendelse for en kategori af instrumenter, der opfylder forskrifterne i et særdirektiv, kan instrumenter i denne kategori fra fabrikantens side og på hans ansvar forsynes med det særlige mærke i henhold til bilag I, punkt 3.3.

Artikel 7

1.  En medlemsstat, der har meddelt en EF-typegodkendelse, kan tilbagekalde denne i følgende tilfælde:

a) når instrumenter, som en sådan godkendelse vedrører, ikke er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller det pågældende særdirektiv

b) når de i godkendelsesattesten eller i artikel 5, stk. 2, nævnte måletekniske krav ikke overholdes

c) når den konstaterer, at godkendelsen er blevet meddelt ubehørigt.

2.  En medlemsstat, der har meddelt en EF-typegodkendelse, skal tilbagekalde denne, hvis det viser sig, at instrumenter af den godkendte konstruktion ved anvendelsen udviser en fejl af generel karakter, der gør dem uegnede til deres formål.

3.  Underrettes den medlemsstat, der har meddelt en EF-typegodkendelse af en anden medlemsstat om, at der foreligger et af de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold, iværksætter den efter høring af denne anden medlemsstat ligeledes de i disse stykker omhandlede foranstaltninger.

4.  Den medlemsstat, der har konstateret det i stk. 2 nævnte forhold, kan indtil videre forbyde salg og anvendelse af de pågældende instrumenter.

Den underretter omgående de andre medlemsstater og Kommissionen med angivelse af grundene til afgørelsen.

Det samme gælder i de i stk. 1 omhandlede tilfælde for instrumenter, for hvilke der ikke kræves nogen EF-førstegangsverifikation, når fabrikanten, efter at henvisning har fundet sted, ikke har tilvejebragt overensstemmelse med den godkendte konstruktion, henholdsvis med kravene i det pågældende særdirektiv.

5.  Bestrider den medlemsstat, der har meddelt EF-typegodkendelsen, at et forhold, som nævnt i stk. 2, og som er blevet anmeldt til den, foreligger, eller at nogle foranstaltninger, der er iværksat i henhold til stk. 4, er berettigede, søger de pågældende medlemsstater at bilægge striden.

Kommissionen holdes løbende underrettet om sådanne bestræbelser. Om nødvendigt foranstalter den passende konsultationer med henblik på at tilvejebringe en løsning.KAPITEL III

EF-FØRSTEGANGSVERIFIKATION

Artikel 8

1.  EF-førstegangsverifikation består i afprøvning og bekræftelse af et nyt eller renoveret instruments overensstemmelse med den godkendte type og/eller med forskrifterne i dette direktiv og de pågældende særdirektiver. Verifikationen markeres med mærket for EF-førstegangsverifikation.

2.  EF-førstegangsverifikationen af instrumenter kan i de tilfælde, som er nævnt i særdirektiverne, og på de deri omhandlede betingelser, foretages på anden vis end ved enhedsverifikation.

3.  Råder medlemsstaterne over det nødvendige tekniske udstyr, foretager de EF-førstegangsverifikation af de instrumenter, der efter fabrikantens angivelse besidder de måletekniske egenskaber og opfylder de tekniske forskrifter om udførelse og funktion, der er fastlagt i det særdirektiv, der gælder for den pågældende kategori af instrumenter.

4.  For instrumenter, der er forsynet med stemplet for EF-førstegangsverifikation, gælder medlemsstaternes forpligtelse i henhold til artikel 1, stk. 3, til udgangen af året efter det år, hvor stemplet for EF-førstegangsverifikationen er blevet anbragt, med mindre der er fastlagt et længere tidsrum i særdirektiverne.

Artikel 9

1.  Indleveres et instrument til EF-førstegangsverifikation, undersøger den medlemsstat, der foretager afprøvningen, om:

a) instrumentet tilhører en kategori, for hvilken der ikke kræves EF-typegodkendelse, og, såfremt dette er tilfældet, om det opfylder de krav til teknisk udførelse og funktion, der er fastsat i særdirektiverne vedrørende det pågældende instrument

b) instrumentet har fået tildelt EF-typegodkendelse og, såfremt dette er tilfældet, om det er i overensstemmelse med den godkendte type og med de pågældende særdirektiver, som gælder på det tidspunkt, hvor denne EF-typegodkendelse er udstedt.

