EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009F0315-20190627

Consolidated text: Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/315/2019-06-27

02009F0315 — DA — 27.06.2019 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2009/315/RIA

af 26. februar 2009

om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

(EUT L 093 af 7.4.2009, s. 23)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/884 af 17. april 2019

  L 151

143

7.6.2019
▼B

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2009/315/RIA

af 26. februar 2009

om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne▼M1

Artikel 1

Genstand

Ved denne rammeafgørelse:

a) fastsættes betingelserne for en domsstatsdeling af oplysninger om straffedomme med andre medlemsstater

b) fastsættes de forpligtelser, der påhviler domsstaten og den medlemsstat, hvori den domfældte er statsborger (»medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger«), og de metoder, der skal anvendes ved besvarelse af en anmodning om oplysninger fra strafferegistret

c) oprettes et decentraliseret IT-system til udveksling af strafferegisteroplysninger på grundlag af de enkelte medlemsstaters strafferegisterdatabaser, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denne rammeafgørelse forstås ved:

a)

»dom« : alle endelige afgørelser truffet af en kriminalret over for en fysisk person i forbindelse med en strafferetlig overtrædelse, for så vidt disse afgørelser registreres i domsstatens strafferegister

b)

»straffesag« : fasen før retssagen, selve retssagen og domsfuldbyrdelsesfasen

c)

»strafferegister« : det eller de nationale registre, der indeholder oplysninger om afsagte domme i henhold til national ret.

▼M1

d)

»domsstat« : den medlemsstat, hvori en straffedom afsiges

e)

»tredjelandsstatsborger« : en person, der ikke er unionsborger som defineret i artikel 20, stk. 1, i TEUF, eller der er en statsløs eller en person, hvis nationalitet er ukendt

f)

»fingeraftryksoplysninger« : oplysninger om aftryk af flade og rullede fingre af alle en persons fingre

g)

»ansigtsbillede« : et digitalt billede af en persons ansigt

h)

»ECRIS-referencegennemførelse« : den software, der er udviklet af Kommissionen og stillet til rådighed for medlemsstaterne med henblik på udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS.

▼B

Artikel 3

Central myndighed

1.  Efter denne rammeafgørelse udpeger hver medlemsstat en central myndighed. Med hensyn til overførsel af oplysninger i medfør af artikel 4 og besvarelser i medfør af artikel 7 af de anmodninger, der er omhandlet i artikel 6, kan medlemsstaterne udpege en eller flere centrale myndigheder.

2.  Hver medlemsstat informerer Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen om den eller de centrale myndigheder, de udpeger i overensstemmelse med stk. 1. Generalsekretariatet for Rådet videreformidler disse oplysninger til medlemsstaterne og Eurojust.

Artikel 4

Forpligtelser, der påhviler domsstaten

▼M1

1.  Hver domsstat træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at straffedomme afsagt på dens område ledsages af oplysninger om domfældtes nationalitet eller nationaliteter, hvis vedkommende er statsborger i en anden medlemsstat eller tredjelandsstatsborger. Hvor domfældtes nationalitet er ukendt, eller hvor domfældte er statsløs, skal strafferegistret afspejle dette.

▼B

2.  Den centrale myndighed i domsstaten informerer snarest muligt de centrale myndigheder i de andre medlemsstater om domme afsagt på dens territorium over personer, der er statsborgere i sådanne andre medlemsstater, således som de er anført i strafferegistret.

Når det er kendt, at den domfældte er statsborger i flere medlemsstater, sendes oplysningerne til hver af disse medlemsstater, også når den pågældende er statsborger i den medlemsstat, på hvis område dommen blev afsagt.

3.  Oplysninger om efterfølgende ændring eller sletning af oplysningerne i strafferegistret overføres straks af den centrale myndighed i domsstaten til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger.

4.  Enhver medlemsstat, der har tilvejebragt oplysninger i medfør af stk. 2 og 3, meddeler på anmodning af den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, i hvert enkelt tilfælde en genpart af de pågældende straffedomme og efterfølgende foranstaltninger samt andre relevante oplysninger vedrørende sagen, således at sidstnævnte part kan vurdere, hvorvidt disse straffedomme og foranstaltninger nødvendiggør foranstaltninger på nationalt plan.

