EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0033-20190801

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet (EØS-relevant tekst)EØS-relevant tekst.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/33/2019-08-01

Denne konsoliderede tekst indeholder muligvis ikke følgende ændringer:

Ændringsretsakter Ændringstype Berørt underafsnit Ikrafttrædelsesdato
32024D1254 ændret ved ... artikel 10 stykke 2 20/05/2024
32024D1254 ændret ved ... artikel 10 stykke 4 20/05/2024

02009L0033 — DA — 01.08.2019 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

►M1  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/33/EF

af 23. april 2009

om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet ◄

(EØS-relevant tekst)

(EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1161 EØS-relevant tekst af 20. juni 2019

  L 188

116

12.7.2019
▼B

▼M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/33/EF

af 23. april 2009

om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet

▼B

(EØS-relevant tekst)▼M1

Artikel 1

Genstand og formål

I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne sikre, at ordregivende myndigheder og ordregivere tager hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele driftslevetiden, herunder energiforbrug og CO2-emissioner samt visse forurenende stoffer, når de indkøber bestemte køretøjer til vejtransport, med det formål at fremme og stimulere markedet for renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Unionens miljø-, klima- og energipolitikker.

Artikel 2

Undtagelser

Medlemsstaterne kan undtage de køretøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra d), og i artikel 2, stk. 3, litra a) og b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/858 ( 1 ) samt i punkt 5.2.-5.5. og punkt 5.7 i del A i bilag I til nævnte forordning, fra kravene i dette direktiv.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på udbud gennem:

a) kontrakter om indkøb, leasing, leje eller afbetalingskøb af køretøjer til vejtransport tildelt af ordregivende myndigheder eller ordregivere, for så vidt de er forpligtet til at anvende indkøbsprocedurerne fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU ( 2 ) og 2014/25/EU ( 3 )

b) offentlige tjenesteydelseskontrakter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 ( 4 ), der vedrører levering af personbefordring ad vej, som går ud over en bestemt tærskelværdi, der fastsættes af medlemsstaterne, og som ikke må overstige den i artikel 5, stk. 4, i nævnte forordning gældende tærskelværdi

c) tjenesteydelseskontrakter, jf. tabel 1 i bilaget til dette direktiv, i det omfang de ordregivende myndigheder eller ordregivere er forpligtet til at anvende indkøbsprocedurerne fastsat i direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU.

Dette direktiv gælder kun for kontrakter, hvor indkaldelsen af tilbud er udsendt efter den 2. august 2021, eller, såfremt der ikke kræves en indkaldelse af tilbud, hvor den ordregivende myndighed eller ordregivere har indledt udbudsproceduren efter nævnte dato.

2.  Direktivet gælder ikke for:

a) køretøjer som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), b) og c), og artikel 2, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2018/858

b) køretøjer i klasse M3, bortset fra køretøjer i klasse I og klasse A, jf. definitionen i artikel 3, nr. 2) og 3), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 ( 5 ).

Artikel 4

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»ordregivende myndigheder« : ordregivende myndigheder som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/24/EU og i artikel 3 i direktiv 2014/25/EU

2)

»ordregivere« : ordregivende enheder som defineret i artikel 4 i direktiv 2014/25/EU

3)

»køretøj til vejtransport« : et køretøj i klasse M eller N, jf. artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2018/858

4)

»renere køretøj« :

a) et køretøj i klasse M1, M2 eller N1 med en maksimal udstødningsemission udtrykt i CO2 g/km og forurenende emissioner ved faktisk kørsel, der ligger under en procentdel af de gældende emissionsgrænseværdier, jf. tabel 2 i bilaget, eller

b) et køretøj i klasse M3, N2 eller N3, der anvender alternative brændstoffer som defineret i artikel 2, nr. 1) og 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU ( 6 ), bortset fra brændsler, som er produceret af råprodukter med stor risiko for indirekte arealanvendelsesændringer, og for hvilke der er konstateret en betydelig udvidelse af produktionsarealet ind på arealer med stort kulstoflager i overensstemmelse med artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 ( 7 ). Hvis køretøjer anvender flydende biobrændstoffer, syntetiske brændstoffer eller paraffinholdige brændstoffer, skal disse brændstoffer ikke blandes med konventionelle fossile brændstoffer