2.  Den afprøvning, der gennemføres ved EF-førstegangsverifikation, omfatter i overensstemmelse med særdirektiverne bl.a.:

a) de måletekniske egenskaber

b) de maksimale fejltolerancer

c) konstruktionen, i det omfang det gennem denne sikres, at de måletekniske egenskaber ved normal brug af instrumentet ikke påvirkes nævneværdigt

d) tilstedeværelsen af de påbudte påskrifter og stempelskilte eller en placering, der gør det muligt at anbringe stemplet for EF-førstegangsverifikation.

Artikel 10

Er resultatet af den afprøvning, som foretages af et instrument i forbindelse med EF-førstegangsverifikation, tilfredsstillende og udført i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv og særdirektiverne, anbringes de mærker for den delvise eller endelige EF-verifikation i henhold til bestemmelserne i bilag II, punkt 3, på instrumentet under den berørte medlemsstats ansvar.

Artikel 11

Er der for en kategori af instrumenter, der opfylder forskrifterne i et særdirektiv, ikke foreskrevet nogen EF-førstegangsverifikation, forsynes instrumenterne i denne kategori fra fabrikantens side og på dennes ansvar med det særlige mærke, der er beskrevet i bilag I, punkt 3.4.KAPITEL IV

FÆLLES FORSKRIFTER FOR EF-TYPEGODKENDELSE OG EF-FØRSTEGANGSVERIFIKATION

Artikel 12

Medlemsstaterne iværksætter alle egnede foranstaltninger for at forhindre, at der i forbindelse med instrumenter anvendes stempler eller påskrifter, der kan medføre forveksling med EF-mærker eller EF-stempler.

Artikel 13

Hver enkelt medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvilke tjenestegrene, organer og institutter, der er behørigt bemyndigede til at gennemføre de i dette direktiv og i særdirektiverne omhandlede afprøvninger, til at udstede EF-typegodkendelsesattester samt til at anbringe EF-førstegangsverifikationsmærker.

Artikel 14

Medlemsstaterne kan kræve, at de foreskrevne påskrifter affattes på deres officielle sprog.KAPITEL V

AFPRØVNING AF INSTRUMENTER, DER ER I BRUG

Artikel 15

I særdirektiverne fastsættes kravene til afprøvninger af de instrumenter, der er i brug, og som er forsynet med EF-stempler og EF-mærker, og især de maksimale fejltolerancer under brugen. Såfremt de nationale bestemmelser fastsætter mindre strenge krav for instrumenter, der ikke er forsynet med EF-stempler og EF-mærker, kan disse krav anvendes som kriterier ved afprøvningerne.KAPITEL VI

TILPASNING AF DIREKTIVERNE TIL DEN TEKNISKE UDVIKLING

▼M1

Artikel 16

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16a vedrørende ændringer af bilag I og II for at tilpasse dem til den tekniske udvikling.

▼M1

Artikel 16a

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 26. juli 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 16 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ( 1 ).

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

▼M1 —————

▼BKAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Afgørelser, der træffes til gennemførelsen af dette direktiv og de særdirektiver, der vedrører de omhandlede instrumenter, og ved hvilke EF-typegodkendelse afslås, ikke forlænges eller tilbagekaldes, eller ved hvilke EF-førstegangsverifikation afslås eller markedsføring eller ibrugtagning af et instrument forbydes, skal begrundes. De meddeles den pågældende med angivelse af de retsmidler, der gælder i henhold til medlemsstaternes lovgivning, og af fristerne for anvendelse af disse.

Artikel 19

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Direktiv 71/316/EØF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 21

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
BILAG I

EF-TYPEGODKENDELSE

1.   Ansøgning om EF-godkendelse

1.1. Ansøgning og korrespondance skal være affattet på det officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken ansøgningen indgives. Denne medlemsstat kan kræve, at vedlagte dokumenter ligeledes er affattet på dette officielle sprog.

Ansøgeren skal samtidig tilsende hver medlemsstat et eksemplar af sin ansøgning.

1.2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

a) fabrikantens eller firmaets, den befuldmægtigedes eller ansøgerens navn og adresse

b) måleinstrumentets kategori

c) påtænkt anvendelse

d) måletekniske data

e) eventuel handelsbetegnelse eller typebetegnelse.