Artikel 5

Forpligtelser, der påhviler den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger

1.  Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, opbevarer i medfør af artikel 11, stk. 1 og 2, alle de oplysninger, der er overført i medfør af artikel 4, stk. 2 og 3, med henblik på videreformidling i overensstemmelse med artikel 7.

2.  Alle ændringer eller sletninger af oplysninger, der er overført i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, medfører en identisk ændring eller sletning i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, af oplysninger, der opbevares i medfør af stk. 1 med henblik på videreformidling, jf. artikel 7.

3.  For så vidt angår videreformidling, jf. artikel 7, må den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, kun anvende oplysninger, der er ajourført i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 6

Anmodning om oplysninger vedrørende domme

1.  Når der anmodes om oplysninger fra en medlemsstats strafferegister til brug for en straffesag mod en person eller med andet formål end en straffesag, kan den centrale myndighed i denne medlemsstat i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat.

2.  Når en person anmoder om oplysninger fra sit eget strafferegister, kan den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori anmodningen indgives, i overensstemmelse med national ret sende en anmodning om udskrifter af strafferegistret og oplysninger i relation hertil til den centrale myndighed i en anden medlemsstat, hvis den pågældende person har eller har haft opholdssted eller er eller har været statsborger i den begærende medlemsstat eller den anmodede medlemsstat.

▼M1

3.  Hvor en statsborger i en medlemsstat anmoder den centrale myndighed i en anden medlemsstat om oplysninger om sit eget strafferegister, indgiver den pågældende centrale myndighed en anmodning til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, om oplysninger og data i relation hertil fra strafferegistret og indsætter sådanne oplysninger og data i relation hertil i den udskrift, som den pågældende person modtager.

▼M1

3a.  Hvor en tredjelandsstatsborger anmoder en medlemsstats centrale myndighed om oplysninger om sit eget strafferegister, indgiver den pågældende centrale myndighed en anmodning alene til de centrale myndigheder i de medlemsstater, som ligger inde med den pågældende persons strafferegisteroplysninger, om oplysninger og data i relation hertil fra strafferegistret og indsætter sådanne oplysninger og data i relation hertil i den udskrift, som den pågældende person modtager.

▼B

4.  Alle anmodninger fra en medlemsstats centrale myndighed om oplysninger fra strafferegistre sendes ved hjælp af formularen i bilaget.

Artikel 7

Besvarelse af en anmodning om oplysninger vedrørende domme

1.  Når der til brug for en straffesag i henhold til artikel 6 indsendes en anmodning om oplysninger fra strafferegistret til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, overfører denne centrale myndighed til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat oplysninger om:

a) domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og indført i strafferegistret

b) domme afsagt i andre medlemsstater, der er blevet overført til den efter den 27. april 2012, i medfør af artikel 4, og opbevaret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 2

c) domme afsagt i andre medlemsstater, der er blevet overført til den senest den 27. april 2012, og som er indført i strafferegistret

d) domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i strafferegistret.

2.  Når en anmodning om oplysninger fra strafferegistret i henhold til artikel 6 indsendes med andet formål end en straffesag til den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, besvarer den pågældende centrale myndighed den i overensstemmelse med national lovgivning for så vidt angår domme afsagt i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, og domme afsagt i tredjelande, som efterfølgende er blevet overført til den og indført i dens strafferegister.

For så vidt angår oplysninger om domme, der er afsagt i en anden medlemsstat og overført til den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, overfører den centrale myndighed i sidstnævnte medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning til den begærende medlemsstat de oplysninger, der er blevet opbevaret i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 og 2, samt de oplysninger, der er blevet overført til denne centrale myndighed senest den 27. april 2012, og er blevet indført i dens strafferegister.

I forbindelse med overførslen af oplysninger i henhold til artikel 4 kan domsstatens centrale myndighed meddele den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, at oplysninger om domme afsagt i førstnævnte medlemsstat og overført til sidstnævnte centrale myndighed kun må videreformidles til brug for straffesager. I så fald underretter den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, den begærende medlemsstat om, hvilken anden medlemsstat der har overført oplysningerne om sådanne domme, så den begærende medlemsstat kan indgive en anmodning om oplysninger vedrørende dommene direkte til domsstaten.