5)

»tungt nulemissionskøretøj« : et renere køretøj som defineret i denne artikels nr. 4), litra b), uden en intern forbrændingsmotor eller med en intern forbrændingsmotor, der udleder mindre end 1 g CO2/kWh målt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 ( 8 ) og gennemførelsesforanstaltningerne hertil, eller som udleder mindre end 1 g CO2/km målt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 ( 9 ) og gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

Artikel 5

Minimumsmål for udbud

1.  Medlemsstaterne sikrer, at udbud af de i artikel 3 omhandlede køretøjer og tjenesteydelser opfylder minimumsmålene for udbud af renere lette køretøjer som fastsat i tabel 3 i bilaget, og af renere tunge køretøjer som fastsat i tabel 4 i bilaget. Disse mål udtrykkes som minimumsprocenter for renere køretøjer i det samlede antal køretøjer til vejtransport, der er omfattet af summen af alle de i artikel 3 omhandlede kontrakter, der er tildelt mellem den 2. august 2021 og den 31. december 2025 for så vidt angår den første referenceperiode og mellem den 1. januar 2026 og den 31. december 2030 for så vidt angår den anden referenceperiode.

2.  Ved beregningen af minimumsmålene for udbud er den dato for det offentlige indkøb, der skal tages i betragtning, datoen for afslutningen af den offentlige udbudsprocedure ved tildelingen af kontrakten.

3.  Køretøjer, der opfylder definitionen af et renere køretøj i henhold til artikel 4, nr. 4), eller af et tungt nulemissionskøretøj i henhold til artikel 4, nr. 5), som følge af en eftermontering, kan regnes for at være henholdsvis renere køretøjer eller tunge nulemissionskøretøjer med henblik på overholdelse af minimumsmålene for udbud.

4.  Med henblik på vurderingen af overholdelsen af minimumsmålene for udbud tages der for så vidt angår de i artikel 3, stk. 1, litra a), omhandlede kontrakter hensyn til antallet af købte, leasede, lejede eller afbetalingskøbte køretøjer til vejtransport i henhold til hver kontrakt.

5.  Med henblik på vurderingen af overholdelsen af minimumsmålene for udbud tages der for så vidt angår de i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), omhandlede kontrakter hensyn til antallet af køretøjer til vejtransport, der skal anvendes til levering af tjenesteydelserne, omfattet af hver kontrakt.

6.  Når der ikke vedtages nye mål for perioden efter den 1. januar 2030, gælder målene for den anden referenceperiode fortsat og beregnes i overensstemmelse med stk. 1-5 i efterfølgende femårsperioder.

7.  Medlemsstaterne kan anvende eller bemyndige deres ordregivende myndigheder eller ordregivere til at anvende højere nationale mål eller strengere krav end dem, der er anført i bilaget.

▼M1 —————

▼M1

Artikel 8

Udveksling af viden og bedste praksis

Kommissionen letter og strukturerer udvekslingen af viden og bedste praksis mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvordan ordregivende myndigheder og ordregivere kan fremme udbud af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.

Artikel 9

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af udvalget nedsat ved artikel 9 i direktiv 2014/94/EU.

Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 ( 10 ).

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.  Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller hvis et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 10

Rapportering og revision

1.  Senest den 2. august 2022 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de foranstaltninger, der er taget med henblik på at gennemføre dette direktiv, og om medlemsstaternes hensigter med hensyn til fremtidige gennemførelsesaktiviteter, herunder tidsplanen og den eventuelle indsatsfordeling mellem de forskellige forvaltningsniveauer, samt om alle andre oplysninger, som medlemsstaten anser for relevante.