1.3. Sammen med ansøgningen skal i to eksemplarer vedlægges de dokumenter, der er nødvendige for dens behandling, navnlig:

1.3.1. en beskrivelse af:

a) instrumentets udførelse og funktion

b) anordninger, der garanterer en sikker funktion

c) regulerings- og justeringsindretninger

d) stederne for anbringelse af:

 verifikationsstemplet

 (eventuel) plombering

1.3.2. samlingstegning for instrumentet samt eventuelt detailtegninger af vigtige konstruktionsdele

1.3.3. principdiagram samt eventuelt en fotografisk gengivelse.

1.4. Er der allerede meddelt nationale godkendelser, skal sådanne vedlægges ansøgningen.

2.   EF-godkendelsesprøve

2.1. EF-godkendelsesprøven består af:

2.1.1. en gennemgang af konstruktionsdokumenterne og en afprøvning af de måletekniske data, foretaget på den måletekniske tjenestes laboratorier, på godkendte prøvelaboratorier eller på produktions-, leverings- eller installationsstedet

2.1.2. en gennemgang alene af de indleverede dokumenter, når de måletekniske data kendes i enkeltheder.

2.2. Afprøvningen omfatter hele instrumentets funktion under normale anvendelsesbetingelser. Under disse betingelser skal instrumentet bevare de krævede måletekniske egenskaber.

2.3. Art og omfang af afprøvningen i henhold til punkt 2.1 kan fastsættes i særdirektiverne.

2.4. Den måletekniske tjeneste kan kræve, at ansøgeren stiller de normalinstrumenter samt det kvalificerede personale, som måtte være nødvendigt ved prøvens gennemførelse, til dens rådighed.

3.   EF-godkendelsesattest og godkendelsesmærke

3.1. EF-godkendelsesattesten angiver resultaterne af konstruktionsafprøvningen og fastsætter de øvrige krav, der skal overholdes. Der skal vedlægges beskrivelser, tegninger og diagrammer, der er nødvendige til identifikation af konstruktionen og til forklaring af funktionen. Godkendelsesmærket i henhold til artikel 4 har form af et stiliseret ε. Dette mærke indeholder:

 i den øverste del, kendingsbogstavet eller kendingsbogstaverne for den medlemsstat, der har givet godkendelsen (B for Belgien, BG for Bulgarien, CZ for Tjekkiet, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for Estland, IRL for Irland, EL for Grækenland, E for Spanien, F for Frankrig, I for Italien, CY for Cypern, LV for Letland, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, NL for Nederlandene, A for Østrig, PL for Polen, P for Portugal, RO for Rumænien, SI for Slovenien, SK for Slovakiet, FI for Finland, S for Sverige, UK for Det Forenede Kongerige) samt årstallet for godkendelsen

 i den nederste del en betegnelse, der fastsættes af den kompetente måletekniske tjeneste (kendingsnummer).

Et eksempel på dette godkendelsesmærke findes under punkt 6.1.

3.2. Ved en begrænset EF-godkendelse suppleres dette mærke ved, at der foran det stiliserede ε anbringes et P af samme størrelse.

Et eksempel på dette godkendelsesmærke findes under punkt 6.2.

3.3. Det mærke, der er nævnt i artikel 6, svarer til et EF-godkendelsesmærke, hvor det stiliserede bogstav ε er erstattet med sit spejlbillede symmetrisk om en lodret akse, og har ingen anden angivelse, medmindre andet bestemmes i særdirektiverne.

Et eksempel på dette mærke findes under punkt 6.3.

3.4. Mærket i henhold til artikel 11 i dette direktiv svarer til et EF-godkendelsesmærke omskrevet med en sekskant.

Et eksempel på dette mærke findes under punkt 6.4.

3.5. De i punkt 3.1 til 3.4 nævnte mærker, der er anbragt af fabrikanten i henhold til bestemmelserne i dette direktiv, skal på ethvert måleinstrument og enhver supplerende anordning, der indleveres til verifikation, være anbragt på et synligt sted, være let læselige, og må ikke kunne slettes. Er der tekniske vanskeligheder forbundet med anbringelsen, kan der gives mulighed for undtagelser i særdirektiverne, eller sådanne undtagelser kan indrømmes efter aftale med EF-medlemsstaternes måletekniske tjenester.