3.  Når den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, modtager en anmodning fra et tredjeland om oplysninger fra strafferegistret, kan den pågældende medlemsstat for så vidt angår domme, der er overført af en anden medlemsstat, kun besvare anmodningen inden for de begrænsninger, der gælder for overførsel af oplysninger til andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

▼M1

4.  Hvor den centrale myndighed i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, modtager en anmodning i medfør af artikel 6 om oplysninger fra strafferegistret vedrørende en straffedom afsagt over den pågældende statsborger, overfører den anmodede medlemsstat sådanne oplysninger i samme omfang som fastsat i artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager.

▼M1

4a.  Hvor en medlemsstat modtager en anmodning i medfør af artikel 6 om oplysninger fra strafferegistret vedrørende en straffedom afsagt over en tredjelandsstatsborger til brug for en straffesag, overfører den anmodede medlemsstat oplysninger om straffedomme, som er afsagt i den anmodede medlemsstat og indført i strafferegistret, og om straffedomme, som er afsagt i tredjelande og efterfølgende er overført til den anmodede medlemsstat og indført i strafferegistret.

Hvis der anmodes om oplysninger med andet formål end en straffesag, finder denne artikels stk. 2 tilsvarende anvendelse.

▼B

5.  Svaret fremsendes ved hjælp af formularen i bilaget. Formularen ledsages af en oversigt over domme i overensstemmelse med national lovgivning.

Artikel 8

Svarfrist

1.  Den centrale myndighed i den medlemsstat, der modtager en anmodning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, overfører straks og under alle omstændigheder inden højst ti arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af anmodningen og på de betingelser, der er fastsat i national ret eller gælder ifølge national praksis, oplysningerne til den centrale myndighed i den begærende medlemsstat ved hjælp af formularen i bilaget.

Når den anmodede medlemsstat har brug for flere oplysninger for at identificere den person, som anmodningen vedrører, konsulterer den straks den begærende medlemsstat for at kunne besvare anmodningen inden ti arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af de supplerende oplysninger.

▼M1

2.  Svar på de i artikel 6, stk. 2, 3 og 3a, omhandlede anmodninger overføres inden højst tyve arbejdsdage regnet fra datoen for modtagelsen af anmodningen.

▼B

Artikel 9

Betingelser for anvendelsen af personoplysninger

1.  De personoplysninger, der overføres i medfør af ►M1  artikel 7, stk. 1, 4 og 4a, ◄ til brug for en straffesag, kan den begærende medlemsstat kun anvende med henblik på den straffesag, hvortil der er blevet rettet anmodning om dem, jf. formularen i bilaget.

2.  Personoplysninger, der overføres i medfør af ►M1  artikel 7, stk. 2, 4 og 4a, ◄ til brug for andre formål end en straffesag, kan den begærende medlemsstat i overensstemmelse med national ret kun anvende til de formål, hvortil der er blevet anmodet om, og inden for de grænser, der er fastsat af den anmodede medlemsstat i formularen i bilaget.

3.  Uanset stk. 1 og 2 kan den begærende medlemsstat anvende personoplysninger, der overføres i medfør af ►M1  artikel 7, stk. 1, 2, 4 og 4a, ◄ for at forebygge en umiddelbar og alvorlig fare for den offentlige sikkerhed.

4.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der modtages fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 4, overføres til et tredjeland i medfør af artikel 7, stk. 3, med samme begrænsninger for så vidt angår deres anvendelse som dem, der gælder i en begærende medlemsstat i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2. Medlemsstaterne præciserer, at hvis personoplysninger overføres til et tredjeland til brug for en straffesag, kan dette tredjeland kun anvende dem senere i forbindelse med straffesager.

5.  Denne artikel finder ikke anvendelse på personoplysninger, som en medlemsstat har opnået i medfør af denne rammeafgørelse, og som stammer fra samme medlemsstat.

Artikel 10

Sprog

Ved fremsendelse af en anmodning, jf. artikel 6, stk. 1, fremsender den anmodende medlemsstat formularen i bilaget til den anmodede stat på det eller et af de officielle sprog i sidstnævnte stat.

Den anmodede stat svarer enten på et af sine officielle sprog eller på et sprog, der accepteres af begge medlemsstater.

Alle medlemsstater kan ved vedtagelsen af denne rammeafgørelse eller senere i en erklæring til Generalsekretariatet for Rådet anføre det eller de officielle EU-sprog, de hver især accepterer. Generalsekretariatet for Rådet videreformidler disse oplysninger til medlemsstaterne.