2.  Senest den 18. april 2026 og derefter hvert tredje år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv. Disse rapporter skal ledsage de i artikel 83, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2014/24/EU og artikel 99, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU omhandlede rapporter og indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre dette direktiv, om fremtidige gennemførelsesaktiviteter samt alle andre oplysninger, som medlemsstaten anser for relevante. Disse rapporter skal ligeledes indeholde oplysninger om antallet og de kategorier af køretøjer, der er omfattet af de i artikel 3, stk. 1, i nærværende direktiv omhandlede kontrakter, på grundlag af de data, som Kommissionen har fremlagt i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3. Oplysningerne præsenteres i overensstemmelse med de kategorier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 ( 11 ).

3.  Kommissionen skal for at støtte medlemsstaterne i deres rapporteringsforpligtelser indsamle og offentliggøre antallet og de kategorier af køretøjer, der er omfattet af de i artikel 3, stk. 1, litra a) og c), i dette direktiv omhandlede kontrakter ved at udtrække de relevante data fra bekendtgørelser om indgåede kontrakter, der er offentliggjort i Tenders Electronic Daily (TED) databasen, i overensstemmelse med direktiv 2014/24/EU og direktiv 2014/25/EU.

4.  Som følge af de i stk. 2 omhandlede rapporter forelægger Kommissionen senest den 18. april 2027 og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv med angivelse af de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne i denne forbindelse.

5.  Senest den 31. december 2027 reviderer Kommissionen gennemførelsen af dette direktiv og forelægger, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af direktivet for perioden efter 2030, herunder for fastsættelsen af nye mål og for medtagelsen af andre kategorier af køretøjer såsom to- og trehjulede køretøjer.

6.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, som fastsætter formatet for de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede rapporter, samt ordningerne for deres transmission.

▼B

Artikel 11

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 4. december 2010. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M1
BILAG

OPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ GENNEMFØRELSEN AF MINIMUMSMÅL FOR UDBUD AF RENERE KØRETØJER TIL VEJTRANSPORT TIL STØTTE FOR LAVEMISSIONSMOBILITET I MEDLEMSSTATERNE

Tabel 1: Koder i det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) for tjenesteydelser, jf. artikel 3, stk. 1, litra c)CPV-kode

Beskrivelse

60112000-6

Offentlig vejtransport

60130000-8

Specialiseret personbefordring ad vej

60140000-1

Persontransport, ikke rutekørsel

90511000-2

Indsamling af affald

60160000-7

Postbefordring ad vej

60161000-4

Pakketransport

64121100-1

Postudbringning

64121200-2

Pakkeudbringning

Tabel 2: Emissionstærskler for renere lette køretøjerKøretøjsklasser

Indtil den 31. december 2025

Fra den 1. januar 2026

 

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel (1) som en procentdel af emissionsgrænseværdierne (2)

CO2 g/km

Luftforurenende emissioner ved faktisk kørsel (1) som en procentdel af emissionsgrænseværdierne (2)

Klasse M1

50

80 %

0

Ikke relevant

Klasse M2

50

80 %

0

Ikke relevant

Klasse N1

50

80 %

0

Ikke relevant

(1)   Oplyst maksimale værdier for emission ved faktisk kørsel (RDE) for partikelantal (PN) i #/km og nitrogenoxider (NOx) i mg/km, jf. punkt 48.2 i typeattesten, som beskrevet i bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (*) for både komplette og bymæssige RDE-kørsler.

(2)   De gældende emissionsgrænseværdier fastlagt i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller dens efterfølgere.