4.   Deponering af instrumentmodel

I de i særdirektiverne nævnte tilfælde kan den godkendende myndighed, når den anser dette for påkrævet, forlange, at der deponeres en model af den godkendte måleinstrumentkonstruktion. I stedet for denne instrumentmodel kan den måletekniske tjeneste også godkende, at der deponeres dele af måleinstrumentet, prototyper eller tegninger, hvilket i så fald angives på EF-godkendelsesattesten.

5.   Godkendelsens bekendtgørelse

5.1. På tidspunktet for meddelelsen til den interesserede tilsendes der Kommissionen og de andre medlemsstater genparter af godkendelsesattesterne; efter ønske kan disse også få genparter af prøverapporterne.

5.2. Tilbagekaldelse af en EF-typegodkendelse samt andre meddelelser om EF-typegodkendelsens omfang og gyldighed sker ligeledes efter fremgangsmåden for bekendtgørelse i henhold til punkt 5.1.

5.3. En medlemsstat, der afviser en EF-typegodkendelse, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

6.   Mærker for EF-typegodkendelser

6.1. Mærke for EF-typegodkendelseEksempel:

image

EF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt (PTB) i Tyskland i 1971 (jf. punkt 3.1, første led).

EF-typegodkendelsens kendingsnummer (jf. punkt 3.1, andet led).

6.2. Mærke for EF-typegodkendelse med begrænset virkning (se punkt 3.2)Eksempel:

image

EF-typegodkendelse med begrænset virkning, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt i Tyskland i 1971.

Kendingsnummeret for EF-typegodkendelsen med begrænset virkning

6.3. Mærke for fritagelse for EF-typegodkendelse (se punkt 3.3)Eksempel:

image

6.4. Mærke for EF-typegodkendelse i tilfælde af, at instrumentet er fritaget for førstegangsverifikation (jf. punkt 3.4)Eksempel:

image

EF-typegodkendelse, udstedt af Physikalisch-technische Bundesanstalt i Tyskland i 1971.

EF-typegodkendelsens kendingsnummer.
BILAG II

EF-FØRSTEGANGSVERIFIKATION

1.   Generelt

1.1. EF-førstegangsverifikation kan gennemføres i et eller flere afsnit (i almindelighed to afsnit).

1.2. Under forbehold af de i særdirektiver fastsatte bestemmelser

1.2.1. gennemføres EF-førstegangsverifikation i ét afsnit ved instrumenter, der, når de forlader fabrikken, udgør en enhed, dvs. som principielt kan overføres til anvendelsesstedet uden forinden at skilles ad

1.2.2. gennemføres EF-førstegangsverifikation i to eller flere afsnit ved instrumenter, hvis korrekte funktion afhænger af installations- eller anvendelsesbetingelserne

1.2.3. skal det første afsnit af justeringen navnlig tjene til at sikre instrumentets overensstemmelse med den godkendte konstruktion eller — for instrumenter, der ikke kræver typegodkendelse — med de pågældende forskrifter.

2.   Stedet for EF-førstegangsverifikation

2.1. Er verifikationsstedet ikke fastlagt i særdirektiverne, udføres verifikationen for sådanne instrumenter, som afprøves i ét afsnit på det af den kompetente måletekniske tjeneste hertil bestemte sted.

2.2. For de instrumenters vedkommende, der afprøves i ét eller flere afsnit, finder verifikationen sted ved den i det enkelte tilfælde kompetente lokale måletekniske tjeneste.

2.2.1. Det sidste verifikationsafsnit finder sted på installationsstedet.

2.2.2. For de øvrige verifikationsafsnit gælder forskrifterne i punkt 2.1.

2.3. Specielt i sådanne tilfælde, hvor verifikation foretages på andet sted end ved den kompetente tjeneste, kan den pågældende måletekniske tjeneste kræve, at ansøgeren

 stiller de normalinstrumenter samt det prøveudstyr og det kvalificerede personale, der kræves til verifikationen, til dens rådighed

 forelægger et eksemplar af EF-godkendelsesattesten.