Artikel 11

Format og andre måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger vedrørende domme på

1.  Ved overførsel af oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, overfører den centrale myndighed i domsstaten følgende oplysninger:

a) oplysninger, som altid skal overføres, medmindre disse oplysninger i de enkelte tilfælde ikke er kendt af den centrale myndighed (obligatoriske oplysninger):

i) oplysning om domfældte (fulde navn, fødselsdato, fødested (by og stat), køn, nationalitet og eventuelt tidligere navn(e))

ii) oplysning om dommens form (dato for domfældelsen, retsinstansens benævnelse, dato, hvor afgørelsen blev endelig)

iii) oplysning om den lovovertrædelse, der har givet anledning til dommen (dato for den lovovertrædelse, der ligger til grund for dommen, lovovertrædelsens navn eller retlige beskrivelse samt henvisning til de relevante bestemmelser), og

iv) oplysning om dommens indhold (navnlig sanktionen samt eventuelle supplerende sanktioner, sikkerhedsforanstaltninger og efterfølgende afgørelser, der ændrer fuldbyrdelsen af dommen)

b) oplysninger, som skal overføres, hvis de er anført i strafferegistret (fakultative oplysninger):

i) domfældtes forældres navne

ii) dommens referencenummer

iii) hvor lovovertrædelsen er begået, og

iv) rettighedsfortabelser som følge af straffedommen

c) oplysninger, som skal overføres, hvis de er til rådighed for den centrale myndighed (supplerende oplysninger):

i) domfældtes personnummer eller typen og nummeret på dennes identifikationsdokument

ii) fingeraftryk, der er taget fra den pågældende person, og

iii) eventuelt pseudonym og/eller kaldenavn(e), og

▼M1

iv) ansigtsbillede.

▼B

Endvidere kan den centrale myndighed overføre eventuelle andre oplysninger vedrørende straffedomme, der er anført i strafferegistret.

2.  Den centrale myndighed i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, opbevarer alle oplysninger af de i stk. 1, litra a) og b), anførte typer, som den har modtaget i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, med henblik på videreformidling, jf. artikel 7. Den kan med henblik på samme formål opbevare oplysninger af de i stk. 1, første afsnit, litra c), og stk. 1, andet afsnit, anførte typer.

▼M1

3.  Medlemsstaternes centrale myndighed overfører elektronisk de følgende oplysninger under anvendelse af ECRIS og et standardformat i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i gennemførelsesretsakterne:

a) oplysninger omhandlet i artikel 4,

b) anmodninger omhandlet i artikel 6,

c) svar omhandlet i artikel 7, og

d) andre relevante oplysninger.

4.  Hvis den i stk. 3 omhandlede overførselsmåde ikke er til rådighed, overfører medlemsstaternes centrale myndighed alle de i stk. 3 omhandlede oplysninger ved hjælp af ethvert middel, som kan efterlade et skriftligt spor, og under sådanne forhold, at den centrale myndighed i den modtagende medlemsstat kan fastslå ægtheden af oplysningerne, idet sikkerheden ved overførslen tages i betragtning.

Hvis den i stk. 3 omhandlede overførselsmåde ikke er til rådighed i en længere periode, underretter den berørte medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

5.  Hver medlemsstat foretager de tekniske tilpasninger, der er nødvendige for dens anvendelse af standardformatet til elektronisk at overføre alle de i stk. 3 omhandlede oplysninger til andre medlemsstater via ECRIS. Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, fra hvilken dato den vil være i stand til at foretage disse overførsler.

▼M1

Artikel 11a

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

1.  Med henblik på elektronisk udveksling af oplysninger fra strafferegistre i overensstemmelse med denne rammeafgørelse oprettes der et decentraliseret IT-system, der bygger på de enkelte medlemsstaters strafferegisterdatabaser, det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS). Det består af følgende elementer:

a) ECRIS-referencegennemførelsen

b) en fælles kommunikationsinfrastruktur med et krypteret net mellem de centrale myndigheder.

For at sikre fortroligheden og integriteten af de strafferegisteroplysninger, der overføres til andre medlemsstater, anvendes der hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved gennemførelsen og risiciene ved behandlingen af oplysningerne.