(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

Tabel 3: Minimumsmål for udbud for andelen af renere lette køretøjer i overensstemmelse med tabel 2 i de samlede offentlige udbud af lette køretøjer omfattet af de i artikel 3 omhandlede kontrakter på medlemsstatsplanMedlemsstat

Fra den 2. august 2021 til den 31. december 2025

Fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2030

Luxembourg

38,5 %

38,5 %

Sverige

38,5 %

38,5 %

Danmark

37,4 %

37,4 %

Finland

38,5 %

38,5 %

Tyskland

38,5 %

38,5 %

Frankrig

37,4 %

37,4 %

Det Forenede Kongerige

38,5 %

38,5 %

Nederlandene

38,5 %

38,5 %

Østrig

38,5 %

38,5 %

Belgien

38,5 %

38,5 %

Italien

38,5 %

38,5 %

Irland

38,5 %

38,5 %

Spanien

36,3 %

36,3 %

Cypern

31,9 %

31,9 %

Malta

38,5 %

38,5 %

Portugal

29,7 %

29,7 %

Grækenland

25,3 %

25,3 %

Slovenien

22 %

22 %

Tjekkiet

29,7 %

29,7 %

Estland

23,1 %

23,1 %

Slovakiet

22 %

22 %

Litauen

20,9 %

20,9 %

Polen

22 %

22 %

Kroatien

18,7 %

18,7 %

Ungarn

23,1 %

23,1 %

Letland

22 %

22 %

Rumænien

18,7 %

18,7 %

Bulgarien

17,6 %

17,6 %

Tabel 4: Minimumsmål for udbud for andelen af renere tunge køretøjer i de samlede offentlige udbud af tunge køretøjer omfattet af de i artikel 3 omhandlede kontrakter på medlemsstatsplan (*)Medlemsstat

Lastbiler (køretøjsklasse N2 og N3)

Busser (køretøjsklasse M3(*1)

 

Fra den 2. august 2021 til den 31. december 2025

Fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2030

Fra den 2. august 2021 til den 31. december 2025

Fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2030

Luxembourg

10 %

15 %

45 %

65 %

Sverige

10 %

15 %

45 %

65 %

Danmark

10 %

15 %

45 %

65 %

Finland

9 %

15 %

41 %

59 %

Tyskland

10 %

15 %

45 %

65 %

Frankrig

10 %

15 %

43 %

61 %

Det Forenede Kongerige

10 %

15 %

45 %

65 %

Nederlandene

10 %

15 %

45 %

65 %

Østrig

10 %

15 %

45 %

65 %

Belgien

10 %

15 %

45 %

65 %

Italien

10 %

15 %

45 %

65 %

Irland

10 %

15 %

45 %

65 %

Spanien

10 %

14 %

45 %

65 %

Cypern

10 %

13 %

45 %

65 %

Malta

10 %

15 %

45 %

65 %

Portugal

8 %

12 %

35 %

51 %

Grækenland

8 %

10 %

33 %

47 %

Slovenien

7 %

9 %

28 %

40 %

Tjekkiet

9 %

11 %

41 %

60 %

Estland

7 %

9 %

31 %

43 %

Slovakiet

8 %

9 %

34 %

48 %

Litauen

8 %

9 %

42 %

60 %

Polen

7 %

9 %

32 %

46 %

Kroatien

6 %

7 %

27 %

38 %

Ungarn

8 %

9 %

37 %

53 %

Letland

8 %

9 %

35 %

50 %

Rumænien

6 %

7 %

24 %

33 %

Bulgarien

7 %

8 %

34 %

48 %

(*1)   Halvdelen af minimumsmålet for andelen af renere busser skal opfyldes ved indkøb af nulemissionsbusser som defineret i artikel 4, nr. 5). Dette krav sænkes til en fjerdedel af minimumsmålet for den første referenceperiode, hvis mere end 80 % af de busser, der er omfattet af den samlede sum af alle de i artikel 3 omhandlede kontrakter, og som i denne periode er blevet tildelt i en medlemsstat, er dobbeltdækkerbusser.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

( 4 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).

( 9 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

( 10 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

( 11 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1).

Top