3.   Stemplet for EF-førstegangsverifikation

3.1.   Beskrivelse af stemplet for EF-førstegangsverifikation

3.1.1. Med forbehold af bestemmelserne i særdirektiverne benyttes til EF-førstegangsverifikation følgende stempler i henhold til punkt 3.3:

3.1.1.1. det endelige EF-verifikationsstempel, der består af to mærker:

a) det første mærke, udført i form af et lille bogstav »e«, der

 i den øverste halvdel, har kendingsbogstavet eller kendingsbogstaverne for den medlemsstat, hvor den oprindelige undersøgelse finder sted (B for Belgien, BG for Bulgarien, CZ for Tjekkiet, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for Estland, IRL for Irland, EL for Grækenland, E for Spanien, F for Frankrig, I for Italien, CY for Cypern, LV for Letland, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, NL for Nederlandene, A for Østrig, PL for Polen, P for Portugal, RO for Rumænien, SI for Slovenien, SK for Slovakiet, FI for Finland, S for Sverige, UK for Det Forenede Kongerige), i fornødent omfang ledsaget af et eller to tal til angivelse af en områdeunderopdeling

 i den nederste halvdel bærer kendingsnummeret for den person eller det tjenestested, der har foretaget verifikationen

b) det andet mærke, der består af de to sidste cifre i verifikationsåret i en sekskantet ramme

3.1.1.2. stemplet for den delvis gennemførte EF-førstegangsverifikation, der kun består af det første mærke. Det tjener også som plomberingsmærke.

3.2.   Stemplernes form og dimensioner

3.2.1. Form, dimensioner og konturer af bogstaver og tal til stemplerne for EF-førstegangsverifikation i henhold til punkt 3.1 er bestemt i de bilagte tegninger; de to første tegninger specificerer stemplets enkeltdele, medens den tredje viser et eksempel på stemplets hele udførelse. De på tegningerne angivne dimensioner er normaliseret i relation til diameteren i den cirkel, der omskriver det lille bogstav »e« og det sekskantede felt.

De faktiske diametre i den omskrevne cirkel i stemplerne er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og 12,5 mm.

3.2.2. Medlemsstaternes måletekniske tjenester udveksler gensidigt originaltegninger til deres stempler for EF-førstegangsverifikation udført efter de vedlagte modeltegninger.

3.3.   Stemplernes anbringelse

3.3.1. Det endelige EF-verifikationsstempel anbringes på det hertil bestemte sted på instrumentet, når det er fuldstændigt afprøvet og godkendt som værende i overensstemmelse med EF-forskrifterne.

3.3.2. EF-stemplet for delverifikationen anbringes:

3.3.2.1. ved verifikation i flere afsnit på det instrument eller den instrumentdel, der opfylder betingelserne for de afsnit, der ikke er foreskrevet gennemført på anvendelsesstedet, nærmere bestemt hvor stempelskiltets skruer fastgøres eller på et vilkårligt andet sted, der er foreskrevet i særdirektiverne.

3.3.2.2. som plomberingsmærke i alle tilfælde, nærmere bestemt på de i særdirektiverne fastsatte steder.

image image image image
BILAG III

DEL AOphævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 20)

Rådets direktiv 71/316/EØF

(EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1)

 

Tiltrædelsesakten af 1972, bilag I, punkt X.12.

(EFT L 73 af 27.3.1972, s. 118)

 

Rådets direktiv 72/427/EØF

(EFT L 291 af 28.12.1972, s. 156)

 

Tiltrædelsesakten af 1979, bilag I, punkt X.A

(EFT L 291 af 19.11.1979, s. 108)

 

Rådets direktiv 83/575/EØF

(EFT L 332 af 28.11.1983, s. 43)

 

Tiltrædelsesakten af 1985, Bilag I, punkt IX.A.7.

(EFT L 302 af 15.11.1985, s. 212)

 

Rådets direktiv 87/354/EØF

(EFT L 192 af 11.7.1987, s. 43)

Udelukkende henvisningerne til artikel 1 i) og bilaget, punkt 4, til direktiv 71/316/EØF

Rådets direktiv 87/355/EØF

(EFT L 192 af 11.7.1987, s. 46)

 

Rådets direktiv 88/665/EØF

(EFT L 382 af 31.12.1988, s. 42)

Udelukkende artikel 1, nr. 1

Tiltrædelsesakten af 1994, bilag I, punkt XI.C.VII.1.