2.  Alle strafferegisteroplysninger lagres udelukkende i databaser forvaltet af medlemsstaterne.

3.  Medlemsstaternes centrale myndigheder har ikke direkte adgang til andre medlemsstaters strafferegisterdatabaser.

4.  Ansvaret for ECRIS-referencegennemførelsen og de databaser, der lagrer, sender og modtager oplysninger fra strafferegistrene, påhviler den berørte medlemsstat. Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 ( 1 ) støtter medlemsstaterne i overensstemmelse med dets opgaver som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 ( 2 ).

5.  Ansvaret for driften af den fælles kommunikationsinfrastruktur påhviler Kommissionen. Den skal opfylde sikkerhedskravene og ECRIS' behov fuldt ud.

6.  eu-LISA stiller ECRIS-referencegennemførelsen til rådighed og videreudvikler og vedligeholder den.

7.  Hver medlemsstat afholder sine egne omkostninger ved gennemførelse, administration, anvendelse og vedligeholdelse af sin strafferegisterdatabase og installation og anvendelse af ECRIS-referencegennemførelsen.

Kommissionen afholder omkostningerne ved gennemførelse, administration, anvendelse, vedligeholdelse og videreudvikling af den fælles kommunikationsinfrastruktur.

8.  Medlemsstater, der anvender deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4-8, i forordning (EU) 2019/816, kan fortsat anvende deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware i stedet for ECRIS-referencegennemførelsen, forudsat at de opfylder alle betingelserne i disse artikler.

Artikel 11b

Gennemførelsesretsakter

1.  Kommissionen fastsætter følgende ved gennemførelsesretsakter:

a) det i artikel 11, stk. 3, omhandlede standardformat, herunder oplysninger om den lovovertrædelse, der har givet anledning til straffedommen, og oplysninger om straffedommens indhold

b) reglerne vedrørende den tekniske gennemførelse af ECRIS og udvekslingen af fingeraftryksoplysninger

c) andre tekniske måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger vedrørende domme mellem medlemsstaternes centrale myndigheder på, herunder:

i) måder, hvorpå forståelsen og den automatiske oversættelse af de overførte oplysninger fremmes

ii) måder, hvorpå udvekslingen af oplysninger kan foregå elektronisk, særligt med hensyn til de tekniske specifikationer og, om nødvendigt, de udvekslingsprocedurer, der skal anvendes.

2.  De i denne artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12a, stk. 2.

▼B

Artikel 12

Forbindelser med andre retlige instrumenter

1.  Mellem medlemsstaterne supplerer denne rammeafgørelse bestemmelserne i artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager og tillægsprotokollerne hertil af 17. marts 1978 og 8. november 2001 samt konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og den tilknyttede protokol af 16. oktober 2001 ( 3 ).

2.  Medlemsstaterne giver efter denne rammeafgørelse afkald på indbyrdes at påberåbe sig deres eventuelle forbehold over for artikel 13 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager.

3.  Denne rammeafgørelse erstatter mellem medlemsstaterne, som har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette rammedirektiv og senest fra den 27. april 2012 bestemmelserne i artikel 22 i den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager, således som suppleret af artikel 4 i tillægsprotokollen til konventionen af 17. marts 1978, uden at det berører anvendelsen af bestemmelserne mellem medlemsstaterne og tredjelande.

4.  Afgørelse 2005/876/RIA ophæves.

5.  Denne rammeafgørelse påvirker ikke anvendelsen af mere gunstige bestemmelser i bilaterale eller multilaterale aftaler mellem medlemsstaterne.

▼M1

Artikel 12a

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

▼B

Artikel 13

Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 27. april 2012.

2.  Medlemsstaterne meddeler Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret.

3.  På grundlag af disse oplysninger aflægger Kommissionen senest den 27. april 2015 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af rammeafgørelsen, eventuelt ledsaget af lovgivningsforslag.

▼M1

Artikel 13a

Kommissionens rapportering og revision

1.  Senest den 29. juni 2023 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne rammeafgørelse. Det skal i denne rapport vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme af denne rammeafgørelse, herunder dens tekniske gennemførelse.

2.  Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af relevante forslag til lovgivning.

3.  Kommissionen offentliggør regelmæssigt en rapport om udvekslingen af oplysninger fra strafferegistre gennem ECRIS og om anvendelsen af ECRIS-TCN, som navnlig baseres på statistikkerne fra eu-LISA og medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/816. Rapporten offentliggøres første gang et år efter forelæggelsen af den i stk. 1 omhandlede rapport.