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 211)

 

Rådets forordning (EF) nr. 807/2003

(EFT L 122 af 16.5.2003, s. 36)

Udelukkende bilag III, punkt 5

Tiltrædelsesakten af 2003, bilag II, punkt I.D.1

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 64)

 

Rådets direktiv 2006/96/EF

(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 81)

Udelukkende henvisningerne til artikel 1 i) og bilaget, punkt B.1,. til direktiv 71/316/EØF

Kommissionens direktiv 2007/13/EF

(EUT L 73 af 13.3.2007, s. 10)

 

DEL BFrister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 20)

Direktiver

Gennemførelsesfrist

71/316/EØF

30. januar 1973

83/575/EØF

1. januar 1985

87/354/EØF

31. december 1987

87/355/EØF

31. december 1987

2006/96/EF

1. januar 2007

2007/13/EF

9. marts 2008
BILAG IVSAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 71/316/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1, litra a)

Artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 1, litra b)

Artikel 1, stk. 1, litra b)

Artikel 1, stk. 1, litra c)

Artikel 1, stk. 1, litra c)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4, første afsnit

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 4, andet afsnit

Artikel 1, stk. 6

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 1

Artikel 3, indledningen

Artikel 3, indledningen

Artikel 3, første led

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, andet led

Artikel 3, litra b)

Artikel 4, første punktum

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, andet punktum

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, indledningen

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, indledningen

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, tredje led

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, litra c)

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, fjerde led

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit, litra d)

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, indledningen

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, indledningen

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, første led

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, litra a)

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, litra b)

Artikel 5, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 5, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3

Artikel 7, stk. 4, første punktum

Artikel 7, stk. 4, første afsnit

Artikel 7, stk. 4, andet punktum

Artikel 7, stk. 4, andet afsnit

Artikel 7, stk. 4, tredje punktum

Artikel 7, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 5

Artikel 8, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, indledningen

Artikel 9, stk. 2, indledningen

Artikel 9, stk. 2, første led

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 9, stk. 2, andet led

Artikel 9, stk. 2, litra b)

Artikel 9, stk. 2, tredje led

Artikel 9, stk. 2, litra c)

Artikel 9, stk. 2, fjerde led

Artikel 9, stk. 2, litra d)

Artikel 10 og 11

Artikel 10 og 11

Artikel 12, 13 og 14

Artikel 12, 13 og 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16, første punktum

Artikel 16, stk. 1

Artikel 16, andet punktum

Artikel 16, stk. 2

Artikel 17

Artikel 18, stk. 1

Artikel 17, stk. 1

Artikel 18, stk. 2, første afsnit

Artikel 17, stk. 2

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit

Artikel 18, stk. 3

Artikel 19

Artikel 18

Artikel 20, stk. 1

Artikel 20, stk. 2

Artikel 19

Artikel 20 og 21

Artikel 21

Artikel 22

Bilag I

Bilag I

Punkt 1 og 1.1

Punkt 1 og 1.1

Punkt 1.2, indledende ord

Punkt 1.2, indledende ord

Punkt 1.2, første led

Punkt 1.2, litra a)

Punkt 1.2, andet led

Punkt 1.2, litra b)

Punkt 1.2, tredje led

Punkt 1.2, litra c)

Punkt 1.2, fjerde led

Punkt 1.2, litra d)

Punkt 1.2, femte led

Punkt 1.2, litra e)

Punkt 1.3

Punkt 1.3

Punkt 1.3.1, indledende ord

Punkt 1.3.1, indledende ord

Punkt 1.3.1, første led

Punkt 1.3.1, litra a)

Punkt 1.3.1, andet led

Punkt 1.3.1, litra b)

Punkt 1.3.1, tredje led

Punkt 1.3.1, litra c)

Punkt 1.3.1, fjerde led

Punkt 1.3.1, litra d)

Punkt 1.3.2 til punkt 5

Punkt 1.3.2 til punkt 5

Punkt 5.2

Punkt 5.1

Punkt 5.3

Punkt 5.2

Punkt 5.4

Punkt 5.3

Punkt 6 til punkt 6.4

Punkt 6 til punkt 6.4

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag IV( 1 ) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Top