4.  Den i stk. 3 omhandlede rapport fra Kommissionen omfatter navnlig niveauet for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, herunder vedrørende tredjelandsstatsborgere, samt formålet med anmodninger og deres respektive antal, herunder anmodninger af andre årsager end i forbindelse med straffesager, såsom baggrundskontroller og anmodninger fra berørte personer om oplysninger om deres eget strafferegister.

▼B

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne rammeafgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
BILAG

Formular, der er omhandlet i artikel 6, 7, 8, 9 og 10 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne

Anmodning om oplysninger fra strafferegistret

Det henstilles til medlemsstaterne at læse procedurehåndbogen, således at de kan udfylde denne formular korrekt

a) Oplysninger om den begærende medlemsstat:

Medlemsstat:

Central(e) myndighed(er):

Kontaktperson:

Tlf. (med landekode og evt. områdenr.):

Fax (med landekode og evt. områdenr.):

E-mail:

Postadresse:

Sagens referencenummer, hvis det kendes:

b) Oplysninger om identiteten på den person, som anmodningen vedrører ( *1 ):

Fulde navn (fornavne og alle efternavne):

Tidligere navne:

Eventuelle pseudonymer og/eller kodenavne:

Køn: M □K□

Nationalitet:

Fødselsdato (med tal: dd/mm/åååå):

Fødested (by og land):

Faders navn:

Moders navn:

Kendt opholdssted eller adresse:

Personnummer eller type og nummer på vedkommendes identifikationsdokument:

Fingeraftryk:

Andre identitetsoplysninger, hvis sådanne foreligger:

c) Formålet med anmodningen:

Afkryds venligst den relevante boks

straffesag (angiv venligst, hvilken myndighed der behandler sagen, samt eventuelt sagens referencenummer) …

anmodning uden forbindelse til en straffesag (angiv venligst, hvilken myndighed der behandler sagen, samt eventuelt sagens referencenummer ved afkrydsning af den relevante boks):

fra en retsmyndighed …

fra en kompetent administrativ myndighed …

fra personen om oplysninger fra sit eget strafferegister …

Formål, til hvilket der anmodes om oplysninger:

Begærende myndighed:

Den pågældende person har ikke givet sit samtykke til udlevering af oplysningerne (når den pågældende person er blevet bedt om samtykke i overensstemmelse med den begærende medlemsstats lovgivning).

Kontaktperson, hvis der er brug for supplerende oplysninger:

Navn:

Telefon:

E-mail:

Andre oplysninger (f.eks. om anmodningen er hastende):

Besvarelse af en anmodning

Oplysninger om den pågældende person

Afkryds venligst den relevante boks

Undertegnede myndighed bekræfter:

at strafferegistret ikke indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person

at strafferegistret indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person; en domsoversigt vedlægges

at strafferegistret indeholder andre oplysninger om den pågældende person; oplysningerne vedlægges (fakultativt)

at strafferegistret indeholder oplysninger om domme afsagt over den pågældende person, men at domsstaten har tilkendegivet, at oplysninger om disse domme kun må overføres til brug for en straffesag. Anmodning om flere oplysninger kan sendes direkte til … (angiv venligst domsstaten)

at i henhold til national ret i den anmodede medlemsstat må anmodninger om oplysninger, der skal anvendes til andre formål end en straffesag, ikke behandles.

Kontaktperson, hvis der er brug for supplerende oplysninger:

Navn:

Telefon:

E-mail:

Andre oplysninger (begrænsninger i anvendelsen af data vedrørende anmodninger uden forbindelse til en straffesag):

Angiv venligst, hvor mange sider der er vedlagt denne svarformular:

Udfærdiget i

den:

Underskrift og eventuelt officielt stempel:

Navn og stilling/organisation:

Der vedlægges eventuelt en domsoversigt, og hele sagen sendes til den begærende medlemsstat. Det er ikke nødvendigt at oversætte formularen eller domsoversigten til den begærende medlemsstats sprog.( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1).

( 3 ) EFT C 326 af 21.11.2001, s. 1.

( *1 ) For at gøre det lettere at identificere personen, bør der afgives så mange oplysninger som muligt.

Top